Bogoslovska smotra

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000010361
Ostali autori: Kušar, Stjepan (Editor), Tenšek, Zdenko Tomislav, Rebić, Adalbert, Kuničić, Jordan, Oberški, Janko, Gračanin, Đuro, Živković, Andrija, teolog, Bakšić, Stjepan, Bulić, Frane, Barac, Fran, Pazman, Josip, Leopold, Josip Edgar, Škreblin, Ivan
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Antun Sović prevodilac Biblije na hrvatski jezik
"Žena" - exemplar et archetypum totius generis humani
"Biti cjelovita, dobra, lijepa"
"Stara vjera" - kršćanstvo u Albanaca
"Da ne izgubi snagu križ Kristov" (1 Kor 1,17)
"Šest stoljeća hrvatskoga lekcionara" Jerka Fućaka
"Posljednje stvari" u spisima sv. Franje Asiškoga
Arheološka iskapanja u Palestini i njihov prinos boljem poznavanju Biblije
Aktualnost i mjerodavnost Biblije na pragu trećeg tisućljeća
Aktualnost Isusa Krista
"Za budućnost u solidarnosti i pravednosti"
Abiogeneza ili biogeneza
(Ne)zainteresiranost mladeži za Bibliju
Alternativna religioznost
"Čovjek neki imao dva sina"
(Ne)uspjesi kršćanskog odgoja u obitelji
Aspekti viđenja katoličkih svećenika iz perspektive građana Hrvatske
"Pattern": Juda Galilejac - Kvirinijev popis, bez Kvirinija u Dj 5, 37
Ateističke tendencije i kršćanska zbiljnost u Krležinim djelima
(Trajni) đakonat kao uosobljivanje crkvene dijakonije i pokretač neprestane obnove u Crkvi
"Kraljevstvo Božje ne dolazi spektakularno ... ta evo kraljevstvo je Božje među vama" (Lk 17, 20-21)
Abrahamov lik u argumentiranju spasenja po vjeri u poslanici Galaćanima
"Da ne činite to što budete htjeli." (Gal 5,17)
"Transcendentalno-kritička" pedagogika Erwina Hufnagela
"Kad je Efrajim svoju bolest vidio, a Judeja ranu svoju..."
Abraham naš otac u vjeri
Abraham u evanđeljima Isusova djetinjstva
Abraham - otac po tijelu i po vjeri
Abraham prema židovskoj rabinskoj egzegezi
Abraham u Rim 9-11
Abraham unutar "oblaka svjedoka" vjere (Heb 11,8-19)
Abraham - prijatelj Božji, čovjek vjere i djela prema Jakovljevoj poslanici
"Dom molitve za sve narode" (Iz 56,7)
Aktualna pitanja religijske pedagogije i katehetike
"Homo politicus"
"Božje kraljevstvo" - relativizacija politike?
"Ekklesia i polis"
Aktualne teme suvremene kristologije
Aktualnost i originalnost Wojtylinih analiza personalne strukture samoodređenja
"Nova" pravednost ili pravednost u obilju više (Mt 5,20)!?
"Novi" prijevod za dublje razumijevanje Koncila
Apostolova služba Novoga Saveza : Novi Savez prema 2 Kor 3,6.14
100 godina u službi riječi : Papinski biblijski institut 1909.-2009.
Antropološka osnova nekih alternativnih iscjeliteljskih tehnika u interkulturalnom kontekstu
(Ne)razumljivost teološkoga govora u suvremenom svijetu
"Kardinal Ratzinger mogao bi biti papa. Dobar papa" : sjećanja i predosjećanja
Anselmov unum argumentum
Alegorija putovanja poslušnosti : Posvetilište Abramovo Mavra Vetranovića
(Ne)ugroženost hrvatskih kršćanskih i crkvenih korijena u Europskoj uniji?
"Dati prvenstvo pitanju o Bogu" - radi čovjeka
(Ne)ostvarene koncilske teološko-pastoralne teme u hrvatskoj Crkvi : pastoral i koncilska obnova danas
"Bogoslovska smotra mora biti briga svih nas zajedno" : u izvjesnim i neizvjesnim trenutcima
Abrahamova vjera kao izvor nevjere? : Post 22, 1-19 u perspektivi novog ateizma i moralne teologije : (I. dio)
"Vjera te tvoja spasila" : novozavjetni aspekti vjere i spasenja
Argument iz znanja i modalni argument za dualizam u filozofiji uma
(Ne)spojivost bračnoga ugovora i dobra supruga
Aktualnost II. homilije O statuama Ivana Zlatoustog za model crkve kao kontrastnog društva
"Crkva siromašnih" : od pape Ivana XXIII. do pape Franje
"Iz Egipta dozvah Sina svoga" – Hoš 11,1 i Mt 2,15
Antun Volenik, U službi Evanđelja – pastoralno-teološki i katehetski doprinos Bonaventure Dude hrvatskoj teologiji, Glas Koncila – Provincija sv. Ćirila i Metoda – Laudato, Zagreb, 2015. : [prikaz]
Anzelmova teorija zadovoljštine u djelu Cur Deus homo
"Communio teologija" Drugoga vatikanskog koncila kao polazište i temelj sinodalnosti
Augustinovsko-bonaventurijanski pristup pojmu svijesti i njegov razvoj unutar spekulativnog okvira talijanske kritičke ontologije
Why do even deeply religious people need distance from their own ideas about God? : Secularisation as an important means for the peaceful coexistence of religions and societies
Biblija u Crkvama
Biblija u životu župske zajednice
Biblija i ekumenizam s katoličkoga gledišta
Biblija u pravoslavnoj Crkvi
Biblijska hodočašća kao sredstvo evengelizacije
Biblija u katehezi
Biblijska korizma
Biblija u Hrvata
Bogorodica u suvremenoj hrvatskoj teologiji
Bogorodica u suvremenoj hrvatskoj glazbi
Bibliografija časopisa "Duhovni život"
Briga Crkve za Hrvate izbjeglice u Europi
Bibliografija i znanstveni curriculum dr. Marijana Jerka Fućaka
Biblijski pogled na vlast
Biblijski i pneumatološki kontekst "sinova i kćeri Saveza" u demonstracijama Afrate Sirijca
Bibliografija radova prof. dr. Josipa Kribla
Bibliografija radova prof. dr. Vjekoslava Bajsića
Biskupijska sinoda
Beatifikacija kardinala Alojzija Stepinca
Brak i obitelj u demografskom kontekstu
Brak i obitelj u zakonodavstvu Hrvatske i Europske unije
Biomedicinska i bioetična diskusija o moždanom životu
Bitne vrednote za uspješan brak u Hrvatskoj
Bitne vrednote u odgoju mladih naraštaja s posebnim osvrtom na školski vjeronauk
Biblijska bibliografija (1990.-2001.)
Bibliografija radova prof. dr. Vjekoslava Bajsića
Biblijsko poimanje služenja i crkvenosti služba
Biblijska eshatologija
Biblijska egzegeza u svjetlu suvremene filozofijske hermeneutike
Bioetika i genetika
Biblijska inspiracija solidarnosti danas
Biblija u pastoralnom radu prema dokumentu Tumačenje Biblije u Crkvi
Bog slave je/i Bog Abrahamov
Bioetički izazovi
Bračna neplodnost i njezine mogućnosti
Bitni pokazatelji dominikanske duhovnosti i poslanja
Biblija i moral - prema dokumentu Papinske biblijske komisije
Božja obećanja Abrahamu (Post 17)
Bolji/uzvišeniji Savez: kvalitativna, vremenska ili prostorna promjena? (Heb 7, 22)
Bitne vrednote za uspješan brak u Hrvatskoj (EVS - 2008.) : saznanja i poticaji za djelovanje
Božja vladavina u Ps 97
Bogoslovska smotra između tradicije i vizije
Bogoslovska smotra nakon demokratskih promjena : teološka misao i život Crkve
Božja zbiljnost i osoba Isusa Krista u teologiji Karla Rahnera
Ben Sira i moral
Božje opraštanje u Evanđelju po Luki
Bog, spasenje i zajednica u svjetlu suvremene filozofije : liturgija umjesto letargije
Božo Lujić, Vjera u Boga uvijek novih mogućnosti. Pretpostavke za biblijsku teologiju Staroga zavjeta, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2014. : [prikaz]
Bračne smetnje u svjetlu obiteljskog i kanonskog prava
Brak i obitelj – nositelji Riječi suvremenom društvu : [uvodnik u temu]
Brak i obitelj u promijenjenom društveno-kulturnom kontekstu
Brak i obitelj kao vrijednost u hrvatskom pravnom sustavu
Crkva pred Biblijom kroz vijekove
Crkva pred Biblijom kroz vijekove
Crkva u Hrvata pred Biblijom u naše vrijeme
Crkveno učiteljstvo o migracijama
Caritas u zbrinjavanju prognanika i izbjeglica
Caritas Zagrebačke nadbiskupije
Caritas u jednoj gradskoj župi
Crkva i njezina dinamika u Katekizmu Katoličke crkve
Crkva i nacionalno pitanje
Crkva i školstvo
Crkva se zauzima za cjelovito promaknuće čovjeka
Crkva ususret svijetu
Crkvena zajednica i strukture suodgovornosti
Crkva i crkvenost danas
Crkva u očima mladih
Crkveno zajedništvo - znak, zadaća i ekumenski izazov
Crkva u Hrvatskoj i unutarnji pluralizam - stvarnost ili želja?
