Geodetski list

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000004833/Holdings
Ostali autori: Hrvatsko geodetsko društvo (Zagreb) (-)
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
200 godina metra
3D modeli i vizualizacija u GIS-okružju
50. obljetnica Geodetskog lista
80. obljetnica Geodetskog lista
Agrarni odnosi na području Dalmacije tijekom mletačke vladavine s posebnim osvrtom na Grimanijev agrarni zakon i Grimanijeve mape
Agroekološko kartiranje i modeliranje u GIS-okruženju
Airborne hyperspectral surveillance of the ship-based oil pollution in Croatian part of the Adriatic Sea
Aktualna nastojanja državnog organa u promicanju geodetske djelatnosti, bitnog čimbenika gospodarskog razvoja i planiranja u Republici Hrvatskoj
Albresova ekvivalentna konusna projekcija
Algoritam programa za crtanje pregleda listova planova standardnih mjerila i trase voda
Algoritam za preciznu eliminaciju utjecaja distorzije objektiva digitalnih kamera
An analysis of the impact of errors occurring in the auxiliary parameters while determining geometric corrections of distance
Anaglifski stereoskopski prikaz modela terena na ekranu računala
Analiza kutnih odstupanja u poligonskom vlaku
Analiza mareografskih podataka o Jadranskome moru od 1953. do 2006. godine
Analiza mjernih veličina pri određivanju deformacija građevina
Analiza numeričke obrade površina kartografskih jedinica na karti boniteta tala Hrvatske
Analiza odstupanja izvedenih od projektiranih visina završnog, asfaltnog sloja na cestama različitih kategorija
Analiza ostvarenih znanstvenih rezultata geodetskih određivanja položaja Opservatorija Hvar
Analiza ovisnosti "vidljivosti" GPS satelita o geografskoj širini mjesta mjerenja
Analiza planova i karata grada Zagreba na hrvatskim kartografskim web servisima i portalima
Analiza pogrešaka u blizupredmetnoj fotogrametriji (DLT-metoda) metodom simuliranja
Analiza pomaka na Geodinamičkoj mreži Grada Zagreba iz različitih vremenskih epoha
Analiza prolaženjem mrežom i AutoCAD Map
Analiza razlika visina GSP-točaka u starom i novom visinskom sustavu na testnom području Grada Zagreba
Analiza rezultata mjerenja pomaka mosta preko Pazinske jame
Analiza rezultata s razredbenih ispita na Geodetskom fakultetu [Sveučilišta u Zagrebu]
Analiza točnosti nivelmanskih mjerenja i jedinstveno izjednačenje II. NVT-a
Analiza utjecaja stabilizatora na određivanje elemenata vanjske orijentacije kamere na bespilotnoj letjelici
Analiza višestrukih mjerenja
Analysis of structure surveying method by 3D laser scanners
Analysis of the display of digital terrain models using different interpolation methods
Application of GIS technology in soil inventories and preparing of special thematic maps
Astronomsko-geodetski radovi na određivanju novih geoidnih točaka u Republici Hrvatskoj
Automatizacija ispitivanja preciznosti elektrooptičkih daljinomjera na kalibracijskoj bazi
Automatizacija ispitivanja preciznosti nivelira i umjeravanja invarnih nivelmanskih letvi
Automatizacija ispitivanja preciznosti teodolita prema normi HRN ISO 17123-3:2004
Automatizacija mjerenja atmosferskih parametara pri preciznom mjerenju duljina
Automatizacija mjerenja visinskih razlika i određivanje visina točaka
Automatizirano određivanje deformacija građevinskih objekata pri probnim opterećenjima
Automatizirano određivanje prosječne temperature zraka pomoću brzine zvuka i kroskorelacijske funkcije pri preciznom mjerenju duljina
Automatizirano uređivanje vektorske slike katastarskog plana
Automatska registracija i prijenos podataka mjerenja s pomoću Rec-modula i uređaja WILD GIF 10
Automatska vektorizacija katastarskih planova
XX. generalna skupština IUGG u Beču od 11. do 24. kolovoza 1991. i uspješno sudjelovanje hrvatskih geodeta
[Hrvatska kartografija u Barceloni '95.
