Pravnik

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000002079
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Austrijski Savezni zakon o umjetnoj oplodnji
Analiza ankete među izbjeglicama u izbjegličkom centru "Gašinci"
Američko imigracijsko pravo
AIDS kao kaznenopravni, moralni i viktimološki problem
"Mi smo tu zbog građana"
Antiteroristički zakoni u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Ujedinjenom Kraljevstvu
A typology of the victim and the victim's relationship to the perpetrator from Article 188 of the Penal law of the Republic of Croatia
Agencije za privremeno zapošljavanje
Autonomne zajednice u Španjoskoj
Amandman II na Ustav Sjedinjenih Američkih Država
Aspekti pravnog uređenja mirenja u Hrvatskoj
Analiza prijedloga ustavne izmjene u sferi instituta zastare
Are we going the same way? : American and European perspectives in fighting corruption
Azil u suvremenom međunarodnom pravu
Alfred Plea
Borba protiv organiziranog kriminala i pranja novca
Bankovni sustav Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na bankovnu krizu
Bračni sporovi i osvrt na njihove posebnosti u odnosu na redovni parnični postupak
Cognitio extra ordinem u rimskom pravu
Četiri pravna pitanja iz teologijske sume Tome Akvinskog
Čedomorstvo
Državni poglavar
Djeca
Državni poglavar u predsjedničkom, polupredsjedničkom i parlamentarnom sustavu
Dionička društva i burzovno poslovanje
Denacionalizacija u hrvatskom pravnom sustavu
Državna suverenost i međunarodno kazneno sudovanje
Događaji i okolnosti koje su prethodile donošenju Ustava Sjedinjenih Američkih Država
Državnopravni položaj Rijeke u D'Annunzijevom vremenu 1918.-1920.
Djeca ulice
Državljanstvo Europske unije
Dodatne činidbe u društvu s ograničenom odgovornošću
Ekološki delikti
Ethics and nuclear energy
Ekstradicija
Etažno vlasništvo
Europsko i hrvatsko uređenje zaštite prava putnika u zračnom prometu
Eksteritorijalne otmice
European Union and the European Convention on Human Rights : the accession of a giant
Europski uhidbeni nalog i uloga zastare u postupku predaje : kritički osvrt na sudsku praksu iz teorijskog i praktičnog kuta
Europsko obiteljsko pravo : sadašnjost i budućnost : harmonizacija ili unifikacija?
Frano Supilo na hrvatskoj političkoj sceni
Financiranje jedinica lokalne samouprave i uprave
Fleksibilizacija tržišta rada
Furtum u rimskom privatnom pravu
Faze integracije hrvatske nacije
Grafiti
Građenje na tuđem zemljištu kao temelj za stjecanje prava vlasništva
Globalna financijska kriza : uzroci, tijek i posljedice
Građanskopravna zaštita prava na smještaj u studentskome domu s posebnim osvrtom na ugovorno (ne)uređenje
Hobbes - Habermas, pokušaj rasprave
Hrvatski tisak o domovinskom ratu
Haški sud kao iskorak stalnog Međunarodnog kaznenog suda
Hrvatski Zakon o porezu na dodanu vrijednost
Humanitarna intervencija s osvrtom na vojnu akciju NATO-a na Kosovu
Humanitarna intervencija
Hipotetski slučaj M. Ali v. Švedska
Hipotetski slučaj pred Europskim sudom za ljudska prava: Maria Johansson v. država X
Izvanredna međunarodna sudišta za ratne zločine
Izbori u demokratskoj Hrvatskoj od 1990 god. do 1997. god.
Institucionalna struktura Europske unije
Izvršavanje kazne zatvora u okviru hrvatskog kaznenog zakonodavstva u usporedbi sa zaštitom i poštovanjem ljudskih prava u okviru Europske konvencije o ljudskim pravima
Inflacija
Institut zastare u kaznenom pravu : kriminalno-politički i pravno-filozofski ogledi
Izazovi i pouke irskog gospodarskog razvoja
International Centre for the Legal Protection of Human Rights (INTERIGHTS) protiv Hrvatske : Hrvatska krši odredbe Europske Socijalne povelje ne pružajući odgovarajuće obrazovanje o seksualnom i reproduktivnom zdravlju učenicima u školama
Intervju s Ivom Josipovićem, predsjednikom Republike Hrvatske
Izvršavanje istražnog zatvora : normativni okvir i praksa u svjetlu zaštite temeljnih ljudskih prava
Je li muško ženskom kao priroda kulturi?
