Napredak

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/ffdi.ZAG01000072922
Ostali autori: Previšić, Vlatko (Editor), Maleš, Dubravka, Jurić, Vladimir
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Aspekti rasta i razvoja djece različitog spola dobi 7-9 godina
Analiza školskog uspjeha
Agresija (nasilje) u svakodnevnici srednjoškolaca
(Pre)opterećenost učenika
140 godina tjelesne i zdravstvene kulture učenika u Varaždinu
"Slika u slici"
"Strategije" odgajatelja i dječja eksploracija
Akcijsko istraživanje
"Joga u svakodnevnom životu"
Afektivni aspekti nastave
Akademska postignuća učenika primjenom grupnog rada u nastavi biologije
Aktivnosti osnovne škole u oblikovanju pozitivnog ponašanja učenika
"Gimnazijska pedagogika" Franje Markovića
Arete - eminentna ranogrčka obrazovna vrijednost
Analiza dječjih crteža ljudske figure i usporedba s roditeljskim procjenama dječjega ponašanja
Anglizmi u hrvatskome poslovnom jeziku - tržništvo ili marketing
Analiza pitanja u udžbenicima i radnim bilježnicama prirode i društva prema obrazovnim postignućima
Autohtoni starorimski odgoj
Brunerova koncepcija folk-pedagogije, primijenjena na vrtić
Budućnost općeg obrazovanja
Budućnost škole
Bježanje učenika s nastave i od obitelji
Crkveno školstvo u Hrvata kroz vjekove
Cjelodnevni boravak učenika u osnovnoj školi
Cilj
Civilizacijski izazovi sveučilištu
Cilj odgoja u strukturi pedagoškog polja
Civilizacijski trendovi i biotički opstanak čovjeka
Ciljne orijentacije u učenju : dobne i spolne razlike i povezanost sa školskim uspjehom
Čitanke u Europi
Čimbenici učiteljskog sagorijevanja na poslu
Diferencijalni istraživački pristup u pedagogiji
Djelotvornost "školovanja" pod posebnim uvjetima
Dvije mogućnosti edukacije korisnika školskih knjižnica
Društveni ugled učitelja
Distinktivnost pedagogijskih istraživanja
Duševno osiromašenje
Da li i kakvo obrazovanje za mir i sigurnost učenika i građana
Društveni status tjelesne i zdravstvene kulture, sporta i sportske rekreacije
Dvojni sustav obrazovanja
Diskusija kao nastavna metoda u visokoškolskoj nastavi
Dvojbe o ustroju hrvatskog školstva
Daroviti učenici kao suradnici u nastavi
Dijalog
Didaktička i metodička osposobljenost nastavnika kao faktor uspješnosti rada u nastavi
Djeca u ratu
Djelatnost Učiteljskog društva kotara Volosko na provedbi načela o materinskom jeziku u školama između 1870. i 1918. godine
Dječja znatiželja i eksploracijsko ponašanje u kontekstu vršnjačke interakcije
Dokoličarenje i ovisnost
Dodir s novim promjenama u razrednoj nastavi
Dijelovi fabule u interpretacijsko-analitičkoj i stvaralačkoj nastavi književnosti
Darovitost i rad s darovitim učenicima
Djelomična integracija i uspjeh u nastavi hrvatskoga jezika
Demokratska gledišna orijentacija odgajateljica u slovenskim vrtićima i njezini čimbenici
Domovinski rat i Vukovar u današnjim školama u Hrvatskoj
Doživljaj školskog (ne)uspjeha kod djece i mladih s poremećajima u ponašanju
Dramatizacija teksta - mogući pristup u kreativnoj terapiji djece sa solidnim tumorima
Desetljeće Napretka (1999.-2009.) : doprinos 150. obljetnici najstarijeg hrvatskog časopisa za pedagogijsku teoriju i pedagošku praksu (1859.-2009.)
Dinamika razvoja antropoloških obilježja tijekom dvogodišnjeg perioda kod nesportaša, dječaka koji se bave momčadskim sportovima i judaša
Društveno-ekonomski aspekti učiteljstva
Djelotvorne strategije u poučavanju učenika s problemima u ponašanju
Dostojanstvo starosti
Didaktičko-metodička koncepcija hrvatskih gimnazijskih povijesnih udžbenika od 2003. do 2008. godine
Dimenzije psihološke dobrobiti hrvatskih studenata : spolne razlike i povezanost s osobinama ličnosti
Dobrobiti likovnog stvaralaštva
Europski ciljevi postizanja kvalitete u obrazovanju
Europska iskustva u financiranju obrazovanja i promjene u financiranju obrazovanja u Hrvatskoj
Eksperimentalna primjena kompjutorskih programa za provjeru samostalnog učenja
Evaluacija školskog uspjeha u dopisnom obrazovanju
Efikasnost i trajanje studija na fakultetima Sveučilišta u Zagrebu
Edukacija za sigurnost radnika u radu
Efikasan odgoj - pretpostavka društvenog razvitka
Europske tendencije razvoja odgoja i obrazovanja
Europske razvojne prespektive i obrazovanje
Eksperimentalna primjena kompjutorskog programa o pismenom množenju
Europska ministarska konferencija o obrazovanju
Europeizacija hrvatskog školstva
Emocionalno i tjelesno nasilje nad djecom u školi
Etički aspekti djelovanja stručnog suradnika pedagoga u radu s roditeljima
Ekološka kriza i čovjek
Evaluacija volonterskog programa Pripovjedač/ica priča za laku noć u dječjoj bolnici Kantrida – što kažu volonteri?
Edo Vajnaht – velikan hrvatske pedagogije i školstva : (Uljanik, 18. veljače 1913. – Zagreb, 2. rujna 2011.) : in memoriam
Eponimi - od domaće zadaće do projekta
Evaluacija programa razvijanja poduzetničkih sposobnosti mladih : Kreativno-edukativna škola za mlade poduzetnike (KEŠ)
Faktori ograničavanja integracijskih mogućnosti u osnovnom obrazovanju
Fizika u realnom životnom kontekstu kao metodički problem
Funkcija primarnog teksta i korespondirajućeg metateksta kao inovativnih modela u stvaranju problemskih situacija
Filozofska osnova teorije i prakse boljševičkog odgoja
Funkcija nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture u modeliranju nekih temeljnih odgojno-obrazovnih vrijednosti izražena kroz stav učenika i studenata
Faktorska struktura motoričkih sposobnosti učenika srednjih škola
Faktorska analiza stavova odrasle populacije prema cjeloživotnom obrazovanju
Formal education, non-formal and informal learning : knowledge and experience
Grafoskopska projekcija demonstracijskog pokusa u nastavi kemije
Glazba kao biološko-kulturalni fenomen
Gledišta mladih o drugim narodima u multikulturalnoj istočnoj Slavoniji
Gledišta studenata učiteljskih i nastavničkih studija o integraciji i inkluziji djece s posebnim potrebama
Gledišta učitelja o svojemu statusu, motivaciji i Hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu
Gimnazijska pedagogika Franje Markovića
Gledišta učitelja o novoj obrazovnoj sredini - učionici s jednim računalom
Glazba i glazbeno obrazovanje u starom i srednjem vijeku
Glazbene preferencije učenika srednje glazbene škole
Hrvatsko školstvo na prijelazu stoljeća (1996.-2003.)
