Radovi

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000006546
Ostali autori: Šumarski institut (Jastrebarsko) (-)
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Analiza nekih kvalitativnih osobina sjemena hrasta lužnjaka iz sjemenskih sastojina u Hrvatskoj
Automatska obrada podataka o šumskim požarima
Aerofotosnimke detalja šumskog drveća i sastojina
Aspiracije u odnosu na standard zaposlenih u šumarstvu SR Hrvatske
Analiza prostornog odziva označenih jedinki smrekinog pisara (Ips typographus L.) na izvor sintetičkog agregacijskog feromona
Analiza biološke učinkovitosti feromonskih pripravaka i tipova klopki namijenjenih lovu potkornjaka Ips typographus L. i Pityogenes chalcographus L. (Coleoptera; Scolytidae)
Analiza strukture prirodnog pomlatka u prašumskom rezervatu "Mačen do" (Bosna i Hercegovina)
Bukva i bukove šume Hrvatske
Buka i oštećenje sluha radnika u šumarstvu
Bibliometrijska analiza časopisa "Radovi" Šumarskog instituta, Jastrebarsko (1998-2002)
Concentrations of sulphur in the needles of Black Pine (Pinus nigra Arn.) in west Croatia
Casoron G
Četrdeset godina šumskog sjemenarstva u Hrvatskoj
Djelovanje herbicida na drvenaste vrste biljaka u priobalnom jadranskom području
Detaljna pedoekološka karta šumsko-gospodarske jedinice "Varaždinske podravske šume" sa stanjem dvadeset godina nakon izgradnje HC Varaždin
Device-grafting of Narrow-leaved Ash (Fraxinus angustifolia Valh.) and Common Oak (Quercus robur L.)
Dendrokronološka istraživanja u šumama Pokupskog bazena
Drugi proredni zahvat, produkcija biomase i njezin kemizam u kulturi obične smreke "Velika Buna"
Dijagnoza i prognoza i njihovo značenje u zaštiti šuma
Dr. sc. Stjepan Bertović - redoviti profesor (19.10.1922.-13.12.2001.)
Dinamika razvoja promjera krošanja hrasta lužnjaka i običnoga graba ovisno o prsnom promjeru i dobi
Dinamika biogenih elemenata u prirodnim sastojinama i šumskim kulturama hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)
Dinamika razvoja dužina krošanja hrasta lužnjaka i običnoga graba ovisno o prsnom promjeru i dobi
Dinamika rasta i razvoja terminalnog izbojka biljaka u pokusima provenijencija obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj
Dr.sc. Franc Mrva, dipl.ing.šum., viši znanstveni suradnik
Drvno gromadne tablice
Dinamika dušika i fosfora u iglicama obične jele (Abies alba Mill.) različitog stupnja osutosti krošanja
Digitalna knjižnica šumarskih časopisa
Ekonomske značajke "normalnih" sastojina ekološko-gospodarskih tipova-podtipova raznodobnih šuma jele na području Gorskog Kotara
Ekološko-gospodarski tipovi šuma područja Bilogore
Ekološko-gospodarski tipovi šuma na području Moslavačke gore
Ekološko-biološko istraživanja
Efekti jake prorede na prirast stabala i sastojine cera (Quercus cerris L.)
