Hrvatska pravna revija

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000268627
Ostali autori: Momčinović, Hrvoje (Editor)
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Akreditivi
Apsolutni i relativni razlozi za isključenje
"Konfin" - granica između Hrvatske i Crne Gore (SRJ)
Agencije za privremeno zapošljavanje
Analiza Zakona o pravu na pristup informacijama, s prijedlogom osnovnih elemenata budućeg Zakona o zaštiti tajnosti podataka
Autentično tumačenje obračuna zateznih kamata
Bitne značajke Druge novele Stečajnoga zakona
Borba protiv terorizma na razini Europske unije
Bitne novote u parničnom postupku
Čimbenici koji utječu na visinu kamata
Društveni ugovor društva s ograničenom odgovornošću
Deviznopravni aspekt tekućih i kapitalnih transakcija prije i nakon noveliranja Deviznog zakona
Denacionalizacija u Republici Hrvatskoj u svjetlu noveliranog Zakona o naknadi
Denacionalizacija u Republici Hrvatskoj u svjetlu noveliranog Zakona o naknadi
Denacionalizacija u Republici Hrvatskoj u svjetlu noveliranog Zakona o naknadi
Dostava u parničnom postupku
Djelovanje Europskog suda za ljudska prava s osvrtom na presude protiv Republike Hrvatske
Dopuštenost ustavne tužbe prije iscrpljenog pravnog puta
Diskriminacija u cijenama kao oblik ograničavanja tržišnog natjecanja
Diskriminacija u cijenama kao oblik ograničavanja tržišnog natjecanja
Diskriminacija u cijenama kao oblik ograničavanja tržišnog natjecanja
Donošenje sudske odluke u razumnom roku
Dodatak jedinstvenim pravilima i običajima za dokumentarne akreditive za elektroničku prezentaciju eUCP
Dragovoljni odustanak od počinjenja kaznenog djela
Doticaj kaznenog prava i genetskog inženjeringa
Direktiva Vijeća 76/207/EEZ o primjeni načela ravnopravnosti muškaraca i žena s obzirom na mogućnost zapošljavanja, stručnog osposobljavanja i napredovanja te na radne uvjete i Direktiva Vijeća 2002/73 EZ kojom se mijenja ta Direktiva
Direktiva Vijeća EU 91/533/EEZ o obvezi poslodavca da obavijesti radnike o uvjetima koji se mogu primijeniti na ugovorni ili radni odnos
Dvije linije kažnjavanja
Demokratska legitimacija sudova u sustavu trodiobe vlasti
Deklaracija ništetnosti pravnog posla kao repeticijski razlog i kao nova činjenica u ovrsi
Donošenje djelomičnog rješenja o nasljeđivanju
Europsko obiteljsko pravo - šanse i perspektive
Elektronički potpis i njegova primjena u sustavu elektroničkih teretnica
Etika kaznenog postupka
Efikasna uprava i samouprava garantiraju stabilnost i prosperitet
E-prospekt
Ekološki porezi u Njemačkoj
Europski sudovi
Europsko međunarodno privatno pravo kao integracijsko pravo
Europski sud i tumačenje europskog međunarodnog privatnog prava
Elektroničko plaćenje
Franchising
Formalno reguliranje opsega kadrovskih promjena kod prijenosa vlasti u Hrvatskoj
Funkcionalna ograničenja prava državnih službenika i namještenika na slobodu izražavanja
Financiranje Europske unije
Forenzičko-pravni aspekti oporučivanja
Građanskopravna zaštita autorskog prava u Republici Hrvatskoj
Gospodarska kaznena djela
Generički određene pokretne stvari kao predmet založnopravnog i fiducijarnog osiguranja
Garancija za ispravno funkcioniranje prodane stvari
Heterogenost reguliranja, realiziranja i zaštite radnih odnosa
Hrvatsko sudstvo deset godina poslije
Hrvatska sudbena vlast i pravo na suđenje u razumnom roku
Hrvatski Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja iz 2003. i mjerodavno pravo za izvanugovornu odgovornost za štetu
Hrvatsko prekršajno pravo i sudska praksa nakon stupanja na snagu novog Zakona o prekršajima i buduća perspektva u svjetlu suvremenih europskih kretanja
Harmonizacija sustava oporezivanja poduzeća (dobiti) u Europskoj uniji i Hrvatskoj u kontekstu štetne porezne konkurencije
Investicijski fondovi u Republici Hrvatskoj kao područje izvan kontrole Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja
Isključivi gospodarski pojas
International standby practice 1998.