Hijerarhijska vrijednost sadržaja nastave tjelesne i zdravstvene kulture u ostvarivanju važnijih utiliteta i promjeni nekih antropoloških obilježja učenica osnovnih škola
Hrvatski jezik u duhovnoj obnovi Hrvatske
Hrvatska dopunska škola u inozemstvu
Humor i smijeh u funkciji odgojno-obrazovnog procesa
Hrvatska pedagogijska tradicija i odgojna zbilja
Handling students with ADHD syndrome in regular elementary schools
Istraživanja suradničkog učenja
Izostanci u osnovnoj školi
Iskustva u radu s učenicima Romima u osnovnoj školi
Identitet moderne škole
Ivan Merz - apostol Hrvatske mladeži i nebeski zaštitnik odgojne djelatnosti
Ideja razvoja i školski sustav
Izazovi kvalitete obrazovanja u zemljama Europske unije
Izostanci učenika
Identifikacija intelektualno nadarenih učenika na temelju rezultata testa i procjena učitelja
Ideja ljudskih prava i odgoj djeteta
Informacija - znanje - sustav
Informatičko obrazovanje u funkciji postizanja kvalitetnog pedagoškog standarda
Iskustva i doživljaji prirode/okoliša u djece na početku polaska u osnovnu školu
Izborna nastava hrvatskoga jezika
Inovacije u praktičnom osposobljavanju nastavnika
Izrada i ostvarivanje plana i programa odgojnog rada razrednog odjela III. razreda
Ispitivanje smisla za humor kod učitelja osnovnih i stručnih škola
Ispitivanje ljudske inteligencije
Izbor, čitanje i obrada lektire od četvrtog do osmog razreda osnovne škole
Izostanci učenika srednjih škola
Inteligentnim sustavima za poučavanje do znanja
Interes za studij
Isplativost ulaganja u obrazovanje s gledišta društva i pojedinca
Iskaz razrednika o nasilničkom ponašanju u hrvatskim školama
Igra u implicitnim teorijama i edukacijskoj praksi predškolskih odgajatelja
Individualizirani pristup u nastavi povijesti
Ispitivanje gledišta učenika o matematici i učitelju matematike
Interpersonalna komunikacija kao osnova pedagoškog vođenja u savjetodavnom radu s obiteljima
Izvanučionična nastava povijesti u Vukovaru
Integrirana nastava - prijedlog integracije u početnoj nastavi matematike
Improving the quality of teaching and learning in higher education through supporting professional development of teaching staff
Interkulturalizam u kurikulumu primarnog obrazovanja
Izvori stresa, suočavanje sa stresom i životno zadovoljstvo učitelja razredne i predmetne nastave
Implementacija nacionalne urbanističke baštine projektnom metodom u nastavu likovne umjetnosti
Istraživanje procjena odgojitelja o mogućnosti inkluzije djece s ADHD-om u redovni program dječjih vrtića
Ispravljanje i ocjenjivanje, ispravak školske zadaće
Inovativna metodika poučavanja u sklopu projekta "INVET"
Interkulturalno obrazovanje učitelja : (komparativni prikaz interkulturalnoga obrazovanja magistara primarnoga obrazovanja u Osijeku i Subotici)
Jezično znanje i auditivno pamćenje kod djece s lošijim školskim uspjehom
Je li kurikularna obnova i obnova izobrazbe i usavršavanja učitelja?
Johann Heinrich Pestalozzi
Jedan pokušaj stvaranja uvjeta za kreativnu produkciju u neselekcioniranih skupina
Jedan pristup pripremi i izvođenju laboratorijskih radova iz fizike
Još nam predstoji vrijeme da se kockice poslože u korist učenika
Josip Hohnjec: bjelovarski profesor i slikar
Jezične kompetencije učenika u hrvatskoj nastavi u inozemstvu
Jezične kompetencije učenika na kraju prvoga razreda osnovne škole s obzirom na uporabu vrsta riječi u pisanome hrvatskom jeziku
Kvantitativni i/ili kvalitativni pristup istraživanjima pedagoških fenomena
Kultura znanja kao mjera ljudske sveukupnosti
Kako srednjoškolska populacija vidi problem preopterećenosti učenika
Konstruktivizam - nova paradigma u pedagogiji?
Kooperativno učenje u nastavi kao čimbenik socijalizacije
Koncepcija razvoja i nacionalni program odgoja i obrazovanja u Slovačkoj Republici
Kompetencijski profil školskog pedagoga
Kliničko-supervizijski pristup školskog pedagoga nastavi
Koncept prikrivenog kurikuluma
Kulturni identitet i nacionalni kurikulum
Kultura i zabava mladih u slobodnom vremenu
K tematizaciji tjelesnosti u pedagogiji
Kako dalje s učiteljskom naobrazbom
Komunikacija studenata učiteljskog studija s kazališnom predstavom
Kreativnost i kako je povećati
K životnoj suradnji predškolske institucije i roditelja
Koncipiranje obrazovanja za tolerantnost
Kompleksno ustrojena i uravnotežena ličnost učitelja tjelesne i zdravstvene kulture po procjeni učenika
Komparativna pedagogija
Kontekst predškolske ustanove
Kultura, kreativnost i mladi
Kako nastavnici ocjenjuju "Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi"
Kvalitativna paradigma evaluacije predškolskog odgoja
Koncepcija odgoja i obrazovanja Paula Freirea
K (izgubljenom) kontinuitetu pedagogijske teleologije u Hrvatskoj
Kako raspravu o pedagogiji učiniti produktivnijom i korisnijom za pedagošku praksu?