FAO/Austria - seminar o ekonomici i iskorištavanju šuma za zemlje u prijelazu na tržišnu ekonomiju
Filogenetičko porijeklo i distribucija haplotipova hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), kitnjaka (Q. petrae L.), medunca (Q. pubescens L.) i sladuna (Q. frainetto L.) u Hrvatskoj
Fitocenološke značajke makije somine-Pistacio-Juniperetum phoeniceae Trinajstić 1987 (Oleo-Ceratonion Br.-Bl.) na obalama Malostonskog zaljeva
Feromonske klopke u integralnoj zaštiti smrekovih šuma od potkornjaka
Fitocenološke značajke šuma alepskog bora as. Pistacio-Pinetum halepensis De Marco, Veri et Caneva u Hrvatskoj
Fizičko opterećenje radnika pri gradnji traktorskih vlaka, privlačenju oblovine i ručnom utovaru prostornog drva
Freatofitne šumske vrste ugrožene padom razine podzemnih voda u okolišu hidrocentrale "Varaždin"
Fitofagne grinje drvenastih biljnih vrsta urbanog zelenila Zagreba
Forest policy basis and trends in Republic of Serbia
Forests and local cultures
Gljive razarači drveta kao uzročnici propadanja hrasta lužnjaka
Growth of Common Oak (Quercus robur L.) provenances in Croatia
Gospodarska kretanja u šumarstvu i šumskoj industriji u Hrvatskoj od uspostave hrvatske države do kraja 2000. godine
Genetski efekti zračnih polutanata na šumske populacije
Geografska distribucija haplotipova šumskog drveća i grmlja u Europi
Gljive uzročnici hipertrofija i rak-rana na topolama u klonskom arhivu "Podturen"
Genetska varijabilnost obične jele (Abies alba Mill.) iz središnjeg dijela Bosne i Hercegovine na temelju analize biokemijskih biljega
Hipovirulentni sojevi Cryphonectria parasitica
Hidropedološka istraživanja kao potpora izboru vrsta šumskog drveća za pošumljavanje plavljene zavale krškog polja Mali Lug u Gorskom kotaru
Hidropedološki odnosi na području nizinskih šuma Pokupskog bazena
Hidropedološka analiza tala i kretanje razine podzemnih voda na području nizinskih šuma pokupskog bazena
Hrast plutnjak (Quercus suber L.) u dendoflori Hrvatske
Istraživanja o utjecaju razmaka sadnje na razvoj stabala običnog bora (P. Sylvestris L.) u intenzivnim kulturama
Informacijski sustav za praćenje pojava i procesa u ekološko-gospodarskim tipovima šuma Republike Hrvatske
Istraživanje nekih činilaca koji utječu na urod žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)
Istraživanje stanja prehrane i rasta obične bukve (Fagus sylvatica L.) panonskog područja Hrvatske
Izvješće o sudjelovanju Republike Hrvatske na prvom sastanku stručnjaka o nastavku rada Druge ministarske konferencije o zaštiti šuma Europe u Ženevi 23-24. lipnja 1994.
Istraživanja stanja ishrane 40-godišnjih sastojina lužnjaka,(quercus robur l.) u utvrđenim ekološko-gospodarskim tipovima šuma u SR Hrvatskoj
Istraživanje vodnog režima staništa u poplavnim šumama između Česme i Lonje u Posavini
Istraživanje stanja ishrane obične jele (Abies alba mill.) u utvrđenim ekološko-gospodarskim tipovima šuma u SR Hrvatskoj
Influence of groundwater time series on growth of Common Oak in north-western Croatia
Influence of sowing and transplanting time and duration of plant cultivation on the height of six conifer species in two types of containers
Istraživanja obnove i njege šuma na području Pokupskog bazena
Istraživanje utjecaja razine fosfora na uspijevanje četiriju vrsta četinjača na akričnom luvisolu
Istraživanje sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u fazi pomlatka u pokupskom bazenu
Istraživanje strukture krošanja hrasta lužnjaka i običnog graba u zajednici (Carpino betuli - Quercetun roboris
Istraživanje stanja ishrane lužnjaka (Quercus robur L.) u utvrđenim ekološko-gospodarskim tipovima šuma u SR Hrvatskoj
Izradba pedološke karte 1:25.000, s posebnom ulogom nagiba u Šumsko-gospodarskoj jedinici Macelj
Istraživanje najpovoljnijeg intenziteta prorjeđivanja sastojina i ekoloških prilika staništa
Izgled šumskih sastojina kao jedan od parametara za utvrđivanje ekološko-gospodarskih tipova šuma na terenu
Istraživanje stanja ishrane hrasta kitnjaka (Quercus petraea (Matt.) Lieblein) u utvrđenim ekološko-gospodarskim tipovima šuma Hrvatske
Istraživanje selektivnosti feromonskih pripravaka i Theysohn klopki namijenjenih ulovu smrekinih potkornjaka
Istraživanje oštećenosti drvenastog raslinja koju čini krupna divljač u šumama gorskog područja
Izlučivanje sastojina prema sklopu na digitalnom ortofotu i usporedba s terestičkim izlučivanjem
Istraživanje feromonskih pripravaka i klopki namijenjenih ulovu jelovih krivozubih potkornjaka
Istraživanje metoda prorede u kulturi običnog bora (Pinus sylvestris L.) "Bukovac", Nova Gradiška
Izbor metode izmjere taksacijskih elemenata u inventuri šuma hrasta lužnjaka
Istraživanje oštećenosti drvenastog raslinja koju čini krupna divljač u dvjema smrekovim kulturama gorskog područja
Jesenska fenofaza šumske vegetacije na Medvednici i vremenske prilike u 1999. godini
Kulturne i tehnogenetske promjene stanja šumskih tala zagrebačkog područja
Kontejnerska proizvodnja četinjača
Kronični morbiditet kod šumskih radnika
Karlovačko-slunjska krška ploča specifičan ekološko-vegetacijski i šumsko-gospodarski kompleks
Karakteristike šumskih požara i opožarene površine u 2000. godini
Kemijske analize šumskoga sjemena kao izvora hrane sitnih glodavaca FT-IR spektroskopijskom tehnikom
Klimatska postaja Jastrebarsko
Kvaliteta padalina i otopine tla nacionalnih parkova "Plitvička jezera", "Sjeverni Velebit" i "Risnjak"
Karte i kartografi u časopisu Radovi Šumarskog instituta , Jastrebarsko (1966.-2005.)
