Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000014550
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
360. obljetnica visokoškolske nastave u Rijeci
Anteilseigner und unternehmen
Amnestija i njezine funkcije u kaznenom pravu
Alkoholizam žena
"Drugi i treći stup" ugovora iz Maastrichta
Aspetti logici della teoria della prova indiziaria
Actio de peculio
Aktualna pitanja financijskog izvještavanja dioničkih društava
"Treu und Glauben" in der deutschen Rechtsprechung
"Prethodno pitanje" u parničnom postupku
Actio exercitoria
Atenska konvencija o prijevozu putnika i njihove prtljage morem 2002. godine
Actio tributoria
Akademska prava sveučilišnih nastavnika i suradnika u Republici Hrvatskoj
"Sive zone" izvanugovorne odgovornosti : područja moguće primjene pravila o odgovornosti na temelju krivnje i objektivne odgovornosti za štetu
"Pravni aspekti parodije" i intelektualno vlasništvo
Artes liberales
Addressing the sex/gender difference : an inclusive approach to human rights
Antižidovstvo i rasno zakonodavstvo u fašističkoj Italiji, nacističkoj Njemačkoj i ustaškoj NDH
Američka legislativa o imigraciji 1864.-1917.i
(Ne)objavljivanje podataka o promjenama u korporativnoj strukturi uvrštenog dioničkog društva i utjecaj na prelazak kontrolnog praga : novi pojavni oblici držanja dionica ispod radara regulatora
Aktualna vprašanja pri statusnih preoblikovanjih v Republiki Sloveniji : (implementacija direktive 2009/109/EC)
Adhezijsko rješavanje imovinskopravnog zahtjeva u kaznenom postupku
(Još jedna) reforma stečajnog zakonodavstva - funkcionalizacija stečajno pravne zaštite ili placebo efekt?
Aktualna pitanja ocjene zakonitosti općih akata
Antidiskriminacijsko zakonodavstvo i sudska praksa u RH - individualna i udružna antidiskriminacijska tužba kao (ne) djelotvorna sredstva za ostvarenje pravne zaštite
(Ne)usklađenost opće i posebne stvarnopravne normative o stjecanju, vrstama i sadržaju prava služnosti u našem pozitivnom pravu
Bračna stečevina po Obiteljskom zakonu
Bruto domaći proizvod
Bankarske garancije prema odredbama novog Zakona o obveznim odnosima
Božji sud u dalmatinskim i istarskim područjima i međusobna statutarna povezanost Mletaka i općina pod njiohovom vlašću
Bo Ustavno sodišče Republike Slovenije še četrtič odločalo o zakonskem spregledu pravne osebnosti?
Carinsko pravo i pravo vanjske trgovine
Chronologischer Ueberblick ueber die wichtigsten juristischen deutschen Buecher aus der "Stiftung dr. Viktor Ružić" an der Fakultaet fuer Rechtswissenschaften in Rijeka, nach Rechtsgebieten geordent
Contemporary alternatives to bureaucracy
Constitutional principles in the light of criminal defence
Character merchandising i žigovnopravna zaštita
Constitutional review of social law-reforms in Germany and its impact on legislation
Council of Europe and the Right to Healthcare : is the European convention and the human rights appropriate instrument for protecting the right to health care?
Credere i kredit : dva srodna ili suprostavljena pojma?
Čezmejna mobilnost gospodarskih družb v Evropski uniji
Čezmejni prenos sedeža gospodarske družbe
Ćudoredno-deontološka i pravna načela u medicinskoj informatici
Društva osoba u novom hrvatskom pravu trgovačkih društava
Delikti nasilja
Die "Gemeinsame Aussen - und Sicherheitspolitik" in der EU
Die soziale Dimension des Binnenmarkts aus Sicht des deutschen Arbeitsrechts
Das kroatische Zivil- und Handelsrecht
Denacionalizacija i pretvorba prava korištenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u društvenom vlasništvu
Dobrovoljno osiguranje tražbina na pokretnim stvarima bez predaje u posjed prema Ovršnom zakonu
Die soziale Sicherung der Frauen in Deutschland
Die unternehmerische Mitbestimmung in Deutschland
Die Koordinierung von Familienleistungen im EG-Recht
Dosjelost kao način stjecanja stvarnih prava
Das Wettbewerbsrecht des EGV
Diritto, uomini, persona
Društvene promjene i starenje
Državnopravni aspekti konstituiranja hrvatske države 1989.-1992.
Denacionalizacija neizgrađenog građevinskog zemljišta
Denacionalizacija
Diskrecija, sudovanje i granice prava
Dalibor Čepulo: Prava građana i moderne institucije - europska i hrvatska pravna tradicija, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2003.
Die Anwendung des europaeischen Wettbewerbsrechts auf die gesetzliche Krankenversicherung
Die Angleichung des Verbrauchershutzrechts in der Europaeischen Gemeinschaft unter besonderer Beruecksichtigung des Verbraucherschutzrechtes in der Republik Kroatien
Društva za upravljanje investicijskim fondovima i njihove statusne posebnosti
Dispozitivne presude u sporovima o uzdržavanju djece
Državne potpore za zapošljavanje u svjetlu opće uredbe o skupnim izuzećima i iskustava država članica EU
Direktiva EU o onečišćenju mora s brodova i nadležnosti obalnih država
Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama u praksi Europskog suda
Državne naknade žrtvama kaznenih djela u Republici Hrvatskoj
Dužnost dioničara na lojalno postupanje prema društvu i ostalim dioničarima
Doprinos sociološke teorije konceptualizaciji problematike (dez)integracije društva
Diskriminacija osoba s invaliditetom i njihova uključenost u društvo s naglaskom na pravo pristupa sudu
Dopustivost oružanih intervencija radi spašavanja vlastitih državljana u inozemstvu
Das Beihilfeprüfungsverfahren und Kroatiens Beitritt zur EU : Bedeutung der Bestimmungs : und Rückforderungsprozedur für kroatische Steuerbeihilfen
Državne potpore profesionalnom sportu i trajne novčane naknade : hrvatska iskustva i regionalne tendencije
Deset godina nove koncepcije neimovinske štete
Dometi i granice utjecaja prava EU-a na opći dio nacionalnih kaznenih prava
E. I. A. Daes: Liberte de l'individu en droit. Etudes des devoirs de l'individu envers la communaute et liminations des droits et libertes de l'homme en vertu de l'article 29 de la Declaration universelle des droits de l' homme (N.Y. 1990)
Europaeisches Unternehmensrecht
Europsko pravo zaštite na radu
Europski parlament nakon Amsterdamskog ugovora
Europska unija i Lome sporazum
Emigration from Rijeka
Elementi descrittivi e valutativi del diritto di polizia croato
Europska uredba o insolvencijskim postupcima
Europski sud pravde i njegova uloga u reformama sustava neposrednog oporezivanja
Enlargement - in search for European identity
Europski sud za ljudska prava i zaštita prava na život
Evolucija ustanove superficijarnog prava i usporedba s pravom građenja
Europsko ugovorno pravo na putu od soft prema hard law : osvrt na opcionalno zajedničko europsko pravo prodaje (CESL)
Europeizacija civilnog društva u RH : shvaćanje socijalnog kapitala ozbiljno?
