Časopis za suvremenu povijest

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000013347
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
"Narodna starina"
"Slavjanska čitaonica" u obrani jezičnog i kulturnog identiteta istarskih Hrvata
125 godina Jugoslavenske akadamije znanosti i umjetnosti: 1866-1991, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1991
Argumenti bez osnove
Američka politika prema bivšoj Jugoslaviji
Andrija Hebrang i hrvatsko lijevo iskustvo 1919-.1941.
"Objektivnost" spoznaje u povijesnoj znanosti
Ante Ciliga, Trocki i kapitalizam
Antun Bozanić, Biskup Mahnić, pastir i javni djelatnik u Hrvata, Krčki zbornik, posebno izdanje sv. 16, Zagreb-Krk 1991
Arhivsko gradivo o Hrvatskom državnom saboru 1942.-1945.
Ante Tresić Pavičić i njegova rana pravaška iskustva
"Putem uspomena" Marije Kumičić
"Za Hrvatstvo, križ i plug!"
Arhivsko gradivo Zemaljske uprave narodnih dobara
"Izjava" vrhbosanskog nadbiskupa dr. Josipa Stadlera iz studenoga 1917. godine
Ante Moškov
"Brionski plenum"
Arnold Suppan: Oblikovanje nacije u građanskoj Hrvatskoj
"Povijest mentaliteta", metoda "oral history" i teorija kaosa
"Uzor djevojke"
Analiza regionalnih gospodarskih povijesnih radova na primjeru Podravine
Anđelko Milardović, Srbijanski masovni pokret i hrvatsko pitanje, Zagreb 1991
"Podzemna Hrvatska" i njezine sastavne organizacije 1941-1945. godine
Werner Keller, Povijest Židova od biblijskih vremena do stvaranja Izraela, Naprijed, Zagreb 1992
"I Karlo je o'šo u komite"
"Immigration history" i njezino mjesto u sjevernoameričkoj historiografiji
Američki velegrad
Arrigo Petacco, Egzodus. Zanijekana tragedija Talijana Istre, Dalmacije i Julijske krajine, Durieux, Zagreb 2003.
"Croatia down under"
Afera Lipošćak
"Napretkova" knjižnica u Sarajevu
Antoni Cetnarowicz, Narodni preporod u Dalmaciji - Od slavenstva prema modernoj hrvatskoj i srpskoj nacionalnoj ideji, Srednja Europa, Zagreb 2006.
"Zločin" i "kazna"
27. ožujak 1941.
"Islamska varijanta" u morfologiji kulture NDH 1941.-1945.
"Livno mora pasti"
"Amerikanski fond dr. V. Mačka" i pomoć Gospodarske sloge pasivnim krajevima 1936. godine
Ademaga Mešić i hrvatska nacionalna ideja 1895.-1918. godine
"Ljudi bježite, auto je sigurno opet stigao da nekoga hapse". Analiza provođenja UNICEF-ovog Programa automobila i drugih prijevoznih sredstava u FNRJ 1948.-1954.
"Tajanstvene" istraživačke metode u proučavanju suvremene povijesti
Analiza prikaza komunističkoga društvenog sustava u časopisu Život za vrijeme uredništva Stjepana Tomislava Poglajena (1937.-1941.)
Augustin Franić, KPD Stara Gradiška: mučilište i gubilište hrvatskih političkih osuđenika, Dubrovnik, 2009. : [prikaz]
"Sladoled i sunce" : Promatračka misija Europske zajednice i Hrvatska, 1991.–1995.
Ante Starčević i Židovi : (prema pisanju lista Sloboda)
Atentat na britanskoga brigadira Roberta de Wintona u Puli 10. veljače 1947.
"Slučaj" Logorište
Agrarna reforma i oduzimanje imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi na području Pakračke eparhije 1945.-1948. godine
Alan Labus: Politika i novine u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Plejada, Zagreb, 2011. : [prikaz]
"Manjinska posla" : političko organiziranje češke i slovačke manjine na izborima za Ustavotvornu skupštinu 1920. godine
Ante Nazor: Velikosrpska agresija na Hrvatsku 1990-ih/Greater-Serbian Aggression on Croatia in the 90’s, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb, 2011. : prikaz
Amir Obhođaš: Lako prevozni zdrug Hrvatske legije: u borbama od Une do Dona, kolovoz 1941.-prosinac 1942., Despot Infinitus, Zagreb, 2012. : [prikaz]
"A u mjestu samo jedna gostionica, neugledna i vlažna i - ništa više" : o razvojnom putu turizma i participaciji u gospodarstvu pojedinih mjesta Puljštine od 1960-ih do 1980-ih
"Tehnička pitanja" : Hrvatska, Ujedinjeni narodi, UNPROFOR, UNCRO i sporazum o statusu snaga
"Kult ličnosti" kralja Aleksandra I. Karađorđevića u splitskim međuratnim (nacionalističkim) novinama
"Balkanski" i "zapadni" makijavelizam : Z-4 – diplomacija i/ili oružje?
"Anketa o kolonizaciji cigana" ili pokušaj koloniziranja Roma u Savskoj banovini
"Društvo inžinira i arhitekata" i izdavanje atlasa Hrvatski građevni oblici
Bibliografija radova dr. Franje Tuđmana
Bibliografija radova dr. Ivana Jelića i dr. Fikrete Jelić-Butić
Benedikta Zelić-Bučan, Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji i don Mihovil Pavlinović, Split, 1992.
Bogo Grafenauer, Jugoslavenske medrepubliške in zunanje meje: "Administrativne" ali zgodovinsko zrasle? "Glasnik" Slovenske matice 1-2, Ljubljana 1991.
Bonifacije Perović, Hrvatsko društvo u revolucionarnom procesu. Naš čovjek i društvo u prijelomnom razdoblju. Muenchen-Barcelona, 1971., Izdanje Knjižnica Hrvatske revije
Boljševizacija i ideologizacija hrvatske kulture i umjetnosti (1948.)
Brojidbeni pokazatelji odnosa vojničkih postrojbi na teritoriju Nezavisne Države Hrvatske 1941.-1945. godine
Božidar Magovac i partizanski pokret 1943.-1944.
Belje između dva svjetska rata
Bosanskohercegovački boksit kao strateška sirovina
Bojan Dimitrijević i Kosta Nikolić, Đeneral Mihailović. Biografija, Srpska reč, Beograd 2000.
Bože Vukušić, Tajni rat Udbe protiv hrvatskoga iseljeništva, Klub hrvatskih povratnika iz iseljeništva, Zagreb 2002.
Bosiljka Janjatović, Politički teror u Hrvatskoj 1918.-1935., Hrvatski institut za povijest i Dom i svijet, Zagreb 2002.
Brendan Simms, The unfinest hour, Britain and the destruction of Bosnia, Allen Lane The Penguin Press, London 2001.
Bleiburške žrtve na stranicama Hrvatske revije
Bilo je to godine devetsto i treće...
Bečki odjeci nemira u Hrvatskoj 1903. godine
Bunjevačko-šokačka stranka 1920.-1926.
Bosansko-hercegovački muslimani u programu ustaške emigracije i politici Nezavisne Države Hrvatske
Božena Vranješ-Šoljan: Gradišćanski Hrvati: između tradicije i obrazovanosti, Educa, Zagreb, 2005.
Bosiljka Janjatović, Stjepan Radić: Progoni, zatvori, suđenja, ubojstva (1889.-1929.), Zagreb, 2003.
Bjelovarski ustanak od 7. do 10. travnja 1941.
Bosna i Hercegovina od prvih izbora do međunarodnog priznanja
Baptistička crkva u Zagrebu
Borba Hrvatske seljačke stranke za općinsku samoupravu 1936.-1939.
Broj primljenih časnika bivše austrougarske vojske u vojsku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
Biskup antifašist protiv komunista Josipa Broza Tita
Boka kotorska za neoapsolutizma
Bitka za Staljingrad i promidžba NDH : Kako je po odluci vodstva NDH poraz Osovine u tisku NDH pretvoren u pobjedu
Britanski i američki izvori o smrti Josipa Broza Tita
Bolje kopati zahod nego grob : zdravstveno prosvjećivanje o higijeni nužnika u međuratnom razdoblju
Brojidbeni pokazatelji o žrtvama logora Jasenovac, 1941.-1945. : (procjene, izračuni, popisi)
Bugarsko-hrvatski politički odnosi 1990.-2015.
Charles Jelavich, Južnoslavenski nacionalizmi - Jugoslavensko ujedinjenje i udžbenici prije 1914., Globus, Zagreb, 1992.
Catherine Wendy Bracewell. The uskoks of Senj. Piracy, banditry and holly war in sixteenth century Adriatic. Cornell University Press, Itaca and London 1992
Continuities and discontinuities
Charles R. Shrader, The Muslim-Croat civil war in Central Bosnia - a military history, 1992-1994, Texas A & M University Press College Station, 2003.
Croatia since independence, war, politics, society, foreign relations, edited by Sabrina P. Ramet, Konrad Clewing, Reneo Lukić, R. Oldenburg Verlag, Muenchen 2008
Crnogorska država i Barska nadbiskupija : (Pet pisama barskoga nadbiskupa Nikole Dobrečića)
Četiri pisma Franje Račkoga Ivanu Mažuraniću 1863.-1874. godine
Časopis za suvremenu povijest
Članovi javnobilježničke komore Split i njihovi pripravnici tridesetih godina XX. stoljeća
Čuvari svoje braće
Članovi Javnobilježničke komore Split i njihovi pripravnici tridesetih godina XX. stoljeća
Čitaonica Banske krajine u kontekstu sazrijevanja stranačko-političke scene na krajiškom području
Česi i Slovaci u Hrvatskoj i Srbiji 1945.–1948./9. : prve godine iskustva s komunističkom Jugoslavijom
Dalekosežne posljedice netočnog pridijevanja
Dragoje Živković, Istorija crnogorskog naroda, Sv. I, II, Cetinje, 1989.-1992.
Demonizacija Habsburške monarhije kao metoda historijskih istraživanja
Djelatnost sljedbenika rezolucije informbiroa u Hrvatskoj 1948-1953.
Disidenti istarskog fašizma
Državnopravno značenje odluka ZAVNOH-a za izgradnju državnosti Hrvatske u drugom svjetskom ratu
Demografski i ratni gubici Hrvatske u Drugom svjetskom ratu i poraću
Drama vojskovođe Slavka Kvaternika
Državne uze, post i samica
Dobrotvorna gospojinska (ženska) društva u Hrvatskoj od osnivanja do Prvog svjetskog rata
Dokumenti o hrvatskom pokretu iz 1849. godine
Dva spomenika jedne ere
Dušan Bilandžić: Hrvatska moderna povijest (Golden Marketing, Zagreb, 1999.)
Dušan Bilandžić: Hrvatska moderna povijest, Golden marketing, Zagreb 1999.
Društveni život u Sisku u vrijeme Drugog svjetskog rata
Djelovanje Anketne komisije 1945. u Zagrebu
Državnopravne koncepcije Njemačkoga nacionalnog saveza i "jugoslavensko pitanje" u Habsburškoj Monarhiji (1908.-1918.)
Djelovanje Ive Tartaglie u Hrvatskoj demokratskoj stranci i Hrvatskoj pučkoj naprednoj stranci
Duško Večerina, Talijanski iredentizam, Zagreb, 2001.
