Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000012932
Ostali autori: Šanjek, Franjo (Editor), Suić, Mate
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
"Provincijski arhonti" Taktikona Uspenskog
Antički izvori u djelu De Regno Dalmatiae et Croatiae Ivana Lučića
"Zakon grada Kastva iz 1400."
Antroponomastički pristup ispravi o darovanju dijela soli i ribolova na o. Vrgadi samostanu sv. Krševana god 1095. i o darovanju zemlje "in Tochinia" samostanu sv. Marije god. 1066./67.
Administrativna struktura i plaće službenika Dubrovačke Republike (1700.-1808.)
Wappen des mittelalterlichen Adels aus Zagora
"Narodni list" i "Hrvatska kruna" o Drugom balkanskom ratu
"Norma nobilium generalis consilii civitatis Paghi" iz 1455. godine
50. godišnjica Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
"Oriondo dalla diocese di Zara... habitante in questa citta"
Antičke plombe iz Sotina (Cornacum)
"Catalogus episcoporum et archiepiscoporum urbis Iadertinae" arhiđakona Valerija Pontea
"Archivium comunis Jadre" u XIV. stoljeću
Argyruntum i njegov teritorij u Antici
"Catalogus episcoporum ecclesiae nonensis" zadarskog kanonika Ivana A. Gurata
[Maštrovićev zbornik]
[Maštrovićev zbornik] : posvećen pok. dr. Vjekoslavu Maštroviću (1913.-1986.)
Austrijska opsada Zadra 1809. godine
Arsenal u Zadru : povijest, funkcija i revitalizacija
"Šusteršićevi pravaši" : geneza trijalističkog savezništva slovenskih katoličkih narodnjaka i dalmatinskih pravaša
"Tog sretnog dana---" : uz 440. obljetnicu Lepantske bitke
"Događanja naroda" u Kninu 1989. godine : slom jugoslavenske ustavne konstrukcije u Hrvatskoj
Benedikta Zelić-Bučan, "Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji i don Mihovil Pavlinović", Matica hrvatska, Split, 1992.
Bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane u Trogiru
Biograd u XVII. i XVIII. stoljeću
Bibliografija dr. Vjekoslava Maštrovića
Bibliografski rad Vjekoslava Maštrovića
Bibliografija Radova Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 1-40
Bibliografija dr. Šime Peričića
Bratovštine (skule) župe Blažene Gospe od Luzarija u Preku na otoku Ugljanu u 18. i 19. stoljeću
Budvanski iseljenici u Zadru : (od kraja XVI. do početka XIX. stoljeća)
Bratovština (skula) župe sv. Ivana Krstitelja u Tinju i župe sv. Petra i Pavla u Bubnjanima u 18. stoljeću
Bokelj Josip Balović (1728.-1793.) - zapovjednik mletačkih ratnih brodova u drugoj polovici 18. stoljeća
Bibliografija : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru : svezak 46-56 (2004.-2014.)
Capitulare comitis Pagi
Crkve sv. Krševana i sv. Marka "ad fontem" kod Zadra
Curia maior ciuilium
Carica Svetog Rimskog Carstva, Leonor Portugalska, u svetištu sv. Šimuna Bogoprimca u Zadru
Crkveno stanje u Zadarskoj nadbiskupiji 1818. godine
Časopis za suvremenu povijest, Institut za suvremenu povijest, Zagreb, 1991.
Čačvina
Dispozicija u ispravama hrvatskih narodnih vladara
Doprinos Ruđera Boškovića filozofiji prirode i znanosti
Dalmatinci u vojnoj službi Austrije
Dvije vedute Splita iz prve polovice XIX. stoljeća
Djelovanje Aloisa Hausera u Splitu
Dr. Vjekoslav Maštrović i naše pomorstvo
Dopuna povijesti pomorstva otoka Silbe
Doprinos HAZU [Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti] proučavanju ribarstva
Don Stipan Sorić
Don Ivo Prodan
Družba "Braće hrvatskog zmaja" u Dalmaciji
Dominikanski samostan u Trogiru u XIX. stoljeću
Don Pavao Zanki (1839.-1909.)
