Radovi

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000006546/Details
Ostali autori: Šumarski institut (Jastrebarsko) (-)
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Aerofotosnimke detalja šumskog drveća i sastojina
Analiza biološke učinkovitosti feromonskih pripravaka i tipova klopki namijenjenih lovu potkornjaka Ips typographus L. i Pityogenes chalcographus L. (Coleoptera; Scolytidae)
Analiza nekih kvalitativnih osobina sjemena hrasta lužnjaka iz sjemenskih sastojina u Hrvatskoj
Analiza prostornog odziva označenih jedinki smrekinog pisara (Ips typographus L.) na izvor sintetičkog agregacijskog feromona
Analiza strukture prirodnog pomlatka u prašumskom rezervatu "Mačen do" (Bosna i Hercegovina)
Aspiracije u odnosu na standard zaposlenih u šumarstvu SR Hrvatske
Automatska obrada podataka o šumskim požarima
Automatska obrada podataka o šumskim požarima
Bibliometrijska analiza časopisa "Radovi" Šumarskog instituta, Jastrebarsko (1998-2002)
Buka i oštećenje sluha radnika u šumarstvu
Bukva i bukove šume Hrvatske
Bukva i bukove šume Hrvatske
Casoron G
Concentrations of sulphur in the needles of Black Pine (Pinus nigra Arn.) in west Croatia
Četrdeset godina šumskog sjemenarstva u Hrvatskoj
Dendrokronološka istraživanja u šumama Pokupskog bazena
Detaljna pedoekološka karta šumsko-gospodarske jedinice "Varaždinske podravske šume" sa stanjem dvadeset godina nakon izgradnje HC Varaždin
Device-grafting of Narrow-leaved Ash (Fraxinus angustifolia Valh.) and Common Oak (Quercus robur L.)
Digitalna knjižnica šumarskih časopisa
Dijagnoza i prognoza i njihovo značenje u zaštiti šuma
Dinamika biogenih elemenata u prirodnim sastojinama i šumskim kulturama hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)
Dinamika dušika i fosfora u iglicama obične jele (Abies alba Mill.) različitog stupnja osutosti krošanja
Dinamika rasta i razvoja terminalnog izbojka biljaka u pokusima provenijencija obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj
Dinamika razvoja dužina krošanja hrasta lužnjaka i običnoga graba ovisno o prsnom promjeru i dobi
Dinamika razvoja promjera krošanja hrasta lužnjaka i običnoga graba ovisno o prsnom promjeru i dobi
Djelovanje herbicida na drvenaste vrste biljaka u priobalnom jadranskom području
Dr. sc. Stjepan Bertović - redoviti profesor (19.10.1922.-13.12.2001.)
Dr.sc. Franc Mrva, dipl.ing.šum., viši znanstveni suradnik
Drugi proredni zahvat, produkcija biomase i njezin kemizam u kulturi obične smreke "Velika Buna"
Drvno gromadne tablice
Drvno gromadne tablice
Efekti jake prorede na prirast stabala i sastojine cera (Quercus cerris L.)
Ekološko-biološko istraživanja
Ekološko-gospodarski tipovi šuma na području Moslavačke gore
Ekološko-gospodarski tipovi šuma područja Bilogore
Ekonomske značajke "normalnih" sastojina ekološko-gospodarskih tipova-podtipova raznodobnih šuma jele na području Gorskog Kotara
Ekonomske značajke "normalnih" sastojina ekološko-gospodarskih tipova-podtipova raznodobnih šuma jele na području Gorskog Kotara
Ekološko-gospodarski tipovi šuma područja Bilogore
Ekološko-gospodarski tipovi šuma na području Moslavačke gore
FAO/Austria - seminar o ekonomici i iskorištavanju šuma za zemlje u prijelazu na tržišnu ekonomiju
Feromonske klopke u integralnoj zaštiti smrekovih šuma od potkornjaka
Filogenetičko porijeklo i distribucija haplotipova hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), kitnjaka (Q. petrae L.), medunca (Q. pubescens L.) i sladuna (Q. frainetto L.) u Hrvatskoj
Fitocenološke značajke makije somine-Pistacio-Juniperetum phoeniceae Trinajstić 1987 (Oleo-Ceratonion Br.-Bl.) na obalama Malostonskog zaljeva
Fitocenološke značajke šuma alepskog bora as. Pistacio-Pinetum halepensis De Marco, Veri et Caneva u Hrvatskoj
Fitofagne grinje drvenastih biljnih vrsta urbanog zelenila Zagreba
Fizičko opterećenje radnika pri gradnji traktorskih vlaka, privlačenju oblovine i ručnom utovaru prostornog drva
Forest policy basis and trends in Republic of Serbia
Forests and local cultures
Freatofitne šumske vrste ugrožene padom razine podzemnih voda u okolišu hidrocentrale "Varaždin"
Genetska varijabilnost obične jele (Abies alba Mill.) iz središnjeg dijela Bosne i Hercegovine na temelju analize biokemijskih biljega
Genetski efekti zračnih polutanata na šumske populacije
Geografska distribucija haplotipova šumskog drveća i grmlja u Europi
Gljive razarači drveta kao uzročnici propadanja hrasta lužnjaka
Gljive uzročnici hipertrofija i rak-rana na topolama u klonskom arhivu "Podturen"
Gospodarska kretanja u šumarstvu i šumskoj industriji u Hrvatskoj od uspostave hrvatske države do kraja 2000. godine
Growth of Common Oak (Quercus robur L.) provenances in Croatia
Hidropedološka analiza tala i kretanje razine podzemnih voda na području nizinskih šuma pokupskog bazena
Hidropedološka istraživanja kao potpora izboru vrsta šumskog drveća za pošumljavanje plavljene zavale krškog polja Mali Lug u Gorskom kotaru
Hidropedološki odnosi na području nizinskih šuma Pokupskog bazena
Hipovirulentni sojevi Cryphonectria parasitica
Hrast plutnjak (Quercus suber L.) u dendoflori Hrvatske
Influence of groundwater time series on growth of Common Oak in north-western Croatia
Influence of sowing and transplanting time and duration of plant cultivation on the height of six conifer species in two types of containers
Informacijski sustav za praćenje pojava i procesa u ekološko-gospodarskim tipovima šuma Republike Hrvatske
Istraživanja o utjecaju razmaka sadnje na razvoj stabala običnog bora (P. Sylvestris L.) u intenzivnim kulturama
Istraživanja obnove i njege šuma na području Pokupskog bazena
Istraživanja stanja ishrane 40-godišnjih sastojina lužnjaka,(quercus robur l.) u utvrđenim ekološko-gospodarskim tipovima šuma u SR Hrvatskoj
Istraživanje feromonskih pripravaka i klopki namijenjenih ulovu jelovih krivozubih potkornjaka
Istraživanje metoda prorede u kulturi običnog bora (Pinus sylvestris L.) "Bukovac", Nova Gradiška
Istraživanje najpovoljnijeg intenziteta prorjeđivanja sastojina i ekoloških prilika staništa
Istraživanje nekih činilaca koji utječu na urod žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)
Istraživanje oštećenosti drvenastog raslinja koju čini krupna divljač u dvjema smrekovim kulturama gorskog područja
Istraživanje oštećenosti drvenastog raslinja koju čini krupna divljač u šumama gorskog područja
Istraživanje sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u fazi pomlatka u pokupskom bazenu
Istraživanje selektivnosti feromonskih pripravaka i Theysohn klopki namijenjenih ulovu smrekinih potkornjaka
Istraživanje stanja ishrane hrasta kitnjaka (Quercus petraea (Matt.) Lieblein) u utvrđenim ekološko-gospodarskim tipovima šuma Hrvatske
Istraživanje stanja ishrane lužnjaka (Quercus robur L.) u utvrđenim ekološko-gospodarskim tipovima šuma u SR Hrvatskoj
Istraživanje stanja ishrane obične jele (Abies alba mill.) u utvrđenim ekološko-gospodarskim tipovima šuma u SR Hrvatskoj
Istraživanje stanja prehrane i rasta obične bukve (Fagus sylvatica L.) panonskog područja Hrvatske
Istraživanje strukture krošanja hrasta lužnjaka i običnog graba u zajednici (Carpino betuli - Quercetun roboris
Istraživanje utjecaja razine fosfora na uspijevanje četiriju vrsta četinjača na akričnom luvisolu
Istraživanje vodnog režima staništa u poplavnim šumama između Česme i Lonje u Posavini
Izbor metode izmjere taksacijskih elemenata u inventuri šuma hrasta lužnjaka
Izgled šumskih sastojina kao jedan od parametara za utvrđivanje ekološko-gospodarskih tipova šuma na terenu
Izlučivanje sastojina prema sklopu na digitalnom ortofotu i usporedba s terestičkim izlučivanjem
Izradba pedološke karte 1:25.000, s posebnom ulogom nagiba u Šumsko-gospodarskoj jedinici Macelj
Izvješće o sudjelovanju Republike Hrvatske na prvom sastanku stručnjaka o nastavku rada Druge ministarske konferencije o zaštiti šuma Europe u Ženevi 23-24. lipnja 1994.
Istraživanja stanja ishrane 40-godišnjih sastojina lužnjaka,(quercus robur l.) u utvrđenim ekološko-gospodarskim tipovima šuma u SR Hrvatskoj
Istraživanje vodnog režima staništa u poplavnim šumama između Česme i Lonje u Posavini
Istraživanje stanja ishrane obične jele (Abies alba mill.) u utvrđenim ekološko-gospodarskim tipovima šuma u SR Hrvatskoj
Istraživanje stanja ishrane lužnjaka (Quercus robur L.) u utvrđenim ekološko-gospodarskim tipovima šuma u SR Hrvatskoj
Jesenska fenofaza šumske vegetacije na Medvednici i vremenske prilike u 1999. godini
Karakteristike posjetitelja i razlozi posjeta šumskim područjima u Kantonu Sarajevo
Karakteristike rasta nekih klonova crnih topola
Karakteristike šumskih požara i opožarene površine u 2000. godini
Karlovačko-slunjska krška ploča specifičan ekološko-vegetacijski i šumsko-gospodarski kompleks
Karte i kartografi u časopisu Radovi Šumarskog instituta , Jastrebarsko (1966.-2005.)
