Geodetski list

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000004833
Ostali autori: Hrvatsko geodetsko društvo (Zagreb) (-)
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Automatizirano uređivanje vektorske slike katastarskog plana
Analiza ovisnosti "vidljivosti" GPS satelita o geografskoj širini mjesta mjerenja
Analiza mjernih veličina pri određivanju deformacija građevina
Analiza numeričke obrade površina kartografskih jedinica na karti boniteta tala Hrvatske
Aktualna nastojanja državnog organa u promicanju geodetske djelatnosti, bitnog čimbenika gospodarskog razvoja i planiranja u Republici Hrvatskoj
Anaglifski stereoskopski prikaz modela terena na ekranu računala
Analiza kutnih odstupanja u poligonskom vlaku
Analiza rezultata mjerenja pomaka mosta preko Pazinske jame
50. obljetnica Geodetskog lista
Albresova ekvivalentna konusna projekcija
Automatizirano određivanje deformacija građevinskih objekata pri probnim opterećenjima
Analiza višestrukih mjerenja
Analiza rezultata s razredbenih ispita na Geodetskom fakultetu [Sveučilišta u Zagrebu]
[Hrvatska kartografija u Barceloni '95.
Analiza pogrešaka u blizupredmetnoj fotogrametriji (DLT-metoda) metodom simuliranja
Agroekološko kartiranje i modeliranje u GIS-okruženju
Analiza prolaženjem mrežom i AutoCAD Map
Application of GIS technology in soil inventories and preparing of special thematic maps
200 godina metra
Automatizirano određivanje prosječne temperature zraka pomoću brzine zvuka i kroskorelacijske funkcije pri preciznom mjerenju duljina
Analiza ostvarenih znanstvenih rezultata geodetskih određivanja položaja Opservatorija Hvar
Automatizacija mjerenja visinskih razlika i određivanje visina točaka
Automatska registracija i prijenos podataka mjerenja s pomoću Rec-modula i uređaja WILD GIF 10
Algoritam programa za crtanje pregleda listova planova standardnih mjerila i trase voda
Agrarni odnosi na području Dalmacije tijekom mletačke vladavine s posebnim osvrtom na Grimanijev agrarni zakon i Grimanijeve mape
XX. generalna skupština IUGG u Beču od 11. do 24. kolovoza 1991. i uspješno sudjelovanje hrvatskih geodeta
Astronomsko-geodetski radovi na određivanju novih geoidnih točaka u Republici Hrvatskoj
Automatska vektorizacija katastarskih planova
Analiza odstupanja izvedenih od projektiranih visina završnog, asfaltnog sloja na cestama različitih kategorija
80. obljetnica Geodetskog lista
Analiza razlika visina GSP-točaka u starom i novom visinskom sustavu na testnom području Grada Zagreba
3D modeli i vizualizacija u GIS-okružju
Automatizacija ispitivanja preciznosti nivelira i umjeravanja invarnih nivelmanskih letvi
Analysis of structure surveying method by 3D laser scanners
Automatizacija ispitivanja preciznosti teodolita prema normi HRN ISO 17123-3:2004
An analysis of the impact of errors occurring in the auxiliary parameters while determining geometric corrections of distance
Airborne hyperspectral surveillance of the ship-based oil pollution in Croatian part of the Adriatic Sea
Automatizacija mjerenja atmosferskih parametara pri preciznom mjerenju duljina
Analiza mareografskih podataka o Jadranskome moru od 1953. do 2006. godine
Analiza točnosti nivelmanskih mjerenja i jedinstveno izjednačenje II. NVT-a
Algoritam za preciznu eliminaciju utjecaja distorzije objektiva digitalnih kamera
Analiza planova i karata grada Zagreba na hrvatskim kartografskim web servisima i portalima
Analiza utjecaja stabilizatora na određivanje elemenata vanjske orijentacije kamere na bespilotnoj letjelici
Analiza pomaka na Geodinamičkoj mreži Grada Zagreba iz različitih vremenskih epoha
Analysis of the display of digital terrain models using different interpolation methods
Automatizacija ispitivanja preciznosti elektrooptičkih daljinomjera na kalibracijskoj bazi
Bonitiranje zemljišta u funkciji čuvanja i podizanja plodnost tla
Budućnost geodezije
Bolonjska deklaracija i reforma studija na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Bolonjski proces na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Batimetrijska izmjera jezera Skradinskog buka