Koncepcija razvojno-pedagoške djelatnosti u institucijama odgoja i obrazovanja
Kineziološki pogledi na odgoj
Koncepcija, program(i) i stvarnost izvanobiteljskog predškolskog odgoja
Koncept izrade i korištenja informatičkih programa u nastavi u novoj osnovnoj školi
Kadrovska problematika odraz stanja u geografiji kao znanosti i nastavnom predmetu
Kako učitelj doživljava praćenje nastave
Konativno-afektivne osobine učenika i školski uspjeh u matematici
Književnost valja približiti mladima
Književno-likovno-glazbeni metodički model od 1. do 4. razreda osnovne škole
Korijeni, razvijanje i prepoznavanje suicidnog ponašanja kod djece i adolescenata
Komunikacija i stilovi upravljanja srednjoškolskih ravnatelja
Kakvog učitelja/nastavnika treba (očekuje) škola danas (i sutra)?
Kako pišu djeca s poteškoćama u čitanju
Kockanje - vrlo rizično ponašanje
Kultura slobodnog vremena srednjoškolaca
Kvaliteta roditeljstva u funkciji prevencije ovisnosti
Kompetencije i ostvarivanje načela Memoranduma Europske unije o cjeloživotnom učenju
Korisnost studentskih procjena nastavnikove učinkovitosti
Komparativna analiza pristupanja darovitoj djeci u Hrvatskoj i u zemljama Europske unije
Kvaliteta hrvatskog obrazovanja
Korelati pozitivnih, negativnih i ambivalentnih gledišta učitelja o darovitosti
Komparativna analiza nastavnih planova i programa predmeta prirode i društva u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji
Krijesničar Trnski
Kurikulum i profesionalni razvoj učitelja u Hrvatskoj
Korištenje matematičkih udžbenika obzirom na spol i godine staža učitelja matematike
Kreativnost u nastavi
Konstrukcija i evaluacija instrumenta za procjenu stava srednjoškolaca prema tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi
Kompetencije odgojitelja za učinkovito upravljanje problemnim situacijama
Komparativna analiza kurikuluma nastave glazbe Hrvatske i drugih odabranih zemalja
Kompetencije stručnog suradnika pedagoga u suvremenoj pedagoškoj praksi
Liberalne vrline i odgoj
List za roditelje kao oblik pisane komunikacije roditelja i škole
Lik odgojitelja u Novom zavjetu : Put u Emaus (Lk 24, 13-28)
Liessmannova teorija neobrazovanosti u znanstvenoj perspektivi
Mišljenja ravnatelja osnovnih škola o promjenama u osnovnom i obvezatnom školstvu
Maloljetnička delinkvencija
Mogućnost vrjednovanja postignuća projektne nastave
Moralni lik učitelja
Mogućnost simetrične nastavne komunikacije
Multikulturalizam na američkim školama
Mladi i televizijski medij
Mladi i vrhunski šport
Mogućnost razvijanja produktivne darovitosti potencijalno darovitih srednjoškolaca
Mogućnosti razvoja odgojno-obrazovne ekologije u područnoj školi
Mogućnosti djelovanja na uzroke neuspjeha učenika u osnovnoj školi
Modularno-strukturirani pristup programiranju nastave tehničke kulture za općeobrazovne škole
Model pripreme za vođenje rehabilitacijskog programa i ostalih aktivnosti u produženom stručnom postupku
Mjesto i uloga škole u preventivnom radu s adolescentima i njihovim roditeljima
Mišljenje učenika, učitelja i roditelja o školi, i prijedlozi za njezinu preobrazbu
Metodičke napomene uz tečajeve iz biologije mora
Mogućnost razvoja kreativnih i darovitih učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju
Morfološko-motoričke karakteristike petogodišnje djece obuhvaćene pedagoškim radom u vrtiću
Majstorske škole u novom školskom sustavu
Mjesto i uloga pedagoga u radu stručnih aktiva u školi
Motiv za postignućem kao pokretački poticaj u oblikovanju naraslih potreba adolescenata
Mogućnosti poboljšanja efikasnosti nastave tjelesne i zdravstvene kulture u razrednoj nastavi
Mogu li osobe starije životne dobi uspješno učiti?
Mjesto i uloga likovne kulture u nastavnom planu nižih razreda osnovne škole
Metoda projekata u teorijsko-metodološkom okviru pedagogije pragmatizma
Metodički instrumentarij u udžbenicima geografije
Motivacija učenika za učenje i posebno za učenje matematike
Misaoni pristup stvaranju pisanog rada
Metodički elementi u "Arithmetici Horvatszkoj" Mije Šiloboda Bolšića
Milan Lang i Bogumil Toni
Modeli menadžmenta u obrazovanju
Motivacija učitelja engleskog jezika za rad
Mogućnosti za e-učenje u hrvatskom obrazovnom sustavu
Mogući učinci igranja računalnih igrica i videoigara na djecu i adolescente
Motivacija odraslih učenika za učenje engleskog jezika u kontekstu globalizacije
Metrijske karakteristike hrvatske verzije Upitnika kvalitete života za djecu i adolescente The Kidscreen-52
Mogućnosti rada u izvannastavnoj aktivnosti
Motivacija i školski uspjeh : dobne i spolne razlike u ciljnim orijentacijama
Mišljenja učitelja/nastavnika o Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
Mišljenja učitelja razredne nastave o jezičnim osobitostima softvera za početno čitanje na hrvatskome jeziku
Nacrt fenomenologije udžbenika za osnovne i srednje škole
Nacionalni testovi znanja
Neke pedagoške odrednice programa razrednikova rada
Nastavnikov utjecaj na učenikovo školsko postignuće
Nastava fizike za znanstvenu pismenost mladih na pragu 21. stoljeća
Neki problemi starenja i starijih
Nastava sociologije obrazovanja u Hrvatskoj
Nasilje u školi
Nepodnošljiva lakoća konceptualizacije ili Trideset teza za izgradnju školskog sustava, stručnih službi i izobrazbe kadrova za potrebe školstva
Neki metodološki problemi i neželjeni efekti identifikacije nadarenih
Nasilje prema djetetu (zlostavljanje)
Neke karakteristike stavova učitelja o pojavi nadarenosti i nadarenim pojedincima
Neka mišljenja učenika o školi i vjeronauku
