Školski vjesnik

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000000625
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
"Tehnička kultura" u općem obrazovanju
Analiza stavova i mišljenja studenata razredne nastave o temeljnim vrijednostima metodike tjelesne i zdravstvene kulture
Aktualnost Montessori pedagogije
Adolescencija
Analiza razlika motoričkih sposobnosti između učenika i učenica u prvom razredu osnovne škole
Analiza kvantitativnih i kvalitativnih promjena u antropometrijskim i motoričkim varijablama kod djevojčica u toku 1. razreda osnovne škole
Analiza nekih pokazatelja opterećenja u igri na poziciji krila u vaterpolu
Antoni Cetnarowicz, Narodni preporod u Dalmaciji. Srednja Europa, Zagreb 2006. : [prikaz]
Analiza poučavanja alpskog skijanja djece do sedam godina starosti
Akcionalnost i aspekt u njemačkom i B/H/S jeziku
Asertivnost kao važna komunikacijska vještina knjižničara u školskoj knjižnici
Akcijska istraživanja na razini odgojno-obrazovne ustanove
[Pjesme]
Aj ti uvati vitar : (monodrama)
Art and design strategies of identical twins
Apelativi u toponimiji stolačkoga kraja
Antropološko-odgojno djelovanje narodnih poslovica
Aktivno učenje : put prema uspješnom odgoju i obrazovanju
Adolescentsko kockanje : uloga spola, nekih obiteljskih i školskih čimbenika
"Ženska pedagogija" i feminizacija nastavničke struke kao čimbenici skrivenog kurikula
Akcijsko istraživanje i razvoj nove kulture odnosa temeljene na autonomiji i emancipaciji učitelja
Analiza potreba u tečajevima općeg engleskog jezika
Ana Karenjina i Emma Bovary u metodičkom zrcalu
Bio-bibliografija dr. Ane Tomaš (1940.- 1997.)
Bibliografija 1951.-2001.
Bibliografija radova dr. sc. Vjekoslava Omašića
Bibliografija radova iz sociologije obrazovanja objavljenih u časopisu "Sociologija sela"
Blok-satovi u školi
Bibliografija za nastavu prirode i društva
Bolonjski proces kao proces stvaranja europskog prostora visokog obrazovanja
Bibliografija radova Gordane Bosanac
Borba za hrvatsko školstvo na cresko-lošinjskom području od 1870. do 1918. godine
Biti ili ne biti žena: pitanje je sad! : ženino/a mjesto/a u Shakespeareovu svijetu i na pozornici
Bibliografija radova prof. dr. Živka Bjelanovića
Baština : polazište za promicanje odgoja i obrazovanja za održivi razvoj
Building the profession : professional ethics and preschool teacher's education
Carving tehnika skijanja
Cjeloživotno učenje za održivi razvoj
Children's and teachers' learning together in a preschool project
Čitalačka kultura nastavnika
Čipkarska škola u Pagu
Čimbenici zadovoljstva i nezadovoljstva učitelja radom u produženom boravku
Deset odrednica za preobrazbu školskog sustava
Daniel Defoe: "Robinson Crusoe"
Društveni čimbenici i osamostaljivanje odgajanika
Djeca s teškoćama u razvoju u dječjem vrtiću
Distraktori pažnje učenika u školi
Distribucija školskih ocjena iz predmeta relevantnih za upis u srednju školu
Dvojni sustav obrazovanja u Hrvatskoj
Didaktičke strategije i razredno-nastavno ozračje na početku obveznoga školovanja
Domaći radovi učenika u srednjim strukovnim školama
Difuzijski kapacitet pluća u sportaša
Deset pjesama
Djeca s oštećenjem sluha u redovnoj školi
Djeca s deficitom pažnje / hiperaktivnim poremećajem (ADHD)
Dizajner medija šansa za novo obrazovanje
Didaktičke i računalne igre u nastavi prirode i društva
Djeca suradnici
Darovita, talentirana i kreativna djeca - potencijalni stručnjaci i stvaratelji
Drniški zbornik i novi autori
Dobne razlike djece u procijenjenoj razini njihove sigurnosti u roditeljskom domu
Dostupnost, zlouporaba, štetnost i razlozi uporabe sredstava ovisnosti u mjestu studiranja : procjene pulskih studenata
Dijete i umjetničko djelo : Pablo Picasso.