Centriranje osovinskog voda na brodu pomoću uskog svjetlosnog snopa kad je brod na navozu
Crtež u geodeziji
Cartography in Croatia
Cestovna raskrižja u više razina na kartografskim prikazima različitih mjerila
Cartographic information system "OEROK Atlas Online"
Čedomir Nogić, dipl. ing. geodezije : 1961.-2010. : in memoriam
Digitalna mjerna sprava X-plan 360iR
Digitalizacija digitalizatorom Cherry Mk. IV
Descriptio Croatiae
Državna geodetska služba u Sloveniji
Državna geodetska služba u Sloveniji
Deset godina sustavnog praćenja pomicanja tla na Ljubljanskom barju
Dijeljenje trapeza paralelno s njegovim osnovicama
Dupinova indikatrisa
Dodirni zaslon u računalnoj tehnici
Duljina luka meridijana
Digitalizacija katastarskih planova skanerom
Dimenzioniranje širine poljodjelskih tabli prema uvjetima površinske odvodnje
Digitalno stereoskopiziranje slojnog plana
Datum geodetskih mreža i S-transformacije
Direktno georeferenciranje senzorom POS AV510
Digital cadastral surveying for land encroachment identification using spatial technologies
Dynamic deformation monitoring of a technological structure
Deformation analysis based on designed experiments and Kalman filter
Directional remote sensing
Entropija i evolucija reljefa
Ekvivalentno preslikavanje rotacijskog elipsoida na sferu i obratno primjenom trigonometrijskih redova
Ekvidistantno preslikavanje po meridijanima rotacijskog elipsoida na sferu i obratno primjenom trigonometrijskih redova
Etažno vlasništvo
Evaluation of JERS-1 imagery for geological applications in Dinaric Alps
Evidentiranje i obilježavanje pojasa pomorskog dobra
Elektronička obrada podataka katastra zemljišta u sjedištu Županijskog ureda za katastarsko-geodetske poslove u Splitu
Ekološki i sigurnosni problemi pri projektiranju zimskog sportskog centra
EPVGI [Eksperimentalni poligon Vojnogeografskog instituta] 90
Evidencije pomorskih područja
Evaluating the usage of RTK GPS technique in the control of highway geometry
Evolucija web geoinformacijskih sustava
Europski projekt OBSERVE
Extraction of diseases and insect pests for tobacco based on hyperspectral remote sensing
Evidencije prostornih podataka u autorskoj kartografiji
Evidencija naselja i katastarskih općina u Registru prostornih jedinica
Estetika u kartografiji od antike do renesanse
Estetika u kartografiji od renesanse do danas
Fizikalna osnova utjecaja atmosfere u geodetskim mjerenjima
Fotogrametrija, daljinska istraživanja i GIS kao nove tehnologije u prostornom planiranju i urbanizmu
Features of slope inclination and planar curvatures of the broader area of Duvanjsko polje
Globalna točnost mreže II NVT SFRJ s obzirom na spektralne kriterije
GPS mreža Novo Mesto
Geografska širina Opservatorija Maksimir određena s deklinacijama zvijezda u sustavu FK5 i reducirana na "CIO" pol
Geodesy in Croatia 1991-1994
Geodetic networks for special purposes
Geodetski fakultet na Webu
Geodeti u hramu prirode Plitvička jezera
Geodetski radovi na sanaciji kupole katedrale sv. Jakova u Šibeniku
Geomagnetska deklinacija na prostoru Hrvatske na temelju globalnih geomagnetskih modela
Geodezija u Tehničkoj enciklopediji
Globalni geopotencijalni modeli na teritoriju Hrvatske
Geomagnetism in Croatia
Geodinamika prostora Grada Zagreba
Geoinformacijski sustav bunarskih bušotina
Geodezija u prostornom uređenju
Geodetsko srednje školstvo u proteklom vremenu
Geodetski radovi prilikom sanacije asfaltnog zastora autocesta
Geodetski poslovi na pilot-projektu registracije pomorskog dobra na području Zadarske županije
Geodetsko-hidrografska mjerenja integriranim sustavom GPS-a i echo-soundera za potrebe izrade prostornih planova i projektiranja
Geostatistička analiza batimetrijskih mjerenja na primjeru jezera Kozjak
Geodetski radovi i njihov značaj u geoistraživanjima ležišta lignita "Kongora"
GPS-antena Zephyr Geodetic
Geodetsko-geološka istraživanja na širem zagrebačkom području oslonjena na Geodinamičku mrežu Grada Zagreba
Geomagnetska i GNSS izmjera vrha otočića Jabuke
Global monitoring of the technical condition for the "Donbass Arena" stadium, Ukraine