Batimetrijska izmjera jezera Skradinskog buka
Bolonjska deklaracija i reforma studija na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Bolonjski proces na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Bonitiranje zemljišta u funkciji čuvanja i podizanja plodnost tla
Budućnost geodezije
Cartographic information system "OEROK Atlas Online"
Cartography in Croatia
Centriranje osovinskog voda na brodu pomoću uskog svjetlosnog snopa kad je brod na navozu
Cestovna raskrižja u više razina na kartografskim prikazima različitih mjerila
Crtež u geodeziji
Čedomir Nogić, dipl. ing. geodezije : 1961.-2010. : in memoriam
Datum geodetskih mreža i S-transformacije
Deformation analysis based on designed experiments and Kalman filter
Descriptio Croatiae
Deset godina sustavnog praćenja pomicanja tla na Ljubljanskom barju
Digital cadastral surveying for land encroachment identification using spatial technologies
Digitalizacija digitalizatorom Cherry Mk. IV
Digitalizacija katastarskih planova skanerom
Digitalna mjerna sprava X-plan 360iR
Digitalno stereoskopiziranje slojnog plana
Dijeljenje trapeza paralelno s njegovim osnovicama
Dimenzioniranje širine poljodjelskih tabli prema uvjetima površinske odvodnje
Directional remote sensing
Direktno georeferenciranje senzorom POS AV510
Dodirni zaslon u računalnoj tehnici
Državna geodetska služba u Sloveniji
Duljina luka meridijana
Dupinova indikatrisa
Dynamic deformation monitoring of a technological structure
EPVGI [Eksperimentalni poligon Vojnogeografskog instituta] 90
Ekološki i sigurnosni problemi pri projektiranju zimskog sportskog centra
Ekvidistantno preslikavanje po meridijanima rotacijskog elipsoida na sferu i obratno primjenom trigonometrijskih redova
Ekvivalentno preslikavanje rotacijskog elipsoida na sferu i obratno primjenom trigonometrijskih redova
Elektronička obrada podataka katastra zemljišta u sjedištu Županijskog ureda za katastarsko-geodetske poslove u Splitu
Entropija i evolucija reljefa
Estetika u kartografiji od antike do renesanse
Estetika u kartografiji od renesanse do danas
Etažno vlasništvo
Europski projekt OBSERVE
Evaluating the usage of RTK GPS technique in the control of highway geometry
Evaluation of JERS-1 imagery for geological applications in Dinaric Alps
Evidencija naselja i katastarskih općina u Registru prostornih jedinica
Evidencije pomorskih područja
Evidencije prostornih podataka u autorskoj kartografiji
Evidentiranje i obilježavanje pojasa pomorskog dobra
Evolucija web geoinformacijskih sustava
Extraction of diseases and insect pests for tobacco based on hyperspectral remote sensing
Features of slope inclination and planar curvatures of the broader area of Duvanjsko polje
Fizikalna osnova utjecaja atmosfere u geodetskim mjerenjima
Fotogrametrija, daljinska istraživanja i GIS kao nove tehnologije u prostornom planiranju i urbanizmu
GPS mreža Novo Mesto
GPS-antena Zephyr Geodetic
Geodesy in Croatia 1991-1994
Geodeti u hramu prirode Plitvička jezera
Geodetic networks for special purposes
Geodetski fakultet na Webu
Geodetski poslovi na pilot-projektu registracije pomorskog dobra na području Zadarske županije
Geodetski radovi i njihov značaj u geoistraživanjima ležišta lignita "Kongora"
Geodetski radovi na sanaciji kupole katedrale sv. Jakova u Šibeniku
Geodetski radovi prilikom sanacije asfaltnog zastora autocesta
Geodetsko srednje školstvo u proteklom vremenu
Geodetsko-geološka istraživanja na širem zagrebačkom području oslonjena na Geodinamičku mrežu Grada Zagreba
Geodetsko-hidrografska mjerenja integriranim sustavom GPS-a i echo-soundera za potrebe izrade prostornih planova i projektiranja
Geodezija u Tehničkoj enciklopediji
Geodezija u prostornom uređenju
Geodinamika prostora Grada Zagreba
Geodinamička GPS mjerenja u odabranom test području Dinarida i usporedba s recentnim geološkim tektonskim pokretima
Geografska širina Opservatorija Maksimir određena s deklinacijama zvijezda u sustavu FK5 i reducirana na "CIO" pol
Geoinformacijski sustav bunarskih bušotina
Geomagnetism in Croatia
Geomagnetska deklinacija na prostoru Hrvatske na temelju globalnih geomagnetskih modela
Geomagnetska i GNSS izmjera vrha otočića Jabuke
Geomagnetske anomalije na području Republike Hrvatske
