Tržište

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000013800
Ostali autori: Rocco, Fedor (Editor), Baban, Ljubomir
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Analiza primjene marketing koncepcije (i otpora) u gospodarstvu Republike Hrvatske
Analiza postojeće vanjskotrgovinske situacije istarskog gospodarstva te mogućnosti njegove integracije u Europu temeljem poboljšanja robnog i nerobnog izvoza
Analitički modeli u strateškom marketinškom upravljanju
Ambijent i strategija razvoja hrvatskog jadranskog turizma
Application of busines process reengineering to marketing process transformation
Associative network model of long-term memory as a framework for an analysis of competitiveness
Web stranice bosansko-hercegovačkih poduzeća
Analiza direktnih stranih ulaganja u Republici Hrvatskoj
"Zeleni marketing" u hrvatskom gospodarstvu
Analiza primjene marketinga usluga u sustavu škola vožnje u Republici Hrvatskoj
Application of conjoint analysis in studying demand for MP3 players on the B-H mareket
Autohtona glazba i oblikovanje imidža turističke destinacije
A key to prosperity in hypercompetitive markets : organizational “hyperflexibility”
An empirical assessment of service quality in the context of travel agencies in the Republic of Macedonia
Apples and oranges in disguised advertising : differentiation and terminological determination of brand usage in program content
Application of product life cycle concept to private label management
Anatomy of British business school brands : attributes affecting choice among Pakistani postgraduate students
A new world for museum marketing? : Facing the old dilemmas while challenging new market opportunities
Adopting and implementing CSR policies in travel agency business : the case of Romania
Analyzing music services positioning through qualitative research
An overview of research on marketing ethics education
Boje u marketinškoj komunikaciji
Brand management of Slovenian export companies
Business knowledge as a function of development : economic diplomacy in the Republic of Croatia
Business potential of Halloween : sales and trends
Cro-turizam s jasnom pozitivnom vizijom razvoja
Croatian employee’s behavior and attitudes with respect to ethical norms for business practices
Consumers in Slovenia : values, personality types and consumerist attitudes
Commercial real estate marketing : the importance of office location on corporate image
Comparison of perceived value structural models
Competitiveness through strategic orientation
Concept of reputation : different perspectives and robust empirical understandings
Cultural aspects of decision-making in online purchases
Consumer preferences for cultural heritage and tourism e-services : a case study of three European cities
Consumption values, personal characteristics and behavioral intentions in mobile shopping adoption
Consumer sustainability and responsibility : beyond green and ethical consumption
Consumer decision process in restaurant selection : an application of the stylized EKB model
Četiri uzroka niske djelotvornosti ekonomske propagande
Doprinos suvremenog hrvatskog likovnog stvaralaštva gospodarskom integriranju u Europu
Domovinski marketing za uspješno hrvatsko gospodarstvo u XXI. stoljeću
Development of copetitive advantages in the global marketing environment
Društveni mediji
Djelovanje promocije na korištenje usluge dječje štednje
Destination image and key drivers of perceived destination attractiveness
Društveno odgovorne marketinške odluke - razvoj mjerne ljestvice
Diferencijacija usluga iznajmljivanja vozila na hrvatskom tržištu
Double standards in the judgment of consumer versus business unethical behavior
Determinants of innovation in Croatian SMEs : comparison of service and manufacturing firms
Elektronička infrastruktura sutrašnjice primorskog područja Hrvatske
Elektroničko poslovanje
Eksterne ekonomije markentiških istraživanja
Evolucija koncepta marketinga kao pretpostavka aktivne uloge u gospodarskim globalizacijskim procesima
Elektronsko trgovanje
Elementi neuspjeha novih proizvoda
Efikasno upravljanje regulatornom reformom telekom tržišta