Geomagnetske anomalije na području Republike Hrvatske
Geometrijske interpretacije afinog preslikavanja
Geodinamička GPS mjerenja u odabranom test području Dinarida i usporedba s recentnim geološkim tektonskim pokretima
Hrvatski katastar zemljišta na putu ka obliku međnoga katastra
Hrvatski geodetsko-prostorni sustav na pragu europskih trendova
Hrvatska geodetska terminologija
Hrvatski kartografi
Hrvatska u EUREF'94 [European Reference Frame] i projekt CRODYN [Croatian Geodynamic Project]
Hrvatski kartografi u doba starih izmjera na području uže Hrvatske i Slavonije
Hrvatski doprinos srednjoeuropskoj kartografiji 17. stoljeća
Hrvatska geodezija od 1878. do 2003. godine
Hrvatska geodezija od 1878. do 2003. godine
Hrvatska geodezija na internetu
Hrvatska geomagnetska mreža sekularnih točaka
Hrvatsko geomagnetsko normalno referentno polje 2004,5
Izvornici za sastavljanje Hrvatske geodetske monografije
Izometrijska širina i loksodroma
Inozemna iskustva u uspostavljanju nacionalnih topografsko-kartografskih baza podataka
Instrumenti "Geodimeter"
Istraživanje krivulja za prelazak iz WGS84 koordinatnog sustava u državni koordinatni sustav
Informacijski sustav Katastar nekretnina INE
Integriranje GSP podataka u GIS
Ispitivanje novog mosta preko Drave u Osijeku
Izjednačenje triangulacije
Izbor kartografske projekcije za karte sitnih mjerila
Integrirani geodetski mjerni sustav
Informacijski aspekti u grafici Martina Rote Kolunića i Natalea Bonifacija
Instrumentalne pogreške pri mjerenju kratkotrajnih vertikalnih deformacija građevina
Izjednačenje slobodne mikrotriangulacijske mreže primjenom pseudoinverzije i usporedba s klasičnom metodom
Ispitivanje utjecaja algebarske korelacije na klasično izjednačene gradske trigonometrijske mreže
Ispitivanje mogućnosti zamjene detaljnog nivelmana fotogrametrijskom metodom određivanja visina točaka
Ispitivanje vijadukta Limska draga pokusnim opterećenjem
Izjednačenje geodetskih mreža s dodatnim fiktivnim mjerenjima
Ispitivanje primjene Ferrerove formule za ocjenu vanjske točnosti mreže u kojoj su mjereni pravci girusnom metodom
Ispitivanje težina mjerenja horizontalnih kutnih veličina modernim elektorničkim teodolitima E2 i T2000S s prijedlogom za modificiranje metoda mjerenja
Iskustva i razvoj drugih država pri oblikovanju vojnih topografsko-kartografskih digitalnih sustava i karata te stanje u Republici Hrvatskoj
Ispitivanje preciznosti motorizirane mjerne stanice Topcon GMT-100 prema ISO normama 17123-3 i 17123-4
Infrastruktura prostornih podataka u Njemačkoj
ISO norme za kontrolu kvalitete geoinformacija
Izrada geodetske podloge za projektiranje kombinacijom GPS-a i terestričkoga trodimenzionalnoga laserskog skeniranja
Izrada digitalnih katastarskih planova i njihova komparacija s knjižnim dijelom katastarskog operata
Izrada tehničke dokumentacije za Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. na području Bjelovarsko-bilogorske županije
Izlaganje na javni uvid podataka katastarske izmjere
Ispitivanje utjecaja bočne refrakcije na mjerenja horizontalnih pravaca u tunelu
Instrumenti na stanici za praćenje disanja Zemljine kore na RGN fakultetu Zagreb
Izbor negeodetskih časopisa prikladnih za geodetske sadržaje
Ispitivanje CROPOS-a
Ispitivanje točnosti Topografske karte u mjerilu 1:25 000 u izdanju Vojnogeografskog instituta u Beogradu
Iskustvo Hrvatskog Telekoma d. d. u uređenju imovinskopravnih odnosa za potrebe elektroničke komunikacijske infrastrukture
Ispitivanje utjecaja distorzije objektiva nemjernih digitalnih kamera na točnost fotogrametrijske izmjere
Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacije u zvanju tehničar/tehničarka geodezije i geoinformatike
Jugoslavenski vertikalni datumi i preliminarno povezivanje nove jugoslavenske nivelmanske mreže s austrijskom i talijanskom
Jedna koncepcija pristupa eksplicitnom iskazivanju Darcyeva koeficijenta za prijelazno područje na Nikuradzeovim dijagramima
Kritički pogled na stanje evidencija o nekretninama u Republici Hrvatskoj
Katastarska i zemljišno-knjižna evidencija Palagruže
Kartografija u Hrvatskoj 1991-1995.