Neka iskustva u radu sa školskom djecom koja mijenjaju razredni odjel
Nastava fizike u novom obzorju
Nove tehnologije u nastavi stranih jezika
New age nemiri i nade u fizici, metodici i šire
Neki korelati agresivnog ponašanja djece u dječjim domovima
Neka obilježja nastave u razdoblju jugoslavenske države od 1918. do 1941. godine
Nova škola
Neke mogućnosti poticanja i bogaćenja dječje igre
Nastavnici razredne nastave o svom obrazovanju za područje tjelesne i zdravstvene kulture
Neke značajke osnovnog i obveznog školovanja u svijetu
Načini opisivanja algoritamskih uputa u nastavi matematike
Novi društveni ciljevi odgoja i obrazovanja u Sloveniji i Mađarskoj
Neke pretpostavke za ustanovljavanje redefinirane uloge i statusa razvojno-pedagoške službe u predškolskom odgoju
Neformalno obrazovanje i škola u uvjetima demokratskog razvoja
Nova paradigma provjeravanja znanja kao odgovor na potrebe suvremene škole
Neka teorijsko-metodološka ishodišta školskih reformi
Neki problemi metodologije izrade nastavnih programa
Nove strategije i politika razvoja visokih informacijskih tehnologija u visokoškolskom obrazovanju
Nove informacijske tehnologije i njihova implementacija u visokoškolskom obrazovanju
Navika pušenja i uporabe drugih droga kod osnovnoškolaca
Nastavnici fizike o svojemu obrazovanju i nastavničkom radu
Nacionalni obrazovni portal
Neke odrednice društveno neprihvatljivog ponašanja mladih u Hrvatskoj
Naučiti reći ne nasilju
Naznake teorije konfluentnog obrazovanja
Neki aspekti socijalnih sukoba
Nacionalna i sveučilišna knjižnica i korisnici
Nasilje nad djetetom i maloljetnikom u obitelji
Nastava biologije u srednjim školama
Neke komponente emocionalne inteligencije, školski uspjeh, prosocijalno i agresivno ponašanje učenika u primarnom obrazovanju
Novi mediji i nova kultura učenja
Neki prediktori doživljaja roditeljstva majki i očeva djece dojenačke dobi
Napredak o odgoju djevojčica u obveznom hrvatskom školstvu druge polovine XIX. stoljeća
Neusklađenost u ocjenjivanju - ista postignuća učenika, a različite ocjene
Navike učenja i stavovi prema učenju
Neke odrednice doživljaja roditeljske kompetentnosti u obiteljima djece s teškoćama u razvoju
Obrazovanje i odgoj za okoliš
Obrazovanje za očuvanje okoliša
Obrazovanje - osnovno ljudsko pravo
Obnova školstva u Sloveniji
Odbojna i/ili odgojna uloga rada
Obrazovanje za slobodno vrijeme
Očeva uloga u razvitku samopoštovanja
Odgojna praksa i okruženje u dječjim vrtićima
Odgajateljevo promatranje i praćenje djece u vrtićkom okružju
Obrazovanje željezničkih djelatnika na pragu 21. stoljeća
Od subkultura do životnih stilova mladih
Operativno programiranje obrazovanja odraslih
Obrazovanje za kreativnost putem umjetnosti
Odrednice i posljedice matematičke pripremljenosti za školu
Osvrt na udžbenik "Moj hrvatski 3"
Odlike sudionika škole stvaralaštva Novigradsko proljeće '94
Odvikavanje učenika od pušenja
Osnovna obilježja i struktura sata razrednika, odnosno razrednog odjela
Odgoj u funkciji zdravlja učenika
Opterećenje i rasterećenje učenika u odgojno-obrazovnom procesu
Osnove pristupa racionalnosti (učinkovitosti) škole
Organizacija nastave i odnosi nastavnika i učenika
Osnovni fizikalni pojmovi i zakoni u učenikovu znanju
Organizacija učenja u domu
Ocjena iz tjelesne i zdravstvene kulture u strukturi srednjoškolskih ocjena
Ogledna šumska narodna škola u Tuškancu (1929-1941)
Odgajatelj i promišljanje programa
Osobna iskustva u radu edukativne skupine
Odnos filozofije i pedagogije
Organizacija učenja u učeničkom domu kao čimbenik školskog uspjeha
Odrednice utemeljenja uzlazno-spiralnog kurikuluma fizike
Osnovne tendencije promjena u srednjem obrazovanju
Obrazovanje za razvitak
Obrazovna tehnologija za rad s učenicima s posebnim potrebama
Optimalno trajanje primarnog i osnovnog obrazovanja
Ogledalce, reci, onaj s najboljim školstvom, tko je (I.)
Odgoj i obrazovanje Roma u Hrvatskoj
Odgoj i obrazovanje za ljudska prava u višim razredima osnovne škole
Ogledalce, reci, onaj s najboljim školstvom, tko je (II)
Obogaćivanje nastave rješenjima nekih alternativnih škola
Odgoj i obrazovanje djece karaševskih Hrvata u Rumunjskoj
Odgoj i "demokratično" u javnoj školi
Obilježja atribucijskog stila kod učenika četvrtog razreda osnovne škole
Očekivanja studenata na početku kolegija
Ocjenjivanje i standardi Europske unije sveučlišta (EUS)
Obrazovanje i usavršavanje andragoških djelatnika
Obljetnice Stjepana Basaričeka (1848.-1918.), hrvatske pedagogije, školstva i učiteljstva
Ocjenjivanje na stručnim ispitima
O primjenama e-obrazovanja
Organizacijska odanost učitelja osnovnoj školi
Ovisnost o internetu, cyber-kockanju : kako ih sprječavati
Odgojni rad stručnoga suradnika pedagoga s učenicima
Osnove hrvatske brajice
Opće hrvatske učiteljske skupštine 1871.-1878. i njihovo političko, nacionalno integracijsko i modernizacijsko značenje
Očekivane i stvarne miskoncepcije učenika u biologiji
Obitelj i vršnjaci u životu adolescenata
Obrazovna politika iz perspektive hrvatskih učitelja i nastavnika
Osobna jednadžba nastavnika u relaciji s nekim osobinama ličnosti i stavovima prema ocjenjivanju
Orijentacijsko kretanje (trčanje) u nastavi nižih razreda osnovne škole : primjer interdisciplinarnosti Tjelesne i zdravstvene kulture i Prirode i društva
Prevencija samoubojstva maloljetnika
Primjena različitih modela discipline u nastavnoj praksi
Posebnost Križevaca su i njegove škole
Prognostička valjanost kriminaliteta kod osnovnoškolske djece s povećanim stupnjem agresivnosti