Druga republika
Darko Bekić: Jugoslavija u hladnom ratu
Dva metodološka pristupa u obradi povijesti gradskih naselja na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće
Dva jubileja Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu
Djelatnost "Austrijskog instituta za Istočnu i Jugoistočnu Europu" i njegove publikacije
Darko Darovec, Novija povijest u "Pregledu zgodovine Istre", Kopar 1992
Dugo očekivani odgovor
Dokono mnoštvo otkriva Hrvatsku
Danijel Frka, Josip Novak, Siniša Pogačić, Zrakoplovstvo Nezavisne Države Hrvatske 1941.-1945., P. c. Grafičke usluge d.o.o., Zagreb 1998.
Društvo, etnicitet i politika u Bosni i Hercegovini
Doseljavanje stanovništva u Piran s područja današnje Republike Hrvatske u 20. stoljeću
Desetljeća Ariesove povijesti djetinjstva
Djelovanje HKD "Napredak" u Hrvatskoj
Demokratske promjene u općini Slavonski Brod (1990.)
Dalibor Čepulo, Prava građana i moderne institucije. Europska i hrvatska pravna tradicija, Zagreb 2003.
Domovinski rat u udžbenicima iz povijesti
Dinko Šokčević, Hrvati u očima Mađara, Mađari u očima Hrvata. Naklada P.I.P. Pavičić, Zagreb 2006.
Duljina studiranja, doktorati i državni ispiti studenata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisanih 1874.-1914.
Disidenti, opozicija i otpor
Dječačko (malo) sjemenište porečko-pulske biskupije u Kopru (1880.-1919.)
Djelovanje Vlade Srpske autonomne oblasti Krajine tijekom 1991.
Demografske prilike u Hrvatskoj početkom 1990-ih godina
Derek Chollet, Tajna povijest Daytona, američka diplomacija i mirovni proces u Bosni i Hercegovini 1995., Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2007.
Dalmacija u britanskim diplomatskim izvještajima 1950-ih godina
Darko Dukovski, Istra i Rijeka u Hrvatskome proljeću, Alinea, Zagreb, 2007.
Dr. sc. Mihael Sobolevski, životopis i selektivna bibliografija radova
Davor Marijan, Oluja, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb, 2007.
Društveni pogledi Ante Starčevića
Davor Marijan, Slom Titove armije, Jugoslavenska narodna armija i raspad Jugoslavije 1987.-1992., Golden marketing - Tehnička knjiga, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2008. : [prikaz]
Dnevnik Ivana Čovića : prilog istraživanju dobrovoljačkog pokreta među Hrvatima u SAD-u u vrijeme Prvoga svjetskog rata
Dejan Djokic, Elusive compromise: a history of interwar Yugoslavia, New York 2007. : [prikaz]
Dr. sc. Tomislav Markus : (1969.-2010.)
Dokument "Temelji jugoslavenske države"
Dominikanka Imelda Jurić (1880.–1924.) : prva vrhovna poglavarica Kongregacije Svetih anđela čuvara
Dino Mujadžević: Bakarić. Politička biografija, Plejada, Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod, Zagreb 2011. : prikaz
Duvno kao žarište “hrvatskog nacionalizma i katoličkog klerikalizma” u zadnjem desetljeću komunističke vlasti
Djelovanje lokalne samouprave u Makarskoj između dva svjetska rata
Dramski repertoar Kraljevskoga zemaljskoga hrvatskog kazališta tijekom Prvoga svjetskog rata
Dušan Bilandžić (Maljkovo kraj Sinja, 20. srpnja 1924. - Zagreb, 4. ožujka 2015.)
Druga hrvatska legija, od ustroja u svibnju 1943. do prestanka djelovanja u prosincu 1943. godine
Družba bačkih siromašnih sestara učiteljica od Naše Gospe u prvih deset godina svoje povijesti 1931.–1941.
Dubrovnik i dubrovačka bojišnica 1995. godine
Dr. Pero Magdić i razvoj "modernog pravaštva" u Varaždinu : (1895.-1905.)
Đački domovi u Narodnoj Republici Hrvatskoj 1945. – 1954. : prosvjetne i odgojne ustanove ili “azili za prehranu i noćenje”?
Eugen Kvaternik u interpretaciji hrvatske intelektualne ljevice
Emanuelle Bettini, Danubio 1848, Hefti edizioni, Biblioteca Kronos, sv. 1, Milano, 1993
Europska ili provincijalna historiografija?
Egzodus talijanskog stanovništva iz Istre 1945.-1956.
Evolucija četničke ideologije u politici prema selu 1941-1944.
Elektronički časopisi iz povijesti u bazama podataka s cjelovitim člancima
Euharistijski kongresi u Chicagu (1926.) i Zagrebu (1930.) u sustavu političke represije
Epidemija tifusa u logorima za folskdojčere u Slavoniji 1945./1946. i posljedice
Emigrantska pisma Vladka Mačeka knezu Pavlu Karađorđeviću (1946.–1952.)
Egipatska vlada i rješavanje izbjegličke problematike tijekom Drugoga svjetskog rata
Ferdinand Braudel, Materijalna civlizacija, ekonomija i kapitalizam od 15. do 18. stoljeća, Zagreb, 1992.
Franjo Šanjek, Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. Pregled religiozne povijesti Hrvata (7.-20.st.). Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1991
Franjo Tuđman, Hrvatska u monarhističkoj Jugoslaviji 1918.-1941., sv. I.-II., Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1993
Funkcioniranje "plebiscitarne demokracije" u Hrvatskoj 1945.-1952.
Fašistički sindikati u Istri 1919.-1929.
Franjo Rački o Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti
Francuski pokreti otpora 1940.-1945. godine
Freud i znanost o povijesti danas
Filozofija povijesti Arnolda Toynbeeja
Fašizam i glazba: fašistička potporna društva kao jedinstveni fenomen pulske glazbene prošlosti
Funkcija protužidovske propagande zagrebačkih novina u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj od travnja do srpnja 1941. godine
Franjo Tuđman i problem stvaranja hrvatske države
Foucaultova teorija moći i kritika pojma rod
Franko Oreb, Otok Korčula u doba druge austrijske uprave, Naklada Bošković, Split 2008.
Fizičar i publicist Danijel Uvanović : prilog znanstvenom i političkom životopisu s bibliografijom radova
Fabrice D’Almeida: Mondeni život u doba nacizma, Alfa, Zagreb 2011. : prikaz
Građansko društvo i država. Povijest razlike i nove rasprave, Naprijed, Zagreb, 1991.
Gosopdarstvo kao sredstvo političke prisile
Guenter Schoedl, Kroatische Nationalpolitik und "Jugoslavenstvo", Studien zu nationaler Integration und regionaler Politik in Kroatien-Dalmatien am Beginn des 20. Jahrhunderts, Oldenbourg, Muenchen, 1990"jugoslavenstvo"), Oldenbourg,
Gospodarska problematika žumberačkoga kraja uoči drugoga svjetskog rata u Žumberačkim novinama
Guenther Schoedl, Oblici i granice nacionalnog, (Formen und Grenzen des Nationalen), Erlangen-Nuernberg, 1990.
Gospodarska problematika u listu Hervatska 1871. godine
General August Marić
Gospodarska povijest u školskim udžbenicima od 1945. do 1999. godine
Gospodarstvene prilike u sjevernoj Hrvatskoj u godinama poslije prvoga svjetskog rata
Građanstvo u Habsburškoj Monarhiji
Globalizacija, priredio Anđelko Milardović, Osijek - Zagreb - Split, 2001.
Gavro Gruenhut - pravaški nakladnik, publicist i agitator
Godina 1903. u Hrvatskoj u hrvatskim udžbenicima
Građanski rat u Hrvatskoj 1991-1995., Zbornik radova 7, Udruženje Srba iz Hrvatske : Beograd, 2011. : prikaz
Gospić u lokalnim novinama (Ličanin, Hrvat, Srbin i Starčevićanac) na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće
Godina 1995. u suvremenoj hrvatskoj povijesti
Godina 1945. – vrijeme promjena u Sloveniji
Hrvatsko katoličanstvo i ideološko formiranje Stjepana Radića (1893.-1914.)
Hrvatska 1941.
Hrvatsko pitanje 1860./61. godine
Hrvatski doktori u Pragu 1882.-1921. godine
Hrvatska državnopravna tradicija i "Adressa" Hrvatskog sabora 1861. godine
Hrvatski narod u Drugom svjetskom ratu 1941.-1945.
Hrvatska seljačka stranka u ratu 1941.-1945.
Hrvatsko gospodarstvo u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
Hrvatska vojska (domobranstvo) i obrana
Hrvatska pučka stranka i II. parlamentarni izbori u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (1923. god.)
Hrvatsko 20. stoljeće
Hrvatsko seljačko prosvjetno društvo "Seljčka sloga" 1945.-1950.
Hrvatska i Dunav
Hrvatski studenti na češkom sveučilištu u Pragu 1882.-1918. godine
Historijska istraživanja komunizma nakon otvaranja arhiva
Hrvatska zajednica u političkom životu Slavonije, Srijema i Baranje 1919.-1920. godine
Historiografija u službi eliminacije Hrvata u Bosni i Hercegovini
Hrvoje Matković: Povijest Hrvatske seljačke stranke, Naklada P.I.P., Pavičić, 1999.
Hrvatski listovi na njemačkome jeziku u službi ilirske ideje
Hrvatski državni sabor Nezavisne Države Hrvatske 1942.
Hrvatski državni sabor 1848., Svezak 1., priredili: Iskra Iveljić, Josip Kolanović, Nikša Stančić; uredio Josip Kolanović; Hrvatski državni arhiv, Zagreb 2001.
Hrvatski dom u Đakovu
Hijacint Bošković: Filozofski izvori fašizma i nacionalnog socijalizma, Dom i svijet, Zagreb 2000.
Hannah Arendt, Vita Activa, August Cesarec, Zagreb, 1991.
Hrvatska i zapadni saveznici
Historiografija i postmoderna teorija pripovijedanja
Hrvatska i Jugoslavija
Hotel Lambert i razotkrivanje hrvatskog "Branislava" (1844./45.)
Historijska pripovjednost i problem istine u historijskom prikazivanju
Hrvatski nacionalni simboli između negativnih stereotipa i istine
HKD "Napredak" u Županjcu/Duvnu/Tomislav Gradu
Howthe West Was Won
Hrvatski prosinački događaji 1971. i svjetska javnost
Hrvatsko-bugarski odnosi u 19. i 20. stoljeću, Hrvatsko-bugarsko društvo - Zagreb, ur. Josip Bratulić, Zagreb, 2005.
Hrvatska i ljudska prava 1990.-1992. - okvir za istraživanje
Hrvoje Matković, Na vrelima hrvatske povijesti, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2006.
Hrvoje Klasić, Hrvatsko proljeće u Sisku, Srednja Europa, Zagreb, 2006.
Hrvatska povijest na stranicama Politikina zabavnika
Hrvatska protukomunistička gerila u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1951.
Hrvatska seljačka stranka u dubrovačkom kotaru 1941. godine
Hrvatsko-slovenski politički pokret i Prva istarska pokrajinska izložba (1910.)
Hrvatski zbjegovi u Italiji od 1943. do 1945. godine
Hrvati u Brusilovljevoj ofenzivi u ljeto 1916. godine : (I. dio) : proboj kraj grada Lucka u Volinju
Hrvatski vojnici u Prvom svjetskom ratu : proglašenje nestalih umrlima
Hercegovački franjevci i spašavanje žrtava ustaških progona u Mostaru 1941. – 1943.