Dramskim igrama i vježbama do igrokaza
Dijete kao znanstvenik : prirodoslovni aspekti suvremeno koncipiranoga kurikuluma ranog odgoja
Djeca osnovnoškolske dobi i stres izazvan gubitkom drage osobe : prepoznavanje, razumijevanje, potpora i pomoć
Dječji pjevački zbor mlađe školske dobi u osječkim osnovnim školama
Deskriptori učeničkih postignuća u nastavi materinjeg jezika i književnosti od I. do V. razreda devetogodišnje osnovne škole u Bosni i Hercegovini
Društveni utjecaji na obrazovanje žena u arapskim državama
Didaktička kultura škole i razvoj suradničkih kompetencija učenika u nastavnom procesu
Društvena potpora roditeljima djece predškolske dobi
Dance in the Slovenian kindergarten curriculum
Dječji doživljaj igre u predškolskoj i ranoj školskoj dobi
Doživljeno vršnjačko nasilje : relacije s dobi, spolom, razrednim ozračjem i školskim uspjehom
Društveno povijesni kontekst odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju
Edukacijska stvarnost u kaosu rata
Evaluacija programa Aktivna/Efikasna škola na uzorku učitelja
Efikasno i uspješno stjecanje spretnosti i radnih navika
Ekologija i obrazovanje
Elementi prirode i društva u udžbenicima prirode i društva
Eko-projekti
Etnopedagogija kao znanstvena disciplina
Etnopedagoški prikaz tradicijskih dječjih igara s Majevice
Efekti pozitivnih i negativnih poticaja na ponašanje djeteta rane dobi
Etiologija izreke "Šaptom Bosna poginu"
Eponimi u udžbenicima hrvatskoga jezika za gimnazije
Emocionalna empatija učenika osmih razreda osnovne škole
Elementi gimnastike za mozak u radu s djecom
Evaluating study of using puppets as a teaching medium in Slovenian schools
Formalna analiza suite "Odraslo djetinjstvo"
Firentinac Treguan - srednjovjekovni učitelj gramatike u Splitu
Fenomen obrazovanja u suvremenim udžbenicima sociologije
Filatelija - korisna aktivnost u transferu znanja i informacija, i učinkovita metoda u terapiji osoba sa psihoemocionalnim problemima
Financiranje odgoja i obrazovanja učenika s teškoćama u nekim europskim državama i u Republici Hrvatskoj
Glazbena umjetnost u waldorfskoj, Montessori i Reggio Emilia pedagogiji
Grad mi priča...
Gardnerov model višestrukih inteligencija
Glazbena darovitost i obrazovni sustav
Homogenizirane skupine u kineziologiji
Hoće li HNOS promijeniti hrvatsko školstvo
Izobrazbene perspektive
Izostajanje s nastave
Iskazi roditelja učenika razredne nastave o temeljnim vrijednostima nastave tjelesne i zdravstvene kulture
Iskazi učenika srednjih škola o nekim temeljnim vrijednostima nastave tjelesne i zdravstvene kulture
Iskazi učiteljica razredne nastave o pripremi, provedbi i vrednovanju nastave tjelesne i zdravstvene kulture
Izostanci s nastave, strah od škole i generalizirana samoefikasnost
Igra i šport
Interesi učenika osnovne škole za ekološke aktivnosti
Izobrazba učitelja kao čimbenik školske mreže te prostornog i demografskog razvoja Republike Hrvatske
IMO Model Course 7.03 za izobrazbu časnika plovidbene straže
Inovacijskom školom prema kvalitetnoj školi
Iskustva i stavovi mladih u Splitu u vezi zlouporabe psihoaktivnih droga
Igre i aktivnosti u nastavi hrvatskoga jezika
Interdisciplinarnost i interkulturalnost unutar studija književnosti
Interpretacija pjesme Povratak Antuna Branka Šimića
Istraživanje o obradi zavičajne nastave u 2. razredu osnovne škole u Osnovnoj školi Trilj
Intelektualni duh dalmatinskih tiskara za restauracije (1815.-1848.)
Informatička potpora očuvanju hrvatske jezične baštine na primjeru Hrvatsko-talijansko-latinskog rječnika Dragutina Parčića
Izostanci učenika s nastave
Inkluzija djece s autizmom s gledišta odgojitelja
Internet i suvremena nastava biologije i prirodoslovlja
Implementacija poliart modela u sustav osnovnog odgoja i obrazovanja
Ispitivanje procjena odgojitelja i studenata odgojiteljskog studija o važnosti zadovoljenja dječjih potreba u ustanovi ranoga odgoja i obrazovanja
Interkulturalne kompetencije odgojiteljica i socijalna distanca
Izvannastavne glazbene aktivnosti u školskim kurikulima
Izostanak agresivnih i nasilnih definirajućih obilježja u opisima uspješnih i idealnih učitelja
Implementing the pyramid of optimism in kindergartens
Interkulturalna kompetentnost pedagoga u odgoju i obrazovanju za interkulturalne odnose
Istraživanje kvalitete govora srednjoškolskih učenika
Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika : višestruke perspektive
Izazovi kojima su pedagozi izloženi u savjetodavnom radu : globalizacijski kontekst i (anti)vrijednosti
Istraživanje učinaka promjena kod mladih u kontekstu neformalnog obrazovanja
Internalizirani problemi u ponašanju među splitskim srednjoškolcima
Jedan primjer analize lirskog teksta
Jedan metodički pristup mjerenju osnovnih električnih veličina
Judo kao odgojno sredstvo
Jedinstvena knjiga u jedinstvenoj biblioteci
Josip Pupačić - antologičar
Jesu li društvene mreže sigurne?
Kreativnost učenika, nastavnika i nastave
Kuda ide strojarstvo
Komparativna analiza nekih rezultata osnovnog i srednjeg školstva
Kontinuitet u odgoju škole i obitelji
Kineziterapija djece sa cerebralnim smetnjama
Kemija u programu tehničke kulture u općeobrazovnim školama
Kako učenike odviknuti od pušenja
Kako studenti procjenjuju svoje profesore
Komparativna analiza strukturalnih transformacija motoričkih dimenzija sedmogodišnjih učenika i učenica
Kvaliteta u odgoju i obrazovanju
Komparativna analiza latentnih morfoloških struktura mlađih natjecatelja vaterpolista
Korelacija u nastavi likovne i glazbene kulture od I do IV razreda osnovne škole
Kvaliteta osposobljenosti učitelja stručno - teorijskih predmeta i praktične nastave
Korelacija matematike i likovne kulture u nižim razredima osnovne škole
Kazalište i lutke u školi
Komunikacija i komunikacijska tehnologija u školskoj knjižnici
Količina i kvaliteta slobodnoga vremena roditelja i djece predškolske dobi
Kakva nastavnika stranoga jezika treba suvremena škola?
