Bjelovarski učitelj

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000018042
Ostali autori: Strugar, Vladimir (Editor), Crnjak, Ivan
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Aritmetički nizovi kao vektori
Akceleracija u školskoj praksi
Antun Cuvaj
50. obljetnica III. osnovne škole Bjelovar
Adaptacija djeteta u novoj sredini i postupci odgajatelja
Biblijski sadržaji u dječjem likovnom izražavanju
Bjelovarski učitelj - regionalni časopis ili---?
Crtanje u nastavi hrvatskog jezika u srednjoj školi
Coetzeejeva sramota - postmodernistička fikcija ili odraz stvarnosti
Cavalierijev pristup : (neke modifikacije)
Čitateljska putovnica u nastavnoj praksi
Daroviti učenici i njihovi učitelji u nekim proznim djelima hrvatske književnosti
Dijete s nerazvijenim gnostičkim funkcijama na početku prvog razreda osnovne škole
Društvena podrška razvoju nadarenih pojedinaca u svijetu i u Hrvatskoj
Dva dokumenta iz 1935. godine o ocjenjivanju rada učitelja osnovnih škola
Dan sv. Valentina kao sadržaj rada u nastavi engleskog jezika
Dvojni i trojni likovi u genitivu množine imenica ženskoga roda
Diofantske jednadžbe
Deset godina poslije
Daruvarske čitaonice
Digitalizacija bjelovarskoga tiska : Bjelovarski radikal i Bilogora
Doprinosi Bjelovarskog učitelja informiranju prosvjetne javnosti
Diferencirana nastava matematike
Edukacija darovitih učenika u istraživačkom radu u biologiji u izvannastavnim aktivnostima
Emocionalno opismenjivanje
Ekološko djelovanje u sklopu sata razrednika
Estetika stilske, strukturne i jezične jednostavnosti u Lovrakovim romanima Vlak u snijegu i Družba Pere Kvržice
Entuzijazam i vizije bjelovarskih učitelja : dvadeset godina Ogranka Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora u Bjelovaru (1992. - 2012.)
Formalizam u nastavi matematike
Franjo Filipović - zaboravljeno ime našeg školstva : (1901.-1988.)
Gustav Fleischer (1856.-1913.)
Globalizacija, cjeloživotno učenje i Bolonjski proces
Hrvatska pedagoška baština i lik Stjepana Matičevića
Heuristička nastava matematike u nastavnoj praksi
Integrirani nastavni dan u razrednoj nastavi
Izvanškolski čimbenici nastave prirode i društva
In vino veritas
Izazovi novih tehnologija i razvoj
Integrirani nastavni dan "Zagrli proljeće" u drugom razredu osnovne škole
Ivan Filipović - otac hrvatskoga učiteljstva (1823.-1895.)
Interkulturalno obrazovanje odgojitelja za rad u dječjem domu u Hrvatskoj
Inkluzija djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u redovne škole
Izvanučionično učenje i poučavanje u srednjoj školi
Je li knjiga ovdje, tu ili ondje?
Jedan od postupaka za dokazivanje aritmetičkih identiteta
Još o znamenkama
Jedan kriterij djeljivosti brojeva
Kreda, ploča, tamburica
Komunikacijska gramatika
Korelativni odnos muzeja i nastave
Kako razviti stvaralačke sposobnosti učenika
Kako zavičajnu zbirku učiniti transparentnom
Komunikacija i partnerstvo kao temelj odnosa između odgajatelja i učenika u učeničkom domu
Klasici hrvatske književnosti
Knjiga koju smo dugo čekali
Književnojezične teme u časopisu Bjelovarski učitelj
Ključne kompetencije učitelja, pretpostavka za ostvarivanje suvremene nastave
Latentna funkcija školskih rituala
Lovrakovi dječaci danas
Ljubav, ponos, dostojanstvo i optimizam
List za roditelje kao oblik suradnje roditelja i škole
Lektira u suvremenoj školskoj nastavi
Muzejski izložak u nastavi
Model problemskoga pristupa obradi zavisnosti veličine razlomka od promjene brojnika i/ili nazivnika
Metodološki pristup istraživanju ranog odgoja i obrazovanja
Matematički realitet od starih naroda do danas
Moderno društvo i svjetski etos
Mobitel i mladi
Manipulacija televizijom i njenim sadržajima na mlade
Multimedijalnost u učenju i poučavanju stranih jezika
Nastava filma u razrednoj nastavi
Nova uloga nastavnika stranog jezika i nužne promjene u njegovu radu
Načini rješavanja matematičkih problemskih zadataka
Neke crtice iz povijesti razvoja obrta i školstva na prostoru Varaždinske krajine do 1848.