Izmjene i dopune Zakona o izvlaštenju
Izvlaštenje kao pravni institut koji ograničava odnosno oduzima pravo vlasništva
Imamo li (pravo na) najbolje moguće predsjednike sudova
Insolvencijska pitanja u korištenju kreditnih financijskih izvedenica
Izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku
Izmjena ugovora o arbitraži
Izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju
Izrada i primjena osiguravateljnih pravnih pravila
Institut naknade nematerijalne štete
Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima i novine o temeljnom kapitalu i dionici
Ispitno ročište
Izbjegavanje carinskog nadzora
Izvještajno ročište
Izvanredno preispitivanje pravomoćne presude
Identitet između presude i optužbe
Interesi koje zastupaju čelnici tijela izvršne vlasti
Ima li uopće odgovornosti pri izvršavanju dužnosti i obveza
Institut općeg oprosta od kaznenog progona i postupka (1990.-1996.) u sudskoj praksi
Isključenje suvlasnika iz suvlasničke zajednice
Izbor vrste i mjere kaznenopravne sankcije
Izuzeće inspektora u poreznom nadzoru
Implikacije Inconterms-termina 2000. DDU u vanjskotrgovinskoj praksi
Izvan/sudska praksa vezana uz osiguranu svotu kod obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti
Izvanredni otkaz ugovora o radu izjavljen poslodavcu od strane radnika
Jedan mogući sukob autorskog i osobnog prava
Jedinstveno oporezivanje trgovačkih društava i štetna porezna konkurencija s naglaskom na države članice Europske unije (EU) i Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)
Jedno (sporno?) pitanje bračne i izvanbračne stečevine
Koncesije
Kazneno djelo davanja mita u hrvatskom i usporednom kaznenom zakonodavstvu i sudskoj praksi
Kaznenopravni aspekti i dometi Zakona o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
Kazneno djelo silovanja
Kompjutorski kriminalitet
Koncentracija banaka
Konvergencije i kontradikcije socijalne zaštite
Kamate - neka specifična pitanja
Kontrola koncentracija poduzetnika u propisima EU te implikacije na hrvatsko pravo konkurencije
Kritičko-poredbeni osvrt na pravni položaj počinitelja s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj
Karteli
Kaznena djela razbojništva i razbojničke krađe
Kazališna autorska djela
Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog čudoređa te poseban osvrt na silovanje i bludne radnje
Kazneno djelo zlouporabe povjerenja (čl. 294.a KZ)
Kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom i novine u zakonodavstvu u svezi s tim djelima
Kaznenopravna zaštita fetusa i djeteta izravno nakon poroda
Kaznena djela korištenja i odavanja povlaštenih informacija o vrijednosnim papirima i manipuliranja njihovim cijenama
Kaznena djela protiv života i tijela
Kompjutorska kaznena djela
Kompjutorska kaznena djela
Kombinirana klauzula mirenja i arbitraže - kada pokušaj mirenja mora prethoditi arbitražnom postupku
Kako podignuti razinu očuvanja i zaštite morskih bogatstava Sredozemlja
Kaznena djela protiv autorskog prava
Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama
Kazneno djelo nesavjesnog gospodarskog poslovanja
Korištenje povlaštenih informacija managementa u stjecanju vlasitih dionica društva
Konvencije međunarodne organizacije rada (MOR-a) o uvjetima rada i zaštiti na radu
Kazneno djelo pronevjere
Kamate u novijoj sudskoj praksi
Konzumiranje pravne zaštite poreznih obveznika u porezno-upravnom postupku
Kapara i odustatnina
Kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava
Konvencija Međunarodne organizacije rada broj 179 (1996.) o zapošljavanju i raspoređivanju pomoraca iz 1996.
Kaznena djela protiv službene dužnosti
Kaznena djela protiv službene dužnosti
Kazneno djelo počinjeno nepodnošenjem prijedloga za pokretanje stečajnog postupka
Kaznena djela protiv sigurnosti prometa
Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda iz 1950. godine i mehanizmi njihove zaštite putem Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu
Kaznena djela protiv imovine
Level playing field koncept u preuzimanjima dioničkih društava i hrvatsko pravo
Međunarodni pravni standardi zaštite nacionalnih manjina
Mediji vs. privatnost
Mane volje
Mjenica kao vrijednosni papir u smislu odredaba Zakona o mjenici
Morska obala
Merchandising
Međunarodna suradnja u primjeni prava i politike konkurencije u okvirima foruma WTO i UNCTAD-a
Multilateralni izvori prava multimodalnog transporta
Mjere obrane od ponude za preuzimanje
Mjesna samouprava
Mjesto i uloga nulte stope u sustavu poreza na dodanu vrijednost
Mirenje i suci
Moral kao pravni standard u hrvatskom zakonodavstvu
Mobbing
Međunarodni terorizam kao zločin protiv čovječnosti
Međunarodnopravni subjektivitet Europske unije
Neki pravni i praktični aspekti kaznenopravne zaštite prava na privatnost i prava na slobodu izražavanja
Na marginama namjeravanih izmjena i dopuna Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Nasljeđivanje i ustupanje potraživanja naknade neimovinske (nematerijalne) štete
Neki od razloga u prilog potrebi osnivanja obiteljskih sudova u Republici Hrvatskoj
Naknada štete zbog neopravdane osude i neutemeljenog lišenja slobode
Neka razmišljanja uz prijedlog za utvrđivanje Nacrta Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
Neka razmatranja o kaznenim djelima predviđenim Zakonom o trgovačkim društvima
Nasljednopravni ugovori
Neposredni i posredni porezi i njihova fiskalna uloga u suvremenim državama
Neka pitanja primjene posebnih izvidnih mjera predviđenih čl. 180.-182. Zakona o kaznenom postupku
Načela prava Europske zajednice
Neka razmatranja o problematici identiteta presude i optužbe
Nevaljanost ugovora i pravne posljedice nevaljanosti
Neka razmatranja o vještačenju u parničnom postupku
Nevaljanost općih uvjeta ugovora u hrvatskom pravu
Nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Neka pitanja prometa dionica kod preuzimanja dioničkog društva
Novi hrvatski Zakon o prekršajima od 11.7.2002.
Nadzor nad ustavnošću i zakonitošću izbora i izborni sporovi
Neuporaba kao razlog prestanka žiga
Neformalni kontakti javne uprave i korisnika njenih usluga
Novi pristup u rješavanju sporova u parničnom postupku
Načelo otvorenog pravosuđenja u svjetlu predloženih izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku
Neka razmišljanja u svezi sa sklapanjem ugovora o najmu stana između vlasnika i zaštićenog najmoprimca
Nelagodnosti tijekom liječenja i novčana naknada za fizičke boli
Novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja
Načelo zakonitosti kaznenog djela i kaznenih sankcija
Nužna obrana i njezino prekoračenje
Novela stečajnog Zakona od 18. srpnja 2003.