Diplomatička analiza papinskih pisama druge polovice IX. stoljeća destinatarima u Hrvatskoj
Don Ivo Prodan u Dalmatinskom saboru
Dioklecijanov mauzolej između dvaju svjetskih ratova
Don Juraj Zubina, svećenik hrvatske knjige
Dvije pobjede don Ive Prodana na izborima za Carevinsko vijeće u Beču
Dalmacija u djelu Die oesterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild
Dokumenti, zapisi i sjećanja sudionika o antifašističkom pokretu otpora u Ninu tijekom Drugoga svjetskog rata
Dva biskupa iz reda franjevaca
Doprinos Rafe Arnerija hrvatskom narodnom preporodu u Dalmaciji
Dva popisa dobara splitskih slikara iz 15. stoljeća
Druga učiteljska škola u Zadru (1944.-1959.)
Demografske prilike u drniškom kraju prema austrijskim popisima pučanstva (1857. – 1910.)
Dubrovnik i dubrovački kotar od banovine Hrvatske do talijanske reokupacije : (od rujna 1939. do rujna 1941.)
Dubrovački povjesničari u obrani hrvatske granice na poluotoku Kleku i u Malostonskom zaljevu
Diplomatski ceremonijal : važan oblik komunikacije u pregovorima oko proširenja dubrovačkih granica
Don Frane Bulić i pokušaj obnove Ninske biskupije
Dramski amaterizam u Zadru i okolici od 1945.-1955.
Djelovanje Zvonimira Požgaja u Zadru od 1946. do 1949. godine
Dva primjerka arhitektonske dekoracije u formi pilastra iz Jadera i Enone
Damjan Bivaldov Nassi : (oko 1338.-1408.)
Demografski razvoj Nina u 20. stoljeću
Dva pomorca iz Hrvatske u plovidbama na rubu poznatog svijeta : (poč. 15. st.)
Europski merkantelizam i dalmatinski merkantelisti
Enciklika Grande Munus i pitanje obnove glagoljaštva u Dalmaciji
Ekonomsko u djelu Marka Laura Ruića
Egidije iz Viterba
Emigracije talijanskog stanovništva s hrvatskog područja tijekom Drugog svjetskog rata i poraća
Glavari i časnici Vojne krajine u Dalmaciji
Gradnja Hrvatskog općinskog kazališta u Splitu
Gradska tržnica (emporium) rimskog Nina (Aenona)
Gospodarstvo otoka Iža u prošlosti
Grad Pag
Glagoljska knjižica krizme iz Banja
Grbovi zadarskih plemićkih obitelji
Gradnja kaštela u Ražancu 1507. godine
Gospodarstvo Dalmacije u Maschekovim "Priručnicima"
Glagoljska Madrikula sv. Jakova u Solinama (Dugi otok) od god. 1750. do 1826.
Glagoljaš don Ive Vlahić iz Sutomišćice (o. 1733. – 25. VII. 1803.)
Glagoljske moralno-kazuističke odredbe ninskih biskupa, 17. i 18. st.
Glagoljaš don Luka Žuvić, njegovi zapisi i zbirčice propovijedi : (18. st.)
Helvii u antičkom Jaderu i Liburniji
Hrvati i mletački arsenal
Hrvatski barkarioli i gondolijeri u Mlecima tijekom prošlosti
Hajdučija u mletačkoj Dalmaciji XVIII. stoljeća
Hrvatska pučka stranka u Dalmaciji (1919.-1929.)
Hrvatski mornari u Mlecima
Hrvatski franjevci i opservancija
Hajdučija u Dalmaciji XIX. stoljeća
Hrvati u mletačkim katastrima
Hvarske komunalne mjere za dužinu i površinu kroz stoljeća
Intitulacija i devocija u ispravama hrvatskih narodnih vladara
Iz života Zadrana u Dubrovniku u XIV. stoljeću
Ivan Kukuljević
Imperij na zalasku
Ivan Petar Marchi-Markić
Iz prošlosti Boke
Iz starije hrvatske povijesti
In memoriam akademiku Mati Suiću (1915.-2002.)
Iseljavanje iz Slavonije u Ameriku od 1905. do 1910. godine
Ilustrirana kronološka povijest Hrvata
Izvori o bosansko-humskim srednjovjekovnim kršćanima
Iz prošlosti Boke
Integracijski procesi u svjetskom gospodarstvu i današnja pozicija Republike Hrvatske
Inventar splitskoga kancelara i javnog bilježnika Tome Colutii de Cingulo
Ispostava banske vlasti Banovine Hrvatske u Splitu 1939.-1941.
