Agronomski glasnik

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000005375
Ostali autori: Hrvatsko agronomsko društvo (Zagreb) (-)
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Alimentirani činioci plodnosti krmača
Analiza numeričke obrade površina kartografskih jedinica na karti boniteta tala Hrvatske
Adsorpcija kalija i amonija u tlima u uvjetima različite vlažnosti
Aktualne značajke razvoja stočarstva u Hrvatskoj
Aktualne značajke obnove i razvoja stočarstva HR HB
Agroekološke značajke istočne Slavonije i Baranje
Achievements in wheat breeding of the Bc Institute for breeding and production of field corps - Zagreb in Croatia
1katica bijela
WTO i hrvatska poljoprivreda
As. Saturejo-Caricetum humilis Trinajstić (1981., nom. sol.) 1999., ass. nov.
Anita
Analiza sezonalnosti cijena povrća na hrvatskom tržištu
Antropogena zbijanja tla i mogući načini njihovog uklanjanja ili ublažavanja
"Rex"
Agrobiološka i tehnološka svojstva kultivara Okatac crni (Vitis vinifera L.)
Alpinumi na javnim zelenim površinama
Application of micropropagation technique in breeding of seasonal and evergreen flowers with examples from SBW international BV tissue culture laboratory
Analiza troškova u tovu kopuna
Aktualne teme u ekonomskom istraživanju poljoprivredne proizvodnje
Autohtone drvenaste vrste kao element naših mediteranskih urbanih zelenih prostora
Atraktanti porodice Tephritidae (diptera)
Analiza ugroženosti svojti iz porodice Orchidaceae u Požeškoj kotlini i okolnom gorju
Analiza manjka vode za razne biljne kulture
Alelopatski utjecaj korovnih vrsta Abutilon theophrasti Med. i Datura stramonium L. na početni razvoj kukuruza
Agriculture, biotechnology, bioethics, and the global FDA
An ecological approach to management of the Mediterranean natural resources
Alternative field crops such as organic niche products review of research and developmental activities in Slovenia
Asocijacija Lolietum multiflorae Dietl et Lehmann 1975 u Hrvatskoj
Agrarizacija zagrebačkoga Gradeca u XV. i XVI. stoljeću
Assessment of genetic variation among advanced lines of "Brassica napus L."
Agroturistička ponuda Zagrebačke županije : ograničenja i mogućnosti
A review on natural sweeter plant - stevia having medicinal and commercial importance
Analiza florističke strukture asocijacije "Cymbalarietum muralis" Görs ex Oberdorfer 1967 ("Parietario-Asplenion") u vegetaciji Hrvatske
Agroturizam u Republici Hrvatskoj i nekim državama Europske unije
Agriturizam u Splitsko-dalmatinskoj županiji u poredbi s Bavarskom
Analiza svjetskog i hrvatskog tržišta maslinovog ulja
Wheat germination and seedlings under PEG-induced conditons
Alohtona flora naselja Jezera na otoku Murteru (Dalmacija, Hrvatska)
Brokula (Brassica oleracoa conv. Botrytis var. Italica)
Bilanca jaja u Hrvatskoj za razdoblje od 1980-1990.
Baze podataka kao izvori informacija
Bonitet mlinske industrije Republike Hrvatske za razdoblje 1976.-1990. godine
Budućnost razvoja hrvatskog vinogradarstva i vinarstva
Biološka i tehnološka svojstva vinske sorte plavac mali
Bonitetno vrednovanje i prijedlog zaštite tala primorsko-goranske regije
Bodur
Biometrička analiza nekih populacija kukuruza
Bonitet zemljišta i ekonomski uvjeti biljne proizvodnje kao zajednički pokazatelji proizvodne sposobnosti zemljišta
Bonitiranje zemljišta u funkciji čuvanja i podizanja plodnosti tla
Bonitetno vrednovanje zemljišta općine Čitluk za uzgoj vinove loze
Biljno hranidbeni kapacitet tala Vranskog polja
Biološke mjere zaštite u proizvodnji gerbera i presadnica rajčice
Breeding wheat for organic cropping system
Branko Britvec, dipl. ing. agr. : (Brckovljani, 25. VII 1926.-Zagreb, 7. VIII 2011.)
Brzina i protok zraka s različitim tipovima raspršivača
Clairette
Characteristics of femur and humerus in Swedish Landrace and Hypor hogs
Crna slavonska pasmina svinja ulazi u fazu izčezavanja
Cvijeće na prostorima Dalmacije u XIX. stoljeću
Cvijeće u pejzažima Mate Celestina Medovića
Cvjetne gredice grada Rijeke
Cvjetne gredice u tradicijskim vrtovima sjeverozapadne Hrvatske
Contamination of Kaštela Bay vineyard soils with heavy metals
Creation and management of the "Adriatic" brand
Can wood ash and bio-fertilizer play a role in organic agriculture?
Composting of wheat straw by using sheep manure and efective microorganisms
Comparison of two soil tillage treatments for winter barley - soybean growing based only on residual nitrogen after soybean
Cvjetne vrste okućnica u zaštićenoj ruralnoj cjelini Krapje
Čimbenici razvoja govedarske proizvodnje i obiteljskih gospodarstava
Čimbenici kvalitete maslinova ulja
Čimbenici iseljavanja seoskog pučanstva u Republici Hrvatskoj
Dipl. ing. agr. Dragutin Jurko
Djelovanje fenpropatrina i clofentezina na pokretne forme Panonychus citri McGregor (Acarina, Tetranychidae)
Drago Palaveršić, dipl. ing. agronomije
Duljina razdoblja do cvatnje flue-cured sorte duhana Podravina
Dinamika populacije faune u proizvodnim i neproizvodnim jabučnicima
Dinamika pojave migratornih nematoda u usjevu soje na lokalitetu Valpovo
Djelotvornost različitih sustava detaljne odvodnje cijevnom drenažom na teškom pseudoglej-glejnom tlu srednje Posavine
Dinamika berbe i prirod cvatova nekih sorti gladiola
Dužina klice i korjenčića u suodnosu s kultivarom i krupnoćom zrna ozime pšenice
Doprinos hranidbe i načina držanja svinja očuvanju okoliša u obiteljskim gospodarstvima
Dorada, prerada i čuvanje poljoprivrednih proizvoda
Dora
Datal bijeli
Dodirne točke i uzajamno prožimanje poljoprivredno-prehrambenih sustava Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske
Dvokrilci (Diptera) značajni za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatske u svijetlu faunističkih istraživanja
Dinamika populacije lisnih uši i njihovih predatora u različitim programima zaštite
Dostignuća na oplemenjivanju i sjemenarstvu krupnosjemenih fabacea u Zagrebu
Dometi prilagodbe i buduća konkurentnost hrvatskog ribarstva prema EU
Drvenasta lucerna - Medicago arborea L. u hrvatskoj flori
Drvoredi kao element građenja prostora
Drvoredi, prostorni identitet grada Osijeka i usmjerenja za buduće prostorno planske odluke
Drvoredi u Osijeku
Drvoredi u Splitu
Drvoredi u Sisku kroz povijest
Drvoredi i obrubno zaštitno zelenilo uz gradske prometnice Dubrovnika
Dvokrilci (Diptera) značajni za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatske u svjetlu faunističkih istraživanja
Dinamika populacija najznačajnijih korovnih vrsta u usjevu kukuruza u području Posavine
Doziranje vode koristeći koeficijent navodnjavanja
Društveno-gospodarski preduvjeti razvitka agroturizma u Zagrebačkoj županiji
Dvokratna primjena smanjenih količina herbicida u špinatu - prinos "minor uses" uporabi
DNA-čip tehnologija
Dinamika usvajanja hraniva i akumulacija suhe tvari konoplje u ovisnosti o gnojidbi dušikom
Dvogodišnji rezultati primjene navodnjavanja kap po kap u proizvodnji šećerne repe na Belju d.d.