Koliko su učitelji zadovoljni svojim poslom
Kako predškolski psiholozi koriste računalo u svom radu?
Kulturni kapital i simbolička moć
Konceptualne i kurikularne osnove međupredmetne korelacije u funkciji projektnoga nastavnog rada
Kineziologija
Kineziološki tretman malih (minornih) skolioza
Kritika pristupa nastavi na razini visokoškolskog obrazovanja
Kvaliteta dijagnosticiranja i diferencijacije tretmana djece i mladih s poremećajima u ponašanju
Kineziološka aktivnost i sedentarno ponašanje studenata
Književni opus Stipe Kaštelana
Kurikulumske perspektive umjetnosti, tehnike i zanatstva
Kriterij ocjenjivanja nastavnika biologije i kemije
Komunikacija odgajatelja i djece u igri i strukturiranim aktivnostima
Kontekstualni pristup učenju i poučavanju u nastavi temeljnog tehničkog odgoja i obrazovanja
Kvalitetno ozračje - preduvijet kvalitetnog studiranja : (studentska perspektiva)
Kulturna baština - poticatelj dječjeg razvoja : (likovni aspekt)
Konstruktivizam u suvremenom inkluzivnom odgoju i obrazovanju
Kompetencije učitelja i polazak djeteta u osnovnu školu u svjetlu nove kurikularne reforme
Lutkarska predstava
Latentna struktura nekih pokazatelja situacijske aktivnosti lakog beka u vaterpolu
Latentna struktura motoričkih sposobnosti studenata kineziologije
Lutka u odgojno-obrazovnom radu u dječjem vrtiću
Ljevorukost
Lernen und Lehren in einer von Medien mitgestalteten Welt
Lutka i lutkarska igra u kurikulu predškolskog odgoja
Metodički aspekti procesa osamostaljivanja učenika u radno-tehničkom odgojno-obrazovnom području
Metodičko-metodološki pristup izradi nastavnih programa
Montessori odgojna koncepcija u odnosu na različita suvremena pedagoška pitanja
Modeli u pedagogiji
Modularna nastava
Morfološko/motoričke promjene kod učenika prvog razreda osnovnih škola pod utjecajem 9-mjesečne nastave tjelesne i zdravstvene kulture
Mišljenja nastavnika o vlastitoj metodičkoj osposobljenosti
Mišljenje i stavovi učenika o njihovom praktičnom radu
Mjerenje motiva postignuća
Mogućnost usvajanja bioloških sadržaja u mentalno nedovoljno razvijenih osoba
Metodički pristup mjerenju električnog napona, otpora i struje miliampermetrom
Mogućnosti primjene lutkarskih tehnika u nastavi
Modeliranje odgojno-obrazovnih procesa
Mogućnosti organiziranja bioloških ekskurzija na područje Makarske
Metodološki aspekti osposobljavanja iz zaštite od požara
Mogućnosti estetskog odgoja u okviru glazbene nastave
Mitološko-simbolična struktura u književnosti
Metodička načela u oblikovanju udžbenika književnosti
Model obrazovanja učitelja i odgojitelja u Irskoj, Sloveniji i Hrvatskoj
Metodička transpozicija avangardne drame
Motivacija učitelja za permanentno usavršavanje i oblici stručnog usavršavanja
Mjesto i uloga pedagoških časopisa u afirmaciji načela zavičajnosti u nastavi književnosti
Metodike odgojnih područja u nižim razredima osnovne škole
Motoričke sposobnosti studentica
Miroslav Krleža : Balade Petrice Kerempuha
Modeli istraživanja medijskog učinka u odgoju i obrazovanju
Motivacijski postupci u nastavi lektire
Metodika nastave matematike u nižim razredima osnovne škole
Metodičke sastavnice početne nastave hrvatskoga jezika
Mediteranski motivi u nastavi likovne kulture
Mogućnosti primjene nekih ideja iz alternativnih škola
Mišljenje i stavovi učitelja o darovitim učenicima
Međugeneracijski prijenos vrijednosnih prioriteta između majki i kćeri
Mirela Slukan Altić: Povijesna geografija rijeke Krke: kartografska svjedočanstva, Javna ustanova Nacionalni park Krka, Šibenik, 2007. : [prikaz]
Mozart ili Pocoyo - drugi roditelji kgoy generacije
Mišljenja nastavnika fizike o kvaliteti nastavničkog studija i stručnim usavršavanjema
Mikropoučavanje i proces stjecanja učiteljskih kompetencija
Mediji u nastavi hrvatskoga jezika
Matematička pismenost studenata prve godine učiteljskog studija
Međugeneracijski prijenos vrijednosti s roditelja na djecu adolescente u općini Tučepi
Modeliranje muzejskih sadržaja i interakcijske aktivnosti učenika u muzejskom okruženju
Metode poučavanja i učenja u kurikulumskome pristupu građanskom odgoju i obrazovanju
Ne/komplementarnost obrazovne i proizvodne tehnologije
Neke odrednice suvremenih školskih reformi
Nastavnički studiji u Splitu
Neki problemi ocjenjivanja rada nastavnika
Neki primjeri relacija
Nepravilno sjedenje i tjelesno držanje
Neke karakteristike apstinenata, kušača i konzumenata psihoaktivnih droga
Nasilje među školskom djecom
Nova uvjerenja i nova ponašanja
Neke karakteristike međusobnih nominacija kandidata u reality show-u "Big Brother"
Neke razlike u ponašanju i stavovima između apstinenata, konzumenata lakih i konzumenata teških droga
Neurološko-psihološke osnove i metodički postupci razvoja koordinacije u djece mlađe životne dobi
Novi mediji i učinkovitost učenja i nastave
Nasilje među djecom u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi : usporedba s nasiljem među djecom u školama
Nastavni programi novih zanimanja
Nastavnici i društvo znanja : stupanj obaviještenosti i zadovoljstva nastavnika
Nove pismenosti u kurikulumu suvremene osnovne škole
Neke odrednice zadovoljstva u obnašanju roditeljske uloge u odnosu na odabir odgojnih postupaka : istraživanje pedagoških aspekata odnosa u obitelji
Nadarenost kao pedagoški problem : empirijsko istraživanje na uzorku osnovnih škola
Nastava : stavovi učitelja i nastavnika
Neke dvojbe u primjeni faktorske analize u području istraživanja odgoja i obrazovanja (pedagogiji)
Nasilje među vršnjacima - postoji li razlika u gradskim, prigradskim i seoskim sredinama?