Javno-privatno partnerstvo
Klasifikacijska društva i njihova odgovornost
Kratak historijsko-poredbeni prikaz bračnoimovinskog režima u RH
Kakvu politiku privatizacije treba voditi u Reublici Hrvatskoj?
Kritična područja demografskog prirasta u Republici Hrvatskoj
Kompjuterski kriminalitet kao novo područje kaznenopravne regulacije
Kratki pregled prostitucije kroz povijest
Kaznena djela vezana uz droge
Kompjutorski kriminal
Kazneni postupak prema osobama s duševnim smetnjama
Kaznena djela protiv časti i ugleda kao jedno od ograničenja slobode izražavanja
Klasični izvori energije - anakronizam suvremenog doba
Korupcija u javnoj upravi
Kazneni postupak prema srednjovjekovnom statutarnom pravu Dubrovačke Republike
Kaznenopravni i povijesni aspekti bleiburškog zločina
Korupcija
Kaznena djela protiv časti i ugleda u hrvatskom kaznenom pravu
Kasko osiguranje transportnih sredstava u Republici Hrvatskoj
Koncept kolektivne sigurnosti i mirovne operacije Ujedinjenih naroda
Kazneno procesno pravo po Vinodolskom zakonu
Kriza plafona zaduživanja u Sjedinjenim Američkim Državama 2011. godine : novi primjer djelotvornosti ili nagovještaj sloma američkog sustava "Provjera i ravnoteža"?
Kvazidelikti u rimskom pravu : slučaj iudex qui litem suam fecit
Kyotski protokol s posebnim osvrtom na pregovore Republike Hrvatske o „baznoj“ godini
Leasing i njegovi pravni aspekti
Lišenje slobode prema novom Zakonu o kaznenom postupku : neka prijeporna pitanja i moguća rješenja
Legal control over decisions taken by the United Nations organs and judicial review of the Security Council decisions
Međunarodni tribunal za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji
Materijalno kazneno pravo Međunarodnog suda za ratne zločine na području bivše Jugoslavije
Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju
Mass rape victims
Medicina i etika
Međunarodnopravni status državnog poglavara
Međunarodnoprivatnopravni i materijalnopravni aspekti ujednačavanja ugovornog prava Europske unije
Mirovne operacije Ujedinjenih naroda
Međunarodni sud - put do globalne pravde?
Moralnost upravnih službenika
Međunarodni kazneni sud
Magna carta i početci engleske ustavnosti
Malvinski/Falklandski otoci i njihov međunarodnopravni status
Međunarodni odnosi Prusije od Bečkog kongresa do ujedinjenja Njemačke : (1815. - 1871.)