Dendroflora okoliša škola u Šibensko-kninskoj županiji
Efikasnost Pm gena otpornosti prema Erysiphe graminis D.C. f. sp. tritici March. u Hrvatskoj za razdoblje od 1968. do 1991. godine
Eksploatacijska pouzdanost regeneriranih glava traktorskih motora hladnim zavarivanjem
Ekologija u službi hrvatskog vinogradarstva
Ekonomska opravdanost uzgoja ždrebadi hrvatskog hladnokrvnjaka na obiteljskom gospodarstvu
Economic trends (directions) in EU agriculture
Ekonomska isplativost proizvodnje kupina (Rubus fruticosus) na obiteljskom gospodarstvu
Ekološki prihvatljiva poljoprivredna proizvodnja
Ekološki prihvatljiva poljoprivredna proizvodnja ili sistem biološke poljoprivrede
Ekonomske integracije u Europi i razvoj poljoprivrede
Estetsko-dekorativna funkcija cvjetnih biljaka u oblikovanju krajobraza
Efikasnost proizvodnje artičoke na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Evaluacijski i integracijski elementi pri izgradnji info sustava u poljodjelstvu
Endemične biljke na travnjacima obiteljskih gospodarstava u Istri
Ekonomska uspješnost uzgoja muznih krava na primjeru Istre
Ekonomska ocjena poslovnog razvitka obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
Effects of the second crop on maize yield and yield components in organic agriculture
Effect of stone meal on control of seed-borne diseases in wheat
Effect of orifice wear of boom sprayer nozzles on spray characteristic
Effects of homofermentative lactic acid bacterial inoculant on the fermentation and aerobic stability of second crop maize silage
Effect of sowing date on the growth and yield of sweet pepper (Capsicum arunum L.)
Ekološko zbrinjavanje aktivnog mulja prehrambene industrije
Ekonomska efikasnost pčelarsko-maslinarskog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
Ekološko maslinarstvo : izazov 21. stoljeća
Energetska potrošnja pri usitnjavanju kukuruza i sojine sačme
Ekonomika i proizvodnja začinske paprike (Capsicum annuum L.) na OPG-u Đambić iz Đakova
Effect of weed density (Euphorbia heterophylla) on the performance of popcorn maize (Zea mays var.everta)
Ekonomika uzgoja kupusa na obiteljskom gospodarstvu
Ekološke značajke samoniklih, morfološki atraktivnih travnjačkih svojti Ćićarije (Hrvatska)
Evaluation of growth and pollen viability in relation to fruit set among five varieties of tomato grown in Nigeria
E-marketing u hrvatskom agrobiznisu
Eksploatacijske značajke različitih kombajna za berbu grožđa
Economic evalulation of tobacco varieties of tobacco type "prilep"
Frankliniella occidentalis (Perg.) (Thysanoptera, Thripidae)
Facelija - Phacelia tanacetifolia Benth. privlači pažnju znanstvenika i poljoprivrednika
Funkcija Hrvatskog zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo i prilagodba europskim integracijama
Financiranje i računovodstveno porezni sustav hrvatskog poljodjelstva
Fitocenološke značajke livada rane pahovke - Arrhenatherum elatius (L) Beauv. u gorskim dijelovima Like (Hrvatska)
Fitocenološka analiza pašnjačke zajednice sitnih vlasulja - as. Festucetum illyricae-valesiacae (Ht 1962) Trinajstić, comb. nov. et nom. corr.
Fitocenološke značajke pašnjačke asocijacije Brachypodio-Cymbopogonetum hirti h-ić. 1961
Floristička analiza as. Impatienti-Solidadaginetum M. Moor 1958 (Calystegion sepium) u Međimurju
Fitocenološko-sintaksonomska analiza močvarnih livada Nacionalnog parka Plitvička jezera
Floristička i sintaksonomska analiza asocijacije Koelerio pyramidatae-Brachypodietum rupestris Trinajstić ass. Nov.
Flora pašnjaka na obiteljskim gospodarstvima u Istri: Lamiaceae
Florističke značajke pregonskih pašnjaka u punteri (Istra)
Fitocenološko-sintaksonomske značajke vrste Sesleria sadleriana Janka u Hrvatskoj
Flora i vegetacija Drežničkog polja
Fauna vrsta Tephritinae (Tephritidae, Diptera) sakupljenih u primorskoj Hrvatskoj tijekom 2005. i 2006. godine
Food without fossil fuels now
Flower production of gerbera cultivars in two soilless substrates
Florističke značajke suhih travnjaka Požeške kotline
Flora Babine gore u Kordunu (središnja Hrvatska)
Fenotipska karakterizacija autohtonih sojeva Sinorhizobium meliloti strains
Flora Nakovanske visoravni i okolice (poluotok Pelješac)
Gospodarsko biološke osobine Bc hibrida kukuruza FAO grupe 100-300, s obzirom na njihovo korištenje za silažu
Gospodarsko biološke osobine Bc hibrida kukuruza u postrnoj sjetvi, s obzirom na njihovo korištenje za silažu
Gospodarska svojstva komercijalnih selekcija hibridnog kukuruza Instituta Zagreb
Genetika kao osnova oplemenjivanja bilja i sjemenarstva
Gubici grožđa pri ručnoj i strojnoj berbi kultivara Graševina bijela (Vitis vinifera L.)
Genetske specifičnosti mineralne ishrane sorata jabuka
Gospodarska i tehnološka vrijednost sorti vinove loze za proizvodnju bijelih vina
Gustoća rasada Flu-cured duhana i kvaliteta sadnica
Gospodarske smjernice hrvatskog poljodjelstva u svjetlu svjetskih integracija
Genetičko inženjerstvo
Genetički preinačene kulture u zaštiti bilja
Geoinformatička obrada pedoloških podataka za uzgoj povrća na području Sisačko-moslavačke županije
Gospodarsko biološke osobine Bc hibrida kukuruza Fao grupe 400-600, s obzirom na njihovo korištenje za silažu
Glavne strateške pozicije u aktualnim pregovorima o poljoprivredi u sklopu WTO-a
Gradski drvored - simbol i zbilja
Gradski drvoredi Pule - stogodišnji ures grada
Gustav Bohutinsky agronom, genetičar i oplemenjivač bilja
Genetic variability, character association and genetic divergence in mungbean (Vigna radiate L. Wilczek)
Growth and yield attributes of Zea mays L. and Vigna unguiculata L. (Walp) to different densities of Tithonia diversifolia (Helms) A. gray
Gnojidba poljoprivrednih površina primjenom GIS-a i načela elektrovodljivosti tla
Genotype x environment interaction and agronomic performance of winter wheat cultivars grown in semiarid conditions
Hranidbeno biološke osobine Bc hibrida kukuruza u proizvodnji silaže
Hrvatski izvoz i uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
Hrvatske poljodjelsko-gospodarske obljetnice i spomendani
Hrvatsko voćarstvo pred novim odrednicama
Hrvatski sjemenski program
Hrvatska poljoprivredna politika
HPLC određivanje katehina u sjemenkama grožđa sorte plavac mali
Hrvati u svijetu - na ponos domovini
Harvest date and concentration of some higher alcohols in white wines
Hortikulturno uređenje rive lošinjskih kapetana u Malom Lošinju
Hrvatska vanjskotrgovinska razmjena poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
Hrvatski eko-proizvodi na tržištu EU
Hortikulturna flora okućnica zadarskog arhipelaga
Integralna zaštita vinove loze
Istraživanje kvalitete rada pri ručnoj i strojnoj berbi grožđa sorte merlot crni
Istraživanje kvalitete rada pri ručnoj i strojnoj berbi grožđa sorte merlot crni
Istraživanje korelativnih odnosa u otpornosti pšenice u stadiju mladih biljčica i odraslom stadiju na Leptosphaeria nodorum
Integralna zaštita, nova alternativa u suzbijanju štetnika i bolesti
Istraživanje odnosa klaoničke mase i mesnatosti svinja
Info sustavi u području agrokompleksa
Importance of determination of macro and micro elements in wine
Introdukcija kultivara artičoke u Dalmaciji
Izgledi za ekonomičniju proizvodnju svinjetine
Iskorištavanje autohtonih vrsta roda Medicago, Trifolium, Lotus, Festuca i Dactylis u oplemenjivanju
Inventarizacija drvoreda grada Zadra
Izvorno zelenilo u službi očuvanja ruralnog ambijenta na primjeru Konavala
Izbor biljnih vrsta za krovne vrtove
Impacts of GMOS on organic agriculture
Integralni razvoj sela u području od posebne državne skrbi
Izvori rizika i strategije upravljanja rizikom na vinogradsko-vinarskim gospodarstvima u Dalmaciji
Ideje Nikole Škrlca Lomničkog o unapređenju poljoprivredne proizvodnje i promjenama agrarno-ekonomskih odnosa
Inventarizacija ukrasnog bilja u interijerima odabranih hotelsko-ugostiteljskih objekata na području grada Zadra
In exploitation of genetic diversity in potato breeding
Influence of mucuna fallow on turmeric performance, weed flora diversity and soil fertility
Istraživanje utjecaja svinjogojske farme na kvalitetu podzemne vode
Inter-populacijska varijabilnost u nicanju korovne vrste Abutilon theophrasti med.