Novo zakonodavstvo o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu
Nezakoniti dokazi u kaznenom postupovnom pravu Republike Hrvatske
Neke napomene uz zakonsko uređivanje kaznene odgovornosti pravnih osoba
Naknada nematerijalne štete za duševne bolove zbog smrti bliske osobe
Neka sporna pitanja u postupku uređenja međa
Neki slučajevi podnošenja ustavne tužbe prije iscrpljenog pravnog puta
Neke dvojbe oko pravnog statusa upravitelja i posebno njegove aktivne legitimacije
Nezakoniti dokazi
Novo hrvatsko pravo tržišnog natjecanja
Nedopuštena trgovina vrijednosnim papirima kao kazneno djelo
Načelo legaliteta uprave u pravu Europske unije
Namirenje vjerovnika u stečajnom postupku
Namirenje vjerovnika u stečajnom postupku
Nadležnost i ovlasti građansko-upravnih odjela državnih odvjetništava
Neka kaznena djela povrede prava na rad i drugih prava iz rada
Novi Zakon o porezu na dohodak
Neka prava poreznih obveznika u porezno-upravnom postupku
Neke dvojbe o reformi upravljanja Europskom unijom
Novi Zakon o obveznim odnosima - početak ili nastavak, kraj ili...?
Načelo povjerenja (pouzdanja) u zemljišnu knjigu i raspolaganje bračnom stečevinom
Naknada štete nastale uslijed uporabe nekvalitetnog goriva
Novi podzakonski akti i obveze poslodavaca u području zaštite na radu
Nova pravila za rješavanje zajedničke havarije
Nekoliko važnijih napomena uz Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona iz 2004. godine
Načini i oblici stjecanja prava vlasništva
Novi izazovi kibernetičkog kriminala
Novine u pravnoj zaštiti industrijskog dizajna
Nagodba u građanskopravnom i procesnopravnom smislu
Nadzor i osposobljavanje u području zaštite na radu
Novi Pravilnik o porezu na dohodak
Nova korupcijska kaznena djela
Nešto o nasljeđivanju tražbine naknade neimovinske štete
Otpremnina u slučaju otkaza ugovora o radu
Odgoda ovrhe
Odgovornost prijevoznika u Konvenciji o ugovoru za prijevoz stvari u unutarnjoj plovidbi
Organizirani kriminalitet s posebnim osvrtom na pojmovno određivanje, pojavnost i normativno reguliranje pranja novca
Odgovornost članova uprave trgovačkog društva zbog nepokretanja stečajnog postupka
Odgovornost države za štetu zbog nezakonitog ili nepravilnog rada tijela
Organizacija i položaj državnog odvjetništva prema novom Zakonu o državnom odvjetništvu
Opozicijski postupak u žigovnom pravu
O europskom privatnom pravu, njegovoj stvarnosti i predvidivom daljnjem razvoju
Opće i posebne odredbe Zakona o ništavosti ugovora
Oslobođenje od plaćanja troškova postupka i troškovi izvođenja i osiguranja dokaza
Odgovornost proizvođača za proizvode s nedostatkom
O kaznenim djelima iz Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima
Odgovornost za nematerijalnu štetu počinjenu informacijom objavljenom u javnim glasilima
Odgovornost prodavatelja za materijalne nedostatke prodane stvari
Odgovornost prodavatelja za materijalne nedostatke prodane stvari
Ograničenja zaštite funkcionalnog oblika proizvoda žigom
Odgovornost prodavatelja za pravne nedostatke
Ograničenja prava vlasništva zbog potreba obrane u Republici Hrvatskoj
O nekim prijedlozima za poboljšanje stanja u pravosuđu i hitnim mjerama za rješavanje starih predmeta
O pravu na mirno uživanje imovine
Oblik (forma) ugovora
Obveze, prava i odgovornosti špeditera u posebnim slučajevima otpreme, dopreme i provoza robe
Obveze nalogodavatelja iz ugovora o špediciji
Odgovornost prijevoznika u svezi sa sposobnošću broda za plovidbu
Obitelj
Odgovornost pravnih osoba u hrvatskom kaznenom pravu
Osvrt na prijedlog izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku
Obustava postupka kao način okončanja stečaja dužnika
Određivanje prava mjerodavnog za ugovore u praksi Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
O početku tijeka zatezne kamate na novčanu naknadu materijalne nenovčane štete
Obveze, prava i odgovornosti nalogodavatelja u posebnim slučajevima otpreme, dopreme i provoza stvari
Određivanje i mjesto žigovnog prava u pravnom sustavu Republike Hrvatske
Odnos kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti i primanja mita
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
Ograničavanje "govora mržnje" u demokratskome društvu
Ograničavanje "govora mržnje" u demokratskome društvu
Ovršne isprave
O kaznenom djelu povrede dužnosti uprave u slučaju gubitka i insolventnosti trgovačkog društva
Od Lige naroda do Ujedinjenih naroda
Objavljivanje ispravka informacije
Oblici nematerijalne štete i kriteriji za određivanje naknade
O "tabularnim" ili "formalnim" parnicama
Oporezivanje osiguranja
O rokovima za izradu i otpravak presude u parnici
O dosjelosti
O novostima u stečajnom postupku
O granici na moru između Republike Hrvatske i Slovenije
Ovrha i osiguranje na dionici, udjelu ili poslovnom udjelu
Odgovornost države za štetu u slučaju neopravdane osude ili neosnovanog uhićenja
Odgovornost države za štetu u slučaju neopravdane osude ili neosnovanog uhićenja
Obiteljskopravni osvrt na Zakon o nasljeđivanju
O usklađivanju hrvatskog kaznenog zakonodavstva s pravnom stečevinom (acquis communautaire) Europske unije na području pravosuđa i unutarnjih poslova
Odgoda ovrhe na prijedlog ovršenika ako je podnesena tužba za poništaj pravorijeka arbitražnog suda na temelju kojega je određena ovrha
Osnove za određivanje pritvora
Osobitosti tvorbe podzakonskih propisnika
Ostvarivanje zaštite prava radnika sudskim putem
Obvezna primjena blažeg zakona
Otkaz ugovora o radu prema Zakonu o radu s osvrtom na sudsku praksu i novine prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o radu
Osiguranje isplate tražbina radnicima u slučaju stečaja
O dosuđivanju pravične novčane naknade mlađoj djeci za duševne boli u slučaju smrti roditelja
O primjeni odredbe čl. 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi iz 2000.