Nastavna sredstva i nastavna pomagala u predmetnom kurikulu informatike
Nove razine interaktivnosti dječjih slikovnica
Nastava Glazbene umjetnosti u kontekstu aktivnog učenja
Načini učenja matematike u razrednoj nastavi
Nastava pjevanja u osnovnoj školi na području Hrvatske u drugoj polovici 19. stoljeća
Ovisnost o drogama
O temeljnim zdravstveno-higijenskim vrijednostima nastave tjelesne i zdravstvene kulture
O razredbenim ispitima
Operativni plan i program
O čemu sve ovisi ocjena iz kemije učenika srednjih škola?
Osnovna oprema za tehniku i tehnologiju za predškolsko dijete
Odgojiteljeve uloge i autonomija djeteta u igri
Odgoj za budućnost nacije
Odgoj i prirodni razvoj
O jednom načelu u nastavi gramatike
Ostvarivanje zadaća početne nastave matematike matematičkim igrama
Ocjena nastavnika na fakultetu
Otvoreni kod
Organizacijski diskurs obrazovanja odraslih
Obrazovanje učitelja
Obitelj i slobodno vrijeme djece kao čimbenici razvoja
Odgojni postupci roditelja i međusobne razlike
Organizacija dnevnog odmora djece u dječjem vrtiću
Odnos prema djeci s posebnim potrebama
Osvrt na hrvatsku književnu povijest
Odnos roditelja prema sportu u fazi sportske inicijacije
Odnos dječje socijalne i interkulturalne kompetencije
Odnos univerzalnih i ponašajnih vrijednosti mladih
Obilježja i razvojne mogućnosti dječje lutkarske igre
Odgojna intervencija u život adolescenta
Obiteljska kohezija i pozitivna komunikacija u funkciji osnaživanja suvremene obitelji : prinos istraživanju pedagoških aspekata odnosa u obitelji
O semantici imenica s dometkom -ship i -hood u engleskom jeziku
Odnos učenika razredne nastave prema matematici
Odgoj za osobne i društvene dimenzije kršćanskih vrednota
Oblikovanje nastavnih sadržaja na društvenim mrežama u visokoškolskom obrazovanju
Obilježja i izazovi distributivnog školskog vođenja
Odrednice stavova hrvatskih srednjoškolaca prema kulturnim različitostima
Opservacija i praćenje djece u odgojno-obrazovnoj praksi predškolskih ustanova
Otvoreni model nastave glazbe u razrednoj nastavi
Odnos samopoštovanja i socijalnog statusa kod učenika nižih razreda osnovne škole
Primjena računala (kompjutora) u nastavi materinskog jezika i književnosti
Problem višejezičnosti u Europskoj uniji
Programiranje sadržaja tehničke kulture u općeobrazovnim školama
Pristupi u istraživanju odgojnih vrijednosti
Povezanost predmetnih ocjena s ukupnom uspješnošću studija za zvanje nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture
Predškolski odgoj i ekologija
Perspektive u odgoju i obrazovanju djece s posebnim potrebama
Područje strojarstva u nastavi tehničke kulture
Područje elektrotehnike u nastavi tehničke kulture
Prijedloško-padežne sintagme sa značenjem uzorka i namjere u zbirci novela "Ruke" Ranka Marinkovića
Programiranje sadržaja nastave tehničke kulture
Poremećaj pažnje s hiperaktivnošću (ADHD) u školske djece
Projekcija razvoja predškolskog odgoja u okruženju novih društvenih odnosa u Republici Hrvatskoj
Pedagoško utemeljenje i usmjerenje dječje knjižnice
Poimanje prijateljstva i organizacija razrednog odjeljenja
Programirani šestotjedni kineziološki tretman u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture srednjoškolaca
Provjeravanje, ispitivanje, vrednovanje i ocjenjivanje u funkciji poticanja razvoja učenika
Projektni zadatak kao strategija odgojno-obrazovnog rada
Psihološki čimbenici u treningu i natjecanju
Pripravnički staž kao etapa cjeloživotnog učiteljskog obrazovanja
Promjene u pojedinim mjerama morfološkog statusa kod muškaraca učesnika trenažnog programa step aerobike
Profesori biologije i kemije
Pravci razvoja modularnog koncepta nastave u pozivnom i općem obrazovanju
Programi suvremene aerobike u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture na visokim učilištima
Planiranje i izvedba sadržaja s područja ekološkog odgoja u tehničkom odgoju
Prava djece
Postupci motivacije i aktualizacije u metodičkom oblikovanju romana Mate Balote Tijesna zemlja kao lektirne knjige
Preobrazba osobe iz fakcije u lik umjetničke fikcije oprimjerena Kolarovom Brezom
Plućna funkcija u košarkaša seniora