Informacijski sustav - temelj učinkovite zemljišne politike RH
Iskustvo i praksa razvoja agroturizma u Europi te njegov utjecaj na Hrvatsku
Jednogodišnje cvijeće u javnim nasadima Međimurja
Kemijski i mikrobiološki efekti zračenja humusnog supstrata gama zrakama
Kretanje koncentracije progesterona u perifernoj krvi nazimica u razdoblju prije nastupa puberteta
Korištenje prikrivene genetske varijabilnosti kukuruza primjenom rekurentne selekcije
Kvantitativna svojstva domaćih populacija bijele lupine
Karakteristike i specifičnosti zdravstvene potrošnje poljoprivrednika u Hrvatskoj
Kemijsko prorijeđivanje plodova jabuka sorte Idared
Kupusna kila - problem intenzivnog uzgoja kupusnjača
Klasifikacija oštećenja tala Hrvatske
Korovi
Kukuruz šećerac u nas neopravdano zapostavljeno povrće
Kemijski sastav plodova nekih sorata bresaka u ekološkim uvjetima Ravnih Kotara
Korelacija vegetativne faze, prinosa i kvalitete sorte flue-cured duhana Drava
Kalkulacija proizvodnje krumpira (Solanum tuberosum L.) na obiteljskom poljodjelskom gospodarstvu
Korovna flora u proizvodnim uvjetima prave kamilice i paprene metvice
Kukuruz šećerac, prerada i konzerviranje zamrzavanjem
Kultura krajobraza u obavljanju svoje društvene funkcije u nas
Kultura krajobraza u obavljanju svoje društvene funkcije u nas
Komentar karte boniteta tala istočne Hrvatske
Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera LeConte - Col.: Chrysomelidae)
Korelacija prinosa i kakvoće flue-cured sorte duhana DG10
Kalkulacija proizvodnje krizantema na obiteljskom poljodjelskom gospodarstvu
Kakvoća i vrijednost polovica tovljenika proizvedenih od domaće i uvezene prasadi
Kemijske značajke nekih tipoloških jedinica tla Medvednice i odnos prema FAO/UNESCO legendi
Korelacija između prinosa hibrida kukuruza kod pokusa na više lokacija
Korelacije između srednje vrijednosti i parametara stabilnosti za prinos zrna kod novostvorenih hibrida kukuruza
Koncepcija razvoja poljoprivrede cresko-lošinjskog otočja
Kako koristimo proizvodni potencijal novih ozimih sorti pšenice u Jugoslaviji i kako povećati ukupnu proizvodnju
Korovna flora u postrnom suncokretu na području Slavonije
Kopneni ekosustavi Hrvatske
Krajobrazno uređenje: infrastrukturna gradnja Branimirove ulice od Avenije Marina Držića do Heinzelove ulice
Kvaliteta i europski standardi za sadnice drveća u gradskom prostoru
Kretanja u svinjogojstvu na području Hrvatske 1994-2003
Konzervacijska obrada tla u europskim zemljama
Korovna flora livada Plešivičkog prigorja (sz Hrvatska)
Kakvoća kiselog kupusa "ribanca" iz Ogulina
Križevci College of Agriculture contribution to sustainable and organic agriculture education
Korovna flora vrtova Plešivičkog prigorja (SZ Hrvatska)
Kemijske karakteristike populacija maslačaka s križevačkog i riječkog područja
Količina i kakvoća šampinjona (Agaricus bisporus) s obzirom na upotrebu dva različita tipa micelija
Kvaliteta presadnica zelene salate (Lactuta sativa) i čubra (Satureja hortensis)
Kontrola genetskog identiteta elektroforezom proteina pri sortnoj reprodukciji pšenice
Korelacijska analiza nekih produktivnih osobina PKB sorata ozime pšenice
Kompetitivna analiza proizvodnje jaja u stajskom sustavu držanja
Klijanje i dormantnost kod mahunarki
Livade rane pahovke - Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. uz Savu u Zagrebu
Livade rane pahovke s gomoljastom končarom - As. Filipendulo vulgaris-arrhenatheretum Hundt et Huebl (Arrhenatherion) u Hrvatskoj
Land degradation assessment under different uses : implications on soil productivity and food security
Mikoriza u uzgoju povrća
Modularna filozofija implementacije ekspertnih sustava
Metoda ekoloških istraživanja u spontanim i antropogenim ekosustavima
Mehaniziranje procesa proizvodnje na obiteljskim gospodarstvima Hrvatske
Merlot crni
Mjesto i uloga stoke sitnog zuba u protupožarnoj preventivi na mediteranskom području Republike Hrvatske
Mogućnosti suzbijanja korova u soji
Mogućnosti povećanja proizvodnje mlijeka po 1 HA obradive površine uvođenjem u plodored smjese suncokreta (Helianthus annuss) i hibridnog sirka (Sorghum sp., "Sioux")
Mogućnosti uštede energije u proizvodnji pšenice racionalnom organizacijom rada i sredstava
Međuzavisnost troškova i proizvodnje u poljoprivredi
Mogućnost povećanja proizvodnje mlijeka i mesa uvođenjem u plodored suncokreta (Helianthus annuus) kao međuusjeva
Model integracije informacijskih i komunikacijskih resursa u Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu
Multisenzorični vrt
Monitoring tla za zaštitu kopnenih ekosustava parkova prirode u Hrvatskoj
Mogućnosti podizanja drvoreda unutar gradskih aglomeracija
Morfološke karakteristike biljnog materijala kao mjera za odabir biljnih vrsta u krajobrazu
Maslinovo ulje
Medonosne boljne vrste Plešivičkog prigorja
Mogućnosti razvoja poljoprivrede u južnoj Hercegovini
Mikrobiološke karakteristike različitih tipova tala zapadne Hercegovine
Mogućnosti poljoprivrede i seoskog područja općine Bednja
Modeliranje rasta u svinja
Mišljenja i stavovi stanovnika o razvoju vinogradarstva u kalničkom kraju
Medonosno bilje kamenjarskih pašnjaka otoka Krka, Cresa i Paga
Mineralni dušik u tlu i procjednoj vodi u uvjetima intenzivne ratarske proizvodnje na lokaciji Vinokovščak
Model interpretacijske baze zemljišnih resursa Osječko-baranjske županije
Metode prekidanja dormantnosti sjemena bijele lobode (Chenopodium album L.)