Funkcionalno tumačenje međunarodnih ugovora (ut res magis valeat quam pereat)
Forenzički značaj "drugih, težih duševnih smetnji"
Fiducijarno vlasništvo u usporednom pravu i sudskoj praksi
Fiducijarno vlasništvo u hrvatskom pravu
Fleksibilni oblici rada i radno pravo
From war to tolerance? : Bottom-up and top-down approaches to (re)building interethnic ties in the areas of the former Yugoslavia
Fleksibilnost i (de)regulacija tržišta rada
Funkcije pravične novčane naknade u hrvatskom odštetnom pravu
Francuski državni savjet i pravni poredak Europske unije
Građanska odgovornost pri prijevozu ugljikovodika tankerima morem
Garancija za ispravno funkcioniranje stvari
Građanskopravni režim građevinskog zemljišta u prijelaznom razdoblju
Gli inizi dell'ordinamento Statutario a Arbe
Guns and militias
Građenje na tuđem zemljištu
Građanskopravna odgovornost zdravstvenih djelatnika
Global human rights profile at the threshold of the XXI century
Gradilišna renta
Građansko pravo u ustavnom sudovanju
Hrvatski ček i njegove osobitosti
Harmoniziranje europskog prava društava
Hrvatsko procesno pravo i jamstvo "pravičnog postupka" iz Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
Hipotekarnopravni odnos kao aspekt sadržine hipoteke
Hipoteka na brodu u hrvatskom pomorskom pravu
Hrvatsko-ugarska nagodba u zrcalu tiska
Hrvatske vjerske zajednice u (protu)većinskoj prizmi svjetovne države
Izbjegavanje javnih davanja
Il problema della coerenza dei sistemi delle sanzione penali
Intentional infliction of emotional disterss in the workplace
Institucionalna struktura i pravni položaj Sjevernoatlantske organizacije
Iz povijesti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Industrijsko vlasništvo
Isključenje od kaznenoga progona pripadnika SFOR-a u Republici Hrvatskoj
Izmjena pravomoćnih odluka donesenih u parničnom postupku u povodu odluka Ustavnoga suda o neustavnosti odnosno nezakonitosti propisa
Izlučna i razlučna prava u stečaju
Iločka pravna knjiga - važan dokument naše pravne povijesti
Ispitivanje razlika u strukturi obitelji maloljetnih delinkvenata u Republici Hrvatskoj u prijeratnom i poslijeratnom razdoblju
Identifikacija i sistematizacija temeljnih čimbenika u ekološkoj degradaciji prirode i ljudskog okoliša
Institucionalna potpora izvozu kapitalnih objekata
Izvršenje ovlasti i dužnosti glede posebnoga dijela nekretnine
Izmjene Kaznenog zakona
Izvaninstitucionalni programi rada s ovisnicima o ilegalnim drogama
Institucionalni ustroj izvršne i upravne vlasti u Europskoj uniji
Investicijski fondovi koji ulažu u nekretnine prema Zakonu o investicijskim fondovima
Izmjena ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti prema novom Zakonu o obveznim odnosima
Izvlaštenje u sudskoj praksi
Implementacija Smjernice 2005/29/EC o nepoštenim poslovnim praksama u hrvatsko pravo zaštite potrošača
Izazovi novih tehnologija na radnom mjestu : (posebnosti pravnih rješenja)
Industrijskeakcije kao sindikalna prava i slobode
Imovinsko potraživanje kao razlog za nastavak upravnog postupka i upravnog spora nakon smrti stranke
Institut zakonskog poreznog jamstva nakon novele Općeg poreznog zakona 2012 : "Proboj pravne osobnosti" trgovačkih društava u slučaju zloporabe prava
Institutional and societal aspects of ethno-national identification and ethnic conflict : a contribution to the historical sociology
Izbor mjerodavnog prava u obiteljskim, statusnim i nasljednim stvarima
Imovinskopravni zahtjev prema okrivljeniku odgovornoj osobi kada je kaznenim djelom pribavio imovinsku korist za pravnu osobu
Izdvojeno mišljenje u sudskim postupcima i praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske
Jus cogens u međunarodnom pravu u svjetlu novije judikature
Jamstveni kapital banaka
Još o stjecanju vlasništva dosjelošću na nekretninama u društvenom vlasništvu
Jedinstveni ugovor o radu
Jesu li odredbe o jednakom postupanju prema dioničarima i zaštiti manjinskih dioničara izraz općeg načela prava EU? : Presuda ECJ C-101/08 AUDIOLUX
Kaznenopravna zaštita morskog okoliša - de lege ferenda
Knjige riječkih notara
Kolektivni ugovor za pomorce
Kažnjive radnje u području zaštite na radu
Kriteriji odgovornosti za štete iz rada i radnog odnosa
Korištenje autorskih djela
Kazneno djelo usmrćenja na zahtjev i eutanazija
Kazne i kažnjavanje u europskom zakonodavstvu od prosvjetiteljskog razdoblja do konca XIX. stoljeća s posebnim osvrtom na kaznu lišenja slobode
Kaznenopravna zaštita autorskih djela znanstvenog sadržaja s posebnim osvrtom na zaštitu od neovlaštene reprodukcije
Kolektivni identiteti i "nove" periferije
Konfesionalna i religijska identifikacija u Gorskom kotaru, Istri i Lici
Kazna zatvora za ovisnice
Kazališna djela kao autorska djela
Komunalne djelatnosti i pravo vlasništva na građevinskim objektima komunalne infrastrukture
Kodeks ponašanja na području oporezivanja poduzetnika
Kolektivno pregovaranje i proširenje primjene kolektivnog ugovora
Kaznenopravni pristup problematici mobbinga
Kolizione norme za zaštitu potrošača u direktivama Evropske zajednice i Uredbi Rim I – novi izazov za ZRSZ
Kriminalna karijera
Kaznena i stegovna (disciplinska) odgovornost sudaca
Koneksitet ostvarenja vindikacijskog zahtjeva na nekretnini i tzv. prava na poštivanje doma
Kriterij prezaduženosti kao diskriminacijski element za obavljanje javnobilježničke službe : hrvatsko rješenje i europska iskustva
Komunalna naknada u RH i njezino pozicioniranje u odnosu na teoretske i normativne koncepte financijskog prava
Kodeks etike u poslovanju Hrvatske gospodarske komore (od etičkih načela do surove prakse)
Krijumčarenje ljudi i trgovanje ljudima u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu i sudskoj praksi (analiza stanja de lege lata uz prijedloge de lege ferenda) : (analiza stanja de lege lata uz prijedloge de lege ferenda)
Kretanje u lokalnoj službi
La delimitazione del mare territoriale nel Mediterraneo
La data dell'incoronazione di Zvonimiro, re di Croazia e Dalmazia
La nuova disciplina italiana dell'usura
Leasing
La criminalite organisee et la corruption dan les pays en transition
La recente legge italiana contro la pedofilia
La decisione in base all'opportunita dell'azione penale nella legislazione penale Croata
Louisiana's covenant marriage
Le personae exceptae dal divieto di donazioni della Lex Cincia de donis et muneribus
Le attivita economiche delle liberte
La protezione del consumatore nella Comunita Europea con particolare riguardo ai contratti
L'obbligazione alimentare nell'ordinamento giuridico Italiano
Lokalna samouprava u Hrvatskoj : veličina i ekonomska skala
Mjere i aktivnosti u zaštiti mora od zagađenja na području sjevernog Jadrana i posebno Riječkog zaljeva
Međunarodni i naši propisi o sprečavanju onečišćenja mora s brodova u slučaju pomorske nezgode
Međunarodni režim morskih luka s osvrtom na tršćansku i riječku luku
Mjesto i uloga banaka u razvoju tržišta kapitala u gospodarstvu Republike Hrvatske
Međunarodni zločin i kazna
Medicina rada u Zakonu o zaštiti na radu
Multikulturalizam i njegovo priznavanje
Model tjelesne i zdravstvene kulture primijenjen na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
Muenchner Ueberlegungen fuer eine neue Medizinhaftung
Marulićeva oporuka
Maritime occupation and safety
Mandatum post mortem u rimskom pravu
Main features of recent corporate governance theories and tendencies in transition economies
Marginalizacija i stigmatizacija u pregovaranju o riziku
Mješoviti međunarodni kazneni sudovi
Mirenje - alternativni način rješavanja sporova
Međunarodni sustav odgovornosti za onečišćenje mora uljem
Međunarodni oružani sukobi u praksi Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju
Mandatum pecuniae credendae / : specifičan tip mandata kojim se mandataru nalaže dati zajam određenoj trećoj osobi
Materijalnopravno i kolizijskopravno uređenje intelektualnog vlasništva nastalog u radnom odnosu
Mamljenje djeteta za zadovoljenje spolnih potreba uporabom. ... zaštite i na uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije
Modaliteti prodaje dionica iz portfelja Republike Hrvatske - aktualnosti u primjeni
Neka pravna pitanja utvrđivanja granica sa Slovenijom
Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale
Normativna politika šestojanuarske diktature
Načelo uti possidetis u međunarodnom pravu
Neovlaštene doznake u međunarodnim plaćanjima uz primjenu elektroničkih medija
Novi prilozi stvaranju sustava gradske rente
Naknada za oduzetu imovinu
Naknada za oduzetu gospodarsku imovinu
Naknada za oduzete stanove i poslovni prostor
Naknada za oduzetu imovinu i sudska nadležnost
Novo zemljišnoknjižno pravo
Neka pitanja prava stvarnih služnosti i susjedskih prava na građevinskom zemljištu
Naknada u vrijednosnim papirima za oduzetu imovinu i mjerila za utvrđivanje naknade
Načela restitucije prava vlasništva i naknade za oduzetu imovinu
Najam stana i zakup poslovnog prostora
Nacionalna i međunarodna zaštita kulturnih predmeta s posebnim osvrtom na UNIDROIT konvenciju o ukradenim ili ilegalno izvezenim kulturnim predmetima, od 24. lipnja 1995.
