Privredna kretanja i ekonomska politika

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000003136
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Analiza troškova radne snage u industriji na osnovi podataka o novčanim tokovima u razdoblju 1990-1996.
Alternativni oblici suradnje Međunarodnog monetarnog fonda s člancima koji proizlaze iz funkcije nadzora
Analiza plaća u Hrvatskoj
Analiza održivosti javnog i vanjskog duga Hrvatske pomoću standardnih financijskih pokazatelja
Analiza odrednica hrvatskog turističkog sektora
Asymmetric information in health insurance
Analiza poslovanja malih banaka u Republici Hrvatskoj
Analiza razlika u plaćama između javnog sektora, poduzeća u državnom vlasništvu i privatnog sektora u Hrvatskoj : 2000.-2012.
Banka za međunarodna poravnavanja, Basel
Bilješka o proizvodnosti
Brownfield Redevelopment Issues in Croatia
Banks’ risk preferences and their impact on the loan supply function : empirical investigation for the case of the Republic of Macedonia
Budget deficit, money supply and inflation : the case of Pakistan
Cjenovni učinci poreza na dodanu vrijednost
Croatian retailing in transition towards European retailing
Ciklički prilagođeni proračunski saldo
Cjeloživotno modeliranje portfelja u kapitalno financiranim mirovinskim sustavima određenih doprinosa
Can Croatian consumers predict inflation dynamics?
Da li država u ex-socijalističkim ekonomijama treba "očistiti" bilance banaka
Determinante dugoročnog ekonomskog rasta
Djeluje li politika stabilizacije na isti način u privredama u tranziciji i tržišnim privredama?
Distribucija dohotka i gospodarski rast
Determinants of currency disturbances in transition economies of Central and Eastern Europe
Dinamička analiza održivosti javnog i vanjskog duga Hrvatske
Dobar početak godine
Dohodovna elastičnost ponude rada
Diffusion models in marketing
Does rigid employment legislation impede emplyment prospect?
Do oil prices affect the USD/YTL exchange rate
Dugoročne serije BDP-a Hrvatske
Ekonomsko i neekonomsko ponašanje u svjetskoj ratnoj industriji
Eskontna stopa Narodne banke Hrvatske
Ekonomska situacija na početku 1992. godine
Ekonomski rast izvoza
Europske zemlje u tranziciji
Ekonomski rast i održivi razvitak
Esej o monetarnim eksperimentima, ili: kako izabrati monetarni režim u kasnoj fazi tranzicije
Ekonomska prognostika u Hrvatskoj
Ekonomika korupcije
Ekonomska nejednakost u Hrvatskoj 1998.
Ekonomski rast i zemlje u tranziciji
Ekspanzija kredita i potrošnje
Ekonomski instrumenti u politici zaštite okoliša u Hrvatskoj
Examination of foreign venture capitalists' role in developing economies
Ekonometrijska analiza kanala monetarnog prijenosa u Hrvatskoj
Environmental versus social externalities and life satisfaction
Ekonomski institut, Zagreb : prvih sedamdeset godina
Efikasnost mehanizma monetarnog prijenosa u Hrvatskoj
Exploring the relationship between consumer credits and interest rates in Turkey : a fractional cointegration analysis
Financijski razvitak i gospodarski rast
From accountable government to public asset management reform and welfare
Financijska i mirovinska pismenost : međunarodna iskustva i prijedlozi za Hrvatsku
Financijska pismenost građana u Hrvatskoj
Granice javnog duga
Gospodarski rast u zemljama u tranziciji
Gospodarski odnosi Hrvatske i BiH odnosno FBiH s aspekta njihova pristupa Europskoj uniji
Gospodarski rast uz fiskalni deficit
Gospodarstvo u recesiji : pad BDP-a zaustavljen u drugom tromjesečju
Gospodarstvo u padu
How to pay for the war
Hrvatski prognostički indeks
Hrvatska i WTO
Harmonizirani indeks potrošačkih cijena
Hedonističke regresije i indeksi cijena
Igre s negativnom sumom
Izbor između proizvodnje i inflacije u Hrvatskoj
Investicijski test
Inflationary dynamics of a transition economy
Izazov "nove ekonomije"
Inflacija
Innovation development in leading Croatian enterprises
Izravna inozemna ulaganja i produktivnost hrvatskih poduzeća u djelatnosti industrije
Još uvijek na putu prema dolje : nastavak recesije
Je li privatizacija državnih poduzeća nužan uvjet njihovog uspješnog poslovanja u Hrvatskoj?