Kartografska informacija u geografskom informacijskom sustavu
Kut u mjernim lancima
Koncepcijski model višenamjenskog katastarskog sustava zasnovanog na mjerenjima
Kontrola preciznosti mjerenja, mjernih instrumenata i uređaja
Kartografski spomenici Ivanca
Kartografsko modeliranje jučer i danas uz osvrt na automatiziranu kartografsku generalizaciju
Kaptaža tunela "Učka"
Korekcija reljefa uz prostorni model gustoće
Komasacije i hidromelioracije zemljišta
Komasacija šuma u Švedskoj i Norveškoj - sa osvrtom na naše uslove
Korelacija pri izravnavanju poligonometrijskih mreža preko čvornih tačaka
Kritički osvrt na ocjenu točnosti mjerenja u dijelu triangulacije 2. reda Jugoslavije
Komasacija sutra
Kombinacija terestričkih mjerenja i mjerenja s pomoću satelita
Komforno preslikavanje rotacijskog elipsoida na sferu i obratno primjenom trigonometrijskih redova
Kontrola točnosti gradnje brodskih konstrukcija geodetskim metodama mjerenja
Kriteriji za ocjenu točnosti geodetskih mreža
Kalibracija relativnih Scintrex CG-3M gravimetara HGI-1 i HGI-2
Koncept mobilne multimedijalne kartografske komunikacije
Koncept mobilne multimedijalne kartografske komunikacije
Kartografika karata biciklističkih ruta
Kinematički mjerni sustavi za praćenje pomaka i deformacija građevina
Kalibracija digitalne kamere FUJI FinePIX S2 Pro
Katastar vodova u lokalnoj samoupravi
Kontrola vertikalnosti nosača antenskih sustava
Konformne projekcije za Hrvatsku s najmanjim apsolutnim linearnim deformacijama
Komasacija zemljišta i ruralni razvoj
Koncepcijski model pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica u katastar nekretnina
Katastarske izmjere grada Zagreba
Land and property registration guidelines for the countries in transition
Logaritamsko-eksponencijalne ovisnosti točnosti izoštravanja i srednje pogreške vizurnog pravca uslijed paralakse nitnoga križa durbina o duljini vizure
Large scale topographic maps generalisation and visualization based on new methodology
Locata – nova tehnologija visokopreciznog pozicioniranja na otvorenome i u zatvorenim prostorima
Minimalne veličine signatura kao uvjet čitljivosti karte
Matematički model vertikalnih pomaka Krčkog mosta
Metode prikupljanja i pohranjivanja prostornih podataka u informacijskim sustavima o prostoru
Mjerna kompatibilnost i usporedivost mjernih rezultata
Modernizacija provedbe urbane komasacije s pomoću programskog okružja RO (p)
Mogućnosti i stanje GPS-tehnologije te rezultati ispitivanja prijemnika Ashtech na kalibracijskoj bazi Geodetskog fakulteta u Zagrebu
Mogućnosti primjene GPS u gradskim geodetskim mrežama
Mogućnosti i kratki opis načina rukovanja digitalnim nivelirom wild na 2000
Modernizacija GPS-a (GNSS-2)
Mogućnost nezavisne kontrole duljine kalibracijske baze s pomoću GPS-a
Multipath and multipath reduction in the urban environments
Mathematical analysis of measured displacements with emphasis on polynomial interpolation
Metadata catalogues in spatial information systems
Model tijeka katastarske izmjere
Modelling behaviour of bridge pylon for test load using regression analysis with linear and non-linear process
Methods of artificial intelligence used for transforming a system of coordinates
Methodology of development of purpose maps in GIS environment – resource management
Mogućnosti geodetskih instrumenata u određivanju dinamičkih pomaka građevina
Mass appraisal - international background, Polish solutions and proposal of new methods application
Nova koncepcija u uspostavi gradskih geodetskih mreža
Najčešće biljne zajednice na klizištima
Numerička integracija u elipsoidnoj geometriji
Nezavisna kontrola geodetskih mreža iznand dugih tunela pomoću astronomski određenih smjernih kutova
Namjenska pedološka karta Republike Hrvatske mjerila 1:300 000
Najudaljenija točka loksodrome od ortodrome
Normizacija digitalnih prostornih informacija
Naši kartografi 16. i 17. stoljeća
Nova generacija nivelira s automatskim očitavanjem i registracijom letve i duljina-WILD na 2000
Negativni utjecaji nekih zakonskih propisa bivše SR Hrvatske na održavanje katastra zemljišta
Novi postupci u tunelogradnji
Normizacija geopodataka
Nezavisna astronomska kontrola vanjske geodetske mreže tunela "Mala Kapela"
Numeričke vrijednosti geometrijskih konstanti elipsoida GRS 80
Nova tehnološka dostignuća u konstrukcijama integriranih mjernih stanica
Nove revolucionarne mogućnosti u geodeziji koje pružaju otkrića za koja su dobivene Nobelove nagrade za fiziku 2005. i 1997. godine
Noćna opažanja geomagnetskog polja na sekularnoj točki POKUpsko
O životu i radu prof. inž. Mate Jankovića
Optimalno korištenje prometnica na području RZ Alpe-Jadran pomoću automobilskog informacijskog sistema (AIS)
Orient
O geodetskim radovima u Splitu u početku 20. stoljeća
O organizaciji privatne geodetske djelatnosti u Republici Austriji