Idejna strujanja u Hrvatskoj
Ivan Košutić, Hrvatsko domobranstvo u drugom svjetskom ratu, Nakladni zavod Matice hrvatske, Školska knjiga i Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Zagreb, 1992.
Istočna Evropa u revoluciji
Institut za suvremenu povijest
Institut za suvremenu povijest
Izvlaštenje veleposjedničkih šuma u Hrvatskoj 1919.-1941. godine
Ivica Golec, Povijest grada Petrinje (1240-1592-1992), Matica hrvatska Petrinja i Školska knjiga Zagreb, Zagreb, 1993
Izabrana pisma Andrije Torkvata Brlića Ivanu Filipoviću 1848.-1863. godine
Izvještaj bana Matka Laginje o pobuni seljaka u sjevarozapadnoj Hrvatskoj u rujnu 1920. godine
Istjerivanje Mađara iz okolice Bjelovara 1944. godine
Izborni teror u Hrvatskoj 1923.-1927. godine
Izbori za Hrvatski sabor 1897. godine
Izdavačka djelatnost Hrvatskoga povijesnog muzeja
Izbori u Hrvatskoj 1967. i 1969.
Iseljavanje Poljaka iz Bosne i Hercegovine 1946. godine
Ivan Stambolić
Izdavači/nakladnici u Nezavisnoj državi Hrvtaskoj
Ivan Krstitelj Tkalčić: O staroj zagrebačkoj trgovini i obrtima, Dom i Svijet, Zagreb 1999.
Ivo Petrinović: Politički život i nazori Ante Tresića Pavičića, Književni krug, Split 1997.
Interdisciplinarnost u ranokršćanskoj arheologiji
Izvori za gospodarsku povijest na primjeru Brodske imovne općine u Vinkovcima
Igor Karaman, Hrvatska na pragu modernizacije (1750.-1918.), Zagreb, 2000.
Ivica Golec, Povijest školstva u Petrinji 1700.-2000., Matica hrvatska Petrinja, Petrinja 2000.
Istina o takozvanom Ličkom ustanku 1932. godine u Brušanima
Istraživanja društveno-političkih i ekonomsko-socijalnih prilika na području Požeške kotline
Izvršni odbor Hrvatske republikanske seljačke stranke i njegovi otpadnici (1945.-1948.)
Izgradnja Splita u desetogodišnjem periodu (1918.-1928.)
Ivo Korsky, Hrvatski nacionalizam, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1991
Ivan Vanča Mihajlov
Ivan Branislav Zoch i njegovo djelovanje u Hrvatskoj
I vlakom na vikend
Ivan Peršić o Stjepanu Radiću
Ive Mažuran, Karlobag 1251.-2001., Karlobag 2001.
Ivo Petrinović, Mile Budak - portret jednog političara, izdanje Književnog Kruga, Split 2002.
Ideja Srednje Europe Františeka Palackog
Ideja Frana Ilešiča o uređenju srednjo-istočne Europe iz 1930-ih godina
Iza obzorja pobjede
Ivan J. Bošković: Orjuna: ideologija i književnost, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2006.
Ivan Šubašić i Juraj Šutej pod paskom Ozne
Izgradnja kumulativnog identiteta
Izručenja zarobljenika s bleiburškog polja i okolice u svibnju 1945.
Izvješća Oznina/Udbina doušnika Ivančevića o stanju u HSS-u
Izvannastavne aktivnosti u obrazovanju narodnih učitelja u Zadru
Iz korespondencije Ademage Mešića uoči uspostave Banovine Hrvatske
Izručenja i sudbine zarobljenika smještenih u savezničkim logorima u svibnju 1945.
Ivica Šute : Slogom slobodi! Gospodarska sloga 1935-1941., Srednja Europa, Zagreb 2010., 475 str. : prikaz
Ideologija Organizacije jugoslovenskih nacionalista : (Orjuna)
Intelektualni i društveni angažman Stjepana Zimmermanna između dva svjetska rata (1918.-1941.)
Igor Duda: Pronađeno blagostanje. Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih, Srednja Europa, Zagreb 2010. : prikaz
Iz hrvatske povijesti 20. stoljeća – Iz hrvaške zgodovine 20. stoletja, ur. Iskra Iveljić, Stjepan Matković, Žarko Lazarević, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana 2012. : prikaz
In memoriam Mirjana Gross : (1922.-2012.)
Izbor ili imenovanje : problem gradske (samo)uprave u Slavonskom Brodu 1918.-1941.
Ivo Politeo : povijesna stvarnost Nezavisne Države Hrvatske iz odvjetničke pozicije
Ivan Rogić, Ivan Čizmić: Modernizacija u Hrvatskoj i hrvatska odselidba, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2011. : [prikaz]
Ivo Banac, Hrvati i Crkva. Kratka povijest hrvatskog katoličanstva u modernosti, Profil-Svjetlo riječi, Zagreb, 2013. : [prikaz]
Irska godina Andrije Artukovića
Ideologizacija mladih u Bosni i Hercegovini na primjeru Titovog fonda za stipendiranje mladih radnika i radničke djece Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine (1974.-1986.)
Izravni demografski gubici stanovništva Republike Srpske Krajine tijekom i neposredno nakon hrvatskih oslobodilačkih operacija “Bljesak” i “Oluja” 1995. godine
Između demosa i etnosa : koncept hrvatske nacije u govorima predsjednika Franje Tuđmana
Izborno zakonodavstvo prve jugoslavenske države : (1918.-1941.)
Istra u beogradskom tisku : 1991.-1995.
Jill A. Irvine, The Croat question, Partisan politics in the formation of the Yugoslav socialist state, Westview Press, Boulder, 1993.
Julijska krajina i pitanje talijanske istočne granice od 1861. do 1975. godine
Josip Juraj Strossmayer prema Poljskoj i Poljacima
Jugoslavenska narodna armija u agresiji na Republiku Hrvatsku 1990.-1992.
Jasper Ridley, Tito (Biografija), Prometej, Zagreb 2000.
Jedno izvješće o prilikama u Splitu i Dalmaciji, u prvim mjesecima nakon uspostave Nezavisne Države Hrvatske
Jere Jareb, Državno gospodarstveno povjerenstvo Nezavisne Države Hrvatske od kolovoza 1941. do travnja 1945., Zagreb 2001.
Josip Horvat: Ante Starčević, kulturnopovijesna slika, pretisak izdanja Antuna Velzeka iz 1940. Nakladni zavod Matice hrvatske, biblioteka Hrvatske povjesnice, Zagreb, 1990.
Jedan dokument o djelovanju vojske Kraljevine Jugoslavije u Zagrebu 1935. godine
Još jedanput o knjizi Holokaust u Zagrebu
Jerzy Holzer, Komunizam u Europi. Povijest pokreta i sustava vlasti. Srednja Europa, Zagreb 2002.
Jacques Mercier, Povijest Vatikana, Barbat, 2001.
Je li 1995. godine Hrvatska počinila "etničko čišćenje" Srba?
Josip Jedlowski - životopis
Josip Cazi, slavonski komunist i Josip Beker, slavonski socijaldemokrat, neka moja razmišljanja o usporednosti
Jure Krišto, Hrvatski katolički pokret (1903.-1945.), Glas Koncila - Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2004.
Josip Broz Tito i sudbina jugoslavenskih Nijemaca
Jesu li Hrvati postali Goti?
Jadranske teme u Hrvatskom narodu od travnja 1941. do rujna 1943.
Josip Matasović (1892.-1962.) – pravaški uskrisitelj ranonovovjekovne hrvatske kulture
Jugoslavenstvo u umjetnosti i kulturi : od zavodljivog mita do okrutne realnosti : (Jugoslavenske izložbe 1904.-1940.)
Jugoslavenski teritorijalni zahtjevi prema Mađarskoj i susjednim zemljama i planovi za njihovu primjenu nakon Drugog svjetskog rata
Javno bilježništvo na hrvatsko-slavonskom pravnom području : 1859.–1941.
Juraj Batelja: Blaženi Alojzije Stepinac – svjedok Evanđelja ljubavi. Životopis, dokumenti i svjedočanstva – prije, za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata, Postulatura blaženog Alojzija Stepinca, Zagreb, 2010. : [prikaz]
Josip Glaurdić, Vrijeme Europe: zapadne sile i raspad Jugoslavije, Mate-marketing tehnologija, Zagreb, 2011. : prikaz
Je li hrvatska vlast 1990-ih bila antisemitska?
Jugoslavenska armija neposredno nakon završetka rata 1945. godine
Kada je i kako nastala Država Slovenaca, Hrvata i Srba
Kominterna prema socijalnoj osnovi fašističkog pokreta
Konstituiranje Države Slovenaca, Hrvata i Srba 29. listopada 1918. godine
Katoličko priklanjanje ideologiji jugoslavenstva
Konferencija prvaka HSS-a u hotelu Esplanade u Zagrebu 1945.
Kretanje stanovništva i demografski gubici Republike Hrvatske u razdoblju 1900.-1991. godine
Katolička crkva i civilno društvo u Hrvatskoj 1848. godine
Kninski zbornik, Matica hrvatska, Zagreb, 1993.
Karađorđevićevska centralizacija i položaj Hrvatske u Kraljevstvu (Kraljevini) SHS
Katolička crkva u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
Kulturni život u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
Kneževina Crna Gora i pitanje imena Zavoda sv. Jeronima u Rimu
Katolička crkva u Istri u nacionalno-političkim i idejnim previranjima 1900.-1914.
Koliko je osoba iselilo iz područja pripojenih Hrvatskoj i Sloveniji nakon kapitulacije Italije i Drugog svjetskog rata
Kazneni postupak protiv prvaka HSS-a Ljudevita Tomašića
Katolici i politika
Kako je Boka Kotorska postala dio Crne Gore
Korespondencija ban Jelačić - Bansko vijeće 1848.-1850. kao povijesni izvor
Korespondencija Jurja Posilovića i Šimuna Balenovića 1856.-1861.
Križari
Katrin Boeckh: Von den Balkankriegen zum Ersten Weltkrieg
Koliko je u Drugom svjetskom ratu bilo partizanskih divizija iz Hrvatske?
Korespodencija Josip Juraj Strossmayer - Serafin Vannutelli 1881.-1887, (priredili Josip Balabanić i Josip Kolanović), Zagreb 1999
Kolonizacija istočne Hrvatske u Drugom svjetskom ratu
Kako se vodio "rat riječi"?
Komunistički pokret u Hrvatskoj na područjima pod talijanskom okupacijom i u granicama Italije 1919-1941.
Katolička crkva u Istri pred izazovom nacionalnih, socijalnih i idejnih podjela
Karađorđevo: politički mit ili dogovor?
Komesarijat u Matici hrvatskoj
Korespondencija Josipa J. Strossmayera i Koste Vojnovića kao povijesni izvor
Klerici i "klerikalci" u pobunama 1903. godine
Krčke kreditne zadruge i gospodarski list Pučki prijatelj u prvom desetljeću 20. stoljeća
Klaus Buchenau, Orthodoxie und Katholizismus in Jugoslawien 1945-1991. Ein serbisch-kroatischer Vergleich. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden, 2004.
Kulturni mozaik Istre (1922.-1955.)
Konzularna predstavništva Velike Britanije u Hrvatskoj 1945.-1948.
Katarina Spehnjak: Britanski pogled na Hrvatsku 1945.-1948., Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2006.