Mediji kao sredstvo informiranja poljoprivrednika
Mehanički otpor tla u vinogradima različite starosti
Model generiranja karte buke pri radu tehničkog sustava za usitnjavanje biljne mase Point Krigging metodom
Major technological properties of some oriental varieties of Yaka tobacco
Način izvođenja berbe grožđa i kretanje metanola u bijelim vinima
Nove tehnologije u oplemenjivanju poljoprivrednog bilja
Neka svojstva F 1 križanaca američke flue-cured sorte duhana NC 13 otpornih prema plamenjači
Neka svojstva polenskih dihaploida križanca flue-cured duhana GV3 x NC 567
Neka svojstva potomstva križanca flue-cured duhana GV3xDelgold
Nedostaci vode i njihov utjecaj na prinos kukuruza u 1993. i 1994. godini na području Vinkovaca
Namjenska pedološka karta Republike Hrvatske i njena uporaba
Neki elementi proizvodnje i spremanja najvažnijih krmnih kultura
Neke karakteristike sorte flue-cured duhana Virginia D
Neke karakteristike američke linije flue-cured duhana NC 744
Neki elementi obnavljanja obiteljskih gospodarstava Dalmacije
Neka svojstva sorte flue-cured duhana V76 i linija u kojima je korištena njena otpornost prema PVY
Nove sorte jarog pivarskog ječma
Nametnici ili "štetočinje"?
Nomenklaturno-sintaksonomska revizija asocijacije "Deschampsietum mediae illyricum" (Zeidler) H-ić 1963 u Hrvatskoj
Nomenklaturno-sintaksonomska revizija as. "Drypeto-Linarietum parviflorae Horvatić et Domac 1957" (Peltarion alliceae)
Neki kriteriji odabira uresnog bilja za sadnju
Nomenklaturno-sintaksonomska revizija hrvatskih firmetuma
Novi prilog poznavanju florističkog sastava as. Saturejo subspicatae-caricetum humilis Trinajstić (1999) 2007, nom. corr. hoc loco iz Hrvatske i Bosne
Nalazište hrvatske perunike (Iris croatica Horvat et Horvat, M.) u Požeškoj kotlini
Nutritivna vrijednost pet kultivara rajčice uzgojene na kamenoj vuni
Novi podaci o florističkom sastavu as. "Filipendulo vulgari Arrhenatheretum" Hund et Hübl 1983 u Hrvatskoj
Navike hrvatskih studenata u potrošnji brze hrane
Nalazišta vrste Fritillaria orientalis Adams (Liliaceae) na Papuku i Krndiji
Nematode - bioindikatori promjena u agroekosustavu
Nalaz crne truleži, antraknoze i sive plijesni na plodovima mandarine nakon berbe
Neki tehnološki čimbenici i ekonomski rezultati pri uzgoju sjemenskog krumpira
O nekim uzrocima visokih cijena u poljoprivredi Jugoslavije
Ostaci insekticida u stakleničkoj proizvodnji krastavaca
Odvodnja teških tala rigolanjem i bauliranjem
Održivost i čuvanje glavatog radića
Odrazi agrotehničkih zahvata na maslinarsku proizvodnju
Osvrt na stanje i mogućnosti poljodjelstva Hrvatskog zagorja
Osobitosti povrćarske proizvodnje u Hrvatskoj
Obiteljsko gospodarstvo
Osvrt na agroekonomske radove dr. sc. Jure Petričevića
Objektni pristup modeliranju dizajna sigurnosnog kriptografskog modela
Oplemenjivanje ozime pšenice u Hrvatskoj 1904-1998. s posebnim osvrtom na sortu Sirban prolifik i proizvodnju
Osobine takovčanke - nove sorte ozimne pšenice
Osjetljivost američke sorte duhana McNair 944 prema PVY ocijenjena u uvjetima prirodne infekcije u polju
Obradive poljoprivredne površine - baza proizvodnje
O mogućnostima udomaćenja japanskog pivca Popillia japonica Newman (Col., Scarabaeidae) u Hrvatskoj
Opasnost od erozije tla vodom na poljoprivrednom zemljištu u agroregijama Hrvatske
Odnosi i raspodjela tkiva kod svinja kao čimbenici konkurentnosti na tržištu svinjskog mesa
Osječki cvjetnjaci u doba secesije
Orijentacija i kretanje slijepih
Odabir bilja prema ukusu korisnika gradskog prostora
Odabir bilja i prostor
Odabir biljnog materijala u povijesti krajobraza
Oplemenjivanje bilja, proizvodnja hrane i održiva poljoprivreda
Ocjena kultivara endivije u ljetno-jesenskom roku uzgoja
Onečišćenost tala geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci teškim kovinama
Organic agriculture can feed the world
Organic farming and ecotourism
Organic agriculture
Organically grown buckwheat as a healthy food and a source of natural antioxidants
Organic animal keeping in Slavonia and Baranya
Obilježja tržišta pakirane salate u Zagrebu
Otpadna jestiva ulja iz ugostiteljskih objekata skupine "restorani"
Organizacija i ekonomika proizvodnje ozimog ječma na PZ Korođ
Otrovne i alergene biljne vrste u školskim vrtovima grada Samobora
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva u Republici Hrvatskoj u okviru zakona o zaštiti okoliša u poljoprivrednoj proizvodnji Europske unije
Odrednice dnevne potrošnje svježeg voća na zagrebačkom tržištu
Prof. dr. Većeslav Pavlek (27.09.1915-21.06.1990.)
Problemi i suzbijanje nematoda (Meloidogyne spp.) u staklenicima
Problemi ekonomike kod proizvodnje merkantilnog krumpira
Polimorfizam transferina i hemoglobina podolskog goveda
Pregled proizvodnje i prometa, klasiranje i pakiranje sjemena cvijeća, lukovica i gomolja cvijeća, te sadnica ruža
Pepelnica ruže
Prestrukturiranje institucija znanosti i obrazovanja (na primjeru Poljoprivrednog instituta u Križevcima)
Primjena integralne zaštite voćaka u Europi
Prijedlog programa razvoja sela i poljoprivrede
Poljoprivredna savjetodavna služba Republike Hrvatske
Prvi znanstveno-istraživački i stručni rad u poljoprivredi kod nas
Prognoziranje pojave fiziološke bolesti gorke pjege na plodovima jabuka Golden Delicious i Idared
Populacija crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi Koch) u sistemu integralne zaštite kruške
Podneblje i ostale prirodne osobitosti u okolišu meteorologijske postaje Lividraga (Gorski kotar)
Periodična karakterizacija acidifikacije šumskih tala na kršu Hrvatske
Prilog istraživanju količine i tijeka biogenih elemenata u organičnom horizontu brezovih (Betula pendula Roth) i bukovih (Fagus sylvatica L.) sastojina na Papuku ovisno o vrsti drveća i elementima reljefa
Pregled istraživanja profesora M. Gračanina u fizici tla i današnje stanje znanosti na tom području
Prilog sistematici i klasifikaciji hidromorfnih tala Hrvatske
Prilog poznavanju ekoloških odnosa u zagrebačkom gradskom raslinstvu
Perspektive razvoja poljoprivrede
Promjena brzine sušenja zrna kukuruza u zavisnosti o hibridu
Promjena brzine sušenja zrna kukuruza u zavisnosti o hibridu
Područja i podpodručja geomorfoloških grupa tala i osvrt na način njihovog iskorištavanja u Hrvatskoj
Prilog poboljšanju procjene zemljišta u komasaciji
Pedogenetski čimbenici i bonitet tala
Prof. dr. sc. Nikola Šerman
Prinos poznavanju pedoloških svojstava travnjačke i šumske vegetacije Samoborskoga gorja
Program oplemenjivanja jare zobi u Bc institutu, d.d., Zagreb
Pravci razvoja mediteranskog poljodjelstva Republike Hrvatske
Pomoekologija Slavonije i Baranje
Promjene N, P, K hraniva u etapnoj razgradnji gnojnice
Proizvodnja i prerada mlijeka u Hrvatskoj
Promišljeno opremanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Hrvatske