Pedagoška radionica kao oblik rada s roditeljima
Ponašanja i stavovi mladih u odnosu na učestalost kontakata s drogama
Pedagoški rad i značenje Dr. Milutina Dobrenića
Pedagogijska znanost na prijelazu u 21. stoljeće
Prezentacija na posterima
Povezanost (ne)redovitosti školovanja romske djece s njihovom brojnošću i bračnim statusom roditelja
Problemi mladih, odnos prema školi i vrijednosna orijentacija srednjoškolaca u istočnoj Slavoniji
Prosvjetom do slobode
Prinos istraživanju profila rizične obitelji
Prilog određenju nastavnikove odgojne funkcije
Pogled na hrvatsku pedagogiju na kraju stoljeća
Prirodoslovlje u suvremenoj školi
Pokret kao nastavno načelo poučavanja glazbe
Promjene u hrvatskom školstvu
Promjene filozofije i sustava obrazovanja u Republici Sloveniji
Pjevanje u prva tri razreda osnovne škole
Prilog unaprjeđenju razrednikova rada s roditeljima
Partnerstvo obitelji i dječjeg vrtića
Promjene u slobodnom vremenu mladih
Pedagoška etika i njezine pretpostavke
Poučavanje kao predstava
Promjene motoričkih sposobnosti studentica pod utjecajem kineziološkog tretmana
Početna nastava prirodoslovlja u svijetu i kod nas
Poremećaji u ponašanju u relaciji sredstva izvršenja razbojništva maloljetnika
Pregled hrvatske pedagoške periodike od početka do danas
Pedagoška kritika u hrvatskoj periodici
Praktična nastava u izvanškolskim prostorima
Prolegomena za sociologiju rekreacije
Psihološka utemeljenost institucionalnog predškolskog odgoja
Plaidoyer za "novu" povijest pedagogije
Pripremanje djece za polazak u školu
Prijedlog sadržaja za program rada razrednika u osnovnoj školi
Psihološki temelj suvremenog poučavanja čitanja
Pedagogija na Zagrebačkom sveučilištu
Promicanje kulture dijaloga religioznim odgojem
Psihološki uvjeti i problemi uvođenja promjena u školstvu
Prema konceptualizaciji ustroja sustava odgoja i izobrazbe za Rome u Hrvatskoj
Programi istraživanja darovitosti
Praćenje i vrednovanje rada učenika u praktičnoj nastavi
Psihološki i medicinski aspekti predvidljivosti pouzdanosti operatorove aktivnosti
Pozitivne i negativne posljedice školske akceleracije nadarenih učenika
Projekt "Obitelj" u osnovnoj školi
Program
Psihologija i posebna stanja svijesti
Promjene curriculuma i dileme školske savjetodavne službe
Prva konferencija djece stradalih hrvatskih gradova kao pridonos ostvarenju prava djeteta
Pedagoška dimenzija znakovlja estetske informacije
Praćenje i vrednovanje rada u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, sportu i sportskoj rekreaciji
Prepoznavanje osobnih otpora
Pedagogija i didaktika u sustavu obrazovanja razrednih učitelja u Hrvatskoj
Prilog teorijskom zasnivanju gerontogogije kao edukološke discipline
Pedagog u "novoj školi"
Predodžba učenika IV. razreda osnovne škole o kemiji i njenoj ulozi u životu čovjeka
Politička socijalizacija kao oblik demokratskog odgoja
Pristup projektiranju novog sistema odgoja i obrazovanja
Provjera psihomotoričkih sposobnosti
Praksa obrazovnog rada sa starijim osobama u Njemačkoj
Pasivnost u djeteta oštećena sluha
Pristup pedagoškom usavršavanju sveučilišnih nastavnika
Pedagoški pogledi na odgoj
Prikaz karakteristika prognane djece i mjera mentalne prevencije na individualnoj razini u osnovnoj školi
Produktivno ponavljanje kao komponenta razvoja misaonih i stvaralačkih sposobnosti učenika
Primjena rotirajućih superpozicijskih grafofolija u nastavi biologije
Profesionalnost i autonomnost učiteljskog poziva
Pedagoški aspekti kontinuiteta školskog uspjeha
Prema inovativnom biću škole
Prilog suvremenom pristupu nastave povijesti u osnovnom obrazovanju učenika s posebnim potrebama
Poticanje kreativnosti u školskim uvjetima
Priprema članka za objavljivanje u međunarodno priznatim časopisima
Pouke, poruke i posebnosti hrvatske povijesti
Problemi u ponašanju i osobine ličnosti opomenutih i pohvaljenih učenika
Poučavanje o zračenju i zaštiti od zračenja kao dio higijene 21. stoljeća
Povezanost motivacije učenika s gledištima o nastavniku
Položaj zlostavljane djece u kaznenom postpku u svjetlu konvencije o pravima djeteta
Prilozi promišljanju kurikuluma tehničke kulture u osnovnoj školi
Pristup školi koja se mijenja
Poticaj glazbenog stvaralaštva pri oblikovanju kreativnog pojedinca
Poticanje aktivnosti učenika projektnom nastavom
Problemi udžbenika u osnovnoj školi
Primjena edukacijskog konstruktivizma u nastavi fizike
Paralelni jezični kodovi - poticaj ili zapreka u sustavu rane višejezičnosti
Povezanost obilježja studenata s njihovim zadovoljstvom studiranjem i percepcijama konkurentnosti
Projekt u nastavi povijesti
Perspektive profesionalne orijentacije
Primjerenost matematičkih metoda dobi učenika
Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije na primjeru osnovnih škola Varaždinske županije
Percepcija roditeljskog prihvaćanja i vršnjačka agresivnost srednjoškolaca
Povezanost situacijske anksioznosti s brojem opravdanih izostanaka i školskim uspjehom učenika osnovne škole
Provjera djelotvornosti programa učenja strategija suočavanja sa stresom zbog loše ocjene u osnovnoj školi
Polazak dječačke i djevojačke škole u Ivancu od njihova osnutka do 1918. godine
Procjene sudionika samovrjednovanja učitelja o indikatorima kvalitetne nastave i učenja
Prosvjetna inspekcija u europskom okružju
Prihvaćenost dječaka i djevojčica u skupini vršnjaka predškolske dobi
Psihosocijalne determinante školskih izostanaka
Prilog primarnoj profesionalnoj orijentaciji: kako do bolje povezanosti sa stvarnim životom?