Kakvi su bili povijesni srednjoškolski udžbenici u banskoj Hrvatskoj u razdoblju Khuenova banovanja?
Kretanje stanovništva Brodsko-posavske županije, 1981.-1991.-2001.
Književnost, povijest i prostor u zrcalu kraja 20. stoljeća
Kratkotrajna suradnja Slovenske ljudske stranke sa Stjepanom Radićem : blok narodnog sporazuma i seljačke demokracije
Katolička crkva u Istri i Prvi svjetski rat (1914.-1918.)
Katolički vjeronauk u istarskim školama : od potiskivanja do izbacivanja (1945.–1952.)
Komunizam u percepciji hrvatske nacionalističke inteligencije 1938.–1945. godine
Kriza međunarodnih odnosa - studija slučaja : Hrvatska i Slovenija - granica u Istri
Krunoslav Heruc i promidžba velikohrvatske ideje u Rusiji : nepoznata strana djelovanja "hrvatskog konzula"
Kominterna i forsiranje antifašističkog ustanka u Hrvatskoj 1941. : slučaj Kerestinec
Komunistička represija u Hrvatskoj prema pisanju lista Vjesnik, svibanj – kolovoz 1945. godine
Katolička crkva i D’Annunzijeva okupacija Rijeke
Katolička crkva i Hrvatsko proljeće
Katolička crkva u Istri i istarska ratna zbivanja 1943.-1945. godine
Kanadska samoimaginacija, mit o mirovnim snagama i sudjelovanje u misiji UNPROFOR 1992. – 1995. godine
Konsolidacija jugoslavenskoga socijalizma kroz ideološke aparate države
Katolički tisak o uspostavi Nezavisne Države Hrvatske 10. travnja 1941. godine
Konzervativizam : Mađarska i Hrvatska u komparativnoj perspektivi 1918.-1945.
Konstrukcija ženskog identiteta u pravaškim humorističko-satiričkim listovima druge polovine 19. stoljeća
Kazna u Krajini : prilog istraživanju povijesti političke moći i kažnjavanja na području Hrvatske 1991.-1995.
Logori na području sjeverozapadne Hrvatske u toku drugoga svjetskog rata 1941-1945. godine
Lako prevozni zdrug Hrvatske legije
Ljudski gubici u Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu prema popisu iz 1950. godine
Ludwig Steindorff, Kroatien, Regensburg 2001., Verlag Friedrich Pustet
Liječenje i medicinski pokusi u koncentracijskom logoru Dachau
Laszlo Hadrovics, Srpski narod i njegova crkva pod turskom vlašću, N.Z. Globus, Zagreb 2000.
Likovna umjetnost u društvenom životu Hrvatske 1945-1947.
Ljudski gubici Dalmacije 1941.
Ljubo Boban, Hrvatske granice 1918-1991, ŠK-HAZU, Zagreb 1992
Ljudski gubici logora "Danica" kraj Koprivnice 1941.-1942.
Le vittime di nazionalita italiana a Fiume e dintorni (1939-1947)-Žrtve talijanske nacionalnosti u Rijeci i okolici (1939.-1947.), Societa di studi fiumani Roma i Hrvatski institut za povijest, Roma - Zagreb 2002.
Lipanjski ustanak u istočnoj Hercegovini 1941. godine
Legalitet i legitimitet - suprostavljene koncepcije pri iskorištavanju šuma Slavonske vojne krajine
Logori za folksdojčere u Hrvatskoj nakon Drugoga svjetskog rata 1945.-1947.
London i Bonn : dva pola politike Europske zajednice prema priznanju Republike Hrvatske 1991. godine
Ljudski gubici Hrvatske u Drugome svjetskom ratu i u poraću koje su prouzročili Narodnooslobodilačka vojska i Partizanski odredi Jugoslavije/Jugoslavenska armija i komunistička vlast : brojidbeni pokazatelji (procjene, izračuni, popisi) : case study: Bleiburg i folksdojčeri
Ljudski gubici Hrvatske u Drugom svjetskom ratu koje su prouzročili "okupatori i njihovi pomagači" : brojidbeni pokazatelji (procjene, izračuni, popisi)
M. Grmek - M. Gjidara - N. Šimac, Le nettoyage ethnique. Documents historiques sur une ideologie serbe, izd. Fayrd, Pariz, 1993.
Mihovil Pavlinović u politici i književnosti, Zagreb, 1990.
Mirjana Gross kao prosvjetni djelatnik
Modernizacija i nacionalna integracija
Mirjana Gross, Agneza Szabo, "Prema hrvatskom građanskom društvu"
Manipulacije žrtvama drugoga svjetskog rata 1941-1945.
Marko Karamatić, Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914., Svjetlo riječi, Sarajevo, 1992
Mihailo Polit-Desančić i srpski nacionalizam 1861. godine
Mađarski nacionalizam i hrvatska politika 1848.-1849.
Matija Mesić i Pravoslovna akademija u Zagrebu
Mađarska na stranicama središnjih hrvatskih novina (1945.-1950.)
Mladost vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera
Mustafa Imamović, Historija Bošnjaka, Sarajevo 1996.
Matične knjige kao vrelo demografske, etničke, društvene i gospodarske povijesti Pule
Mađarsko pitanje u hrvatsko-rumunjskim odnosima od 1941. do 1944. godine
Multietničke značajke demografskih kretanja Osijeka i okolice na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće
Mirjana Gross, Izvorno pravaštvo: ideologija, agitacija, pokret, Golden marketing, Zagreb 2000. (Biblioteka Hrvatske političke ideologije)
Marijan Maticka: Agrarna reforma i kolonizacija u Hrvatskoj od 1945. do 1948, Školska knjiga, Zagreb 1990.
Motrišta političkih stranaka u Hrvatskoj o agrarnom pitanju
Mato Artuković: Ideologija srpsko-hrvatskih sporova (Srbobran 1884-1902.), Naprijed, Zagreb 1991.
Mornarički časnici obitelji Zaccaria
Moji pogledi na sudbinske odluke koje je donosio dr. Franjo Tuđman u razdoblju od 1989. do 1992. godine
Mađarsko-hrvatski odnosi početkom 20. stoljeća na slavonskom području
Muslimanska inteligencija i islam u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
Ministar Pavle Radić na "Napretkovoj" proslavi tisućgodišnjice hrvatskog kraljevstva u Sarajevu 1925. godine
Monumentalizacija srpske monarhije
Mons. dr. Josip Pazman (1863. - 1925.)
Manjinski identitet i autostereotipi
Maria Szumska Dabrowska o poljskim doseljenicima u Bosni 1935.
Majke za zdravlje djece
Marko Matijević, Mladen Domazet: Solinska svakodnevica u osvit novoga doba, Zvonimir, Solin, 2006.
Miroslav Krleža o Hrvatskoj u Prvome svjetskom ratu
Memoarska literatura o hrvatskome nacionalnom pokretu 1971. godine
Matica iseljenika Hrvatske 1964.-1968.
Matica hrvatska u političkom životu Hrvatske 1935. - 1945.
Međunarodna mirovna misija u Splitu nakon Prvog svjetskog rata : (1918.–1921.) : prema arhivu Ratne mornarice SAD-a i drugim izvorima
Miroslav Akmadža: Franjo Šeper - mudrošću protiv jednoumlja, Zagreb, Rijeka 2009. : [prikaz]
Mira Kolar, Zbrinjavanje gladne djece u Hrvatskoj za Prvog svjetskog rata, Slavonski Brod 2008. : [prikaz]
Marko Samardžija, Hrvatski jezik, pravopis i jezična politika u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Zagreb 2008. : [prikaz]
M. Z. Nahirnij, Uspostava i razvoj Republike Hrvatske: državno-politički aspekt, Novolins'k, 2008. : [prikaz]
Mladen Puškarić, Razvoj europske integracije, Studia Vita, Zagreb 2010. : [prikaz]
Migracije srpskog stanovništva na području Nezavisne Države Hrvatske tijekom 1941. godine
Melita Švob: Židovska populacija u Hrvatskoj i Zagrebu, Židovska općina i Istraživački i dokumentacijski centar Cendo, Zagreb, 2010. : [prikaz]
Mađari kao neprijatelji : rad Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača primjer: kotar Bjelovar
Miloš Krpan: Izabrani spisi, DAF, Zagreb, 2010. : prikaz
Marko Burin: Hrvatska obitelj u Peruu, Matica Hrvatska – Ogranak Dubrovnik, Dubrovnik 2010.
Milan Pojić : 12. veljače 1957.-17. veljače 2013. : [in memoriam].
Mons. Augustin Juretić : djelovanje u emigraciji kroz bilten Hrvatski dom
Mađari i mađarska politika u političkom djelovanju Andrije Torkvata Brlića
Mr. sc. Milivoj Blažević, hrvatski arhivist i povjesničar : povodom 65. godine života
Međunarodne reakcije na hrvatsku najavu otkaza mandata UNPROFOR-a 1995. godine
Mediteranske igre u Splitu : odrazi političke dimenzije u tiskanim medijima
Metamorfoze : život Girolama Itala Boxicha - Jerka Božića
Migracije stanovništva na hrvatskom području neposredno prije i nakon završetka Drugoga svjetskog rata
Nove teme i pristupi u sovjetskoj historiografiji 1990. i 1991. godine
Nacionalna i socijalna struktura ibeovaca iz Hrvatske na Golom otoku u razdoblju 1949.-1952.
Nesklad vlastitog mišljenja
Narodni glas - glas oporbe 1945.
Nije pogrešno istrčavanje već razmatranje mogućnosti daljnjeg istraživanja žrtava drugog svjetskog rata
Nijemci i Austrijanci u Hrvatskoj od 1945. do danas
Nijemci Đakova i Đakovštine u Drugom svjetskom ratu (1941.-1945.)
Neobjavljeni članak Rudolfa Horvata iz 1907. ili početka 1908. godine
Nadbiskup Josip Stadler u svjetlu naprednjačkog tiska
Novinstvo kao javni medij sredinom 19. stoljeća u Hrvatskoj
Novinstvo Čiste stranke prava
Neuspeh jedne misije
Nekoliko knjiga o počecima moderne Hrvatske (M. Gross, P. Korunić, I. Kršnjavi)
Nastanak dviju političkih stranaka bosansko-hercegovačkih Hrvata
Njemačka manjina u dokumentima banskih vlasti Banovine Hrvatske
Nacionalno-političke kontroverze među hrvatskim iseljenicima u Magallanesu
Njemačko-hrvatski jezični dodir u đurđevačkoj Podravini
Nikša Stančić, Hrvatska nacija i nacionalizam u 19. i 20. stoljeću, Barbat, Zagreb 2002.
Nada Kisić Kolanović, Zagreb - Sofija, prijateljstvo po mjeri ratnog vremena 1941-1945., Hrvatski državni arhiv, Dom i svijet, Zagreb 2003.
Nacionalna ideologija i povijest u Crvenoj Hrvatskoj i Dubrovniku 1902. godine
Norka Machiedo Mladinić, Jadranska straža: 1922.-1941., Dom i svijet, Pomorska biblioteka, Zagreb 2005.
Njemačko doba ekstrema 1914.- 1949.
Neđat Sulejmanpašić, Od Sarajeva do Bleiburga i povratak. Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Zagreb 2006.
Nesuđeni atentator na kralja Aleksandra
Neredi na Sinjskoj alci 1935. godine
Numerus clausus - jesen 1940.