Kemijske analize šumskoga sjemena kao izvora hrane sitnih glodavaca FT-IR spektroskopijskom tehnikom
Klimatska postaja Jastrebarsko
Kontejnerska proizvodnja četinjača
Kronični morbiditet kod šumskih radnika
Kulturne i tehnogenetske promjene stanja šumskih tala zagrebačkog područja
Kvaliteta padalina i otopine tla nacionalnih parkova "Plitvička jezera", "Sjeverni Velebit" i "Risnjak"
Kvantitativni pokazatelji strukture izabranih sastojina zajednice hrasta lužnjaka s običnim grabom (Carpino betuli - Quercetum roboris Anić 1959. / em. Rauš 1969.)
Laboratorijsko ispitivanje insekticida kojima je prošao rok djelotvornosti
Lizimetrijska istraživanja kvalitete vode u tlu nekih šumskih zajednica
Lumbosakralni sindrom u vozača traktora ROŠ "Slavonska šuma" Vinkovci
Metoda istraživanja utjecaja divljači na prirodnu obnovu šuma
Metoda pedoloških istraživanja u projektu ekonomsko-ekološke valencije tipova šuma (EEVTŠ)
Metode i kriteriji u dijagnostici vibracijske bolesti
Metodologija tematskog područja uzgajanje šuma - rast i prirast
Metodologija vrednovanja korisnosti turističko-rekreacijskih usluga šuma
Metodologija vrednovanja korisnosti zdravstvenih i krajobraznih usluga šuma
Međunarodni pokus provenijencija zelene duglazije (Pseudotsuga menziesii (Mirb) Franco)
Međupopulacijska varijabilnost nekih morfoloških svojstava obične jele (Abies alba Mill.) iz središnje Bosne
Mikroklimatska istraživanja primjenom nove metode i novog mjernog instrumenta
Modeliranje dimenzija krošanja stabala obične jele
Modeliranje multidimenzijske dinamike šuma
Mogućnost korištenja poljoprivrednih površina za uzgoj topola u brdsko-planinskim područjima Republike Srbije
Mogućnost obnove šuma nacionalnih parkova
Mogućnost pošumljavanja halomorfnih tala u Vojvodini
Morfometrijska analiza varijabilnosti svojstava lista hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na području sjeverne Bosne
Motrenje stanja šume bukve i jele na pokusnoj plohi "Sljeme"
Naplavine u Ormoškom akumulacijskom jezeru - teret budućnosti
Naprezanje radnika pri šumskim radovima
Neka svojstva sjemena hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz različitih sjemenskih zona i rajona Hrvatske
Neke biološke osobitosti lisnih minera
Neke karakteristike povreda u šumarstvu Gorskog kotara
Neke karakteristike vibracione bolesti u sjekača Gorskog kotara
Neki pokazatelji rasta hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)iz sjemenskih zona i rajona Hrvatske u rasadničkom testu
Neki strukturni elementi alepskog bora
Nizinske šume Pokupskog bazena
Normalna raspodjela stabala po debljinskim stupnjevima
Normalna raspodjela stabala po debljinskim stupnjevima i dobnim razredima u ekološko-gospodarskim tipovima II-G-20 i II-G-21
Novi fungicidi u suzbijanju pepelnice na hrastovom podmlatku
Novi nalazi imisije teških metala u Nacionalnom parku "Risnjak"
Novi proredni zahvat, produkcija biomase i njezin kemizam u kulturi obične smreke (Picea abies Karst.) "Velika Buna"
Novi rezultati istraživanja o utjecaju imisija na šumske ekosustave Republike Hrvatske
Normalna raspodjela stabala po debljinskim stupnjevima
Normalna raspodjela stabala po debljinskim stupnjevima i dobnim razredima u ekološko-gospodarskim tipovima II-G-20 i II-G-21
O šumi hrasta sladuna s velikim vrijesom
Oblični broj krošanja nekih važnijih vrsta drveća Hrvatske
Obnova sastojina hrasta lužnjaka oštećenih od srneće divljači
Odnos ishrane i oštećenosti obične jele (Abies alba Mill.) u šumi jele s rebračom na području Fužina
Odvajanje ekstradohodaka (renta) u šumarstvu u uvjetima promjena cijena i intenzivne inflacije
Oplemenjivanje šumskog drveća
Oplodna sječa u šumi hrasta lužnjaka i poljskog jasena u Srijemu i njene specifičnosti
Opterećenje radnika bukom i vibracijama bušilice Poinjar 120 pri izgradnji šumskih vlaka
Opterećenje radnika bukom motorne pile pri sječi i izradi drva
Otkidanje jednogodišnjih izbojaka sa stabalaca hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)
Ovisnost promjera horizontalne projekcije krošanja hrasta lužnjaka o totalnim visinama stabala pojedinih dobnih razreda ekološko-gospodarskog tipa II-G-10 (Carpino betuli-Quercetum roboris /Anić/ emend. Rauš 1969)
Očekivanja u razvoju šumarstva i prerade drva u 21. stoljeću
Očekivanja u razvoju šumarstva i prerade drva u 21. stoljeću, na temelju primjera Švicarske
Oštećenja drvenastog šumskog raslinja koja izaziva divljač u ekološko-gospodarskom tipu II-G-10 (šuma hrasta lužnjaka i običnoga graba)
Odvajanje ekstradohodaka (renta) u šumarstvu u uvjetima promjena cijena i intenzivne inflacije ; Raspoređivanje zajedničkog prihoda i dohotka u šumarsko-drvoprerađivačko-prometnoj integraciji (kooperaciji)
Oplemenjivanje šumskog drveća : referat s godišnjeg sastanka Sekcije za oplemenjivanje šumskog drveća Zajednice fakulteta i instituta šumarstva i prerade drva Jugoslavije
Parametriziranje simulatora BWINPro
Patogeni šumskih štetnika
Pedoekološke značajke šume "Žutica"
Pedološke osobine staništa dalmatinskog crnog bora na jugozapadnim padinama Biokova
Plastični štitnici u sustavu integralne zaštite šumskih sadnica
Pluviotermički indeksi povoljnosti klime za šumsku vegetaciju
Poduzetništvo u izvođenju šumskih radova u Bosni i Hercegovini : primjer Šumarije Kupres
Podzemne i površinske vode u nizinskoj šumi Turopoljski lug u razdoblju 1989.-1993. godine
Pojava i štetnost hrastovih osa šiškarica u našim šumama
Pojava odgođene inkompatibilnosti cjepova u nekim starijim sjemenskim plantažama
Pokus deset provenijencija sitkanske smreke (Picea sitchensis (Borg) Carr.) u Gorskom Kotaru
Pokus provenijencija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj
Pokus provenijencija sitkanske smreke (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) u okolici Bjelovara
Pomak krivulje dužina krošanja u jednodobnim sastojinama lužnjaka s obzirom na njihovu starost
Pomak krivulje dužine debla hrasta lužnjaka s obzirom na starost i prsni promjer u šumskoj zajednici hrasta lužnjaka i običnog graba
Pomak osnovnih sastojinskih elemenata u vremenu između dviju izmjera u zajednici Carpino betuli-Quercetum roboris
Praćenje depozicije taloženih tvari u zajednici hrasta lužnjaka i običnoga graba na području uprave šuma Bjelovar
Pregled osnovanih pokusa provenijencija i kultura četinjača Šumarskog instituta, Jastrebarsko
Pregled stanja privatnog šumoposjeda u Republici Hrvatskoj
Prehrambeni potencijali za divljač u šumama hrasta lužnjaka i graba sjeverne Hrvatske
Preliminarne dvoulazne tablice alepskog bora i njihova usporedba sa talijanskim dvoulaznim tablicama za alepski bor
Preliminarne volumne tablice za hrast sladun (Quercus frainetto Ten)
Prikaz metode za utvrđivanje i praćenje promjena na šumskim staništima, nastalim uporabom u turističke i rekreacijske svrhe
Prikaz programa i prvih rezultata istraživanja plodonošenja hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u različitim stupnjevima oštećenja krošnje
Prikaz sastojina pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) u Hrvatskoj i zastupljenost hipovirulentnih sojeva gljive Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr.
Prilog istraživanjima kultura i uspijevanja obične breze (Betula pendula Roth.) u području bujadnica i vriština Hrvatske
Prilog istraživanju buke i vibracija motornih pila lančanica
Prilog obnovi lužnjakove sastojine koju oštećuje srneća divljač
Prilog poznavanju dorade sjemena brucijskog bora (Pinus brutia Ten.)
Prilog poznavanju dorade sjemena obične jele (Abies alba Mill.)
Prilog poznavanju dorade sjemena obične smreke (Picea abies /L./Karst.)
Prilog poznavanju dorade sjemena običnog bora (Pinus sylvestris L.)
Prilog poznavanju rasadničke proizvodnje obične bukve (Fagus sylvatica L.)