Geometrijske interpretacije afinog preslikavanja
Geostatistička analiza batimetrijskih mjerenja na primjeru jezera Kozjak
Global monitoring of the technical condition for the "Donbass Arena" stadium, Ukraine
Globalna točnost mreže II NVT SFRJ s obzirom na spektralne kriterije
Globalni geopotencijalni modeli na teritoriju Hrvatske
Hrvatska geodetska terminologija
Hrvatska geodezija na internetu
Hrvatska geodezija od 1878. do 2003. godine
Hrvatska geomagnetska mreža sekularnih točaka
Hrvatska u EUREF'94 [European Reference Frame] i projekt CRODYN [Croatian Geodynamic Project]
Hrvatski doprinos srednjoeuropskoj kartografiji 17. stoljeća
Hrvatski geodetsko-prostorni sustav na pragu europskih trendova
Hrvatski kartografi
Hrvatski kartografi u doba starih izmjera na području uže Hrvatske i Slavonije
Hrvatski katastar zemljišta na putu ka obliku međnoga katastra
Hrvatsko geomagnetsko normalno referentno polje 2004,5
ISO norme za kontrolu kvalitete geoinformacija
Informacijski aspekti u grafici Martina Rote Kolunića i Natalea Bonifacija
Informacijski sustav Katastar nekretnina INE
Infrastruktura prostornih podataka u Njemačkoj
Inozemna iskustva u uspostavljanju nacionalnih topografsko-kartografskih baza podataka
Instrumentalne pogreške pri mjerenju kratkotrajnih vertikalnih deformacija građevina
Instrumenti "Geodimeter"
Instrumenti na stanici za praćenje disanja Zemljine kore na RGN fakultetu Zagreb
Integrirani geodetski mjerni sustav
Integriranje GSP podataka u GIS
Iskustva i razvoj drugih država pri oblikovanju vojnih topografsko-kartografskih digitalnih sustava i karata te stanje u Republici Hrvatskoj
Iskustvo Hrvatskog Telekoma d. d. u uređenju imovinskopravnih odnosa za potrebe elektroničke komunikacijske infrastrukture
Ispitivanje CROPOS-a
Ispitivanje mogućnosti zamjene detaljnog nivelmana fotogrametrijskom metodom određivanja visina točaka
Ispitivanje novog mosta preko Drave u Osijeku
Ispitivanje preciznosti motorizirane mjerne stanice Topcon GMT-100 prema ISO normama 17123-3 i 17123-4
Ispitivanje primjene Ferrerove formule za ocjenu vanjske točnosti mreže u kojoj su mjereni pravci girusnom metodom
Ispitivanje težina mjerenja horizontalnih kutnih veličina modernim elektorničkim teodolitima E2 i T2000S s prijedlogom za modificiranje metoda mjerenja
Ispitivanje točnosti Topografske karte u mjerilu 1:25 000 u izdanju Vojnogeografskog instituta u Beogradu
Ispitivanje utjecaja algebarske korelacije na klasično izjednačene gradske trigonometrijske mreže
Ispitivanje utjecaja bočne refrakcije na mjerenja horizontalnih pravaca u tunelu
Ispitivanje utjecaja distorzije objektiva nemjernih digitalnih kamera na točnost fotogrametrijske izmjere
Ispitivanje vijadukta Limska draga pokusnim opterećenjem
Istraživanje krivulja za prelazak iz WGS84 koordinatnog sustava u državni koordinatni sustav
Izbor kartografske projekcije za karte sitnih mjerila
Izbor negeodetskih časopisa prikladnih za geodetske sadržaje
Izjednačenje geodetskih mreža s dodatnim fiktivnim mjerenjima
Izjednačenje slobodne mikrotriangulacijske mreže primjenom pseudoinverzije i usporedba s klasičnom metodom
Izjednačenje triangulacije
Izlaganje na javni uvid podataka katastarske izmjere
Izometrijska širina i loksodroma
Izrada digitalnih katastarskih planova i njihova komparacija s knjižnim dijelom katastarskog operata
Izrada geodetske podloge za projektiranje kombinacijom GPS-a i terestričkoga trodimenzionalnoga laserskog skeniranja
Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacije u zvanju tehničar/tehničarka geodezije i geoinformatike
Izrada tehničke dokumentacije za Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. na području Bjelovarsko-bilogorske županije
Izvornici za sastavljanje Hrvatske geodetske monografije
Jedna koncepcija pristupa eksplicitnom iskazivanju Darcyeva koeficijenta za prijelazno područje na Nikuradzeovim dijagramima
Jugoslavenski vertikalni datumi i preliminarno povezivanje nove jugoslavenske nivelmanske mreže s austrijskom i talijanskom
Kalibracija digitalne kamere FUJI FinePIX S2 Pro
Kalibracija relativnih Scintrex CG-3M gravimetara HGI-1 i HGI-2
Kaptaža tunela "Učka"
Kartografija u Hrvatskoj 1991-1995.