Crkva i pluralizam - pluralizam u Crkvi
Cullmannov model jedinstva u različitosti
Crkva i umjetnost
Crkva i odgoj u Hrvatskoj
Crkva i suvremeni svijet
Crkveni pokreti u životu Crkve u Hrvatskoj
Crkveni pokreti kao Crkva u pokratu
Crkveni pokreti u svjetlu duhovnog razlučivanja
Charles Darwin o podrijetlu čovjeka
Crtice o stanju i perspektivama svećenika u društvu
Crkva u Hrvatskoj i crkveno pravo : stanje i perspektive
Crkva u Hrvatskoj u perspektivi europskog društva : uvodnik
Crkva pred izazovima siromaštva u novoj evangelizaciji
Crkveno lice obitelji
Čovjek je put Crkve
Četvorstvo Katekizma Katoličke crkve
Čovjek s pogledom unaprijed
Čovjek slika Božja - prijatelj Božji
Čuvanje i razvoj stvorenoga
Čovjek u posjedu metafizike : osnovne crte Heideggerove kritike ontoteologije
Čudotvorna i iscjeliteljska djelatnost proroka Elizeja
Čovjek - slika Božja i njegova moralna odgovornost
Ćudoredna situacija čovjeka u Starome zavjetu
Društveni nauk Crkve
Društvena pravda, solidarnost i ljubav od enciklike "Rerum novarum" do "Centesimus annus"
Doprinos hrvatskih biskupa mariologiji na Drugome vatikanskom koncilu
Duhovne traume izbjeglih i prognanih osoba
Duhovni lik Matije Petra Katančića
Druga Jeremijina ispovijest (Jr 15, 10-21)
Demokracija
Djelomično prihvaćanje vjere
Dušobrižnik u vrtlogu društvenih promjena
Dijalog unutar Crkve
Duhovna zvanja i službe u našoj Crkvi
Društveno-kulturno ozračje u kojem se događa katehizacija
Dokument Svete Stolice o hodočašću 2000.
Današnja iskušenja novozavjetne vizije braka i obitelji
Diktat faktičnoga i ustuk normativnoga
Društveni utjecaji na brak i obitelj
Dostojanstvo čovjeka i rad
Dr. Josip Pazman i "Bogoslovska smotra"
Dodaci članku "Novi pogled na znanost i religiju"
Društveni razvoj u vrijednosnoj zamci
Doprinos Marije Pantelić poznavanju staroslavenskog bogoslužja
Drugi vatikanski koncil za mladost kršćanstva
Deontološka prosudba ljudskog dostojanstva u obiteljskom pravu
Djelovanje župne zajednice ad extra
Druga poslanica Marka Marulića Katarini Obirtića
Die alttestamentliche "Bundestheologie" : eine Systematisierung biblischer Traditionen
Desolidarizacija hrvatskoga društva
Die Idee des Guten in Heideggers Existenzialer Analyse
Deset zapovijedi Božjih (Dekalog) : značenje Deset zapovijedi u Bibliji i u životu Crkve
Doprinos Crkve europskom zajedništvu i identitetu
Dajte caru carevo, a Bogu Božje : orisi teološko-filozofskog pogleda na odnos Crkve i države
Društveno-etički značaj "genija žene" i njegove temeljne karakteristike
Definicije umjetnosti i formalizam
Dire quelque chose qui compte : de la méthode d'immanence de Blondel à la théologie fondamentale de Lubac
Doprinos Caritasa Zagrebačke nadbiskupije u kontekstu karitativne djelatnosti Crkve u Hrvatskoj danas : Caritas kao djelotvoran oblik ljubavi za potrebite u novoj evangelizaciji Crkve
Djevičanska majka - učenica : učeništvo kao mariološka paradigma
Dekanska služba T. J. Šagi-Bunića u sveučilišnom, društvenom i crkvenom kontekstu
Demografski slom Hrvatske : Hrvatska do 2051.
Doprinos interdisciplinarnoj suradnji teologije i demografije
Dijalektika "prvoga Adama" i "posljednjega Adama" u antropologiji apostola Pavla
Društvene mreže, evangelizacija i kateheza
Ekumenski vid svećeničkog ređenja žena
Enciklika "Centesimus annus"
Etika i poduzetničko gospodarstvo
Etnološka obrada suvremenih proštenjarskih zapisa na Trsatu
Europa, kršćanstvo i Crkva
Empirijski temelji moralnosti u subjektivnoj etici Vladimira S. Solovjeva
Etički problemi na području psihijatrije
Elementi moralno-etičke krize u Crkvi
Elementi moralno-etičke krize u Crkvi
Ekonomsko i pastoralno vijeće
Europsko istraživanje vrednota - EVS 1999.
Euharistija, solidarnost i zajedništvo
Euharistijsko slavlje izvor i vrhunac bogoslužja Crkve i kršćanskog života
Etika Drugoga u Emmanuela Levinasa
Elementi jedne kršćanske teologije pluralizma religijskih tradicija u novijim djelima Jacquesa Dupuisa
Ekleziološki temelji pluralizma u Crkvi
Etika u proročkim spisima
Evolucijska etika
Euharistija - vrhunac u pristupu, trajnost u življenju inicijacije
Evolucija i princip selekcije u filozofiji Vjekoslava Bajsića
Europsko istraživanje vrednota - EVS - 2008. : podatci za Republiku Hrvatsku : djelomično izvješće.
Elementi univerzalne etike u Pavla i stoičkog filozofa Seneke
Evangelizacija u eri medija : mogućnosti i problemi komuniciranja
Elementi hrvatske društveno-političke scene u svjetlu načela supsidijarnosti
Etika i poezija : "drevna svađa" u grčkoj filozofiji i njezina moderna recepcija
Egzistencija i (njezino) vrijeme
Etika vlasti u deuteronomističkoj povijesti
Ez 20 i moralne implikacije
Egzilski oblik Božje samoobjave u trima hrvatskim biblijama
Elementi perihoretske antropologije u Isusovoj velikosvećeničkoj molitvi : filološko-teološka analiza i humanistički odjek u postmoderni
Etika kao filozofija očovječenja u djelu Kvirina Vasilja
Ekumenska gibanja u Hrvatskoj neposredno nakon Drugoga vatikanskog koncila
Evolucija moralno-pravnog položaja istospolnih zajednica u Republici Hrvatskoj
Franz kard. Koenig počasni doktor našeg Bogoslovnog Fakulteta
Fenomen mržnje i neprijateljstva
Fenomen Međugorja
Fenomenologija obećanja Adolfa Reinacha
Flora u svijetu simbola drugog dijela Hošejine knjige
Fleksibilizacija rada i novi oblici solidarnosti u društvu
Forma sklapanja braka u Republici Hrvatskoj od "liberalizma" do "katolicizma" i natrag
Filozofska pitanja o Bogu
Fran Barac i Bogoslovska smotra
Fides et ratio - nekoć i sad (?!)
Fides et ratio nakon deset godina
Filozofsko-teološka promišljanja o "negativnim sigurnostima" Jean-Luca Mariona
Fragmenti o Vjekoslavu Bajsiću
Fenomenologija prisutnosti : apsolutno, religija i filozofija u misli Martina Bubera
Godina 1989.