Prilog poznavanju rezultata dorade sjemena crnog bora (Pinus nigra Arn.) iz pet sjemenskih sastojina u Hrvatskoj
Prilog poznavanju sadržaja teških metala u sedimentima jamskog sustava Lukina jama -Trojama na Velebitu
Prilog poznavanju sezonske dinamike visinskog rasta kod običnog bora, crnog bora i američkog borovca
Prilog poznavanju sortimentne strukture hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u EGT-u II-G-10
Prilog poznavanju tala Štirovače na Velebitu
Prilog sanaciji erozije na području izvorišta rijeke Une
Prilog unapređenju proizvodnje klijanaca nekih vrsta četinjača uzgajanih primjenom mineralnih gnojiva na prirodnom tlu u rasadnicima
Prilog unapređenju proizvodnje šumskih sadnica primjenom mineralnih gnojiva
Primjena IUFRO klasifikacije na različitim tipovima oštećenja šume Kalje
Primjena bioloških metoda suzbijanja štetnih insekata u šumarstvu
Primjena brojnosti biljaka u ekološkim istraživanjima
Primjena citogenetskih i biokemijskih analiza u utvrđivanju stupnja oštećenja hrasta lužnjaka
Primjena digitalizacije krošanja i metode vizualizacije u izučavanju strukture sastojina
Primjena gnojiva s produženim djelovanjem u proizvodnji šumskih sadnica
Primjena kompleksnih gnojiva u uzgoju šumskih biljaka obloženog korijenovog sustava
Primjena plastičnih štitnika za zaštitu sadnica hrasta
Prirasno-prihodne tablice hrasta lužnjaka u šumama vlažnoga tipa
Prirast širina krošanja hrasta lužnjaka u zajednici hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom (Genisto elatae-Quercetum roboris Horv. 1938) na području Hrvatske
Prirodni šumski rezervat Kik-Visibaba ; Prirodni šumski rezervat Riječica Javornik
Prirodni šumski rezervat Medveđak
Prirodni šumski rezervat Čorkova uvala-Čudinka
Prirodno opterećenje sastojina alepskog, primorskog i crnog bora šumskim gorivima
Prisilno visinsko rastenje sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)
Problematika zakonskog reguliranja uporabe šumskog reprodukcijskog materijala na međunarodnoj razini
Proces osnivanja šumarskog hidropedološkog informacijskog sustava (ŠHPIS) na osnovi monitoringa podzemnih i površinskih voda u Kupčini, Varoškom lugu, Česmi i Turopoljskom lugu
Proces usklađivanja šumarskog zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske Unije
Procjena drvne zalihe sastojine metodama mjerne fotointerpretacije
Procjena klijavosti lužnjakova žira rendgenografskom metodom
Produktivnost klonova u cvatnji i urodu češera u sjemenskim plantažama
Proizvodnja i uporaba selekcioniranog šumskog sjemena
Proizvodnja sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj
Proizvodnja šumskih sadnica primjenom novih metoda i uzgoja mineralnih gnojiva
Proizvodnja šumskih sadnica u Hrvatskoj 1997.-2001. godine
Proizvodnja šumskog sadnog materijala u rasadniku Šumarskog instituta
Proizvodnja šumskog sjemena u sjemenskim plantažama
Promjenljivost ciklusa periodičnosti uroda češera u sjemenskoj plantaži crnog bora (Pinus nigra Arn.)
Propadanje jele praćeno promjenama vitalnosti i prirasta šuma bukve i jele od 1969.-1990. godine
Proreda i mineralna prehrana kao mjere njege u kulturi obične smreke
Proreda u kulturi običnog bora (Pinus sylvestris, L.)
Prorede u srednjedobnim i starim sastojinama hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Pokupskom bazenu
Proučavanje sakupljanja šumskog sjemena
Proučavanje strukture i veličine sastojinskog debljinskog prirasta hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u zajednici hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom (Genisto elatae-Quercetum roboris Horv. 1938)
Proučavanje uspijevanja ariša različitih provenijencija u Hrvatskoj
Prva iskustva primjene seksualnih feromona za prognozu gustoće populacije malog mrazovca Operophthera brumata L. (Lepidoptera, Geometridae)
Prva procjena ukupne gospodarske vrijednosti šuma Hrvatske
Prvi nalaz vrste Phyllonorycter issikii i rasprostranjenost invazivnih vrsta lisnih minera iz porodice Gracillariidae u Hrvatskoj
Prirast širina krošanja hrasta lužnjaka u zajednici hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom (Genisto elatae-Quercetum roboris Horv. 1938) na području Hrvatske
Proučavanje strukture i veličine sastojinskog debljinskog prirasta hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u zajednici hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom (Genisto elatae-Quercetum roboris Horv. 1938) : tipološko istraživanje i kartiranje šuma i šumskih staništa SR Hrvatske
Prirodni šumski rezervat Medveđak
Prirodni šumski rezervat Čorkova uvala-Čudinka
Prirodni šumski rezervat Kik-Visibaba ; Prirodni šumski rezervat Riječica Javornik
Rasadnička proizvodnja obične breze (Betula pendula Roth)
Razdioba populacija obične jele (Abies alba Mill.) pomoću mitohondrijalnom DNK (mtDNK) i njezina primjena u šumarstvu
Razmak sadnje i razvoj obične smreke u kulturama
Razmišljanja o unaprjeđenju metoda zaštite šuma i utvrđivanja gustoće populacije štetnika
Razvoj dviju mladih sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), izvrgnutih utjecaju srneće divljači
Razvoj korjenovog sustava stabala u kulturi osnovanoj u ljetnoj sadnji sadnicama obložena korjena
Razvoj pomlatka hrasta crnike (Quercus ilex L.) izvrgnutog utjecaju krupne divljači
Razvoj simulacijskog modela regularne šume
Razvojna tipološka istraživanja - znanstvena logistika intenzivnog potrajnog gospodarenja i suzbijanja propadanja šuma
Reakcija tla i sadržaj teških kovina u tlima nizinskih šuma Pokupskog bazena
Regresijski model za procjenu volumena sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na aerosnimkama
Reprodukcijska uspješnost lopatara (Dama dama) u farmskom uzgoju
Rezultati 13. interkalibracijskog tečaja za mediteranske zemlje, u Crikvenici, [25.-28.6.2000.]
Rezultati genetičkog testa s familijama dobivenim slobodnim oprašivanjem plus stabala hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz sjemenske regije Srednja Podravina
Rezultati ispitivanja sklonosti turista za boravak u šumi i odnos prema ekološkim i socijalnim uslugama šuma
Rezultati istraživanja kakvoće žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i kitnjaka (Quercus petraea Liebl.), koje su oštetili kukci i gljive
Rezultati istraživanja komparativnog uzgoja domaćih i stranih vrsta četinjača na bukovoj stojbini
Rezultati uspijevanja provenijencija hrasta lužnjaka na lokalitetu Gajno
Režim vlažnosti pseudogleja po raznim načinima šumskog gospodarenja
Režim vlažnosti pseudogleja po raznim načinima šumskog gospodarenja
Sadržaj teških kovina (Pb, Cu, Zn, i Cd) u kalkokambisolu na području pošumljenih površina krša Hrvatske
Sadržaj teških kovina u tlima Jastrebarskog
Satelitske snimke kao sastavni dio GISa šumarstva
Sitni glodavci kao rezervoari zoonoza u šumama Hrvatske
Smjernice lovnog gospodarenja u Pokupskom bazenu
Socio-ekonomski položaj porodica šumarskih radnika u SR Hrvatskoj
Stajališta stanovništva Hrvatskog zagorja o općem značenju šume i šumarstva
Standardizacija kao pretpostavka postojanja kompjutoriziranog informacijskog sustava šumarstva
Stanje europskih šuma
Stanje lužnjakovih sastojina dostupnih krupnoj divljači dvije godine nakon oplodne sječe
Struktura i iskorištenje drvnog obujma oštećenih i propalih stabala hrasta lužnjaka na primjeru Spačve
Suzbijanje erozije na flišu Istre uzgojem alepskog bora (Pinus helepensis Mill.) i brnistre (Spartium junceum L.)
Sušenje američkog borovca u kulturama
Svojstva tala šume hrasta lužnjaka i običnoga graba (Carpino betuli - Quercetum roboris Ht. 1938) Pokupskog bazena, Česme i Repaša
Sušenje američkog borovca u kulturama
Štetne lignikolne gljive na hrastu lužnjaku (Quercus robur L.)
Štetni kukci drvenastih biljnih vrsta zelenila Zagreba
Štetočinje šuma nacionalnih parkova Hrvatske i ekološki prihvatljive mjere zaštite
Šuma kao stanište ekoloških proizvoda
Šume Pokupskog bazena
Šumska vegetacija otoka Murtera
Šumske zajednice i tla park-šume Trakošćan
Šumski sjemenski rajoni (jedinice) u Hrvatskoj
Tablice drvnih masa crne johe i bagrema
Tablice drvnih masa lipe (Tilia sp. div.)
Tablice drvnih masa za poljski jasen (Fraxinus parvifolia auct.)
Teorijsko-metodološka istraživanja važnijih organizacijskih i ekonomskih elemenata privređivanja u šumarstvu
Teške kovine (Pb, Cu i Zn) u tlu šume hrasta lužnjaka i običnoga graba (Carpino betuli-Quercetum roboris, Anić 1956/emed. Rauš 1969) sjeverozapadne Hrvatske
Teške kovine u sedimentima vodne akumulacije hidroelektrane Dubrava i šumskom fluvisolu uz akumulaciju
Teškoće u selekciji plus stabla smreke u populacijama oštećenim od zračnog zagađivanja
The growth of seven Nort-American tree species on experimental plots in heathlands area of Croatia
Tipološke značajke nizinskih šuma Slavonije
Tipovi nizinskih šuma sliva Česme i Ilove
Tipovi nizinskih šuma zapadne Podravine
Tipovi nizinskih šuma zapadne Posavine
Tablice drvnih masa crne johe i bagrema
Teorijsko-metodološka istraživanja važnijih organizacijskih i ekonomskih elemenata privređivanja u šumarstvu : (organizacijski i ekonomski prilozi stabilizaciji šumarstva)
Tablice drvnih masa za poljski jasen (Fraxinus parvifolia auct.)
Tablice drvnih masa lipe (Tilia sp. div.)
Tipološke značajke nizinskih šuma Slavonije
Tipovi nizinskih šuma zapadne Posavine
Tipovi nizinskih šuma zapadne Podravine
Tipološke značajke šuma slavonskog gorja
Tipološke značajke šuma slavonskog gorja
Tipovi nizinskih šuma sliva Česme i Ilove
Uloga i značaj kakvoće sjemena kod njegove uporabe
Uloga tla u zaštiti Plitvičkih jezera
Unapređenje proizvodnje u panjačama i njihovim degradacijskim stadijima
Uporabna vrijednost treseta iz Livanjskog polja za proizvodnju sadnica šumskog drveća
Upotreba Survival analize u istraživanju varijabilnosti listanja provenijencija obične jele (Abies alba Mill.)