Normativni okvir podržavljenja imovine u Hrvatskoj/Jugoslaviji 1944.-1946.
Neka "ostavština bude dosudjena ostalim nasljednicima bez obzira na nju kao da se nije niti rodila"
Njemačke diskusije o ratu 1991.-1992.
Nacionalna i vjerska struktura stanovništva Brodsko-posavske županije 1991.-2001.
Novi prilozi za životopis Mile Budaka uoči Drugoga svjetskog rata
Nezavisna Država Hrvatska i Boka kotorska nakon kapitulacije Kraljevine Italije u rujnu 1943. godine
Nada Kisić Kolanović, Muslimani i hrvatski nacionalizam 1941.–1945., Zagreb 2009. : [prikaz]
Nacionalizam i seljačka modernost : modernizacijske ideje Stjepana Radića
Nevio Šetić, Istra za talijanske uprave. O istarskoj emigraciji i njenom tisku u Zagrebu 1918. – 1941., Dom i svijet, Zagreb 2008. : [prikaz]
Niall Ferguson, Uspon novca. Financijska povijest svijeta, Naklada Ljevak, Zagreb 2009. : [prikaz]
Narodna omladina Hrvatske u kampanji kolektivizacije poljoprivrede 1949. godine
Nedjeljko Mihanović: Tuđmanova baština, Detecta, Zagreb, 2010. : [prikaz]
Neki aspekti rada Središnje agencije za ratne zarobljenike Međunarodnog odbora Crvenog križa u korist ratnih stradalnika s područja Nezavisne Države Hrvatske
Nogometni profesionalci u udruženom radu
O nastanku granice između Hrvatske i Srbije
O nastanku, organizaciji, državnopravnim pitanjima i sukcesiji Države SHS nastale u jesen 1918.
Osvrt na važniju folksdojčersku literaturu o sudbini Nijemaca u Jugoslaviji
O određenju nacionalne zajednice u hrvatskoj politici u 19. stoljeću
O nacionalizmu
Osvrt na napis Mihaela Sobolevskog o popisu žrtava rata "Prešućena istina - žrtve rata na području bivše Jugoslavije 1941.-1945. prema popisu iz 1964. god."
O zagrebačkom gospodarstveniku Vjekoslavu Heinzelu
Odnos Katoličke crkve u Istri prema liberalizmu
Odnos braće Radić prema politici "novoga kursa" na primjeru Riječke i Zadrske rezolucije
Odgovornost, profesionalnost i etičnost u hrvatskoj historiografiji
O najnovijem srbijanskom viđenju povijesti i sudbine Nijemaca (Folksdojčera) u bivšoj Jugoslaviji
Organizacija srednjoškolske (gimnazijske) nastave u Zagrebu u ratnim školskim godinama 1943./44. i 1944./45.
Organizacija i osnivačke skupštine odbora Hrvatske republikanske seljačke stranke 1945.-1947.
Organizacija i oblici djelovanja "Seljačke sloge" (1925.-29.)
Osnovne karakteristike profesionalne djelatnosti žena u Hrvatskoj između dvaju svjetskih ratova (1919.-1941.)
Obrisi hrvatskog liberalizma
Osnovna obilježja razvoja društva u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1953. godine
Odjek zločina u Katynskoj šumi u tisku Nezavisne Države Hrvatske od travnja do lipnja 1943. godine
O zločinima Crne legije na području Kupresa u ljeto 1942. godine
O pokušajima donošenja Ustava Islamske vjerske zajednice u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
Osnivanje i djelatnost podružnice Hrvatskoga kulturnog društva "Napredak" u Gospiću (1926.-1945.)
Obrtničko-radničko društvo "Banovac" u Petrinji (1885.-1905.)
Osnutak župe Sv. Nikole Tavelića u Kustošiji
Obilježja boljševizacije hrvatske kulture
O etničkom korijenu hrvatskih i bosanskih Srba
O tipologiji nacionalizma u Srba i Hrvata
Oružane snage SFRJ u izvanrednim prilikama
O povjerljivom popisivanju istarskih Hrvata provedenom 1939. godine
Osnivanje, djelovanje i značenje rada podružnica Hrvatskog kulturnog društva "Napredak" u Lici od 1926. do 1945. godine
Odjeci i obilježavanja 5. prosinca 1918. u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
Osnivački skup SDS-a za Dubrovnik
Osvrt na važniju literaturu o Bleiburgu 1945.
Oskar Tartaglia
Organizacija hadževa i problemi koji su pratili izvršavanje te vjerske obveze u Jugoslaviji od 1945. do 1991. godine
Odnosi Slovačke i Nezavisne Države Hrvatske, 1941.-1945.
Osnivanje i rad "Napretkovih" organizacija na području Hrvatskog primorja i Gorskog kotara
Obrat prema normalnosti i humanosti
O seljačkom pokretu u Podravini 1903. godine
Odjek narodnog pokreta u Hrvatskoj u mađarskoj javnosti (1903. god.)
Odjek narodnog pokreta 1903. u inozemnom tisku
Osnivanje društva Hrvatski radiša 1903. godine u Hrvatskoj
Odnos biskupa Antuna Akšamovića prema komunističkoj vlasti
O historiografiji posljednjih trideset godina
Organizacija i djelovanje ogranka "Seljačkog kola" u kotarevima Ogulin i Vrbovsko od 1937. do 1941. godine
Osvajanje vojarne JNA "Božidar Adžija" u Bjelovaru 1991. godine
Obilježja njemačkog policijskog sustava u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine
O zborniku Bleiburg i Križni put 1945. Saveza antifašističkih boraca Republike Hrvatske, Zagreb, 2007.
Od uza Sudbenog stola do turneje po Rusiji, Nepoznata pisma Josipa Henneberga iz 1894.-1897.
Odnos policijsko-obavještajne službe Nezavisne Države Hrvatske prema Italiji 1941.-1943. godine
Odjek građanskoga rata u Španjolskoj (1936.-1939.) u Hrvatskoj
Osvrt na operaciju "Bljesak" u dokumentima Republike Srpske Krajine
Odnos hrvatskih, slovenskih i talijanskih komunista prema NOP-u i državno-pravnom statusu Istre (1941. - 1945.)
Operacija "Burin" – planovi Hrvatske vojske za zauzimanje istočne Hercegovine 1995. godine
Odnos slovenske politike prema "maspoku"
O vezama Istre i Trsta od 18. stoljeća do danas
O Matici, Hrvatskoj, fašizmu i historiografskom objašnjenju
O periodičkom tisku za hrvatsku mladež u Istri početkom XX. stoljeća
Operacija "Oluja" i srbijanski dnevni tisak : (Večernje novosti i Politika)
Odlazak Jugoslavenske narodne armije s područja Zadra, Šibenika i Splita krajem 1991. i početkom 1992. godine
Odnos sestre Amadeje Pavlović, poglavarice Hrvatske provincije Družbe Milosrdnih sestara svetoga Križa, prema komunističkim vlastima u Jugoslaviji
O suočavanju s prošlošću : razgovor s Louise L. Lambrichs
Oblikovanje bunjevačkog političkog identiteta u Bačkoj tijekom druge polovine XIX. stoljeća
Obračun Titova režima s jugoslavenskim monarhističkim protukomunističkim snagama na kraju Drugog svjetskog rata
Općinske uprave u vrijeme šestosiječanjske diktature
Od gambuzija do pariškoga zelenila : kako je pobijeđena malarija u Istri
Omladinski tisak i kulturna strana studentskoga pokreta u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji (1968.-1972.)
Odjek travanjskih nemira 1870. u Zagrebu na Kraljevsku veliku gimnaziju
Osnivanje, djelovanje i prekid rada Novinarske škole u Zagrebu 1949.-1952.
O pretiscima autobiografija sudionika Prvoga svjetskog rata
Operacija „Oluja” u radovima američkih i britanskih autora
Obilježavanje tisućugodišnjice kršćanstva u Poljskoj u kontekstu poljsko-njemačkih odnosa i crkveno-državnih odnosa u Poljskoj i Jugoslaviji : 1965.
Opatijski festival i razvoj zabavne glazbe u Jugoslaviji : (1958.-1962.)
Ozna/Udba : popisi neprijatelja i njihova kategorizacija : (1940-ih i 1950-ih)
Prosvjetno-kulturna politika u Hrvatskoj
Prešućena istina
Pregled važnijih izvora i literature o pobuni Trinaestoga pionirskog bataljuna 13. SS divizije u Francuskoj 1943. godine
Prva pobuna u nacističkoj vojsci
Prevlaka
Pučko-ustaški zbor generala Metzgera i općenarodna obrana u NDH krajem Drugog svjetskog rata
Pismo Mladena Lorkovića iz kućnog pritvora poglavniku Anti Paveliću
Program Velikoaustrijske federacije Aurela C. Popovicija
Papa u Hrvatskoj [10.-11.9.1994.]
Pogrešno istrčavanje Vladimira Žerjavića
Publikacije domobransko-ustaškog pokreta u izbjeglištvu i iseljeništvu 1929.-1944.
Publikacije domobransko-ustaškog pokreta u izbjeglištvu i iseljeništvu 1929.-1944.
Povijesni prilozi u "Našim temama" 1985-1989. god.
Prilog istraživanju časopisa "Naše teme"
Političko-geografska i demografska pitanja Hrvatske, Izd. Savez geografskih društava Hrvatske, Zagreb, 1991.
Politika Hrvatske pučke stranke u vrijeme atentata na hrvatske zastupnike u Narodnoj skupštini Kraljevine SHS (1927.-1928. godine)
Proturječnosti hrvatskoga partizanskog pokreta
Politički program ratnoga HSS-a i "puč Vokić-Lorković"
Politički i vojnički kraj NDH
Parlamentarni izbori i stranačke borbe na sisačkom području između dva rata
Problematika Nezavisne Države Hrvatske u povijesnoj literaturi od 1900. do 1995. godine
Problem odvajanja riječke župe od Senjsko-modruške biskupije (1891.-1913.)
Pokušaj političkog reaktiviranja Hrvatske pučke stranke i veljački parlamentarni izbori (1923.-1925.)
Prof. dr. Igor Karaman
Povijest Družbe Braće Hrvatskoga Zmaja
Pregled literature o ulozi slobodnih zidara u povijesti hrvatskih zemalja
Profesor Adolf Wissert
Pismo Ante Starčevića Lipeu Haderlapu 2. prosinca 1884.
Prilog povijesti arhivskog gradiva NDH
Prilog za životopis Ernesta Bauera
Pravaška Hervatska o prilikama u Vojnoj krajini 1871. godine
Podružnica Hrvatskog Radiše u Gospiću 1920.-1921. godine
Pučki misionari u Dalmaciji u drugoj polovici 19. stoljeća
Ponovljena pljuska hrvatskim katolicima
Podržavljenje imovine Židova u NDH
Publicistička djelatnost Bogoslava Šuleka 1848.
Pisma Josipa Stadlera Andriji Torquatu Brliću
Pojavljivanje novog Bulajića u Hrvatskoj?