Karakteristike rasta nekih klonova crnih topola
Karakteristike posjetitelja i razlozi posjeta šumskim područjima u Kantonu Sarajevo
Kvantitativni pokazatelji strukture izabranih sastojina zajednice hrasta lužnjaka s običnim grabom (Carpino betuli - Quercetum roboris Anić 1959. / em. Rauš 1969.)
Lizimetrijska istraživanja kvalitete vode u tlu nekih šumskih zajednica
Laboratorijsko ispitivanje insekticida kojima je prošao rok djelotvornosti
Lumbosakralni sindrom u vozača traktora ROŠ "Slavonska šuma" Vinkovci
Mikroklimatska istraživanja primjenom nove metode i novog mjernog instrumenta
Metoda pedoloških istraživanja u projektu ekonomsko-ekološke valencije tipova šuma (EEVTŠ)
Metodologija tematskog područja uzgajanje šuma - rast i prirast
Metoda istraživanja utjecaja divljači na prirodnu obnovu šuma
Motrenje stanja šume bukve i jele na pokusnoj plohi "Sljeme"
Metodologija vrednovanja korisnosti zdravstvenih i krajobraznih usluga šuma
Metodologija vrednovanja korisnosti turističko-rekreacijskih usluga šuma
Metode i kriteriji u dijagnostici vibracijske bolesti
Međunarodni pokus provenijencija zelene duglazije (Pseudotsuga menziesii (Mirb) Franco)
Mogućnost obnove šuma nacionalnih parkova
Međupopulacijska varijabilnost nekih morfoloških svojstava obične jele (Abies alba Mill.) iz središnje Bosne
Mogućnost korištenja poljoprivrednih površina za uzgoj topola u brdsko-planinskim područjima Republike Srbije
Mogućnost pošumljavanja halomorfnih tala u Vojvodini
Modeliranje multidimenzijske dinamike šuma
Morfometrijska analiza varijabilnosti svojstava lista hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na području sjeverne Bosne
Modeliranje dimenzija krošanja stabala obične jele
Naplavine u Ormoškom akumulacijskom jezeru - teret budućnosti
Novi rezultati istraživanja o utjecaju imisija na šumske ekosustave Republike Hrvatske
Novi fungicidi u suzbijanju pepelnice na hrastovom podmlatku
Normalna raspodjela stabala po debljinskim stupnjevima
Normalna raspodjela stabala po debljinskim stupnjevima i dobnim razredima u ekološko-gospodarskim tipovima II-G-20 i II-G-21
Neki strukturni elementi alepskog bora
Nizinske šume Pokupskog bazena
Nizinske šume Pokupskog bazena
Neka svojstva sjemena hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz različitih sjemenskih zona i rajona Hrvatske
Naprezanje radnika pri šumskim radovima
Neke karakteristike povreda u šumarstvu Gorskog kotara
Neke karakteristike vibracione bolesti u sjekača Gorskog kotara
Novi proredni zahvat, produkcija biomase i njezin kemizam u kulturi obične smreke (Picea abies Karst.) "Velika Buna"
Novi nalazi imisije teških metala u Nacionalnom parku "Risnjak"
Neki pokazatelji rasta hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)iz sjemenskih zona i rajona Hrvatske u rasadničkom testu
Neke biološke osobitosti lisnih minera
Odnos ishrane i oštećenosti obične jele (Abies alba Mill.) u šumi jele s rebračom na području Fužina
Ovisnost promjera horizontalne projekcije krošanja hrasta lužnjaka o totalnim visinama stabala pojedinih dobnih razreda ekološko-gospodarskog tipa II-G-10 (Carpino betuli-Quercetum roboris /Anić/ emend. Rauš 1969)
Obnova sastojina hrasta lužnjaka oštećenih od srneće divljači
Oštećenja drvenastog šumskog raslinja koja izaziva divljač u ekološko-gospodarskom tipu II-G-10 (šuma hrasta lužnjaka i običnoga graba)
Odvajanje ekstradohodaka (renta) u šumarstvu u uvjetima promjena cijena i intenzivne inflacije
Odvajanje ekstradohodaka (renta) u šumarstvu u uvjetima promjena cijena i intenzivne inflacije ; Raspoređivanje zajedničkog prihoda i dohotka u šumarsko-drvoprerađivačko-prometnoj integraciji (kooperaciji)