Poučavanje ženske povijesti - primjer usmene povijesti u nastavi
Pomanjkanje učitelja
Poučavanje i evaluacija kritičkog mišljenja
Psihološki aspekti programskih sadržaja Križevačkih pedagoških dana : uoči XVI. Križevačkih pedagoških dana
Pedagoške mjere u sustavu intervencija prema učenicima rizična ponašanja : kritička analiza
Projektna nastava : uređenje školskoga cvjetnjaka
Povezanost samopoimanja, navika čitanja i školskog uspjeha učenika sedmog i osmog razreda osnovne škole
Posebnosti socijalnog razvoja dječaka s Aspergerovim sindromom : studija slučaja
Provjera modela konceptualnog poučavanja
Primjena prirodoznanstvene metode u početnoj nastavi prirodoslovlja : Kruženje vode u prirodi
Pedagoški profil dr. sc. Mire Peteh
Psihosocijalni razvoj od djetinjstva do zrele dobi : Almina životna priča : studija slučaja
Povezanost učeničkih stavova i uvjerenja prema matematici i kognitivnih sposobnosti s ocjenama iz matematike
Povezanost između osjećaja sreće i nekih aspekata provođenja slobodnog vremena
Preferencije za čitanje i poticanje na čitanje poezije učenika predmetne nastave Osnovne škole Grabrik u Karlovcu
Percepcija legitimnosti nesportskog ponašanja kod studentica i studenata Kineziološkog fakulteta
Prof. dr. sc. Alojz Cotić : (9.8.1924.-26.11.2012) : [in memoriam]
Povijesni osvrt na konceptualizaciju pojave nadarenosti
Prinos glazbene nastave oblikovanju kulturnog identiteta škole
Partnerstvo škole i obitelji : temelj dječjeg uspjeha
Povijesni osvrt na pojavu i razvoj učeničkih domova
Povezanost komponenti samoregulacije učenja sa školskim uspjehom i zadovoljstvom školom kod učenika osnovnoškolske dobi
Problem digitalne podjele
Prepoznavanje i reagiranje budućih učitelja razredne nastave na vršnjačko zlostavljanje
Poticanje zajedništva i tolerancije različitosti u razredu
Povezanost pristupa sreći, motiva za volontiranje i subjektivne dobrobiti volontera
Relacije između koordinacije i rezultata gimnastičkog višeboja
Radionice hrvatskog jezika
Roditeljsko poticanje čitalačkih vještina u djece predškolske dobi
Razvitak koordinacije - temeljni zadatak kineziološke edukacije učenica osnovne škole
Razvojno-pedagoška služba u kontekstu nove paradigme predškolskog odgoja
Razlike u sociometrijskom položaju učenika oštećena vida glede školskog uspjeha
Radne vrijednosti i zadovoljstvo životom ovisnika i neovisnika
Razvoj pojmova i jezična stručnost mlađe školske djece
Relacije tipa smještaja i nepoželjnih oblika ponašanja djece s cerebralnom paralizom
Rad s darovitim učenicima u osnovnim školama Črnomerca
Regionalni pedagoški časopisi
Razvijanje kreativnosti u različitoj životnoj dobi
Razvoj visokoškolskog obrazovanja u Hrvatskoj
Roditeljsko poimanje i doživljavanje vrijednosti
Razvoj antropometrijskih obilježja učenika osnovnih i srednjih škola
Rad na projektu
Roditeljski stavovi o odgojnim postupcima u obitelji
Razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti učenica osnovnih i srednjih škola
Racionalizacija vremena na satu tjelesne i zdravstvene kulture u predškoli
Ravnatelj
Razvojna obilježja i orijentacijske vrijednosti nekih antropoloških obilježja učenica i učenika srednjih škola
Različito shvaćanje suradnje roditelja i profesionalaca
Roditelji i učenici kao procjenjivači kvalitete rada osnovne škole
Razvijanje kompetencija kroz hrvatski obrazovni sustav
Razredno-nastavno ozračje i prosocijalno i agresivno ponašanje učenika u klasičnom i kombiniranom odjelu
Razvijanje kulture čitanja učenika i njihovih roditelja
Roditelji i škola
Roditelji predškolske djece i preventiva zlouporabe droga
Reflection in pre-service teacher education
Razvoj školstva u hrvatskoj Kostajnici
Razvoj poduzetničkih kompetencija u sustavu cjeloživotnog obrazovanja
Računalo u istraživačkom radu učenika u nastavi matematike
Ranokršćansko školstvo za odrasle
Razumijevanje koncepata u fizičkim jednadžbama
Razvoj i validacija instrumenta za evaluaciju interkulturalne kompetencije u osnovnoškolskoj nastavi njemačkog jezika
Stalno i promjenjivo u metodologiji pedagogijske znanosti
Stručno usavršavanje hrvatskih učitelja u XIX. i na početku XX. stoljeća
Seksualna edukacija u školi
Seksualna edukacija u školi
Stavovi učitelja o udžbenicima i udžbeničkoj politici
Stručni skupovi u funkciji profesionalnog razvitka učitelja-mentora i savjetnika
Specifičnosti metodologije pedagoškog istraživanja
Stručne službe
Smanjivanje stresa kod djece i njihovih obitelji u procesu prilagođavanja na vrtić
Simbolička igra predškolskog djeteta u institucijskom kontekstu
Slobodno vrijeme između pedagogijske teorije i odgojne prakse
Slobodno vrijeme i subkulturni identitet
Svjedočanstvo o pokušajima brige o slobodnom vremenu u našim školama
Sve veća važnost odgoja u slobodnom vremenu
Slobodno vrijeme mladih u školi
Subkultura - motiv u obrazovnom procesu?