Od katastra vodova prema komunalnom informacijskom sustavu
O životu i radu prof. dr. Dionisa Srebrenovića
Osnovni geodetski zadaci uzduž meridijana i uzduž paralele na rotacijskom elipsoidu
Optimiranje geodetskih mreža
Od mjerenja do mjeriteljske informacije
Osvrt na neka pravila o dizalicama
Osvrt na afinu transformaciju
Određivanje koordinata trigonometrijske točke mjerenjem unutarnjih pravaca i vertikalnih kutova na dvije dane točke
Određivanje površina u geodeziji i kartografiji
Osvrt na metodiku postavljanja mjernih lanaca
Osnovni pojmovi mjerne tehnike u svjetlu međunarodnih normi
Osvrt na tematske karte geoloških znanosti
Određivanje proširene nesigurnosti
Određivanje granica razreda metodama aritmetičkog i geometrijskog niza
Određivanje koordinata trigonometrijske tačke mjerenjem unutrašnjih pravaca i vertikalnih kutova na dvije date tačke
Osvrt na pregled boja, rastera i oznaka za osnovnu hidrogeološku i osnovnu inženjerskogeološku kartu Jugoslavije
Određivanje elemenata Zeissovog komparatora i komparacija nivelmanskih letava
Obrazovanje na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Određivanje parametara linearne zavisnosti
O obnovi zemljišnih knjiga nakon provedenih katastarskih izmjera
Određivanje pomaka točaka postupcima deformacijske analize
Određivanje vertikalnoga gradijenta ubrzanja sile teže relativnim Scintrex gravimetrima HGI-1 i HGI-2
Opisivanje geoinformacija metapodacima
Obrazovanje geodetskog tehničara danas
Obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja
Osnovna gravimetrijska mreža Republike Hrvatske
Oblikovanje veza Facility management i poslovnih informacijskih sustava
Osnovna GPS-mreža RH
Osvrt na neusklađenost i nedorečenost propisa u vezi s Planom posebnih dijelova nekretnine
Open geospatial consortium web services in complex distribution systems
Optimum resolution and size of DTM during modelling topographic effect
Optimization of land distribution in land consolidation
On computational aspects of data processing of geodetic networks with large number of unknown parameters
Određivanje geomagnetskih elemenata na odabranim lokacijama sa zemljom crvenicom
One method of renewal of stereographic survey data in Čoka municipality
O Ruđeru Boškoviću i njegovu prijedlogu za osnivanje geodetske škole
Optimizacija katastra vodova u lokalnoj infrastrukturi prostornih podataka
Određivanje pravocrtnosti skupa točaka u ravnini
Osnovni geodetski radovi prilikom uspostave pulskog bazisa i određivanja njegove duljine
O mogućnosti konstrukcije atomskih interferometrijskih žiroskopa i akcelerometara
Prilog interpretaciji problema izjednačenja
Pogreške pribora, opažača te vanjski utjecaji na točnost određivanja kratkotrajnih vertikalnih deformacija građevina
Površina elipsoidnog trapeza
Primjena geodetskih metoda mjerenja pri rekonstrukciji plovećih objekata
Pedeset godina rada prof. dr. Lea Randića na Geodetskom (Tehničkom) fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Površinske signature na kartama
Prilog određivanju koordinata detaljnih točaka
Poljoprivreda, biotopi, zaštita čovjekove okoline i komasacija
Preliminarni rezultati GPS mreže "Zagorje '92" i ispitivanje kvalitete dijela postojeće triangulacijske mreže prvog reda
Programski sustav SCOP, za oblikovanje i primjenu digitalnih modela reljefa
Primjena kriterija za ocjenu točnosti u slobodnoj mikrotriangulacijskoj mreži
Programski paket BPSCAD
Problem eliminacije i metoda najmanjih kvadrata
Prof. dr. ing. Krešimir Čolić redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Prilog ispitivanju i rektifikaciji glavnog uvjeta automatskih nivelira u laboratoriju
Primjena GPS tehnike u fotogrametriji
Područja geodetskih istraživanja utjecaja atmosfere
Primjena metode konačnih elemenata u određivanju pomaka i deformacija građevinskih objekata
Povezanost funkcijskih modela posrednih i uvjetnih mjerenja
Poboljšana metoda modeliranja masa Zemljine kore
Primjena daljinskih istraživanja u kartografiji
Podzemna geodetska osnova tunela "Mala Kapela"
Pojam i značenje mjerne ponovljivosti i obnovljivosti
Praćenje slijeganja kuće u Visokoj ulici 14 nakon raketiranja Gornjega grada u Zagrebu
Prilog poznavanju Szemanove karte Zagrebačke biskupije 1:150 000
Programska podrška analitičkim steroinstrumentima Leica
Pogreška kompenzacije kompenzatora teodolita
Pregled ostvarenih rezultata na znanstvenom projektu "Osnovni geodetski radovi informacijskoga prostornog sustava Republike Hrvatske"
Primjena upravnog postupka kod provedbe promjene stanja u katastru zemljišta
Prilog poboljšanju izrade osnove za procjenu zemljišta u komasaciji
Princip rada ručnog laserskog daljinomjera Leica "Disto" i njegove primjene
Polumjer zakrivljenosti meridijanske elipse
Pregled svemirskih znanstvenih istraživanja u Mađarskoj
Pojam, značenje i iskazivanje mjerne nesigurnosti