Glavna načela katoličkoga društvenog nauka
Gnosis als Weltanschauung in der Antike
Govor Katekizma Katoličke crkve o Bogu i čovjeku u kontekstu današnjeg vremena
Glavni naglasci u teološkoj pokoncilskoj misli
Granična pitanja filozofije, teologije i prirodnih znanosti u prosudbi Vjekoslava Bajsića
Gutenbergova Biblija
Globalno kršćanstvo i njegov utjecaj na gibanja u Katoličkoj crkvi
Genealogija vjerničkog subjekta
God’s desire in the psalms : a semantic study of the hmd and ’wh word fields in Ps 68:17 and Ps 132:13-14
Homo ludens imago Dei
Hrvati prognanici i izbjeglice kroz povijest
Hrvatskoglagoljska Knjiga o Jobu
Hrvatski lekcionar Marka Andriolića
Hrvatski katolicizam
Heideggerovi rani pristupi Pavlovu razumijevanju "prakršćanske religioznosti"
Hrvatski teolozi XVII. stoljeća
Hans Urs von Balthasar i Karl Rahner o blaženoj Djevici Mariji
Homoseksualnost i kanonska prikladnost za klerički stalež prema uputi In continuità
Hrvatski primjeri opredjeljenja za siromašne : socijalni pastoral
Homo simpliciter ili imago Dei : od područne bio-psiho-socijalne koncentričnosti do ekscentrično-teologalne cjelovitosti čovjeka
Istina i snaga Pisma
Isus mjerodavni kriterij svake dušobrižničke prakse
Isus pred socijalnim upitnostima svoga vremena
Isus pred Herodom Antipom (Lk 23, 8-11)
Isus Krist i svijet
Izvori i struktura Katekizma Katoličke crkve
In memoriam
In memoriam
Inkulturacija ranokršćanske kerigme
Isus Krist Sin Božji i Veliki svećenik
Isus proklinje smokvu ili...?
Inkarnacijska i eklezijalna dimenzija perihoreze
Ima li Bog još smisla?
Ikonološki temelji vjere
Izazov pojma solidarnost za sustavno-teološko promišljanje
Istinitost fikcionalnog u svjetlu pneumatološke teologije istine
Isusova molitva uma u srcu i harmonija asketsko-hezihastičkog duhovnog rasta
Isus veći od Abrahama (Iv 8,30-58)
Isus i Abraham u kontekstu Lukine genealogije (Lk3,23-38)
In memoriam Tomislav Zdenko Tenšek
Identitet, profesija i etika sestrinstva
Identitet hrvatskog veterana u tjesnacu krivnje i bolnog sjećanja
Inicijacija i dimenzija pripadnosti
Inicijacijska dinamika u liturgiji krštenja
Inicijacija odraslih - model pastorala u župnoj zajednici
Ivan Duns Skot i skotizam u Hrvatskoj periodici prve polovice 20. stoljeća
Il nostro padre Abramo e la promessa universale di salvezza negli scritti di Luca
Ispovijest vjere (kan. 833) - pravna zaštita crkvene zajednice
Individualizam kao čovjekovo egzistencijalno uporište : filozofijsko-teorijsko razmatranje individualizma s pripadajućim mu posljedicama
Iskustvo nove evangelizacije u Hrvatskoj
Idi, pa i ti čini tako! (Lk 10,25-37)
Interdisciplinarni dijalog i socijalni nauk Crkve
Imperativ "oblikovanja savjesti" u govorima pape Benedikta XVI. prigodom njegova pohoda Hrvatskoj
Identitet i poslanje magistara teologije te religijske pedagogije i katehetike
In memoriam prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću
Identitet Emanuela i njegovo poslanje: najava velike radosne vijesti : egzegetsko-teološka analiza Iz 8,23b – 9,6
Isusov mesijanski identitet u Markovu evanđelju
Ivan Dugandžić, Evanđelje ljubljenoga učenika. Uvodna pitanja i komentar Ivanova evanđelja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2012. : [prikaz]
Iz pisama blaženog Alojzija Stepinca maloj braći kapucinima o svetom Leopoldu B. Mandiću
Ivan Bujanović (1852. – 1927.) – profesor Bogoslovnog fakulteta, rektor Sveučilišta u Zagrebu i autor prvoga mariološkog priručnika na hrvatskom jeziku
Jedna druga Marija
Job i problemi patnje
Jezik hrvatskoga Očenaša
Jazik otačaski
Jeruzalemska Biblija
Juraj Križanić prorok mesijanizma kulture
Josip Turčinović, Antun Vramec, sporni hrvatski teolog, Zagreb, KS, 1995.
Jedna Crkva u i iz mnoštva Crkava
Josip Oslić, Vjera i um: neoskolastički i suvremeni pristup. Biblioteka "Filozofska istraživanja", knjiga 126, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2004.
Janko Oberški
Josip Turčinović, Misao vjere, Biblioteka Volumina theologica, sv. 31, niz Croatica, sv. 7, Zagreb, 2011. : [prikaz]
Javno mnijenje i dijalog u Crkvi
Još o krstu i krštenju
Komunikacija s Biblijom kao književnoumjetničkim djelom
Kakvu je zajednicu vjernika želio Isus?
Kraljevstvo Božje u današnjoj egzegezi
Kristologija u Knjizi otkrivenja
Kako i zašto smo odlučili tiskati "Zagrebačku bibliju"?
Kršćanski moral u Katekizmu Katoličke crkve
Kršćanstvo i Crkva u suvremenoj civilizaciji
Kritički odnos Crkve prema potrošačko-hedonističkom mentalitetu
Katolička Crkva u Hrvatskoj i ekumenizam
Kulturalno i moralno stanje društva na zapadu nakon preokreta
Kršćaninova specifičnost u svijetu prema II. vatikanskom saboru
Kršćani u povijesnim prekretnicama XX. stoljeća u Hrvatskoj
Književni interesi
Kršćanski moral i Isusova etika
Kršćanski govor o Bogu - izazov našem vremenu
Ksenofan i pojam božanstva
Krsni kontekst investiture "Sinova i kćeri saveza" kod Afrate Sirijca
Kultura i vjera
Kršćanski navještaj Boga i nova religioznost kod mladeži
Kako je nastajala saborska deklaracija "Nostra aetate" o odnosima Crkve prema nekršćanskim religijama
Katehetska pokoncilska kretanja
Kršćanin i kultura u Hrvatskoj
Kršćaninovo suočavanje s prošlošću
Kriza vrednota i kultura
Krštenje i (nova) evangelizacija
Kronologija Pavlova djelovanja i pisanja
Katolička eshatologija u svjetlu postmoderne
Karizmatski seminari u svjetlu pluralizma u Crkvi
Kršćanska i/ili univerzalna etika
Kršćanski život opečaćen darom Duha u sakramentu potvrde
Književno-biblijski pristup teodicejskoj problematici
Kontemplativna molitva u iskustvu i djelima sv. Terezije Avilske
Korelacija kao sustavno-teološko i religiozno-pedagoško načelo
Kako danas čitati i razumijevati Drugi vatikanski sabor
Koncilski ekumenski zamah i današnja traženja
Kristološki naglasci u učenju Pape Ivana Pavla II.
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Kultura alternativnoga kao izazov znanosti i pastoralu
Koliko je nedodirljivo ljudsko dostojanstvo?
Kršćanstvo u susretu s političkim teorijama
Kriteriji za kršćansku prosudbu političkih stavova
Kršćanin u politici i suvremenoj Europi
Katolička sveučilišta (kann. 807-814)
Koncept proroštva u teologiji povijesti Gerharda von Rada i Waltera Brueggemanna
Kristologija služenja
Kažnjiva djela klerika protiv šeste Božje zapovijedi (kan. 1395)
Katehetski inicijacijski itinerarij
Kultura zidova - prošlost ili kontinuitet?
Kašićeva Biblija u knjizi Stjepana Krasića "Počelo je u Rimu", Dubrovnik, 2009. : priopćenja
Kršćanska zajednica kao iskustvena stvarnost žive vjere : [uvodnik]
Kršćanska vjera i helenistička kultura : između susreta i sraza, blagoslova i izazova
Kultura i krjepost supsidijarnosti u izgrađivanju kršćanskoga identiteta u hrvatskom društvu
Kršćanski pogled i doprinos odgoju i obrazovanju u Europi
Konfesionalni vjeronauk pred izazovima dekristijanizirajuće Europe
Kako ponovno otkriti ljepotu i radost vjere
Koji je bio latinski predložak Kašićeva Rituala rimskoga (1640.)?
Kanonsko-pravni aspekti priprave za ženidbu i prevencija ništavosti
Lik žene u hrvatskoj književnosti
Lk 10,42 u novoj egzegezi
Le milieu juif de l'hymne a'Ap 12,10-12
La lode del Creatore
Ljudski život - ugrožena vrednota
Levijatan i Behemot u hrvatskim glagoljskim brevijarima
Ljudski život u eri biomedicinskih i bioetičkih izazova
Liturgijska raznolikost u prošlosti i liturgijski pluralizam u sadašnjosti
Liturgija u susretu s neliturgijskim oblicima kulta
Liturgijsko ruho i posuđe
Liturgijska obnova u svjetlu poslijesaborskih smjernica
Ljudsko dostojanstvo između znanosti i svjetonazora
Lingvističke teorije prevođenja i novi hrvatski prijevod Biblije
Liturgija - mjesto zajedništva ili razlog nejedinstva u župi?