Konkurentska prednost Hrvatske i kako do nje?
Ksenofont
Kretanje i perspektive svjetske privrede do svršetka desetljeća i njihov mogući utjecaj na hrvatsko gospodarstvo
Koncepcije i aktualni problemi regionalnog razvoja
Kratkoročne i dugoročne dileme tečajne politike
Kritičko-teorijski osvrt na makroekonomske činjenice
Kratkoročna gospodarska kretanja u svijetu kao okvir rasta hrvatskog gospodarstva
Korupcija u Hrvatskoj
Knowledge accumulation and chaotic business cycles
Kupovna orijentacija žena na tržištu odjeće
Kriza, reforme i perspektive mirovinskih sustava u europskim zemljama i u Hrvatskoj
Krivotvorenje gotovog novca u Hrvatskoj : stanje i potencijalni problemi pri uvođenju eura
Liberalizacija kretanja kapitala
Liberalizacija međunarodnih financijsko-kapitalnih transakcija
Labour as entrepreneurial input : an essay in the theory of the producer co-operative economy
Labour cost convergence in the EU : spatial econometrics approach
Loš početak godine
Monetarna politika i problem budžetskog deficita
Mogućnost ostvarenja valutne reforme u Hrvatskoj
Monetarno osamostaljivanje i problematika upravljanja javnim dugom Hrvatske
Monetarno osamostaljenje Republike Hrvatske
Mikroekonomska analiza banaka i struktura bankarskog tržišta u Hrvatskoj
Monetarni faktor u politici razvoja
Međunarodne razlike u razinama cijena
Monetarna politika i gospodarski rast
Makroekonomska politika i gospodarski rast u Hrvatskoj
Makroekonomske implikacije različitih tečajnih politika
Measuring and predicting currency disturbances in Croatia
Motivacijski faktori, intenzitet i rezultati suradnje gospodarstva i znanosti
Maastrichtski kriteriji i uključivanje sive ekonomije
Modelling fiscal and monetary policy interactions in Croatia using structural vector error correction model
Mogućnosti uspostave sustava pokazatelja za ocjenu i praćenje održivosti turizma u Hrvatskoj
Makroekonomija / Đuro Benić. Zagreb: Školska knjiga, 2016. : [prikaz]
Nastavak stagflacije
Na prijelazu u 1992. godinu
Navješćujući indikatori valutnih i bankarskih kriza
Nevolje s regionalnom politikom
Nepovoljni trendovi : pad gospodarske aktivnosti u drugom djelu 2008. godine
Nova kejnezijanska Phillipsova krivulja na primjeru Hrvatske : VEC model
Nastavak recesije
Nepovoljna gospodarska kretanja
Opće ekonomsko stanje sredinom 1991. godine
Osnovni problemi fiskalne reforme
Otvorenost zemlje, valutna supstitucija i monetarna politika
Ocjena mogućnosti financiranja fiskalnog deficita u Republici Hrvatskoj
Oporavak hrvatskog gospodarstva i njegov daljnji razvitak
Osobna potrošnja u Hrvatskoj u razdoblju 1970.-99.