Inventar spisa samostana klarisa sv. Nikole u Zadru
Inventar fonda obitelji Lantana
Izdanja tiskare Marine Battare od 1817. do 1824. godine
Isprave bosansko-humskih srednjovjekovnih vladara Šibeniku
Isprave o Zadarskom miru 1358. godine
Ivan Pernar o hrvatsko-srpskim odnosima nakon atentata u Beogradu 1928. godine
Izlet zagrebačkih studenata u Srbiju u travnju 1912. godine
Ivan Kukuljević u Dalmaciji 1854. i 1856. godine : spomenici srednjovjekovlja kao uporište hrvatskoga nacionalnog identiteta
Izvještavanje Glasa Crnogorca o osnivanju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
Julije Grabovac, "Dalmacija u oslobodilačkom pokretu hercegovačko-bosanske raje (1875-1878)", Književni krug, Split, 1991.
Jedan dokument o nastanku i organizaciji Stranke prava u Dalmaciji
Javni zdenac (lacus) rimskog akvedukta Škopalj - Novalja na Pagu
Još o vijestima Konstantina Porfirogeneta o dolasku Hrvata
Jadranska politika Šubića Bribirskih
Juraj Biankini i naše pomorstvo
Jedan rimski letak o dosad nepoznatom oslobađanju Obrovca od turske vlasti (u kolovozu 1538. godine)
Jugonacionalisti na otoku Korčuli
Jugoslavenski konzulat u Zadru i vizni režim za Židove iz 1939. godine
Jupitrov kult u Burnumu
Jugoistočni potez zadarskih zidina : povijesni razvoj od antike do kasnog srednjeg vijeka
Je li se na brdu Šćah nalazila antička osmatračnica?
Koroboracija u ispravama hrvatskih narodnih vladara
Kratak povijesni prikaz zadarskog zdravstva
Knin u razvijenom i kasnom srednjem vijeku
Kardinal Bessarion i Hrvati
Kako je otkriven mauzolej hrvatskih kraljeva u Solinu
Kretanje cijena u Zadru tijekom Prvog svjetskog rata
Kolonizacija u Slavoniji od početka XX. stoljeća s posebnim osvrtom na razdoblje 1941.-1945. godine
Kongres javnih radnika u Zagrebu 1922. i njegovi odjeci u Dalmaciji
Kada i gdje se prvi put spominje zadarski biskup?
Kojim su brodovima 1217. godine prevezeni križari kralja Andrije II.?
Kamici iz Mirlović Zagore i Konjevrata
Katolici Trebinjsko-mrkanske biskupije prema popisu nadbiskupa Marka Andrijaševića iz 1733. godine
Knjige glagoljaša zadarske nadbiskupije u srednjem vijeku
Kameni spomeni starih mjera u Dalmaciji : (13.-18. stoljeće)
Latinski natpisi antičkog, kasnoantičkog i ranosrednjovjekovnog razdoblja na otoku Pagu i zadarsko-šibenskom otočju
Luka Botić đakovački zastupnik u Hrvatskom saboru 1861. u kontekstu položaja hrvatskog naroda u Monarhiji tada
Lazaret u predgrađu srednjovjekovnog Zadra i njegovi kapelani
Latinska povelja bosanskog kralja Tvrtka I. izdana Braču godine 1390.