Oplemenjivanje šumskog drveća
Oplemenjivanje šumskog drveća : referat s godišnjeg sastanka Sekcije za oplemenjivanje šumskog drveća Zajednice fakulteta i instituta šumarstva i prerade drva Jugoslavije
Opterećenje radnika bukom motorne pile pri sječi i izradi drva
Opterećenje radnika bukom i vibracijama bušilice Poinjar 120 pri izgradnji šumskih vlaka
Oblični broj krošanja nekih važnijih vrsta drveća Hrvatske
Otkidanje jednogodišnjih izbojaka sa stabalaca hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)
Očekivanja u razvoju šumarstva i prerade drva u 21. stoljeću, na temelju primjera Švicarske
Očekivanja u razvoju šumarstva i prerade drva u 21. stoljeću
O šumi hrasta sladuna s velikim vrijesom
Oplodna sječa u šumi hrasta lužnjaka i poljskog jasena u Srijemu i njene specifičnosti
Primjena bioloških metoda suzbijanja štetnih insekata u šumarstvu
Proučavanje sakupljanja šumskog sjemena
Prirast širina krošanja hrasta lužnjaka u zajednici hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom (Genisto elatae-Quercetum roboris Horv. 1938) na području Hrvatske
Primjena gnojiva s produženim djelovanjem u proizvodnji šumskih sadnica
Prirodno opterećenje sastojina alepskog, primorskog i crnog bora šumskim gorivima
Prilog poznavanju sezonske dinamike visinskog rasta kod običnog bora, crnog bora i američkog borovca
Problematika zakonskog reguliranja uporabe šumskog reprodukcijskog materijala na međunarodnoj razini
Pomak krivulje dužine debla hrasta lužnjaka s obzirom na starost i prsni promjer u šumskoj zajednici hrasta lužnjaka i običnog graba
Praćenje depozicije taloženih tvari u zajednici hrasta lužnjaka i običnoga graba na području uprave šuma Bjelovar
Proizvodnja šumskih sadnica primjenom novih metoda i uzgoja mineralnih gnojiva
Pokus provenijencija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj
Prirasno-prihodne tablice hrasta lužnjaka u šumama vlažnoga tipa
Proces osnivanja šumarskog hidropedološkog informacijskog sustava (ŠHPIS) na osnovi monitoringa podzemnih i površinskih voda u Kupčini, Varoškom lugu, Česmi i Turopoljskom lugu
Pojava i štetnost hrastovih osa šiškarica u našim šumama
Prikaz metode za utvrđivanje i praćenje promjena na šumskim staništima, nastalim uporabom u turističke i rekreacijske svrhe
Proizvodnja šumskog sadnog materijala u rasadniku Šumarskog instituta
Prikaz programa i prvih rezultata istraživanja plodonošenja hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u različitim stupnjevima oštećenja krošnje
Pojava odgođene inkompatibilnosti cjepova u nekim starijim sjemenskim plantažama
Prilog istraživanjima kultura i uspijevanja obične breze (Betula pendula Roth.) u području bujadnica i vriština Hrvatske
Prehrambeni potencijali za divljač u šumama hrasta lužnjaka i graba sjeverne Hrvatske
Primjena citogenetskih i biokemijskih analiza u utvrđivanju stupnja oštećenja hrasta lužnjaka
Proučavanje strukture i veličine sastojinskog debljinskog prirasta hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u zajednici hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom (Genisto elatae-Quercetum roboris Horv. 1938)
Proučavanje strukture i veličine sastojinskog debljinskog prirasta hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u zajednici hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom (Genisto elatae-Quercetum roboris Horv. 1938) : tipološko istraživanje i kartiranje šuma i šumskih staništa SR Hrvatske
Prirodni šumski rezervat Medveđak
Prirodni šumski rezervat Čorkova uvala-Čudinka
Primjena kompleksnih gnojiva u uzgoju šumskih biljaka obloženog korijenovog sustava
Proreda u kulturi običnog bora (Pinus sylvestris, L.)