Effects of top management involvement in integrated marketing communications
Evolution of traditional university business school into market-oriented knowledge provider
Effect of the business environment on market orientation and performance in an emerging country
Early warning systems : empirical evidence
Ethical marketing practices viewed through consumer spectacles
Exploring integrated marketing communications, brand awareness, and brand image in hospitality marketing : a cross-cultural approach
Formal and informal communication channels in creating corporate brand image and preference
Gospodarsko priključenje Europi uvjetovano je korektnim marketingom
Gospodarsko oglašavanje Europe i Hrvatska
Globalni zahtjevi kvalitete i kvaliteta usluga u Hrvatskoj
Gospodarska podrška kao preduvjet uspješnosti političkog marketinga
Gospodarska strategija između recesije i rasta
Globalizacija putem stranih TNC [transnacionalnih kompanija]
Grafički standardi u funkciji marketinga
Generational cohorts and their attitudes toward advertising
Generation Y online buying patterns
Hrvatsko gospodarstvo nakon pretvorbe
Hrvatska poduzetnička kultura i europsko tržište
Hrvatska kao dio integriranog europskoga turističkog prostora
Hotelijerstvo Hrvatske u procesu restrukturacije
Hrvatsko gospodarstvo u globalnoj ekonomiji svijeta na početku 21. stoljeća
Humanitarian organizations' marketing challenges in transitional economies
How research on marketing in Central and Eastern Europe can advance international marketing theory
Izravni marketing u Republici Hrvatskoj
Izbor u vremenskoj dimenziji
Informacije i istraživanja za međunarodni marketing
Implikacije prijelaznog razdoblja za menadžment i razvoj menadžmenta u srednjoj Europi
Informatički sustav Jadranskih turističkih destinacija
Istraživanja tržišta
Internet kao dio strategije marketinškog komuniciranja
Internacionalizacija maloprodaje
Informacija, informatizacija i marketing financijskih institucija sa osvrtom na Info/Internet kiosk u bankama Hrvatske
Istraživanje budućnosti - pretpostavka proaktivnog marketinga na poslovnim tržištima
Interaktivna marketinška komunikacija
Internet kao novi kanal komunikacije, prodaje i distribucije za segment mladih potrošača
Intrasistemsko tržište
Interrelationship between a brand's environmental embeddedness, brand awareness and company performance
Istraživanje zadovoljstva učenika kvalitetom usluge srednjoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
Instrumenti mjerenja reputacije poduzeća
Importance of marketing management in the world pharmaceutical industry
Istraživanje razvoja privatnih maraka u Republici Hrvatskoj
Internationalization of small and medium-sized enterprises
Istraživanje kategorije ekoloških prehrambenih proizvoda među vodećim trgovcima hranom u Republici Hrvatskoj
Influence of materialism on life satisfaction
Internal and external market orientation as organizational resources - consequences for market and financial performance
Istraživanje stavova LOHAS segmenta prema zelenim markama
Indeks reputacije poduzeća : empirijsko istraživanje u bankovnom sektoru
Integrated marketing communications in high-quality hotels of central and southern Dalmatia : a study from the perspective of managers and guests
Intergenerational influence and rituals : children’s behaviour with new school year
Istraživanje povezanosti interne komunikacijske klime sa zadovoljstvom poslom i lojalnošću zaposlenika
Influence of internal marketing on organizational commitment : evidence from care institutions for the elderly
Importance of the country of origin from the consumers' perspective in the research context of Bosnia and Herzegovina
Interpretations of the concept of sustainability amongst the UK's leading food and drink wholesalers
Jadranska orijentacija i gospodarska politika države
Je li potreban novi okvir upravljanja internetskim marketingom?
Kolebanje cijena na tržištu jaja
Komplementarni razvoj turizma hrvatskog Jadrana i poljodjelstva istočne Hrvatske
Kanali distribucije u suvremenom bankarskom markentingu
Kružna putovanja
Koncepcija i implementacija tehnologijskog marketinga
Kamo ide Hrvatska?