Nomotehnika u radnom zakonodavstvu
Napomene uz prijepis Riječkog statuta i njegov prijevod na talijanski iz sredine XIX. stoljeća
Neka pitanja pomorskog prava u Rapskom statutu
Neki pogledi na policentrični razvoj Hrvatske
Ništavost i pobojnost odluka skupštine društva s ograničenom odgovornošću
Naknada neimovinske štete u teoriji i praksi
Novo hrvatsko žigovno pravo
Naknada materijalne štete u slučaju smrti, tjelesne povrede i oštećenja zdravlja
Nevaljalost pojedinih odredbi općih uvjeta ugovora s posebnim osvrtom na potrošačke ugovore
Neka pitanja ranije hrvatske povijesti
Načelo jednakosti u poreznom pravu i sudskoj praksi nekih zemalja EU
Neka obilježja počinitelja nasilničkih delikata na području Primorsko-goranske županije s obzirom na vrstu počinjenog djela
Naknada parničnih troškova u postupku pred hrvatskim sudovima
Neke primjedbe o tumačenju prava
Najam stana - položaj zaštićenog najmoprimca
Načelo savjesnosti i poštenja u trgovačkim ugovorima s međunarodnim obilježjem
Načelo savjesnosti i poštenja u obveznom pravu
Negative gendered stereotypes in samples of media in Croatia
Način obračuna kamatne stope potrošačkog zajma
Novi Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva - korak naprijed ili natrag?
Nužnost reforme hrvatskog izvanparničnog prava
Nepošteno tržišno natjecanje i modaliteti građanskopravne zaštite u hrvatskom i komparativnom pravu
Neka pitanja odnosa historijskog i prirodnog prava na južnopodunavski prostor
Neka pitanja odgovornosti za štetu koju prouzroči posloprimac pri izvršavanju činidbe rada prema austrijskom pravu
Nevaljanost pojedinih odredbi općih uvjeta iz ugovora o kasko osiguranju motornog vozila
Neki aspekti neoliberalizma u svjetskom gospodarstvu
Načelo javnosti u parničnom postupku
Novelirani postupak u sporovima male vrijednosti
Nekretnine kao objekt prava vlasništva i prava građenja
Novo hrvatsko upravno postupovno pravo
Nacrt zajedničkog referentnog okvira za europsko privatno pravo
Nefinancijski sektor i samostalne profesije u kontekstu sprečavanja pranja novca
Nova načela upravnog postupka (s posebnim naglaskom na razmjernost, legitimna očekivanja i stečena prava)
Novine u zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
Novo uređenje predmeta upravnog spora u Republici Hrvatskoj
Načelo zabrane prouzročenja štete kao (moguće) jamstvo stvarne (realne) naknade štete
Neispunjenje ugovora u Europskom privatnom pravu : perspektive harmonizacije i razvoja zajedničkog pravcnog okvira
Naturalizacija u Hrvatskoj i Slavoniji od 1848. do 1918.
Nacionalno ili međunarodno pravosuđenje kao nužan element međunarodnog prava?
Novo posebno uređenje zateznih kamata : specifičnosti, polje primjene i usklađenost s pravnom stečevinom Europske unije
Nadležnost upravnih sudova u zaštiti tržišnog natjecanja
Nadzor nad duhanom i odgovornost proizvođača za štetu od duhanskih proizvoda
Naknada buduće štete
Nepotpuno izvlaštenje i upisi u zemljišne knjige - propisi i praksa
Neki posebni subjekti i odnosi po Zakonu o zaštiti na radu
Neka pitanja u regulaciji radnopravnog statusa državnih službenika
Neke dvojbe u primjeni Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine : pravna narav roka za pokretanje postupka/odnos prema Ugovoru Republike Hrvatske i Svete Stolice o gospodarskim pitanjima
Neke aktualne gređanskopravne dimenzije kaznenog prava i kaznenog postupka sudovanja : ustavnopravni aspekti
Načelo razmjernosti u donošenju upravnih odluka
Ne/zakoniti dokazi u kaznenom postupku : (poseban osvrt na mjere tajnog snimanja telefonskih razgovora i trećega u tim radnjama)
Nadležnost, nadležna tijela i postupci prema uredbi (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju
Obveza poštivanja predmeta i cilja ugovora prije njegova stupanja na snagu
Opasnost duševno abnormalnog delinkventa
Otkaz ugovora o radu prema švicarskom pravu
Odmjeravanje kazne kao akt subjektivne sudske ocjene
Odgovornost brodara za požarnu štetu na brodskom teretu
Obveze mandatara iz ugovora o nalogu u Rimskom pravu
Obiteljske prilike maloljetnih počinitelja razbojništva i razbojničke krađe
Ostvarivanje i zaštita prava u radnom odnosu
O pravnom režimu građevinskog zemljišta
Oporezivanje gradske rente
Osnovni poredak Europske unije
Osposobljavanje za rad na siguran način
Obavijesti o prethodnim intervencijama društvenih institucija prema malodobnim počiniteljima kaznenih djela i/ili njihovim obiteljima kao kriterij izricanja odgojnih mjera
Obiteljske prilike maloljetnih kriminalnih povratnika u Županiji istarskoj
Ograničenja prava vlasništva
O upravnom sporu pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u svjetlu čl. 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
O dvodomnom sustavu i njegovoj primjeni u Republici Hrvatskoj
Obilježja ponašanja maloljetnih delinkvenata kao kriterij za izricanje odgojnih mjera
Osservazioni sulla parte generale della Legge penale croata
Osnivanje prava građenja
Ostvarivanje tražbina u stečajnom postupku
Osobna odgovornost članova društava kapitala za obveze tih društava prema njihovim vjerovnicima
Ovrha na pokretninama radi naplate novčane tražbine
Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja v Sloveniji
Osnovne procesnopravne i materijalnopravne posljedice otvaranja stečajnog postupka
Opozicijski postupak u novom hrvatskom žigovnom pravu
Ograničenja prava vlasništva na temelju pravnoga posla
Odgovornost proizvođača za štetu od proizvoda
O zakonskom uređenju prometa prava na nekretninama i stvarnopravnom osiguranju potraživanja u BiH de lege ferenda
Osobna odgovornost i krivnja prema Statutu Međunarodnog kaznenog suda za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava na području bivše Jugoslavije
Odgovornost države za štetu
Odgovornost dužnika za štetu zbog povrede ugovora
Odgovornost vladajućeg društva za obveze ovisnog društva u hrvatskom i usporednom pravu
Odgovornost prijevoznika za štete na stvarima u domaćem i međunarodnom prijevozu zrakom
Odgovornost za štetu izazvanu lijekovima s nedostatkom
Odgovornost države za štetu prouzrokovanu nezakonitim ili nepravilnim radom organa uprave
Opoziv žiga i novo hrvatsko žigovno pravo
Odgovornost države za štete od terorističkih akata, s osvrtom na presudu Europskog suda za ljudska prava br. 48778/99
Odgovornost proizvođača za štetu od proizvoda
O dostavi tužbe na odgovor i presudi zbog ogluhe u svjetlu Novele ZPP-a