Prilog unapređenju proizvodnje šumskih sadnica primjenom mineralnih gnojiva
Podzemne i površinske vode u nizinskoj šumi Turopoljski lug u razdoblju 1989.-1993. godine
Prirodni šumski rezervat Kik-Visibaba ; Prirodni šumski rezervat Riječica Javornik
Procjena drvne zalihe sastojine metodama mjerne fotointerpretacije
Plastični štitnici u sustavu integralne zaštite šumskih sadnica
Proreda i mineralna prehrana kao mjere njege u kulturi obične smreke
Prilog unapređenju proizvodnje klijanaca nekih vrsta četinjača uzgajanih primjenom mineralnih gnojiva na prirodnom tlu u rasadnicima
Prilog obnovi lužnjakove sastojine koju oštećuje srneća divljač
Pedološke osobine staništa dalmatinskog crnog bora na jugozapadnim padinama Biokova
Pomak osnovnih sastojinskih elemenata u vremenu između dviju izmjera u zajednici Carpino betuli-Quercetum roboris
Prilog poznavanju sadržaja teških metala u sedimentima jamskog sustava Lukina jama -Trojama na Velebitu
Pokus deset provenijencija sitkanske smreke (Picea sitchensis (Borg) Carr.) u Gorskom Kotaru
Proizvodnja i uporaba selekcioniranog šumskog sjemena
Proizvodnja šumskog sjemena u sjemenskim plantažama
Prilog poznavanju sortimentne strukture hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u EGT-u II-G-10
Prorede u srednjedobnim i starim sastojinama hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Pokupskom bazenu
Pedoekološke značajke šume "Žutica"
Proizvodnja sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj
Prikaz sastojina pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) u Hrvatskoj i zastupljenost hipovirulentnih sojeva gljive Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr.
Prilog poznavanju dorade sjemena običnog bora (Pinus sylvestris L.)
Pokus provenijencija sitkanske smreke (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) u okolici Bjelovara
Prilog istraživanju buke i vibracija motornih pila lančanica
Procjena klijavosti lužnjakova žira rendgenografskom metodom
Produktivnost klonova u cvatnji i urodu češera u sjemenskim plantažama
Pomak krivulje dužina krošanja u jednodobnim sastojinama lužnjaka s obzirom na njihovu starost
Preliminarne dvoulazne tablice alepskog bora i njihova usporedba sa talijanskim dvoulaznim tablicama za alepski bor
Primjena IUFRO klasifikacije na različitim tipovima oštećenja šume Kalje
Prilog sanaciji erozije na području izvorišta rijeke Une
Promjenljivost ciklusa periodičnosti uroda češera u sjemenskoj plantaži crnog bora (Pinus nigra Arn.)
Propadanje jele praćeno promjenama vitalnosti i prirasta šuma bukve i jele od 1969.-1990. godine
Primjena plastičnih štitnika za zaštitu sadnica hrasta
Proučavanje uspijevanja ariša različitih provenijencija u Hrvatskoj
Primjena brojnosti biljaka u ekološkim istraživanjima
Pluviotermički indeksi povoljnosti klime za šumsku vegetaciju
Prilog poznavanju rezultata dorade sjemena crnog bora (Pinus nigra Arn.) iz pet sjemenskih sastojina u Hrvatskoj
Prilog poznavanju dorade sjemena obične smreke (Picea abies /L./Karst.)
Preliminarne volumne tablice za hrast sladun (Quercus frainetto Ten)
Prva procjena ukupne gospodarske vrijednosti šuma Hrvatske
Prilog poznavanju dorade sjemena obične jele (Abies alba Mill.)
Prisilno visinsko rastenje sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)
Proizvodnja šumskih sadnica u Hrvatskoj 1997.-2001. godine
Prva iskustva primjene seksualnih feromona za prognozu gustoće populacije malog mrazovca Operophthera brumata L. (Lepidoptera, Geometridae)
Primjena digitalizacije krošanja i metode vizualizacije u izučavanju strukture sastojina
Parametriziranje simulatora BWINPro
Prilog poznavanju rasadničke proizvodnje obične bukve (Fagus sylvatica L.)
Pregled osnovanih pokusa provenijencija i kultura četinjača Šumarskog instituta, Jastrebarsko
Patogeni šumskih štetnika
Proces usklađivanja šumarskog zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske Unije
Prvi nalaz vrste Phyllonorycter issikii i rasprostranjenost invazivnih vrsta lisnih minera iz porodice Gracillariidae u Hrvatskoj
Prilog poznavanju tala Štirovače na Velebitu
Pregled stanja privatnog šumoposjeda u Republici Hrvatskoj
Poduzetništvo u izvođenju šumskih radova u Bosni i Hercegovini : primjer Šumarije Kupres
Prilog poznavanju dorade sjemena brucijskog bora (Pinus brutia Ten.)
