Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/ffdi.ZAG01000584538
Ostali autori: Učiteljski fakultet (Zagreb) (-)
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
A neural network model for predicting children's mathematical gift = Model neuronskih mreža za predviđanje matematičke darovitosti u djece
Animations made in Matlab and their application for didactic purposes = Animacije izrađene u Matlab-u i njihova primjena u didaktičke svrhe
Achievements and challenges regarding the discipline of new technologies in teaching and learning for the students of the master's programme = Postignuća i izazovi znanstvene discipline Nova tehnologija u poučavanju i učenju studenata magistarskog studija
A comparative study : the attitudes of Turkish and foreign male students to the physical education lesson = Komparativna analiza : stavovi turskih učenika i stranih učenika prema nastavi tjelesnog odgoja
An assessment of the software engineering curriculum in Turkish Universities : IEEE/ACM guidelines perspective = Evaluacija nastavnog plana i programa programskog inženjerstva na turskim sveučilištima s obzirom na IEEE/ACM smjernice
A work of art as a means of evaluating musical hearing = Umjetničko djelo kao sredstvo evaluacije glazbenog sluha
Art teachers and abused children = Susret učitelja likovne kulture sa zlostavljanom djecom
Applying innovative methodological models in the literary text localisation = Primjena inovativnih metodičkih modela u fazi lokalizacije književnog teksta
Attitudes of students at teacher education institutions towards the standard language and deviations from the morphological norm = Stav prema standardnom jeziku i odstupanja od morfološke norme studenata nastavničkih studija
Willingness to adopt and apply web 2.0 technologies in secondary education : case of Vojvodina = Spremnost na usvajanje i primjenu tehnologija web 2.0 u srednjem obrazovanju : slučaj Vojvodine
A study on determining social capital development indicators in society : university students' point od view = Istraživanje o određivanju pokazatelja razvoja društvenog kapitala : stav sveučilišnih studenata
Ability grouping and pupils' results on the national assessment of knowledge = Grupiranje učenika prema sposobnostima i uspjeh učenika na državnoj maturi
An exploratory study of Facebook integration into classroom management = Istraživačka studija integracije Facebook-a u upravljanje razredom
Acquiring the concept/concepts of function through programmed instruction in a computer classroom = Usvajanje pojma/pojmova funkcije u programiranoj nastavi koja se izvodi u računalnom kabinetu
Academic honesty amongst the students of health studies = Akademska čestitost studenata zdravstvenih studija
Achieving students' competencies through research-based outdoor science teaching = Ostvarivanje kompetencija učenika istraživačkom izvanučioničkom nastavom prirode i društva
Waldorf education and Rudolf Steiner schools as a topic of educational science = Waldorfsko obrazovanje i škole Rudolfa Steinera kao tema u odgojno-obrazovnim znanostima
A look at a small classroom in a big university : through a metaphor, vividly = Živopisni pogled u malu učionicu na velikom sveučilištu : uz pomoć metafore
Are pre-service mathematics teachers' teaching concerns related to their epistemological beliefs? = Jesu li strahovi budućih nastavnika matematike povezani s njihovim epistemološkim uvjerenjima?
