Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000000574
Ostali autori: Belamarić, Joško (Editor), Domančić, Davor, Fisković, Cvito
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Andrija Bruttapelle i njegova radionica
Ancora sulla committenza della Crocefissione di Tiziano nella Chiesa di San Domenico ad Ancona
Alla Residenzgalerie di Salisburgo un Sebastiano Ricci di meno e un Nicola Grassi di piu
"Sebastiano de Vita Dalmatino, con due mani"
A proposito di Giuseppe Jappelli e la massoneria
"Doppelkapelle" sv. Kvirina u Krku
"Nebeski Jeruzalem" u kapeli blaženog Ivana Trogirskog
Ancona, Bellini, Carpaccio
A relief of fortitude and the "Tarocchi of Mantegna" in Dubrovnik
Akademiku Ivi Petricioliju u povodu 70. obljetnice života
Arheološki muzej u Splitu i Boka Kotorska
Arheološka zbirka Franjevačkog samostana u Sinju
Avrelia Prisca
Ymago angeli trogirskog zlatara Tome Radoslavića
Anđeli u Vodicama, Sutivanu i Glavotoku
Albertijevo djelo De pictura i skulptura Nikole Firentinca
Arheološki nalazi u Pozorcu kod Marine
Brončani anđeli Francesca Cavriolija na oltaru sv. Šimuna u Zadru
Bibliografija radova Krune Prijatelja
Bilješke o trima starim splitskim župama
Bilježnica dubrovačkog zlatara Matka Delalije
Battista da Zagabria
Benkovićev Abraham i Kleinerov Pommersfelden
Bibliografija Ive Petriciolija
Bizantinski limes na istočnoj obali Jadrana
Bilješke o slici "Ecce homo" u Poljicima
Balatorij u dubrovačkoj stambenoj arhitekturi XV. stoljeća
Bilješke o Ivanu Duknoviću
Bonino da Milano - primus magister ecclesie nove sancti Jacobi
Capsella reliquiarum (1160.) iz sv. Kuzme i Damjana u Kaštel Gomilici
Crteži graditelja i kipara u korčulanskoj bilježnici
Crkva i samostan sv. Nikole u Zadru
Crkva i oltar Gospe Sinjske u 18. stoljeću
Crkve od 5. do 13. stoljeća na području grada Hvara
Cavalcaselle la pala di Pesaro
Crkva i samostan sv. Dominika u Splitu
Crkva sv. Andrije na Čiovu
Crkva Sigurata na Prijekom
Crkva sv. Marine kod Zadra
Crkva i samostan sv. Marcele u Zadru
Crkva sv. Eufemije u Rovinju
Ceste, ulice i trgovi srednjovjekovnog Dubrovnika
Ciklus mjeseci Radovanovog portala na katedrali u Trogiru
Ciboriji ranoga srednjeg vijeka u Kotoru
Crkva i samostan sv. Dominika u Trogiru
Crkve sv. Vida na Klisu i sv. Marije u Blizni Gornjoj : prilog proučavanju vladarske predromaničke arhitekture IX. stoljeća
Četiri prijedloga iz hrvatske slikarske baštine
Četiri doba jednog ljetnikovca
Četiri bunara u renesansnom Šibeniku
Dvije crkve na Braču obnovljene u ranom srednjem vijeku
Dominikanski samostan sv. Križa na otoku Čiovu (1432.-1852.)