Luke i lučice velebitskog Podgorja prema hrvatskoj varijanti "Senjskog peljara" iz početka XVII. stoljeća
L'Union Européenne et la Croatie : (une équation a deux inconnues)
Luigi Lapenna : prijelomni trenutci političke i životne karijere
Migracije zagorskih obitelji navedenih u Grbovniku Korjenić-Neorić iz 1595. godine
Mjere dalmatinskih luka u priručnicima XVI. stoljeća
Mletački časnici, svećenici, građani
Municipij Magnum : raskrižje rimskih cestovnih pravaca i beneficijarska postaja
Mjere za dužinu i površinu u Kotoru kroz stoljeća
Mihovil Pavlinović u Narodnom koledaru : primjer kompleksnog osobnog imaginarija druge polovine XIX. stoljeća
Mjere za suzbijanje epidemija na Apeninskom poluotoku uoči Drugoga morejskog rata (1713.-1714.) : svjedočenje engleskih izvora
Napretkova "Povijest Bosne i Hercegovine"
Nekoliko bilješki o zadarskom zlatarstvu XIV. stoljeća
Neka zapažanja o društvenoj osnovici srpskog nacionalizma u Dalmaciji
Neki Dalmatinci - generali stranih vojski
Neke promjene u gradskim naseljima zadarske regije u razdoblju 1857-1971. godine
Natpisi otoka Molata
Novčić Fokide s Gradine u Ošanićima kod Stoca
Nekoliko poljičkih dokumenata pisanih u selu Truše
Neka pitanja abjuracije iz 1203. godine
Ninski odlomak glagoljskoga misala
Nekoliko neobjavljenih isprava poljičkoga kančilira Marka Barića
Novačenje i vojna obveza u Dalmaciji za vrijeme druge austrijske uprave
Nova popularnoznanstvena povjesnica Mletačke Republike
Nakit na zadarskom području u povijesnim izvorima od 13. do konca 16. stoljeća
Ninsko plemstvo u XVII. i XVIII. stoljeću
Njemački hodočasnici 15. i 16. stoljeća o Zadru
Narodno kazalište u Zadru od 1945. do 1955. godine
Odnosi Liburnije i Istre u antici i ranom srednjem vijeku
Osnovna geografska obilježja Skradina i njegova kraja
Oko grafije Diadora za sr.-lat. Jadera
Odnos Hrvata i Langobarda u ranom srednjem vijeku
O kartularu samostana sv. Krševana u Zadru
Osvrt na novija proučavanja hrvatskoglagoljskih rukopisa
O nekim pitanjima pravnog položaja liburnskih općina u doba principata
Oporuke zadarskih iseljenika u Chioggi od XV. do XVIII. stoljeća
Od karolinškoga dužnosnika do hrvatskoga vladara
Obilježja i ustroj austrijske vlasti u Dalmaciji u doba apsolutizma
Oporuke stanovnika grada Trogira u Arhivu HAZU
Odnos Srpskog lista (glasa) prema autonomašima u Dalmaciji 80-ih godina XIX. stoljeća
Odlomak glagoljskog brevijara iz Banja
Otpor francuskoj vlasti u Dalmaciji i Ilirskim pokrajinama poslije 1806.
O broju Talijana/talijanaša u Dalmaciji XIX. stoljeća
Otok Maun u prošlosti
Osvrt na znanstvenu studiju o bosanskomuslimanskoj agresiji na Hrvate srednje Bosne 1992.-1994.
O časničkoj izobrazbi, plaći i časničkom kadru u austrougarskoj vojsci s naglaskom na Dalmaciju
Odonimi kao ideološke manifestacije na primjeru Zadra u XX. stoljeću
Obrambeni sustav korčulanske komune u srednjem vijeku
Osvrt na knjigu o tradicijskoj kulturi zadarskih Arbanasa
Osposobljavanje i početci institucionaliziranog obrazovanja pomoraca na hrvatskom dijelu Jadrana tijekom XIX. stoljeća
Osvrt na studiju o velikosrpskom ratu protiv Hrvatske
Osvrt na itinerar ale Tungra i Frontonove ale
O kapetanu topnika Grguru Garbinu (†1621.) i njegovoj kuću u Zadru
Prilozi topografiji i toponimiji istočnojadranskog otočja od antike do srednjeg vijeka
Prilog poznavanju agrarnih odnosa u Mletačkoj Dalmaciji
Problem dalmatinskog mlinarstva u XIX. stoljeću
Prva konferencija "Starčevićanaca" u Dalmaciji
Prilozi povijesti Liburnije u 1. stoljeću prije Krista
Plemstvo, grbovi i rodoslovlja paške vlastele u XVIII. stoljeću
Prilog strukturi pučanstva Dalmacije krajem XIX. i početkom XX. stoljeća
Parba za dio nasljeđa banovca Jakova Šubića Bribirskog
Povijesno podrijetlo hrvatskih naziva mjeseci
Prijedlog za Carla Marattija u Dubrovniku
Promet stoke u zadarskoj skeli u XVIII. stoljeću
Prilog proučavanju veza Alberta Fortisa s Hrvatima
Politički skup hrvatske mladeži u Selcima (1883.) u svjetlu početnog širenja pravaštva na dalmatinskom prostoru
Pouke i poruke Supilove "Crvene Hrvatske"
Prilog poznavanju zemljopisne osnove i pučanstva Nadina
Pečat u ispravama hrvatskih narodnih vladara
Prilog proučavanju unutrašnjih prilika na otoku Korčuli u srednjem vijeku
Papinski legat Gentil i crkvene prilike u Zadru početkom XIV. st.