Osnivanje fonda zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj
O oporavku, tečaju i inflaciji
Oporavak uz povećane rizike
Osobna potrošnja i investicije potaknuli rast
Okoliš i pridruživanje EU
Oporezivanje dohodaka od kapitala
O ljudskom kapitalu
Ownership structure as a corporate governance mechanism in Slovenian hotels
Odrednice visine uvjetnih nadnica nezaposlenih u Hrvatskoj
Ocjenjivanje efikasnosti hrvatskih županija u turizmu primjenom analize omeđivanja podataka
Odrednice niske volatilnosti kapitalnih priljeva u Hrvatskoj
Opravdanje za pobjedu : rasprava uz Kapital u XXI. stoljeću
Odrednice kompulzivne kupnje : slučaj trgovačkog centra u Hrvatskoj
Pretvorba sistema proširene reprodukcije u financijsko tržište novca i kapitala
Prema ratnoj privredi
Ponovni pad proizvodnje uz ubrzanje inflacije
Privreda u ratu
Paritet kupovne moći kao dugoročni ravnotežni uvjet
Prilog metodama analize u ekonomskoj politici
Pretpostavke uključivanja "održivog razvitka" u gospodarsku politiku
Procjena BDP-a Republike Hrvatske za 1994. i 1995. godinu
Problemi i relativni položaj drvne industrije
Profitne "igre" ulaganja kapitala
Pregled modela i metoda istraživanja gospodarskog rasta
Porezna politika i gospodarski rast
Politika zaštite okoliša u tranzicijskim zemljama
Prognoza svjetskih gospodarskih trendova do 2001. godine
Procjena neslužbenog gospodarstva u Hrvatskoj 1998. godine sustavom nacionalnih računa
Panel analysis of FDI determinants in European transition countries
Politika ljudskih resursa za europsku konkurenciju
Perspektive svjetske trgovine i njihov mogući utjecaj na hrvatski izvoz
Post stabilization estimates of money demand in Croatia
Postojan gospodarski rast
Participacija i ulaganje u obrazovanje u Hrvatskoj
Primjena faktorske i klaster analize u otkrivanju regionalnih nejednakosti
Pokazatelji uspješnosti u visokom obrazovanju
Projektno financiranje infrastrukture
Projekcija prihoda državnog proračuna u Hrvatskoj : zašto nastaju greške?
Pregled razvoja hipoteze efikasnog tržišta
Političko-poslovni ciklusi : postoje li u Hrvatskoj?
Prvi pozitivni signali : ublažavanje negativnih trendova krajem 2009.
Primjena metode COBIT za povećanje poslovne uspješnosti : primjer visokoškolske ustanove
Povoljnija kretanja uz rastuće neizvjesnosti
Pogoršanje na vidiku : rast BDP-a u trećem tromjesečju 2011. godine
Povratak recesije
Primjerenost mirovina u Hrvatskoj : što mogu očekivati budući umirovljenici?
Produbljivanje recesije
Porez na nekretnine : osnovne značajke i rasprava o uvođenju u Hrvatskoj
Preobrazovanost na tržištu rada Republike Hrvatske
Pregled strukture i čimbenika menadžerskih kompenzacija
Radikalizacija problema i mogućih rješenja
Retrospektivni pogled na novac kao izraz državnog suvereniteta
Rekonstrukcija društva kao preduvjet restrukturiranja gospodarstva i uključivanja u euroatlantske integracije
Rast, međunarodna trgovina i otvorenost gospodarstva
Reforma mirovinskog sustava
Razvijanje inovacija u Hrvatskoj
Revenue-expenditure nexus in a transition economy
Regionalni aspekti nezaposlenosti u Hrvatskoj
Rast industrijske proizvodnje
Regional labour market differences in Croatia
Recesija : pad bruto domaćeg proizvoda u prvom tromjesečju
Rebalans državnog proračuna za 2014. godinu : pokušaj udovoljavanja „EDP” kriterijima
Sanacija bankarskog sistema Republike Hrvatske
Stanje u bankovnom sustavu Hrvatske
Strategija razvoja mreže javnih cesta u Republici Hrvatskoj
Snažna turistička potrošnja pridonijela rastu
Snažan gospodarski rast, niska inflacija i rastući vanjsko-trgovinski deficit
Snažan rast i vanjsko-trgovinska neravnoteža
Slabljenje aktivnosti početkom godine
Strukturne promjene visokog obrazovanja i ishodi na tržištu rada
Suradnja hrvatskih poduzeća na razvoju inovacija
Short-run and long-run determinants of house prices in Eastern and Western European countries
Sources of exchange rate fluctuations : empirical evidence from Croatia
Sinergijski učinci input-output modela i Markovljevih lanaca za međusektorsku analizu
Što da se radi
Što se događa s prerađivačkom industrijom Hrvatske
Tržište rada i oporezivanje
The economics of performing Shakespeare
The analysis of factors that determine the level of interest rates paid on treasury bills in Slovenia
Trade policy and economic growth