Odgovornost države za štetu u slučaju neopravdane osude ili neosnovanog uhićenja
Ostvarenje prava na namirenje tražbine osigurane hipotekom i fiducijarnim vlasništvom na nekretnini
O nekima praktičnim i teorijskim dvojbama i problemima prilagodbe hrvatskoga prava europskomu pravu društava
Osiguranje potraživanja radnika za slučaj insolventnosti poslodavca u europskome pravu u svjetlu Smjernice 80/987/EEZ i Smjernice 2002/74/EZ, s osvrtom na rješenja u hrvatskom pravu
Određivanje naknade za izvlaštenu nekretninu
Odgovornost posloprimca za štetu uzrokovanu poslodavcu na radu i u vezi s radom prema njemačkom pravu
O političkim inscenacijama stigmatizacije
Odgovornost prodavatalja za pravo ili potraživanje trećih osoba s osnove intelektualnog vlasništva prema Bečkoj konvenciji o međunarodnoj prodaji robe
Ozelenjivanje ekonomije
Odgovornost za materijalne nedostatke stvari prema novom Zakonu o obveznim odnosima
Odgovornost Republike Hrvatske za štetu prouzročenu terorističkim aktom
Osiguranje tražbina prijenosom prava vlasništva i prijenosom prava
O tzv. aktualiziranju istraživanja rimskog prava
Osnovne karakteristike novog maloletničkog krivičnog prava Republike Srbije
Osobe ovlaštene ograničiti odgovornost za tražbine nastale iz ugovora o prijevozu stvari morem
Odgovornost prijevoznika za štete na robi u međunarodnom i domaćem prijevozu unutarnjim plovnim putevima
Oblici štete od računalnih virusa i odgovornost za štetu
Odnos prava osobnosti i medijskog prava
Odgovornost za pravne nedostatke u Zakonu o obveznim odnosima i izabranim pravnim poretcima
Otvorena pitanja upravnog postupka u Hrvatskoj
Odgovornost za štetu izazvanu neispravnim proizvodom u hrvatskom i bosanskohercegovačkom pravu
Osnivanje (obnova) zemljišnih knjiga
Odgovornost ugostitelja za štetu zbog povrede izravnog ugovora o hotelskim uslugama
Obvezna osiguranja od odgovornosti izvan djelatnosti prometa i prijevoza u hrvatskom i poredbenom pravu, s osvrtom na određivanje obveznika sklapanja osiguranja i kruga trećih osoba
Opasnost od rušenja zgrade
Osobni stečaj : globalni trend i hrvatska perspektiva
O vještačenju u parničnom postupku s posebnim osvrtom na vještačenje u području medicine
Ograničenja prava vlasništva u postupku urbane komasacije
Odgovornost društva majke za obveze društva kćeri
O rješenju u parničnom postupku
Ovlast na prisilno namirenje zastarjele založnopravne tražbine
Određivanje mjesne nadležnosti od strane višeg suda u parničnom postupku
O zastari i prekluziji kod paulijanske tužbe
Odgovornost za štetu zbog nezakonitog ili nepravilnog rada sudaca
Odlike prava građenja i superficijarnog prava
Ozakonjenje bespravno sagrađenih zgrada
Ovrha na žigu : kako premostiti podnormiranost
Osiguranje oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem na nekretninama i pokretninama
O položaju Nagodbenog vijeća u postupcima predstečajne nagodbe iz perspektive čl. 6 Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
O načelu socijalnog postupanja u stečajnom postupku s naglaskom na prava radnika
Ovlasti žalbenog suda u upravnom sporu
Oporezivanje elektroničke trgovine porezom na dodanu vrijednost : poreznopravni okvir Europske unije
Osobitosti prvostupanjskih postupaka u paternitetskim parnicama
Oslobođenje od odgovornosti zračnog prijevoznika za štetu : izvanredne okolnosti
O uzdržavanju punoljetne djece
O standardima utvrđenosti činjenica u parničnom postupku
Odnos građanskopravne osnove za korištenje stana i ustavno-konvencijskog prava za zaštitu doma
Od mirenja do medijacije u obiteljskim sporovima - usklađivanje hrvatskog obiteljskog zakonodavstva o mirnom rješavanju obiteljskih sporova s pravom EU-a
Osnovna obilježja zakonske i sudske politike primjene kazne maloljetničkog zatvora u Bosni i Hercegovini i uporednom krivičnom pravu i praksi
Odnos porezne uprave prema poreznim obveznicima u postupku predstečajne nagodbe
Ograničenja u primjeni valutne klauzule načelima moralnog sadržaja
Odnos načela uzajamnog priznavanja/povjerenja i provjere dvostruke kažnjivosti
O nedopuštenim dokazima u parničnom postupku
Odgovornost banke za provođenje elektroničkog plaćanja
Objectives and effects discrepancy of tax policy in the tobacco products taxation
O mirovanju parničnog postupka i (ne)opravdanosti njegova napuštanja
Pomorski agent u zakonodavstvu Hrvatske
Pravo zaštite potrošača
Poredbenopravni aspekt nedopuštene osnove
Prisilna hospitalizacija psihijatrijskih bolesnika
Postupak i mjere osiguranja naplate potraživanja od broda odgovorna za štete uslijed zagađivanja mora
Priznanje stranih odluka o naknadi štete uzrokovane zagađivanjem mora naftom i konvencija o građanskoj odgovornosti iz 1969. godine
Postsocijalistički poreci i legitimitet
Političkoekonomska i kriminalna obilježja stečajeva slovenskih poduzeća
Pravna priroda etažnog vlasništva u nacionalnom i komparativnom pravu
Prijeka potreba uvođenja sustava bonitetne kontrole banaka u Republici Hrvatskoj
Pravo na promjenu spola
Povijest teorija prirodnih prava
Pomorsko dobro u pomorskom zakoniku Republike Hrvatske
Politička ekonomija u pravnom studiju
Povezana društva
Pojam grada u teoriji i zakonodavstvu
Pravne osnove građenja na tuđoj nekretnini
Pravo građenja prema Nacrtu Prijedloga Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Politika formiranja optimalne strukture plasmana hrvatskih banaka
Poremećaj kao element bića kaznenog djela čedomorstva
Protection of human rights and minority rights in Croatia
Povrat imovine oduzete na temelju kaznene odluke, odnosno konfiscirane u političkim procesima
Pravila postupka naknade za oduzetu imovinu
Prijelazne i završne odredbe zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Prava stranaca na građevinskom zemljištu na teritoriju Republike Hrvatske
Pretpostavke za izdavanje građevne dozvole u svjetlu sudske prakse
Pravo na povrat ili odštetu za imovinu optanata
Prostitucija
Pučki pravobranitelj Republike Hrvatske
Pobačaj
Pravno uređenje braka u Republici Italiji
Problemi definiranja prava
Pretvorba društvenog vlasništva na nekretninama
Pretpostavke, funkcije i priroda prava građenja
Privremene mjere osiguranja u arbitraži
Posebnosti međunarodnopravnog položaja žena izbjeglica
Posebna međunarodna nadležnost u sporovima izvanugovorne odgovornosti za štetu
Procesna ustavna jamstva v pravdnem postopku