Upotreba elektroničkih časopisa na Šumarskom institutu, Jastrebarsko
Uputstva za izradu karte ekološko-gospodarskih tipova brdskog i nizinskog područja (II) SR Hrvatske
Urod češera, klijavost sjemena i rast sadnica potomstava europskog ariša iz klonskog arhiva
Uskladištenje žira hrasta lužnjaka
Uspijevanje domaćih i stranih vrsta četinjača u mladim kulturama na području bujadnica i vriština Hrvatske
Uspijevanje europskog ariša (Larix decidua, Mill.) u plantaži Jara
Uspijevanje kulture hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) osnovane ljetnom sadnjom na pašnjačkoj površini
Uspijevanje mladih borovih kultura osnovanih na kamenjari otoka Paga
Uspijevanje četinjača u kulturama na području šumskog gospodarstva Bjelovar
Usporedno istraživanje vibracija i buke pneumatičkih i motornih čekića pri gradnji traktorskih vlaka
Uspoređivanje molekularno genetičkih svojstava sjemenskih plantaža običnog bora (Pinus sylvestris L.) u Bosni i Hercegovini
Uspostava kriterija za šumskoproizvodno vrednovanje površina "varaždinskih podravskih šuma" oštećenih izgradnjom hidroelektrana
Utjecaj bijele imele (Viscum album ssp. abietis/Wiesb./Abromeit) na biomasu iglica obične jele (Abies alba Mill.)
Utjecaj biogenih elemenata na uspijevanje običnog bora (P320s sylvestris l.) na različitim tipovima tala
Utjecaj biotičkih čimbenika na sušenje šuma Pokupskog bazena
Utjecaj broja stabala na promjer krošnje hrasta lužnjka u zajednici
Utjecaj debljinske strukture na vrijednost sastojine
Utjecaj dinamike vlažnosti tla, podzemne vode, oborina i defolijacije na sezonsku dinamiku radijalnog prirasta i sušenje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Varoškom lugu
Utjecaj eksploatacije amfibolskih stijena na šumu i tlo okolice Vetova
Utjecaj entomopatogene gljive Beauveria bassiana na mortalitet jelovih potkornjaka Pityoktines spinidens i Pytyokteines curvidens
Utjecaj gnojenja na pojavu i održanje mladog naraštaja jele
Utjecaj gnojiva "Osmocote Plus" na uspijevanje i kvalitetu sadnica poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl)
Utjecaj gnojiva "osmocote plus" na uspijevanje biljaka crnog bora (Pinus nigra Arn.)
Utjecaj hidromeliorativnih radova na dinamiku populacija divljači u Črnec Polju
Utjecaj horizontalne projekcije širine krošanja hrasta lužnjaka na debljinski prirast
Utjecaj intermitentne ekspozicije vibracijama na prevalenciju vibracionog sindroma
Utjecaj izvanrednih vremenskih prilika u 1999. godini na širinu goda u šumama Medvednice
Utjecaj izvanrednih vremenskih prilika u 2000. godini na šume Medvednice
Utjecaj klime na neke fenološke pojave kod hrasta crnike (Quercus ilex L.)
Utjecaj krupnoće sjemena crnog, alepskog i primorskog bora te pinije na preživljavanje i razvoj biljaka u rasadniku
Utjecaj kultura četinjača na tvorbu i kemijska svojstva organskog i humusnoakumulativnog horizonta lesiviranog tla
Utjecaj kulture obične smreke na tlo
Utjecaj matične podloge i tipa tla na ishranu obične jele (Abies alba Mill.)
Utjecaj mehaničkog ozljeđivanja stabala na kakvoću sortimenta hrasta lužnjaka (Quercus robur, L.)
Utjecaj mikrostaništa na uspijevanje i urod sjemena europskog ariša (Larix decidua Mill.) u klonskoj sjemenskoj plantaži kraj Bjelovara
Utjecaj otkidanja izbojaka na razvoj stabalaca alepskog bora (Pinus halepensis Mill.)
Utjecaj ozljeda stabala na neke njihove fenotipske osobitosti
Utjecaj primjene mineralnih gnojiva na uspijevanje korova u nasadima običnog bora (Pinus sylvestris L.) na različitim tipovima tala u Hrvatskoj
Utjecaj različitih načina uzgoja i sadnje sadnica obične smreke (Picea abies L.) na njihov rast
Utjecaj različitih načina uzgoja i sadnje sadnica običnog bora (Pinus sylvestris L.) na njihov rast
Utjecaj različitih načina uzgoja sadnica obične smreke (Picea abies Karst.) na njihov rast
Utjecaj strukture šumskog goriva na vjerojatnost pojave i razvoj požara u sastojinama alepskog bora
Utjecaj termina sjetve na razvijenost biljaka hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u trima tipovima kontejnera
Utjecaj toksičkog djelovanja alkohola i nikotina kao dodatnih činilaca za nastanak i proučavanje vasospazma - vibracione bolesti sjekača motornom pilom
Utjecaj štetne entomofaune na zdravstveno stanje urbanog zelenila Zagreba
Utvrđivanje trajanja radne sposobnosti za rad motornom pilom i u mehanizaciji
Uvođenje norme HRN EN ISO/IEC 17025 u laboratoriju Šumarskog instituta Jastrebarsko
Uzroci propadanja šuma u Europi
Uši (Hemiptera; Aphidoidea, Coccoidea) kao štetnici drvenastih vrsta urbanog zelenila Zagreba
Utjecaj biogenih elemenata na uspijevanje običnog bora (P320s sylvestris l.) na različitim tipovima tala
Utjecaj debljinske strukture na vrijednost sastojine : (magistarski rad)
Unapređenje proizvodnje u panjačama i njihovim degradacijskim stadijima
Uputstva za izradu karte ekološko-gospodarskih tipova brdskog i nizinskog područja (II) SR Hrvatske
Uspijevanje četinjača u kulturama na području šumskog gospodarstva Bjelovar
Valja li preispitati hrvatski odnos prema izvozu hrastovih dužica i bačava namijenjenih njezi vina visoke kakvoće?
Varijabilnost fiziološko-morfoloških svojstava hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u klonskom testu : prvi rezultati
Varijabilnost nekih kvantitavnih svojstava običnog bora (Pinus sylvestris L.) uzgojenog iz sjemena zračenog gama zrakama
Varijabilnost nekih svojstava obične jele (Abies alba Mill.) u pokusu provenijencija "Brloško"
Varijabilnost visina sadnica obične jele (Abies alba Mill.) po sjemenskim jedinicama u pokusu provenijencija Brloško
Vazdazelene šume crnike i crnoga jasena (Fraxino orni -Quercetum ilicis H-ić /1956/1958) na otoku Cresu (Hrvatska)
Važnost pročišćavanja otpadnih voda u sprečavanju ekotoksičnosti posebno za tla nizinskih šuma sjeverne Hrvatske
Vegetacijske karakteristike i diverzitet vrsta prizemne flore unutar kultura četinjača na lokalitetu "Vis" kod Sarajeva
Visinske krivulje i jednoulazne volumne tablice hrasta lužnjaka u šumama vlažnoga tipa
Vlažnost i vodozračni odnosi u tlu na staništima izvan poplavne zone šume Žutica
Zakonski propisi iz zaštite na radu u šumarstvu
Zaštita hrastovog podmlatka od gljive Microsphaera alphitoides, Griff. et Maubl
Zaštita prirode i gospodarenje šumama u očuvanju šumskih genetskih resursa
Zaštita sadnica šumskog drveća polipropilenskim štitnicima
Zaštićena i ugrožena flora sjeverozapadnog dijela N.P. "Risnjak"
Zaštićene prirodne vrijednosti u Republici Hrvatskoj
Zbornik radova
Zbornik radova
Zdravstveno stanje drveća u gradu Pakracu s posebnim osvrtom na bolesti i štetnike lišća
Značaj procjene genetičkog opterećenja u sastojinama obične jele (Abies alba Mill:) na temelju fiksacijskog indeksa i njegova primjena
Značaj razine proteina i gustoće naseljenosti tijekom umjetnog uzgoja fazana
Značenje pepelnice (Microspharea alphitoides Grif. et Maubl.) u procesu sušenja hrastovih šuma i njeno suzbijanje
Zbornik radova
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Poslovno udruženje šumsko privrednih organizacija, 1974-2008.
Jastrebarsko : Šumarski institut = Forest Research Institute,
Isto izdanje u drugom mediju: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko. Online)
Nastavlja se kao: Radovi (Hrvatski šumarski institut)
Prilog: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko. Izvanredno izd.)
Nastavlja: Radovi (Institut za šumarska istraživanja Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)
LEADER 63992cas a2204909 ir4500
001 NSK01000006546
003 HR-ZaNSK
005 20150114094302.0
007 ta
008 920330d19742008ci fr p | 0 b0hrv
015 |a HS97-0408  |2 HR 
015 |a HS98-0549  |2 HR 
015 |a HS99-0558  |2 HR 
015 |a HS00-0594  |2 HR 
015 |a HS01-0598  |2 HR 
015 |a HS02-0573  |2 HR 
015 |a HS03-0563  |2 HR 
015 |a HS04-0560  |2 HR 
022 0 |a 0351-1693  |l 0351-1693  |2 30 
030 |a RSIJEC 
035 |9 (HR-ZaNSK)6551 
035 |9 (HR-ZaNSK)920330053 
035 |a (HR-ZaNSK)000006546 
040 |a HR-ZaNSK  |b hrv  |c HR-ZaNSK  |e ppiak 
041 0 |a hrv  |b eng 
042 |a croatica 
044 |a ci  |c hr 
080 |a 630  |2 MRF 1998. 
080 |a (05)  |2 MRF 1998. 
210 1 |a Radovi  |b (Šumar. inst. Jastrebar.) 
222 0 |a Radovi  |b (Šumarski institut Jastrebarsko) 
245 0 0 |a Radovi =  |b Works /  |c Šumarski institut Jastrebarsko = Forest Research Institute Jastrebarsko ; [glavni urednik, editor-in-chief Mladen Ivanković]. 
246 3 1 |a Works (Forest Research Institute Jastrebarsko) 
362 0 |a 1974,br.21-1983,br.53 ; god.18,br.54(1983)-vol.43,br.2(2008). 
260 |a Zagreb :  |b Poslovno udruženje šumsko privrednih organizacija,  |c 1974-2008. 
260 3 |3 1989-2008  |a Jastrebarsko :  |b Šumarski institut =  |b Forest Research Institute. 
300 |a sv. ;  |c 24 cm. 