Povijesna demografija Velog Drvenika, Malog Drvenika i Vinišća do god. 1900.
Pravaštvo don Ive Prodana
Povijesno-zemljopisne značajke crkvenog života u Vinjercu
Promjene toponima sela Radošić iz 1386. godine
Plovidbena ruta sjevernim Jadranom u izolaru Giuseppea Rosaccija
Prinos poznavanju gospodarskih prilika drniškog kraja u XIX. stoljeću
Proizvodnja i prodaja paške soli u prošlosti
Početak gradnje modernih bolnica u Dalmaciji
Prinos poznavanju hercegovačke trgovine u XIX. stoljeću
Povelja bosanskog kralja Tvrtka I. Mlečanima iz godine 1385. (23. VIII)
Pobjeda pravaša na općinskim izborima u Drnišu godine 1911. i 1913
Prinos poznavanju pomorske trgovine Splita u XIX. stoljeću
Prilog poznavanju mletačke pomorskotrgovinske politike prema krbavskim knezovima sredinom XV. stoljeća
Prezimena stanovnika grada i otoka Raba od XV. do XX. stoljeća
Prilog životopisu rapskog biskupa Blaža Sidinea
Plovidbene rute srednjim i južnim Jadranom u izolaru Giuseppea Rosaccia
Problemi habsburško-mletačkog razgraničenja u Podgorju i Pozrmanju potkraj 17. i početkom 18. stoljeća
Prilog poznavanju dalmatinskih solana u XIX. stoljeću
Petar II Orseolo
Pomorske odredbe Zadarskog statuta u usporedbi s istim odredbama Venecijanskog, Dubrovačkog i Splitskog statuta
Pogranični prijepori između mletačkih vlasti i knezova Krbavskih u drugoj polovini XV. stoljeća
Pregradnja crkve i samostana konventualaca u Splitu tijekom XIX. i početkom XX. stoljeća
Prilog biografiji nekih Kačićevih vitezova te podrijetlu stanovništva njihova kraja
Prapovijesna nalazišta na području Starigrada Paklenice
Papa Ivan IV. Zadranin i misija opata Martina 641. godine
Prilog poznavanju gospodarskih prilika Bukovice i Podgorja u XIX. stoljeću
Pobuna pristaša HRSS-a Novigrada 1924. godine protiv velikosrpske politike
Pravaštvo u Bibinjama
Pojava i razvoj pravaštva u Arbanasima kod Zadra
Prilog za povijest lučko-trgovačkog i željezničkog prometa Šibenika od 1921. do 1941. godine
Prilog povijesti poljoprivrede šibenskog područja od 1921. do 1941. godine
Papinski kapelan Ivan od Casamarija i bilinopoljska abjuracija 1203.
Politika Austrije (Austro-Ugarske) prema brodarstvu Dalmacije od 1850. do 1880. godine
Prilog životopisu barskoga nadbiskupa Matije Štukanovića (1722.-1743.)
Prikaz knjige o rapskom plemstvu : Dušan Mlacović: Građani plemići: pad i uspon rapskog plemstva, Leykam international, Zagreb, 2008.
Prometno značenje Jasenica u prapovijesti i antici
Prilog poznavanju djelovanja duhovnih osoba iz Splita u Mlecima (od XV. do XVIII. stoljeća)
Prinos poznavanju gospodarstva otoka Molata od 18. do početka 20. stoljeća
Prinos poznavanju gospodarstva Sali od 18. do početka 20. stoljeća
Povijest trgovačke, obrtničke i bankarske djelatnosti u Šibeniku od 1921. do 1941. godine
Početci i razvoj ninske Crkve do dolaska franačkih misionara u hrvatske krajeve
Početci lutkarstva u Zadru
Plemićki grad Kegalj (Kegaljgrad)
Prostorna percepcija istočnojadranskih otoka u očima stranih putnika od XVI. do XVIII. stoljeća
Prezimena mjesta Pakoštane u 17. i 18. stoljeću na temelju glagoljske knjige duša
Prehrana stanovništva u Velikoj Župi Dubrava od lipnja 1941. do prosinca 1942.