Poljoprivredno obiteljsko gospodarstvo
Prilog istraživanju osjetljivosti cvjetnih pupova sorti bresaka i nektarina na niske zimske temperature
Primadur
Procjena pogodnosti tla Kaštelanskog polja za izbor loznih podloga
Prilagodba proizvodnje novih hibrida kukuruza agroekološkim i socioekonomskim specifičnostima istočne Hrvatske
Prijedlog ekonomske politike hrvatske države za poljoprivredu
Potrebe, mogućnosti proizvodnje i konkurentnost domaće proizvedenog povrtnog sjemena
Pedološke značajke otoka Krka
Prognoza pojave lisnog minera Leucoptera malifoliella Costa (Lepitoptera: Lyonetidae) u voćnjaku
Podosphaera leucotricha i reakcija nekih kultivara jabuka
Primjena GIS tehnologije na primjeru višenamjenskog vrednovanja prostora Brodsko-posavske županije
Proizvodnja svinjetine na početku 21. stoljeća
Pedofizikalna i mehanička svojstva hidromelioriranih tala srednje Posavine
Problemi upravljanja u vinogradarsko-vinarskim obiteljskim gospodarstvima u Hercegovini
Proučavanje strukture utroška energije u proizvodnji rane rajčice
Prijedlog za unapređivanje govedarstva u Hrvatskoj
Pojava značajnih šteta od šljivinog svrdlaša (Rhynchitidae: Rhynchites auratus) na višnjama
Prinos rajčice u zavisnosti od gnojidbe
Problemi proizvodnje mlijeka u Hrvatskoj
Poljoprivredne površine u Hrvatskoj u razdoblju od 1965. do 1987. godine
Promjene u potrošnji pesticida na društvenim poljoprivrednim gospodarstvima u Hrvatskoj
Populacija nematoda u rizosferi pšenice u Baranji
Prilagodba hrvatskog slatkovodnog ribarstva europskim integracijama
Prilagodba hrvatskog vinogradarstva i vinarstva prema EU
Požari u maslinicima Južne Dalmacije
Prilog obnovi turopoljske pasmine svinja
Procjena pogodnosti tala čitlučkog kraja za razvoj vinogradarstva
Profitabilnost proizvodnje matičnjaka (Melissa officinalis L.) i nevena (Calendula officinalis L.) na obiteljskom gospodarsvu
Pristup dizajniranju glavnog trga u Skopju
Primjena sezonskog cvijeća i trajnica na zelenim površinama grada Mostara
Potencijal tržišta ribe u Federaciji Bosne i Hercegovine
Povijesni drvoredi - nekad i danas
Prvi drvoredi i šetališta u Mostaru
Prvi drvoredi u Splitu
Propadanje drvoreda u gradu Zagrebu kao posljedica posipanja ulica i trgova solju
Povećanje dohotka u povrćarskoj proizvodnji na obiteljskim gospodarstvima Istre
Primjena autohtonog bilja u uređenju gradskih prostora
Preporučene vrste biljaka za školski okoliš
Prenamjena zelenih površina na prostoru budućeg pothodnika i pjašačko-biciklističke staze u naseljima Trokut-Trnsko
Ponašanje i stavovi potrošača na zagrebačkom tržištu kiselog kupusa
Potreba i mogućnost navodnjavanja poljoprivrednih kultura u sjevernom dijelu Republike Hrvatske
Promjene pedoloških značajki Đurđevačkih pijesaka uzrokovane revitalizacijom
Politika ruralnog razvitka
Prilog sintaksonomskoj analizi travnjačke asocijacije Euphorbio niceensi-chrysopogonetum grylli H.ić (1956) 1958, nom. inv.
Ponašanje i stavovi potrošača na zagrebačkom tržištu slavonskog kulena
Prilog poznavanju medonosnog bilja Hrvatske
Prijedlog strategije razvoja vinogradarstva i vinarstva u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Perspektive hrvatske industrije mesa peradi
Prof. dr. sc. Zdravko Martinić-Jerčić
Prospects and limits of botanical insecticides in organic farming
Potential for development of organic agriculture in the Sisak-Moslavina County
Preserving biodiversity of cultivated vegetable species in Croatia
Promjena stanja humanizacije u šumi bukve i jele (Calamintho-Abieti-Fagetum-Ht. 1938) na kršu zapadne Hrvatske
Pregled istraživanja šest sorata vinove loze u Istri
Procjena rizika od kukuruzne zlatice Diabrotica virgifera virgifera LeConte na području Moslavine
Pogodnost tala Dalmacije za uzgoj maslina
Povijest i mogućnosti primjene mirisne ljubičice
Ponašanje i stavovi potrošača o brzoj hrani
Proizvodne karakteristike maslinarsko-uljarske djelatnosti u Istarskoj županiji
Pedološke, geološke i geokemijske značajke lokacija uključenih u projekt geokemijskog kartiranja poljoprivrednog zemljišta i pašnjaka u Republici Hrvatskoj
Prirodoznanstvena identifikacija i klasifikacija šumskih ekosustava hrvatskog krškog područja
Promocija u funkciji razvoja vinarskog sektora u Istri
Potreba primjene navodnjavanja na administrativnom području grada Rijeke
Pregled stanja i mogućnosti razvoja poljoprivrede u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Povijesni pregled uzgoja varaždinskog zelja do aktualne zaštite izvornosti
Pregled korovne flore voćnjaka jabuke na području Brodsko-posavske županije
Percepcija poljoprivrednih proizvođača o sustavu knjigovodstva
Prof dr.sc. Petar Maleš : (Šibenik, 29. 06. 1937. – Split, 29. 09. 2012.) : in memoriam
Prof. dr. sc. Dijana Vego : (Mostar, 14.09.1967. – Mostar, 03.12.2013.) : in memoriam
Physicochemical parameters of winter savory (Satureja montana L.) honey
Preferencije potrošača i zastupljenost voćnih vina u ugostiteljskoj ponudi na zagrebačkom području
Prostorna varijabilnost fizikalnih svojstava pseudogleja na zaravni
Poljoprivredna proizvodnja u Varaždinskoj županiji u 2015. godini
Proizvodnja i skladištenje sjemena duhana
Prinos sjemena i suhe stabljike konoplje u ovisnosti o sorti i gustoći sklopa
Preliminary evaluation of grain amaranth (Amaranthus spp.) accessions for drought tolerance by multivariate technique
Predsušenje lista stevije (Stevia rebaudiana) kao dodatka za krmne smjese uporabom niskoenergetskog laserskog zračenja
Phaeoacremonium vrste u vinovoj lozi sa simptomima eske i Petrijeve bolesti
Poznavanje domaćih životinja kod učenika nižih razreda osnovnih škola Grada Zagreba
Prof. dr. sc. Dubravka Premužić : (Beograd, 18. veljače 1928., Zagreb, 12. siječnja 2017.) : [in memoriam]
Primjena inertnog prašiva dijatomejske zemlje u kontroli žitnog kukuljičara Rhyzopertha dominica Fab. (Coleoptera: Bostrichidae) na sortama pšenice, raži i zobi
Primjena infracrvene termografije u dijagnostici elektromotora na transporterima
Proizvodnja češnjaka na obiteljskom gospodarstvu
Quality characteristics of some winter wheat varieties in 2014/2015
Razvoj i aktualni problemi proizvodnje i plasmana voća u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na jabuku
Rahljenje (rigolanje) tla s buldozerom
Regeneracija kultivara C 104 Burley duhana iz meristema i primordijalnih listića aksilarnih pupova
Reguliranje vlažnosti substrata u uzgoju gerbera
Regionalizacija uzgoja jabuke u Hrvatskoj
Razlike u broju sjemenki u gramu duhanskog sjemena
Razvoj vinogradarstva i vinarstva na otocima
Režim vlažnosti hidromelioriranog vertičnog amfigleja u Srednjoj Posavini
Racionalna predsjetvena priprema tla rotirajućim oruđima
Razina troškova proizvodnje mlijeka
Reakcija graška (Pisum sativum spp. arvense L.) na rok sjetve, sklop i gnojidbu dušikom na području Osijeka