310 |a Polugodišnje 
321 |a Neredovito  |b 1974,br.21-god.24(1989) 
500 |a Od 1974,br.21 urednik: Oto Žunko; od 1981,br.44: Stevo Orlić; od vol.27(1992): Branimir Mayer; od vol.33(1998): Juraj Medvedović; od vol.36(2001): Joso Gračan; vol.40,br.2(2005): Tomislav Dubravac; od vol.41(2006): Milan Pernek; od vol.43,br.2(2008): Mladen Ivanković 
500 |a Od 1974,br.21 izdavač: Poslovno udruženje šumsko privrednih organizacija; od 1976,br.29: Zajednica šumarstva, prerada drva i prometa drvnim proizvodima i papirom; od 1980,br.40: Opće udruženje šumarstva, prerade drva i prometa Hrvatske; od god.20,br.64(1985)-god.23,br.77(1988): Poslovna zajednica "Exportdrvo" 
500 |a Od 1974,br.21-god.23,br.77(1988) mjesto izdavanja: Zagreb 
500 |a Opis prema vol.43,br.2(2008) 
504 |a Summaries 
710 2 |a Šumarski institut (Jastrebarsko) 
770 0 |t Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko. Izvanredno izd.)  |x 1332-9596  |w nsk.(HR-ZaNSK)000280814 
776 0 |t Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko. Online)  |x 1846-4106  |w nsk.(HR-ZaNSK)000625905 
780 0 0 |t Radovi (Institut za šumarska istraživanja Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)  |x 1332-6945  |w nsk.(HR-ZaNSK)000042953 
785 0 0 |t Radovi (Hrvatski šumarski institut)  |x 1848-3879 
980 |a glasilo Šumarskog instituta, Jastrebarsko 
981 |b DA  |c C1/03-09  |p CRO  |z C1/97  |z C1/98  |z C1/99  |z C1/00  |z C1/01  |z C1/02 
997 |b 470 
998 |s VBMP9812  |s EERC9902  |s VBMP2004  |s EERC2004  |s EERC2006  |s EEMP0101  |s EERC0104  |s VBMP0112  |s VBMP0202  |s VBMP0307  |s VBMP0608  |s VBMP1103  |s SPIP1201  |c dkro0108 
886 0 |2 unimarc  |b 03210cas1 2200613 450 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000773356  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prilog poznavanju dorade sjemena brucijskog bora (Pinus brutia Ten.) / 
PLK |a PAR  |l NSK01  |b 000625905  |m Isto izdanje u drugom mediju: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Isto izdanje u drugom mediju: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko. Online) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000626844  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Varijabilnost visina sadnica obične jele (Abies alba Mill.) po sjemenskim jedinicama u pokusu provenijencija Brloško 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000626847  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Parametriziranje simulatora BWINPro 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000626853  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Značaj procjene genetičkog opterećenja u sastojinama obične jele (Abies alba Mill:) na temelju fiksacijskog indeksa i njegova primjena 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000626855  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Vegetacijske karakteristike i diverzitet vrsta prizemne flore unutar kultura četinjača na lokalitetu "Vis" kod Sarajeva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000626858  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Karte i kartografi u časopisu Radovi Šumarskog instituta , Jastrebarsko (1966.-2005.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000626860  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Hrast plutnjak (Quercus suber L.) u dendoflori Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000626863  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prilog poznavanju rasadničke proizvodnje obične bukve (Fagus sylvatica L.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000773299  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Varijabilnost fiziološko-morfoloških svojstava hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u klonskom testu : prvi rezultati / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000773323  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Rezultati genetičkog testa s familijama dobivenim slobodnim oprašivanjem plus stabala hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz sjemenske regije Srednja Podravina / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000773326  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Poduzetništvo u izvođenju šumskih radova u Bosni i Hercegovini : primjer Šumarije Kupres / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000773350  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Modeliranje dimenzija krošanja stabala obične jele / 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000642998  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Uspoređivanje molekularno genetičkih svojstava sjemenskih plantaža običnog bora (Pinus sylvestris L.) u Bosni i Hercegovini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000643008  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Dinamika rasta i razvoja terminalnog izbojka biljaka u pokusima provenijencija obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000643010  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Karakteristike rasta nekih klonova crnih topola 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000643220  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Proces usklađivanja šumarskog zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske Unije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000643013  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Efekti jake prorede na prirast stabala i sastojine cera (Quercus cerris L.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000643222  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Šuma kao stanište ekoloških proizvoda 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000643064  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Mogućnost korištenja poljoprivrednih površina za uzgoj topola u brdsko-planinskim područjima Republike Srbije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000643068  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Mogućnost pošumljavanja halomorfnih tala u Vojvodini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000643075  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Struktura i iskorištenje drvnog obujma oštećenih i propalih stabala hrasta lužnjaka na primjeru Spačve 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000643077  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Modeliranje multidimenzijske dinamike šuma 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000643079  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Karakteristike posjetitelja i razlozi posjeta šumskim područjima u Kantonu Sarajevo 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000643084  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Stajališta stanovništva Hrvatskog zagorja o općem značenju šume i šumarstva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000643119  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Rezultati ispitivanja sklonosti turista za boravak u šumi i odnos prema ekološkim i socijalnim uslugama šuma 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000643121  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Značaj razine proteina i gustoće naseljenosti tijekom umjetnog uzgoja fazana 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000643125  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Štetne lignikolne gljive na hrastu lužnjaku (Quercus robur L.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000643129  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Kvantitativni pokazatelji strukture izabranih sastojina zajednice hrasta lužnjaka s običnim grabom (Carpino betuli - Quercetum roboris Anić 1959. / em. Rauš 1969.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000643133  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Pregled osnovanih pokusa provenijencija i kultura četinjača Šumarskog instituta, Jastrebarsko 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000643136  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Zaštićene prirodne vrijednosti u Republici Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000643155  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Sitni glodavci kao rezervoari zoonoza u šumama Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000643157  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj štetne entomofaune na zdravstveno stanje urbanog zelenila Zagreba 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000643159  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Patogeni šumskih štetnika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000643160  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Razvojna tipološka istraživanja - znanstvena logistika intenzivnog potrajnog gospodarenja i suzbijanja propadanja šuma 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000643162  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Forest policy basis and trends in Republic of Serbia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000643163  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Uvođenje norme HRN EN ISO/IEC 17025 u laboratoriju Šumarskog instituta Jastrebarsko 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000692488  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Morfometrijska analiza varijabilnosti svojstava lista hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na području sjeverne Bosne 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000692527  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Razvoj simulacijskog modela regularne šume 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000692530  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Oplodna sječa u šumi hrasta lužnjaka i poljskog jasena u Srijemu i njene specifičnosti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000692531  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Neke biološke osobitosti lisnih minera 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000692532  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Forests and local cultures 
PLK |a PAR  |l NSK01  |b 000794215  |m Nastavlja: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Nastavlja se kao: Radovi (Hrvatski šumarski institut) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000699715  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Analiza strukture prirodnog pomlatka u prašumskom rezervatu "Mačen do" (Bosna i Hercegovina) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000699722  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj kulture obične smreke na tlo 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000699728  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Dinamika dušika i fosfora u iglicama obične jele (Abies alba Mill.) različitog stupnja osutosti krošanja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000699741  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prvi nalaz vrste Phyllonorycter issikii i rasprostranjenost invazivnih vrsta lisnih minera iz porodice Gracillariidae u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000699742  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj entomopatogene gljive Beauveria bassiana na mortalitet jelovih potkornjaka Pityoktines spinidens i Pytyokteines curvidens 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000699743  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prilog poznavanju tala Štirovače na Velebitu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000699744  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Digitalna knjižnica šumarskih časopisa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000699572  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Drvno gromadne tablice 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000599871  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Međupopulacijska varijabilnost nekih morfoloških svojstava obične jele (Abies alba Mill.) iz središnje Bosne 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000599915  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Kvaliteta padalina i otopine tla nacionalnih parkova "Plitvička jezera", "Sjeverni Velebit" i "Risnjak" 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000599918  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Istraživanje feromonskih pripravaka i klopki namijenjenih ulovu jelovih krivozubih potkornjaka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000599920  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Istraživanje metoda prorede u kulturi običnog bora (Pinus sylvestris L.) "Bukovac", Nova Gradiška 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000599921  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Primjena digitalizacije krošanja i metode vizualizacije u izučavanju strukture sastojina 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000599923  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Izbor metode izmjere taksacijskih elemenata u inventuri šuma hrasta lužnjaka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000599924  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Istraživanje oštećenosti drvenastog raslinja koju čini krupna divljač u dvjema smrekovim kulturama gorskog područja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000599926  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Štetočinje šuma nacionalnih parkova Hrvatske i ekološki prihvatljive mjere zaštite 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000372912  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Oblični broj krošanja nekih važnijih vrsta drveća Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000372913  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Proučavanje uspijevanja ariša različitih provenijencija u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000372914  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Primjena brojnosti biljaka u ekološkim istraživanjima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000372916  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Freatofitne šumske vrste ugrožene padom razine podzemnih voda u okolišu hidrocentrale "Varaždin" 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000372917  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj različitih načina uzgoja i sadnje sadnica običnog bora (Pinus sylvestris L.) na njihov rast 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000372921  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Novi nalazi imisije teških metala u Nacionalnom parku "Risnjak" 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000372923  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Pluviotermički indeksi povoljnosti klime za šumsku vegetaciju 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000551297  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Rezultati istraživanja kakvoće žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i kitnjaka (Quercus petraea Liebl.), koje su oštetili kukci i gljive 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000551298  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Istraživanje oštećenosti drvenastog raslinja koju čini krupna divljač u šumama gorskog područja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000551300  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Štetni kukci drvenastih biljnih vrsta zelenila Zagreba 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000551303  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Dinamika razvoja dužina krošanja hrasta lužnjaka i običnoga graba ovisno o prsnom promjeru i dobi 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000551305  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Razdioba populacija obične jele (Abies alba Mill.) pomoću mitohondrijalnom DNK (mtDNK) i njezina primjena u šumarstvu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000551306  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prva procjena ukupne gospodarske vrijednosti šuma Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000551310  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Očekivanja u razvoju šumarstva i prerade drva u 21. stoljeću, na temelju primjera Švicarske 