Osnovne odredbe o dostavi u ovršnom postupku u svjetlu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
Oporezivanje graditeljstva
Odgovornost za ratnu štetu i štetu nastalu uslijed terorističkog akta
Ovrha na novčanoj tražbini
Oporezivanje prihoda od kapitala u Njemačkoj s posebnim osvrtom na oporezivanje kamata u svjetlu EU-stvarnosti
Obnova kaznenog postupka
Osporene tražbine
Odgovornost za štetu nastalu objavom informacije
O primjeni odredbi čl. 102a. bivšeg Zakona o stambenim odnosima u sudskoj praksi
Osvrt na Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela i njegova primjena u praksi
Odgovornost obrtnika kao ovršenika u ovršnom postupku
Oporezivanje nasljedstva i darova u SAD-u i Velikoj Britaniji
O objavljivanju ispravaka prema novom Zakonu o medijima
Obaveznopravna obilježja ugovora o osiguranju
Opće odredbe deliktnog statuta u njemačkom međunarodnom privatnom pravu
Oporezivanje imovine u Republici Hrvatskoj
Oduzimanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom u slučajevima organiziranog kriminala
Odgovornost države za štetu kroz sudsku praksu
Odgovornost države za štetu kroz sudsku praksu
O odredbama čl. 186a. Zakona o parničnom postupku
Odgovornost za štetu po osnovi krivnje
Osnovna kaznena djela protiv časti i ugleda
O ovrsi sudske odluke prije njene pravomoćnosti u parnicama iz radnih odnosa
Odgovornost osiguratelja za štetu na temelju obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti
Određivanje granice pomorskog dobra prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama
Obiteljsko posredovanje
Osobni statut trgovačkog društva u europskom međunarodnom privatnom pravu
Objektivna preinaka tužbe
Organizirani kriminal
Osnovna obilježja Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora
Odgovornost za štetu nastalu zbog tjelesne ozljede, smrti ili narušenja zdravlja člana posade broda prema novom Pomorskom zakoniku
O stečajnom upravitelju
Odbijanje transfuzije krvi zbog vjerskih razloga
Ograničavanje prava na nesmetano komuniciranje s braniteljem provođenjem nadzora i tehničkog snimanja telefonskih razgovora
Osobitosti tvorbe pravnih pravila, propisnika prilikom tzv. izmjena i dopuna, obvezujućih objašnjenja, pročišćenog teksta, ispravaka pravnih pravila
Pravna regulativa i njen utjecaj na cestovni promet
Predmet spora i utvrđivanje njegove vrijednosti
Povodom prijedloga Zakona o prijestupima i prekršajima s razlogom
Pred izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
Posebni ugovori o distribuciji u hrvatskom pravu trgovine
Primjena načela in favorem laboratoris u autonomnom uređivanju radnih odnosa
Prijenos ugovora o radu prijenosom poduzeća i pogona poduzeća
Pravo na isplatu plaće i naknade plaće kao osnovno materijalno pravo iz radnog odnosa
Priprema za provedbu revizije pretvorbe i privatizacije
Pomorsko dobro
Postupak ocjene dopuštenosti koncentracija poduzetnika
Postupak u sporovima male vrijednosti
Posebni slučajevi odgovornosti za štetu
Prijeboj (kompenzacija)
Prijepori hrvatskog uređenja postupka preuzimanja dioničkih društava
Potpora Europske unije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima
Pravična novčana naknada za duševne boli zbog smanjenja životne aktivnosti, njezini oblici i kriteriji za njezino odmjeravanje
Pojam i obilježja ortaštva
Promjene na žigu
Pripajanje dioničkih društava kao statusna promjena
Promjene hrvatskog poreznog sustava
Prestanak ortaštva
Postupak radi priznanja žiga u Republici Hrvatskoj
Porezne stope u sustavu PDV-a
Priznanje i ovršnost odluka inozemnih sudova
Pravična novčana naknada za duševne boli zbog naročito teškog invaliditeta bliske osobe, njezini oblici i kriteriji za njezino odmjeravanje
Postupak pred sudovima časti i zaštita žiga
Položaj stranaca u pravnom prometu nekretnina
Pravni režim i ekonomski učinci liberalizacije trgovine uslugama u sklopu WTO-a
Pojam tajnog društva i stjecanje članstva u tom društvu
Prava špeditera iz ugovora o špediciji
Pojam i nastanak gospodarskog interesnog udruženja
Primjena načela razmjernosti s osvrtom na odluku Ustavnog suda broj: U-III-168/1999 i rješenje Ustavnog suda broj: U-I-951/2000
Položaj uprave ciljnog društva nakon objave ponude za preuzimanje
Poredbeni prikaz postupka u parnicama iz obiteljskih odnosa u pravu Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske
Porezno savjetništvo