Lik, narav i spasenjsko poslanje vjernika laika u Crkvi
Liturgija - povlašteno mjesto ispovijedanja vjere
Lk 4,16-30 – mesijanski tekst ili ne?
Mjesto Biblije u evangelizaciji Crkve
Marijina svetišta u riječko-senjskoj nadbiskupiji nakon Sabora
Marija u hrvatskom Gospinu listu "Marija"
Manifestacije marijanske pobožnosti s folklornim obilježjima u Hrvata u pokoncilsko doba
Marija u hrvatskoj književnosti nakon Drugoga vatikanskog sabora
Marijanska slavlja 1971. godine i nastanak Hrvatskoga mariološkog instituta
Mir i suživot u okvirima Crkve
Molitveno čitanje Svetoga pisma
Matija Vlačić Ilirik
Marko Antun de Dominis i Juraj Augustin Križanić
Mogranj od bjelokosti - jedina "relikvija" iz Salomonova hrama?
Mijenja li se slika dušobrižnika u Crkvi?
Mjesto teologije u Crkvi i društvu
Međureligijski dijalog između nužnosti i dilema
Mulih kao kazuist
Mladi između Crkve i sekte
Mogućnost vjerske obnove na otocima Hvarske biskupije
Mjesto i uloga svećenika u pastoralu braka i obitelji
Moralna bračna problematika pred izazovima današnjeg vremena
Moral u Hrvatskoj u sociologijskoj perspektivi
Moderna evolucionistička teorija i kršćanska slika čovjeka
Muško i žensko između uloge i osobe
Mogućnosti ekumenizma i religijskog dijaloga u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini
Milostinja, molitva, post
Marijan Valković
Mediji u krizi vrednota
Martin Buber (1878-1965)
Mk 1, 1-45 u prijevodima dvojice sarajevskih nadbiskupa
Mjesto i zadaća redovnika u našoj Crkvi na temelju pobudnice "Vita consecrata" Ivana Pavla II
Mogućnosti i izazovi etičkoga i moralnoga pluralizma u Crkvi
Metafizika kulturnog života i filozofiranje o hrvatskim narodnim pitanjima u radovima S. Zimmermanna o hrvatskoj filozofiji i kulturi
Mit kao antropološka konstanta
Mistika u životu kršćana
Molitva zajednice između tradicije i nevolje (Dj 4,23-31)
Mit i kerigma
Mjesto i uloga mistike u dijalogu među religijama
Majka, žena, učenica
Mistično iskustvo
Međuodnos solidarnosti i općega dobra u Hrvatskoj
Moralno-etički izazovi četrdeset godina nakon Koncila
Mogućnosti i granice suvremene znanosti
Marketing usmenom predajom
Mali povijesni credo ili anamneza kao povijesno sjećanje?
Mora li Kristov učenik baš uvijek opraštati?
Mistična forma mišljenja suvremene filozofije religije i mistika Ivana od Križa
Modeli i antimodeli učeništva u Mt 2,1-12
Mogućnosti supsidijarnosti u crkvenom životu
Marija - novi Abraham?
Mjesto teoloških časopisa u europskoj teologiji i izazovi našega vremena
Milan Šimunović, Kateheza prvenstvena zadaća Crkve. Identitet i perspektive hrvatske pokoncilske kateheze i katehetike. U obliku bilance, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2011. : [prikaz]
Mediji u hrvatskom društvu : analiza osnovnih karakteristika medijskog prostora s obzirom na supsidijarnost
Moralni naglasci u Knjizi o Tobiji
Moć u nemoći : glavna obilježja vjere u Boga koji spašava u starozavjetnim spisima
Muka svetoga Poliona u pisanoj kulturi i kulturi pamćenja
Motiv krizmona i Kalvarije na ranokršćanskim plutejima sa zadarskog područja
Moja sjećanja na Tomislava Janka Šagi-Bunića - patra Šagija
Mesijanska recepcija Post 3,15 i 49,10 u targumima
Mesija – graditelj Hrama (Iv 2,13-22)
Mesijanizam u svjetlu Pavlove teologije križa (1 Kor 1,13; 2,2; 2 Kor 4,4-5; Rim 1,3-4)
Muškarac i žena u poeziji u Post 1,27; 2,23; 3,16; 4,23-24
Mijenjaju li se bitne vrednote za brak u Hrvatskoj i Europi?
Moje iskustvo isključenja Katoličkoga bogoslovnog fakulteta iz Sveučilišta u Zagrebu i ponovnog uključenja
Navještaj i navjestitelj
Naviještanje socijalne misli i reevangelizacija
Novije Bogorodičine crkve na području Zagreba
Novi stvor
Nagrada in kazen v devteronomiju
Novi obrasci euhologije Katekizma Katoličke crkve
Nekoliko dokumenata o pitanju održavanja zadušnica za pravoslavne vjernike u Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj 1848. godine
Nastanak, povijest i smisao Tjedna molitve za jedinstvo kršćana
Nepovredivost ljudskog dostojanstva u svim političkim događajima
Nova evangelizacija u novim društvenim okolnostima
Nove crkvene prilike
Neologizam "predembrij" u suvremenoj bioetičkoj diskusiji
Neki aspekti religioznosti u Hrvatskoj
Neka obilježja situacije laika u našoj Crkvi
Novije promjene u življenju i shvaćanju braka i obitelji
Novi pogled na znanost i religiju
Neke determinante povjerenja u institucije političkog sustava u Hrvatskoj
Naravna spoznaja Boga
Nove pastoralne mogućnosti crkvenih službi
Novi oblici redovničkoga zajedništva
Novozavjetni naslov "episkopos"
Nasljeduj Krista po Marku
Nezaboravljeni Rahner
Nacrt za istraživanje solidarnosti u Hrvatskoj
Neke oznake solidarnosti u katoličkoj socijalnoj misli u Hrvatskoj od 1900. do 1945.
Neke prevodilačke nedoumice u hrvatskome lekcionaru A-B-C
Nestanak sakralnoga iz umjetnosti?
Neki pokazatelji moralnog prosuđivanja pripadnika pokreta fokolara
Nova evangelizacija i kateheza braka i obitelji
Neki elementi duhovne dimenzije solidarnosti u socijalnim dokumentima Crkve
Neki aspekti shvaćanja grijeha, krivnje i kazne u Svetom pismu Staroga zavjeta
Narodi s mora
Nabožne volje općenito i nabožene zaklade (kann. 1299-1310)
Neka promišljanja o Enciklici Fides et ratio
Ne-Kašićevi dijelovi u Kašićevu prijevodu Svetoga pisma
Nekoliko napomena na rubu novog, popravljenog izdanja Dokumenata Drugoga vatikanskog koncila i samog Koncila
Načelo supsidijarnosti u Novom zavjetu
Na granici filozofije i teologije
Novi i životonosni put u Poslanici Hebrejima
Nerealistička filozofija religije Dona Cupitta
Nekoliko crtica o sveučilišnoj teologiji i teološkim časopisima
Novi mediji i rizično ponašanje djece i mladih
Nova evangelizacija traži i novi pastoral
Nadom nošeni
Nedjeljka s. Valerija Kovač, Personalno-relacijska paradigma teologije Josepha Ratzingera/Benedikta XVI., Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2014. : [prikaz]
Natanovo proroštvo Davidu : uspon monarhije i mesijansko idealizirani lik Davida (2 Sam 7)
Neki vidici "postmodernog" mišljenja
Nadahnuće i istina Svetoga pisma prema dokumentu Papinske biblijske komisije
Načelo sinodalnosti kao paradigma Crkve trećeg tisućljeća
O Kašićevu prevođenju Svetoga pisma
O 'besmrtnosti čovjeka prije grijeha' prema Vilimu od Nottinghama, OFM (+ 1336)
Obitelj u hrvatskom društvu
Od radničkog pitanja do vizije hrvatskoga društva
Odgojni utjecaj župe i školskog vjeronauka na mladog kršćanina
Otajstvo Kristova svećeništva
Određeni aspekti crkvenosti
Obitelj i suvremena kriza vrednota
Odnos redovničkog apostolata i dijecezanskog biskupa
Otvorenost Crkve za poslanje žene
O elementima teološkog utemeljenja i teološko-religijskim implikacijama molitvene dimenzije međureligijskog dijaloga
Oblici pastoralnih jedinica u Zakoniku kanonskoga prava
Oblikovanje Zakonika kanonskog prava latinske Crkve prema nauku i odlukama II. vatikanskog sabora
Oblici solidarnosti u ranom kršćanstvu
Osnovno biblijsko pitanje: što je čovjek?