A study on the hopelessness of Turkish physical education and sports school students = Istraživanje bespomoćnosti studenata tjelesnog odgoja i studenata u sportskim školama
An international perspective on the teacher qualities issue : the case of Croatia and Turkey = Problem kvalitete nastavnika s međunarodnoga gledišta : slučaj Hrvatske i Turske
An examination of school administrators' technology leadership self-efficacy = Ispitivanje samoučinkovitosti ravnatelja u upravljanju tehnologijom
Adaptation and validation of the motivation scale in physical education classes = Adaptacija i validacija upitnika motivacije u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture
A study on primary school students’ being cyber bullies and victims according to gender, grade, and socioeconomic status = Istraživanje virtualnog zlostavljanja učenika osnovne škole s pozicija zlostavljača i žrtve u odnosu na spol, razred i socioekonomski status
A generic model of "the" education system for the purposes of making critical comparisons and policy = Generički model "obrazovnog sustava" za potrebe kritičke usporedbe i kreiranje politike
Basic emotions and colours as perceived by fourth grade pupils = Percepcija temeljnih emocija i boja učenika četvrtog razreda osnovne škole
Croatian with or without grammar = Hrvatski s gramatikom ili bez nje
Characteristics of the Petrinja local idiom in the work by Milan Dujnić Christmas in Petrinja : an overview of Christmas customs in two acts = Obilježja petrinjskoga mjesnog govora u djelu Milana Dujnića Božić u Petrinji : prikaz božićnih običaja u dvije slike
Comparing the probability-related misconceptions of pupils at different education levels = Usporedba pogrješnih predodžaba o konceptima vjerojatnosti kod učenika različitog stupnja obrazovanja
Computer use in mathematics teaching : overview of the situation in Serbia = Uporaba računala u poučavanju matematike : pregled stanja u Srbiji
Computer application in the initial education of children in natural sciences = Primjena računala u početnom obrazovanju djece u prirodnim znanostima
Comic strip humour and empathy as methodological instruments in teaching = Humor i empatija stripa kao metodološki instrumentarij u poučavanju
Correlations of motor abilities and motor skills in 11-year-old pupils = Povezanost motoričkih sposobnosti i motoričkih znanja kod učenika u dobi od 11 godina
Creativity strategy for mathematics instruction = Kreativna strategija u nastavi matematike
Contribution of the evaluation and self-evaluation processes to the efforts of school management in the implementation of the education for sustainable development concept in schools = Doprinos procesa vrednovanja i samovrednovanja radu školskog menadžmenta u implementaciji koncepta odgoja i obraz
Collaborative online course development : facilitation of multi-dimensional teaching and learning = Razvijanje suradničkog učenja u online okruženju : provođenje višedimenzionalnog poučavanja i učenja
Cognitive load at different levels of chemistry representations = Kognitivno opterećenje na različitim razinama kemijskih prikaza
Construct validity of the questionnaire measuring technical and socio-psychological factors which affect successful integration of ICT into education = Konstruktna valjanost upitnika kojim se ispituju tehnički i socio-psihološki čimbenici koji utječu na uspješnu integraciju informacijsko-komuni
Differences in motor abilities of male and female fifth and sixth grade pupils = Razlike u motoričkim sposobnostima između učenika i učenica 5. i 6. razreda
Differences in the physical activity level of adolescent female students = Razlike u razini tjelesne aktivnosti učenica adolescentske dobi
Differences in the physical activity level of adolescent female students = Razlike u razini tjelesne aktivnosti učenica adolescentske dobi
Developing intercultural competence of Croatian high school students on a study abroad by means of ethnographic research tasks = Razvijanje interkulturalne kompetencije hrvatskih srednjoškolaca za vrijeme studijskog boravka u inozemstvu pomoću zadataka etnografskog istraživanja
Drama pedagogy : a way of learning through experience and by doing : an example of good practice : Youth Theatre Studio of the Croatian National Theatre in Varaždin = Dramski odgoj : način iskustvenoga, djelatnog učenja : primjer dobre prakse : Kazališni studio mladih varaždinskog HNK-a
Determining the developmental level of artistic expression in students with cerebral palsy = Utvrđivanje razvojnog stupnja likovnog izražavanja kod učenika s cerebralnom paralizom
Differences in teachers' opinions of grading styles in Croatian language classes in lower grades of primary school = Razlike u mišljenjima učitelja o ocjenjivanju postignuća učenika iz hrvatskoga jezika u razrednoj nastavi