Kartografika karata biciklističkih ruta
Kartografska informacija u geografskom informacijskom sustavu
Kartografski spomenici Ivanca
Kartografsko modeliranje jučer i danas uz osvrt na automatiziranu kartografsku generalizaciju
Katastar vodova u lokalnoj samoupravi
Katastarska i zemljišno-knjižna evidencija Palagruže
Katastarske izmjere grada Zagreba
Kinematički mjerni sustavi za praćenje pomaka i deformacija građevina
Komasacija sutra
Komasacija zemljišta i ruralni razvoj
Komasacija šuma u Švedskoj i Norveškoj - sa osvrtom na naše uslove
Komasacije i hidromelioracije zemljišta
Kombinacija terestričkih mjerenja i mjerenja s pomoću satelita
Komforno preslikavanje rotacijskog elipsoida na sferu i obratno primjenom trigonometrijskih redova
Koncepcijski model pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica u katastar nekretnina
Koncepcijski model višenamjenskog katastarskog sustava zasnovanog na mjerenjima
Koncept mobilne multimedijalne kartografske komunikacije
Konformne projekcije za Hrvatsku s najmanjim apsolutnim linearnim deformacijama
Kontrola preciznosti mjerenja, mjernih instrumenata i uređaja
Kontrola točnosti gradnje brodskih konstrukcija geodetskim metodama mjerenja
Kontrola vertikalnosti nosača antenskih sustava
Korekcija reljefa uz prostorni model gustoće
Korelacija pri izravnavanju poligonometrijskih mreža preko čvornih tačaka
Kriteriji za ocjenu točnosti geodetskih mreža
Kritički osvrt na ocjenu točnosti mjerenja u dijelu triangulacije 2. reda Jugoslavije
Kritički pogled na stanje evidencija o nekretninama u Republici Hrvatskoj
Kut u mjernim lancima
Land and property registration guidelines for the countries in transition
Large scale topographic maps generalisation and visualization based on new methodology
Locata – nova tehnologija visokopreciznog pozicioniranja na otvorenome i u zatvorenim prostorima
Logaritamsko-eksponencijalne ovisnosti točnosti izoštravanja i srednje pogreške vizurnog pravca uslijed paralakse nitnoga križa durbina o duljini vizure
Mass appraisal - international background, Polish solutions and proposal of new methods application
Matematički model vertikalnih pomaka Krčkog mosta
Mathematical analysis of measured displacements with emphasis on polynomial interpolation
Metadata catalogues in spatial information systems
Methodology of development of purpose maps in GIS environment – resource management
Methods of artificial intelligence used for transforming a system of coordinates
Metode prikupljanja i pohranjivanja prostornih podataka u informacijskim sustavima o prostoru
Minimalne veličine signatura kao uvjet čitljivosti karte
Mjerna kompatibilnost i usporedivost mjernih rezultata
Model tijeka katastarske izmjere
Modelling behaviour of bridge pylon for test load using regression analysis with linear and non-linear process
Modernizacija GPS-a (GNSS-2)
Modernizacija provedbe urbane komasacije s pomoću programskog okružja RO (p)
Mogućnost nezavisne kontrole duljine kalibracijske baze s pomoću GPS-a
Mogućnosti geodetskih instrumenata u određivanju dinamičkih pomaka građevina
Mogućnosti i kratki opis načina rukovanja digitalnim nivelirom wild na 2000
Mogućnosti i stanje GPS-tehnologije te rezultati ispitivanja prijemnika Ashtech na kalibracijskoj bazi Geodetskog fakulteta u Zagrebu
Mogućnosti primjene GPS u gradskim geodetskim mrežama
Multipath and multipath reduction in the urban environments
Najudaljenija točka loksodrome od ortodrome
Najčešće biljne zajednice na klizištima
Namjenska pedološka karta Republike Hrvatske mjerila 1:300 000
Naši kartografi 16. i 17. stoljeća
Negativni utjecaji nekih zakonskih propisa bivše SR Hrvatske na održavanje katastra zemljišta
Nezavisna astronomska kontrola vanjske geodetske mreže tunela "Mala Kapela"
Nezavisna kontrola geodetskih mreža iznand dugih tunela pomoću astronomski određenih smjernih kutova
Normizacija digitalnih prostornih informacija
Normizacija geopodataka
Nova generacija nivelira s automatskim očitavanjem i registracijom letve i duljina-WILD na 2000
Nova koncepcija u uspostavi gradskih geodetskih mreža
Nova tehnološka dostignuća u konstrukcijama integriranih mjernih stanica