Pitanje priznanja Nezavisne Države Hrvatske od Švicarske Konfederacije
Projekt povijesti Zagrebačkog velesajma iz 1967. godine
Prilozi o NDH u časopisu "Hrvatska revija" od 1951. do 1971. godine
Pučke misije u sjevernoj Hrvatskoj u drugoj polovici 19. stoljeća
Povijest Istočne Europe
Pravaški humorističko-satirički listovi kao prenositelji političkih poruka 80-ih godina 19. stoljeća
Politička karikatura i slika "Khuenovih Srba" s kraja 19. st. u Hrvatskoj
Položaj Hrvatske i Hrvata u karađorđevićevskoj Jugoslaviji u svjetlu tadašnjeg tiska
Petar Vrankić: Religion und Politik in Bosnien und der Herzegowina (1878-1918), Paderborn 1998
Potenciranje poznatoga i ponavljanje neistina
Problematika proučavanja povijesnih dokumenata na starotalijanskom jeziku
Povijest i arhivistika
Posjet Josipa Broza Tita Velikoj Britaniji 1953. godine
Poticaji i organiziranje II. hrvatskog katoličkog kongresa (sastanka) u Ljubljani i referat dr. Janka Šimraka o vjerskom jedinstvu Slavena (1913. g.)
Prilog poznavanju njemačkog knjižničarstva i doprinos Ivana Kostrenčića razvoju hrvatskog knjižničarstva u 19. stoljeću i početkom 20.
Prilog istraživanju Srpskog kulturno-prosvjetnog društva "Prosvjeta" 1945-1950.
Pitanje uvođenja radničkih savjeta s gledišta kontinuiteta i diskontinuiteta
Politički sistem Jugoslavije u periodu nakon drugoga svjetskoga rata
Pravno utemeljenje državnocentralističkog sistema u Hrvatskoj 1945-1952. godine
Pojave i oblici kažnjavanja članstva Komunističke partije Hrvatske
Prilog metodologiji istraživanja stvarnih ljudskih gubitaka Hrvatske u tijeku drugoga svjetskog rata
Pribićevićev unitarizam kao podloga političkog organiziranja srpskog stanovništva u Hrvatskoj 1918.-1921.
Pokušaj stvaranja hrvatske vojske 1848/49. godine
Presjek kroz rad Zagrebačke pivovare d.d. do 1945. godine
Povijesno značenje Hrvatskog radiše do 1929. godine
Politički program skupštine dubrovačke oblasti 1927-1928.
Promjene vlasničkih odnosa u Jugoslaviji (1945-1948.) na stranicama hrvatskih novina
Problem legitimiteta političkog sustava u Hrvatskoj nakon 1945.
Prilog proučavanju studentskih demonstracija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1968.
Povezivanje ustaškog vodstva i križara
Prilog proučavanju političke djelatnosti Jurja Krnjevića
Prilog poznavanju načina djelovanja Hrvatske seljačke stranke u Koprivnici od 1929. do 1941. godine
Prilozi za životopis Ilije Jakovljevića
Prinos poznavanju političkog djelovanja dr. Frana Barca
Prilog za biografiju Matka Laginje
Povijest NDH kao predmet istraživanja
Pojava grkokatoličkog stanovništva u Bosni i Hercegovini (od 1879. do najnovijeg doba)
Prosvjetni i kulturni rad profesora Josipa Križana
Projugoslavenska protukomunistička gerila u Hrvatskoj nakon Drugoga svjetskog rata
Posjet britanskih parlamentaraca Zagrebu u studenom 1945. godine
Proslava 80. rođendana Tomaša Masaryka u Hrvatskoj 1930. godine
Predstavništvo Nezavisne Države Hrvatske u Mariboru 1941.-1945.
Parlamentarni izbori i stranačke borbe u virovitičkom i slatinskom kotaru 1919.-1929.
Povjesničari u potrazi za istinom o sukobima na prostoru bivše Jugoslavije u svojstvu vještaka pred ICTY-em
Pregovori Svete Stolice i Jugoslavije i potpisivanje protokola iz 1966. godine
Prisilne migracije i etničke promjene u Hrvatskoj između 1991. i 2001. godine
Promjene u nacionalnoj strukturi stanovništva grada Rijeke od 1918. do 1924. godine
Povjesničar i komunist u opasnom dvadesetom stoljeću
Prvi cionistički kongres u Osijeku 1904. godine
Političke borbe i prijepori
Prilog povijesti hrvatskog iseljeništva u Sjedinjenim Američkim Državama 1941.-1947.
Povjesničar Ivo Perić
Prilog prikupljanju bibliografske građe za povijest Hrvata u Vojvodini od 1990. do 2002.
Prijepori saveznika oko zahtjeva Jugoslavije za izručenjem osumnjičenih za ratne zločine iz savezničkih izbjegličkih logora u Italiji 1945.-1947.
Prihvat Drugog vatikanskog koncila u Hrvatskoj na primjeru katoličkog tiska i odnosa Crkve prema medijima
Počeci Baptističke crkve u Zagrebu 1870.-1921.
Prilozi za političku biografiju dr. Ljudevita Kežmana
Političko opredjeljivanje birača otoka Korčule od 1923. do 1941.
Policija i žandarmerija u doba šestosiječanjskog režima kralja Aleksandra (1929.-1935.)
Politika Slovenske ljudske stranke nakon sporazuma između Nikole Pašića i Stjepana Radića 1925.
Privremene vlade u Rijeci
Podržavljenje imovine Židova u Osijeku u NDH
Prilog proučavanju djelovanja Ivana Meštrovića u Jugoslavenskom odboru
Publicistika kao poziv
Počeci rada Obrtničke škole usavršavanja u Dubrovniku s posebnim osvrtom na Pravilnik, Naukovnu osnovu i Unutarnji disciplinarni pravilnik iz 1896. godine
Politizacija pokopa Ivana Meštrovića
Prilog životopisu dr. Josipa (Dvoranića) Hoffmanna
Prilike u Istri uoči i tijekom objavljivanja Naše Sloge
Predizborna kampanja u Hrvatskoj 1990. u svjetlu hrvatskog i srpskog novinstva
Priznati, ili ne priznati - politika Sjedinjenih Američkih Država prema Hrvatskoj, 1990.-1991.
Počeci suvremene hrvatske države : (kronologija procesa osamostaljenja Republike Hrvatske od Memoranduma SANU 1986. do proglašenja neovisnosti 8. listopada 1991.), Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb, 2007.
Prvi opći popis stanovništva u Habsburškoj Monarhiji iz 1857.
Posjet poslanika Međunarodnog odbora Crvenog križa logorima Jasenovac i Stara Gradiška u ljeto 1944.
Prvić Šepurine, rodno mjesto Jere Jareba
Prilog poznavanju djelovanja biskupa Kvirina Klementa Bonefačića u vrijeme komunističke vlasti
Podržavljenje stranog kapitala u Hrvatskoj/Jugoslaviji 1945.-1946. na primjeru poduzeća Thonet Mundus d.d. u većinskome švicarskom vlasništvu
Prilozi za politički životopis Ive Franka i evoluciju pravaštva
Politika komunističkog režima prema katoličkim vjerskim školama u Hrvatskoj 1945.-1952.
Parlamentarna i sudska odgovornost bugarskih ministara sukladno Trnovskom ustavu (1879.-1947.)
Političko opredjeljenje i umjetnički rad mladog Meštrovića
Pohvale i kazne "krasnom spolu" zbog potpore Stranci prava u banskoj Hrvatskoj 1880-ih
Prostorno-demografski rezultati srpske velikodržavne agresije u Bosni i Hercegovini krajem 1992.
Politička aktivnost istarskih Hrvata okupljenih oko lista Istarska riječ u Trstu 1923. – 1929.
Promišljanja o političkoj aktivnosti Matka Laginje, u povodu pokretanja lista Omnibus i održavanja općinskih izbora u Puli 1905.
Pitanje šteta i odštete u antisrpskim demonstracijama 1902. godine
Politički identiteti dalmatinskih Talijana : 1860.-1882.
Pripadnici Udbe u Hrvatskoj osuđeni zbog Informbiroa
Prof. dr. Hrvoje Matković : (1923.–2010.)
Pulski Hrvatski list (1915.–1918.) : zapisi o "evakuircima" s područja Pomorske utvrde Pula
Pisanje povijesti i pisanje književnosti : dva riječka književnika
Političko opredjeljivanje birača kotara Dubrovnik : 1931.–1940.
Proračuni dalmatinskih općina na početku XX. stoljeća : (1900.–1908.)
Pitanje državnosti Nezavisne Države Hrvatske
Prilog raspravi o karakteru ustanka od 27. srpnja 1941. godine
Pop-Express (1969.–1970.) : rock-kultura u političkom omladinskom tisku
Povijesni identitet umjetnika Schiavona u kritičkoj fortuni prve polovine XX. stoljeća
Potrošačko društvo po američkom modelu (jedan pogled na jugoslavensku svakodnevicu šezdesetih)
Politika Hrvatsko-srpske koalicije uoči Prvoga svjetskog rata : 1907.–1913.
Političke stranke dalmatinskih Talijana 1886.–1914. : (1918.)
Profesionalna zajednica i društvena uloga fizike u Hrvatskoj početkom XX. stoljeća
Političko-upravne prilike na području samoborskog kotara za vrijeme šestosiječanjske diktature : (1929.–1935.)
Proces pokušaja normalizacije hrvatsko-srpskih odnosa i mirne reintegracije Republike Srpske Krajine 1994./1995. na okupiranom području zapadne Slavonije
Prilog poznavanju djelovanja "pokreta narodnog prosvjećivanja" na području Slavonije od 1945. do 1951. godine
Problemi opskrbe i trgovine na području Zone B Julijske krajine u Istri 1945.-1947. godine
Prostorni vidici industrijalizacije u Istri od 1918. do 1940. : primjeri razvoja rudarske industrije i industrije građevnih materijala
Pogled na život i djelo don Ivana Tomasa kroz Hrvatsku reviju
Pitanje autentičnosti pisma Josipa Broza Tita i Aleksandra Rankovića Marka Pokrajinskom komitetu Komunističke partije Jugoslavije za Srbiju od 14. prosinca 1941. godine
Povijest turkoloških istraživanja u Hrvatskoj i Katedre za turkologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu
Presuda Međunarodnoga suda pravde u Haagu 3. veljače 2015. i povijesne činjenice
Politika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine od osamostaljenja Republike Hrvatske do međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine : (listopad 1991.-travanj 1992.)
Političko-sigurnosne okolnosti pogibije Ante Paradžika
Pitanje autentičnosti izvješća 26. dalmatinske divizije 8. dalmatinskom korpusu od 16. veljače 1945. o zauzimanju Širokog Brijega
Politički i medijski sukobi Senja i Rijeke oko djelovanja parobrodarskih društava na početku XX. stoljeća
Politika obrazovanja i nacionalno pitanje u socijalističkoj Jugoslaviji : škole s talijanskim nastavnim jezikom u Istri i Rijeci
Podijeljeno pamćenje : istarski egzodus u urbanom prostoru Trsta
Pokret Zbor u posljednjoj fazi Drugoga svjetskog rata
Quaderne od bira, od straxe, od vina, od xita, jagniaz i kozlich
Represija spram hrvatskih seljaka
Rudolf Horvat, Hrvatska na mučilištu, Školska knjiga, Zagreb, 1992
Recepcija Herdera u hrvatskome narodnom preporodu na temelju Danice ilirske
Rusija i Balkanski savez
Rijeke Dunav i Sava te prvi projekti glede prokapanja kanala Dunav-Sava
Ratni zločini
Razlozi ostavke biskupa Josipa Juraja Strossmayera na položaj apostolskog administratora Katoličke crkve u Srbiji
Razgovor s dr. Jerom Jarebom u povodu 80. godišnjice njegova života
Raspadanje Austro-Ugarske i rađanje Kraljevine SHS u svjetlu francuske politike (od listopada do prosinca 1918.)