Revitalizacija starog grada - povijesne jezgre Varaždina
Reakcija tla
Rijetke i ugrožene biljke otoka Paga
Razvojne tendencije u minimalnoj obradi tla, primjena čizel pluga i "parapluga", konzervacijska obrada tla i neka njezina obilježja
Resolving the 10,000 - year conflict between agriculture and nature
Rasprostranjenost crvene djeteline (Trifolium pratense L.) u Hrvatskoj
Raširenost i intenzitet zaraze rajčice gljivom Passalora fulva uzročnikom baršunaste plijesni lista rajčice u Hrvatskoj
Residual effect of mucuna on the growth of sesame (Sesamum radiatum Schum) at different plant spacing
Rast i razvoj mirisne ljubičice ovisno o supstratu i gnojidbi
Razlika u prinosu i kakvoći sjemena pšenice dobivenog sjetvom certificiranog sjemena i požetog materijala
Razvoj uzgoja mandarina i ostalih agruma u dolini Neretve
Rast i prinos graška (Pisum sativum L.) pod utjecajem bakterizacije i gnojidbe dušikom
Struktura uposlenosti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj
Suzbijanje truleži stabljike kukuruza putem oplemenjivanja
Stanje i perspektive genetičko-oplemenjivačkih programa osnovnih ratarskih kultura
Svjetska trgovina voćem i povrćem
Sadržaj slobodnih aminokiselina u moštu i vinu plavac
Stanje tržišta voća i povrća u Jugoslaviji
Samodostatnost hrvatskog poljodjeljstva
Standardi predupravljačkih veličina poljoprivrednog sektora Republike Hrvtaske
Strojna rezidba i usitnjavanje rozgve u vinogradima
Socio-ekonomska obilježja obiteljskih gospodarstava zagrebačke regije
Suzbijanje štetnih insekata uskladištenih poljoprivrednih proizvoda ugljik dioksidom
Stanje u agraru Republike Hrvatske
Strategija razvoja ratarske proizvodnje
Stanje i mogućnost razvoja ukrasnog vrtlarstva u Hrvatskoj
Stanje i problemi zaštite bilja u Republici Hrvatskoj
Sorte ozime pšenice u Hrvatskoj za optimalne i prihvatljive rokove sjetve
Stanje tala i obrađenost poljoprivrednih površina u Hrvatskoj
Struktura troškova i prihoda od uzgoja koza na obiteljskom gospodarstvu
Suzbijanje jabukovog savijača (Cydia pomonella) metodom konfuzije
Sensory characteristics of Chardonnay wines during bottle aging
Soil classification for the needs of spatial planning in Croatia
Suzbijanje lisnih uši u voćnjacima jabuke
Stanje i perspektive izvoza vina iz Jugoslavije
Svojstva križanca Flue-Cured duhana IH-75 i linija odabranih u njegovom potomstvu
Stanje pedoloških informacija i potrebe zaštite tla u Hrvatskoj
Suncožarne rane na deblima javora u zagrebačkim drvoredima
Suzbijanje mahovine
Specifičnosti poljoprivrede i važnost agroekonomske struke u tržišnim uvjetima poljoprivredne proizvodnje
Sustavi konzervacijske obrade tla u Europi
Sustavi konzervacijske obrade tla i usjevi
Svjetska referentna osnovica za tlo (WRB) s primjerima korištenja u Hrvatskoj
Smanjenje izduživanja presadnica začinskog bilja mehanički izazvanim stresom
Smjernice zajedničke poljoprivredne politike Europske unije nakon 2013. godine
Samodostatnost Republike Hrvatske u proizvodnji grožđa i vina
Socioekonomske promjene u ruralnom području Istarske županije
Samonikla flora pokušališta "Jazbina" u Zagrebu
Samoregulacija sklopa, odnos ženskih i muških biljaka i morfološka svojstva industrijske konoplje u ovisnosti o gustoći sjetve i gnojidbi dušikom
Stability of quality parameters of winter wheat in different environmental conditions
Simbiotska fiksacija dušika u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji
Stanovnici o trgovima kao javnim gradskim površinama : primjer Zagreba, Rijeke i Zadra
Starost traktora kao čimbenik proizvedene razine buke
SEKEM : holistički pristup samoodrživosti
Šume pitomog kestena (Castanea sativa) i svojstva njihovih staništa na eolskom geološkom supstratu u Kalničkom prigorju
Što je vinogradarski katastar?
Šetališta nekih hrvatskih gradova
Štete od mraza tijekom siječnja 1985. godine u Italiji i postupci za rekonstrukciju i obnovu maslinika
Štetna entomofauna drvoreda i parkova grada Zagreba
Teške kovine u tlima općine Glina
Tla - ugroženi dio čovjekova okoliša
Tendencije razvoja povrćarske proizvodnje u svijetu s osvrtom na bivšu Jugoslaviju
Termini antičke agrikulture u suvremenoj kulturi i civilizaciji
Trajnost nekih kultivara (Vitis vinifera L.) na podlozi Berlandieri x Riparia Kober 5 BB
Tlo u prostornom planu hrvatskog poljodjelstva
Tržištvo (marketing) u poljodjelstvu
Tla krških polja i krševita tla Like
Tla Kaštelanskog zaljeva i problem njihove zaštite
Temeljne značajke marketinga hercegovačkih vina
Trendovi proizvodnje uljarica u SFRJ
Tradicionalni cvjetnjaci u Skoplju
Teorija boja
Typological investigations of vegetation and soil as a basis for land classification and evaluation
Taksonomska analiza hortikulturne flore seoskih cvjetnjaka središnjeg dijela Bilogorske Podravine
Tržište mlijeka i uloga obiteljskih gospodarstava u njegovom razvitku
Trifolio cincti-Cynosuretum cristati Trinajstić, ass. nov. (Trifolio-Hordeion secalini) u vegetaciji vlažnih livada otoka Krka (Hrvatska)
Travnjaci as. Koelerio macranthae-Brachypodietum retusi Trinajstić, ass. nov. u Hrvatskom primorju
The simulation model for cost-benefit analysis on organic farms
Troškovi mehanizacije u voćarskoj proizvodnji
Tržište mlijeka i mliječnih prerađevina u jugozapadnoj Bosni
The role of IFOAM AgriBioMediterraneo organization in development of the organic agriculture on the Mediterranean
The organic plant production trends in North-eastern Croatia
The economic sustainability of second crops implementation in organic maize production
Teški metali u antropogenom tlu i procjednoj vodi u voćnjaku jabuka na području donjeg Međimurja
Traits of 25 winter wheat varieties grown in Croatia in the last 100 years
Tehnički i tehnološki čimbenici gnojidbe primjenom GIS tehnologije u poljoprivredi
Uzroci brzog propadanja lucerišta u našim agroekološkim uvjetima
Utjecaj niskih temperatura na oštećenje cvatnih pupova i cvjetova kruške
Utjecaj gnojidbe dušikom na prinos i koncentraciju nitrata u salati uzgajanoj u stakleniku
Utjecaj gnojidbe na koncentraciju biogenih elemenata u lišću Malvazije istarske bijele
Upotreba vlagomjera NIR "on line" u tehnološkim linijama mješaonica stočne hrane
Utjecaj dužine lucnjeva na prirod i kakvoću grožđa sorte Cabernet sauvignon u vinogorju Bujštine
Utjecaj sastava obroka i načina ishrane u ranoj laktaciji na tjelesnu masu i plodnost visokomliječnih krava
Utjecaj povećanih količina N, P, K hraniva na prinos kukuruza hibrida Bc 488
Uloga pčela u sjemenarstvu
Utjecaj sorte, podloge i međupodloge na klijavost i energiju klijavosti polena jabuke
Utjecaj povećanih količina N, P, K hraniva na količinu i kakvoću priroda sladorne repe
Utjecaj povećanih količina N, P, K hraniva na količinu i kakvoću priroda sladorne repe
Utjecaj gnojidbe na prirod i kakvoću grožđa Malvazije istarske bijele (Vitis vinifera L.)