Prijedlog kriterija za određivanje državne pripadnosti trgovačkog društva u hrvatskom međunarodnom privatnom pravu
Povijesni razvoj pomorskog prava na hrvatskoj obali Jadrana
Primjeri regulativnih međuljudskih pravnih odnosa u Slavoniji i Srijemu u razvijenom srednjem vijeku
Primjena Zakona o općem upravnom postupku na akte jedinica lokalne samouprave
Prilog raspravi o zabrani kloniranja ljudskih bića
Pravni učinci pregovora i ponude
Pobijanje dužnikovih pravnih radnji
Položaj vjerovnika prema novelama Stečajnog zakona
Položaj vjerovnika prema Ovršnom zakonu nakon njegova noveliranja 1999. godine
Preoblikovanje društva
Prava i obveze subjekata iz radnog odnosa
Pravni odnosi između akreditivne i druge banke u akreditivnom poslu
Povezana društva i zaštita tržišnog natjecanja
Preferencije na tržištu rada i društvena odgovornost poduzeća
Proširenje Europske unije
Pravni status maloljetnih počinitelja kaznenih djela u novom hrvatskom zakonodavstvu
Pravo umjetnika izvođača u hrvatskom zakonodavstvu
Primjedbe na teze za Zakon o međunarodnom privatnom pravu, autora prof. dr. Krešimira Sajka, prof. dr. Hrvoja Sikirića i doc. dr. Vilima Boučeka
Proturječnosti uspostavljanja prava vlasništva na građevinskom zemljištu
Posebna obilježja građanskopravne zaštite žiga
Pripremanje i organizacija glavne rasprave u građanskom sudskom (parničnom) postupku
Pravno razdvajanje zgrada i drugih građevina od pomorskog dobra
Protection of minority languages in Croatia
Pisana riječ u funkciji resocijalizacije u ženskim zatvorima
Pravni položaj radnika kod malih poslodavaca
Punomoćnik u parničnom postupku
Problem pravne osnove profesionalne odgovornosti za štetu
Pravna narav prijelaznih odredbi i produžena primjena pravnih pravila sadržanih u kolektivnom ugovoru
Prijenos prava vlasništva radi osiguranja tražbina prema novelama Ovršnog zakona 2003.
Prolegomena noveli Zakona o trgovačkim društvima
Primjena odredbi Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke na razne vrste ugovora
Prospekt pri javnoj i privatnoj ponudi vrijednosnih papira
Pojam i obilježja koncesija
Povrat u prijašnje stanje u hrvatskom parničnom postupku
Promijenjene okolnosti danas i u Nacrtu Zakona o obveznim odnosima
Ponašajna obilježja mladih delikvenata u Republici Hrvatskoj u prijeratnom i poslijeratnom razdoblju
Pornografija i seksualno zadovoljstvo
Pravo na sud, pristup sudu i suđenje u razumnom roku u slučaju intervencije zakonodavca u sudske postupke u tijeku
Pravna pomoć i neprofitne organizacije u RH
Policija i zaštita osjetljivih skupina
Pravni aspekti Rižanskog placita
Pomorsko dobro u talijanskom i hrvatskom zakonodavstvu
Prijepori o pravu na pobačaj u Republici Hrvatskoj
Pravo vlasništva i pravo građenja stranih osoba na nekretninama u Republici Hrvatskoj
Pravo osobnosti u novom Zakonu o obveznim odnosima
Primjena trgovačkih običaja
Prijedlozi i nacrti konfederalizacije Jugoslavije 1990./91.
Politika Europske unije na području pravosuđa i unutarnjih poslova s posebnim osvrtom na postupke odlučivanja
Pravna regulacija reproduktivnog i terapeutskog kloniranja na međunarodnoj i nacionalnoj razini
Pribavljanje izvora sredstava u hrvatskih bankama
Prevencija trgovanja ljudima
Prelazak nekretnina u društveno vlasništvo protekom vremena
Preinaka tužbe
Procesnopravno uređenje odnosa etažnih vlasnika
Posebnosti kolektivnog pregovaranja u europskome i hrvatskome pravu
Pretpostavke za izdavanje potvrde o europskom ovršnom nalogu
Pravo manjinskih dioničara na podnošenje tužbe u ime dioničkog društva protiv članova uprave i nadzornog odbora
Prisilno sudsko hipotekarno osiguranje tražbine
Posebna zaštita dobro poznatih i čuvenih žigova
Pretvorba komunalnih poduzeća i vlasništvo objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Pojam poduzetnika u europskom pravu tržišnog natjecanja
Pravilo poslovne prosudbe u hrvatskom i pravu SAD
Položaj depozitne banke u odnosu na društvo za upravljanje i investicijski fond
Pravni režim za koncentracije poduzetnika u pravu tržišnog natjecanja EZ i Hrvatske s posebnim osvrtom na mjere restrukturirarnja koncentracija i mjere praćenja ponašanja sudionika koncentracije
Promjena kvalifikacije oružanog sukba
Posjedovna volja
Posebnosti reguliranja radnog vremena u kontekstu Smjernice 2003/88/EZ s svrtom na nacionalna rješenja u Njemačkoj, Austriji i Hrvatskoj
Prekogranični i poreznopravni aspekti djelovanja investicijskih fondova
Pravo pacijenata na obaviještenost, s posebnim osvrtom na zaštitu tajnosti podataka o zdravstvenom stanju pacijenata
Pravna zaštita u postupcima javne nabave u Hrvatskoj
Pitanja uređenja i primjene pravne zaštite od šutnje uprave u Republici Hrvatskoj
Promidžba i prodaja udjela i dionica u investicijskim fondovima
Per liberam personam possessio adquiritur
Pravo na pristup podacima u medicinskoj dokumentaciji
Povreda obveze objave podataka na tržištu kapitala i sporovi ulagatelja (dioničara) protiv uvrštenih društava
Prirodna poslovna nesposobnost kao razlog nevaljanosti pravnog posla
Protupreuzimateljske mjere i položaj uprave ciljanog društva u postupku preuzimanja dioničkih društava
Pravo na suđenje u razumnom roku u postupcima pred Upravnim sudom Republike Hrvatske
Pravo prvokupa prema Zakonu o otocima
Pravna sredstva protiv neučinkovitog suca
Pravni položaj kupca/vlasnika nekretnine u hipotekarnom režimu
Povećana učinkovitost poduzetnika u postupku ocjene dopuštenosti horizontalnih koncentracija prema hrvatskom i europskom pravu
Procjena stupnja rizika poreznih savjetnika u sustavu sprječavanja pranja novca
Postupanje višega suda o žalbi protiv prvostupanjske kaznene presude
Pravo građenja : trajanje i prestanak
Povezani ugovori o kreditu
Pretvorba (transformacija) prava na nekretninama u društvenom vlasništvu u Republici Srbiji
Problem temelja odgovornosti države za štetu prouzročenu nezakonitim i nepravilnim radom njenih tijela
Pravni status prometnica i upis u zemljišne knjige
Povrede ljudskih prava i osnovnih sloboda kao razlog za ponavljanje parničnog postupka
Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima
Primjena načela legitimnih očekivanja u praksi Upravnog suda Republike Hrvatske
Prekomjerno uređivanje odnosa i postupak u socijalnoj skrbi : prepreke u ostvarivanju prava
Problemi implementacije direktive o uslugama u pravo RH : odustajanje od socijalnog modela na nacionalnom nivou?