Politički i nacionalni aspekt "zemljaštva" u Dalmaciji (1873.-1878.)
Prilog poznavanju povijesti hortikulturne i bilinogojstvene edukacije stanovništva Šibenskog kotara u razdoblju 1920.-1939. godine
Prehrana stanovništva Velike župe Dubrava u 1943. godini
Poslijeratni zarobljenički logor Jasenovac prema svjedočanstvima i novim arhivskim izvorima
Prilog raspravi o pravnom statusu Ise u rimsko vrijeme
Pukovnici, bojnici, kapetani : časnici iz kaštelanske obitelji Kumbat u službi Mletačke Republike (18. stoljeće)
Prehrana stanovništva Velike župe Dubrava u 1944. godini
Pregled života mladih na dalmatinskim otocima Hvaru, Braču, Korčuli i Visu kroz utjecaj i rad omladinskih organizacija u razdoblju 1945.-1954.
Pomorstvo Nezavisne Države Hrvatske u okolnostima talijanske prisutnosti na istočnom Jadranu : (1941.-1943.)
Partizanska propaganda na zadarskom području 1943.-1945. s naglaskom na ulogu Komunističke partije Hrvatske
Pregled povijesti zadarskog zdravstva
Ranohrvatski brodovi iz Nina
Rekonstrukcija rimskog tijeska za masline u Mulinama na otoku Ugljanu
Regesti zagubljenih zadarskih kaptolskih isprava na razmeđu XIV. i XV. stoljeća
Riegerove panorame Dalmacije
Razvitak gospodarstva otoka Visa u prošlosti
Rukopisna ostavština bilježnika i povjesničara Marka Laura Ruića
Recikliranje arhitektonskih i skulpturalnih elemenata u Saloni
Rodoslov Berislavića Vrhričkih i Malomlačkih
Razvoj pomorskog prometa i trgovine u Dalmaciji od 1850. do 1880. godine
Radićevi govori u Dalmaciji 1926. godine
Ređenja u Zadru početkom 16. stoljeća
Ranokršćanske crkve s kontinuitetom u predromanici u Zadru
Rukopisi u Knjižnici Državnog arhiva u Zadru
Ratni zločini počinjeni tijekom i nakon Ličko-primorske operacije od postrojbi Jugoslavenske armije i ustanova nove vlasti
Ribolovno razgraničenje između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine Italije kroz prizmu Brijunske konvencije o ribolovu iz 1921. godine
Rimokatolička župa Novog Brda u kasnom srednjem vijeku
Senjski uskoci u Ravnim Kotarima i Bukovici u kasnom šesnaestom stoljeću
Stipo Obad, "Dalmatinsko selo u prošlosti", Logos, Split, 1990.
Stare mjere za površinu u sjevernoj Dalmaciji
Splićanin Vid Nikolić
Stjepan Krasić, Ivan Dominik Stratiko (1732-1799), Književni krug, Split 1991.
Struktura i diplomatička analiza isprava kninskog kaptola
Služba na galijama u XIV. stoljeću u Zadru
Serilia liburnica
Starokršćanski medaljon sv. Dimitrija iz Zadra
Stranka prava u Dalmaciji povodom 100. obljetnice osnutka
Solne mjere otoka Paga od XIV. do XVI. stoljeća
Sumarni inventar fonda Tvornice maraskina "Francesco Drioli" Zadar 1768. - 1944.
Stranka prava i hrvatsko političko društvo koncem XIX. i na početku XX. stoljeća
Stare mlinice zadarskog kraja
Ser Ciprijan Zaninov
Stare mjere za tekućine
Stare mjere u svakodnevlju otoka Ugljana
Sukobi unutar Srpske stranke u austrijskoj pokrajini Dalmaciji 1897.-1902.