The effects of FDI on recipient countries in Central and Eastern Europe
The theory of optimum currency areas
The relationships between schopping trip type, purchases made on promotion, and unplanned purchases for a high/low hypermarket retailer
The role of statisfaction and demographic factors in building store loyalty
The consumer in-store purchasing behavior associated with deal-proneness for hypermarket retailer in Croatia
The impact of macroeconomic policies on manufacturing production in Croatia
The consumer’s perceived risk when buying a home : the role of subjective knowledge, perceived benefits of information search and information search behavior
The role of interest rates and credits in explaining output variations : empirical evidence from Turkey and the euro area
The role of EU state aid policy in enhancing the development of the industrial sector
The drivers behind household and corporate non-performing loans ratio : the case of Croatia
Utvrđivanje obujma i tereta javnog duga
Usporedba poreza na dodanu vrijednost i poreza na promet u trgovini na malo
Utjecaj razine i strukture javnih rashoda na rast
Utjecaj fiskalnog deficita i javnog duga na gospodarski rast
Učinkovitost poslovanja i mogućnosti razvoja hrvatskog gospodarstva
Usporavanje?
Usporedna analiza hrvatskog financijskog sustava i financijskih sustava naprednih tranzicijskih zemalja
Ubrzani rast i dvostruki deficit
U znaku gospodarskog rasta, deficita i duga
Usporavanje
Usporavanje rasta
Utjecaj elemenata marketinškog miksa na tržišnu vrijednost marke
Učinci inovacijskih aktivnosti u malim i srednjim poduzećima u Republici Hrvatskoj
Učinci sastavnica tržišne orijentacije na razvoj inovacija proizvoda
Ulaganje u privatni vlasnički i rizični kapital u Hrvatskoj
Uloga socijalne pomoći u politici prema siromaštvu u Hrvatskoj
Uvod u bihevioralu ekonomiju
Vladimir Stipetić: Dva stoljeća razvoja hrvatskog gospodarstva : (1820.-2005.), HAZU, Zagreb, 2012. : [prikaz]
Zemlje u tranziciji
Zemlje u tranziciji
Jezik: hrv
eng
Impresum: Zagreb : Narodna banka Hrvatske : Ekonomski institut, 1991-.
Zagreb : Ekonomski institut : Ministarstvo financija Republike Hrvatske,
Zagreb : Ekonomski institut,
Privredna kretanja i ekonomska politika:
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 231.759
Primjerak #1
God.21:br.126(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.27:br.1=143(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.27:br.1=142(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25(2016/2017)-26(2017/2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23(2014)-24(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.22:br.130-133(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.129(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.128(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.127(2011)
Korištenje u čitaonici

NSK Čitaonica tekućih časopisa

Signatura: P (HRV)
Primjerak #1
God.25:br.1=138(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.27:br.1=142(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.2=141(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.1=140(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.2=139(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.2=137(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.1=136(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.2=135(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.1=134(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.27:br.2=143(2019)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 231.759
Primjerak #1
God.27:br.2=143(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.27:br.1=142(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.26:br.141(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.26:br.1=140(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.25:br.139(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.25:br.138(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.126(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.23(2014)-24(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.22:br.130-133(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.129(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.128(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.127(2011)
Nije za posudbu