Proračun sastavnica nesigurnosti i sastavljene standardne nesigurnosti
Pojava i razvoj portulana s posebnim osvrtom na portulanski atlas Diega Homena
Prevođenje preglednih podataka o prostornim jedinicama u okružju GIS-a
Pogreška stabilizacije kompenzatora teodolita
Pregled geodetskih određivanja položaja i ostvarenih znanstvenih rezultata na Opservatoriju Hvar
Parametri definiranja performansi navigacijskih sustava
Povezivanje muenchenske i zagrebačke baze za ispitivanje i umjeravanje elektrooptičkih daljinomjera
Precizni kompenzatorski niveliri firme Carl Zeiss Jena i automatizacija u nivelmanu
Prilog kontroli koeficijenta jednadžbi popravaka pri presjeku duljina i pravaca
Programski paket "Katastar zemljišta" u izvedbi Informatičnog inženjeringa iz Varaždina
Prilog istraživanju primjene geodetskih metoda mjerenja pri gradnji plutajućih dokova izuzetno velikih dimenzija
Poboljšanja algoritma za transformaciju koordinata između susjednih sustava Gauss-Kruegerove projekcije na području Jugoslavije
Prilog proračunu točnosti određivanja položaja kose ravnine s pomoću ravnine opisane vizurnom osi instrumenta
Primjena geodetskih metoda mjerenja visoke točnosti na plovećim i plutajućim objektima na moru
Projekt i izgradnja kalibracijske baze Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Primjena geodetskih metoda mjerenja pri gradnji plovećih objekata metodom otoka na navozu
Prva GPS mjerenja u Sloveniji
Početni digitalni model gustoće površinskih masa zemljine kore u test-području "Slovenija i okolni dio Hrvatske" za regionalne potrebe fizikalne geodezije
Pregled radova na automatizaciji katastra u Austriji
Preciznost određivanja vertikalnih mikropomaka geodetskim i negeodetskim instrumentima
Primjena AutoCAD Mapa u kartografskoj generalizaciji linija
Položajno vezane usluge
Prijedlog djelovanja Geodetske tehničke škole u sklopu priprava za uvođenje državne mature
Primjena u praksi Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države
Povijesni pregled smanjivanja dimenzija GPS-prijamnika
Primjena dvofrekventne batimetrije u određivanju sedrenih naslaga
Primjena GPS-a na uspostavi geodetske osnove za potrebe tunelogradnje
Progušćenje točaka Geodinamičke mreže Grada Zagreba u podsljemenskoj zoni
Povijesni pregled širenja znanja o geomagnetizmu i njegovim promjenama
Predikcija lokacije podmorskih izvora opskrbe pitkom vodom
Povijesni pregled uporabe magnetskoga kompasa, osnovni princip rada elektroničkoga kompasa i autonavigacije
Posebna geodetska podloga
Prijedlog nomenklatura novih listova službenih karata
Problems of the scale and building of topographical data infrastructure
Povijest publikacije "Znakovi i kratice na pomorskim kartama" u izdanju Hidrografskog instituta
Promjene razine mora i varijacije Mjesečevih deklinacija u nutacijskom razdoblju na četiri mareografa u Hrvatskoj
Poboljšanja geovizualizacije kartografskog prikaza PDA-uređajem
Parcelacijski elaborat za diobu ili spajanje katastarskih čestica
Prijedlog da se u Zagrebu i okolici uz CROPOS-ove stanice postavi i nekoliko GPS (GNSS)-permanentnih stanica za geodinamiku i moguću najavu većeg potresa u sljedećem vremenskom razdoblju
Provedba Planerske zone u komasaciji građevinskog zemljišta
Prijedlog gravimetrijske kalibracijske baze Republike Hrvatske
Prijedlog dopune gravimetrijske mreže 0. reda Republike Hrvatske
Primjena modela geoida HRG2009 u tunelogradnji
Primjena tehnologije GIS-a za izradu interaktivne web karte Sveučilišta u Zagrebu
Primjena laserskog skeniranja pri analiziranju štete na vozilima nakon prometnih nesreća
Pedestrian indoor positioning and tracking using smartphone sensors, step detection and map matching algorithm
Preliminary determination of spatial geodetic monitoring accuracy for free station method
Quality model based on total quality management in photogrammetry
Računarski potpomognuti postupci mjerenja i mjerni roboti za iskolčavanje i kontrolu građevinskih objekata u mostogradnji i visokogradnji
Računalom podržani sustav "Systemap/Microstation" za digitalno kartiranje na analognim stereoinstrumentima
Razvoj GIS-orijentiranih aplikacija u 4GL programskom okolišu baza podataka
Razlozi nesuglasja u sadržajima postojećih evidencija o nekretninama u katastru zemljišta i zemljišnoj knjizi
Rasterski orijentirani GIS i digitalno procesiranje snimaka
Ravninski i prostorni mjerni lanci
Retrospektiva razvoja računalstva i informatike u Hrvatskoj s naglaskom na tehničke znanosti i geodeziju
Računalni program "Kartografske projekcije"
Računanje korekcije reljefa u prostornoj i spektralnoj domeni
Razmatranje mogućnosti primene GPS-a [Global positioning system] u inženjerskoj geodeziji
Računanje površine lika proizvoljnog oblika na elipsoidu
Razvoj znanstveno-nastavnog područja mjerenja i mjernih instrumenata u Geodetskom zavodu Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Računanje parametara nivo-elipsoida