Međunarodni kazneni tribunal za bivšu Jugoslaviju : pregled nekih postignuća i kritika
Mjera ograničavanja slobode kretanja tražitelja azila u međunarodnom, europskom i nacionalnom zakonodavstvu uz prijedloge izmjene hrvatskog zakonodavstva
Neki psihološki problemi i odnosi u prognaničkom zbjegu
Neki problemi provedbe stabilizacijskog programa u Republici Hrvatskoj
Načelo samoodređenja naroda
Naknada štete
Nasilje u obitelji
Nematerijalna šteta pravne osobe
Naobrazba praktičnih pravnika
Nasljednički zahtjev, sredstvo za usklađivanje pravnog i faktičnog pojma nasljednika
Napisi o sociopatološkim pojavama u dnevnim listovima
Nasilje nad ženama u obitelji
Načelo diobe i načelo jedinstva vlasti i njihova primjena s posebnim osvrtom na poremećaj nadležnosti među državnim tijelima u stanju prijeke nužde
Naknada štete prouzročene izvanrednim događajima
Neposredno ostvarivanje državne vlasti prema Ustavu Republike Hrvatske: odluka Ustavnog suda br. U-VIIR 4696/2010
Načelo oportuniteta u hrvatskom kaznenom procesnom pravu : nova rješenja i mogućnosti praktične primjene
Neširenje nuklearnog oružja i suvremeno međunarodno pravo
Nekonvencionalni žigovi
Nove činjenice i dokazi u parničnom postupku
Osiguranje mjesta krivičnog događaja po ovlaštenim policijskim djelatnicima
Opća teorija prava i države
Opće ograničenje brodareve odgovornosti
Okrivljenik i njegova obrana u krivičnom postupku
Obveze države prema Međunarodnom kaznenom sudu za ratne zločine na području bivše Jugoslavije
Opća načela prava i međunarodno pravo
Osobne dokazne zabrane u hrvatskom Zakonu o krivičnom postupku s osvrtom na austrijski kazneni proces
Odgovornost za nematerijalnu štetu prouzročenu informacijom objavljenom u sredstvima javnog priopćavanja
Odgovornost za ratne štete i štete od terorizma
Oblici krivnje u poznatim djelima
Ombudsman Bosne i Hercegovine, ustroj i specifičnosti Daytonske institucije
Običajno pravo na prostoru Turopolja
Odgovornost poduzetnika multimodalnog prijevoza
Oesterreichische Kinderrechte im Bezug auf die Scheidung
Odgovornost države za štetu
Oplodnja uz medicinsku pomoć
Odgovornost države na temelju Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida
O Zakonu o igralištima za golf s posebnim osvrtom na izvlaštenje
Obiteljskopravni položaj žena u Hrvatskoj u razdoblju od 1914. do 2014. godine
Obiteljskopravni aspekt izdvajanja djeteta iz obitelji
Problemi razvoja obrazovanja u Hrvatskoj
Postanak Zagreba
Položaj državnog poglavara u predsjedničkom, polupredsjedničkom i paralamentarnom sustavu
Pravo na humanitarnu pomoć
Privatizacija u politici gospodarskog razvoja u Republici Hrvatskoj
Pobačaj
Poremećaj nadležnosti između zakonodavne i izvršne vlasti
Polupredsjednički sustav vlasti
Pravo slijeđenja
Pravni običaj u imovinskom pravu
Pranje novca
Problem eutanazije s posebnim osvrtom na pravo na smrt
Politički delikti
Prava djece u Republici Hrvatskoj
Pravničke profesije u demokratskoj Hrvatskoj
Predsjednik Republike - poglavar francuske države
Porezna evazija
Poseban položaj žene u radnom odnosu
Povijest međunarodnoga kaznenog sudovanja s naglaskom na osnutak Međunarodnog suda za područje bivše Jugoslavije
Postupak pred Međunarodnim sudom za ratne zločine na području bivše Jugoslavije
Položaj okrivljenika pred Međunarodnim kaznenim sudom za ratne zločine na području bivše Jugoslavije
Prava djece ometene u razvoju
Poslovnik Sabora 1861
Porez na dodanu vrijednost i neka hrvatska rješenja
Postupak zaštite ljudskih prava pred tijelima Vijeća Europe
Pravna priroda pravne osobe
Pravno nevaljani dokazi i posljedice njihove uporabe kod donošenja sudskih odluka
Prekogranična pripajanja i spajanja na području Europske unije i stvaranje europskog društva
Postupak pred novim stalnim Europskim sudom za ljudska prava s osvrtom na čl. 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
Parlamentarni sustav u Saveznoj Republici Njemačkoj