Krizno stanje hrvatskog gospodarstva i mogućnosti zaokreta u pravcu razvoja
Konkurentnost poljoprivrede Republike Hrvatske u uvjetima globalizacije svjetskog tržišta
Koncept marke kao determinanta pozicioniranja maraka
Kritični uslužni susreti u visokom obrazovanju
Kvaliteta usluga u bankarskoj industriji
Koliko studenti koriste kartične proizvode i kako doživljavaju marketinšku komunikaciju izdavatelja kartica
Ljudski potencijali kao osnova djelotvornosti marketinga
Logistički način upravljanja - preduvjet konkurentnosti
Longitudinalno istraživanje stila života hrvatskih potrošača prehrambenih proizvoda
Long-term impact of sales promotion on brand image
Marketinški pristup donošenju poslovnih odluka
Model za analizu i odlučivanje o novim proizvodima
Marketing u obrazovanju
Marketing i management usluga
Marketinško upravljanje u malim i srednjim poduzećima imperativ modernoga hrvatskoga gospodarstva
Marketinška strategija i planiranje razvoja turističkog gospodarstva Hrvatske
Marketinška istraživanja elektronskih medija i unapređivanje njihove uloge u društvu
Marketinška strategija hrvatskog poljodjelstva
Marketinška strategija gospodarstva istočne Hrvatske u ratnim i poslijeratnim uvjetima
Marketinška redefinicija pomorskog gospodarstva Hrvatske
Marketing trgovinskih poduzeća
Međunarodni marketing u sustavu ekonomskih znanosti
Marketing u obrazovanju
Megamarketing hrvatskog gospodarstva
Multimedijalni informacijski kiosci kao osnova lokalnog i regionalnog informacijskog servisa
Marketing u turizmu hrvatskog Jadrana
Marketing usluga na primjeru Auto-škole "Braća Špalj"
Marketinški aspekti kvalitetnog upravljanja
Marketing u pošti
Marketing relationship
Marketing nabave u uvjetima globalizacije tržišta
Mišljenje i stav građana Hrvatske o istraživanjima tržišta i javnog mnijenja
Markentiška afirmacija prometnog sustava kao gospodarskog subjekta Republike Hrvatske
Marketing menedžment ugostiteljskih poduzeća u Istri
Mjesto i uloga transnacionalnih kompanija u svjetskom gospodarstvu
Marketinška koncepcija u veterinarstvu
Međunarodna konkurentnost hrvatskog gospodarstva u okruženju tranzicijskih zemalja srednje i istočne Europe
Marketing u socijativnoj ekspanziji
Marketing i kvaliteta poslovnog sustava
Megamarketing
Marketing i turistička politika
Marka kao element opstanka na tržištu
Marketinška istraživanja su pretpostavka tržišnog uspjeha
Marketinško upravljanje poslovnim procesima i mrežom stvaranja vrijednosti
Marketing i odnosi s javnošću
Marketing podatkovnih usluga mobilne komunikacije
Međuovisnost kvalitete i premije usluga životnog osiguranja
Marketinške kampanje u politici
Marketing u suvremenom svijetu
Marketing mode u industriji tekstila i odjeće
Managers’ and companies’ knowledge orientation as business performance drivers
Marketing innovations in Croatia
Measuring Romanian do-it-yourself retail chain’s efficiency during the economic crisis
Market orientation, innovation and organizational commitment in industrial firms
MBA sudents' satisfaction and loyality : state vs. private universities in Turkey
Measuring customer experience in bancassurance : an empirical study
Nacija-država, demokracija i regionalizam
Nužne promjene u sintagmi "prostorna sastavnica" kod planiranja turističkog razvitka hrvatskih priobalnih regija
Naši pučinski otoci u turističkom razvoju
Novije promjene u dinamici i strukturi stanovništva Cresko-lošinjskog otočnog niza
Novi aspekti marketinga s posebnim osvrtom na izravni marketing
Napredne istraživačke metode na razini osviještenog potrošača
Okvir za marketinški management imagea
Odnos izbora strategija prema karakteru tržišta
O zakonu o državnom poduzeću i aktualnim problemima perestrojke
Organizacija međunarodnih poduzeća
O tržištu i marketingu u našoj periodici
O nekim negativnim posljedicama litoralnih procesa na primjeru srednje Dalmacije
Održivi razvoj i zavičajni park Istre
Osobitosti proizvoda u sklopu marketing-programa ugostiteljskog subjekta
Ogledi na tranzicijske probleme hrvatskog gospodarstva sa stajališta međunarodnog marketinga
Ocjena markentiškog položaja organizacije osnova merkentiške politike
Odrednice politike marketinga u dinamičkom okružju
Osobitosti građevinskog poslovanja u kreiranju markenting koncepcije
O nekim obilježjima hrvatske gospodarske zbilje
Od prareklame do suvremene promocije
Odnosi s javnošću u prehrambenoj industriji u Hrvatskoj
Odrednice imidža zemlje