Nove revolucionarne mogućnosti u geodeziji koje pružaju otkrića za koja su dobivene Nobelove nagrade za fiziku 2005. i 1997. godine
Novi postupci u tunelogradnji
Noćna opažanja geomagnetskog polja na sekularnoj točki POKUpsko
Numerička integracija u elipsoidnoj geometriji
Numeričke vrijednosti geometrijskih konstanti elipsoida GRS 80
O Ruđeru Boškoviću i njegovu prijedlogu za osnivanje geodetske škole
O geodetskim radovima u Splitu u početku 20. stoljeća
O mogućnosti konstrukcije atomskih interferometrijskih žiroskopa i akcelerometara
O obnovi zemljišnih knjiga nakon provedenih katastarskih izmjera
O organizaciji privatne geodetske djelatnosti u Republici Austriji
O životu i radu prof. dr. Dionisa Srebrenovića
O životu i radu prof. inž. Mate Jankovića
Oblikovanje veza Facility management i poslovnih informacijskih sustava
Obrazovanje geodetskog tehničara danas
Obrazovanje na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja
Od katastra vodova prema komunalnom informacijskom sustavu
Od mjerenja do mjeriteljske informacije
Određivanje elemenata Zeissovog komparatora i komparacija nivelmanskih letava
Određivanje geomagnetskih elemenata na odabranim lokacijama sa zemljom crvenicom
Određivanje granica razreda metodama aritmetičkog i geometrijskog niza
Određivanje koordinata trigonometrijske tačke mjerenjem unutrašnjih pravaca i vertikalnih kutova na dvije date tačke
Određivanje koordinata trigonometrijske točke mjerenjem unutarnjih pravaca i vertikalnih kutova na dvije dane točke
Određivanje parametara linearne zavisnosti
Određivanje pomaka točaka postupcima deformacijske analize
Određivanje površina u geodeziji i kartografiji
Određivanje pravocrtnosti skupa točaka u ravnini
Određivanje proširene nesigurnosti
Određivanje vertikalnoga gradijenta ubrzanja sile teže relativnim Scintrex gravimetrima HGI-1 i HGI-2
On computational aspects of data processing of geodetic networks with large number of unknown parameters
One method of renewal of stereographic survey data in Čoka municipality
Open geospatial consortium web services in complex distribution systems
Opisivanje geoinformacija metapodacima
Optimalno korištenje prometnica na području RZ Alpe-Jadran pomoću automobilskog informacijskog sistema (AIS)
Optimiranje geodetskih mreža
Optimizacija katastra vodova u lokalnoj infrastrukturi prostornih podataka
Optimization of land distribution in land consolidation
Optimum resolution and size of DTM during modelling topographic effect
Orient
Osnovna GPS-mreža RH
Osnovna gravimetrijska mreža Republike Hrvatske
Osnovni geodetski radovi prilikom uspostave pulskog bazisa i određivanja njegove duljine
Osnovni geodetski zadaci uzduž meridijana i uzduž paralele na rotacijskom elipsoidu
Osnovni pojmovi mjerne tehnike u svjetlu međunarodnih normi
Osvrt na afinu transformaciju
Osvrt na metodiku postavljanja mjernih lanaca
Osvrt na neka pravila o dizalicama
Osvrt na neusklađenost i nedorečenost propisa u vezi s Planom posebnih dijelova nekretnine
Osvrt na pregled boja, rastera i oznaka za osnovnu hidrogeološku i osnovnu inženjerskogeološku kartu Jugoslavije
Osvrt na tematske karte geoloških znanosti
Parametri definiranja performansi navigacijskih sustava
Parcelacijski elaborat za diobu ili spajanje katastarskih čestica
Pedeset godina rada prof. dr. Lea Randića na Geodetskom (Tehničkom) fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Pedestrian indoor positioning and tracking using smartphone sensors, step detection and map matching algorithm
Poboljšana metoda modeliranja masa Zemljine kore
Poboljšanja algoritma za transformaciju koordinata između susjednih sustava Gauss-Kruegerove projekcije na području Jugoslavije
Poboljšanja geovizualizacije kartografskog prikaza PDA-uređajem
Područja geodetskih istraživanja utjecaja atmosfere
Podzemna geodetska osnova tunela "Mala Kapela"
Pogreška kompenzacije kompenzatora teodolita
Pogreška stabilizacije kompenzatora teodolita
Pogreške pribora, opažača te vanjski utjecaji na točnost određivanja kratkotrajnih vertikalnih deformacija građevina
Pojam i značenje mjerne ponovljivosti i obnovljivosti
Pojam, značenje i iskazivanje mjerne nesigurnosti
Pojava i razvoj portulana s posebnim osvrtom na portulanski atlas Diega Homena
Poljoprivreda, biotopi, zaštita čovjekove okoline i komasacija