Razvoj novih tehnologija i mjerne tehnike
Računska obrada nivelmanske mreže Republike Slovenije
Razlike u kartografici katastarskih planova
Rekonstrukcija meridijanske elipse na bazi eksperimentalnih mjerenja
Različita geovizualizacijska rješenja prikaza geoinformacija u turističke svrhe
Razvoj i primjena pseudolita za pozicioniranje i navigaciju
Real estate cadastre development in Serbia
Real estate mass appraisal in the real estate cadastre and GIS environment
Recent structural set and load test of simply supported Pernica bridge
Raspon deformacija u uspravnoj ekvidistantnoj konusnoj projekciji
Stjepan Esteban Horvat
Stjepan Horvat
Slobodno formiranje isječaka kartografskog prikazivanja u projekcijskoj ravnini
Suvremena pomorska kartografija u izvaneuropskim državama
Sekvencijalni postupak izjednačenja geodetskih mreža
Stajališna analiza gravimetrijskih mjerenja
Strategy and system of quality control of the official geographic data produced by private companies in Croatia
Stjepan Horvat, prvi geodet rektor zagrebačkog sveučilišta
Satelitska misija CHAllenging Minisatellite Payload (CHAMP)
Satelitska misija Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE)
Satelitska misija Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer (GOCE)
Stability of the Krško nuclear power plant
Sekularna varijacija geomagnetskog polja na teritoriju Hrvatske
Sudsko uređenje međe : (evidentiranje međa uređenih u posebnome postupku)
Suvremena topografska izmjera i geovizualizacija palagruškog arhipelaga za potrebe interdisciplinarnih istraživanja
Studiji geodezije i geoinformatike u Europi
Sređivanje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Bjelovarsko-bilogorske županije
Super resolution mapping of agricultural parcel boundaries based on localized partial unmixing
Some basic indices of horizontal landscape structure of the southern part of Vis island, Croatia
STOKIS u hrvatskoj pravnoj regulativi
Škola nivelmana visoke točnosti
Transformiranje linearne kombinacije sinusa višestrukih kutova
Transformiranje linearne kombinacije kosinusa višestrukih argumenata u polinom po potencijama kosinusa i obratno
Točnost dijela triangulacije 2. reda Hrvatske
Terenske metode ispitivanja glavnog uvjeta nivelira s kompenzatorom
Thematic nautical charts and handbooks for the sea area of eastern Adriatic coast
Točnost proračunanog volumena trupa ceste s obzirom na korišteni digitalni model reljefa
Točka u poligonu
TOPOCAM Kern
Transformiranje sinusa i kosinusa višestrukih argumenata
Teoretska osnova rektifikacije glavnog uvjeta nivelira s kompenzatorom
Transformacije geometrijskih podataka u katastru
Terestrički laserski skaneri
Trigonometrijska točka 1. reda Brusnik
Transformacija koordinata iz Krimskog sustava na području Istre u Gauss-Kruegerovu projekciju
Transformacija koordinata iz Budimpeštanskog sustava na području Baranje u Gauss-Krügerovu projekciju
The application of intelligent techniques for massreal estate appraisal
Todays common errors for display toponyms on web maps and solutions
Temeljna topografska baza podataka STOKIS-a
The statistical approach for estimation of horizontal uncertainty of the points of digital large-scale maps
Točnost presjeka naprijed
Testing of image quality parameters of digital cameras for photogrammetric surveying with unmanned aircrafts
Utjecaj nestacionarnosti mjerenih veličina plovećih objekata na točnost njihova određivanja geodetskim metodama
Uređivanje međa u upravnom i sudskom postupku
Učinkovitost hannoverskog modela u ispitivanju pomaka repera osnovne nivelmanske mreže
Utjecaj popravaka mjerila nivelmanskih letava na točnost II NVT
Uređivanje skaniranih crno-bijelih tekstualnih predložaka i pisma na karti
Utjecaj čestica na točnost grafičkog određivanja njihovih površina
Utjecaj gustoće pripovršinskih masa Zemljine kore na geoidne undulacije
Upoređivanje rezultata optimizacije geodetskih mreža po raznim kriterijumima
Usporedba metoda izjednačenja trilateracijskih mreža mjerenih elektrooptičkim daljinomjerima
Utemeljenje međunarodne znanstvene suradnje u području geodezije i uloga J. J. Baeyera
Uloga komasacija u zemljišnom informacijskom sustavu
Uspravne gnomonske perspektivno konusne projekcije sfere
Utjecaj sile trenja pri mjerenju duljina vrpcom po terenu
Uređenje poljoprivrednog zemljišta kao čimbenik razvoja poljoprivrede
Uvođenje urbane komasacije i uloga geodezije u njoj
Usporedba između trigonometrijskog i GSP-geoidnog načina prijenosa visina
Usporedba površina katastarskih čestica stare i nove izmjere
Usporedba globalnog modela visina SRTM3 s postojećim digitalnim modelima reljefa na području Hrvatske
Underpinning land management
Usporedba metoda interpolacije batimetrijskih mjerenja za praćenje promjena volumena jezera