Odrednice zadovoljstva korisnika susretom s uslugom
Organiziranje međunarodnih sportskih događaja kao promotivni i ekonomski alat države
Odrednice i izvori učinkovitosti prodajne organizacije
Odnos između tržišne orijentacije i poslovne uspješnosti čeških i njemačkih visokotehnoloških poduzeća
Open-rate controlled experiment in E-mail marketing campaigns
Primjer uporabe ekonometrijskih modela u analizi i prognozi prodaje
Priroda i perspektive koncepcije životnog ciklusa proizvoda
Problemi razvoja tržišta u Rusiji
Problemi pretvorbe poduzeća i vlasništva u Republici Hrvatskoj
Proces privatizacije
Pretvorba i implikacije na organizaciju, management i marketing
Put do tržišta kroz šumu (pravnih) propisa
Problemi pretvorbe i privatizacije u hrvatskom gospodarstvu s posebnim osvrtom na ove procese u turizmu
Pomorsko dobro
Pravci budućeg razvoja turističke ponude obalnog prostora Dalmacije
Prostorno uređenje kao resurs razvoja jedne turističke općine
Pogled na turističku valorizaciju jadranskih otoka
Promjene i očekivanja
Potpuno upravljanje kvalitetom i strategija osiguranja vrijednosti za potrošače
Proces globalizacije i značaj stranih direktnih ulaganja za hrvatski turizam
Promocija osobne sigurnosti turista kao čimbenika konkurentnosti hrvatskog turizma u uvjetima globalzacije
Problemi maksimiranja profita u različitim tržišnim situacijama
Primjena marketinga u obrazovanju odraslih
Prava industrijskog vlasništva
Privatizacija
Prof. dr. Vladimir Pertot
Pet koraka djelotvornog marketinškog istraživanja na primjeru istraživanja image-a marke Rosal
Privlačnost Hrvatske za njemačke ulagače
Promjena strateškog fokusa u marketingu
Primjena internetskog marketinga kod izdavača dnevnih novina
Prodaja proizvoda
Povezanost upravljanja odnosima s klijentima i tržišne vrijednosti marke
Paths to continous improvement of a CRM strategy
Psihometrijska analiza mjerne ljestvice izvozne marketinške orijentacije u kontekstu malih i srednjih poduzeća izvoznika u Hrvatskoj
Perceived role of marketing activities in the context of transitional economy
Perceptions among Croatian surgeons of services marketing application to health care organizations
Privacy and security in e-commerce
Primjena direktnoga marketinga na obitelj kao krajnjega potrošača
Pakistani childrens’ views of TV advertising
Problems of sales force turnover and possible solutions
Proces nastajanja percipirane vrijednosti s fokusom na čimbenicima ponude poduzeća
Perceived risk vs. intention to adopt e-commerce : a pilot study of potential moderators
Personal level costomer orientation in russian direct selling market
Primjena teorije planiranog ponašanja u kupovini ekološke hrane
Regulacija ili deregulacija?
Rasprava [na 13. kongresu CROMAR-a - Hrvatskog društva za markenting]
Razvitak poduzetništva kao pretpostavka za gospodarsko integriranje Hrvatske u Europu
Resursi Županije šibenske na turističkoj sceni hrvatskog Jadrana
Razvoj turizma na Lošinju i privatizacija hotelijerstva
Revitalizacija autohtone stambene kuće Kvarnera
Razvoj turističke destinacije i megatrendovi u turizmu
Razvoj športskog turizma kreacijom novih rekvizita
Restauracija kapitalizma u Hrvatskoj
Razvitak financijskih tržišta u Hrvatskoj u uvjetima globalizacije svjetskog financijskog sustava
Revizija financijskih izvještaja u uvjetima globalizacije svjetskog tržišta
Razvoj novog proizvoda
Remarketing i izvozni marketing
Razvoj kartičnog poslovanja u Republici Hrvatskoj s osvrtom na mogućnosti ponude kartičnih proizvoda tržišnom segmentu studentske populacije
Razvoj mjerne ljestvice za mjerenje percipiranog intenziteta sponzorskih aktivnosti
Razlike u stilovima odlučivanja potrošača s obzirom na spol ispitanika uz poseban osvrt na Hrvatsku
Role of corporate social responsibility (CSR) in business planning and practice of Croatian companies
Research on organic food purchase in Croatia
Relationship learning as a dimension of relationship quality : tentative evidence from transnational buyer-supplier relationships
Rational choice theory and addiction behavior
Repeat purchase intention of Starbucks consumers in Indonesia : a green brand approach
Suvremeni trendovi u managementu
Strateško upravljanje u šumarstvu i preradi drva
Strateško planiranje u hotelijerskoj industriji
Strateško upravljanje i marketing poslovnih banaka
Strategija kvalitete u izvoznom marketingu Hrvatske
Strategija megamarketinga hrvatskog gospodarstva