Osporavani mesija - progonjena zajednica
Osuda i smrt Isusa iz Nazareta, Krista
Od Marijine osobne svetosti do njezine izvorne svetosti
Obitelj subjekt i objekt pastorala
Ostvarenje solidarnosti po supsidijarnosti
Odvajanje zakonodavstva od karizme u Izraelu
Odnos liječnika i pacijenta prema medicinskoj etici
Ogled na tekst Eberharda Schockenhoffa
Obilježja hodočasnika u Međugorju
Odnos "filozofijskog vjerovanja" i objavljene religije kod Karla Jaspersa
Odgojno djelovanje suvremene škole
Otajstvo Riječi - otajstvo bogoslužja - otajstvo Crkve
Obilježje i značenje Novoga Saveza (berît hâdāšāh) u Jr 31,31-34
Odgovornost i briga svećenika za vlastito psihičko zdravlje
Određeni aspekti crkvenosti u Hrvatskoj : rezultati i prosudbe istraživanja
Ostvarivanje sinodalnog stila pastoralnog djelovanja na župnoj razini : Djelovanje kao autentičan izričaj zajedništva crkve
Osnivanje Bogoslovske smotre i Antimodernistička prisega
Obnovljena Bogoslovska smotra u službi Drugoga vatikanskog koncila : doprinos Bogoslovske smotre širenju i produbljivanju koncilske misli u Crkvi u Hrvata
O pjesništvu Vinka Kosa : (iz nepoznate rukopisne ostavštine)
Od nužnosti nemogućnosti do izbora ljubavi : teodicejsko traganje kao pitanje Božjega bića, na primjeru Moltmannova nauka o Bogu
Ozračje povjerenja i orijentacija na opće dobro : kontekst supsidijarnog djelovanja u hrvatskom društvu
Oculis spiritualibus - sestrinstvo u ogledalu duha : duhovnost sestrinstva iznad procjepa profesije i prakse
Osnovni elementi Pavlova moralnog učenja u Prvoj poslanici Solunjanima
Obveza redovitog dijaloga institucija Europske unije i europskih crkava
Otpadnik od vjere (kan. 1364)
Obilježja identiteta vjeroučitelja u Zagrebačkoj nadbiskupjiji
Odnos autoriteta primata i episkopata : teološki pogled u svjetlu Drugoga vatikanskog koncila i doprinosa nekih teologa
Odreknuće pape Benedikta XVI.
Odnos vjere i razuma u svjetlu čovjekove stvorenosti na sliku Božju
Odgoj vjere u obitelji prema hrvatskoj teološkoj periodici od 1994. do 2014. godine
Ozračje sinodalnosti i supsidijarnosti u Katoličkoj crkvi
Osvrt i vrednovanje koncilskog govora o islamu pedeset godina poslije
Pokoncilska situacija žene u Hrvata
Psalmi kao molitva
Privatno vlasništvo i opće dobro
Prema reevangelizaciji Evrope
Pravednost u Starom zavjetu
Promicanje razvitka u integralnom humanom smislu
Prednosti i opasnosti demokratskog sustava
Prilog hrvatskomu župskom nazivlju
Prijateljstvo hrvatskih kraljeva s kraljevima Bijele Hrvatske
Problematika nazivlja "marijanska pučka pobožnost" u posaborskom razdoblju
Problematični elementi u fenomenu Međugorja
Prvo međunarodno priznanje Izraela, gospodarsko-trgovački savez između Hirama i Davida (2. Sam 5,11)
Pomoć hrvatske dijaspore Hrvatskoj putem Crkve
Povratak prognanika u njihov zavičaj i uloga Crkve
Povijest kao prostor
Pojam Elpis u Poslanicama Efežanima i Kološanima
Povijesna-kritička metoda u biblijskoj egzegezi
Plodovi neplodne smokve
Poruka zidnih slika u crkvi sv. Jeronima u Štrigovi
Pobačaj - nijekanje prava na život
Povijesne poteškoće i zakonske nepravilnosti sudskog postupka protiv Isusa
Protkanost Katekizma Svetim pismom
Prisutnost liturgijske obnove u Katekizmu Katoličke crkve
Pastoralne konsekvence Katekizma Katoličke crkve za Crkvu u Hrvatskoj
Program Župne zajednice u svjetlu Katekizma Katoličke crkve
Potvrda (confirmatio) kao ekleziološko suoblikovanje (conformatio)
Problem fundamentalizma u Hrvatskoj
Pitanje azilanata u Europi i u Hrvatskoj
Pitanje laikata u Hrvatskoj u posljednja tri desetljeća
Pomirbeni značaj sakramenta pokore
Prirodna i kršćanska zajednica
Pastoralna psihologija
Psihologija religije u djelu Vilima Keilbacha
Pluralizam u Hrvatskoj
Pogođenost kršćana moralno-etičkom krizom pri kraju stoljeća
Pojačano zanimanje za Crkvu nakon demokratskih promjena u Hrvatskoj
Pluralizam etika i etika pluralizma
Porast vjere u reinkarnaciju
Pomirenje i ekumenizam u kontekstu krize civilizacije
Pomaci i promjene u identifikaciji mladeži u novije vrijeme
Poteškoće u spolnom odgoju mladeži
Problem prenošenja kršćanskih vrednota u obitelji
Perspektiva župnih pastoralnih vijeća u današnjem pastoralu i apostolatu laika
Povjerenje u medije
Pobačaj i mentalitet u društvu
Povjerenje u institucije u Hrvatskoj
Pastoralne poruke i poticaji pape Ivana Pavla II. prigodom drugog pohoda Hrvatskoj 1998.
Pastoralno djelovanje u neredovitim situacijama prema "Familiaris consortio" (br. 79-84)
Prema novome govoru vjere
Praćenje medija i odnos prema vrednotama
Pokoncilski pastoralno-teološki pomaci
Perspektive hrvatske teološke misli
Proročko-kritička dimenzija teološke misli
Pastoralne vizije i pastoralna usmjerenja
Postmoderna - izazov za teološko promišljanje?
Potvrda
Prezbitersko vijeće i zbor savjetnika
Predstavljanje Vatikanskog kodeksa B
Prijedlog za bolji prijevod izraza "symproskynoymenon" u Carigradskom simbolu
Problem kloniranja čovjeka
Poslanje Crkve u pluralizmu - "preobražavajuće prihvaćanje"
Perspektive pluralističkog djelovanja Crkve u hrvatskom društvu
Pluralizam i univerzalnost patnje
Partikularizam u službi univerzalnosti naznake globalnih perspektiva u Bibliji
Pastoralna skrb za najmlađe članove Crkve
Percan, J. B., Femina dulce malum. La donna nella letteratura medievale latina (secoli X-XIV), Edizioni Kappa; Rim 2003.
Porijeklo i sadržaj pojma "solidarnost"
Praeparatio donorum i molitve super oblata
Pravna zaštita sakramenta pokore
Prosudbeni osvrt na razvitak pastoralnoga bogoslovlja od početka do Drugoga vatikanskog sabora
Perspektive međuodnosa solidarnosti, povjerenja i dobrovoljnosti u hrvatskom društvu
Pastoralno-katehetska praksa i saborska baština
Pristup religijskoj problematici na temelju saborskih smjernica i današnjega razvoja
Prijevod Knjige proroka Amosa u Šarićevu sarajevskom i madridskom izdanju
Pastoralni projekt za mlade Ivana Pavla II.
Perspektive dijaloga pastorala i trendova aktualne psihoterapije
Pavlov govor u Ateni (Dj 17,22-31)
Papa Benedikt XVI. o crkvi, državi i politici
Političke stranke s kršćanskim predznakom u Hrvatskoj
Politička traganja Crkve u Hrvatskoj
Početak opisa stvaranja u Knjizi postanka 1,1-2
Pastoralna teologija u današnjem kriznom vremenu
Portret Antuna Kržana (1835.-1888.), rektora Sveučilišta u Zagrebu
Pastoral Crkve pred zbiljnošću pokreta
Pokreti, udruge, zajednice
Pokreti i reforme Crkve u prošlosti
Pastoral crkvenih pokreta u pastoralu župne zajednice
Pavlov govor "po ljudsku"
Političko-društveni vid supsidijarnosti
Pravo djeteta na slobodu savjesti i vjeroispovijedi
Promjena mentaliteta za obnovljeno pastoralno djelovanje
Problematika redoslijeda sakramenata inicijacije
Povezanost sakramenata ozdravljenja i služenja sa sakramentima kršćanske inicijacije
Pet tvrdnja o dvoziđu
Pozicija i uloga Crkve u srednjoj i istočnoj Europi 20 godina nakon urušavanja komunističkog sustava
Prezbiterov identitet i katehetski ministerij
Prezbiter - služitelj i voditelj župne zajednice
Putovi i stranputice izgradnje svećeničkog identiteta
Pastoralni plan između potreba i autopromocije : ili: Kako je rastao Pastoralni plan Župe sv. Josipa, Zagreb, za pastoralnu god. 2009.-2010.