Differences in habitual physical activity of female students from different faculties = Razlike u uobičajenoj tjelesnoj aktivnosti studentica različitih studija
Does intention really lead to actual use of technology? : A study of an e-learning system among university students in Malaysia = Vodi li namjera korištenja tehnologijom njezinoj stvarnoj upotrebi? : Istraživanje sustava e-učenja među studentima u Maleziji
Dimensions of the preschool education environment in Montenegro = Dimenzije predškolskog odgojnog ozračja u Crnoj Gori
Determinants of students' mathematics self-concept : analysis of gender universalities and specificities = Determinante matematičkog samopoimanja : analiza rodnih univerzalnosti i specifičnosti
Evaluation of written examination questions of Turkish language in accordance with Bloom's taxonomy = Vrednovanje pitanja pismenoga ispita znanja iz turskoga jezika prema Bloomovoj taksonomiji
Emotions in the teaching process = Emocije u nastavi
E-learning in banking = E-učenje u bankarstvu
E-learning in banking = E-learning u bankarstvu
E-learning in banking = E-learning u bankarstvu
Effectiveness of web-based INSET programme : a case study = Učinkovitost mrežno utemeljenog programa stručnog usavršavanja (INSET) : studija slučaja
Examination of classroom teacher's technological pedagogical and content knowledge on the basis of their demographic profiles = Istraživanje pedagoškoga i predmetnoga tehnološkog znanja učitelja na osnovu njihovih demografskih profila
Exploring the meanings of leisure among Turkish university students = Istraživanje značenja pojma slobodnog vremena među turskim studentima
Examining multi-dimensional life satisfaction as a predictor of loneliness and self-esteem = Istraživanje višedimenzionalnog životnog zadovoljstva kao prediktora usamljenosti i samopoštovanja
Environmental education and its impact on children = Odgoj i obrazovanje za okoliš i njegov utjecaj na djecu
Examining the Internet use aim and Internet parental style of primary school students in terms of various variables = Istraživanje ciljeva s kojima se učenici osnovne škole koriste internetom i internetskim stilovima njihovih roditelja s obzirom na različite varijable
Examples of motivation using drama expression in Croatian language classes = Primjeri motivacije dramskim izrazom u nastavi hrvatskoga jezika
Examining prospective middle school mathematics teachers' modelling skills of multiplication and division in fractions : = Ispitivanje vještina modeliranja budućih nastavnika matematike u višim razredima osnovnih škola na zadatcima množenja i dijeljenja razlomaka
Evaluating physical education teaching in higher grades of primary school = Vrednovanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture u višim razredima osnovne škole
Evaluation of context-level effect on students’ performance and perceived cognitive load in chemistry problem-solving tasks = Evaluacija utjecaja razine konteksta na učenička postignuća i samopercipirana kognitivna opterećenja u problemskim zadatcima iz kemije
Flow experience among future teachers during studies = Iskustvo zanesenosti kod budućih nastavnika tijekom studija
Factors influencing future teachers' adoption of educational software use in classroom = Čimbenici koji utječu na buduće nastavnike u primjeni obrazovnog softvera
Gender-based progression and acquisition of gymnastic skills in physical education = Dinamika učenja i izvođenja gimnastičkih elemenata u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi : razlike po spolu
Geanium - interactive chronological visualization system = Geanium - sustav za interaktivne kronološke vizualizacije
Global learning or education : a challenge to contemporary geography teaching = Globalno učenje ili obrazovanje : izazov za suvremenu nastavu geografije
Global education in the Turkish social studies teacher training programme = Globalno obrazovanje u programu obrazovanja učitelja za predmet Upoznavanje društva u Turskoj
Gender differences in some motor abilities of preschool children = Razlike po spolu u nekim motoričkim sposobnostima djece predškolske dobi
Heterogeneity in classes : cooperative problem-solving activities through cooperative learning = Heterogenost u nastavi : aktivnosti suradničkog rješavanja problema u sklopu suradničkog učenja
Influence of learning process on the relation between chosen anthropometric dimensions via linear, parabolic and cubic relation model = Utjecaj procesa učenja na povezanost odabranih antropoloških varijabli linearnim, paraboličnim i kubičnim modelom
Identifying students' information needs in the era of information and communication technologies : Is Serbia on the threshold of change? = Identifikacija studentskih potreba za informacijama u eri informacijsko-komunikacijskih tehnologija : Je li Srbija na pragu promjena?