Položajno vezane usluge
Polumjer zakrivljenosti meridijanske elipse
Posebna geodetska podloga
Povezanost funkcijskih modela posrednih i uvjetnih mjerenja
Povezivanje muenchenske i zagrebačke baze za ispitivanje i umjeravanje elektrooptičkih daljinomjera
Povijesni pregled smanjivanja dimenzija GPS-prijamnika
Povijesni pregled uporabe magnetskoga kompasa, osnovni princip rada elektroničkoga kompasa i autonavigacije
Povijesni pregled širenja znanja o geomagnetizmu i njegovim promjenama
Povijest publikacije "Znakovi i kratice na pomorskim kartama" u izdanju Hidrografskog instituta
Površina elipsoidnog trapeza
Površinske signature na kartama
Početni digitalni model gustoće površinskih masa zemljine kore u test-području "Slovenija i okolni dio Hrvatske" za regionalne potrebe fizikalne geodezije
Praćenje slijeganja kuće u Visokoj ulici 14 nakon raketiranja Gornjega grada u Zagrebu
Precizni kompenzatorski niveliri firme Carl Zeiss Jena i automatizacija u nivelmanu
Preciznost određivanja vertikalnih mikropomaka geodetskim i negeodetskim instrumentima
Predikcija lokacije podmorskih izvora opskrbe pitkom vodom
Pregled geodetskih određivanja položaja i ostvarenih znanstvenih rezultata na Opservatoriju Hvar
Pregled ostvarenih rezultata na znanstvenom projektu "Osnovni geodetski radovi informacijskoga prostornog sustava Republike Hrvatske"
Pregled radova na automatizaciji katastra u Austriji
Pregled svemirskih znanstvenih istraživanja u Mađarskoj
Preliminarni rezultati GPS mreže "Zagorje '92" i ispitivanje kvalitete dijela postojeće triangulacijske mreže prvog reda
Preliminary determination of spatial geodetic monitoring accuracy for free station method
Prevođenje preglednih podataka o prostornim jedinicama u okružju GIS-a
Prijedlog da se u Zagrebu i okolici uz CROPOS-ove stanice postavi i nekoliko GPS (GNSS)-permanentnih stanica za geodinamiku i moguću najavu većeg potresa u sljedećem vremenskom razdoblju
Prijedlog djelovanja Geodetske tehničke škole u sklopu priprava za uvođenje državne mature
Prijedlog dopune gravimetrijske mreže 0. reda Republike Hrvatske
Prijedlog gravimetrijske kalibracijske baze Republike Hrvatske
Prijedlog nomenklatura novih listova službenih karata
Prilog interpretaciji problema izjednačenja
Prilog ispitivanju i rektifikaciji glavnog uvjeta automatskih nivelira u laboratoriju
Prilog istraživanju primjene geodetskih metoda mjerenja pri gradnji plutajućih dokova izuzetno velikih dimenzija
Prilog kontroli koeficijenta jednadžbi popravaka pri presjeku duljina i pravaca
Prilog određivanju koordinata detaljnih točaka
Prilog poboljšanju izrade osnove za procjenu zemljišta u komasaciji
Prilog poznavanju Szemanove karte Zagrebačke biskupije 1:150 000
Prilog proračunu točnosti određivanja položaja kose ravnine s pomoću ravnine opisane vizurnom osi instrumenta
Primjena AutoCAD Mapa u kartografskoj generalizaciji linija
Primjena GPS tehnike u fotogrametriji
Primjena GPS-a na uspostavi geodetske osnove za potrebe tunelogradnje
Primjena daljinskih istraživanja u kartografiji
Primjena dvofrekventne batimetrije u određivanju sedrenih naslaga
Primjena geodetskih metoda mjerenja pri gradnji plovećih objekata metodom otoka na navozu
Primjena geodetskih metoda mjerenja pri rekonstrukciji plovećih objekata
Primjena geodetskih metoda mjerenja visoke točnosti na plovećim i plutajućim objektima na moru
Primjena kriterija za ocjenu točnosti u slobodnoj mikrotriangulacijskoj mreži
Primjena laserskog skeniranja pri analiziranju štete na vozilima nakon prometnih nesreća
Primjena metode konačnih elemenata u određivanju pomaka i deformacija građevinskih objekata
Primjena modela geoida HRG2009 u tunelogradnji
Primjena tehnologije GIS-a za izradu interaktivne web karte Sveučilišta u Zagrebu
Primjena u praksi Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države
Primjena upravnog postupka kod provedbe promjene stanja u katastru zemljišta
Princip rada ručnog laserskog daljinomjera Leica "Disto" i njegove primjene
Problem eliminacije i metoda najmanjih kvadrata
Problems of the scale and building of topographical data infrastructure
Prof. dr. ing. Krešimir Čolić redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Programska podrška analitičkim steroinstrumentima Leica