Strateškim planiranjem u Europu
Strateški marketinški plan turističke destinacije s posebnim osvrtom na Dubrovnik
Sportski marketing u sustavu općeg marketinga
Svjetsko tržište i njegov utjecaj na poljoprivredu i prehrambenu industriju istočne Hrvatske
Specifičnosti primjene marketinga u humanitarnim organizacijama u Hrvatskoj
Sistemska transformacija gospodarstva s motrišta organizacijskih i upravljačkih prilagodbi
Specifičnosti primjene marketinga u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske
Successful marketing practices in economic transformation
Sustavi pravodobnog marketinškog upozorenja i promjene u okružju poduzeća
Sustav za razvoj
Suvremene transportne tehnologije i njihova uloga u sustavu distribucije
Strateško planiranje i sudjelovanje hrvatske naftne privrede u procesima globalizacije
Suvremeni e-business poslovni modeli "Put ka poboljšanju poslovanja interaktivnom marketinškom komunikacijom"
Segmentacija tržišta temeljem osjetljivosti potrošača na vrstu utjecaja referentnih grupa
Strategija upravljanja imidžom prodavaonice
Strukturni model utjecaja intenziteta distribucije na percipiranu kvalitetu, poznatost marke i na lojalnost marki
Segmentiranje financijskog tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine na temelju čimbenika imidža
Segments of marketers based on a perceived importance of marketing knowledge and skills
Small and medium-sized firms top management teams’ decision making in global acquisitions
Segmentacija potrošača prema razini ekološke odgovornosti
Service quality concept and measurement in the business consulting market
Student loyalty modeling
Students' perceptions about role of faculty and administrative staff in business education service quality assessment
Sustainability and the UK's leading retailers
Teorija "javnog izbora" i ekonomija zaštite okoline
Teorijski okviri koncepcije imagea
Tržišna normativnost rada u radnom zakonodavstvu države
Turistička regionalizacija obalnog područja Hrvatske
Turističke regije Hrvatske u svjetlu nove teritorijalne organizacije Hrvatske turističke zajednice
Turizam i informacijski sustavi za podražavanje upravljanja akvatorijem
Tržišni izazovi turizma u Dalmaciji
Tehnološki elementi ulazne politike tvrtke u međunarodnim tržišnim prilikama
Trgovina na malo u Republici Hrvatskoj i potrebe njezine internacionalizacije
Turističke teškoće i izazovi tranzicijske zemlje
Transformacija i razvoj prometnog tržišta u funkciji hrvatskog gospodarstva
Tehnologija marketinga, održivi razvitak i globalizacija
Tranzicijski i globalizacijski utjecaji na hrvatski marketing
Turizam Dalmacije u globalizaciji suvremenog turističkog tržišta
Tranzicijski procesi
The problems of internationalization
Turistički suvenir grada Zagreba
The marketing management process
Tržište kartičnih proizvoda u Republici Hrvatskoj
Tourism destination image formation : the case of Dubrovnik, Croatia
Trust and management-to-employee communication in Slovenian companies : some evidence from the current economic crisis
The impact of marketing resources on corporate competitiveness
Theories on the impact of weather on consumer spending and retail sales
Technology acceptance model and the paths to online customer loyalty in an emerging market
Transforming industry landscape in response to the transition of the economy : the case of the russian bakery industry
The trust-committment-flexibility link in transnational buyer-supplier relationships : a network perspective
The role of market researchers in managerial use of market research information
The influence of service quality on satisfaction and information system continuance intention
The impact of CRM system use on companies' customer understanding : the case of the Russian ophthalmology market
Turkish political market and the perception of political parties
The influence of user-generated content on tourists' choices
The effective use of Facebook by small and medium-sized enterprises operating in Slovakia
The importance of perceived service value in retail banking services
Uloga društvenog marketinga u ostvarivanju društvenih promjena
Utjecaj tržišta na razvoj oblika prodavaonica u Republici Hrvatskoj
Usporedna analiza godišnjih izvješća triju hrvatskih poduzeća i triju europskih poduzeća iz iste djelatnosti
Utjecaj društveno-političkog okružja na marketing vjerskih institucija u Hrvatskoj