Dubrovački "Zelenci"
Dva priloga slikarstvu prve polovine 17. stoljeća u Istri
Djelovanje obitelji staklarskih majstora Dragan iz Dalmacije u Muranu
Disegni di figura di Francesco Zuccarelli gia nella collezione di Antonio Marassi
Dva rada Andrije i Pavla Bruttapelle na otoku Hvaru
Dalmatinski motivi Zorana Mušiča
Dvije hvarske skulpture iz 15. stoljeća
Doslej neobjavljen likovni vir za apsidalne niše šibeniške stolnice Jurija Matejeva Dalmatinca
Dubrovačka ladanjska arhitektura 15. stoljeća i Gučetićev ljetnikovac u Trstenom
Doprinos slikarstvu Bassanove radionice
Dvije viške crkve i njihovo utvrdivanje u 17. stoljeću
Dvajset let raziskovanja srednjeveškega stenskega slikarstva v Sloveniji
Dvorana bratovštine Santa Maria Valverde i Nova crkva u Šibeniku
Dokument o hvarskom kazalištu iz 1676. godine
Dva neobjavljena dalmatinska crkvena odličja
Duknovićev sv. Ivan Evanđelist u kapeli bl. Ivana Trogirskoga
Doprinos Veronežanima
Dopune ikonografiji splitskih korskih klupa 12. stoljeća
Djelatnost Giovannija Riccija i njegovih pomoćnika na području Hrvatskog primorja
Dominikanski samostan u Starom Gradu na Hvaru
Dva prikaza trogirskih utvrda iz XVII. stoljeća
Dubrovački prinos genoveškoj ebanisteriji XVIII. stoljeća
Fra Bone Razmilović i franjevački glazbeni barok u Hrvatskoj
Francesco della Volpaia na Šipanu
Freske u crkvi Marije Collegiate u Kotoru
Federico Benković, Dalmatino, u rukopisu Marcella Orettia "Notizie de professori del dissegno"
Fragment ženske glave u Trogiru i njezino mjesto u rimskoj skulpturi
Funkcija, forma, tradicija - kraljevska kapela Kolomana Učenog u samostanu sv. Marije u Zadru
Gradski perivoj u Zadru
Grafički listovi Natala Bonifacija (1537-1592) u Albertini
Gynaeceum Iovense Dalmatiae - Aspalatho
Glavni oltar Crkve sv. Dominika u Splitu
Gradski kaštel u Trogiru : prilog proučavanju fortifikacija ranog XV. stoljeća
Hram Dioklecijanova doba kod Porta Andetria u Saloni
Hrvatski dom Kamila Tončića u Splitu
Il telero di Giovanni Bellini per Agostino Barbarigo
Inventari komiških crkava
Izložbe splitske Galerije umjetnina priređene od Kruna Prijatelja
I capitelli veneziani nel corpus dei capitelli Adriatici di ispirazione corinzia del secolo XI
Il maestro dei capitelli
Ikone Bogorodice Skopiotise u Dalmaciji
Izgubljeni fragment a(n)tičkog sarkofaga iz Raba
Iz urbane topologije srednjovjekovnog Zadra
Ikonografski program predele Ugljanskog poliptiha
Inventar umjetnina franjevačkog samostana u Hvaru iz 1671. godine
Il giardino Zenobio a Venezia e il Carlevarijs
Il Kairos dei lapidari di Ptuj
Ikonografske mijene u crkvi Gospe od zdravlja u Splitu
Ikonografski program mozaika u središnjoj apsidi Eufrazijeve bazilike u Poreču
Izgradnja zvonika katedrale u Makarskoj
Izvješće Aloisa Riegla o Dioklecijanovoj palači iz 1903. godine
Još o Ivanu Petrovu iz Milana
Jedno svjedočenje o Kruni Prijatelju kao muzejskom galeristi
Jedna splitska ranoromanička radionica iz treće četvrtine 11. stoljeća
Još jedan mogući Lorenzo Luzzo
Jedna prostorna intervencija Ignacija Macanovića u Trogiru
Jedna kopija po Tizianu, prijedlog za Parrasija Michelija
Juraj Dalmatinac i Andrija Aleši u Splitu : majstori, radionice i suradnici
Konte Stjepan Raković, mecena Cabiankinog glavnog oltara u crkvi sv. Josipa u Kotoru
K pitanju autorstva mramornih oltara prikazanja Marijina u hramu i sv. Augustina u isusovačkoj crkvi u Dubrovniku
Kiparski opus drvorezbara Franje Čučića
Kontinuitet pisane predaje od Salone do Splita
Kruno Prijatelj
Kultura ladanja u renesansnoj Dalmaciji
Križni put Zlatka Kauzlarića Atača u crkvi sv. Ivana Krstitelja u Zadru i njegova sakralna funkcija
Kabinetski ormarić iz Kneževa dvora u Dubrovniku
Kačićev franjevački samostan u Sumartinu na Braču prema ljetopisu fra Andrije Staničića 1758. g.