Reprodukcijska uspješnost lopatara (Dama dama) u farmskom uzgoju
Regresijski model za procjenu volumena sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na aerosnimkama
Razmak sadnje i razvoj obične smreke u kulturama
Rezultati istraživanja komparativnog uzgoja domaćih i stranih vrsta četinjača na bukovoj stojbini
Režim vlažnosti pseudogleja po raznim načinima šumskog gospodarenja
Reakcija tla i sadržaj teških kovina u tlima nizinskih šuma Pokupskog bazena
Rezultati uspijevanja provenijencija hrasta lužnjaka na lokalitetu Gajno
Razvoj pomlatka hrasta crnike (Quercus ilex L.) izvrgnutog utjecaju krupne divljači
Razvoj korjenovog sustava stabala u kulturi osnovanoj u ljetnoj sadnji sadnicama obložena korjena
Rezultati 13. interkalibracijskog tečaja za mediteranske zemlje, u Crikvenici, [25.-28.6.2000.]
Razmišljanja o unaprjeđenju metoda zaštite šuma i utvrđivanja gustoće populacije štetnika
Rasadnička proizvodnja obične breze (Betula pendula Roth)
Razvoj dviju mladih sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), izvrgnutih utjecaju srneće divljači
Rezultati istraživanja kakvoće žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i kitnjaka (Quercus petraea Liebl.), koje su oštetili kukci i gljive
Razdioba populacija obične jele (Abies alba Mill.) pomoću mitohondrijalnom DNK (mtDNK) i njezina primjena u šumarstvu
Rezultati ispitivanja sklonosti turista za boravak u šumi i odnos prema ekološkim i socijalnim uslugama šuma
Razvojna tipološka istraživanja - znanstvena logistika intenzivnog potrajnog gospodarenja i suzbijanja propadanja šuma
Razvoj simulacijskog modela regularne šume
Rezultati genetičkog testa s familijama dobivenim slobodnim oprašivanjem plus stabala hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz sjemenske regije Srednja Podravina
Satelitske snimke kao sastavni dio GISa šumarstva
Sadržaj teških kovina u tlima Jastrebarskog
Stanje europskih šuma
Socio-ekonomski položaj porodica šumarskih radnika u SR Hrvatskoj
Sušenje američkog borovca u kulturama
Smjernice lovnog gospodarenja u Pokupskom bazenu
Stanje lužnjakovih sastojina dostupnih krupnoj divljači dvije godine nakon oplodne sječe
Standardizacija kao pretpostavka postojanja kompjutoriziranog informacijskog sustava šumarstva
Suzbijanje erozije na flišu Istre uzgojem alepskog bora (Pinus helepensis Mill.) i brnistre (Spartium junceum L.)
Sadržaj teških kovina (Pb, Cu, Zn, i Cd) u kalkokambisolu na području pošumljenih površina krša Hrvatske
Svojstva tala šume hrasta lužnjaka i običnoga graba (Carpino betuli - Quercetum roboris Ht. 1938) Pokupskog bazena, Česme i Repaša
Struktura i iskorištenje drvnog obujma oštećenih i propalih stabala hrasta lužnjaka na primjeru Spačve
Stajališta stanovništva Hrvatskog zagorja o općem značenju šume i šumarstva
Sitni glodavci kao rezervoari zoonoza u šumama Hrvatske
Šumske zajednice i tla park-šume Trakošćan
Šume Pokupskog bazena
Šumski sjemenski rajoni (jedinice) u Hrvatskoj
Štetni kukci drvenastih biljnih vrsta zelenila Zagreba
Šumska vegetacija otoka Murtera
Štetočinje šuma nacionalnih parkova Hrvatske i ekološki prihvatljive mjere zaštite
Štetne lignikolne gljive na hrastu lužnjaku (Quercus robur L.)
Šuma kao stanište ekoloških proizvoda
Tablice drvnih masa crne johe i bagrema
Teorijsko-metodološka istraživanja važnijih organizacijskih i ekonomskih elemenata privređivanja u šumarstvu
Teorijsko-metodološka istraživanja važnijih organizacijskih i ekonomskih elemenata privređivanja u šumarstvu : (organizacijski i ekonomski prilozi stabilizaciji šumarstva)
Tablice drvnih masa za poljski jasen (Fraxinus parvifolia auct.)
Tablice drvnih masa lipe (Tilia sp. div.)