Usporedno istraživanje djelotvornosti mehaničkog i kemijskog suzbijanja korova u soji
Uloga poduzetnog gospodara u razvitku obiteljskog gospodarstva
Utjecaj uzgojnog oblika trsa na variranje elemenata rodnosti Malvazije istarske bijele
Utjecaj niskih temperatura na oštećenje cvjetova jabuka
Utjecaj vlažnosti supstrata i hraniva na prirod gerbera
Utjecaj primjene herbicida na koncentraciju biogenih elemenata u lišću kujundžuše bijele
Unos olova u šume Hrvatske te njegov utjecaj na uspijevanje crnog bora (Pinus nigra Arn.) i hrasta kitnjaka (Quercus petraea Lib.)
Uzorna zemljišta za bonitiranje u Hrvatskoj
Utjecaj regeneriranja brizgaljki na osnovne parametre motora traktora
Utjecaj količine i rasporeda oborina na sadržaj nikotina i prinos duhana tipa berlej u uvjetima sjeverne Hrvatske
Utjecaj rastućih količina mineralnih gnojiva na prirode sijena i svojstva tla livadnih zajednica rane pahovke (Arrhenatheretum elatioris) stoklase i širokolisnog trputca (Bromo-Plantaginetum mediae) facijes brdske djeteline (Trifolium mont)
Utjecaj sorte i gnojidbe dušikom na urod pšenice u kasnom roku sjetve
Utjecaj defolijacije i strojnog branja na kakvoću bijelih vina
Utjecaj gnojidbe na kemijska svojstva tala livadnih zajednica i mineralni sastav sijena klupčaste oštrice (Dactylis glomerata) i krestaca (Cynosurus cristatus)
Utjecaj uvjeta prerade suncokretovog sjemena na iskorištenje i kakvoću nerafiniranog ulja
Utjecaj spola na proizvodna svojstva svinja
Uporabna pouzdanost obnovljenih traktora
Ujednačenost duljine vegetativne faze ...5/1 potomstva GV3xNC13 križanca flue-cured duhana
Utjecaj odvodnje močvarnih ekosustava na smanjivanje biološke raznovrsnosti i krajolik
Utjecaj umjetnih i prirodnih infekcija pšenice s Fusarium graminearum Schw. na urod zrna po biljci
Utjecaj gnojidbe mineralnim gnojivima na prinos i stanje ishranjenosti vinove loze sorte Vranac
Utjecaj umjetnih i prirodnih infekcija pšenice s Fusarium graminearum Schw. na najvažnije komponente uroda zrna
Utjecaj genotipa svinja i tjelesne mase na kakvoću mesa
Utjecaj gnojidbe mineralnim gnojivima na prirod i kvalitetu introduciranih kultivara vinove loze Emerald rizling i Rkaciteli
Ujednačenost sastava prirodnog maslinovog ulja s područja zapadne Istre na primjeru sorte leccino
Utjecaj fotoperioda, retardanta rasta i gnojidbe na rast ulončenog oštrolisnog zvjezdana Aster novae-angliae L.
Utjecaj Interneta na razvitak poljodjelskih sustava
Utjecaj grahorice kao pretkulture na značajke tla
Urod zrna i temeljni pokazatelji kakvoće ječma za slad u uvjetima Slavonije i Baranje
Utjecaj gustoće sjetve na urod zrna i komponente uroda zrna jarog ječma u Slavoniji i Baranji
Uzgoj duhanskog rasada na hranjivoj otopini
Utjecaj načina hranjenja i držanja u tovu svinja na onečišćenje okoliša
Utjecaj primjene kondicionera Broadleaf P-4 na tlo i prinos salate
Utjecaj proizvodnih parametara i produktivnosti rada na ekonomičnost proizvodnje mlijeka na novim farmama SRH
Uromyces striatus Schroet. patogen lucerne u klimatskim uvjetima Prizrena
Uticaj sorata i rokova sjetve na prinos uljane repice u kraškim poljima
Utjecaj navodnavanja na prinos zrna kukuruza u istočnoj Slavoniji
Uzajamno delovanje temperatura, padavina i solitarne pčele (Megachilla rotundata) na prinos i kvalitativna svojstva semena lucerke sorte Slavonka
Utjecaj supstrata zračenog gama zračenjem 60Co na presadnice paprike (Capsicum annuum L.)
Utjecaj oblika dušika i načina gnojidbe na sadržaj kalija, kalcija, magnezija, klora i sirovog pepela u listu virdžinijskog duhana
Utjecaj gnojidbe i agroekoloških uvjeta na pojedina svojstva DH10 - nove sorte virdžinijskog duhana
Uzgoj haploidnih biljaka duhana u uvjetima in vitro
Usitnjenost poljoprivrednog zemljišta kao ograničavajući čimbenik poljoprivredne proizvodnje
Uzroci propadanja kestena bijelog cvata
Utjecaj gnojidbe na zalihu fosforom i kalijem na prinos zrna kukuruza i neka kemijska svojstva tla u plodoredu kukuruz-soja-ozima pšenica-šećerna repa
Utjecaj gnojidbe na zalihu fosforom i kalijem na prinos sjemena soje i neka kemijska svojstva tla u plodoredu kukuruz-soja-ozima pšenica-šećerna repa
Utjecaj gnojidbe na zalihu fosforom i kalijem na prinos korijena šećerne repe i neka kemijska svojstva tla u plodoredu kukuruz - soja - ozima pšenica - šećerna repa
Utjecaj gnojidbe na zalihu fosforom i kalijem na prinos zrna ozime pšenice i neka kemijska svojstva tla u plodoredu kukuruz - soja - ozima pšenica - šećerna repa
Utjecaj turizma na razvoj poljoprivrede u Istri
Uloga bolesti i štetnika pri odabiru drveća u krajobraznoj arhitekturi
Uloga pripreme supstrata u rasadničarskoj proizvodnji
Uzroci propadanja travnjaka i ukrasnog bilja na Memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata - Vukovar
Ugroženost flore Požeške kotline i okolnog gorja
Utrošak energije u konvencionalnoj obradi praškasto-glinastog tla u zapadnoj Slavoniji
Utjecaj bakterizacije i prihrane dušikom na kakvoću i prinose ozimog graška u smjesi s pšenicom
Utjecaj gnojidbe na rast i razvoj vrste Thuja occidentalis 'Smaragd'
Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom kao čimbenik konkurentnosti poljoprivrede
Utjecaj sustava konzervacijske obrade tla na eroziju i fizikalna svojstva tla
Usporedba oranja standardnim i navarenim lemešima na pjeskovito-glinastom tlu u Baranji
Usporedba različitih sustava obrade tla u proizvodnji soje i ozime pšenice u Slavoniji
Uzgoj čistokrvnih konja na vlastelinstvu bosansko-đakovačkih i srijemskih biskupa
Utjecaj sustava konzervacijske obrade tla na kemijska svojstva, primjenu dušika, biološka svojstva i biljne bolesti
Uzgoj duhanskog rasada na različitim hranjivim otopinama
Utjecaj temperature radnog medija u postupku sušenja lista paprene metvice (Mentha piperita) na količinu eteričnog ulja
Upravljanje fondom srdele u hrvatskom dijelu Jadranskog mora
Utjecaj veličine i oblika vegetacijskog prostora na komponente kvalitete kultivara celera
Utjecaj albumina i globulina na pekarsku kakvoću pšenice
Usporedba vučnih karakteristika traktora s novim i poluistrošenim pneumaticima u obradi ilovastog tla
Utjecaj suše na smanjenje prinosa poljoprivrednih kultura
Uređenje zelenila unutar groblja Popovača
Utjecaj jednokratne dvokratne i trokratne primjene herbicida poslije nicanja na korove u šećernoj repi
Utjecaj temperature i relativne vlažnosti zraka na pojavu nedostatka kalcija u plodu rajčice
Uloga pedoloških značajki u krajobraznom planiranju razvoja poljoprivrede unutar zaštićenih područja prirode - Park prirode Telašćica
Usefulness of genetic resources in organic farming
Utjecaj retardanta rasta na rast i razvoj maćuhice svojte Viola - wittrockiana
Utjecaj maceracije masulja na kakvoću vina
Utjecaj pripravka zeolita na proizvodne rezultate i mikroklimat u tovu teških svinja
Urban tree avenues
Utjecaj pikiranja presadnica na parametre rasta vilinog sita (Carlina acaulis subsp. simplex)
Utjecaj pridruživanja Europskoj uniji na strateške planove obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
Utjecaj klimatskih uvjeta i značajki tla na prinose usjeva uzgajanih u plodoredu
Utjecaj tehnologije proizvodnje na prinos lubenica u jugozapadnoj Hercegovini
Utjecaj obrade na tlo, prinose, sadržaj ukupnih masti i bjelančevina u zrnu kukuruza
Uloga poljoprivredne savjetodavne službe u ruralnom razvoju Vukovarsko-srijemske županije
Utjecaj razmaka cijevne drenaže na drenažni istek i prinos uljane repice i soje
Utjecaj državnih potpora na vrijednost i samodostatnost poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj
Uloga agroturizma u socioekonomskom razvoju Zadarske županije : opažanja dionika ruralnih područja
Utjecaj biološke zaštite na prinos krastavaca pri suzbijanju cvjetnog štitastog moljca ("Trialeurodes vaporariorum" Westwood)
Utjecaj visine zalamanja i zrelosti na agronomska svojstva flue-cured sorti duhana s donjeg i gornjeg položaja na stabljici
Utjecaj konvencionalne i ekološke poljoprivrede na kemijske parametre tla
Utjecaj obrade na konzervaciju vlage u tlu te na prinose i sadržaj ukupnih masti i bjelančevina u zrnu soje
Učinkovitost kontrole rasta zaperaka i ostaci maleinskog hidrazida u virdžinijskom duhanu s obzirom na količinu primijenjenog sredstva
Utjecaj višekratne berbe na prinos rige u plutajućem hidroponu
Utjecaj tlaka i visine mlaznice na raspodjelu tekućine prskalice
Utjecaj konstrukcijskih karakteristika i brzine rada kombajna za berbu graška na kakvoću rada
Utjecaj značajki tla na retenciju vlage u tlu
Uloga nematoda u hranidbenom lancu tla i mineralizaciji hranjiva
Utjecaj herbicida na rast sojeva kvržičnih bakterija koje noduliraju grašak (Pisum sativum L.)