Nakladnička djelatnost osnovnih škola Bjelovarsko-bilogorske županije
Naše brige za druge umiru s internetom
Neke od bitnih osobina i uloga socijalnog pedagoga u penalnoj ustanovi
Nova obrazovna sredina i nove obrazovne mogućnosti alatima Weba 2.0 i e-učenje u primarnonm obrazovanju
Načelo zornosti u nastavi matematike primarnog obrazovanja
O značenju i uporabi riječi predstavljati, predstaviti i predstava
O štovanju i poštovanju u hrvatskom književnom jeziku
Obogaćivanje vokabulara u nastavi stranih jezika
Obitelj i škola u odgoju za 21. stoljeće
Oblici matematičke pripremljenosti za školu i njena važnost za uspjeh u učenju matematike
O bitnim posrednicima u recepciji romana Mate Lovraka
Od "Riječi" do dramske igre
Odgoj, obitelj i škola
On-line kockanje osvaja mlade
Od prevencije do resocijalizacije
Obitelj na kušnji
Ovladavanje imanentnom i normativnom gramatikom hrvatskoga jezika
O odgoju i smislu odgoja
Posebnosti hrvatske izvandomovinske nastave
Poduka za zaštitu prirode u osnovnoj školi
Prijedlozi S i Sa, K i Ka
Programi za darovite učenike u čikaškim državnim školama
Priroda i čovjek u nastavi hrvatskoga jezika
Podrijetlo naziva mjeseci u godini i način njihova pisanja
Pedagog u radu stručnog tima
Pristupi školskom poučavanju i uspjehu učenika
Prema novoj hrvatskoj školi
Poredbena morfološka raščlamba dvaju filmova, disneyevske i zagrebačke škole animiranog filma, kao doprinos filmskoj izobrazbi i odgoju učenika osnovne škole
Povijesni i suvremeni aspekti problema zlostavljanja i zapuštanja djece
Pedagogijske implikacije odnosa mladeži prema radu
Poticanje misaonog rada učenika u nastavi Prirode i društva
Pokušaj interpretacije Sartreova romana Mučnina u četvrtom razredu srednje škole
Priprema djece za školu i suradnja dječjeg vrtića i škole
Problemska nastava
Poremećaji ponašanja i delinkvencija
Povijest trgovine i obrazovanja prodavača u Bjelovaru
Primjena suvremenih tehnologija u radu s nadarenim učenicima
Plodovi Božje riječi u bajkama
Prilozi za bibliografiju prof. dr. sc. Vladimira Strugara : u povodu 65 godina života : izabrana bibliografija
Pavao Vuk-Pavlović : pisac sveobuhvatne teorije odgoja : (1894.-1976.)
Programirana nastava
Priprema djece za školu i suradnja vrtića i škole
Popularni mediji u djelima Mate Lovraka iz tridesetih godina 20. stoljeća
Pregledna i iscrpna studija o ranom napuštanju srednje škole : [prikaz]
Prilozi za bibliografiju mr. sc. Duška Lončara : u povodu 80 godina života : izabrana bibliografija
Pedest godina Srednje škole August Šenoa u Garešnici
Priča o knjizi na kotačima
Prehrana i zdravlje učenika osnovnih škola u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Povijest škole Gola - Prekodravlje tijekom Austro-Ugarske Monarhije
Pedagoški časopisi bjelovarskog područja prije Bjelovarskog učitelja
Pedagoške vizije i obzori urednika Bjelovarskog učitelja
Pero Šimleša - ugledni pedagog i odgojno angažirani didaktičar (1910. - 1988.)
Prilog za poznavanje povijesti Središnje oružničke škole u Bjelovaru od 1942. do 1945. godine
Provedbeni model hrvatske osnovne škole - škola otvorenih vrata
Primjena metode čitanja i pisanja za kritičko mišljenje u jezičnom izražavanju u četvrtom i osmom razredu osnovne škole
Projekt Japan u timskom radu profesora Stručnog skupa jezično-umjetničkoga područja
Razvoj kreativnosti u nastavi tehničke kulture
Razvoj osnovne škole u Bedeniku od 1831. do 1914. godine
Razvoj zdravstvenog školstva u Bjelovaru
Rečenica u stripovnom diskursu
Razvoj Narodne knjižnice "Petar Preradović" između dva svjetska rata
Rješavanje sukoba među učenicima
Redovito obrazovanje i stručno usavršavanje školskih knjižničara
Ravnatelj škole i školska knjižnica
Razvojni plan u ustanovama ranog odgoja i obrazovanja
Red riječi u obveznom ili automatiziranom redu riječi u rečenici
Razvoj sposobnosti i poticanje kreativnog mišljenja darovitih učenika četvrtog razreda Osnovne škole Grabik
Raščlamba i metodološka usporedba kurikula engleskoga jezika u Irskoj i kurikula slovenskoga jezika : (2)
S učiteljem ili učiteljom?