Programski paket "Katastar zemljišta" u izvedbi Informatičnog inženjeringa iz Varaždina
Programski paket BPSCAD
Programski sustav SCOP, za oblikovanje i primjenu digitalnih modela reljefa
Progušćenje točaka Geodinamičke mreže Grada Zagreba u podsljemenskoj zoni
Projekt i izgradnja kalibracijske baze Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Promjene razine mora i varijacije Mjesečevih deklinacija u nutacijskom razdoblju na četiri mareografa u Hrvatskoj
Proračun sastavnica nesigurnosti i sastavljene standardne nesigurnosti
Provedba Planerske zone u komasaciji građevinskog zemljišta
Prva GPS mjerenja u Sloveniji
Quality model based on total quality management in photogrammetry
Raspon deformacija u uspravnoj ekvidistantnoj konusnoj projekciji
Rasterski orijentirani GIS i digitalno procesiranje snimaka
Ravninski i prostorni mjerni lanci
Razlike u kartografici katastarskih planova
Različita geovizualizacijska rješenja prikaza geoinformacija u turističke svrhe
Razlozi nesuglasja u sadržajima postojećih evidencija o nekretninama u katastru zemljišta i zemljišnoj knjizi
Razmatranje mogućnosti primene GPS-a [Global positioning system] u inženjerskoj geodeziji
Razvoj GIS-orijentiranih aplikacija u 4GL programskom okolišu baza podataka
Razvoj i primjena pseudolita za pozicioniranje i navigaciju
Razvoj novih tehnologija i mjerne tehnike
Razvoj znanstveno-nastavnog područja mjerenja i mjernih instrumenata u Geodetskom zavodu Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Računalni program "Kartografske projekcije"
Računalom podržani sustav "Systemap/Microstation" za digitalno kartiranje na analognim stereoinstrumentima
Računanje korekcije reljefa u prostornoj i spektralnoj domeni
Računanje parametara nivo-elipsoida
Računanje površine lika proizvoljnog oblika na elipsoidu
Računarski potpomognuti postupci mjerenja i mjerni roboti za iskolčavanje i kontrolu građevinskih objekata u mostogradnji i visokogradnji
Računska obrada nivelmanske mreže Republike Slovenije
Real estate cadastre development in Serbia
Real estate mass appraisal in the real estate cadastre and GIS environment
Recent structural set and load test of simply supported Pernica bridge
Rekonstrukcija meridijanske elipse na bazi eksperimentalnih mjerenja
Retrospektiva razvoja računalstva i informatike u Hrvatskoj s naglaskom na tehničke znanosti i geodeziju
STOKIS u hrvatskoj pravnoj regulativi
Satelitska misija CHAllenging Minisatellite Payload (CHAMP)
Satelitska misija Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer (GOCE)
Satelitska misija Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE)
Sekularna varijacija geomagnetskog polja na teritoriju Hrvatske
Sekvencijalni postupak izjednačenja geodetskih mreža
Slobodno formiranje isječaka kartografskog prikazivanja u projekcijskoj ravnini
Some basic indices of horizontal landscape structure of the southern part of Vis island, Croatia
Sređivanje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Bjelovarsko-bilogorske županije
Stability of the Krško nuclear power plant
Stajališna analiza gravimetrijskih mjerenja
Stjepan Esteban Horvat
Stjepan Horvat
Stjepan Horvat, prvi geodet rektor zagrebačkog sveučilišta
Strategy and system of quality control of the official geographic data produced by private companies in Croatia
Studiji geodezije i geoinformatike u Europi
Sudsko uređenje međe : (evidentiranje međa uređenih u posebnome postupku)
Super resolution mapping of agricultural parcel boundaries based on localized partial unmixing
Suvremena pomorska kartografija u izvaneuropskim državama
Suvremena topografska izmjera i geovizualizacija palagruškog arhipelaga za potrebe interdisciplinarnih istraživanja
Škola nivelmana visoke točnosti
TOPOCAM Kern
Temeljna topografska baza podataka STOKIS-a
Teoretska osnova rektifikacije glavnog uvjeta nivelira s kompenzatorom
Terenske metode ispitivanja glavnog uvjeta nivelira s kompenzatorom
Terestrički laserski skaneri
Testing of image quality parameters of digital cameras for photogrammetric surveying with unmanned aircrafts
The application of intelligent techniques for massreal estate appraisal