Stručne i znanstvene institucije u hrvatskom školstvu
Shvaćanje rata i mira kod djece različite dobi
Sveučilište za treću životnu dob
Stručni boravci (ekskurzije) u praktičnoj nastavi
Sat razrednika
Strukturiranje programskih odrednica neposrednog rada s učenicima u školskoj knjižnici
Starost i predrasude
Srednje obrazovanje
Savjetodavni rad pedagoga s roditeljima
Suvremene teorije učenja i profesionalnog razvoja kao teorijska osnova didaktičkog usavršavanja visokoškolskih nastavnika
Sudjelovanje školskih institucija u doživotnoj izobrazbi poljoprivrednika
Slovačko školstvo od 1918. do 1995. godine
Stara bibliofilska izdanja u funkciji nastavnog procesa u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu
Strategija razvoja školstva
Statut Zavoda za zabludjele i napuštene dječake u Rijeci iz 1876. godine
Slikarstvo (ilustracije) u službi knjige-poezije
Studentske procjene opaženoga i poželjnoga visokoškolskoga ozračja
Studenti, droga, odnos prema radu i religija
Spol učenika i interesi za aktivnost okoliša
Stanje i razvoj visokog školstva u Hrvatskoj
Staleško organiziranje i djelovanje međimurskih učitelja
Strategijski aspekt metodologije pedagogije
Socijalno ponašanje darovitih i tipičnih predškolaca u eksperimentalnom programu
Sustav brige za darovite
Stavovi učenika osnovnih škola prema nastavi tjelesne i zdravstvene kulture
Slobodno vrijeme i kvaliteta življenja učenica strukovne škole
Suicidalnost mladih kao značajan socijalno-patološki problem suvremenog življenja
Sociopsihologijska procjena glazbenih sposobnosti djece
Socijalna distanca srednjoškolaca istočne Slavonije prema pripadnicima različitih nacionalnih skupina
Seksualni odgoj - imperativ vremena
Suradnja s roditeljima
Skrbne i ubojite navike u ponašanju u odnosima sa "značajnim drugima"
Stavovi nastavnika o integraciji djece s posebnim potrebama u redovne škole
Spolne razlike u motivaciji za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture
Samoprocjena kompetentnosti roditelja za roditeljsku ulogu i odabir odgojnih postupaka
Simptomi nasilja kod djece i emocionalna pismenost roditelja
Stilovi učenja kod multimedijskog obrazovanja
Slovenska iskustva u sprječavanju nasilja u školama
Samoprocjena kompetencija nastavnika
Strategijski pristup učenju na primjeru usvajanja vještine čitanja
Standardi vrjednovanja i ocjenjivanja u nastavi biologije
Strategije suočavanja sa stresom i školski uspjeh kod učenika s višim i nižim strahom od škole i ispitivanja
Stanje i razlike u kurikulumu nastave tjelesne i zdravstvene kulture u nekim europskim zemljama
Senzorna integracija u radu s učenicima s autizmom
Socijalna kompetentnost - jedna od ključnih kompetencija
Sprintersko trčanje djece predškolske i mlađe školske dobi
Suradnja s roditeljima u predškolskoj ustanovi : analiza pojedinih aspekata
Sportsko-rekreacijske aktivnosti i stavovi prema njima te povezanost bavljenja tjelesnim aktivnostima s roditeljskom tjelesnom aktivnosti i usamljenošću kod studenata Učiteljskog fakulteta
Samoaktualizacija, optimalna iskustva i reformske pedagogije
Strah od škole i zadovoljstvo učiteljima
Slijepi učenici i usvajanje jezika u integriranom odgoju i obrazovanju
Stavovi studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci o obrascima ponašanja u socijalnim sukobima
Stručna znanja i materijalni resursi u inkluziji : stanje i perspektive
Samoprocjena ponašanja adolescenata na različitim razinama poremećaja u ponašanju
Samoprocijenjene kompetencije studenata učiteljskog studija za rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
Stav roditelja prema učenju stranih jezika kao jedan od čimbenika razvoja višejezičnosti u učenika
Škola i roditeljski dom
Školski socijalni rad
Škola i psihosomatski simptomi kod srednjoškolaca
Školski menadžment
Školske uredbe i propisi do godine 1774.
Škola budućnosti
Škola pred izazovom rekonceptualizacije
Školstvo u tranziciji
Škola kao vježbaonica budućih učitelja
Škola je bila i ostaje kulturno središte svoje sredine
Školstvo u obnovi i razvoju oslobođenih područja Republike Hrvatske
Školstvo u hrvatskom domovinskom ratu
Škola i roditelji
Školski pedagog i funkcija pedagoškog vođenja škole
Širi Telemahov "odgojni krug"
Školovanje ženske djece u Bosni i Hercegovini u doba Austro-Ugarske : (1878. – 1918.)
Školska kultura, stres i dobrobit učitelja
Temeljne odrednice interkulturalnog učenja i multikulturalnog odgoja
Tolerancija u sustavu odgoja i obrazovanja
Teorijski model klasifikacije motoričkih znanja
Tolerancija u svjetlu demokratizacije odgoja i obrazovanja
Tjelesno vježbanje i zdravlje
Temelji spiralno-uzlaznog kurikuluma fizike
Tehnološko obrazovanje
Trivijalna književnost u procesu književnog odgoja i obrazovanja
Teorije reformi odgojno-obrazovnog sustava
TQM [Total Quality Management]
Transformacija vođenja i transformacija školskog savjetodavnog rada
Timski rad učitelja razredne nastave kao odrednica razvitka timske kulture
Teorijski model projektnog pristupa obrazovnom dizajnu
Timski rad studenata
Teorija izbora kao teoretska podloga institucionalnom tretmanu djece i mladih
The model for evaluating the influence of student participation on school quality
Terapijske interpretacije u psihodrami s adolescentima u školskom okruženju
Tjelesno-zdravstveni status osoba s visokim intelektualnim sposobnostima
The role of positive emotions in play and exploration
Trendovi i izazovi u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju na Euro-mediteranskom prostoru
Udžbenik književnosti kao književnoznanstveno, metodičko i društveno pitanje
Učiteljevo razumijevanje nastave kao čimbenik profesionalnog napretka
Uspješno poučavanje likovnog odgoja prema suvremenoj metodi rada
Utjecaj kompjutorske tehnologije i novih informacijskih medija na rad knjižnica
Usporedba nekih pokazatelja zlouporabe droga u petogodišnjem razdoblju
Uspješnost metoda učenja u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture mlađe školske dobi
Učitelj i pedagoška služba
Učitelj za suvremenu hrvatsku školu
Usvajanje hrvatskoga standardnoga jezika u sustavu okomite dvojezičnosti
Učenički eksperimentalni projekti u prirodoslovlju
Ususret promjeni sustava odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj
Učenje i poučavnje u predškolskim programima u svjetlu konstruktivizma