Kaštel sv. Mihovila na Ugljanu u crtežima Franje Salghetti-Driolija
Kotorska pala "Obraćenje sv. Pavla"
Kasnoantički grad na Jadranu
Kiparski ukras Kneževa dvora u Dubrovniku u 15. stoljeću
Knežev dvor u Dubrovniku prije 1435. godine
Kipovi Alessandra Vittorije za trogirsku katedralu
Kor splitske katedrale
Knežev dvor na Lopudu
Kameni ukrasi s crkve sv. Mihovila 'in ripa maris' u Splitu
Kovač iz Gorske župe
Lepantska bitka i pomorski ratovi s Turcima 1571./1572. na grafikama Martina Rote Kolunića
Ljetnikovac Bozdari u Rijeci dubrovačkoj i Marino Groppeli
L'arredo plastico altomedioevale delle chiese di Equilo (Jesolo)
Lorenzo Luzzo oltre Giorgione
Ladanjska izgradnja prostora hvarske komune
Liturgijsko ruho u zbirci Opatske riznice u Korčuli
Ladanje na prostoru hvarske komune do kraja XV. stoljeća
Matijaševićevi zapisi o crkvama u Vrbici i Lozici (Dubrovnik) iz 18. stoljeća
Mediteranska komponenta realizma dvadesetih godina u hrvatskom slikarstvu
Motiv kantarosa na ranokršćanskim mozaicima salonitanske radionice
Maniristička slika "Bičevanja Krista" iz crkve sv. Šimuna u Zadru
Minijature u Misalu kneza Novaka
Mjerni trokut na trogirskoj krstionici
Manje poznati dalmatinski slikarski umjetnici i majstori u Veneciji od 14. do 18. stoljeća
Manje poznati dalmatinski zlatari u Mlecima od XV. do početka XVII. stoljeća
Marko Andrijić u Korčuli i Hvaru
Mozaici Simferijevo Hezihijeve katedrale u Saloni
Moći sv. Ivana - trogirski paladij založen u Zadru
Manji graditeljski zahvati i preinake na kućama obitelji Garagnin u Trogiru tijekom XVIII. stoljeća
Marko Andrijić i pročelje kuće Nassis u Zadru
Marijanska svetišta na dalmatinskoj obali u srednjem vijeku i u rano moderno doba
Noćni sat u Dubrovniku u kućnoj upotrebi
Nadžupska crkva sv. Mihovila u Omišu
Neopalladijevske jednobrodne crkve 18. stoljeća u sjevernojadranskoj Hrvatskoj
Nikola Božidarević
Nekoliko podataka o starogradskim spomenicima
Nove spoznaje o prostoru oko fontane u zadarskom predjelu Kolovare
Nove potvrde za Dujma Vuškovića
Nova istraživanja gradskih zidina Salone
Novi podaci o oltarima u Trogiru
Neki problemi kretsko-venecijanskog slikarstva u Dalmaciji
Novi prilozi o crkvi Gospe od Pojišana u Splitu
Novi doprinosi o oltarima i skulpturi 18. stoljeća u Dalmaciji
Nestajanje najstarijega hrvatskoga franjevačkog mjesta u Trogiru
Nekoliko arhivskih vijesti o Petru Hektoroviću na Visu
Novo tumačenje freske u crkvi sv. Luke u Kotoru
Nove spoznaje o gradnjama i oblicima crkve franjevaca na Otoku kod Korčule
Oltar Giovannija Marije Morlaitera u benediktinskoj crkvi sv. Marije u Zadru
O uništenom središnjem motivu friza Dioklecijanova mauzoleja u Splitu
Ovum struthionis
O arhajskoj majolici srednjovjekovnog Bribira
O uzoru za glavu lijevog egzekutora u motivu bičevanja na sarkofagu sv. Staša u splitskoj katedrali
O biblioteci Petra Hektorovića (1487.-1572.) i Petra Nisitea (1775.-1866.) u Starom Gradu na Hvaru
O južnom portalu splitske katedrale
O podrijetlu motiva križa od ljiljana
Oko sukcesije sakralnih objekata na istoj građevini u Bogdašićima u Boki Kotorskoj
Osnutak franjevačkog samostana na Pašmanu 1392. godine
O nekim primjerima spajanja istočnih i zapadnih ikonografskih shema u djelima majstora "dalmatinske slikarske škole"
