Praktični menadžment

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000745328
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Analiza organizacijske kulture u informatičkom obrazovanju po ECDL standardu
Agroturizam kao dodatne djelatnosti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
Anglizmi u njemačkom poslovnom jeziku : lingvistička interferencija
Akademska i socijalna prilagodba na studij na primjeru studenata privatnog viskog učilišta
Alati za izvođenje marketing aktivnosti putem socijalnih mreža
Analiza osjetljivosti u funkciji investicijskog odlučivanja
Agroturizam u globalizacijsim procesimap
Analiza rizika upravljanja poduzećem
Analiza performansi tvrtke Delhaize, sa posebnim osvrtom na poslovanje u Srbiji
Analiza značajki rodno uvjetovanog komunikacijskog stila u poduzetničkom diskursu
Analitički pristup financiranju dugotrajne imovine putem leasinga
Analiza mogućnosti pariteta eura i dolara
Čimbenici marketinškog okruženja u turizmu
Decentralizacija funkcije školstva Virovitičko-podravske županije
Deepwater Horizon : Uzrok uništenja velikog ekosustava
Diskriminacija žena na tržištu rada s osvrtom na Hrvatsku
Diferenciranje maloprodavača putem premijskih trgovačkih maraka
Dokumentarni film u nastavi poslovnog engleskog jezika
Discourse-oriented approach to business English : linking language in use and business context
Eligible Customer Management (ECM) : upravljanje odnosima s povlaštenim klijentima
Etika potrošača u kros-kulturnom okruženju
Ekonomija iskustva kao produkt kulturne globalizacije
Ekološko obilježavanje kao kriterij za registraciju i zaštitu robne marke
Etika u računovodstvu
Funkcionalna hrana i potrošači
Facebook, komunikacija 21. stoljeća
Female entrepreneurship - as potential benefit to the economic development of Serbija
Garancijski žig kao faktor preferencija potrošača
Gastronomija kao važan dio turističke ponude u Hrvatskoj
Globalizacija kao proces rada
Harmoniziranje metodologija statističkih istraživanja u Republici Hrvatskoj s metodologijama europskog statističkog sustava
Hospicij-potreba humanog društva
Interdisciplinarnost matematike i prirode u gospodarsvub
Izvještavanje o društvenoj odgovornosti banaka u Hrvatskoj
Implementacija sustava financijskog upravljanja i kontrola u jedinicama lokalne uprave i samouprave
Ispitivanje utjecaja demografskih čimbenika na tendencije potrošačkog etnocentrizma u Sjevernoj Hrvatskoj
IDEF metodologija modeliranja informacijskih sustava
Izgradnja učećih organizacija kao modalitet izgradnje učećega društva
Interno financijsko izvještavanje unutar proračunskih korisnika kao potpora javnom menadžmentu
Istraživanje socijalne dimenzije upravljanja razvojem zaštićenih područja na primjeru javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera
Innovation as a generator of socio-economic development
Institucionalna promjena - čimbenik privlačenja investicija u zemljama tranzicije
Institutional ownership and corporate value : evidence from Karachi Stock Exchange (KSE) 30-index Pakistan
Interkulturalni menadžment i interkulturalni trening
Izvještaj o društvenoj odgovornosti prema GRI smjernicama
Javnoprivatno partnerstvo : primjenjivost iskustava na Republiku Hrvatsku
Komparativna analiza organizacijske kulture u procesu preuzimanja na primjeru privatnih visokih učilišta
Kulturalna uvjetovanost razvoja transformacijskog stila vodstva
Koncepti različitosti u multikulturalnim tvrtkama
Kratak osvrt na osnovne karakteristike Prijedloga za Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom Europskom kupoprodajnom pravu
Komunikacija u procesu menadžmenta
Kontroling : pretpostavka djelotvornoga rada menadžmenta
Kako markeri vjerojatnosti utječu na stav o brendu i namjeri kupnje kroz kolektivističke ili individualističke apele