The statistical approach for estimation of horizontal uncertainty of the points of digital large-scale maps
Thematic nautical charts and handbooks for the sea area of eastern Adriatic coast
Todays common errors for display toponyms on web maps and solutions
Točka u poligonu
Točnost dijela triangulacije 2. reda Hrvatske
Točnost presjeka naprijed
Točnost proračunanog volumena trupa ceste s obzirom na korišteni digitalni model reljefa
Transformacija koordinata iz Budimpeštanskog sustava na području Baranje u Gauss-Krügerovu projekciju
Transformacija koordinata iz Krimskog sustava na području Istre u Gauss-Kruegerovu projekciju
Transformacije geometrijskih podataka u katastru
Transformiranje linearne kombinacije kosinusa višestrukih argumenata u polinom po potencijama kosinusa i obratno
Transformiranje linearne kombinacije sinusa višestrukih kutova
Transformiranje sinusa i kosinusa višestrukih argumenata
Trigonometrijska točka 1. reda Brusnik
Uloga komasacija u zemljišnom informacijskom sustavu
Underpinning land management
Upoređivanje rezultata optimizacije geodetskih mreža po raznim kriterijumima
Uređenje poljoprivrednog zemljišta kao čimbenik razvoja poljoprivrede
Uređivanje međa u upravnom i sudskom postupku
Uređivanje skaniranih crno-bijelih tekstualnih predložaka i pisma na karti
Usporedba globalnog modela visina SRTM3 s postojećim digitalnim modelima reljefa na području Hrvatske
Usporedba između trigonometrijskog i GSP-geoidnog načina prijenosa visina
Usporedba metoda interpolacije batimetrijskih mjerenja za praćenje promjena volumena jezera
Usporedba metoda izjednačenja trilateracijskih mreža mjerenih elektrooptičkim daljinomjerima
Usporedba površina katastarskih čestica stare i nove izmjere
Usporedba studija geodezije i geoinformatike na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa srodnim studijima u svijetu
Usporedba vrijednosti vegetacijskog indeksa dobivenog na temelju digitalnog broja i refleksije na vrhu atmosfere
Uspravne gnomonske perspektivno konusne projekcije sfere
Utemeljenje međunarodne znanstvene suradnje u području geodezije i uloga J. J. Baeyera
Utjecaj gustoće pripovršinskih masa Zemljine kore na geoidne undulacije
Utjecaj izbora metode uklanjanja depresija na digitalni model reljefa dobiven slikovnom korelacijom
Utjecaj konfiguracije reljefa na preciznost geodetskih mjerenja
Utjecaj nestacionarnosti mjerenih veličina plovećih objekata na točnost njihova određivanja geodetskim metodama
Utjecaj popravaka mjerila nivelmanskih letava na točnost II NVT
Utjecaj sile trenja pri mjerenju duljina vrpcom po terenu
Utjecaj čestica na točnost grafičkog određivanja njihovih površina
Uvođenje urbane komasacije i uloga geodezije u njoj
Učinkovitost hannoverskog modela u ispitivanju pomaka repera osnovne nivelmanske mreže
Važnost modernoga katastra u zaštiti okoliša
Videoteodoliti i njihova primjena
Visinski sustavi u nekim europskim zemljama
Vizualizacija 3D modela Samoborskoga gorja
Višestruko povećavanje ili smanjivanje pomoću stroja za kopiranje
Vjetroelektrana Mesihovina - vizija energetske budućnosti Bosne i Hercegovine
Vrste međa i točnost njihova prikaza na katastarskim planovima
Zadar i njegova geodezija jučer i danas
Značenje i usporedbena analiza pojmova srednja pogreška i standardno odstupanje
Značenje metrološke djelatnosti i njen razvoj u Republici Hrvatskoj
Žalbe u postupku održavanja katastra
Život i djelo akademika Petra Krešimira Čolića
Život i djelo dr. sc. Stjepana Klaka, profesora emeritusa
Život i djelo prof. dr. Franje Brauma
Život i djelo prof. dr. sc. Dušana Benčića : (1921.-2010.) : in memoriam
Život i djelo prof. dr. sc. Paška Lovrića
Život i rad prof. dr. sc. Filipa Racetina
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Geodetska sekcija Društva inžinjera i tehničara NR Hrvatske, 1947-.
Zagreb : Hrvatsko geodetsko društvo = Croatian Geodetic Society,
Nastavlja: Bilten Geodetske sekcije DIT-a za Hrvatsku
Isto izdanje u drugom mediju: Geodetski list (Online)

Održavanje sustava u tijeku

Sustav je trenutačno nedostupan zbog održavanja.

Zapisi o posjedovanju i primjercima trenutačno nisu dostupni. Za više informacija kontaktirajte osoblje knjižnice ili pošaljite upit administratoru:

informacijski.centar@nsk.hr