O terakotnom reljefu Gospe s Djetetom s otoka Visa
Ostavština hvarskog biskupa Tome Tomasinija iz 1461. godine
O hramovima Dioklecijanove palače
Oltarna ograda splitskog priora Furmina
Osservazioni sui rilievi di S. Girolamo nel deserto dalla cerchia di Niccolo di Giovanni Fiorentino e Andrea Alessi
O nekim prikazima Ecclesiae Militans u umjetnosti Dalmacije
O Mihovilu Luposignoliju, vojnim inženjerima i mjernicama u Dalmaciji u 18. stoljeću
O graditeljskoj aktivnosti u trogirskim ženskim benediktinskim samostanima u vrijeme biskupa Jeronima Fonde (1738-1754)
O unutrašnjem uređenju samostanskih crkava na istočnoj obali Jadrana
O sakralnoj baštini Blata XIX. i XX. stoljeća
Obnova i održavanje javnih palača u Dalmaciji tijekom XVII. i XVIII. stoljeća
Prilog poznavanju djelovanja mletačkog altarista Girolama Garzottija u Zadru krajem XVII. stoljeća
Per gli esordi di Alvise Tagliapietra
Piante secentesche di Spalato e di Zara sulla chiesa veneziana di Santa Maria del Giglio
Ponovno o glavnom oltaru crkve Gospe od Pojišana u Splitu
Prilozi za zlatarsku obitelj Caenazzo iz Korčule
Prilog rješavanju problema podrijetla trakaste ornamentike na keramici cetinske kulture
Prilog komparaciji romaničke i gotičke arhitekture na obalnom i kontinentalnom području Hrvatske
Prijedlog za Antonija Veneziana u Zadru
Prilozi za katalog renesansne skulpture u Hrvatskoj
Pomorska utvrda sv. Nikole na ulazu u kanal sv. Ante kod Šibenika
Pokušaj identifikacije Ivana Petrova iz Milana
Porta dominica i crkva sv. Dujma u Trogiru
Poklonstvo kraljeva Michaela Neidlingera u Kotoru
Projekt Giacoma Briana za isusovačku crkvu sv. Vida u Rijeci
Popisi umjetnina stolne crkve u Hvaru 17. i 18. stoljeća
Prilog o arhitekturi Dioklecijanovog mauzoleja i rekonstrukciji splitske katedrale u 13. stoljeću
Predromanički šesterolisti Dalmacije
Predromanička pregradnja crkve sv. Martina u Trogiru
Predromanički spomenici iz crkve sv. Martina u Lepurima kod Benkovca
Pečat splitskog kneza Ivana iz 12. stoljeća
Pokušaj rekonstrukcije ciborija kotorske katedrale
Pročelje zborne crkve u Starom Pagu
Prijedlog za vezioca Antuna Hamzića u Korčuli
Prilog proučavanju slike Splita Girolama da Santacroce
Prilog poznavanju zadarske kuće u 17. stoljeću
Platea civitatis Jadre
Perivoji Kneževe palače u Zadru
Pluteji ranokršćanske crkve u Gatima kod Omiša
Popravci i nabavke umjetnina umjetničkog obrta u stolnoj crkvi u Hvaru u toku 16-19. stoljeća
Prolegomena za problem prvobitne crkve svetog Tripuna u Kotoru
Prezbiterij katedrale u Zadru
Predromanički reljefi 9. stoljeća iz Kotora
Prikazi Dubrovnika u slikarstvu
Proizvodnja kasnih korintskih B amfora u Farosu
Počeci trogirskog predgrađa u Pasikama
Prilog poznavanju splitske crkvice Gospe od Zvonika
Prilozi o srednjovjekovnom tekstilu u Trogiru
Prilozi opusu Nikole Vladanova u Šibeniku
Prilog opusu Lovre Dobričevića
Prilozi za Nikolu Firentinca u Splitu i Trogiru
Pulski biskup Altobello Averoldi naručitelj umjetničkih djela
Prilog poznavanju ljetnikovca Hanibala Lucića u Hvaru
Prilozi trogirskoj klasicističkoj arhitekturi
Prilog poznavanju dubrovačkih molitvenika XV. stoljeća
Petar de Cega i obnova trogirske prvostolnice početkom XIV. stoljeća