Pravni položaj izlučnih i razlučnih vjerovnika u stečajnom, parničnom i ovršnom postupku
Postupak u trgovačkim sporovima
Pritvor kao mjera osiguranja nazočnosti okrivljenika u kaznenom postupku
Pravni položaj radnika zaposlenih kod tzv. malih poslodavaca i radnika čiji ugovor o radu ne traje duže od šest mjeseci
Poredbeni prikaz postupka u parnicama iz obiteljskih odnosa u pravu Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske
Položaj državnog odvjetnika u prethodnom postupku nakon izmjena i dopuna Zakona o kaznenom postupku
Pravo zadržanja
Pravo na sklapanje braka i ograničenja toga prava
Posebnosti parničnih postupaka uređenih Obiteljskim zakonom
Pribavljanje isprava i izdavanje uvjerenja u upravnom postupku
Postupak upisa u trgovačke registre hrvatskog i slovačkog prava
Ponuda za osiguranje
Porez na dodanu vrijednost i porezna oslobođenja u pravu Republike Hrvatske i Slovačke Republike
Postupak brisanja zadružnog svojstva kućne zadruge i ekstabulacije
Promjena dužnika
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu
Privremene mjere i mjere radi osiguranja u arbitražnom postupku
Primjena načela dobre vjere u osiguranju
Povrede kaznenog zakona zbog kojih se presuda može pobijati
Postupak za izručenje okrivljenih i osuđenih osoba (koje nisu državljani Republike Hrvatske)
Pravci mogućih promjena u hrvatskom sustavu poreza na dodanu vrijednost
Privremene mjere u parnicama zbog smetanja posjeda
Presuda u kaznenom postupku kao rezultat suglasne volje stranaka
Prekršajni postupak
Privremena mjera državnog suda kao intervencija u arbitražni postupak
Primjena Incoterms - termina 2000. EXW u kupoprodajnim ugovorima
Prekomjerno oštećenje
Pravni i porezni promet kulturnih dobara
Pobijanje dužnikovih pravnih radnji izvan stečaja
Porez na nasljedstvo i darove
Procjena porezne osnovice kroz presude Upravnog suda Republike Hrvatske
Prijedlog za "malu" poreznu reformu
Presuda zbog ogluhe
Pobijanje pravnih radnji dužnika (actio pauliana)
Porezna utaja
Pobijanje pravnih radnji u stečaju
Porezi kao odlučujući čimbenik formiranja SAD
Pokretanje upravnog spora
Povratak tzv. "napuštene imovine" prema bivšem Zakonu o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom
Pravne osnove Incotermsa 2000. i uporaba termina CIF u vanjskotrgovinskoj praksi
Pravni lijekovi u parničnom postupku
Prijevara u građanskom i kaznenom pravu
Pravni položaj osoba s invaliditetom prema Zakonu o radu
Potrebe i mogućnosti uređivanja dokupa mirovine u kolektivnim ugovorima
Pravni položaj glasnogovornika
Pravno i porezno određenje prehrane radnika
Primjena Incoterms termina 2000. CPT u kupoprodajnim ugovorima
Primjena inozemnog prava kao mjerodavnog u pomorskim sporovima pred hrvatskim trgovačkim sudovima
Postupak osiguranja prijenosom prava vlasništva na nekretninama
Pravno uređenje državnih potpora u Republici Hrvatskoj
Privremeni zastupnik u parničnom postupku
Prekoračenje optužbe
Prava i dužnosti stranaka (poglavito osiguravatelja) u novim međunarodnim pravilima za osiguranje brodova
Postupak u sporovima pred trgovačkim sudom prema noveli ZPP-a
Poslovodstvo bez naloga
Prijelaz rizika u Konvenciji UN u ugovorima o međunarodnoj prodaji robe
Pravci reforme hrvatskog poreznog sustava
Pravna zaštita baza podataka
Propisane kazne u Kaznenom zakonu i njihov izbor u sudskoj praksi u Republici Hrvatskoj
Pomorsko dobro kroz prijelazne odredbe Zakona
Pravo državnih potpora u Europskoj zajednici
Pravni lijekovi u poreznim stvarima
Presuda na zahtjev stranaka u istrazi
Pristup informacijama od javnog značaja
Pojam i pravna zaštita branda
Prijenos ugovara o osiguranju
Premještaj Europskog društva u drugu državu članicu Europske zajednice i porezni propisi
Provedba normi međunarodnog prava o terorizmu
Prepuštanje predmeta Međunarodnog kaznenog suda (MKSJ) hrvatskom pravosuđu i moguća sporna pitanja u radu na ovim predmetima
Prava i neprava obnova kaznenoga postupka
Pravni aspekti sponzorstva
Priziv savjesti u medicini
Pravno određenje etažnog vlasništva prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske
Prijeboj u skladu s novim Zakonom o obveznim odnosima
Pravnoekonomske implikacije Incoterms termina 2000. DEQ u vanjskotrgovinskom poslovanju
Pojam i zaštita tvrtke
Porez na dobit
Poželjna mjera utjecaja suda u odnosu na dokazivanje i neke druge parnične radnje stranaka
Povodom odluke Ustavnog suda broj: U-III-669/2003 od 27. listopada 2004.