PLK |a PAR  |l NSK01  |b 000280814  |m Matična publikacija: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prilog: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko. Izvanredno izd.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000372830  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Suzbijanje erozije na flišu Istre uzgojem alepskog bora (Pinus helepensis Mill.) i brnistre (Spartium junceum L.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000286680  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prilog poznavanju dorade sjemena običnog bora (Pinus sylvestris L.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000286681  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Razvoj korjenovog sustava stabala u kulturi osnovanoj u ljetnoj sadnji sadnicama obložena korjena 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000286693  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj krupnoće sjemena crnog, alepskog i primorskog bora te pinije na preživljavanje i razvoj biljaka u rasadniku 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000286695  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj izvanrednih vremenskih prilika u 2000. godini na šume Medvednice 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000286725  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Valja li preispitati hrvatski odnos prema izvozu hrastovih dužica i bačava namijenjenih njezi vina visoke kakvoće? 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000286726  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Feromonske klopke u integralnoj zaštiti smrekovih šuma od potkornjaka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000286741  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Rezultati 13. interkalibracijskog tečaja za mediteranske zemlje, u Crikvenici, [25.-28.6.2000.] 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000349811  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Genetski efekti zračnih polutanata na šumske populacije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000561858  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prilog poznavanju dorade sjemena obične jele (Abies alba Mill.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000561863  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Gljive uzročnici hipertrofija i rak-rana na topolama u klonskom arhivu "Podturen" 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000561867  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prisilno visinsko rastenje sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000561899  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Uporabna vrijednost treseta iz Livanjskog polja za proizvodnju sadnica šumskog drveća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000561901  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Proizvodnja šumskih sadnica u Hrvatskoj 1997.-2001. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000561904  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Klimatska postaja Jastrebarsko 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000474189  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj različitih načina uzgoja sadnica obične smreke (Picea abies Karst.) na njihov rast 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000474208  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prilog poznavanju rezultata dorade sjemena crnog bora (Pinus nigra Arn.) iz pet sjemenskih sastojina u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000474214  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Geografska distribucija haplotipova šumskog drveća i grmlja u Europi 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000474250  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Analiza biološke učinkovitosti feromonskih pripravaka i tipova klopki namijenjenih lovu potkornjaka Ips typographus L. i Pityogenes chalcographus L. (Coleoptera; Scolytidae) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000474254  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Vlažnost i vodozračni odnosi u tlu na staništima izvan poplavne zone šume Žutica 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000474262  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj klime na neke fenološke pojave kod hrasta crnike (Quercus ilex L.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000474265  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Upotreba elektroničkih časopisa na Šumarskom institutu, Jastrebarsko 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000474338  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Otkidanje jednogodišnjih izbojaka sa stabalaca hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000562966  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj matične podloge i tipa tla na ishranu obične jele (Abies alba Mill.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000562969  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prva iskustva primjene seksualnih feromona za prognozu gustoće populacije malog mrazovca Operophthera brumata L. (Lepidoptera, Geometridae) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000562975  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Varijabilnost nekih svojstava obične jele (Abies alba Mill.) u pokusu provenijencija "Brloško" 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000562981  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Svojstva tala šume hrasta lužnjaka i običnoga graba (Carpino betuli - Quercetum roboris Ht. 1938) Pokupskog bazena, Česme i Repaša 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000562985  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Neki pokazatelji rasta hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)iz sjemenskih zona i rajona Hrvatske u rasadničkom testu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000562987  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Očekivanja u razvoju šumarstva i prerade drva u 21. stoljeću 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000662631  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Dr.sc. Franc Mrva, dipl.ing.šum., viši znanstveni suradnik 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000525303  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Istraživanje selektivnosti feromonskih pripravaka i Theysohn klopki namijenjenih ulovu smrekinih potkornjaka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000525318  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prilog poznavanju dorade sjemena obične smreke (Picea abies /L./Karst.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000525332  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Dinamika razvoja promjera krošanja hrasta lužnjaka i običnoga graba ovisno o prsnom promjeru i dobi 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000525334  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Kemijske analize šumskoga sjemena kao izvora hrane sitnih glodavaca FT-IR spektroskopijskom tehnikom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000525366  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Dinamika biogenih elemenata u prirodnim sastojinama i šumskim kulturama hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000525370  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Preliminarne volumne tablice za hrast sladun (Quercus frainetto Ten) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000714854  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Genetska varijabilnost obične jele (Abies alba Mill.) iz središnjeg dijela Bosne i Hercegovine na temelju analize biokemijskih biljega 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000714860  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Upotreba Survival analize u istraživanju varijabilnosti listanja provenijencija obične jele (Abies alba Mill.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000714866  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj bijele imele (Viscum album ssp. abietis/Wiesb./Abromeit) na biomasu iglica obične jele (Abies alba Mill.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000714875  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj eksploatacije amfibolskih stijena na šumu i tlo okolice Vetova 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000714882  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Pregled stanja privatnog šumoposjeda u Republici Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000714886  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Zdravstveno stanje drveća u gradu Pakracu s posebnim osvrtom na bolesti i štetnike lišća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000586607  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Šumska vegetacija otoka Murtera 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000586623  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n O šumi hrasta sladuna s velikim vrijesom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000586630  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Teške kovine (Pb, Cu i Zn) u tlu šume hrasta lužnjaka i običnoga graba (Carpino betuli-Quercetum roboris, Anić 1956/emed. Rauš 1969) sjeverozapadne Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000586699  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Fitofagne grinje drvenastih biljnih vrsta urbanog zelenila Zagreba 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000586707  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Uši (Hemiptera; Aphidoidea, Coccoidea) kao štetnici drvenastih vrsta urbanog zelenila Zagreba 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000586713  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Bibliometrijska analiza časopisa "Radovi" Šumarskog instituta, Jastrebarsko (1998-2002) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000586714  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Izlučivanje sastojina prema sklopu na digitalnom ortofotu i usporedba s terestičkim izlučivanjem 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000014972  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Uloga tla u zaštiti Plitvičkih jezera 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000014980  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Istraživanja o utjecaju razmaka sadnje na razvoj stabala običnog bora (P. Sylvestris L.) u intenzivnim kulturama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000015088  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Odnos ishrane i oštećenosti obične jele (Abies alba Mill.) u šumi jele s rebračom na području Fužina 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000015089  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Primjena bioloških metoda suzbijanja štetnih insekata u šumarstvu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000015093  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj različitih načina uzgoja i sadnje sadnica obične smreke (Picea abies L.) na njihov rast 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000015094  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Hipovirulentni sojevi Cryphonectria parasitica 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000015114  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Mikroklimatska istraživanja primjenom nove metode i novog mjernog instrumenta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000015117  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Uspostava kriterija za šumskoproizvodno vrednovanje površina "varaždinskih podravskih šuma" oštećenih izgradnjom hidroelektrana 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000015129  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Uzroci propadanja šuma u Europi 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000015132  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Proučavanje sakupljanja šumskog sjemena 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000017320  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prirast širina krošanja hrasta lužnjaka u zajednici hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom (Genisto elatae-Quercetum roboris Horv. 1938) na području Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000019914  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Informacijski sustav za praćenje pojava i procesa u ekološko-gospodarskim tipovima šuma Republike Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000019931  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Pomak krivulje dužine debla hrasta lužnjaka s obzirom na starost i prsni promjer u šumskoj zajednici hrasta lužnjaka i običnog graba 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000019689  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj biogenih elemenata na uspijevanje običnog bora (P320s sylvestris l.) na različitim tipovima tala 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000019695  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Primjena gnojiva s produženim djelovanjem u proizvodnji šumskih sadnica 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000019699  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prirodno opterećenje sastojina alepskog, primorskog i crnog bora šumskim gorivima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000019703  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prilog poznavanju sezonske dinamike visinskog rasta kod običnog bora, crnog bora i američkog borovca 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000019733  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Naplavine u Ormoškom akumulacijskom jezeru - teret budućnosti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000019739  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Reprodukcijska uspješnost lopatara (Dama dama) u farmskom uzgoju 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000019750  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Metoda pedoloških istraživanja u projektu ekonomsko-ekološke valencije tipova šuma (EEVTŠ) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000019767  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Metodologija tematskog područja uzgajanje šuma - rast i prirast 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000019777  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Metoda istraživanja utjecaja divljači na prirodnu obnovu šuma 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000019787  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Zaštita prirode i gospodarenje šumama u očuvanju šumskih genetskih resursa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000019901  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Problematika zakonskog reguliranja uporabe šumskog reprodukcijskog materijala na međunarodnoj razini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000033841  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Proizvodnja šumskih sadnica primjenom novih metoda i uzgoja mineralnih gnojiva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000031170  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Praćenje depozicije taloženih tvari u zajednici hrasta lužnjaka i običnoga graba na području uprave šuma Bjelovar 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000030233  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Šumske zajednice i tla park-šume Trakošćan 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000040121  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Novi rezultati istraživanja o utjecaju imisija na šumske ekosustave Republike Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000040711  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Ovisnost promjera horizontalne projekcije krošanja hrasta lužnjaka o totalnim visinama stabala pojedinih dobnih razreda ekološko-gospodarskog tipa II-G-10 (Carpino betuli-Quercetum roboris /Anić/ emend. Rauš 1969) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000040721  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Uspijevanje domaćih i stranih vrsta četinjača u mladim kulturama na području bujadnica i vriština Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000040733  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Kulturne i tehnogenetske promjene stanja šumskih tala zagrebačkog područja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000040753  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Hidropedološka istraživanja kao potpora izboru vrsta šumskog drveća za pošumljavanje plavljene zavale krškog polja Mali Lug u Gorskom kotaru 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000040764  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Proces osnivanja šumarskog hidropedološkog informacijskog sustava (ŠHPIS) na osnovi monitoringa podzemnih i površinskih voda u Kupčini, Varoškom lugu, Česmi i Turopoljskom lugu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000040793  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Istraživanje nekih činilaca koji utječu na urod žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000040802  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj ozljeda stabala na neke njihove fenotipske osobitosti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000040813  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Obnova sastojina hrasta lužnjaka oštećenih od srneće divljači 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000040820  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj strukture šumskog goriva na vjerojatnost pojave i razvoj požara u sastojinama alepskog bora 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000040852  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Pojava i štetnost hrastovih osa šiškarica u našim šumama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000040864  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prikaz metode za utvrđivanje i praćenje promjena na šumskim staništima, nastalim uporabom u turističke i rekreacijske svrhe 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000041042  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Zaštita sadnica šumskog drveća polipropilenskim štitnicima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000041050  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Uspijevanje europskog ariša (Larix decidua, Mill.) u plantaži Jara 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000041063  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Proizvodnja šumskog sadnog materijala u rasadniku Šumarskog instituta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000041079  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prikaz programa i prvih rezultata istraživanja plodonošenja hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u različitim stupnjevima oštećenja krošnje 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000041087  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Pojava odgođene inkompatibilnosti cjepova u nekim starijim sjemenskim plantažama 