Prof.dr. Ivan Mimica
Povijest simbola i simbolizam kao poetski smjer
Projektiranje modela kineziološke analize vaterpola
Pedagoško opterećenje učenika četvrtih razreda osnovne škole
Procjenjivanje motoričkih znanja
Poznavanje prava djeteta
Prirodoslovlje i tehnika na elementarnom stupnju kroz prizmu uspješnog djeteta
Poremećaji tjelesnog držanja u učenika prvog i drugog razreda osnovne škole
Prilozi za bibliografiju radova Danice Nola
Povijesni pregled usmene proze
Pristup hiperaktivnom učeniku
Prilozi za bibliografiju radova prof. dr. Stipe Šuvara
Pet pjesama i jedna novela
Promjene u stanju antropoloških obilježja učenika 7. razreda s obzirom na obim njihove tjelesne aktivnosti
Prilozi za bibliografiju radova prof. Ede Vajnahta
Prijelaz iz vrtića u školu
Pokazatelji stresnosti posla predškolskih psihologa
Promicanje čitanja
Poučavanje i učenje konstrukcijskim slagalicama
Projektna nastava kemije i kvaliteta znanja sa stanovišta učenika
Pedofilija na Internetu
Pula kao austro-ugarska ratna luka
Početnica hrvatskoga jezika
Prilog istraživanju učeničkog apsentizma
Pilot-projekt "Djeca za sigurniji svijet"
Pedagoške vrijednosti poznavanja stilova učenja
Prilozi definiranju i analizi teksture i taktilnosti u likovnoj umjetnosti
Procjena emocionalnoga razvoja predškolskog djeteta i osobnost roditelja
Predviđanje doživljaja stresa odgojitelja na osnovi njihove emocionalne kompetencije, empatije i maštovitosti
Povijesni razvoj sustava obrazovanja odgojitelja djece predškolske dobi u Hrvatskoj
Potrošnja u socijalizmu i tranziciji
Pregled proučavanja u stilistici
Pismenost mladih : komentar PISA 2006. rezultata u Hrvatskoj
Povijesna retrospektiva suradničkih odnosa u nastavi između permanentne teorijske poželjnosti i praktične (ne)realiziranosti
Povezanost razrednog ozračja i interkulturalne osjetljivosti
Potrebe za učenjem engleskog jezika u kontekstu globalizacije
Primjena fotografije u nastavi talijanskoga jezika
Pitanje objektivnosti i pouzdanosti ocjena u različitim aktivnostima nastave Glazbene kulture
Poznavanje temeljnih vrijednosti interkulturalizma u kontekstu provedbe interkulturalnog odgoja i obrazovanja
Problem nacije u jugoslavenskim udžbenicima povijesti
Profesionalno usmjeravanje : uloga i odgovornost škole
Polazišta proučavanju transformacijske uloge udžbenika
Prof. dr. Živko Bjelanović : u povodu 80. godišnjice života
Psihologija pisanja : određenje pisanja i njegovih procesa, razvoj pisanja kod djece te pristupi poučavanju pisanja
Percepcije studenata odgojiteljskih studija o odgojiteljskom pozivu u odnosu na razine obrazovanja
Predložak za analizu (pedagoškog) problema iz perspektive teorija odgoja : primjer školske lektire
Pedagogical management in the function of family and school partnership
Preventivni programi usmjereni na smanjenje vršnjačkog nasilja u osnovnim školama na području Osječko-baranjske županije
Procjena rizičnih i zaštitnih čimbenika za internalizirane probleme u školskom okruženju
Ponašanja ravnatelja koja učitelji doživljavaju kao mobing
Pravednost učitelja kao čimbenik uspješnosti nastave
Povezanost oblika cjeloživotnoga učenja nastavnika i njihove motivacije, stavova i zadovoljstva poslom
Početci institucijskog predškolskog odgoja u Hrvatskoj i njegova temeljna obilježja
Procjena studenata - budućih odgajatelja o značaju različitih čimbenika pri izvođenju tehnoloških aktivnosti i razvoju tehnološke pismenosti u vrtiću
Predškolsko dijete i baština : istraživanje u muzeju
Procjena samoefikasnosti poučavanja Prirode i društva studenata budućih učitelja primarnoga obrazovanja
Participacija djece u školi
Pedagoški aspekti prevencije ovisnosti u odgojno-obrazovnoj ustanovi
Potreba i mogućnost odgoja očima pedagoške antropologije
Profesija i profesionalni razvoj odgojitelja
Roditelji i polazak djeteta u školu
Razrednikov pristup izostancima učenika s nastave
Realni planovi aktivnosti
Računalo u školi
Razlike morfoloških karakteristika između učenika i učenica u prvom razredu osnovne škole
Razvoj ideje tehničke kulture u suvremenim reformskim pravcima
Rano učenje stranog jezika - da ili ne?