Tipološke značajke nizinskih šuma Slavonije
Tipovi nizinskih šuma zapadne Posavine
Tipovi nizinskih šuma zapadne Podravine
Tipološke značajke šuma slavonskog gorja
The growth of seven Nort-American tree species on experimental plots in heathlands area of Croatia
Tipovi nizinskih šuma sliva Česme i Ilove
Teške kovine u sedimentima vodne akumulacije hidroelektrane Dubrava i šumskom fluvisolu uz akumulaciju
Teškoće u selekciji plus stabla smreke u populacijama oštećenim od zračnog zagađivanja
Teške kovine (Pb, Cu i Zn) u tlu šume hrasta lužnjaka i običnoga graba (Carpino betuli-Quercetum roboris, Anić 1956/emed. Rauš 1969) sjeverozapadne Hrvatske
Uloga tla u zaštiti Plitvičkih jezera
Utjecaj različitih načina uzgoja i sadnje sadnica obične smreke (Picea abies L.) na njihov rast
Uspostava kriterija za šumskoproizvodno vrednovanje površina "varaždinskih podravskih šuma" oštećenih izgradnjom hidroelektrana
Uzroci propadanja šuma u Europi
Utjecaj biogenih elemenata na uspijevanje običnog bora (P320s sylvestris l.) na različitim tipovima tala
Uspijevanje domaćih i stranih vrsta četinjača u mladim kulturama na području bujadnica i vriština Hrvatske
Utjecaj ozljeda stabala na neke njihove fenotipske osobitosti
Utjecaj strukture šumskog goriva na vjerojatnost pojave i razvoj požara u sastojinama alepskog bora
Uspijevanje europskog ariša (Larix decidua, Mill.) u plantaži Jara
Urod češera, klijavost sjemena i rast sadnica potomstava europskog ariša iz klonskog arhiva
Utjecaj dinamike vlažnosti tla, podzemne vode, oborina i defolijacije na sezonsku dinamiku radijalnog prirasta i sušenje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Varoškom lugu
Utjecaj gnojiva "osmocote plus" na uspijevanje biljaka crnog bora (Pinus nigra Arn.)
Utjecaj horizontalne projekcije širine krošanja hrasta lužnjaka na debljinski prirast
Utjecaj debljinske strukture na vrijednost sastojine
Utjecaj debljinske strukture na vrijednost sastojine : (magistarski rad)
Unapređenje proizvodnje u panjačama i njihovim degradacijskim stadijima
Uputstva za izradu karte ekološko-gospodarskih tipova brdskog i nizinskog područja (II) SR Hrvatske
Uspijevanje četinjača u kulturama na području šumskog gospodarstva Bjelovar
Uspijevanje mladih borovih kultura osnovanih na kamenjari otoka Paga
Utjecaj biotičkih čimbenika na sušenje šuma Pokupskog bazena
Utjecaj mikrostaništa na uspijevanje i urod sjemena europskog ariša (Larix decidua Mill.) u klonskoj sjemenskoj plantaži kraj Bjelovara
Utjecaj gnojiva "Osmocote Plus" na uspijevanje i kvalitetu sadnica poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl)
Utjecaj primjene mineralnih gnojiva na uspijevanje korova u nasadima običnog bora (Pinus sylvestris L.) na različitim tipovima tala u Hrvatskoj
Utjecaj kultura četinjača na tvorbu i kemijska svojstva organskog i humusnoakumulativnog horizonta lesiviranog tla
Utjecaj termina sjetve na razvijenost biljaka hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u trima tipovima kontejnera
Uspijevanje kulture hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) osnovane ljetnom sadnjom na pašnjačkoj površini
Uloga i značaj kakvoće sjemena kod njegove uporabe
Utjecaj broja stabala na promjer krošnje hrasta lužnjka u zajednici
Utjecaj krupnoće sjemena crnog, alepskog i primorskog bora te pinije na preživljavanje i razvoj biljaka u rasadniku
Utjecaj izvanrednih vremenskih prilika u 2000. godini na šume Medvednice
Utjecaj mehaničkog ozljeđivanja stabala na kakvoću sortimenta hrasta lužnjaka (Quercus robur, L.)
Utjecaj otkidanja izbojaka na razvoj stabalaca alepskog bora (Pinus halepensis Mill.)
Utjecaj toksičkog djelovanja alkohola i nikotina kao dodatnih činilaca za nastanak i proučavanje vasospazma - vibracione bolesti sjekača motornom pilom
Utvrđivanje trajanja radne sposobnosti za rad motornom pilom i u mehanizaciji
Usporedno istraživanje vibracija i buke pneumatičkih i motornih čekića pri gradnji traktorskih vlaka
Utjecaj intermitentne ekspozicije vibracijama na prevalenciju vibracionog sindroma
Uskladištenje žira hrasta lužnjaka
Utjecaj gnojenja na pojavu i održanje mladog naraštaja jele
Utjecaj hidromeliorativnih radova na dinamiku populacija divljači u Črnec Polju
Utjecaj različitih načina uzgoja i sadnje sadnica običnog bora (Pinus sylvestris L.) na njihov rast
Utjecaj izvanrednih vremenskih prilika u 1999. godini na širinu goda u šumama Medvednice
Utjecaj različitih načina uzgoja sadnica obične smreke (Picea abies Karst.) na njihov rast
Utjecaj klime na neke fenološke pojave kod hrasta crnike (Quercus ilex L.)