Ključni pokazatelji uspješnosti procesa zaštite zdravlja, sigurnosti na radu i zaštite okoliša
Kvaliteta podataka i njen značaj danas
Koncept Treća Italija - zemlja mikropoduzeća i klastera
Koncesija - značenje pojma i povijesni razvoj
Ljevica danas u svijetu
Logističko upravljanje distribucijom : čimbenik uspješnosti poslovanja na tržištu piva Bosne i Hercegovine
Lokacijski servisi i njihove marketinške mogućnosti
Motivacijski faktori upravljanja ljudskog potencijala u školskom menadžmentu
Mogućnosti upravljanja odnosima s klijentima u razvoju mikroregionalne turističke destinacije na primjeru projekta "Vallis Therme"
Mogućnosti i ograničenja strojnog prevođenja
Moderni sustavi upravljanja u organizacijama
Marketinška komunikacija u digitalnom svijetu
Menadžment ljudskih resursa
Mogućnosti razvoja marketinga žamora među tinejdžerima putem Facebooka
Metode za mjerenje različitih oblika promocije preko interneta
Matematički uvjet za stabilnost planeta
Menadžment u organizacijama kaznenopravnog sustava : vrijeme promjena
Menadžer proizvoda i životni ciklus proizvoda na tržištu
Mogućnosti primjene hibridnog modela elektroničkog obrazovanja u državnoj upravi na primjeru HZMO
Markentiški elementi u funkciji razvoja hrvatskoga tržišta osiguranja
Matematički model za financiranje osnovnog i srednjeg školstva na razini područne samouprave
Model i simulacija kvadraturnog hibrida širokopojasnog balansnog mikrovalnog pojačala
Marketinški aspekti strateškog pozicioniranja odabranog proizvoda na tržište Europske unije
Multigeneracijska radna snaga - prednost ili nedostatak za suvremene organizacije
Moderni trendovi u prehrani i njhov utjecaj na ugostiteljsku kuhinju
Modeli upravljanja kvalitetom u neprofitnom sektoru
MSFI 13 - mjerenje fer vrijednosti
Načini obavljanja komunalnih djelatnosti u sustavu komunalnog gospodarstva
NUTS II regije kao dio kohezijske politike Europske unije
Norme informacijske sigurnosti ISO/IEC 27K
Novi trendovi u području razvoja psihološkog ugovora
Otkrivanje i unapređenje kvalitete pružanja usluge putem tajne kupnje
Osiguranje odgovornosti brodara putem P&I klubova
Ograničavajući čimbenici razvoja ruralnog turizma Lonjskog polja
Objekti i metafore marke meta marketinga
Optimizacija web sjedišta
Obrazovanje i strateški menadžment kao konkurentske prednosti
Organizacijske razine mjerenja performansi
Osobni marketing
Organizacija rada u prijemnom odjelu hotela visoke kategorije na području Republike Hrvatske
Osobine uspješnih prodavača oglasnog prostora
Oblik i struktura poslovnog pisma
Odnosi s javnošću u funkciji društveno odgovornog poslovanja
Odnosi s javnošću putem internetskih stranica na primjeru krizne situacije u mliječnoj industriji
Openflow komutator u SDN mrežama
Problemi raspodjele nadležnosti između države i lokalnih i područnih vlasti u području predškolskog odgoja
Promišljanje razvoja ekoturizma i ekološke poljoprivrede
Položaj žena u rukovodećim strukturama službi jedinica lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave na primjeru Virovitičko podravske županije
Procjena kreditnog rizika
Primjena e-mail marketinga u hotelijerstvu
Procjena poduzetničkog potencijala privatnog veleučilišta prema modelu "Poduzetničkog sveučilišta"
Potrebe za visokoobrazovanim kadrom u hotelijerstvu i turizmu u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Pokazatelji utjecaja veleučilišta "Marko Marulić" na razvoj gospodarstva
Poslovni inkubatori kao generatori razvoja poduzetništva
Portfelj i izbor vrijednosnica
Predviđanja u turizmu temeljena na metodi najmanjih kvadrata
Primjena zelenog marketinga u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Područja primjene stavova potrošača
Položaj žena u menadžmentu : novi trendovi u fenomenu staklenog stropa
Pouke velikog sloma 1929. i globalne krize 2007.