Relacije primarnih konativnih dimenzija i kineziološke aktivnosti učenica srednje škole
Razvoj pojmova i obrada jezičnih sadržaja u mlađe školske djece
Razlike između studenata fizičke kulture i judoka u nekim elementima snage i okretnosti
Razlike u nekim motoričkim dimenzijama djece koja su izabrala ritmičku gimnastiku kao izvanškolsku aktivnost
Razlike između nastavnica i nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture u prostoru nekih pokazatelja radne okoline i zdravlja
Rezultati ankete o odgojnim izazovima u školi
Razlikovna gramatika mjesnoga govora u Neoriću
Razlike u motoričkim sposobnostima s obzirom na spol i situacijsku uspješnost kod mlađih dobnih skupina u rukometu
Rezidencijalne preferencije studenata
Rezultati istraživanja ovise o ponašanju uzoraka ispitanika kod odgovaranja na upitnike
Razlike u motoričkim sposobnostima studenata kineziologije
Razvoj i djelovanje učiteljskih učilišta u Šibeniku i Kninu
Revolucija bez Marianne
Računalo u nastavi tehnike i tehnologije u osnovnoj školi između mogućnosti i očekivanja
Različitost u kontekstu suvremenog kurikuluma
Roditeljsko ponašanje i stavovi adolescenata prema nekim aspektima budućeg života
Relacije motoričkih i socijalnih kompetencija djece predškolske dobi
Religijski odgoj djece u tradicijskoj kulturi
Razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Rukovodeća uloga ravnatelja u školi
Razumijevanje geometrijskih pojmova i razvitak geometrijskog mišljenja učenika nižih razreda osnovne škole prema Van Hieleovoj teoriji
Roditelji i djeca u igri
Rizično socijalno ponašanje adolescenata u kontekstu vršnjaka
Razdoblje početne institucionalizacije obrazovanja učitelja u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na prostore tadašnje Slavonije i Vojne krajine
Srednjoškolci i konzumiranje alkohola
Sadržaji elektrotehnike u nastavi tehničke kulture u općeobrazovnim školama
Stavovi studenata prema temeljnim vrijednostima nastave tjelesne i zdravstvene kulture na fakultetima Sveučilišta u Splitu
Stjecanje znanja iz genetike kroz "igru"
Stres i učiteljski poziv
Suvremena škola i učitelj
Studij za odrasle (seniorenstudium) kao šansa za učenje uz starenje
Socijalna struktura studenata na nastavničkim fakultetima
Stavovi učitelja o nastavnom planu i programu tehničke kulture u osnovnoj školi
Scenska igra i učenje gramatike
Stavovi i interesi studenata o sportu i nastavi tjelesne i zdravstvene kulture
Spremnost za školu
Slobodno vrijeme mladih i učestalost kontakata s drogama
Study and research the use of computers in technical and technology education in Slovenia
Standardni jezik i zavičajni idiom u školi
Simbolizam u hrvatskoj književnosti
Stavovi učenika 8. razreda osnovne škole prema nastavi kao mogućem čimbeniku (pre)opterećenja
Stavovi studenata o roditeljstvu i samoprocjena kompetentnosti studenata nastavničkih studija za pedagoški rad s roditeljima
Strategija međupredmetne korelacije u tehnici i tehnologiji kao čimbenik suvremene škole
Strah od ispitivanja u školi
Stvaralački radni proces u okviru kutića za tehniku i tehnologiju u vrtiću i na elementarnom stupnju osnovne škole
Stavovi studenata učiteljskih i nastavničkih studija o nasilju
Suradničko učenje
Samoiskazi srednjoškolaca o nastavi tjelesne i zdravstvene kulture
Slobodno vrijeme i računalne igre
Sličnosti i razlike modela Marije Montessori, Rudolfa Steinera i Celestina Freineta
Sedam pjesama
Suvremene koncepcije profesionalne pripreme i obrazovanja učitelja
Samoprocjena kompetentnosti učitelja za pedagoški rad s roditeljima
Stavovi učenika osmih razreda osnovne škole o nastavnom predmetu likovna kultura
Subjektivna dobrobit i životna očekivanja adolescenata
Stavovi učenika prema glazbi i nastavi glazbene kulture
Spolni odgoj u školi
Stručni rad Kroskurikulumsko planiranje i povezivanje izvannastavnog odgojno-obrazovnog rada
Stavovi učenika osnovne škole prema glazbi i nastavi glazbe
Should parent-child therapy include teachers to treat depressed preschoolers when caregiver shows affective disorders?