Povijesni pogled na prijelomna razdoblja Bogoslovske smotre
Prema novome govoru vjere u katehezi
Primjena supsidijarnosti u crkvenom životu vjernika laika u Hrvatskoj prema empirijskom istraživanju o supsidijarnosti
Primjena supsidijarnosti u Hrvatskoj : utopija ili realnost? : [uvodnik]
Poremećaji hranjenja i sposobnost za sakrament ženidbe
Pluralistička eshatologija Johna Hicka : prikaz, problemi i perspektive
Patrističke alegorijske reminiscencije u Marulićevoj Drugoj poslanici Katarini Obirtića
Pitanje uporabe sintagme in persona Ecclesiae
Primanje u puno zajedništvo Katoličke Crkve
Proročka kritika kao poziv na društveno-moralno ponašanje : egzegetsko-teološka analiza Am 2,6-16
Pavlov moralni nauk
Poimanje i primjena tolerancije u progonjenoj, slobodnoj Konstantinovoj i državnoj Crkvi
Prema cjelovitom humanizmu : kardinal Franjo Kuharić - apostol novoga društveno-političkog poretka u Hrvatskoj
Posreduje li Božja riječ vjeru i danas?
Pedeset godina Katehetskoga instituta : više od traga u prošlosti i suvremenosti : s kakvim izgledima za budućnost?
Poziv na revoluciju nježnosti : uz prvu obljetnicu papinske službe pape Franje
Ponovno čitanje Dei Verbum poslije pedeset godina
Personalistička vrijednost ljudskog čina u filozofiji Karola Wojtyłe
Palijativna skrb i medicinsko-duhovne potrebe terminalnih bolesnika
Prof. dr. sc. Vjekoslav Bajsić : panel diskusija
Prof. dr. sc. Tomislav Janko Šagi-Bunić : panel diskusija
Proročki mesijanizam : kršćanska poruka otvorena židovstvu (Dj 3,22-23; 7,37SS)
Položaj i djelovanje Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u sastavu Sveučilišta u Zagrebu : dvadeseta obljetnica potpisivanja Ugovora
Pravoslavno poimanje sinodalnosti/sabornosti Crkve
Različite teologije, a jedna vjera u Novom zavjetu
Religija, nacija i država u starim bliskoistočnim kulturama i u Bibliji
Ravnopravnost i dostojanstvo žene
Rad danas
Raseljena Hrvatska
Rast Crkve kao građevine i tijela u Ef 2,19-22; 4,11-16
Razrješenje ženidbe Pavlovskom povlasticom
Refleksi Augustinova djela na Kroniku Tome Arhiđakona
Rodno mjesto kao teološko mjesto
Raskorak između crkvenog seksualnog morala i ponašanja mladeži
Ritualnost kod današnje mladeži
Relevantne vrednote za uspješan brak i željeni broj djece u Hrvatskoj
Relacija profesora Katoličkog bogoslovnog fakulteta Svetoj Stolici (1949.) o Uznesenju Blažene Djevice Marije
Religioznost obitelji u Hrvatskoj, Austriji i Poljskoj
Redovništvo kao znak i izazov za današnje mlade
Recepcija Drugoga vatikanskog sabora u Crkvi u Hrvata
Riječ teologije u vrtlogu znanosti
Rasprava o krštenju između Luthera i anabaptista promatrana u kontekstu srednjovjekovne teologije
Religija kao "sporno pitanje"
Razvitak i teološko mjesto duhovnih pokrata u Crkvi
Različita značenja hebrejskog pojma berit i njegova dvoznačnost u 2 Kor
Ricœurova "podučena egzegeza"
Religiozni izričaj u pjesništvu Ljubice Kolarić-Dumić
Religioznost i kršćanski identitet : novozavjetni pogled u hrvatsko društvo
Retorika i homiletika : neke teološke rasprave o odnosu dviju disciplina
Religija kao socijalni kapital u kontekstu sigurnosne politike suvremenoga europskog društva
Richtungsweisende Merkmale zur religiösen Erziehung und Bildung im Lehrwerk von Papst Johannes Paul II.
Religija kao "ono što nas se bezuvjetno tiče" : skica jednoga mogućeg filozofijskog pristupa religiji
Razum i vjera
Religija i vjera : opće religiozno iskustvo i kršćanska posebnost po Romanu Guardiniju
Razvoj svijesti papinskog primata : I. : Povijesno-teološki pogled na prvo tisućljeće
Redovništvo i evanđeoski savjet siromaštva
Razvoj svijesti papinskog primata : II. : Povijesno-teološki pogled na drugo tisućljeće
Razarajući čimbenici braka i obitelji
Rastavljeni i ponovno oženjeni : stanje i perspektive
Radost kao blaženstvo
Suvremena egzegeza u Crkvi
Slovensko iskustvo pri delu s Svetim pismom
Stjepan Baloban, Spirito e vita cristiana nella teologia morale di Berhard Haering, Dissertatio ad Doctoratum in Theologia morali consequendum, Roma 1988.
Stranci na zemlji
Saulov je grijeh u 1 Sam 13,7b-15a
Sveta Stolica i jugoslavenska kriza
Spiritual aspects of strategic energy challenges
Sveto pismo u spisima utemeljiteljice karmelićanki B. S. I.
Socijalna problematika u Katekizmu Katoličke crkve 1992.
Salečićeva teološka disertacija
Studenti Hrvatskoga zavoda u Rimu
Sloboda i odgovornost Crkve u državi i prema političkim strankama
Sloboda u Kristu
Stupnjevita crkvenost današnjeg kršćanina
Suvremeni čovjek i kriza vrednota
Svećenik između evanđelja i izazova suvremenosti
Socijalna problematika Crkve na pragu trećeg tisućljeća
Slučaj Galilei - dvostruka revizija
Solidarnost kao evanđeoska vrijednost
Svijet u Bauerovu Narovnomu bogoslovlju
Socioreligijsko istraživanje "Vjera i moral u Hrvatskoj"
Strukturiranost ideoloških opredjeljenja građana
Smisao načela o hijerarhiji istina kršćanske vjere i njegovo značenje u katehizaciji
Spomen Božjih djela
Skrivena simbolika epiloga Knjige o Jobu
Skriveni Bog - Deus absconditus
Stavovi hrvatskih građana prema djeci
Spolnost - odnos prema seksualnom ponašanju
Socijalna (ne)osjetljivost hrvatske Crkve
Svrsishodno korištenje medija u naviještanju
Sedamdeset semestara teologije na KBF-u
Sustavi vrednota u današnjem vremenu
Samoubojstvo u prosudbi kršćanske etike
Služenje i crkvenost u današnjem svijetu
Sklad u raznolikosti liturgijskih službi
Služenje kao susretište crkvenih i društvenih služba
Strah u svjetlu Biblije
Sveta mjesta i osobito crkve u Kanonskom pravu
Stjecanje vremenitih dobara (Kan. 1259-1272)
Stjecanje dobara
Sudjelovanje vjernika laika u posvetiteljskoj službi Crkve (Kan. 230)
S. Rebeka Jadranka Anić, Više od zadanoga. Žene u Crkvi u Hrvatskoj u 20. stoljeću. Split, Franjevački institut za kulturu mira, 2003.
Solidarnost iz perspektive kršćanske duhovnosti
Skica teološkog utemeljenja ideje solidarnosti
Solidarnost iz Caritasove perspektive
Strujanja mudrosti?
Svetost
Slika Krista
Solovjeva razmatranja o "teorijskoj filozofiji"
Samonadilaženje - polazište teološke antropologije
Shvaćanje obraćenja u predsužanjskih proroka
Shvaćanje obraćenja kod Ezekiela i Deuteroizaije
Slika o Bogu ili etika (Lk 18,9-14)!?
Srijemski i panonski mučenici u vlastitim misalima i časoslovima Đakovačke i srijemske biskupije
Susret vjere i svijeta
Solidarne dimenzije bioetičkih izazova u hrvatskom društvu
Sveto pismo u teologiji i pastoralu Crkve
Služba dijakonije u postmodernom društvu
Socijalni nauk Crkve u Hrvatskoj
Suradnja laika u vlasti upravljanja
Svjedočanstvo pisma za Abrahamovo opravdanje vjerom (Rim 4,1-25)
Sentire cum ecclesia - osjećati s Crkvom
Stvaranje i evolucija
Sanja Cvetnić: Ikonografija nakon Tridentskoga sabora i hrvatska likovna baština, FF-press, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, 2007.