Prisluškivanje
Pravo pravičnosti
Pravo građenja
Pravna problematika u slučajevima izazivanja prometnih nesreća
Pravo na javno okupljanje s posebnim osvrtom na čl. 11. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
Privremena mjera zaustavljanja broda u pomorskom pravu Republike Hrvatske
Pravo mjerodavno za bit spora u međunarodnoj trgovačkoj arbitraži
Pravni položaj izbjeglica
Povrede načela savjesnosti i poštenja u obveznom odnosu i njihova utuživost
Protektorat u međunarodnom pravu
Prijevara u gospodarskom poslovanju kao posebni oblik kaznenog djela prijevare
Porezni tretman dohotka u ugovorima o izbjegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja koje je zaključila Republika Hrvatska
Pregled autora i objavljenih radova
Pravo na besplatnu pravnu pomoć u građanskim postupcima (de lege lata i de lege ferenda)
Pravni aspekti natpisa iz Materije (CIL V, 698 i INSCR. IT. X/4, 376)
Predugovorna odgovornost
Politički aspekti proširenja Europske Unije
Pravednost i pravičnost u filozofiji prava
Pravna i etička pitanja embarga na oružje u pravnom sustavu Ujedinjenih naroda
Praksa Vrhovnog suda SAD temeljem "Commerce Clause" Ustava
Psihijatrijska vještačenja u kaznenom postupku
Prava djece čiji su roditelji na izdržavanju zatvorske kazne
Pristup nacionalnih tijela Europskom sudu kroz institut prethodnog postupka : opseg pojma "sud"
Pravno uređenje mirenja u pravnom poretku Republike Hrvatske
Položaj i uloga običnog umješača u parnici
Pravni i sociološki aspekti volontiranja u civilnom sektoru
Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić : intervju
Paedophile registry : pro et contra
Prof. dr. sc. Petar Novoselec : intervju
Pravni temelji položaja afroameričkog stanovništva u Sjedinjenim Američkim Državama od II. svjetskog rata do početka XXI. stoljeća
Povrat u prijašnje stanje u parničnom postupku
Povreda međunarodne obveze kod odgovornosti države za genocid
Postupak u sporovima male vrijednosti : analiza procesnih instituta u teoriji i praksi nakon Novele Zakona o parničnom postupku iz 2013.
Razvoj morskog brodarstva Hrvatske
Republika Hrvatska i međunarodna zajednica pred izazovom korupcije
Retributivizam, utilitarizam i prevencija u filozofiji kažnjavanja uz poseban osvrt na grčku filozofiju, njemački klasični idealizam i Benthamov relativizam
Reforma njemačkog transportnog prava iz 1998. godine
Razlike između američkog i europskog modela nadzora ustavnosti i zakonitosti
Republika Hrvatska i isključivi gospodarski pojas
Različiti oblici rasterećenja pravosuđa u Republici Hrvatskoj : trebaju li Hrvatskoj Rechtspflegeri?
Razvoj građanskog parničnog procesnog prava u SFRJ
Siromaštvo - aktualni problem ili dulja perspektiva?
Socijalno-zaštitna i pravna uloga Specijalne olimpijade u promicanju kvalitete života osoba s mentalnom retardacijom
Skraćenice u jeziku prava
Socijalna ugroženost prognanika i izbjeglica u ogledalu dnevnih novina
Silovanje
Sjedinjene Američke Države
Sustav vlasti i uprave u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
Socijalno-ekonomske karakteristike djece s psihosomatskim poremećajima
Stvarna prava na brodu
Systematic rape a weapon of war in Croatia and Bosnia and Herzegovina
Sveta Stolica i država Vatikanskoga Grada
Slobodne zone u Republici Hrvatskoj
Stavovi i mišljenja adolescenata o samoubojstvu
Svjetska zdravstvena organizacija
Sklapanje građanskog i vjerskog braka u Republici Hrvatskoj
Silovanje
Skrbništvo za osobe lišene poslovne sposobnosti
Sudbeni postupak za kažnjive radnje u kontinentalnoj Hrvatskoj na početku ranog novog vijeka
Should Croatia declare an exclusive economic zone
Sigurnost Hrvatske i NATO u percepciji studenata Sveučilišta u Zagrebu
Stabilizacijska politika Hrvatske 1990.-2005.
Sudski aktivizam i ustavno sudovanje : političke implikacije u komparativnoj perspektivi
Stranačka struktura Hrvatskog sabora : (1990.-2010.)