Predatorske cijene u sektoru električnih komunikacija u europskom i hrvatskom pravu tržišnog natjecanja
Priznanje, trajanje i učinci žiga prema novom žigovnom pravu Bosne i Hercegovine
Posebni tzv. partikularni stečajni postupak u hrvatskom pravu
Pravila upravnog postupka u europskom pravu
Prijenos prava radi osiguranja : nedorečenosti i nedovršenosti
Pravomoćnost, konačnost i izvršnost u upravnom postupku
Pravo puta na javnim nekretninama radi gradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture
Pravni status luka unutarnjih voda u Republici Hrvatskoj
Potpore komunalnom društvu za izgradnju komunalne infrastrukture i primjena poreza na dodanu vrijednost
Prijelaz rizika s prodavatelja na kupca kod ugovora o međunarodnoj kupoprodaji s osvrtom na INCOTERMS 2010
Politika primitaka u kreditnim institucijama u europskom i hrvatskom pravu
Pravno uređenje linijskih infrastrukturnih građevina
Pravo naroda na vanjsko samoodređenje izvan kolonijalnog konteksta i slučaj proglašenja nezavisnosti Kosova
Pravnopovijesni i poredbenopravni prikaz razvoja stečajnog postupka
Pojam povlašćene informacije u pravnoj teoriji i praksi
Pravni položaj vrhunskog trenera u hrvatskom sportskom pravu
Protivnost moralu (contro bonos mores) kao razlog nevaljanosti ugovora
Povijesni prikaz i pravni karakter normativnih akata Republike Srpske Krajine
Pojam i pravne posljedice zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima u pravu Europske unije
Profili giuridici della ricerca genetica : dal consenso informato alle biobanche
Pravni poslovi prava osobnosti
Pravni lijekovi u zemljišnoknjižnom postupku (stanje u Republici Hrvatskoj i komparativni prikaz stanja u Republici Sloveniji, Republici Makedoniji i Federaciji Bosni i Hercegovini)
Pretvorba društvenog vlasništva na stvarima koje nisu procijenjene kod pretvorbe društvenih poduzeća
Proglašenje nestale osobe umrlom u pravu Federacije Bosne i Hercegovine, s osvrtom na hrvatsko pravo de lege lata i de lege ferenda
Pitanja pravnog transplantiranja stečajnog zakonodavstva : kolizija pravne tradicije i ekonomskih čimbenika
Postupci naplate nespornih tražbina prema Direktivi 2011/7/EU o suzbijanju zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima
Promjene regulatornog okvira njemačkog društva s ograničenom odgovornošću kao posljedica regulatorne konkurencije u području prava društava među državama članicama Europske unije
Problematika uspostave etažnog vlasništva temeljem odgovarajućeg suvlasničkog dijela nekretnine
Postupak prethodnog odlučivanja pred europskim sudom - problemi i moguća rješenja
Paket-aranžman i potpomognuti putni aranžman
Privremeni zastupnik u parničnom postupku
Povreda konvencijskog prava na mirno uživanje vlasništva
Povreda konvencijskog prava na mirno uživanje vlasništva
Poredbenopravna analiza aktivnog podmićivanja u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske
Pravni okvir za zaštitu osobnih podataka (u vezi sa zdravljem) u pravu Europske unije
Prethodna obvezujuća porezna mišljenja : novi institut hrvatskog poreznog postupka
Pravo na pristup sudu kao aspekt prava na pravično suđenje
Pravo na pristup Sudu Europske unije
Pojedinačna odluka kao pretpostavka ocjene zakonitosti općeg akta u objektivnom upravnom sporu
Pravo zdravstvenih radnika na "priziv savjesti"
Položaj stečajnog dužnika u postupcima javne nabave - de lege lata rješenja : pogled u konvencijsko i europsko pravo te pravci promjene
Pravo na pristup informacijama kao pravo zaštićeno Europskom konvencijom i drugim međunarodnim ugovorima za zaštitu ljudskih prava
Pranje novca kao ekonomska dimenzija terorizma
Qualche osservazione in margine alla nuova Legge penale croata
Različitost spolova u sustavu pretpostavki za zaključenje braka
Razvoj međunarodne regulative u pogledu građanske odgovornosti za štetu od pomorskog prijevoza opasnih i štetnih tvari
Rizik i osigurani slučaj u osiguranju od odgovornosti
Radnopravni status ribara
Riječki doprinos pomorskom pravu Hrvatske
Real securities in movables
Razvitak hrvatskog trgovačkog prava s posebnim osvrtom na prilike u Dubrovačkoj Republici
Renta na pomorskom dobru
Rimski superficies i pravne ustanove koje prethode hrvatskom pravu građenja
Rimske naznake utuživosti sporazuma
Rad u nautičkom turizmu
Rawlsov Politički liberalizam
Razlika između alkoholičara počinitelja krvnih i imovinskih delikata s obzirom na preporučenu sigurnosnu mjeru obveznog liječenja od ovisnosti
Rizik kamatne stope u poslovnoj banci
Republika Hrvatska i sukob u Bosni i Hercegovini u 1993. godini
Radni odnosi kod statusnih promjena u europskom pravu
Reforma njemačkog Građanskog zakonika s posebnim osvrtom na europske aspekte te reforme
Radno zakonodavstvo Republike Hrvatske i acquis communautaire
Rizik likvidnosti u poslovnoj banci
Rat i delikvencija mladih
Ratna šteta prouzročena terorističkim aktom
Razgraničenje pripremnih radnji i pokušaja
Ratihabitio mandato comparatur
Revizija u svjetlu posljednjih izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku (ZPP/03) i na njima utemeljenoj sudskoj praksi
Razvrgnuće suvlasničke zajednice
Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države
Restrukturiranje komunalnih društava čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave
Računalna prijevara u hrvatskom kaznenom pravu
Razvoj pravne zaštite mrežne neutralnosti u pravu elektroničkih komunikacija s osvrtom na princip transparentnosti
Rad putem agencija za privremeno zapošljavanje u hrvatskom, europskom i usporednom pravu