Stvaranje odnosa prema Bogu i Mariji iz perspektive teorije privrženosti
Spolne razlike u religioznosti pod vidom obrazovanja
Supsidijarnost kao teološki problem
Supsidijarnost - širenje prostora slobode u društvu
Supsidijarnost u hrvatskom medijskom prostoru
Starozavjetni pojam Saveza s posebnim osvrtom na Ponovljeni zakon
Savez (ברית - ΔΙΑΘΗΚΗ) u Knjizi Sirahovoj
Savez Božji s Izraelom u Rim 9-11 i dijalog sa Židovima
Savez na Sinaju - obnova Božjeg milosrđa : teologija Saveza u Knjizi izlaska
Savez u izvještajima Posljednje večere
Savez u Lukinu evanđelju i Djelima apostolskim
Savez u Poslanici Galaćanima
Savezno poimanje Crkve u Ef 1-2
Svećenička duhovnost - integrativni čimbenik svećeničkog identiteta
Svećenik: u svijetu kod kuće bez kuće
Smjernice za duhovnost u demokratskom društvu
Sakramenti in genere, communicatio in sacris i sakramentali u katoličkom i pravoslavnom nauku i praksi
Stanko Lasić : Pravo na rođenje u učenju Crkve, Centar za bioetiku Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove u Zagrebu - Tonimir, Zagreb, 2009. : [prikaz]
Sakramenti in specie i neki sakramentali u komparativnoj teologiji i praksi
Svećenik nove evangelizacije
Subjekti, sadržaj i sredstva evangelizacije u Mk 1,1-8; 6,7-13.30 i Lk 10, 1-2
Socijalni i gospodarski vid supsidijarnosti : mogućnosti i potrebe u Hrvatskoj
Socijalni nauk Crkve i načelo supsidijarnosti u svijesti hrvatskih građana (i vjernika)
Strah, supsidijarnost i sudjelovanje
Spiritus enim omnia scrutatur etiam profunda Dei (1 Kor 2,10)
Suvremena hrvatska teologija
Seksualno zlostavljanje maloljetnika : mogući profil pedofiliji sklone osobnosti klerika
Svrha spisa Hebrejima - doktrina ili moralni poticaj? : Važnost moralnih odsjeka u spisu Hebrejima
Sekularizacija društva i sakralizacija osobe
Sposobnost današnjeg čovjeka za vjeru : Homo capax (fi)dei
Služba crkvenog vodstva u teoriji i praksi : istraživanje među svećenicima u zemljama njemačkoga govornog područja i u Sloveniji
Stvarno stanje vjere : raskorak između nominalne i življene vjere
Suvremeni izazovi globaliziranog svijeta : antropološko-ekološka kriza
Siromaštvo - koncilska tema? : [uvod u radove 54. teološko-pastoralnog tjedna]
Siromasi i siromaštvo u Svetom pismu
Siromaštvo i bogatstvo pred izazovima ideologiziranja
Stari i novi siromasi u hrvatskom društvu : empirijski uvid
Sinodalnost na Trećoj izvanrednoj općoj sinodi biskupa : (Rim, 5.-19. listopada 2014.)
Svakodnevno iskustvo kao mjesto iskustva Boga
Suvremeno tržište i tržišni mehanizam : izazov za Katoličku crkvu danas
Schisma : rasprava i razjedinjenje zbog Kristova podrijetla (Iv 7,42)
Suvremena teologija braka i obitelji
Sistemski pristup u dušobrižništvu braka i obitelji u krizi
Suvremeno poimanje slobode i njegove posljedice za kršćansku praksu
Stvaranje čovjeka i izgon iz zemaljskog raja (Post 2,4 – 3,24) : starije (dijakronijsko) i novije (sinkronijsko) tumačenje biblijskog teksta
Štovanje Majke Božje kao tema hrvatske suvremene likovne umjetnosti
Štovanje Bogorodice pomoću ansambla Collegium pro musica sacra
Što je Katekizam Katoličke crkve i koja je njegova funkcija
Štovanje blaženih danas
Šloser i intelektualac
Što je religija i čemu religija?
Što je religija i čemu religija
Što je religija i čemu religija?
Šest drama Vinka Kosa
Šagi-Bunićeve intuicije o sjedinjenju Boga i (svakoga) čovjeka kroz prizmu usporedbe Kalcedonskog koncila i Drugoga vatikanskog koncila
Što je teologija? : Poimanje teologije u misli Josipa Turčinovića
Teološka funkcija "berit" u izražavanju i oblikovanju odnosa između Jahve i naroda u Starozavjetnim spisima
Tog istog dana Herod i Pilat postadoše prijatelji jedan drugomu, a prije su bili neprijatelji (Lk 23,12)
Tajna krštenja u dosadašnjem ekumenskom dijalogu
Težnja prema evropskom ujedinjenju i težnja prema regionalizmu
Teološko razmišljanje o suvremenim marijanskim zahvalnicama i darovima "ex-voto"
Theologie und Geschichtlichkeit
Tod und Auferstehung aus der Sicht neuerer Bibelwissenschaft
Tumačenje Božje riječi i jezik navještaja
Teologija sakramenata u Katekizmu Katoličke Crkve
Temeljne vrijednosti kršćanske poruke u modernom (postmodernom) hrvatskom društvu
Teologija na Austrijskom sveučilištu
Tko je kršćanin?
Traganje za razumijevanjem između teologije i prirodne znanosti u novijoj teologiji
Tumačenje Svetoga pisma
Teškoće u predženidbenom pastoralu
Tko je zaustavio tiskanje hrvatske Biblije Bartola Kašića
Teološki pogled na vrednote u hrvatskom društvu
Temeljne odrednice implicitne kristologije
Teologija i evolucijska biologija
Tijelo - neiscrpni izvor znanosti
Teološki pluralizam i ekumenizam nakon Dominus Iesus
Teološko promišljanje duhovnosti za naše vrijeme
Teološke i antropološke pretpostavke suradničkih odnosa unutar župne zajednice
Tribina "Teološki četvrtak"
Teološko fundiranje solidarnosti u hrvatskom društvu
Trinitarni naglasci u sakramentima
Teologija slike
Transpersonalna religioznost
Teologija ljudske djelatnosti u Gaudium et spes i poslijekoncilskoj recepciji
Tumačenje Prve opomene svetoga Franje Asiškog: "O tijelu Gospodnjem"
Teološko-pastoralna aktualnost sakramentalne ispovijedi
Teološki model Frana Barca u djelu O modernoj katoličkoj apologetici
Teologija nade nekad i sad
Trinitarno-euharistijsko promišljanje o kršćanskoj inicijaciji
Teologija i Crkva u Europi 20 godina nakon pada Zida
Tri hrvatska dominikanca (Hijacint Bošković, Dominik Barač i Jordan Kuničić) o totalitarnim ideologijama 20. stoljeća
Teologija solidarna sa svojim vremenom : uvodnik
Teološko-pastoralni tjedan u (ne)dovršenoj perspektivi Drugoga vatikanskog koncila
Teološko-pastoralni tjedni u službi permanentnoga obrazovanja prezbitera
Temeljne postavke protestantskog poimanja zadaće teologa i teologije u odnosu prema zajednici vjernika
Teološko-pastoralna promišljanja u uvodnicima Bogoslovske smotre
Teološki časopisi u vremenu novih medija
Trebaju li nam i kakvi hrvatski znanstveni časopisi? : Skica na temu: Mjesto i budućnost znanstvenih časopisa u Hrvatskoj
Testimonio kao umjetnost i strategija narativnog identiteta : Ricœurova hermeneutika svjedočanstva i pitanje obraćenja bivših ovisnika
Teološki vid razumnog odnosa prema materijalnim dobrima u braku i obitelji
Teonomija i/ili moralna autonomija? : [uvodni tekst]
Teološki pogled na Europu
Teološki "tetragrami" u spisima Tomislava Janka Šagi-Bunića
Tradicija i otvorenost : situacija i imperativi pred praktičnom teologijom u Hrvatskoj
Teologija oslobođenja i opredjeljenje za siromašne
Teologija - javno lice vjere
Teološki hod Tomislava Janka Šagi-Bunića
Teološki pogled na demografski slom Hrvatske
Teologičnost pojma bitka u kritičkoj ontologiji Pantalea Carabellesea (1877. – 1948.) : od predkritičkih intuicija do zrelog izričaja o Bogu kao "čistom objektu svijesti"
Uloga i mjesto redovnice u Crkvi
Uloga fra Karla Balića na II. vatikanskom saboru
Uloga žene u javnom životu evropske civilizacije
Ususret trećem tisućljeću
Utjecaj socijalne nesigurnosti na rast i sazrijevanje mladog čovjeka
Utjecaji i propusti zakonodavstva u odgoju mladeži
Uvođenje jozefinističkog pastoralnog ustrojstva i slavonsko-podunavski franjevci
Utjecaj Drugog vatikanskog sabora na V. knjigu Zakonika iz 1983. o crkvenim vremenitim dobrima
Upravljanje dobrima
Ugovori i napose otuđenje (kann. 1290-1298)
Usporedba Šarićeve i Zagrebačke Biblije
Uloga nade u ostvarivanju Božje prisutnosti
Uvodna riječ o prihvaćanju i tumačenju Koncila
Uz stotu obljetnicu Bogoslovske smotre razmišljamo o Savezu s Bogom
Učenici u Markovu evanđelju između nerazumijevanja, straha i vjere
Utjecaj pohađanja mise na kvalitetu bračnog života : rezultati znanstveno-istraživačkog projekta Kršćanski identitet i kvaliteta bračnog i obiteljskog života
Učiti vjerovati u Isusa Krista : vjera kao ishodište i cilj nove evangelizacije
Učinkovitost postojeće pastoralne paradigme u prenošenju vjere
U službi Radosne vijesti : dva jubileja Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Uključenost i isključenost Crkve te uključenost i isključenost u Crkvi s obzirom na Katoličku crkvu u Hrvatskoj od 1990. godine do danas
Ususret Vjekoslavu Bajsiću
Umjetnost kao očovječenje : antropologija u estetičkoj misli Rajmunda Kuparea
Viđenje proroka Zakarije i podrijetlo apokaliptike
Visoko školstvo Crkve u Hrvata
Vjerovanje i religioznost
Važnost braka i obitelji u hrvatskom društvu
Vjernici laici u hrvatskoj Crkvi
Vjeroučitelj glavni čimbenik u promicanju položaja i kvalitete vjeronauka u hrvatskoj školi
Vrednote kršćanske novozavjetne poruke
Vodstvo i predstojništvo u Crkvi kao oblik služenja
Vodstvo i predstojništvo u Crkvi kao oblik služenja
Volonterstvo kao novi oblik crkvenog služenja
Vjera biblijskih mudraca
Vremenita crkvena dobra
Vjernici laici u naučiteljskoj službi Crkve
Vrednote u Hrvatskoj između deklarativnog i stvarno življenog