Utjecaj konfiguracije reljefa na preciznost geodetskih mjerenja
Usporedba studija geodezije i geoinformatike na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa srodnim studijima u svijetu
Usporedba vrijednosti vegetacijskog indeksa dobivenog na temelju digitalnog broja i refleksije na vrhu atmosfere
Utjecaj izbora metode uklanjanja depresija na digitalni model reljefa dobiven slikovnom korelacijom
Vrste međa i točnost njihova prikaza na katastarskim planovima
Višestruko povećavanje ili smanjivanje pomoću stroja za kopiranje
Videoteodoliti i njihova primjena
Važnost modernoga katastra u zaštiti okoliša
Vjetroelektrana Mesihovina - vizija energetske budućnosti Bosne i Hercegovine
Vizualizacija 3D modela Samoborskoga gorja
Visinski sustavi u nekim europskim zemljama
Značenje metrološke djelatnosti i njen razvoj u Republici Hrvatskoj
Zadar i njegova geodezija jučer i danas
Značenje i usporedbena analiza pojmova srednja pogreška i standardno odstupanje
Život i djelo prof. dr. Franje Brauma
Život i rad prof. dr. sc. Filipa Racetina
Život i djelo prof. dr. sc. Paška Lovrića
Život i djelo dr. sc. Stjepana Klaka, profesora emeritusa
Život i djelo akademika Petra Krešimira Čolića
Život i djelo prof. dr. sc. Dušana Benčića : (1921.-2010.) : in memoriam
Žalbe u postupku održavanja katastra
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Geodetska sekcija Društva inžinjera i tehničara NR Hrvatske, 1947-.
Zagreb : Hrvatsko geodetsko društvo = Croatian Geodetic Society,
Nastavlja: Bilten Geodetske sekcije DIT-a za Hrvatsku
Isto izdanje u drugom mediju: Geodetski list (Online)

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 88.567
Primjerak #1
God.64(=87):br.1(2010:Mar.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.69(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.67(2013)-89(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.70=93:br.1-4(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.72:br.4(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.73:br.3(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.73:br.4(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.64(=87):br.2(2010:June)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.64:br.3(2010:Sep.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.64:br.4(2010:Dec.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.65:br.1(2011:Mar.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.65:br.2(2011:June)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.65:br.3(2011:Sep.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.66:br.4(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.65:br.4(2011:Dec.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.66:br.1(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.66:br.2(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.66:br.3(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.74:br.1(2020)
Korištenje u čitaonici

NSK Čitaonica tekućih časopisa

Signatura: G (HRV)
Primjerak #1
God.69=92:br.3(2015:Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.68=91:br.1(2014:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.68=91:br.2(2014:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.68=91:br.3(2014:Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.68=91:br.4(2014:Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.69=92:br.1(2015:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.69=92:br.2(2015:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.69=92:br.4(2015:Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.70=93:br.1(2016:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.70=93:br.2(2016:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.70=93:br.3(2016:Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.70=93:br.4(2016:Prosinac)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 88.567
Primjerak #1
God.69(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.70=93:br.1-4(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.67(2013)-68(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.66:br.4(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.64(=87):br.1(2010:Mar.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.65:br.2(2011:June)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.64(=87):br.2(2010:June)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.64:br.3(2010:Sep.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.64:br.4(2010:Dec.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.65:br.1(2011:Mar.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.65:br.3(2011:Sep.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.65:br.4(2011:Dec.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.66:br.1(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.66:br.2(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.66:br.3(2012)
Nije za posudbu