ICT competences of teachers and educators = ICT kompetencije učitelja i odgojitelja
Implicit theories of creativity in early education = Implicitne teorije kreativnosti u ranom odgoju i obrazovanju
Influence of the enhanced physical education curriculum on children's physical fitness = Utjecaj programa kineziološke intervencije na fizičku kondiciju djece
Investigating preservice preschool teachers’ attitudes to internet use = Istraživanje stavova studenata odgojiteljskog studija o uporabi interneta
Industry oriented advanced software engineering education curriculum = Kurikul za praktično visoko obrazovanje programskih inženjera
Influence of family and institutional environment on the adaptive behaviour of children with mild intellectual disability = Utjecaj obitelji i institucije na prilagodljivo ponašanje djece s blagim intelektualnim poteškoćama
Identification and elimination of several misconceptions of university level students regarding the Misconceptions in science course = Prepoznavanje i eliminacija nekih pogrešnih predodžbi koje imaju studenti u kolegiju Pogrešne predodžbe u prirodnim znanostima
Implementation of the immersive method on the artistic expression of students in art classes = Primjena imerzivne metode na likovno izražavanje učenika u nastavi likovne kulture
Kinesiological prevention in the field of education = Kineziološka prevencija u području edukacije
Kinesiological activities and leisure time of young school-age pupils in 2007 and 2012 = Kineziološki sadržaji i slobodno vrijeme učenica i učenika mlađe školske dobi u 2007. i 2012. godini
Kinesiology education - a challenge for modern theory and practice in education = Kineziološka kultura kao izazov za suvremenu teoriju i praksu odgoja i obrazovanja
Karate efficiency and the development of some anthropological features among 7th and 8th grade pupils in elementary school = Efikasnost karatea u funkciji razvoja nekih antropoloških obilježja učenika 7. i 8. razreda osnovne škole
Leadership characteristics of employees in school systems in the Republic of Croatia and the Republic of Serbia = Liderske karakteristike zaposlenih u školstvu na području Republike Hrvatske i Republike Srbije
Language competence upon completion of high school : analysis and interpretation of results of initial test conducted among 1st year students of the school of economics as part of the business Croatian language course, 2011/2012 = Jezična kompetencija nakon završene srednje škole : raščlamba i
Measuring the influence of students' attitudes on the process of acquiring knowledge in mathematics = Mjerenje utjecaja stavova učenika na proces stjecanja matematičkog znanja
Morphological characteristics and obesity indicators in primary school children in Slavonia : cross –sectional study = Morfološka obilježja i pokazatelji pretilosti djece mlađe školske dobi u Slavoniji
Mathematical modelling of the effect of temperature on the rate of a chemical reaction = Matematičko modeliranje utjecaja temperature na brzinu kemijske reakcije
Metacognition and intelligence as predictors of academic success = Metakognicija i inteligencija kao prediktori školskog uspjeha
Musically talented pupils in Slovene elementary schools : gender and age differences in the area of musical abilities = Glazbeno talentirana djeca u osnovnim školama u Sloveniji : razlike prema spolu i dobi u području glazbenih sposobnosti
Motivation and learning strategies as predictors of foreign language communicative competence = Motivacija i strategije učenja kao prediktori komunikacijske jezične kompetencije u stranom jeziku
Modeling pre-service teachers’ perception of future internet usage for professional educational purposes = Modeliranje percepcije buduće stručne obrazovne uporabe interneta predavača početnika
New approaches to computer assisted instruction of probability topic with the help of Buffon's problem = Novi pristupi računalno potpomognutom podučavanju teme vjerojatnosti s pomoću Buffonova problema
Open government and E-leadership in schools mediated by ICT
Organisation of physical activities as a precondition for quality development of motor abilities of school children = Organizacija tjelovježbe kao preduvjet kvalitetnog razvoja motoričkih sposobnosti kod školske djece
Online learning students' perceptions of the community of inquiry based on learning outcomes and demographic variables = Opažanje istraživačke zajednice polaznika online tečaja utemeljeno na ishodima učenja i demografskim varijablama
Problems of teachers related to teaching optional science subjects in elementary schools in Serbia = Problemi učitelja u realizaciji izbornih predmeta prirodnih znanosti u razrednoj nastavi u Srbiji