Utvrđivanje antropološkog statusa djece predškolske dobi
Umjetnički odgoj i obrazovanje
Učinkovitiji kurikulum koherentnošću sadržaja nastave i primjenom modula
Učenička evaluacija kurikuluma "aktivna/efikasna škola"
Upravljanje, rukovođenje i interni razvoj u hrvatskom školstvu
Učiteljski studij u europskom, demokratskom kontekstu
Usporedbe nekih antropometrijskih karakteristika djece predškolske dobi s obzirom na spol
Uloga pedagogije i obrazovanja u smanjivanju međuetničkih tenzija
Utjecaj televizije na strukturu izvanškolskih aktivnosti učenika osnovnih škola
Utjecaj jednogodišnjeg specifičnog kineziološkog tretmana na kvalitetne promjene motoričkih sposobnosti 10-godišnjih učenica
U potrazi za ljubavlju
Uspjeh i neuspjeh u odgojno-obrazovnom radu
Usporedba rezultata u testu znanja i ocjena iz kemije učenika osmih razreda osnovne škole
Učenje u odrasloj dobi
Uloga obitelji u postizanju školskog uspjeha učenika
Učitelj razredne nastave
Usavršavanje naših budućih multiplikatora za automehaniku
Učenička zadruga i razvoj stvaralačkog ponašanja učenika
Umjetničko obrazovanje
Uz 60. obljetnicu života i 40. obljetnicu rada u školstvu prof. dr. Valentina Puževskog
Uloga škole u prevladavanju nekih negativnih značajki mas-medija
Utjecaj obitelji na neke osobine ličnosti u funkciji dobi i spola
Uvjeti života i rada učitelja u staroj Jugoslaviji
Usporedba nekih aspekata odgoja u potpunim i nepotpunim obiteljima
Ugovor o učinku nastave i učenja
Učenici osmog razreda osnovne škole
Uloga odgajatelja u programiranju ekoloških aktivnosti djece
Uloga ravnatelja u svjetlu promjena hrvatskoga školstva
Utemeljenje permanentnog stručnog usavršavanja učitelja
Uloga učiteljeve potpore u razredno-nastavnom ozračju
Učenički profesionalni interesi i upis učenika u srednju školu
Utjecaj migracija obitelji maloljetnih delinkvenata na poremećaje u školovanju
Učenik oštećena sluha u redovnoj osnovnoj školi
U traženju životne škole
Univerzalni dizajn obrazovnih materijala
Učenička postignuća iz fizike u gimnaziji i njihovo vrjednovanje
Uloga ispitne anksioznosti u zadovoljstvu učenika razredno-nastavnim ozračjem
Uloga učitelja likovne kulture u prepoznavanju, prevenciji i terapiji traumatizirane djece
Uporaba lutke u dječjem vrtiću i odgajateljeva empatija i maštovitost
Uvjetovanost obrazovne spremnosti i zapošljivosti mladih u Republici Hrvatskoj
Uloga školskog pedagoga u provedbi HNOS-a
Učiteljska prosudba učinkovitosti metoda stalnog stručnog usavršavanja
Učinkovitost učenja rješavanjem problemskih zadataka u nastavi
Učenička evaluacija unutar predmeta likovna kultura
Uloga nastavnika tehničkog obrazovanja u suvremenim uvjetima
Unaprjeđenje kvalitete slobodnog vremena u učeničkim domovima Hrvatske programima športa i športske rekreacije
Unaprjeđivanje kvalitete rada školskog pedagoga
Uloga kućnih ljubimaca u socioemocionalnom razvoju djece školskog uzrasta
Učenje demokracije i demokratske kompetencije budućih odgojitelja i učitelja
Utjecaj načina poučavanja na motivaciju i stav učenika prema hrvatskome jeziku kao nastavnome predmetu
Uloga ravnatelja u motiviranju učitelja
Utjecaj provođenja programa pozitivne psihologije na optimizam i razredno ozračje kod učenika četvrtog razreda osnovne škole
Uloga i postupanje škole u slučajevima nasilja nad djecom u obitelji
Uvjerenja o strategijama učenja, korištenje strategija učenja i uspjeh u studiju
Učenička evaluacija udžbenika
Uloga umjetnika-predavača u razvijanju djelotvornih nastavnih metoda na umjetničkim akademijama
Uloge odgojitelja u simboličkoj igri djece rane dobi
Vrednovanje moralnih vrijednosti starijih osnovnoškolaca
Vrjednovanje odgojno-obrazovnih postignuća
Vrijednost sadržaja nastave tjelesne i zdravstvene kulture učenika srednjih škola
Važnost različitih modela etičke i državljanske nastave
Vrijednosti mladih
Vrednovanje rada školskog pedagoga
Vrednovanje odgojno-obrazovnog rada
Vrijednosno utemeljenje odgoja
Vrata koja se otvaraju i zatvaraju
Vođenje škole u decentraliziranom sustavu
Vrjednovanje ostvarenih promjena u učeniku srednje strukovne škole u odnosu na postavljeni cilj obrazovanja
Vizualizacija u nastavi kemije
Vrjednovanje školskih ravnatelja
Visokoškolski nastavnici - neke njihove osobitosti
Vrijednosti u odgoju
Važnost pozitivnih emocija u odgoju i obrazovanju
Važnost kulture samovrednovanja u odgoju i obrazovanju
Vremenske perspektive i subjektivna dobrobit srednjoškolaca
Views of teachers, school counsellors and parents on the importance of their mutual co-operation
Vođenje i poslovi stručnog voditelja u obrazovanju odraslih
Vršnjačka pomoć - iz perspektive vršnjaka pomagača
Za promjenu razredno-predmetnog sustava
Zlostavljanje djece i područja njegove prevencije
Zašto emocionalna inteligencija?
Znanstvena autonomija pedagogije u ozračju kulturne pedagogije u Hrvatskoj između dvaju svjetskih ratova
Značenje modela u obrazovanju odraslih
Značaj podudarnosti romantičnosti raspoloženja i afektivnih svojstava teksta pri pamćenju
Znanstvene paradigme u istraživanju obrazovanja i odgoja
Zadaci suvremenog matematičkog obrazovanja u razrednoj nastavi
Zašto ne prelazimo na desetogodišnje obvezno školovanje
Znanstveno-tehnološki razvoj i obrazovanje
Zagrebački model "otvorene" osnovne škole
Zagrebački pedagozi o udžbenicima za osnovnu školu
Zadovoljstvo poslom i profesionalni status nastavnika
Zadovoljstvo roditelja predškolom
Zadovoljavanje potreba predškolskoga djeteta u institucionalnom kontekstu
Zadovoljstvo različitih profesionalaca u području obrazovanja razvitkom vještina kroz hrvatski obrazovni sustav
Zadovoljstvo studijem i motivi upisa na studij
Značenje udžbenika u nastavi likovne kulture u višim razredima osnovne škole
Zadovoljstvo poslom učitelja u osnovnoj školi
Značajni pedagozi i najvažnija pedagoška djela u Hrvatskoj tijekom 20. stoljeća
Zloporaba opojnih droga među adolescentima na području grada Splita
Zastupljenost romske djece u obrazovnom sustavu Srbije
Zadovoljstvo poslom kod nastavnika privatnog i javnog visokog učilišta
Život i djelo Antuna Cuvaja
Žele li učitelji preporučiti školovanje za svoj poziv
'Citizenship': what does it mean to trainee teachers in England and Hungary?
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Hrvatski pedagoško-književni zbor, 1991- .
Pedagoški rad:

Primjerak
Dostupno