Utjeca zelenila i parkovnog modernizma na društveni život stanovnika Šibensko-kninske županije
Utjecaj načina korištenja zemljišta i nagiba terena na svojstva tla : primjer pseudogleja na obronku u Donjoj Zelini
Uporaba eteričnih ulja u zaštiti uskladištenog sjemena
Uporabna vrijednost samoniklog bilja grada Čakovca
Utjecaj radnih sati traktora na razinu proizvedene buke
Utjecaj tehničkih čimbenika raspršivanja na pokrivenost lisne površine u vinogradu
Utjecaj korištenja CACing metoda na prinos šampinjona
Valorizacija stanja drvorednog zelenila
Varijabilnost duljine vegetacije i komponenti rodnosti graha cv. Kutjevački rani u zapadnoj Slavoniji
Veličina posjeda kao činitelj razvoja proizvodnje duhana Virginia u Hrvatskoj
Vrtovi u sklopu Maksimilijanovog ljetnikovca na otoku Lokrumu
Veletržnica Benkovac kao čimbenik razvitka hortikulturne proizvodnje
Vegetacijski prostor utječe na prinos kultivara celera Apium graveolens var. Rapaceum (Mill.) u Vranskom bazenu
Važnost ovčarstva u hrvatskim priobalnim područjima
Vrjednovanje tala Splitsko-dalmatinske županije za potrebe natapanja
Varijabilnost populacija crvene djeteline procijenjena morfo-agronomskim svojstvima
Vaskularna flora Istre
Važniji tehnološki činitelji i ekonomski rezultati proizvodnje uljane repice
Važnost fungicida Prosaro u zaštiti protiv fuzarijske paleži klasa (FHB) pšenice
Vegetative growth of okra (Abelmoschus esculentus (L) Moench local variety influenced by poultry manure and inorganic fertilizers
Vaskularna flora uz donji tok potoka Bliznec : (sjeverozapadna Hrvatska)
Vrt Veleučilišta u Kninu : ugoda i istraživački rad
Važnost strateškog upravljanja u modernom agrobiznisu : literaturni pregled i lekcije za Hrvatsku
Značaj biotehničkih metoda za povećanje plodnosti svinja
Zaštita skladišnih silosa poljoprivrednih proizvoda od požara i eksplozije
Značenje korova za širenje biljnih bolesti
Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku i metodiku istraživanja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Zahtjevi na krmu u stočarskoj proizvodnji
Zemljišne kombinacije pedološkog pokrova Hrvatske
Zastupljenost i efektivnost roda Beijerinckia kod nekih hibrida kukuruza
Zastupljenost patotipova Erysiphe graminis f. sp. tritici u zapadnom dijelu Jugoslavije od 1968. do 1990. godine
Zaštita i poticanje poljoprivredne proizvodnje u Federaciji Bosne i Hercegovine
Zdenko Turković-Kutjevski
Zastupljenost drvoreda u gradu Poreču
Zdravstveni problemi drvoreda divljega kestena na području grada Zagreba
Zaštita širokolisne veprine kroz uzgoj
Zadrugarstvo u Bosni i Hercegovini
Značenje botaničke nomenklature za pravilno imenovanje biljnih taksona
Zadrugarstvo Hrvatske
Zaštićeni ekosustavi Koprivničko-križevačke županije i mogućnost njihova korištenja
Zaštita zemljopisnim oznakama u Hrvatskoj : slučaj slavonskog kulena
Značajke poslovnog odlučivanja na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
Zašto proizvoditi suncokret?
Životopis dr. ing. Pavla Kovačevića
Životni prostor kao faktor vegetativnog i generativnog razvoja vinove loze kod povišenog uzgoja
Život i djelo dr. sc. Zdravka Arnolda
Želimo li sačuvati ljepotu ruža
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Društvo agronoma Hrvatske, 1930- .
Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo,
Zagreb : Poreč : Slavonski Brod : Križevci : Hrvatsko agronomsko društvo ; Institut za poljoprivredu i turizam ; Veleučilište ; Visoko gospodarsko učilište,
Isto izdanje u drugom mediju: Agronomski glasnik (Online)
Preuzima: Agroinovacije

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 88.794
Primjerak #1
God.76(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.80(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.81:br.1(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.81:br.2(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.81:br.3(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.77(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.78:br.1-5/6(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.79(2017)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 88.794
Primjerak #1
God.80:br.5(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.80:br.2(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.80:br.3(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.80:br.4(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.80:br.6(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.81:br.1(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.81:br.2(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.80:br.1(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.76(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.77(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.78(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.79(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.81:br.3(2019)
Nije za posudbu

NSK Čitaonica tekućih časopisa

Signatura: A (HRV)
Primjerak #1
God.80:br.1(2018:Siječanj/Veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.80:br.2(2018:Ožujak/Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.80:br.3(2018:Svibanj/Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.80:br.4(2018:Srpanj/Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.80:br.5(2018:Rujan/Listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.79:br.5/6(2017:Rujan/Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.80:br.6(2018:Studeni/Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.81:br.2(2019:Ožujak /Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.79:br.4(2017:Srpanj/Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.77:br.4/6(2015:Srpanj/Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.76:br.1/2(2014:Siječanj/Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.76:br.3(2014:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.76:br.4/5(2014:Srpanj/Listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.76:br.6(2014:Studeni/Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.77:br.1/2(2015:Siječanj/Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.77:br.3(2015:Svibanj/Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.78:br.1(2016:Siječanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.79:br.3(2017:Svibanj/Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.78:br.2/3(2016:Ožujak/Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.78:br.4(2016:Srpanj/Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.78:br.5/6(2016:Rujan/Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.79:br.1/2(2017:Siječanj/Travanj)
Korištenje u čitaonici