Predictors of social participation of children with cerebral palsy in school environment = prediktori socijalne participacije djece sa cerebralnom paralizom u školskom okruženju
Partnership between school and parents : reality or illusion of inclusive education = Partnerstvo škole i roditelja : stvarnost ili iluzija inkluzivnog obrazovanja
Procurement management system with information support for the project = Upravljanje sustavom nabave pomoću informacijske potpore za potrebu projekta
Partial least squares regression analysis : example of motor fitness data = Parcijalna regresija metodom najmanjih kvadrata : primjer izveden na podatcima iz motoričkog fitnesa
Possible influences of a heavy backpack on back pain syndrome in primary school children = Mogući utjecaji težine školske torbe na bolni sindrom kralješnice u djece razredne nastave
Participative decision making : Sinop University sample, Turkey = Skupno donošenje odluka : primjer Sveučilišta u Sinopu
Perfectionism, school motivation, learning styles and academic achievement of gifted and non-gifted students = Perfekcionizam, školska motivacija, stilovi učenja i akademski uspjeh darovitih i nedarovitih učenika
Primary school pupils' free time activities = Aktivnosti u slobodnom vremenu učenika osnovne škole
Place and role of children's interests in contemporary educational process = Mjesto i uloga dječjih interesa u suvremenom odgojno-obrazovnom procesu
Primary school teachers' attitudes toward gifted students = Stavovi učitelja primarnog obrazovanja prema darovitim učenicima
Predicting chemistry achievement through task value, goal orientations, and self-efficacy : a structural model = Predviđanje postignuća u kemiji putem vrijednosti zadatka, usmjerenosti cilju i samoučinkovitosti : strukturalni model
Quality of life factors for young athletes = Faktori kvalitete života mladih sportaša
Quality and quantity of teaching art appreciation : the effect of school systems on students' art appreciation = Kvaliteta i kvantiteta učenja likovne aprecijacije : utjecaj školskih sustava na učeničku likovnu aprecijaciju
Redefining the educational role of the family = Redefiniranje odgojne uloge obitelji
Reasons for and against the use of free and open source software in the primary education in Croatia = Razlozi za i protiv korištenja slobodnog softvera otvorenog izvornog kôda u osnovnom obrazovanju u Republici Hrvatskoj
Relationship between the quality of family functioning and academic achievement in adolescents = Odnos između kvalitete funkcioniranja obitelji i akademskog postignuća adolescenata
Relationship between attributions for success and failure and self-esteem, hopelessness, and depression in secondary school students = Odnos atribucija uspjeha i neuspjeha sa samopoštovanjem, beznadnošću i depresivnošću kod srednjoškolaca
Rogers' diffusion of innovation model in action : Individual innovativeness profiles of pre-service teachers in Turkey = Rogersov model difuzije inovacije u praksi : pojedinačni profili inovativnosti budućih nastavnika u Turskoj
Reading ability and literary competence in language arts classes in Slovenia = Čitalačka sposobnost i književna kompetencija u nastavi književnosti i jezika u Sloveniji
Self evaluation of motor and functional abilities among pupils = Samoprocjena motoričkih i funkcionalnih sposobnosti učenika
Social-contextual determinants of parental behaviour of preschool children's mothers and fathers = Socijalno-kontekstualne odrednice roditeljskog ponašanja očeva i majki predškolske djece
Secondary school students and their knowledge about health-related physical fitness and sport = Srednjoškolski učenici i njihovo znanje o važnosti tjelesne spreme i sporta za zdravlje
Study of the influence of academic success on the choice of professional specialty = Istraživanje utjecaja uspjeha na studiju na odabir stručne specijalizacije
Students' understanding of velocity-time graphs and the sources of conceptual difficulties = Učeničko i studentsko razumijevanje grafova vremenske promjene brzine i izvori konceptualnih poteškoća
Structural equation modelling on the relationships between teachers' trust in manager, commitment to manager, satisfaction with manager and intent to leave = Modeliranje strukturnih jednadžbi na temelju veza između povjerenja nastavnika u menadžment, predanosti menadžmentu, zadovoljstva menadžm
Students' musical preferences : the role of music education, characteristics of music and personality traits = Glazbene preferencije studenata : uloga glazbenog obrazovanja, karakteristika glazbe i značajki osobnosti