Stanarsko pravo : povijesnopravni pregled i transformacija u Republici Hrvatskoj
Svjetska ekonomska kriza : razvoj, utjecaj na Republiku Hrvatsku i subjektivni stavovi studenata
Sudac Mislav Kolakušić : intervju
Sustav financiranja Europske Unije i njegov utjecaj na gospodarski razvoj Hrvatske
Statistički pokazatelji raširenosti korupcije u pravosuđu
Trgovina Europske unije s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku
Teorija firme
Transatlanski odnosi
Teorijsko-istraživački osvrt na osobe s duševnim smetnjama u kaznenopravnom aspektu
Turski ustavnosudski conundrum i zabrana političkih stranaka : dileme ustavne reforme 2010. godine
Trgovanje ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja : utječe li legalizacija prostitucije na smanjenje trgovanja ljudima?
Transnacionalne kompanije i međunarodni monopoli u svjetskom gospodarstvu
Temelji kaznenog postupka protiv pravnih osoba te položaj i uloga predstavnika pravne osobe
The evolution of the EU’s foreign trade policy
Teorija geneze trgovanja ljudima na području jugoistične Europe kroz analizu utjecaja militarizacije, političkih procesa i globalne ekonomije
Uloga centralnog bankarstva i monetarne politike u Republici Hrvatskoj
Usporedba čistog parlamentarnog i polupredsjedničkog sustava
Ugovor o kreditu
Ugovor o arbitraži
Ustavnopravno uređenje zakonodavne funkcije u Saveznoj Republici Njemačkoj
Uspostavljanje pravnog jedinstva zemljišta i zgrade
Uzdržavanje punoljetne djece
Utjecaj UNCITRAL-ova modela zakona o međunarodnom trgovačkom mirenju na hrvatski Zakon o mirenju
Utjecaj izbornog sustava na oblikovanje stranačkog sustava i Vlade u Republici Hrvatskoj 1990-2007
Ugovor o gradnji broda
Ugovor o cesiji (ustupu tražbine) kao pravni institut obveznog prava s posebnim osvrtom na personalnu subrogaciju
Uloga skrbnika u zaštiti osobnosti osobe lišene poslovne sposobnosti
Uloga i značenje sikofanata, sinegora i logografa u atenskom sudskom postupku
Ustavnost definiranja braka referendumskom inicijativom : primjer Kalifornije
Uloga Političke ekonomije u obrazovanju pravnika
Upravni postupak rješavanja o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Višekratno upisivanje dionica s popustom
Zajednice osoba istog spola
Zabrana zloupotrebe prava u međunarodnom pravu
Zastupanje trgovačkog društva
Zaštita povjerenja u pravnom prometu nekretnina
Zakonski i sudski aspekti postupka u zemljišnoknjižnim stvarima
Zlostavljanje u obitelji
Zaštita kulturne baštine po nacionalnom i međunarodnom pravu s posebnim osvrtom na hrvatsku kulturnu baštinu stradalu tijekom rata 1991.-1995.
Zastave pogodnosti i njihov utjecaj u međunarodnom pomorstvu
Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke kao "ustavni rezervat" : odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-IP-3820/2009 i U-IP-3826/2009
Život, djelo i filozofija Aurelija Augustina te njihov utjecaj na pojedine segmente suvremenog prava
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Pravni fakultet, 1967-.
Zagreb : Udruga Pravnik,
Isto izdanje u drugom mediju: Pravnik (Zagreb. Online)
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 224.517
Primjerak #1
God.45(2011)-46![47](2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.47[i.e.48]:br.96(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.48(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51:br.101(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.52:br.103(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.52:br.104(2018)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 224.517
Primjerak #1
God.45(2011)-46![47](2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.47[i.e.48]:br.96(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.48(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.49(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.51:br.101(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.52:br.103(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.52:br.104(2018)
Nije za posudbu

NSK Čitaonica tekućih časopisa

Signatura: P (HRV)
Primjerak #1
God.48:br.1=97(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.52:br.1=103(2018)
Korištenje u čitaonici