Vjera i filozofija
Važnost braka i obitelji u hrvatskom društvu : analiza osnovnih pokazatelja u razdoblju od 1999. do 2008. godine
Verbum Domini - Riječ Gospodnja : prikaz postsinodalne pobudnice pape Benedikta XVI.
Veronika Reljac, Pastoral braka i obitelji na iskušenju. Svjetla i sjene postkoncilskog pastorala braka i obitelji u Hrvatskoj (1965.-2000.), Saleziana, Zagreb, 2011. : [prikaz]
Vjera kao kriterij književnog vrednovanja u prilozima Piera Alessandra Paravije
Vrednote u Hrvatskoj u europskoj perspektivi : pastoralno-teološki vid
Vjernici laici : neiskorišten društveni i crkveni potencijal u Hrvatskoj
Vjerska politika Konstantina I. tijekom i nakon Koncila u Niceji 325. godine
Vjekoslav Bajsić u dijalogu
Vita consecrata – confessio Trinitatis : Trojstvena dimenzija Bogu posvećenoga života
Zaključna riječ Kardinala Franje Kuharića na Teološko-pastoralnom tečaju za svećenike 25. siječnja 1991.
Značenje jezičnog i teološkog konteksta za prijevod i razumijevanje Svetoga pisma na primjerku MK 8,33
Značenje arheološkog otkrića Eble i Ugarita za Bibliju
Zajedništvo u različitosti
Značenje zajedničke kristološke Izjave Katoličke crkve i Asirske crkve istoka u kontekstu sadašnje ekumenske situacije
Znanost i etika
Zakonodavstvo o vojnom ordinarijatu u Hrvatskoj
Zajedništvo u Crkvi - vrijednost u krizi?
Značajke biblijskog hebrejskog jezika u odnosu na spoznaju i interpretaciju
Zabrana suđenja i poticaj na ispravljanje (Mt 7,1-5)
Zakonik kanonskog prava
Zajednička teološka mjesta novih crkvenih pokreta
Zagrebačka metoda čitanja Biblije
Znanstveno-nastavni i znanstveno-istraživački instituti : bogatstvo Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Zagonetka nadolazećega događaja : između vjere i tehno-znanosti (Heidegger i Deleuze)
Zašto Platon nije zaplakao u Fedonu?
Žena u crkvenim dokumentima do Ivana Pavla II
Žena - zaručnica i majka
Žena - slika Božja
Život i djelo Josipa Turčinovića
Žena čuvarica i promicateljica ćudoređa prema apostolskom pismu "Mulieris dignitatem" Ivana Pavla II
Žena u teologiji svete Terezije
Žena kao čovjek
Žena u strukturalnoj ulozi Crkve
Život i rad Kaje Agjića s posebnim osvrtom na njegov povijesni rad
Žena u zakoniku kanonskog prava
Žena u Starom i Novom zavjetu
Žena - Marija u kontekstu dvanaestog poglavlja Ivanova Otkrivenja
Žena u hrvatskom srednjevjekovlju
Židovski asketizam u sirijskom kršćanskom ambijentu
Župni vikari (kan. 545-552)
Živjeti iz vjere - caritas
Župa kroz povijest i danas
Životinjski svijet u propovijedima Štefana Zagrepca
Ženidbena privola i psihički život osobe
Župna kateheza kao oblik pastoralne skrbi o učenicima nižih razreda osnovne škole u župnoj zajednici
Župna zajednica i župnik danas
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Naklada "Katoličkog lista", 1910-.
Zagreb : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta,
Isto izdanje u drugom mediju: Bogoslovska smotra (Online)
Matična publikacija: Katolički list
Predmet:

NSK Zbirka knjižnične građe o Domovinskom ratu

Signatura: (05) B675
Napomene: Prognanici i izbjeglice - briga Crkve
Primjerak #1
God.63:br.3-4(1993)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #2
God.63:br.3-4(1993)
Korištenje u čitaonici

NSK Čitaonica tekućih časopisa

Signatura: B (HRV)
Primjerak #1
God.87:br.2(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.88:br.2(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.88:br.1(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.87:br.4(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.87:br.3(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.88:br.3(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.87:br.1(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.86:br.4(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.86:br.3(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.86:br.2(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.86:br.1(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.89:br.4(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.90:br.1(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.89:br.3(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.89:br.2(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.89:br.1(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.88:br.4(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.85:br.4(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.85:br.3(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.85:br.2(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.85:br.1(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.84:br.3(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.84:br.2(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.84:br.1(2014)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 90.320
Primjerak #1
God.88:br.2(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.88:br.1(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.87(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.86:br.3-4(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.86:br.1-2(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.88:br.3(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.90:br.3(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.90:br.2(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.90:br.1(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.89:br.4(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.88:br.4(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.89:br.3(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.89:br.2(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.89:br.1(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.90:br.4(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.81:br.2(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.82:br.2(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.82:br.1(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.81:br.4(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.81:br.3(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.82:br.3(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.81:br.1(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.80:br.4(2010)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.80:br.3(2010)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.80:br.2(2010)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.85:br.3-4(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.84:br.1-4(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.85:br.1-2(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.82:br.4(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.83:br.4(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.83:br.3(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.83:br.2(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.83:br.1(2013)
Nije za posudbu

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 90.320
Primjerak #1
God.88:br.1-2(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.87:br.3-4(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.87:br.1-2(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.86:br.3-4(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.88:br.3-4(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.90:br.4(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.90:br.3(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.90:br.2(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.90:br.1(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.89:br.3-4(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.89:br.1-2(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.86:br.1-2(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.82:br.2(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.82:br.1(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.81:br.4(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.81:br.3(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.81:br.2(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.81:br.1(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.80:br.4(2010)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.80:br.3(2010)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.80:br.2(2010)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.82:br.3(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.82:br.4(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.85:br.3-4(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.85:br.1-2(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.84:br.1-4(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.83:br.4(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.83:br.3(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.83:br.2(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.83:br.1(2013)
Korištenje u čitaonici