Pravci razvoja prodajnih kanala osiguranja u Hrvatskoj i Europskoj uniji
Prebukiranje kao način upravljanja kapacitetima u hotelijerstvu
Primjena FTOPSIS metode i igara protiv prirode u izboru dobavljača
Programi cjeloživotnog učenja u lukama nautičkog turizma
Praćenje troškova kvalitete u poslovnim organizacijama
Promjene u promocijskom miksu promjenom organizacijske strukture na primjeru divizije za ciglu i crijep Nexe Grupe
Ruralna sociologija kao posebna sociološka disciplina : život na selu
Regionalni razvoj Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na Virovitičko-podravsku županiju
Rodna dihotonija distribucije nezaposlenosti za vrijeme ekonomske krize u Hrvatskoj
Razvoj novog modela ocjene kreditnog rizika za poduzetnike početnike
Računovodstvena etika i njezina važnost u računovodstvenoj profesiji
Računovodstveni aspekt autorskih i srodnih prava
Razvoj startup kulture u Hrvatsko u funkciji razvoja gospodarstva
Sposobnost zaduživanja trgovačkih društava
Sustav praćenja kompetencija, radne uspješnosti i nagrađivanja radnika
Struktura i stil poslovnog pisma na engleskom jeziku
Suvrenei menadžment u uvjetima globalnog poslovanja
Stil vođenja u funkciji uspješnog poslovanja tvrtke
Strateško upravljanje korporacijama temeljem ekonomske dodane vrijednosti
Specifičnost komuniciranja prilikom uvođenja nove modne marke na hrvatsko tržište - studija slučaja Freywille
Socio-psihološki aspekti odlučivanja
Stavovi potrošača u promotivnim aktivnostima
Suvremene markentiške strategije i brendiranje proizvoda kao izazovi globanog marketinga
Specifičnosti upravljanja državnom imovinom u Republici Hrvatskoj uz osvrt na međunarodna iskustva
Stavovi i percepcije vlasnika turističkih seoskih obiteljskih gospodarstava o razvojnim potencijalima agroturizma petrinjskog kraja
The connection between value system and innovativity of media students in Serbia, Croatia and Bosnia and Herzegovina
Transportni problem u šumarstvu
The analysis of available ERP solutions and trends in industry of management information systems
The role of small family tourism enterprises in achieving a quality development of tourism in Šibenik-Knin County as a tourist destination : review and research proposals
Tajni dogovori u oligopolu
Teorijsko znanje i praksa u globalnom okruženju
Tehnike istraživanja tržišta u funkciji upravljanja prodajom
Utjecaj posljedica globalizacije i razvitka informacijsko-komunikacijskih tehnologija na novi svjetski poredak
Uloga poslovnih anđela u poduzetništvu
Utjecaj ambalaže na prodaju proizvoda
Upravljanje znanjem : suvremena sržna kompetencija
Utjecaj demografskog procesa starenja na gospodarska kretanja u Republici Hrvatskoj
Utjecaj gospodarenja šumama na biološku raznolokost Republike Hrvatske
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju : ISO 9001 : 2008 kao alat za podizanje kvalitete
Upravljanje marketingom u nakladništvu : analiza stavova stanovništva grada Đakova o gerila marketingu
Upravljanje apsorpcijskim kapacitetima u korištenju fondova Europske unije : izazovi Panonske regije
Upravljanje primjenom pristupa temeljnog na procjeni rizika poslovanja i rizika od pranja novca
Utjecaj marketinškog miksa na potražnju proizvoda građevinskog materijala u Republici Hrvatskoj
Učestalost i učinkovitost različitih strategija traženja posla
Upravljanje talentima u vrijeme krize u poduzećima u Republici Hrvatskoj
Upravni ugovor prema Zakonu o općem upravnom postupku
Unaprjeđivanje kvalitete izvršavanja probacijskih poslova
Usporedba planiranja i pripremanja za nastavni rad u različitim nivoima školovanja
Utjecaj internet marketinga na razvoj brenda turističke destinacije
Upravljanje čimbenicima profitabilnosti informacijskog sektora
Utjecaj sustava kvaliteta na zadovoljstvo i odanost studenata VŠ eMPIRICA
Upravljanje odnosima s klijentima kao temelj izgradnje konkurentskih pozicija agencija za posredovanje u prometu na tržištu nekretnina
Utjecaj kulture na ponašanje potrošača prehrambenih proizvoda u Republici Hrvatskoj
Veličina potencijalnog „odljeva mozgova“ studenata Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
Veza između obuke zaposlenika i motivacije za rad
Značaj cjeloživotnog učenja s osvrtom financiranje iz fondova Europske unije
Značaj trošarine na energente i električnu energiju
Značenje računovodstvenih kontrola u sustavu unutarnjih financijskih kontrola proračunskih korisnika
Značajke tržišnog natjecanja u softverskoj industriji Republike Hrvatske
Značaj institucionalnih investitora u evoluciji financijskih sustava
Jezik: hrv
Impresum: Virovitica : Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici, 2010- .
Isto izdanje u drugom mediju: Praktični menadžment (Online)
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 234.541
Primjerak #1
Vol.1:br.1(2010)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.7:br.1(2016)Spec.izdanje
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.6:br.1(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.4(2013)-5(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.3(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.2:br.3(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.2:br.2(2011)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 234.541
Primjerak #1
Vol.4:br.1-2(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.7:br.1(2016)Spec.izdanje
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.6:br.1(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.5(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.1:br.1(2010)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.3(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.2:br.3(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.2:br.2(2011)
Nije za posudbu

NSK Čitaonica tekućih časopisa

Signatura: P (HRV)
Primjerak #1
Vol.5:br.1(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
specijalno izdanje Vol.7:br.1(2016)
Korištenje u čitaonici