PLK |a PAR  |l NSK01  |b 000042953  |m Nastavlja se kao: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Nastavlja: Radovi (Institut za šumarska istraživanja Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000040519  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Gljive razarači drveta kao uzročnici propadanja hrasta lužnjaka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000040528  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Značenje pepelnice (Microspharea alphitoides Grif. et Maubl.) u procesu sušenja hrastovih šuma i njeno suzbijanje 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000040583  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Pokus provenijencija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000040615  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Analiza nekih kvalitativnih osobina sjemena hrasta lužnjaka iz sjemenskih sastojina u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000040623  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prirasno-prihodne tablice hrasta lužnjaka u šumama vlažnoga tipa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000040631  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Regresijski model za procjenu volumena sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na aerosnimkama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000200328  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Nizinske šume Pokupskog bazena 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000159188  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Sušenje američkog borovca u kulturama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000159306  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Teorijsko-metodološka istraživanja važnijih organizacijskih i ekonomskih elemenata privređivanja u šumarstvu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000161627  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Normalna raspodjela stabala po debljinskim stupnjevima i dobnim razredima u ekološko-gospodarskim tipovima II-G-20 i II-G-21 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000157428  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Zbornik radova 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000157677  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Tablice drvnih masa crne johe i bagrema 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000092989  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Satelitske snimke kao sastavni dio GISa šumarstva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000157872  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Režim vlažnosti pseudogleja po raznim načinima šumskog gospodarenja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000162020  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Tablice drvnih masa lipe (Tilia sp. div.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000158275  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Unapređenje proizvodnje u panjačama i njihovim degradacijskim stadijima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000160326  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Tablice drvnih masa za poljski jasen (Fraxinus parvifolia auct.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000158804  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Normalna raspodjela stabala po debljinskim stupnjevima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000158993  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Odvajanje ekstradohodaka (renta) u šumarstvu u uvjetima promjena cijena i intenzivne inflacije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000122538  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Razmak sadnje i razvoj obične smreke u kulturama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000122540  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Oštećenja drvenastog šumskog raslinja koja izaziva divljač u ekološko-gospodarskom tipu II-G-10 (šuma hrasta lužnjaka i običnoga graba) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000122544  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj dinamike vlažnosti tla, podzemne vode, oborina i defolijacije na sezonsku dinamiku radijalnog prirasta i sušenje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Varoškom lugu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000122545  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj gnojiva "osmocote plus" na uspijevanje biljaka crnog bora (Pinus nigra Arn.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000122568  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Sadržaj teških kovina u tlima Jastrebarskog 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000166618  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Uputstva za izradu karte ekološko-gospodarskih tipova brdskog i nizinskog područja (II) SR Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000164307  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Ekonomske značajke "normalnih" sastojina ekološko-gospodarskih tipova-podtipova raznodobnih šuma jele na području Gorskog Kotara 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000122570  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prehrambeni potencijali za divljač u šumama hrasta lužnjaka i graba sjeverne Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000165087  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Bukva i bukove šume Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000166145  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Tipološke značajke nizinskih šuma Slavonije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000166149  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Istraživanje vodnog režima staništa u poplavnim šumama između Česme i Lonje u Posavini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000166656  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prirodni šumski rezervat Medveđak 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000166662  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Tipovi nizinskih šuma zapadne Podravine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000166664  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Istraživanje stanja ishrane obične jele (Abies alba mill.) u utvrđenim ekološko-gospodarskim tipovima šuma u SR Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000166667  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Ekološko-gospodarski tipovi šuma područja Bilogore 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000122622  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj horizontalne projekcije širine krošanja hrasta lužnjaka na debljinski prirast 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000166670  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Ekološko-gospodarski tipovi šuma na području Moslavačke gore 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000166698  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Uspijevanje četinjača u kulturama na području šumskog gospodarstva Bjelovar 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000122642  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Primjena citogenetskih i biokemijskih analiza u utvrđivanju stupnja oštećenja hrasta lužnjaka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000165533  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Proučavanje strukture i veličine sastojinskog debljinskog prirasta hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u zajednici hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom (Genisto elatae-Quercetum roboris Horv. 1938) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000165552  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Oplemenjivanje šumskog drveća 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000166718  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Tipološke značajke šuma slavonskog gorja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000122499  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Urod češera, klijavost sjemena i rast sadnica potomstava europskog ariša iz klonskog arhiva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000122512  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Djelovanje herbicida na drvenaste vrste biljaka u priobalnom jadranskom području 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000166252  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Tipovi nizinskih šuma zapadne Posavine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000166745  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prirodni šumski rezervat Čorkova uvala-Čudinka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000122523  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Novi fungicidi u suzbijanju pepelnice na hrastovom podmlatku 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000122533  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prilog istraživanjima kultura i uspijevanja obične breze (Betula pendula Roth.) u području bujadnica i vriština Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000126215  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Detaljna pedoekološka karta šumsko-gospodarske jedinice "Varaždinske podravske šume" sa stanjem dvadeset godina nakon izgradnje HC Varaždin 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000126223  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Kontejnerska proizvodnja četinjača 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000126227  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Varijabilnost nekih kvantitavnih svojstava običnog bora (Pinus sylvestris L.) uzgojenog iz sjemena zračenog gama zrakama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000126232  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Rezultati istraživanja komparativnog uzgoja domaćih i stranih vrsta četinjača na bukovoj stojbini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000126252  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Istraživanje stanja prehrane i rasta obične bukve (Fagus sylvatica L.) panonskog područja Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000126294  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n FAO/Austria - seminar o ekonomici i iskorištavanju šuma za zemlje u prijelazu na tržišnu ekonomiju 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000126297  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Izvješće o sudjelovanju Republike Hrvatske na prvom sastanku stručnjaka o nastavku rada Druge ministarske konferencije o zaštiti šuma Europe u Ženevi 23-24. lipnja 1994. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000126302  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Stanje europskih šuma 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000169603  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Primjena kompleksnih gnojiva u uzgoju šumskih biljaka obloženog korijenovog sustava 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000169609  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Proreda u kulturi običnog bora (Pinus sylvestris, L.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000169622  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Uspijevanje mladih borovih kultura osnovanih na kamenjari otoka Paga 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000169629  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prilog unapređenju proizvodnje šumskih sadnica primjenom mineralnih gnojiva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000169636  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Podzemne i površinske vode u nizinskoj šumi Turopoljski lug u razdoblju 1989.-1993. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000169641  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Neki strukturni elementi alepskog bora 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000213766  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Procjena drvne zalihe sastojine metodama mjerne fotointerpretacije 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000213769  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Plastični štitnici u sustavu integralne zaštite šumskih sadnica 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000252846  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Casoron G 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000252847  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj termina sjetve na razvijenost biljaka hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u trima tipovima kontejnera 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000252848  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Pedološke osobine staništa dalmatinskog crnog bora na jugozapadnim padinama Biokova 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000213773  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj mikrostaništa na uspijevanje i urod sjemena europskog ariša (Larix decidua Mill.) u klonskoj sjemenskoj plantaži kraj Bjelovara 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000252736  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prilog unapređenju proizvodnje klijanaca nekih vrsta četinjača uzgajanih primjenom mineralnih gnojiva na prirodnom tlu u rasadnicima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000213785  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Proreda i mineralna prehrana kao mjere njege u kulturi obične smreke 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000213786  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj gnojiva "Osmocote Plus" na uspijevanje i kvalitetu sadnica poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000252737  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Vazdazelene šume crnike i crnoga jasena (Fraxino orni -Quercetum ilicis H-ić /1956/1958) na otoku Cresu (Hrvatska) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000213788  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Istraživanje utjecaja razine fosfora na uspijevanje četiriju vrsta četinjača na akričnom luvisolu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000213790  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj primjene mineralnih gnojiva na uspijevanje korova u nasadima običnog bora (Pinus sylvestris L.) na različitim tipovima tala u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000213792  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Teške kovine u sedimentima vodne akumulacije hidroelektrane Dubrava i šumskom fluvisolu uz akumulaciju 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000253075  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Pomak osnovnih sastojinskih elemenata u vremenu između dviju izmjera u zajednici Carpino betuli-Quercetum roboris 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000253077  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Uspijevanje kulture hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) osnovane ljetnom sadnjom na pašnjačkoj površini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000253078  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Lizimetrijska istraživanja kvalitete vode u tlu nekih šumskih zajednica 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000213796  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Stanje lužnjakovih sastojina dostupnih krupnoj divljači dvije godine nakon oplodne sječe 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000253080  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Aerofotosnimke detalja šumskog drveća i sastojina 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000253081  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Zaštita hrastovog podmlatka od gljive Microsphaera alphitoides, Griff. et Maubl 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000253082  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prilog poznavanju sadržaja teških metala u sedimentima jamskog sustava Lukina jama -Trojama na Velebitu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000253088  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Hidropedološka analiza tala i kretanje razine podzemnih voda na području nizinskih šuma pokupskog bazena 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000253091  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Istraživanje sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u fazi pomlatka u pokupskom bazenu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000253097  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Motrenje stanja šume bukve i jele na pokusnoj plohi "Sljeme" 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000253100  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Pokus deset provenijencija sitkanske smreke (Picea sitchensis (Borg) Carr.) u Gorskom Kotaru 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000253103  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Istraživanje strukture krošanja hrasta lužnjaka i običnog graba u zajednici (Carpino betuli - Quercetun roboris 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000252838  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prilog obnovi lužnjakove sastojine koju oštećuje srneća divljač 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000252843  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Visinske krivulje i jednoulazne volumne tablice hrasta lužnjaka u šumama vlažnoga tipa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000252844  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj kultura četinjača na tvorbu i kemijska svojstva organskog i humusnoakumulativnog horizonta lesiviranog tla 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000253107  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Razvoj pomlatka hrasta crnike (Quercus ilex L.) izvrgnutog utjecaju krupne divljači 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000173077  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Influence of sowing and transplanting time and duration of plant cultivation on the height of six conifer species in two types of containers 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000173080  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n The growth of seven Nort-American tree species on experimental plots in heathlands area of Croatia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000173069  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Influence of groundwater time series on growth of Common Oak in north-western Croatia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000173070  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Device-grafting of Narrow-leaved Ash (Fraxinus angustifolia Valh.) and Common Oak (Quercus robur L.