Sto godina osnutka Učiteljskog društva u Bjelovaru
Suradnja obitelji sa školom i učenikov školski uspjeh
Stota obljetnica stare škole u Virju
Stvorimo uvjete za razvoj sposobnosti
Strukturni izvori i uviri proze Gorana Tribusona
Stručno usavršavanje učitelja u funkciji podizanja kvalitete odgojno-obrazovnog procesa
Samoprocjena moralnih osobina učenika osnovne škole
Suvremena školska knjižnica
Stavovi učenika, roditelja i učitelja/nastavnika o opterećenju/rasterećenju učenika osnovnih i srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije
Skupni rad učenika
Stjepan Pataki : (1905.-1953.)
Sadašnji trenutak hrvatske pedagoške periodike
Stručna i znanstvena strana Bjelovarskog učitelja
Škole ostvarile temeljnu zadaću
Školske knjižnice u bjelovarskoj regiji
Škola i ovisnosti
Što učitelji misle o sebi i svojem djelovanju u školi
Školski vrtovi u Virju
Školska knjižnica u 21. stoljeću
Školska knjižnica u informatičkom okruženju
Školski kurikulum kao prepoznatljivost škole
Što ostaje i što nam Lovrak znači danas
Što roditelji misle o ocjenjivanju u osnovnoj školi
Talenti u lancima
Treba učiti ili treba da učim?
Televizija i slobodno vrijeme učenika osnovne škole
Tematika i struktura učeničkih listova osnovnih i srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije
Tehnologija, strani jezici i međunarodna suradnja : ključ i rješenje obrazovanja za budućnost : (Erasmus+ projekt "English learning friends")
Učiteljevanje Josipa Cvrtile u Bjelovaru
Učenički listovi osnovnih škola bjelovarske regije kao proizvodi dječjeg umjetničkog stvaralaštva
Učitelji o društvenom položaju prosvjete
Ubrzano napredovanje darovitih učenika
Učenje stranih jezika u srednjim školama s posebnim osvrtom na učenje njemačkog jezika u medicinskim školama
Uzvišenost, zanos, radost i gorčina stvaranja
Učitelj i odgoj
Uloga školske knjižnice u nastavi hrvatskoga jezika
Usmeni i zavičajni motivi u "Kravati Velog Jože" Danijela Načinovića
Usmenoknjiževni sižei u Istarskim pričama Vladimira Nazora
Uloga i mjesto tambure u glazbenoj kulturi
Uvod u metodološku usporedbu kurikula početnoga učenja materinskoga (engleskog) jezika u Irskoj i materinskoga (slovenskog) jezika u Sloveniji : (1)
Usmena književnost Bilogore : pregled publikacija
Valja promišljati o pravilnoj uporabi prijedloga
Vizualizacija u nastavi hrvatskog jezika pri obradi lektirnih djela
Vjekoslav Koščević - pobornik nove škole i reformne pedagogije : (1866.-1920.)
Važnost suradnje obitelji i škole
Višedimenzionalne adaptacije roditeljskoj ulozi
Zaključivanje u matematici
Znanje matematike učenika osnovne škole
Zavičajna zbirka u kontekstu novih društvenih promjena
Zavičajna zbirka
Zavičajna zbirka Narodne knjižnice "Petar Preradović" u Bjelovaru
Zapuštenost djece kao ozbiljan problem
Značaj jezika u nastavi matematike
Zlatko Pregrad - afirmator i kreator estetskoga, obiteljskoga i predškolskog odgoja : (1903.-1983.)
Zauvijek s vama - Josip Biškup : u povodu 80. godišnjice života, 65 godina književnog stvaralaštva i 55 godina nastavničkoga, novinarskoga i znanstvenog rada
Život s mentalno i tjelesno hendikepiranom djecom
Jezik: hrv
Impresum: Bjelovar : Ogranak Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora, 1992- .
Predmet:

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 231.830
Primjerak #1
God.16:br.3(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.17:br.1/2-3(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.18,br.1/2-3(2013)-19,br.1/3(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.20(2015)-21(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.22:br.1/2(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.3(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.23:br.1/3(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.24:br.1/3(2019)
Nije za posudbu

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 231.830
Primjerak #1
God.17:br.1/2(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.17:br.3(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.18,br.1/2-3(2013)-19,br.1/3(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.20(2015)-21(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.22:br.1/2(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.22:br.3(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.1/3(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.1/3(2019)
Korištenje u čitaonici