Upotreba elektroničkih časopisa na Šumarskom institutu, Jastrebarsko
Uporabna vrijednost treseta iz Livanjskog polja za proizvodnju sadnica šumskog drveća
Utjecaj matične podloge i tipa tla na ishranu obične jele (Abies alba Mill.)
Uši (Hemiptera; Aphidoidea, Coccoidea) kao štetnici drvenastih vrsta urbanog zelenila Zagreba
Uspoređivanje molekularno genetičkih svojstava sjemenskih plantaža običnog bora (Pinus sylvestris L.) u Bosni i Hercegovini
Utjecaj štetne entomofaune na zdravstveno stanje urbanog zelenila Zagreba
Uvođenje norme HRN EN ISO/IEC 17025 u laboratoriju Šumarskog instituta Jastrebarsko
Utjecaj kulture obične smreke na tlo
Utjecaj entomopatogene gljive Beauveria bassiana na mortalitet jelovih potkornjaka Pityoktines spinidens i Pytyokteines curvidens
Upotreba Survival analize u istraživanju varijabilnosti listanja provenijencija obične jele (Abies alba Mill.)
Utjecaj bijele imele (Viscum album ssp. abietis/Wiesb./Abromeit) na biomasu iglica obične jele (Abies alba Mill.)
Utjecaj eksploatacije amfibolskih stijena na šumu i tlo okolice Vetova
Varijabilnost nekih kvantitavnih svojstava običnog bora (Pinus sylvestris L.) uzgojenog iz sjemena zračenog gama zrakama
Vazdazelene šume crnike i crnoga jasena (Fraxino orni -Quercetum ilicis H-ić /1956/1958) na otoku Cresu (Hrvatska)
Visinske krivulje i jednoulazne volumne tablice hrasta lužnjaka u šumama vlažnoga tipa
Valja li preispitati hrvatski odnos prema izvozu hrastovih dužica i bačava namijenjenih njezi vina visoke kakvoće?
Važnost pročišćavanja otpadnih voda u sprečavanju ekotoksičnosti posebno za tla nizinskih šuma sjeverne Hrvatske
Vlažnost i vodozračni odnosi u tlu na staništima izvan poplavne zone šume Žutica
Varijabilnost nekih svojstava obične jele (Abies alba Mill.) u pokusu provenijencija "Brloško"
Varijabilnost visina sadnica obične jele (Abies alba Mill.) po sjemenskim jedinicama u pokusu provenijencija Brloško
Vegetacijske karakteristike i diverzitet vrsta prizemne flore unutar kultura četinjača na lokalitetu "Vis" kod Sarajeva
Varijabilnost fiziološko-morfoloških svojstava hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u klonskom testu : prvi rezultati
Zaštita prirode i gospodarenje šumama u očuvanju šumskih genetskih resursa
Značenje pepelnice (Microspharea alphitoides Grif. et Maubl.) u procesu sušenja hrastovih šuma i njeno suzbijanje
Zaštita sadnica šumskog drveća polipropilenskim štitnicima
Zbornik radova
Zbornik radova
Zaštita hrastovog podmlatka od gljive Microsphaera alphitoides, Griff. et Maubl
Zakonski propisi iz zaštite na radu u šumarstvu
Zaštićena i ugrožena flora sjeverozapadnog dijela N.P. "Risnjak"
Značaj procjene genetičkog opterećenja u sastojinama obične jele (Abies alba Mill:) na temelju fiksacijskog indeksa i njegova primjena
Značaj razine proteina i gustoće naseljenosti tijekom umjetnog uzgoja fazana
Zaštićene prirodne vrijednosti u Republici Hrvatskoj
Zdravstveno stanje drveća u gradu Pakracu s posebnim osvrtom na bolesti i štetnike lišća
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Poslovno udruženje šumsko privrednih organizacija, 1974-2008.
Jastrebarsko : Šumarski institut = Forest Research Institute,
Isto izdanje u drugom mediju: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko. Online)
Nastavlja se kao: Radovi (Hrvatski šumarski institut)
Prilog: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko. Izvanredno izd.)
Nastavlja: Radovi (Institut za šumarska istraživanja Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 231.819
Primjerak
Dostupno