Upravljanje sukobima u distribucijskim mrežama
Uloga i politika Zagrebačkog Velesajma
Utjecaj etike i informacijske ekonomije na tranziciju i globalizaciju
Uključivanje hrvatskog nautičkog turizma u mediteranska turistička kretanja
Utjecaj cijene i imidža marke na percipiranu kvalitetu
Upravljanje odnosima s kupcima u financijskim institucijama
Utjecaj percepcije vlastite starosne dobi na ponašanje žena kao potrošača
Upravljanje kvalitetom usluga zračnih luka
Utjecaj upravljanja odnosima s korisnicima na razinu konkurentnosti ICT usluga kod hrvatskih davatelja usluga
Upravljanje trgovačkim lancima strategijom privatnih maraka
Uloga korisnika u visokom obrazovanju
Utjecaj korporacijskih komunikacija na imidž i konkurentnost poduzeća
Utjecaj odabranih elemenata marketinga općeg dobra na odabir marke
Utjecaj demografskih i individualnih čimbenika na impulzivnu kupovinu
Utjecaj odnosa s medijima na ponašanje javnosti : usporedba uredničkih sadržaja i oglašavanja
Upravljanje odnosima s ključnim dobavljačima na primjeru velikih i srednjih hrvatskih prerađivačkih poduzeća
Uloga marketinga odnosa u malim i srednjim poduzećima
Uloga sociodemografskih karakteristika i životnog stila potrošača u određenju sklonosti kupovini
Valorizacija Jadrana kao najvrednijeg turističkog resursa Hrvatske
Vizija hrvatskog gospodarskog identiteta za naredni milenij
Velike mogućnosti razvoja leasing poslova u međunarodnom i domaćem marketingu
Velesajmovi
Vrijeme je za neke promjene u marketingu?
Validation of sustainable development practics scale using the Bayesian approach to item response theory
Značenje marketinga u pristupu izbora lokacije prodavaonica u Hrvatskoj
Zadovoljstvo korisnika usluga
Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj u procesu tranzicije
Jezik: hrv
eng
Impresum: Zagreb : Društvo za marketing, 1989-.
Zagreb : CROMAR-Hrvatsko društvo za marketing,
Zagreb : CROMAR-Hrvatsko društvo za marketing : Školska knjiga,
Zagreb : CROMAR-Hrvatska zajednica udruga za marketing : Školska knjiga,
Zagreb : CROMAR-Hrvatska zajednica udruga za marketing : CEMA, centar za marketing,
Zagreb : CROMAR-Hrvatska zajednica udruga za marketing,
Zagreb : CROMAR-Hrvatska zajednica udruga za marketing : Ekonomski fakultet, Katedra za marketing,
Zagreb : CROMAR- Hrvatska udruga za marketing : Ekonomski fakultet, Katedra za marketing,
Isto izdanje u drugom mediju: Tržište (Zagreb. Online)

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 231.569
Primjerak #1
Vol.23:no.1(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.29(2017)-31(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.27:no.1-2(2015)-Vol.28:no.1-2(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.26(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.25:no.1-2(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.24:no.2(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.24:no.1(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.23:no.2(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.32:no.1(2020)
Korištenje u čitaonici

NSK Čitaonica tekućih časopisa

Signatura: T (HRV)
Primjerak #1
Vol.28:no.2(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.31:no.2(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.31:no.1(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.30:no.2(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.30:no.1(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.29:no.2(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.29:no.1(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.28:no.1(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.27:br.2(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.27:br.1(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.2(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.1(2014)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 231.569
Primjerak #1
Vol.32:no.1(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.31:no.2(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.31:no.1(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.30:no.2(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.30:no.1(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.23:no.1-2(2011)-24:no1-2(22012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.27(2015)-29(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.26:no.1-2(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.25(2013)
Nije za posudbu