Razgovor s prof. dr. Hrvojem Matkovićem u povodu 80. godišnjice njegova života
Radmila Radić, Država i verske zajednice 1945.-1970. I. i II., Beograd 2002.
Romsko stanovništvo u popisima stanovništva u Hrvatskoj i Slavoniji u razdoblju 1850.-1910.
Raspuštanje Hrvatskog domobranstva nakon završetka Prvog svjetskog rata
Razmatranje tijekom hrvatske nacionalne integracije u Istri
Razgovor sa Sergejem Romanenkom
Razmišljanja o broju pogubljenih i stradalih na Bleiburgu i križnom putu
Raskid Tito-Staljin prema viđenju grčkog tiska 1948. godine
Rukovođenje i komandovanje Oružanim snagama SFRJ : vrhovna razina
Rade Bulat, Milka Kufrin: narodni heroj, Zagreb 2008. : [prikaz]
Robert Cooper, Slom država. Poredak i kaos u 21. stoljeću, Profil, Zagreb 2009. : [prikaz]
Radić nakon Radića : stvaranje kulta heroja Stjepana Radića (1928.-1934.)
Rusini o sebi na stranicama Ruskih novina : (Руски нoвини)
Redarstvo Nezavisne Države Hrvatske uvodi red na zagrebačkim ulicama 1941. godine
Simpozij "Nesigurna budućnost Jugoslavije"
Suvremena povijest u "Vjesnicima" Historijskog arhiva Pazin (1/1991.) i Rijeka (32/1990.)
Sudski proces Andriji Hebrangu 1929. god.
Srpsko viđenje "hrvatskog separatizma"
Smiljko Sokol - Branko Smerdel, Ustavno pravo, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
Stjepan Radić i kraljevski panduri
Sto godina katoličkog socijalnog nauka. Socijalni dokumenti crkve. Uredio i uvod napisao prof. dr. Marijan Valković, Zagreb, 1991.
Sovjetski dodiri s dr. Antom Pavelićem od rujna 1944. do veljače 1945.
Sudbina pristaša HSS-a u Hrvatskoj 1945.-1950.
Sudski procesi u Hrvatskoj 1945. godine
Seljački otpor politici obveznog otkupa u Hrvatskoj 1949. godine
Slika hrvatske javnosti zadnje četvrtine XIX. stoljeća u korespodenciji Tadije Smičiklasa
Srpska pravoslavna crkva kao tema novijih istraživanja hrvatskih i inozemnih autora
Svjedočanstvo Janka Tortića o Hrvatskoj seljačkoj stranci i o travanjskim događajima 1941.
Shvaćanje mladoga Jurja Posilovića o kulturi i politici na temelju njegove korespondencije sa Šimunom Balenovićem 1856.-1861.
Srpska pravoslavna crkva u djelima hrvatskih i inozemnih autora između dva svjetska rata
Struktura seljačke obitelji Prigorja i Hrvatskog zagorja
Sokolska mogila u maksimirskom perivoju u Zagrebu
Srpska gospodarska, kulturna, prosvjetna i humanitarna društva
Saslušanje Branimira Altgayera vođe Njemačke narodne skupine u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj u Upravi državne bezbjednosti za Narodnu Republiku Hrvatsku 1949. godine
Srbi u Hrvatskoj
Srpski list o Mihovilu Pavlinoviću
Sindikati u procijepu između radnika i poslodavaca
Socijalistički savez i demokracija - jedan ili više kandidata
Stjepan Antoljak, Hrvatska historiografija do 1918. Svezak I-II, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1992
Stjepan Radić u izbornoj 1920. godini
Simbolička politika i analiza revolucionarnih promjena
Sjećanja koja čine povijest
Sjećanja koja čine povijest
Stajališta hrvatske političke emigracije o Hrvatskom proljeću iznesena u najznačajnijem emigrantskom časopisu Hrvatskoj reviji
Srpski list (glas) o hrvatskoj politici u banskoj Hrvatskoj 80-tih godina 19. stoljeća
Svjedočanstvo hrvatskog književnika Gabrijela Cvitana iz jeseni 1944.
Sjećanja koja čine povijest
Stranka prava i izbori za Hrvatski sabor na području bivše Vojne krajine 1883. godine
Suradnja HKD "Napredak" i Seljačke sloge u kampanji opismenjivanja
Silva Bon, Le Comunita ebraiche della Provincia italiana del Carnaro: Fiume e Abbazia (1924.-1945.), Societa di Studi fiumani, Rim 2004.
Stjepan Radić i Milan Marjanović o narodnom pokretu 1903. godine
Srećko M. Džaja, Politička realnost jugoslavenstva (1918-1991). S posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo - Zagreb, Svjetlo riječi, 2004.
Sjećanja koja čine povijest
Sukob HVO-a i ABIH u Prozoru, u listopadu 1992.
Slovenska novejša zgodovina, 1-2. Ljubljana, Mladinska založba - Institut za novejšo zgodovino, 2005.
Selektivna bibliografija radova dr. sc. Bosiljke Janjatović
Struktura vlasništva splitskog brodogradilišta "Jug" 1918.-1931.
Somborska deklaracija i njezino značenje za bačke Hrvate
Slovenska ljudska stranka i Hrvati od 1918. do 1926.
Splitski orjunaški list Pobeda i Stjepan Radić
Sudbina švicarske imovine u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, 1941.-1945.
Socijalna konstrukcija pobune Srba u Hrvatskoj 1990.-1995. godine
Sudionici i osnovne značajke rata u Hrvatskoj 1990.-1991.
Slovenija, saveznica Hrvatske tijekom razlaza s jugoslavenskom državom
Srpski kulturni klub i Banovina Hrvatska
Saveznička bombardiranja Šibenika u Drugome svjetskom ratu
Stranka prava (frankovci) u doba vladavine Narodnoga vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba (listopad-prosinac 1918.)
Slovenke na tržištu rada - povijesna perspektiva
Spahin "akreba medžlis" : korijeni rascjepa u Jugoslavenskoj muslimanskoj organizaciji nakon smrti Mehmeda Spahe
Stjepan Tomislav Poglajen o nacionalsocijalizmu u časopisu Život : (1937.–1941.)
Stevan Dedije, My life of curiosity and insights, a chronicle of the 20th Century, priredili Carin Dedijer i Miki Dedijer, Nordic Academic Press, Lund 2009. : [prikaz]
Sveučilišni list kao izvor za povijest hrvatskih intelektualnih elita polovicom 20. stoljeća
Sjećanja čovjeka koji je - imao sreće
Srpska demokratska stranka od osnivanja do konstituiranja prvoga višestranačkog Sabora
Siegfried Kasche : njemački pogled na Hrvatsku 1941. godine
Starčevićev dom u vihoru rata : pravaške uspomene iz doba Nezavisne Države Hrvatske
Svoj o svome : ondašnji karlovački tisak o karlovačkim putnicima-istraživačima Afrike i Južne Amerike druge polovine XIX. i prve polovine XX. stoljeća
Stéphane Courtois: Komunizam i totalitarizam, Alfa, Zagreb 2011. : prikaz
Sporazum između Stranke prava i Hrvatsko-srpske koalicije (1912.–1913.)
Snježana Koren: Politika povijesti u Jugoslaviji (1945.-1960.) : Komunistička partija Jugoslavije, nastava povijesti, historiografija, Srednja Europa, Zagreb, 2012. : [prikaz]
Stefano Petrungaro: Kamenje i puške: društveni protest na hrvatskom selu krajem XIX. stoljeća, Srednja Europa, Zagreb, 2011. : [prikaz]
Sajmovi automobila u Kraljevini Jugoslaviji kao mjesta promidžbe nacističke Njemačke
Slovenska društva u Hrvatskoj između dva svjetska rata (1918.-1941.)
Stanje morala, bojne spremnosti i problemi opskrbe u 18. korpusu Srpske vojske Krajine
Srpska stranka u Dalmaciji i njezino pragmatično uključivanje u politiku "novoga kursa"
Slovenska zajednica u Rijeci od 1945. do 1991. godine
Sport, nacija i pupčana vrpca : usporedba slovenskoga skijanja u 1980-ima s hrvatskim skijanjem u 2000-ima
Stavovi i djelovanje Katoličke crkve u Hrvatskoj tijekom 1995. (u vrijeme i nakon hrvatskih oslobodilačkih operacija „Bljesak” i „Oluja”)
Sukobi Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskoga vijeća obrane u Gornjem Vakufu tijekom 1992. godine
Starčevićeva hrvatska stranka prava (Stranka prava) i izbori za zagrebačko gradsko zastupstvo od 1904. do 1917. godine
Što su sve povjesničari izmislili
Šufflayeva akcija za osnivanje Hrvatske narodne radikalne stranke
Šibenik pod upravom Nezavisne Države Hrvatske
Španjolski Siget : simbolika Alcazara u hrvatskim novinama
Što pokazuje praksa? : Presjek funkcioniranja samoupravljanja u brodogradilištu Uljanik 1961.–1968. godine
Štrajk učenika osječke Kraljevske velike gimnazije iz 1912. godine
Tereza Ganza-Aras, Politika 'novog kursa' dalmatinskih pravaša oko Supila i Trumbića, Split, 1992.
Teologija povijesti ili klerikalizam
Trpimir Macan. Povijest hrvatskog naroda. Nakladni zavod Matice hrvatske - Školska knjiga, Zagreb, 1992.
Tko je kriv za genocid nad podunavskim Nijemcima? Ili o najnovijem srbijanskom prikazu sudbine Folksdojčera u Titovoj Jugoslaviji
Tri dokumenta s reformskim zahtjevima i novim vrijednostima građanskog društva u Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj 1848. godine
Tomislav Jonjić: Hrvatska vanjska politika 1939.-1942., Libar, Zagreb 2000.
Tomislav Markus, Slavenski Jug 1848.-1850. godine i hrvatski politički pokret, Hrvatski institut za povijest - Dom i svijet, Zagreb 2001.
Tito, Hebrang i hrvatsko pitanje
Traženje novih putova na njemački način
To nije bio moj komunizam iako je bila moja prošlost
Tisak NDH o svjetskim ratnim događajima
Tehnika narodu!
Tumačenje (post)historije i ekološka kriza
Tihomir Cipek - Stjepan Matković, Programatski dokumenti hrvatskih političkih stranaka i skupina: 1842.-1914., Disput, Zagreb 2006.
Trogirski incident od 1. prosinca 1932. i mletački lav svetog Marka kao simbol "talijanstva" istočne obale Jadrana
Tihomir Ponoš, Na rubu revolucije - studenti '71., Profil International, Zagreb, 2007.
Tvrtko Jakovina: Treća strana Hladnog rata, Fraktura, Zaprešić 2011. : prikaz
Tezno – najveće prikriveno grobište u Sloveniji : o istraživanju grobišta u protutenkovskom rovu u Teznom (Maribor)
Trijumf, trauma i ovladavanje prošlošću u radu Aleide Assman
Temeljni sporazum o području istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema (Erdutski sporazum) i uvjeti za njegovu provedbu
Uloga novina u oblikovanju javnog mnijenja u Hrvatskoj 1945.-1952.
Uloga četnika u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
U povodu knjige Mirjane Gross, Suvremena historiografija. Korijeni, postignuća, traganja [Zagreb, Novi Liber..., 1996.]