Slikarska djela u sačuvanim inventarima zadarskih građana iz 14. i 15. stoljeća
Sudjelovanje dalmatinskih postrojbi u zaposjedanju Bosne i Hercegovine 1878.
Stjepan Radić i Dalmacija (1918.-1928.)
Skradin pod Venecijom
Slika Hrvata u nacionalnoj ideologiji Srpske stranke u Dalmaciji 80-ih godina XIX. stoljeća
Svakodnevica Donjih Kaštela 1900.-1939.
Svećenik Andrija Marijić
Slikar fra Josip Rossi
Stanovništvo Murtera 1858. i 1915. godine
Srpski nacionalni pokret u Dalmaciji u XIX. stoljeću
Splitsko-poljičke isprave iz XVII. i XVIII. stoljeća
Stanovništvo Omiša prema popisu iz 1806. godine
Seoske straže i poljsko redarstvo u kopnenoj Dalmaciji
Samostan sv. Ivana Evanđelista u Biogradu od utemeljenja do 1125. godine : povodom 950. godišnjice njegova prvog spomena
Stare mjere Splita od 15. do 19. stoljeća
Srednjovjekovne isprave bosansko-humskih vladara Veneciji
Stanovništvo grada Bakra po popisu iz 1775. godine
Svjedočanstva o Dalmatincima u Španjolskom građanskom ratu
Stanovništvo grada Nina na popisu iz 1810. godine
Ser Micouillus Petri, draparius, civis iadre : život kao znak vremena
Svjetovno svećenstvo i redovništvo u Zadru po službenom iskazu iz 1811. godine
Što je "crovata" iz inventara i ostavština kod zadarskih bilježnika iz kraja 16. i iz 17. stoljeća
Šime Perić: Gospodarske prilike u Dalmaciji od 1797. do 1848., Književni krug, Split 1993.
Šibensko društvo u drugoj polovici XV. stoljeća
Školstvo u trogirskom kraju u 19. i 20. stoljeću
Školstvo ninske općine do godine 1920.
Šibensko gospodarstvo od sredine 19. stoljeća do 1921. godine
Šibenski plemić Nikola Divnić (1654. – 1734.), pukovnik hrvatske lake konjice (Cavalleria Croati)
Šibenčani u mletačkim prekojadranskim kopnenim postrojbama : (18. stoljeće)
Tersane na Dugom otoku
Tommaseo pod okom austrijskog redarstva i njegovo rodoljublje
Tereza Ganza-Aras, Politika "novog kursa" dalmatinskih pravaša oko Supila i Trumbića, Matica hrvatska, Split 1992.
Tkon - Pašman - Kraj - Kotor i Aserija
Tri Karačajeve slike Zadra
Tri pisma banu Josipu Jelačiću iz veljače 1849. o stanju u Dalmaciji
Tko je ubio vojvodu Erika?
Toma Niger Mrčić
Teritorijalne snage za francuske uprave u Dalmaciji (1806.-1809.)
Tragom barskih patricija u Mlecima
Translatio beati Chrysogoni martyris kao narativno vrelo rane hrvatske prošlosti
Tado Oršolić, Vojna Dalmacija u 19. stoljeću : vojska, teritorijalne snge, žandarmerija (1797.-1914.), Sveučilište u Zadru, Zadar, 2013. : [prikaz]
Toma Arhiđakon i obnova Ninske biskupije
Uz Strohalovu monografiju o Karlovcu
Uprava, Crkva, politika i kultura na Rabu u XVI. stoljeću
U Jajcu izdane isprave bosanskih vladara
Ustroj i služba austrijske kopnene vojske u Dalmaciji od 1867. do 1873.
Ubikacija posjeda benediktinskoga samostana Svetoga Jurja Koprivskoga iz Obrovca
Ulomci iz gospodarskog života Mućkog područja u XIX. stoljeću
Utemeljenje franjevačkih samostana na zadarskim otocima
Utapanje Saveza zemljoradnika u Dalmaciji u HRSS nakon 1923. godine
Urbanistički i graditeljski razvitak predgrađa Lučac u Splitu
Ukrasno uporabni predmeti na zadarskom području u povijesnim izvorima od 13. do konca 16. stoljeća
Utvrđeni ljetnikovac obitelji de Soppe na Bapcu
Ustroj uprave u Boki kotorskoj od francuske uprave 1807. do kraja Druge austrijske uprave 1918. godine
Ustaška mladež u Dubrovniku 1941. godine u svjetlu službenoga glasila "Hrvatski narod"
Utvrđeni gradovi Boke Kotorske iz mletačkog razdoblja
Veprinački zakon iz 1507.