Smjernice za pripremu i polazak djece u školu
Sociodemografske varijable kao prediktori motivacije školskog postignuća
Stavovi učenika i učitelja o gradnji kurikuluma izvannastavnih aktivnosti u nižim razredima osnovne škole
Specifične poteškoće u učenju : teorijska polazišta i dosadašnja istraživanja
Sadržaji interkulturalne kompetencije u Nacionalnom okvirnom kurikulumu
Savjetodavna (ne)moć self-help literature
Sustav Moodle u nastavi hrvatskog jezika
Suvremeni oblici pismenosti
Stavovi roditelja o suradnji s učiteljima u Waldorfskoj školi
Self-efficacy and achievement goals as predictors of high-school students' academic performance
Stavovi učitelja prema vrijednostima kao temeljnim sastavnicama Nacionalnog okvirnog kurikuluma
Strateški, kurikularni i zakonski dokumenti kao temelj razvoja socijalnih kompetencija u hrvatskoj školi
Strategije aktivnog učenja u nastavi prirode i društva
Spontana improvizacija kao sredstvo postizanja samoaktualizacije, optimalnih i vrhunskih iskustava u glazbenoj naobrazbi
Sukonstrukcija interkulturalnog kurikuluma : komparacija određenih obilježja hrvatske kulture kod srednjoškolaca i njihovih nastavnika (Hofstedeov model)
Stavovi roditelja predškolske djece o ključnim kompetencijama važnima za budući uspjeh djeteta
Sociometrijski status učenika u odgojnoj skupini
Spol i dob kao prediktori tjelesne i sedentarnih aktivnosti kod djece osnovnoškolske dobi
Škola budućnosti i obrazovanje nastavnika
Što, zašto i kako učiti
Škola i roditelj kao čimbenici ozbiljenja nastavnog programa u ratnim uvjetima
Škola i roditelji
Školska torba
Školstvo u Švicarskoj
Što omogućuje povratna informacija u ocjenjivanju
Škola u prirodi
Škola u očima učenika
Školovanje ženske djece u BiH u vrijeme osmanske okupacije 1463.-1878.
Školski pedagog u kurikulumu usmjerenome prema učeniku
Školovanje i kulturalni pluralizam - stavovi srednjoškolskih učenika
Škola kao kuća radosti
Školski okoliš u funkciji odgojno-obrazovne prakse rada učitelja u odgoju i obrazovanju za održivi razvoj
Televizija i video-tehnika u suvremenoj nastavnoj tehnologiji
Tehnička kultura i sadržaji elektrotehnike u programu općeobrazovne škole
Temeljni uvjeti realizacije koncepcijskih promjena u predškolskom odgoju i integracijskog pristupa sadržajima odgojno-obrazovnog rada
Tehničko crtanje
Tko su prijatelji nastavnika
Trening i značaj informacije u trenažnom procesu
Teorijski modeli istraživanja motiva postignuća
Tematika i boja u crtežima predškolaca
Temeljne analize kulturnih modela, ideja, pogleda i tema
Teze za razvoj ekološke pedagogije
Toponimi romanskoga porijekla na splitskom poluotoku
The english language and globalisation
Tehničko-tehnologijsko područje u obveznom školstvu Republike Hrvatske i Švedske
Tri nelogičnosti jedne definicije
Towards the improvement of clarity in legal writing
Tematska selektivna bibliografija iz psihologije odgoja i obrazovanja
Testiranje normalnosti distribucije u istraživanjima odgoja i obrazovanja
The level of art appreciation abilities of students in lower primary school grades
Tragom zavičajnih napjeva u osnovnoškolskom glazbenom kurikulu do interkulturalnosti
Time-out room in the school setting
Training teachers for the use of information communication technology in science
Tradicijska glazba u udžbenicima glazbene kulture u zbilji multikulturalne osnovne škole
The value of fingerplay as a form of cultural heritage in the curriculum of the first age period
The child's expression and exploration of the world through drama /theater art
The impact of culture and local customs on the process of upbringing and education in remote islands of the world
Tradicijska kazivanja i scenski izraz djece predškolske dobi
Trebaju li nam sustavan odgoj i obrazovanje za aktivno slušanje?
Transfer vrijednosti s roditelja na djecu
Utjecaj tehnološkog razvitka na profesionalno usmjeravanje
Uloga profesionalne zrelosti u osamostaljivanju odgajanika
Učenici s teškoćama u učenju i dopunska nastava
Ustroj i perspektive hrvatskog školskog sustava
Učenik hrvatske škole
Uzdužna studija razvoja morfološko-motoričkih obilježja dječaka i djevojčica od 5. do 7. godine
Utjecaj posebno programiranog tretmana za razvoj aerobne izdržljivosti i repetitivne snage na morfološke promjene
Uloga psihologije u našoj suvremenoj školi
Uporaba audio-kasete u početnom čitanju
Utjecaj programiranog judo treninga na djecu mlađe školske dobi
Utjecaj straha, težine i zanimljivosti nekog školskog predmeta na ocjenu učenika
Utjecaj rasta i razvoja na povezanost morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti djevojčica
Uloga odgojitelja u praćenju ponašanja polaznika dječjih vrtića
Utjecaj različito programiranog kineziološkog tretmana na promjene konativno-motivacijskog statusa
Utjecaj morfoloških karakteristika i rezultata u plivanju na efikasnost igrača u vaterpolu
Usvajanje dijeljenja uz pomoć pomagala
Učinkovitost puzanja potrbuške djece predškolske dobi
Utjecaj motoričkih sposobnosti na uspješnost u situacijsko-motoričkim testovima u rukometu
Učenik - aktivni subjekt u realizaciji i vrednovanju odgojno-obrazovnih ciljeva predmeta likovna kultura u osnovnoj školi
Usporedba dviju tehnika za mjerenje motiva postignuća