Rok za pokretanje postupka - prijepor o njegovu računanju
Reorganizacija ovrhe na temelju vjerodostojne isprave u Sloveniji
Raspolaganje vodnim dobrom
Specifičnosti radnopravnog i socijalnopravnog položaja svjetioničara
S. Sokol, B. Smerdel: Ustavno pravo, Zagreb, 1992.
Sustavna analiza uzročnoga odnosa kaznenoga djela
Sprečavanje zagađivanja mora s gledišta jugoslavenskog vanjskotrgovinskog, carinskog, deviznog i poreznog prava
Specifične radne operacije i povrede na radu lučkih radnika te njihov utjecaj na zagađenje mora
Socijalne prestacije između datog (de lege lata) i očekivanog (de lege ferenda)
Specifičnosti radnog odnosa lučkih radnika u Italiji
Splošna obrazložitev Kazenskega zakonika Republike Slovenije
Svoboda izražanja in kazenskopravno varstvo časti in ugleda
Soziale Sicherheit als Element der sozialen Marktwirtschaft, der Sozialstaats und einer kuenftigen Europaeischen Sozialunion
Small and medium size enterprise development in the transitional economy of Croatia
Suodlučivanje (participacija u odlučivanju) radnika
Stjecanje stvarnih prava na nekretninama na temelju povjerenja u zemljišne knjige
Stranci kao stjecatelji prava vlasništva nekretnina prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Suđenje osnovom pravičnosti, diskreciono ovlaštenje suca i slobodna ocjena dokaza
Schutz der Privatautonomie durch Inhaltskontrolle von idividual Vertraegen
Sustav financiranja lokalne samouprave i uprave u Republici Hrvatskoj
Statut Zagrebačkog Gradeca iz 1609. godine
Some notes on the Farmer's Law, an important link in the evolution of Roman-Byzantine law
Standby of credit
Stjecanje prava vlasništva na nekretnini na temelju pravnog posla
Stvari u vlasništvu države i drugih osoba javnog prava (javno vlasništvo)
Suodlučivanje zaposlenika u trgovačkim društvima
Stjecanje prava vlasništva i drugih stvarnih prava s povjerenjem u zemljišne knjige i učinci pravnog posla o otuđenju tuđe nekretnine
Sadržaj i karakter predloženih promjena Zakona o radu
Sudski penali
Strane osobe kao nositelji prava vlasništva na nekretninama
Skupno otpuštanje radnika i zbrinjavanje viška radnika pri statusnim promjenama u europskome pravu u svjetlu smjernice 98/59EZ, s posebnim osvrtom na harmonizaciju hrvatskoga prava
Sudsko ispitivanje podobnosti stečajnog plana
Sudska praksa
Stvarnopravni učinci pretvorbe društvenih poduzeća
Stjecanje imovine (vlasništva) u bračnoj i izvanbračnoj zajednici
Sustav propisivanja kazne zatvora u Kaznenom zakonu i Kaznenom zakoniku
Slobodno i zatvoreno more
Stigmatizacija osoba devijantnog ponašanja
Stigmatična personalizacija seljaka
Stigmatizacija počinitelja seksualnih delikata
Struktura predrasuda i stigmatizacija
Stigmatizacija (ne)religioznosti
Stigmatizacija poduzetništva i menadžmenta u Hrvatskoj
Stigma i kako je steći
Socijalna sigurnost u Saveznoj Republici Njemačkoj s osvrtom na socijalnopravnu integraciju hrvatskih radnika
Status of women and treatment of gender-specific violence in international humanitarian and international criminal law
Srednjovjekovni pojam grada
Sekundarno zakonodavstvo EU i parlamentarni nadzor nad nacionalnom egzekutivom
Suradnja država s Međunarodnim kaznenim sudom
Stjecanje prava vlasništva primjenom ustanova dosjelosti i uzurpacije na nekretninama koje su bile u društvenom vlasništvu
Some labour and social questions in the European Union port sector
Stranačka sposobnost entiteta bez pravne osobnosti – podružnice inozemnih pravnih osoba
Strukturne mejre i mjere praćenja poslovanja kao uvjet za provedbu koncentracije u europskom i hrvatskom pravu tržišnoga natjecanja
Smjernicao osiguranju pravne zaštite i njezina implementacija u hrvatsko pravo
Sudjelovanje dioničara u radu glavne skupštine dioničkog društva prema noveli Zakona o trgovačkim društvima
Sigurnost igračaka i građanskopravna odgovornost za neispravne igračke
Statusno javno-privatno partnerstvo
Spor pune jurisdikcije prema Zakonu o upravnim sporovima iz 2010.
Sukcesije država od 1918. do danas na području Republike Hrvatske i njihov utjecaj na državljanstvo fizičkih osoba
Slobodna ocjena u poreznim stvarima
Stvarna prava na pomorskom dobru
Separation of Sharia from the state as accommodation : effects and limits
Sloboda poslovnog nastana trgovačkih društava : što donosi prijedlog Četrnaeste direktive u pravu Europske unije?
Suradnja (dijalog) između nacionalnih upravnih sudova, Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava
Strani jezik u parničnom postupku s posebnim osvrtom na troškove prevođenja
Societas Unius Personae - Prijedlog direktive o društvima s ograničenom odgovornošću s jednim članom
Sporna pitanja naplate komunalne naknade i komunalnog doprinosa u upravnom postupku i upravnom sporu
Sloboda tiska i porotna sudbenost u Istri 1848./1849.
Suvlasništvo na brodu i ovrha na udjelima broda
Šutnja uprave između teorije i prakse u Sloveniji
Teorija osnovnih tipova pravnih stanja Larsa Lindahla
Tumačenje sintagme "Act of public enemies" u Haškim pravilima
Teorija prirodnih prava John Lockea
Teorija prirodnih prava Thomas Painea
Tocqueville
Teorijsko razgraničenje i utemeljenje sociologije prava
Trajno pravo korištenja i njegova pretvorba u pravo vlasništva vlasnika zgrade
Transnacionalna pravila građanskog postupka
The philosophical concepts of equality
Teorije o radničkoj samoupravi u međuratnom razdoblju
Teorija interesa i interesnog djelovanja u društvu
Transizione dei sistemi penali nei paesi dell'ex Jugoslavia
Tribalna stigma i nacionalizam
The Gibraltar shooting case
Transparentnost statusnih i financijskih odnosa povezanih društava
Tršćanska kriza u prijelomnom vremenu prve polovice 50-ih godina XX. stoljeća
Trebaju li nam promjene u nekim aspektima oporezivanja (nepokretne) imovine?
Trend proširenja kruga osoba s pravom na novčanu naknadu u poredbenom i našem pravu kao oblik popravljanja neimovinske štete u slučaju smrti bliske osobe
Treće osobe u osiguranju od automobilske odgovornosti
The role of efficiencies in merger control
The ill-treatment of prisoners in Europe : a disease diagnosed but not cured?
The margin of appreciation, consensus, morality and the rights of the vulnerable groups
Treba li Republika Hrvatska ratificirati Atensku konvenciju iz 2002. godine
Transformacija radnopravnog odnosa
Troškovi upravnog spora
The right to self-determination : the Kosovo case before the International Court of Justice
Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije : struktura i dinamika pravnog okvira u Republici Srbiji
Ugovorna kazna prema Vinodolskom zakonu te Krčkom i Senjskom statutu
Ugovor o radu u prijedlogu Zakona o radu Republike Hrvatske
Upravljanje valutnim rizikom u hrvatskim bankama
Upravljanje valutnim rizikom u hrvatskim bankama
Ustrojstvo i pravna priroda uvjetnog otpusta
Upis prava na građevinskom zemljištu u zemljišne knjige
Uredan poziv
Upravljačka misao Fredericka Taylora
Ugovor o pridruživanju
Ustavna tužba protiv odluke o pritvoru u kaznenom postupku
Usklađivanje zemljišnoknjižnog s izvanknjižnim pravnim stanjem nekretnine
Upravljanje i održavanje nekretnina u etažnom vlasništvu
Uporaba mjenice u međunarodnom dokumentarnom akreditivu
Ustav i sveučilište
United Nations Convention on the wrongs to the child
Ustupanje prava iz područja industrijskog vlasništva
Ugovorne i zatezne kamate
Upravljanje aktivom i pasivom banke u funkciji zaštite od valutnog rizika
Uz desetogodišnjicu direktive 93/13/EEC o nepravičnim ugovornim odredbama
Uloga revizora u dioničkom društvu
Upravljanje korporacijama
Uvođenje zakonske zaštite topografije integriranih sklopova u hrvatsko pravo
Ugovor između liječnika i pacijenta
United States opposition to the international criminal court
Unutarvrsne (međuljudske) i međuvrsne marginalizacije
Ugovor o darovanju nekretnine de lege lata i de lege ferenda
Upravni spor u Europskoj zajednici
Unmittelbare Drittwirkung der Arbeitnehmerfreizuegigkeit
Uvjetovani konsenzus i rimska uvjetna kupoprodaja
Uredba Rim II
Uređenje međa
Upravljanje u Europskoj zajednici
Upravljanje ljudskim potencijalima u poduzećima
Upravni spor u Hrvatskoj : sadašnje stanje i pravci reforme
Uvod u načela europskog ugovornog prava
Ugovor o leasingu
Ugovori o valutnom i o kamatnom swapu
Ugovori o valutnom i kamatnom swapu
Upis etažnog vlasništva (vlasništva posebnog dijela nekretnine) u zemljišnoj knjizi (s posebnim osvrtom na upise izvršene prije stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, dvojbe i problemi u praksi)
Usklađenost kaznenopravne zaštite prava industrijskog vlasništva u Republici Hrvatskoj s tendencijama zaštite u Europskoj uniji
Ustavna zaštita prava vlasništva u svjetlu stavova Ustavnog suda Republike Hrvatske
Ustroj i nadležnost upravnih sudova
Utvrđivanje činjenica i dokazni postupak u upravnom sporu
Upravljanje dobrima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave
Utjecaj sudske prakse Suda Europske unije na hrvatsko upravno pravo
Upravnosudski aspekti primjene Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Uvođenje mađarskoga jezika u službenu uporabu u Ugarskoj i uloga hrvatskih nuncija na Požunskom saboru 1843/44. godine
Ustavni princip jednakosti građana pred zakonom u poreskom sistemu Crne Gore : ustavnost zakona o taksama (porezima) na usluge od opšteg interesa
Upravno pravo i europski energetski izazovi
Učinak druge novele Zakona o upravnim sporovima na upravni spor u Hrvatskoj
Uloga i aktivnosti tijela Ujedinjenih naroda u zaštiti djece u oružanim sukobima
Ustavnopravni aspekti određivanja naknade za potpuno izvlaštenje
Uvjeti i način prijevoza opasne robe zrakom
Utjecaj konvencijskog prava i prava Europske unije na zaštitu prava stranke u upravnom sporu
Upravnosudska i ustavnosudska kontrola zakonitosti akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Uvjeti dopuštenosti pokretanja postupka pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu
Ugovor o radu i zakon o obveznim odnosima
Ustavni sud Republike Hrvatske i referendumi narodne inicijative 2013.-2015. : analiza i prijedlozi
Vrijeme izvršenja novčane obveze kod elektroničkog transfera novca u međunarodnim poslovnim transakcijama
Vrste privremenih mjera prema Ovršnom zakonu
Vpliv rimskega prava na razvoj srednjeveškega notariata v Istri in Dalmaciji
Višestruko ugovaranje otuđenja
Vode i vodno dobro
Vlasništvo u malom i srednjem poduzetništvu
Vendita di tradizione romanistica e vendita internazionale : modelli a confronto
Važnije promjene u hrvatskom državljanskom pravu nakon novele Zakona o hrvatskom državljanstvu iz 2011
Versko zakonodavstvo Kraljevine Jugoslavije
Vjerodostojno tumačenje zakona
Zaštita na radu u kolektivnom ugovoru
Zaštita na radu zaposlenika s umanjenim radnim sposobnostima
Zadovoljstvo poslom kao indeks kvalitete zaštite na radu
Značenje potvrđivanja Protokola iz 1992. godine o izmjeni Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja mora uljem (naftom)
Zastupstvo u rimskom pravu
Zaštita prava vlasništva
Zaštita manjinskih dioničara u postupku preuzimanja dioničkih društava prema hrvatskom pravu i pravu EU
Zaštita prava vlasništva u međunarodnom pravu
Značaj ekstradicije kao temeljnog oblika međunarodne kaznenopravne pomoći
Zabrane u žigovnom pravu
Zaštita prava vlasništva
Zaštita prava vlasništva u europskom pravu
Značaj kriminalističke obavještajne analitike u antiterorističkoj djelatnosti
Zaštita od evikcije
Zaštita kupaca u time-sharing ugovorima prema smjernici 94/47/EC
Zaštita potrošača kod pojedinih bankovnih ugovora
Zemljišni dug u usporednom pravu
Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora
Zaštita tvrtke u hrvatskom pravu
Zajednička ribarska politika EU i treće zemlje
Zlouporabe na tržištu vrijednosnih papira
Zemljišnoknjižni službenici prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama
Zalaganje pokretnih stvari određenih po rodu prema Zakonu o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima
Zaštita prava na suđenje u razumnom roku u Republici Hrvatskoj s osobitim osvrtom na problem okončanih predmeta
Završna dioba u stečajnom postupku
Zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu
Zaštita morskog okoliša u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske
Zemljopisno, povijesno, upravno i pravno određenje Istočne Hrvatske
Zaštita prava na suđenje u razumnom roku
Zaštita osobnih podataka pacijenata u Europskom i hrvatskom pravu
Zaštita osobe u radnom odnosu od načela do realizacije
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Zur Notwendigkeit der Erarbeitung einer einheitlichen kroatischen Terminologie fuer EU-Rechtsbegriffe
Zaključenje, punovažnost i dokazivanje elektronskih ugovora : komparativna analiza
Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama
Zastara : o primjeni građansko-pravnih pravila u poreznom pravu i sudskoj praksi
Zastrašivanje u kaznenoj politici Republike Hrvatske
Zahtjev pravičnosti kao temelj obveze naknade štete bez odgovornosti
Zabranjeni sporazumi u europskom pravu tržišnog natjecanja
Zaštita prava vlasništva iz članka 1. Protokola 1. Europske konvencije u praksi Upravnog suda Republike Hrvatske
Zakonska regulacija stečaja nad jedinicama lokalne samouprave : komparativna rješenja i hrvatska perspektiva
Zaštita legitimnih očekivanja u upravnom pravu
Zaštita osiguranika pojedinca kod ugovora o osiguranju : otvorena pitanja i dvojbe
Zakonski rokovi ispunjenja novčanih obveza iz trgovačkih ugovora u pravu Europske unije
Zakonsko nasljeđivanje u istospolnoj zajednici u Republici Hrvatskoj u postojećem zakonskom okviru
Zakonske predmnjeve : prilog učenju o virtualnosti pravne stvarnosti
Zaštita pravne sigurnosti stranka u upravnom postupku : pravomoćnost i legitimna očekivanja
Zakonske služnosti u pravnom sustavu Republike Hrvatske
Znanstveni doprinosi prof. dr. sc. Petra Simonettija civilističkoj pravnoj baštini i povijesti prava
Zakup kao institut obveznog i stvarnog prava
Zastupanje stranke u upravnom sporu
Žalba protiv presude prema Noveli ZPP-a iz 2003.
Jezik: hrv
Impresum: Rijeka : Pravni fakultet, 1991- .
Prilog: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Supplement
Isto izdanje u drugom mediju: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Online)
Nastavlja: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta "Vladimir Bakarić" u Rijeci
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 231.098
Primjerak #1
Vol.32:br.1(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.39:br.2(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.38:br.1(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.38:br.2-3(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.39:br.1(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.39:br.3(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.39:br.4(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.40:br.1(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.40:br.2(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.40:br.3(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.37:br.3(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.35:br.1(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.32:br.2(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.33:br.1(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.33:br.2(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.34:br.1(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.34:br.2(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.37:br.2(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.35:br.2(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.36:br.1(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.36:br.2(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.37:br.1(2016)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 231.098
Primjerak #1
Vol.38:br.1(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.39:br.1(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.38:br.2-3(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.39:br.2(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.39:br.3(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.39:br.4(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.40:br.1(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.40:br.2(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.40:br.3(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.37:br.3(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.32:br.1(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.32:br.2(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.33:br.1(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.33:br.2(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.34:br.1(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.34:br.2(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.35:br.1(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.35:br.2(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.36:br.1(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.36:br.2(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.37:br.1(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.37:br.2(2016)
Nije za posudbu

NSK Čitaonica tekućih časopisa

Signatura: Z (HRV)
Primjerak #1
Vol.38:br.1(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.38:br.2(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.38:br.3(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.37:br.3(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.39:br.4(Posebni broj)(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.40:br.2(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.36:br.2(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.37:br.2(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.40:br.3(2019)
Korištenje u čitaonici