Porezi kao izvor financiranja lokalnih jedinica
Problemi prijenosa prava vlasništva imovine stambenih zadruga na njihove članove
Pravo na pošteno suđenje u postupcima građanskopravne prirode zajamčeno čl. 6. st. 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
Peta EU - direktiva o obveznom osiguranju od građanske odgovornosti za štete od motornih vozila
Pravni položaj upravitelja u upravnim i sudskim postupcima
Poslovanje preko interneta i evolucija sustava oporezivanja
Pojam poduzetnika u pravu tržišnog natjecanja
Pravoskrbnik (Rechtspfleger)
Primjena Incoterms-termina 2000. DDP u kupoprodajnim ugovorima
Pravni položaj umjetničkih organizacija i udruga u kulturi
Pravoskrbnik (Rechtspfleger)
Pravilnik o porezu na dobit
Privremeni zastupnik u ispravnom postupku
Pravni razlozi stečaja trgovačkih društava u Hrvatskoj s osvrtom na neke tranzicijske zemlje
Razlučni vjerovnici
Razmišljanja povodom novele Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Raskid ugovora i pravne posljedice raskida
Razlozi ništavosti i pobojnosti ugovora
Razmatranje pravnih pitanja u svezi s osigurljivim interesom kod CIF i FOB trgovinskih termina
Regulacija državnih potpora u Republici Hrvatskoj i aspekti prava i politike konkurencije
Razvoj zemljišnoknjižnog prava
Reforma prava društava u EU
Različita značenja instituta "warranty" u engleskom zakonodavstvu
Razlučni vjerovnici
Razlike između ništavosti i pobojnosti odluka skupštine društava kapitala : I. dio. Ništavost i pobojnost odluka skupštine dioničkog društva
Razlike između ništavosti i pobojnosti odluka skupštine društava kapitala
Retroaktivnost i stečena prava prema Obiteljskom zakonu
Razni aspekti predstojećih pregovora za punopravno članstvo RH u EU u dijelu koji se odnosi na pravosuđe i unutarnje poslove
Sud je dužan odluku donijeti u razumnom roku
Sadržaj tužbe i granice raspravljanja pred sudom
Stjecanje bez osnove
Suparničarstvo kao procesno pravni fenomen
Stjecanje i prestanak članstva u ortaštvu
Statusi špeditera u hrvatskome pravnom sustavu
Stvarna i mjesna nadležnost sudova, u parnici i ovrsi, kroz sudsku praksu
Svjedok u parničnom postupku
Stvarna i mjesna nadležnost sudova, u parnici i ovrsi, kroz sudsku praksu
Stvarna i mjesna nadležnost sudova, u parnici i ovrsi, kroz sudsku praksu
Sklapanje ugovora
Sudska praksa Europskog suda za ljudska prava u odnosu na Hrvatsku
Sporazumi poduzetnika u pravu konkurencije SAD-a i EU
Stečena prava
Stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem
Sudska zaštita posjeda
Specifičnosti ugovaranja incoterms-termina 2000. FCA u kupoprodajnim ugovorima
Sloboda misli, mišljenja, izražavanja i informiranja
Stečaj male vrijednosti u hrvatskom i slovenskom stečajnom pravu
Specifičnosti ugovaranja Incoterms-termina 2000. CFR
Skrivena mana u strojevima ili trupu broda kao osigurani rizik
Sudstvo i (tro)dioba vlasti
Stupanje na snagu Uredbe o Statutu europskog dioničkog društva - Societas Europae-a
Sustav zaštite na radu
Specifičnosti ugovaranja incotermsa 2000. i uporaba termina DAF u međunarodnoj prodaji robe
Stjecaj kaznenih djela i produljeno kazneno djelo
Savjetodavno vijeće sudaca Europe
Strani odvjetnici u Hrvatskoj - da ili ne
Stjecanje prava vlasništva građenjem
Sustav dani-novčana kazna i njegova primjena u hrvatskom kaznenom pravu
Slučaj Buttiglione
Stranke u postupku
Sigurnosne mjere kao posebne sankcije
Sistematizacija radnopravnih odredaba koje se primjenjuju u hrvatskome javnom sektoru
Samoubojstvo i eutanazija
Subjektivna preinaka tužbe
Što donosi (novi) Zakon o nasljeđivanju
Što je donio novi Zakon o nasljeđivanju
Špedicija u hrvatskoj klasifikaciji djelatnosti
Šume i šumska zemljišta
Tužbe radi zaštite prava vlasništva
Tipični sastojci ugovora o franchizingu
Transfer tehnologije putem ugovora o tehničkoj pomoći i suradnji
Teretnica
Tajno praćenje, snimanje ili prisluškivanje građana od strane državnih sigurnosnih službi kao moguća osnova odgovornosti države za štetu
Tumačenje općih uvjeta ugovora i njihov odnos s posebno ugovorenim klauzulama u hrvatskom i europskom pravu
Tehnička provedba harmonizacije zakonodavstva Republike Hrvatske prema propisima Europske unije
Tržišna reklama i pravo
Trošarine u Njemačkoj
Traktat o trošarinama
Tumačenje, praznine i povratno djelovanje pravnih pravila i propisa
Trgovačko pismo potvrde
Tijek i visina osiguranih svota kod obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti
Ugovorno zastupanje ili punomoć u hrvatskom građanskom pravu
Utjecaj prava konkurencije s obzirom na perspektivu članstva Republike Hrvatske u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (STO)
Uvjeti zaštite znaka žigom i građanskopravna zaštita žiga
Upis vlasništva posebnog dijela nekretnine u zemljišne knjige
Uvjeti osnivanja i odgovornost službe ovjeravanja u sustavu elektroničke trgovine
Ugovori WTO kao izvori prava i politike konkurencije
Usklađivanje hrvatskog prava sa smjernicom EU o sprječavanju zakašnjelog plaćanja