Student participation in Bologna process : a case study from Turkey = Sudjelovanje studenata u bolonjskom procesu : analiza turskog iskustva
Student participation in school life: the "student voice" and mitigated democracy = Sudjelovanje učenika u životu škole: "učenički glas" i ublažena demokracija
Support for secondary school students with special needs = Podrška srednjoškolcima s posebnim potrebama
Syncretism of the puppet theatre = Sinkretizam lutkarskoga kazališta
Social networking phenomenon and its use in libraries = Fenomen društvenih mreža i njegova primjena u knjižnicama
Survey of collective intelligence as interdisciplinary phenomenon = Istraživanje kolektivne inteligencije kao interdisciplinarnog fenomena
The method of aesthetic transfer : an outline of a specific method of visual arts didactics = Metoda estetskog transfera : opis specifične likovno-didaktičke metode
The views and opinions of biology students on the application of programmed instruction in the realization of physiological program content = Stavovi i mišljenja studenata biologije o primjeni programirane nastave u realizaciji fizioloških programskih sadržaja
The influence of educational technology on the development of music students' competences = Utjecaj nastavne tehnologije na razvoj kompetencija studenata glazbe
The correlation considering the degree of autonomous motivation, academic achievement and mental health = Povezanost stupnja autonomije motivacije, akademskog uspjeha i psihičkog zdravlja
The reconceptualization of early childhood curriculum and children's civic competences = Rekonceptualizacija kurikula ranog odgoja i građanske kompetencije djeteta
Thinking structures and mathematical achievements in children with mild intellectual disabilities = Misaone strukture i matematičko postignuće djece s blažim intelektualnim teškoćama
The role of competitions in computer science curriculum = Uloga natjecanja u kurikulu nastave informatike
The development of four-year-old child’s competences with the help of information-communication technology = Razvoj kompetencija kod djece u dobi od četiri godine uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije
The effect of problem-based learning on self-regulated learning : a review of literature = Učinak učenja rješenjem problema na samoregulirano učenje : pregled literature
The use of ICT in primary schools : analysis of the digital divide in the Republic of Croatia = Upotreba ICT-a u osnovnim školama : analiza digitalne podjele u Republici Hrvatskoj
The role and meaning of school counseling when dealing with peer violence = Uloga i značenje školskog savjetovanja u slučaju vršnjačkog nasilja
The presence of electronic versions of Croatian journals from the field of educational sciences in open access = Zastupljenost elektroničkih inačica hrvatskih časopisa iz područja odgojnih znanosti u otvorenom pristupu
The influence of primary teachers' educational models on elements of their musical competence = Refleksije obrazovnih modela učitelja razredne nastave na elemente glazbenih kompetencija
The student-teachers' perspectives on the significance and acquisition of teaching competences = Kompetencije učitelja engleskog jezika iz perspektive studenata-učitelja : percepcija važnosti i stjecanja
Theatre poster by Goran Merkaš in the context of Varaždin theatre activities from the mid-1970s to the end of the 1990s = Kazališni plakat Gorana Merkaša u kontekstu djelovanja varaždinskog kazališta od sredine 70-ih do kraja 90-ih 20. stoljeća
The impact of information technologies on preschool child development = Utjecaj informacijskih tehnologija na razvoj predškolske djece
The big-five model of personality and the success of high school students in physical education = Velepetori model ličnosti i uspjeh u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture srednjoškolaca
Two approaches to documenting and evaluating preschool quality = Dva pristupa dokumentiranju i vrednovanju kvalitete predškolskih ustanova
The possible broadening of the conceptualisation of philosophy as a shaping factor of education systems = Mogućnost proširenja konceptualizacije filozofije kao čimbenika koji oblikuje obrazovni sustav
The assessment of climbing skills in four-year-old children = Procjena vještine penjanja u četverogodišnjaka
The effects of learning journals on reflective ability and metacognitive learning : the attitudes of graduate students in an English language teaching methodology course = Učinci portfolija na sposobnost refleksije i metakognitivno učenje : stavovi studenata diplomskog studija u sklopu kolegija Me
The profile of secondary school informatics teachers in the Autonomous Province of Vojvodina = Profil srednjoškolskih nastavnika informatike u Autonomnoj pokrajini Vojvodini