Vjekoslav Maštrović
Vjerodostojnost šibenskih povlastica (1167.-1322.)
Vrhunac sukoba unutar srpskog nacionalnog pokreta u austrijskoj Dalmaciji 1902./1903.
Vladarska zadužbina sv. Bartula u srednjovjekovnom selu Tršci
Vojno-teritorijalna podjela i reorganizacija austrougarske vojske 1867.-1890.
Vrsi uoči Drugoga svjetskog rata
Vjerske prilike na području knezova Jurjevića - Vlatkovića
Vrsi pod talijanskom okupacijom u Drugom svjetskom ratu
Vrsi pod njemačkom okupacijom u Drugom svjetskom ratu
Vlast Nezavisne Države Hrvatske na otoku Korčuli
Vojno poduzetništvo u mletačkoj Dalmaciji i Boki za vrijeme Morejskog rata (1684.-1699.)
Zašto je akvedukt za rimsku Kisu (Cissa) na otoku Pagu sagrađen neočekivano visoko iznad mora
Zadarske i šibenske mjere za dužinu kroz stoljeća
Zadarske i šibenske mjere za dužinu kroz stoljeća
Zadrani u Veneciji od XIV. do XVIII. stoljeća
Zadarske mjere za zapremninu kroz stoljeća
Zadarski iseljenici u Veneciji i bratovština slavenskih doseljenika sv. Jurja i Tripuna
Zaboravljeni hrvatski general Nikola Maštrović
Zadarski i ninski Mirmidonci
Zadarske i šibenske mjere za težinu kroz stoljeća
Zatočeništvo Nikole Modruškoga kod Krbavskih knezova g. 1462.
Zabilježbe polarnog svjetla na zagorskim kamicima
Zadarsko novinstvo prema Istri i Rijeci pred Prvi svjetski rat
Zadarski graditelj Vidul Ivanov i njegovi sinovi
Zadarsko-poljičke isprave iz XVIII. stoljeća
Zadarski kanonik - Skadranin Giovanni Campsi
Zadarsko školstvo u Prvom svjetskom ratu
Zadrani - Kavaljeri svetoga Marka
Zadar u sporazumima tijekom prve polovice XX. stoljeća
Zadar i Četvrti križarski rat
Začetci višestranačja u Hrvatskoj 1989. godine
Zloseljanji (Pirovčani) i "Sjećanja na Zloseljane" Ljubomira Draganića Vrančića
Zadar i Rapallski ugovor : (uz 90. obljetnicu)
Zadarske novine Giornale di Dalmazia i Glas dobrovoljca (1941.-1943.)
Zadarsko plemstvo i građanstvo početkom francuske uprave u Dalmaciji
Zaklada Fontanella u Zemuniku
Zadarski ranonovovjekovni prijepisi Muke sv. Stošije i sv. Krševana : pitanje podrijetla i međusobnih odnosa
Život i djelo Ante Trumbića
Želja za pokorom u vječnom gradu : hodočašća u Rim u oporukama hrvatskih useljenika u Mlecima : (XV.-XVIII. stoljeće)
Život i djelovanje Vjekoslava Maksa Luburića do proglašenja Nezavisne Države Hrvatske
Jezik: hrv
Impresum: Zadar : Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1991- .
Nastavlja: Radovi - Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zavod za povijesne znanosti u Zadru
Isto izdanje u drugom mediju: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru (Online)
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 221.090
Primjerak #1
Sv.53(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Sv.60(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Sv.59(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Sv.58(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Sv.57(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Sv.56(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Sv.55(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Sv.54(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Sv.61(2019)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 221.090
Primjerak #1
Sv.57(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Sv.61(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Sv.60(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Sv.59(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Sv.58(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Sv.53(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Sv.56(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Sv.55(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Sv.54(2012)
Nije za posudbu

NSK Čitaonica tekućih časopisa

Signatura: R (HRV)
Primjerak #1
Sv.56(2014)
Korištenje u čitaonici