U povodu knjige Petera Bartla "Albanien vom Mittelalter bis zur Gegenwart"
U povodu knjige Jože Pirjevca, Jugoslavija 1918-1992 - Nastanek, razvoj ter raspad Karadjordjićeve in Titove Jugoslavije
U povodu knjige Paula Mojzesa Yugoslavian Inferno - Etnoreligious Warfare in the Balkans, New York, 1994.
U spomen prof. dr. Marku Šunjiću
U povodu 30. obljetnice izlaženja Časopisa za suvremenu povijest
Uz knjigu Zlatka Matijevića "Slom politike katoličkog jugoslavenstva : Hrvatska pučka stranka u političkom životu Kraljevine SHS 1919.-1929."
U povodu knjige Noela Malcolma "Kosovo : a short history"
Ustaški pukovnik i general Tomislav Sertić
Usmena povijest - povijest ili etnologija?
Uz 80. obljetnicu života dr. Miroslave Despot i gotovo pet desetljeća objelodanjivanja radova
Ustanak u Vojnoj krajini 1871. godine
Uobličavanje uloge Hrvatske republikanske seljačke stranke 1945.-1948.
U povodu jedne obljetnice
Ulrike Tischler, Die habsburgische Politik gegenueber den Serben und Montenegrinern 1791-1822: Foerderung oder Vereinnahmung?, Muenchen, Oldenburg, 2000.
Usklađivanje europskog PDV-a
Uloga listova Privreda Zagreba i Zagrebačka panorama u gospodarskom i društvenom životu Grada između 1954. i 1966. godine
Uzroci i posljedice političkih demonstracija u Hrvatskoj 1903. godine
Uspostava i djelovanje policijskog i sigurnosno-obavještajnog sustava Nezavisne Države Hrvatske od 1941. do 1943. godine
Utemeljenje Dobrovoljnog društva za spasavanje
Univerzijada '87. - drugi ilirski preporod
U povodu knjige: Ivo Goldstein, Hrvatska 1918.-2008., Europapress holding, Novi liber, Zagreb 2008.,
U sjećanje na dr. sc. Narcisu Lengel – Krizman (1934.-2008.)
Ustavna uređenja temeljnih prava u Hrvatskoj 1946.–1974.
Utjecaj državne vlasti na formiranje i djelovanje lokalne vlasti u Splitu 1918.-1941.
Uhićenja i likvidacije u selima kotara Donji Andrijevci novim vlastima nepoćudnih osoba pred izbore za Ustavotvornu skupštinu 1945. godine
Utjecaj politike na crnogorski igrani film u XX. stoljeću
Uloga omladinskih radnih akcija u stvaranju socijalističkoga društva u Bosni i Hercegovini 1945.-1952. godine
Uloga Hearsta i Pulitzera u manipuliranju javnošću pri izvještavanju o Španjolsko-američkom ratu
Uloga omladinskih organizacija u komunističkoj vladajućoj strukturi
Vrijeme političke represije
Viđenje Stjepana Radića o preobražaju Habsburške monarhije
Vladimir Žerjavić, Opsesije i megalomanije oko Jasenovca i Bleiburga. Gubici stanovništva Jugoslavije u drugome svjetskom ratu, Globus, Zagreb 1992
Vjerski prijelazi u NDH - primjer šibenske biskupije
Vlast i javnost u Hrvatskoj 1945.-1952.
Većeslav Holjevac u političkim događajima u Hrvatskoj 1967. godine
Vodstvo ustaškog pokreta i križari 1945.-1948.
Veterinarska povijest Hrvatske kao znanstveni projekt gospodarske povijesti
Višepartijnost
Važan znanstveni prilog objašnjavanju pojma "Srba-katolika" u Dubrovniku
Vladimir Žerjavić (2.VIII.1912.-5.IX.2001.)
Vlasi u jugoslavenskoj historiografiji
Vojislav V. Mikić, Zrakoplovstvo Nezavisne Države Hrvatske 1941-1945. godine, Vojno-istorijski institut Vojske Jugoslavije, Target, Beograd 2000.
Vladimir Kantor, Rusija je evropska zemlja, Biblioteka XX vek, Beograd 2001.
Vlasta Švoger, Suedslawische Zeitung 1849.-1852. Organ nove epohe kod Južnih Slavena, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2002.
Vještački nalaz
Vještački nalaz
Vještački nalaz: o ratnim vezama Hrvatske i Bosne i Hercegovine (1991.-1995.)
Vladko Maček i Hrvatska seljačka stranka
Vjerski progoni u Jugoslaviji 1944.-1953.
Vanjska politika Clintonove administracije prema ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
Vrtlarija Prandau - Mailath u Donjem Miholjcu
Vincenzo Serrentino - posljednji talijanski prefekt Zadarske provincije
Višestruki odnosi i neočekivani ishodi : prvo stoljeće hrvatske dječje književnost iz vizure povijesti čitanja, knjige i djetinjstva
Veze Međunarodnog odbora Crvenog križa i Nezavisne Države Hrvatske : Dokumenti, Knjiga 1, priredio Mario Kevo, Slavonski Brod, Zagreb, Jasenovac 2009. : prikaz
Vladko Maček i Hrvatska seljačka zaštita u Kraljevini Jugoslaviji
Vojno-geografska analiza područja odgovornosti Operativne grupe Sjever Zbornoga područja Split u operaciji „Oluja”
Vladan Desnica, protiv "bezbožnog komunizma"
Zapisnici austrijskog Ministarskog vijeća
Zbornik Slavonija-Srijem-Baranja-Bačka, Matica hrvatska, Zagreb, 1993
Zakonske osnove odbora Sabora Hrvatske i Banskog vijeća 1849. godine
Zdravstvene i higijenske prilike u Istri
Zagrebački opozicijski list Suedslawische Zeitung o odjeku revolucionarnih previranja 1848.-1849. u Hrvatskoj i Vojvodini
Značajniji povijesni radovi o Đakovu i Đakovštini od 1991. do 1999.
Zapovjednici i dužnosnici jasenovačke skupine logora
Značenje metkovske luke u pomorskoj trgovini Dalmacije između dvaju svjetskih ratova
Zdenka Šimončić-Bobetko: Agrarna reforma i kolonizacija u Hrvatskoj 1918.-1941.,II
Znanstveni skup "Nova Evropa" (1920-1941), Zagreb, 25-26. listopada 1990.
Zagrebačka tvornica kavinih proizvoda Franck do 1945. godine
Značajke partijske ideologije u Hrvatskoj (1945.-1948.)
Zapisnici Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske, 1945-1952., sv. 1, 1945-1948., prir. Branislava Vojnović, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2005.
Zadar u vrtlogu propasti Habsburške Monarhije
Zdenko Radelić: Hrvatska u Jugoslaviji 1945.-1991., od zajedništva do razlaza, Školska knjiga, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2006
Zoran Janjetović: Od Auschwitza do Brijuna: pitanje odštete žrtvama nacizma u jugoslavensko-zapadnonjemačkim odnosima, Srednja Europa, Zagreb, 2007.
Zlatko Hasanbegović: Muslimani u Zagrebu: 1878. - 1945.: doba utemeljenja, Medžilis Islamska zajednica u Zagrebu, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2007.
Zadarski fin-de siecle
Zaposlenici na željeznicama u Hrvatskoj 1903. godine
Zdravstveno prosvjećivanje filmom ranih 1920-ih u Hrvatskoj
Zdravka Jelaska Marijan, Grad i ljudi: Split 1918. – 1941., Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2009. : [prikaz]
Zagrebačka Židovka Heda Stern u lovu na Pavelića
Zapadne reakcije na objavu Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika 1967. godine
Zvonimir Despot: Pisma Titu : što je narod pisao jugoslavenskom vođi, Zagreb, Večernji posebni proizvodi, 2010. : [prikaz]
Zamisao i propast napadne operacije Jugoslavenske narodne armije na Hrvatsku u rujnu 1991. godine
Zagrebačka veleizdajnička parnica 1909. godine
Zlata Knezović : (1934.-2016.) : in memoriam
Židovska vjerska općina u Zagrebu do 1941. godine
Židovi u Istri između dva svjetska rata
Životopis hrvatskog publicista Milivoja Magdića
Židovi u srpskom tisku u Hrvatskoj potkraj 19. stoljeća
Život i djelo Ante Trumbića, Prilozi sa znanstvenog skupa, HAZU, Zagreb 1991
Željko Krušelj, U žrvnju državnog terora i ustaškog terorizma, Hrvatski zemljopis - naklada dr. Feletar, Koprivnica 2001.
Životopis etnologa, sociologa i publicista dr. Mirka Kus Nikolajeva (1896.-1961.)
Ženi Lebl / Jennie Lebel, Juče, danas - doprinos Jevreja iz bivše Jugoslavije u Izraelu / Yesteday, today, Contribution of Jews from ex-Yugoslavia to Israel, Udruženje Jevreja iz bivše Jugoslavije u Izraelu, Tel-Aviv 1999.
Žrtve talijanske nacionalnosti u Rijeci i okolici (1939.-1947.), Ministarstvo kulture Republike Italije - Direkcija arhiva, Rim 2002.
Život i djelo Giuseppea Vassilicha (1852.-1940.)
Žrtve sukoba na Jelačićevom trgu 5. prosinca 1918.
Židovi u banskoj Hrvatskoj u zbivanjima 1903.-1904.
Žene u radu HKD "Napredak" i njegove Gospojinske podružnice u Zagrebu (1902.-1949.)
Ženska prostitucija u Zagrebu između 1899. i 1934. godine
Život Hrvata u opkoljenom Sarajevu
Željko Dugac: Kako biti čist i zdrav : zdravstveno prosvjećivanje u međuratnoj Hrvatskoj, Zagreb : Srednja Europa, 2010. : [prikaz]
Ženska kaznionica u Požegi za vrijeme Nezavisne Države Hrvatske (1941.–1944.)
Život mladih u poratnom Zagrebu 1945. - 1953.
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Institut za historiju radničkog pokreta, 1969-.
Zagreb : Institut za suvremenu povijest,
Zagreb : Hrvatski institut za povijest,
Isto izdanje u drugom mediju: Časopis za suvremenu povijest (Online)
Predmet:

NSK Zbirka knjižnične građe o Domovinskom ratu

Signatura: (05) Č341
Napomene: 1990. - 1991. - prijelomne godine hrvatske povijesti, počeci Domovinskog rata
Haški sud za bivšu Jugoslaviju i povjesničari
Primjerak #1
God.36:br.1(2004)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.40:br.1(2008)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #2
God.36:br.1(2004)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 224.610
Primjerak #1
God.50:br.2(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.47(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.48(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.49(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.50:br.1(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.50:br.3(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.51:br.1(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.51:br.2(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.51:br.3(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.52:br.1(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.46(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.45(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.52:br.2(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.43:br.1(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.42:br.1(2010)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.42:br.2(2010)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.42:br.3(2010)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.43:br.2(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.43:br.3(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.44:br.1(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.44:br.2(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.44:br.3(2012)
Nije za posudbu

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 224.610
Primjerak #1
God.47(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.48(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.46(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51:br.1-2(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51:br.3(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.52:br.1(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.52:br.2(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.42:br.1(2010)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.42:br.2(2010)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.42:br.3(2010)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.43:br.1(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.43:br.2(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.45(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.43:br.3(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.44:br.1(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.44:br.2(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.44:br.3(2012)
Korištenje u čitaonici