Uzroci i posljedice namjernog izbjegavanja nastave
Utjecaj motoričkih sposobnosti na realizaciju sprinta kod ročnih vojnika
Učenici i sport
Upoznajemo zavičaj
Uspješnost eksperimentalnog programa tehničke kulture u petom razredu osnovne škole
Utjecaj odgojiteljeve interakcije s lutkom na dječju spontanu igru
Utjecaj motoričkih sposobnosti na rezultat u sprintu
Udžbenik u nastavi likovne kulture
Učiteljska procjena o učestalosti obiteljskog zlostavljanja i zanemarivanja djece u nižim razredima osnovne škole
Uloga Dalmacije u pomorsko-trgovačkim kretanjima na jadranskom prostoru krajem 18. i početkom 19. stoljeća
Uporaba računala u nastavi lektire
Učenje putem interneta - mišljenja i stavovi sudenata
Uloga majke u školskom uspjehu djeteta
Utjecaj medija na fizičku inaktivnost djece
Utjecaj praktičnih radova na formiranje interesa za povijesne sadržaje
Uspješnost pisanja na engleskome jeziku kod učenika i studenata
Učinkovitost metode Brain Gym u radu s djecom sa specifičnim teškoćama u učenju
Upotreba komunikacijskih strategija u nastavi stranoga jezika
Usvajanje novog vokabulara iz konteksta
Uloga i značenje humora u svakodnevnom životu mladih
Utjecaj okolinskih čimbenika na konzumaciju sredstava ovisnosti kod adolescenata
Utjecaj tempa na glazbene preferencije učenika rane školske dobi
Uporaba računala u razrednoj nastavi
Usvojenost koncepta kovalentne veze u svjetlu iskaza učenika o učenju i poučavanju kemije
Uporaba tehnologije i njezina primjena u podučavanju stranog jezika na visokoškolskoj razini
Uloga školske knjižnice u korelacijsko-integracijskome pristupu djelu Eugena Kumičića Pod puškom
Uvjetovanost izbora i didaktičkog oblikovanja medija u nastavnom procesu i učenju
Utjecaj jednoroditeljske obitelji na emocionalne i ponašajne probleme djece predškolske dobi
Utjecaj komunikacijsko-informacijske tehnologije na obrazovanje odraslih s invaliditetom
Upoznavanje baštine kroz akcijsko istraživanje u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju
Umjetnička glazba i oblikovanje kulturnoga identiteta učenika
Učestalost i oblici elektroničkog zlostavljanja učenika viših razreda osnovnoškolske dobi u tri različite školske sredine
Uloga a/r/tografije u istraživanjima umjetničkog područja
Using questions as a tool for encouraging higher thinking processes in a social science class
Utjecaj refleksivne prakse na samoprocjenu ponašanja i zadovoljstvo poslom učitelja u upravljanju razredom i disciplinom
Visoko školstvo u Hrvatskoj
Vrijeme kao faktor promjena u tematici crteža djece predškolske dobi
Visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj
Vrednovanje učinkovitosti procesa učenja i poučavanja u sustavima za e-učenje
Vlastita aktivnost učenika u učenju matematike
Vježbanje sa spravama u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture
Važnost igre u nastavnom procesu : (igrokaz, simulacije i računalne igre)
Važnost praktičnog rada u ostvarivanju prirodoslovne pismenosti
Vjerovanja studenata o učenju stranih jezika u hrvatskom kontekstu
Validacija skale procjene posjedovanja područno-specifičnih kompetencija odgajatelja u učeničkim domovima
Vizija budućih glazbenih pedagoga i njihove osobne kompetencije
Zanemareno dijete u školi
Zastupljenost različitih tipova znanja iz kemije kod učenika osmih razreda osnovne škole
Zlouporaba alkohola među srednjoškolcima u Splitu
Značajne odrednice kvalitetne škole
Znanost o obrazovanju, njen predmet i narav
Znanstvenim istraživanjem do boljeg obrazovanja
Zbilja o knezovima Nakićima i Vučkovićima u Razgovoru ugodnom i tradiciji
Zavičaj i zavičajnost u znanosti i obrazovanju
Zavičajna povijest
Zavičaj i zavičajnost u znanosti i obrazovanju
Zanimanje majke i uspjeh sinova/učenika i kćeri/učenica
Zvjezdana Čagalj: Štorije o životu. HKD "Napredak" Split, 2005.: [prikaz]
Zamjene
Značenje samosvijesti kao temeljnog segmenta emocionalne inteligencije
Zadovoljstvo učitelja školom
Zavičajni (čakavski) govor u razrednoj nastavi
Zavičajni govor i dramska igra
Zastupljenost ekoloških tema u udžbenicima predmeta Priroda i društvo u Republici Hrvatskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine
Zastupljenost tema o okolišu u srednjoškolskim nastavnim programima
Zadovoljenost motiva učitelja za rad s učenicima sa specifičnim teškoćama u učenju
Žirjanski nadimci
Željko Petrić: Splitski rječnik, Naklada Bošković, Split, 2008. : [prikaz]
Jezik: hrv
eng
Impresum: Split : Savjet za prosvjetu i kulturu grada, 1952- .
Split : Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak : Filozofski fakultet Sveučilišta : Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti,
Split : Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak Split : Filozofski fakultet,
Split : Filozofski fakultet,
Isto izdanje u drugom mediju: Školski vjesnik (CD-ROM)
Isto izdanje u drugom mediju: Školski vjesnik (Online)
Nastavlja: Bilten Prosvjetnog savjeta grada Splita
Predmet:

Održavanje sustava u tijeku

Sustav je trenutačno nedostupan zbog održavanja.

Zapisi o posjedovanju i primjercima trenutačno nisu dostupni. Za više informacija kontaktirajte osoblje knjižnice ili pošaljite upit administratoru:

informacijski.centar@nsk.hr