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000173072  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Growth of Common Oak (Quercus robur L.) provenances in Croatia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000173073  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Concentrations of sulphur in the needles of Black Pine (Pinus nigra Arn.) in west Croatia 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000309153  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Fitocenološke značajke šuma alepskog bora as. Pistacio-Pinetum halepensis De Marco, Veri et Caneva u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000309161  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj mehaničkog ozljeđivanja stabala na kakvoću sortimenta hrasta lužnjaka (Quercus robur, L.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000309194  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Pokus provenijencija sitkanske smreke (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) u okolici Bjelovara 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000309197  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Razmišljanja o unaprjeđenju metoda zaštite šuma i utvrđivanja gustoće populacije štetnika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000309208  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Gospodarska kretanja u šumarstvu i šumskoj industriji u Hrvatskoj od uspostave hrvatske države do kraja 2000. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000309216  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj otkidanja izbojaka na razvoj stabalaca alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000257664  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Četrdeset godina šumskog sjemenarstva u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000257669  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Proizvodnja i uporaba selekcioniranog šumskog sjemena 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000175959  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prirodni šumski rezervat Kik-Visibaba ; Prirodni šumski rezervat Riječica Javornik 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000175972  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Tipovi nizinskih šuma sliva Česme i Ilove 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000175986  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Automatska obrada podataka o šumskim požarima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000257681  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Šumski sjemenski rajoni (jedinice) u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000257687  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Uloga i značaj kakvoće sjemena kod njegove uporabe 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000257689  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Proizvodnja šumskog sjemena u sjemenskim plantažama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000258687  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Istraživanje stanja ishrane lužnjaka (Quercus robur L.) u utvrđenim ekološko-gospodarskim tipovima šuma u SR Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000137489  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Socio-ekonomski položaj porodica šumarskih radnika u SR Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000262254  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prilog poznavanju sortimentne strukture hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u EGT-u II-G-10 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000262255  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj broja stabala na promjer krošnje hrasta lužnjka u zajednici 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000262258  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Drugi proredni zahvat, produkcija biomase i njezin kemizam u kulturi obične smreke "Velika Buna" 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000262264  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Neka svojstva sjemena hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz različitih sjemenskih zona i rajona Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000262268  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prorede u srednjedobnim i starim sastojinama hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Pokupskom bazenu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000262270  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Metodologija vrednovanja korisnosti zdravstvenih i krajobraznih usluga šuma 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000262271  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Filogenetičko porijeklo i distribucija haplotipova hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), kitnjaka (Q. petrae L.), medunca (Q. pubescens L.) i sladuna (Q. frainetto L.) u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000354369  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Kronični morbiditet kod šumskih radnika 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000354375  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj toksičkog djelovanja alkohola i nikotina kao dodatnih činilaca za nastanak i proučavanje vasospazma - vibracione bolesti sjekača motornom pilom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000354378  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utvrđivanje trajanja radne sposobnosti za rad motornom pilom i u mehanizaciji 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000356060  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Aspiracije u odnosu na standard zaposlenih u šumarstvu SR Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000356062  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Opterećenje radnika bukom i vibracijama bušilice Poinjar 120 pri izgradnji šumskih vlaka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000356068  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Zakonski propisi iz zaštite na radu u šumarstvu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000356093  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prilog istraživanju buke i vibracija motornih pila lančanica 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000356096  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Usporedno istraživanje vibracija i buke pneumatičkih i motornih čekića pri gradnji traktorskih vlaka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000355846  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Metode i kriteriji u dijagnostici vibracijske bolesti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000356100  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Neke karakteristike povreda u šumarstvu Gorskog kotara 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000356102  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Lumbosakralni sindrom u vozača traktora ROŠ "Slavonska šuma" Vinkovci 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000355863  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Buka i oštećenje sluha radnika u šumarstvu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000356117  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj intermitentne ekspozicije vibracijama na prevalenciju vibracionog sindroma 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000356126  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Neke karakteristike vibracione bolesti u sjekača Gorskog kotara 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000356025  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Naprezanje radnika pri šumskim radovima 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000356032  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Opterećenje radnika bukom motorne pile pri sječi i izradi drva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000356035  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Fizičko opterećenje radnika pri gradnji traktorskih vlaka, privlačenju oblovine i ručnom utovaru prostornog drva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000357466  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Novi proredni zahvat, produkcija biomase i njezin kemizam u kulturi obične smreke (Picea abies Karst.) "Velika Buna" 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000358364  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prilog sanaciji erozije na području izvorišta rijeke Une 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000358369  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Dijagnoza i prognoza i njihovo značenje u zaštiti šuma 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000358373  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Istraživanje stanja ishrane hrasta kitnjaka (Quercus petraea (Matt.) Lieblein) u utvrđenim ekološko-gospodarskim tipovima šuma Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000358381  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Promjenljivost ciklusa periodičnosti uroda češera u sjemenskoj plantaži crnog bora (Pinus nigra Arn.) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000358444  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Rasadnička proizvodnja obične breze (Betula pendula Roth) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000358458  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Propadanje jele praćeno promjenama vitalnosti i prirasta šuma bukve i jele od 1969.-1990. godine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000358466  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Primjena plastičnih štitnika za zaštitu sadnica hrasta 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000357152  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Standardizacija kao pretpostavka postojanja kompjutoriziranog informacijskog sustava šumarstva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000357155  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Procjena klijavosti lužnjakova žira rendgenografskom metodom 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000357163  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Produktivnost klonova u cvatnji i urodu češera u sjemenskim plantažama 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000357185  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Teškoće u selekciji plus stabla smreke u populacijama oštećenim od zračnog zagađivanja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000357218  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Međunarodni pokus provenijencija zelene duglazije (Pseudotsuga menziesii (Mirb) Franco) 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000357223  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Uskladištenje žira hrasta lužnjaka 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000357224  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj gnojenja na pojavu i održanje mladog naraštaja jele 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000357239  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Pomak krivulje dužina krošanja u jednodobnim sastojinama lužnjaka s obzirom na njihovu starost 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000357246  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Karlovačko-slunjska krška ploča specifičan ekološko-vegetacijski i šumsko-gospodarski kompleks 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000357248  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj hidromeliorativnih radova na dinamiku populacija divljači u Črnec Polju 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000357253  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Izradba pedološke karte 1:25.000, s posebnom ulogom nagiba u Šumsko-gospodarskoj jedinici Macelj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000357256  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Istraživanje najpovoljnijeg intenziteta prorjeđivanja sastojina i ekoloških prilika staništa 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000357261  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Izgled šumskih sastojina kao jedan od parametara za utvrđivanje ekološko-gospodarskih tipova šuma na terenu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000357262  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Preliminarne dvoulazne tablice alepskog bora i njihova usporedba sa talijanskim dvoulaznim tablicama za alepski bor 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000357264  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Primjena IUFRO klasifikacije na različitim tipovima oštećenja šume Kalje 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000358413  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Važnost pročišćavanja otpadnih voda u sprečavanju ekotoksičnosti posebno za tla nizinskih šuma sjeverne Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000188964  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Šume Pokupskog bazena 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000188971  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Nizinske šume Pokupskog bazena 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000189019  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Hidropedološki odnosi na području nizinskih šuma Pokupskog bazena 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000189032  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Reakcija tla i sadržaj teških kovina u tlima nizinskih šuma Pokupskog bazena 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000189034  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Ekološko-biološko istraživanja 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000189036  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Istraživanja obnove i njege šuma na području Pokupskog bazena 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000189038  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Dendrokronološka istraživanja u šumama Pokupskog bazena 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000189043  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj biotičkih čimbenika na sušenje šuma Pokupskog bazena 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000189044  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Smjernice lovnog gospodarenja u Pokupskom bazenu 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000189045  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Rezultati uspijevanja provenijencija hrasta lužnjaka na lokalitetu Gajno 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000149533  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Istraživanja stanja ishrane 40-godišnjih sastojina lužnjaka,(quercus robur l.) u utvrđenim ekološko-gospodarskim tipovima šuma u SR Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000149534  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj debljinske strukture na vrijednost sastojine 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000149202  |m Nakladnička cjelina: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Zbornik radova 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000274532  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Jesenska fenofaza šumske vegetacije na Medvednici i vremenske prilike u 1999. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000274534  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Laboratorijsko ispitivanje insekticida kojima je prošao rok djelotvornosti 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000274536  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Metodologija vrednovanja korisnosti turističko-rekreacijskih usluga šuma 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000274639  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Proizvodnja sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000274640  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Prikaz sastojina pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) u Hrvatskoj i zastupljenost hipovirulentnih sojeva gljive Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr. 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000274527  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Fitocenološke značajke makije somine-Pistacio-Juniperetum phoeniceae Trinajstić 1987 (Oleo-Ceratonion Br.-Bl.) na obalama Malostonskog zaljeva 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000274530  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Pedoekološke značajke šume "Žutica" 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000461227  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Sadržaj teških kovina (Pb, Cu, Zn, i Cd) u kalkokambisolu na području pošumljenih površina krša Hrvatske 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000461233  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Zaštićena i ugrožena flora sjeverozapadnog dijela N.P. "Risnjak" 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000461237  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Karakteristike šumskih požara i opožarene površine u 2000. godini 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000461245  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Razvoj dviju mladih sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), izvrgnutih utjecaju srneće divljači 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000461247  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Utjecaj izvanrednih vremenskih prilika u 1999. godini na širinu goda u šumama Medvednice 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000461125  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Mogućnost obnove šuma nacionalnih parkova 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000461190  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Analiza prostornog odziva označenih jedinki smrekinog pisara (Ips typographus L.) na izvor sintetičkog agregacijskog feromona 
PLK |a DN  |l NSK01  |b 000464525  |m U: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko)  |n Dr. sc. Stjepan Bertović - redoviti profesor (19.10.1922.-13.12.2001.)