Utjecaj elektroničke trgovine na globalizaciju svjetskog tršišta
Ustavna tužba
Ugovorne i zatezne kamate
Usporedni prikaz nacionalnih zakonodavstava o elektroničkom potpisu
Univerzalni i državni (nacionalni) izvori radnoga prava i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
Ugovor o prodaji
Usklađivanje pravila ulaganja otvorenih investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj s pravom Europske unije
Uspostavljanje prava vlasništva na građevinskom zemljištu
Ugovor o građenju
Uz donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama
Ustavna tužba u povodu pojedinačnih pravnih akata u kaznenom postupku
Uspostavljanje uvjeta za primjenu Zakona o elektroničkom potpisu Republike Hrvatske
Ugovor o reosiguranju
Uloga ovrhe pri upisu prava vlasništva temeljem sudske odluke
Ugovor o darovanju
U očekivanju novih značajnijih inkriminacija u Kaznenom zakonu Republike Hrvatske
Uz stodvadesettreću godišnjicu "Osnova kaznenog zakona o zločinstvih i prijestupcih za Kraljevine Hrvatsku i Slavoniju"
Uređenje instituta koncesije na pojedinim javnim dobrima u zakonodavstvu Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na poljoprivredno zemljište u vlasništvu države
Uz konačni prijedlog Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela
Učinci stečaja na radne odnose
Ugovor o cesiji
Ugovor o radu na određeno vrijeme
Ugovor o nalogu
Ugovori u svezi s inscenacijom dramskog djela
Ugovor o radu za obavljanje poslova kod kuće radnika
Ugovor o prikazivanju scenskog djela - kazališni ugovor u užem smislu
Upravljanje višestambenim zgradama
Ugovor o posredovanju
Ugovaranje Incoterms-termina 2000. FAS u vanjskotrgovinskom poslovanju
Udružna tužba kao instrument apstraktne zaštite potrošača
Ugovor o leasingu
Ugovorna kazna
Utvrđivanje stranačke istine u parničnom postupku s posebnim osvrtom na primjenu načela otvorenog pravosuđa
Ustupanje (prijenos) ugovora
Ugovaranje Incoterms-termina 2000. CIP u vanjskotrgovinskom poslovanju
Ustavnopravna određenja kapitalističkoga ekonomskog sustava
Ugovorna odgovornost za štetu
Usporedni prikaz razvoja prava elektroničke trgovine
Uvjetna osuda kao mjera upozorenja
Utjecaj ljudskih prava kao specifične sastavnice europskog prava na međunarodno privatno pravo
Ugovor o prodaji
Uloga Ustavnog suda Republike Hrvatske u zaštiti temeljnih ljudskih prava i sloboda
Usvojena smjernica EU o preuzimanju dioničkih društava
Uputa ili asignacija u skladu s novim ZOO-om
Ugovor o franchisingu
Valjano stjecanje vlastitih dionica dioničkog društva
Vrste tužbi i njihove pravne karakteristike
Vlasništvo posebnog dijela nekretnine
Vjerske zajednice i građansko pravna osobnost
Zabrana trgovanja upućenih kao preduvjet sigurnosti sudionika na financijskim tržištima
Zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla unutar WTO
Zaštita identiteta svjedoka u kaznenom postupku
Zaštita patentnih prava u Republici Hrvatskoj
Zakon o najmu stanova
Zakonodavni okvir mirovinske reforme
Završetak postupka i pravni učinci presuda Europskog suda za ljudska prava
Zapovijedna kaznena odgovornost
Značenje odredaba o zaštiti tržišnog natjecanja iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju
Zakon o elektroničkom potpisu
Značaj bankarskih garancija u pravnom prometu
Zaštita potrošača u Europskoj zajednici
Zamke sklapanja ugovora sa samim sobom
Zaštita potrošača u Europskoj zajednici
Zastupanje djece i postupovna prava djeteta pred sudskim i upravnim tijelima u obiteljskopravnim stvarima
Zlouporabe monopolističkog i vladajućeg položaja poduzetnika u pravu konkurencije EU i SAD-a, te osvrt na rješenja u hrvatskom zakonodavstvu
Zastara kaznenog progona i izvršenja kaznenih sankcija
Zastara zahtjeva za naknadu nematerijalne štete
Zastoj i prekid zastare
Založno pravo i neka razmišljanja o njegovom publiciranju
Zabrana trgovanja upućenih
Zaštita trgovačkog imena
Značaj prejudicijelnih pitanja u parnici
Zakon o otocima
Zaštita trgovačkog imena
Zaštita trgovačkog imena
Zabrana diskriminacije u radnim odnosima
Zahtjev vjerovnika dioničkog društva za naknadu štete prema članovima uprave zbog povrede dužne pozornosti
Zakon o liječništvu
Zaštita povjerenja u zemljišne knjige
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu
Znakovitosti Incortems-termina 2000
Zaštita dostojanstva radnika
Zakon o sestrinstvu
Zakon o mirenju
Značaj pravila o teretu dokazivanja u parničnom postupku
Zabrana diskriminirajućih količinskih prepreka i slobodno kretanje robe u europskom pravu
Zastara kaznenog i prekršajnog progona te izvršenja kaznenih i prekršajnih sankcija
Zastara kaznenog i prekršajnog progona te izvršenja kaznenih i prekršajnih sankcija
Zakon o radu i acquis communautaire
Zaštita računalnih programa prema novom Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima
Značaj pregovora, predugovora i glavnog ugovora
Zaštita žiga na državnoj granici
Zašto kodeks korporacijskog upravljanja?