The role of social intelligence in happiness = Uloga socijalne inteligencije u sreći
The impact of selected contextual factors on the teachers' perception of the achievement of goals and objectives in teaching technical culture = Utjecaj odabranih kontekstualnih čimbenika na nastavnikovu percepciju ostvarenosti ciljeva i zadaća nastave tehničke kulture
The somatization symptoms among grammar school students = Učestalost simptoma somatizacije kod gimnazijalaca
The Gestalt Intuition Model : theory and practice in teaching = Gestalt intuicijski model : teorija i praksa u nastavi
The relationship between physical activity and content of the physical education classes in 11-12 years old lithuanian schoolchildren : the pilot study = Odnos tjelesne aktivnosti i sadržaja nastavnih satova tjelesnog i zdravstvenog odgoja kod litvanskih učenika u dobi od 11 do 12 godina : pilot s
The predictive power of adolescents' trait anxiety level in physical education lessons on their attitudes towards the lessons = Predviđanje stava adolescenata prema nastavi tjelesne i zdravstvene kulture na temelju njihova stupnja anksioznosti kao osobine ličnosti na nastavi tjelesne i zdravstvene
The effect of sexual debut and health risk behaviours on the Baccalaureate performance of Romanian adolescents = Utjecaj prvog spolnog odnosa i rizičnog zdravstvenog ponašanja na uspjeh rumunjskih adolescenata na maturi
Transversal competences of university students of engineering = Transverzalne kompetencije studenata strojarstva
Teachers' opinions on the teaching methodology for standard school scripts in initial reading and writing in the Croatian language = Mišljenje učitelja o metodičkim aspektima uvođenja standardnih školskih pisama u početno čitanje i pisanje na hrvatskome jeziku
The impact of media on students' perception of the security risks associated with internet social networking : a case study = Utjecaj medija na percepciju sigurnosnih rizika povezanih s društvenim umrežavanjem putem interneta : studija slučaja
Teachers' and students' evaluation of selected didactic materials according to the Maria Montessori pedagogy = Učiteljska i studentska procjena odabranoga didaktičkog materijala prema pedagogiji Marije Montessori
The effect of computer-assisted instruction on 7th grade students’ achievement and attitudes toward mathematics : the case of the topic "Vertical circular cylinder" = Utjecaj nastave uz pomoć računala na postignuća i stavove učenika sedmog razreda prema matematici : slučaj obrade teme "Usprav
The association between perceived social support and self-efficacy of Turkish elementary school children = Povezanost percepcije društvene podrške i samoučinkovitosti kod učenika osnovnih škola u Turskoj
The impact of exposure to entrepreneurship education on student entrepreneurial intentions = Utjecaj izloženosti poduzetničkom obrazovanju na poduzetničku namjeru studenata
The development of a criteria list for the selection of 3d virtual worlds to design an educational environment = Razrada popisa kriterija za odabir 3D virtualnih svjetova i izradu obrazovnog okruženja
The impact of differentiation model in mathematics on learner achievements obtained from the external and internal assessment of knowledge = Utjecaj diferencijacijskog modela u nastavi matematike na postignuća učenika s obzirom na vanjsko i unutarnje vrednovanje znanja
Using artificial neural networks to predict professional movements of graduates = Uporaba umjetnih neuronskih mreža u predviđanju profesionalnih kretanja maturanata
Using data mining to predict success in studying = Primjena rudarenja podataka u predviđanju uspješnosti studiranja
Using ICT to support alumni data collection in higher education = Upotreba IKT s ciljem pružanja potpore prikupljanju podataka o bivšim studentima u visokom obrazovanju
Ubiquitous laptop use patterns exhibited by higher education students = Uzorci u sveprisutnoj uporabi laptopa kod studenata u visokom obrazovanju
Views of mentors on primary education student teaching = Pogledi mentora na pedagošku praksu studenata razredne nastave
Jezik: hrv
eng
Impresum: Zagreb : Učiteljski fakultet = Faculty of Teacher Education, 2011-.
Nastavlja: Odgojne znanosti
Prilog: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak)
Isto izdanje u drugom mediju: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Online)

Održavanje sustava u tijeku

Sustav je trenutačno nedostupan zbog održavanja.

Zapisi o posjedovanju i primjercima trenutačno nisu dostupni. Za više informacija kontaktirajte osoblje knjižnice ili pošaljite upit administratoru:

informacijski.centar@nsk.hr