Značaj utvrđivanja pravomoćnosti i istovjetnosti spora
Zapovjedna odgovornost
Zakon o zaštiti prava pacijenata
Znakovitosti Inconterms-termina 2000.
Zaštita prava na suđenje u razumnom roku
Zastupanje u području prava intelektualnog vlasništva
Zaštita svjedoka u kaznenom pravu
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Inženjerski biro, 2001-2018.
Zagreb : Rijeka : Inženjerski biro : Pravni fakultet,
Nadomješta: Hrvatska gospodarska revija
Isto izdanje u drugom mediju: Hrvatska pravna revija (Online)
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 237.662
Primjerak #1
God.10:br.6(2010:June)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.15:br.6-12(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.15:br.1-5(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.14:br.6-12(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.14:br.1-5(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.13:br.6-12(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.13:br.5(2013:May)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.17:br.1-6(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.18:br.1-6(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.17:br.7/8.12(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.16:br.1-6(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.16:br.7/8-12(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.11:br.3(2011:Mar.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.11:br.10(2011:Oct.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.11:br.9(2011:Sep.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.11:br.7/8(2011:July/Aug.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.11:br.6(2011:June)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.11:br.5(2011:May)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.11:br.4(2011:Apr.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.11:br.2(2011:Feb.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.11:br.1(2011:Jan.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.10:br.12(2010:Dec.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.10:br.11(2010:Nov.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.10:br.10(2010:Oct.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.10:br.9(2010:Sep.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.10:br.7/8(2010:July/Aug.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.11:br.11(2011:Nov.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.11:br.12(2011:Dec.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.13:br.4(2013:Apr.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.12:br.9(2012:Sep.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.13:br.3(2013:Mar.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.13:br.2(2013:Feb.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.13:br.1(2013:Jan.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.12:br.12(2012:Dec.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.12:br.11(2012:Nov.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.12:br.10(2012:Oct.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.12:br.7/8(2012:July/Aug.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.12:br.6(2012:June)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.12:br.5(2012:May)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.12:br.4(2012:Apr.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.12:br.3(2012:Mar.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.12:br.2(2012:Feb.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.12:br.1(2012:Jan.)
Korištenje u čitaonici

NSK Čitaonica tekućih časopisa

Signatura: H (HRV)
Primjerak #1
God.14:br.12(2014:Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.15:br.9(2015:Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.15:br.7/8(2015:Srpanj/Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.15:br.6(2015:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.15:br.5(2015:Svibanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.15:br.4(2015:Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.15:br.3(2015:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.15:br.2(2015:Veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.15:br.1(2015:Siječanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.14:br.11(2014:Studeni)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.15:br.12(2015:Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.14:br.10(2014:Listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.14:br.9(2014:Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.14:br.7/8(2014:Srpanj/Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.14:br.6(2014:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.14:br.5(2014:Svibanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.14:br.2(2014:Veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.14:br.1(2014:Siječanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.15:br.10(2015:Listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.16:br.1(2016:Siječanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.17:br.11(2017:Studeni)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.17:br.10(2017:Listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.17:br.9(2017:Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.17:br.7/8(2017:Srpanj/Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.17:br.6(2017:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.17:br.5(2017:Svibanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.17:br.4(2017:Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.17:br.3(2017:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.17:br.2(2017:Veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.17:br.1(2017:Siječanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.16:br.12(2016:Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.16:br.11(2016:Studeni)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.16:br.10(2016:Listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.16:br.9(2016:Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.16:br.7/8(2016:Srpanj/Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.16:br.6(2016:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.16:br.5(2016:Svibanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.16:br.4(2016:Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.16:br.3(2016:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.16:br.2(2016:Veljača)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 237.662
Primjerak #1
God.15:br.6-12(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.15:br.1-5(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.14:br.6-12(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.14:br.1-5(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.13:br.6-12(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.17:br.7/8-12(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.17:br.1-6(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.16:br.7/8-12(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.16:br.1-6(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.13:br.5(2013:May)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.13:br.4(2013:Apr.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.10:br.6(2010:June)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.11:br.10(2011:Oct.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.11:br.9(2011:Sep.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.11:br.7/8(2011:July/Aug.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.11:br.6(2011:June)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.11:br.5(2011:May)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.11:br.4(2011:Apr.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.11:br.3(2011:Mar.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.11:br.2(2011:Feb.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.11:br.11(2011:Nov.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.11:br.1(2011:Jan.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.10:br.12(2010:Dec.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.10:br.11(2010:Nov.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.10:br.10(2010:Oct.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.10:br.9(2010:Sep.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.10:br.7/8(2010:July/Aug.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.13:br.3(2013:Mar.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.13:br.2(2013:Feb.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.13:br.1(2013:Jan.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.12:br.12(2012:Dec.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.12:br.11(2012:Nov.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.12:br.10(2012:Oct.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.12:br.9(2012:Sep.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.12:br.7/8(2012:July/Aug.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.11:br.12(2011:Dec.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.12:br.6(2012:June)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.12:br.5(2012:May)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.12:br.4(2012:Apr.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.12:br.3(2012:Mar.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.12:br.2(2012:Feb.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.12:br.1(2012:Jan.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.18:br.1-6(2018)
Nije za posudbu