Preinake glavnog oltara splitske katedrale u XVII. stoljeću
Prilog poznavanju altaristike dubrovačkog dominikanskog samostana
Ranokršćanski oltar u Gatima
Ranokršćanske freske u Lovrečini na Braču
Renesansni kasetirani svod (par-nepar)
Ranohrišćanska krstionica ispod crkve svete Marije od Rijeke u Kotoru
Rekonstrukcija konfesije ranokršćanske crkve u Postirama na Braču
Reljef na stupu sramote na forumu u Zadru
Ranokršćanska crkva u Stipanskoj luci kod Pučišća
Reljefi s prikazima Heraklovih djela u crkvi sv. Kaja u Solinu
Ranosrednjovjekovne preinake antičkih građevina u Dalmaciji
Ruke kanonika Sturariusa
Romanička crkva sv. Marije na Mljetu : pitanje utjecaja
Starohrvatska crkva sv. Spasa na vrelu rijeke Cetine i groblje oko nje u svjetlu arheoloških istraživanja
Slika Martena de Vosa u Slanskom primorju kod Dubrovnika
Slika "Letušte" u Biskupskoj pinakoteci u Dubrovniku
Slika Antonija Zanchija i oltar Bezgrešnog Začeća Bogorodice u crkvi sv. Nikole u Trogiru
Sperandieva medalja u splitskom Arheološkom muzeju
Sulla fonte italiana del raguseo "Izgovorenie od carkve od Svete Marie de-Lorite"
Samostan franjevačkih trećoredica "picokara" sv. Ciprijana u Splitu
Slikar Simone Pomardi in potopisec Edward Dodwell
Samostan i crkva splitskih klarisa
Slikar Josip Botteri
Starokršćanski pluteji s Mirja kod Postira na Braču
Salonitanski kulturni krug Justinijanova doba
Slike Gregorija Lazzarinija u Dalmaciji
Starokršćanske sakralne građevine na kvarnerskim otocima Cresu, Lošinju, Iloviku, Orudi, Krku, sv. Marku i Rabu
Skulptura ranokršćanske crkve iz castelluma na otočiću Osinju na ušću Neretve
Staklo iz kasnoantičke luke u Resniku kod Trogira
Staklene boce iz Muzeja u Cresu
Srednjovjekovne geminae na Otoku u Solinu
Slikarska baština obitelji Garagnin u XVIII. st. po inventaru kuće iz godine 1798.
Slika Carla Antonija Bevilacque u Makarskoj
Slika Lorenza Luzza u Trogiru
Slike talijanskih slikara 17. i 18. stoljeća u Dalmaciji i Istri
Srednjovjekovna pregradnja crkve sv. Stjepana u Pučišćima
Spomenica posvećena Radovanu Ivančeviću
Stonski fortifikacijski kompleks
Secundum sacrarium divi Joannis
Sućidar u Splitu
Stup s Firentinčevim kipom Krista Uzašašća sred Trogira
Svetac na prijestolju : grupa drvenih skulptura s otoka Cresa
Serlio, Palladio, Vitruvio Ferrarese: renesansna viđenja velikog rimskog teatra u Puli
Sebastiano Serlio i tri oltara u Dalmaciji
Selvin Casinetto u agrarnom parku Luke Garagnina
Srednjovjekovni franjevački samostan i crkva sv. Marije u Bribiru
Šesterostrana kruna cisterne krčkog providura Angela Gradeniga
Trogirska loža
Tre ritratti di Domenico Tintoretto
Tri splitske srednjovjekovne skulpture s erotskom tematikom
Tri danteovska prizora Bartola Markovića i Danteov portret Petra Zečevića
Tvrđava Koruna
Tragom jedne splitske zlatarske radionice 14. stoljeća
Tri priloga za prof. Petriciolija
Transformacija ikona pod propovjedaonicama hrvatske katedrale
Tragovima dalmatinskih umjetnika na Muranu
Trogirske fortifikacije u 15. stoljeću
Tipologija i morfologija oltarnih slika 15. stoljeća u Dalmaciji
Trogirska krstionica (1467) i montažne konstrukcije dalmatinske graditeljske škole
Tri srednjovjekovna spomenika iz Kaštela
Tri kiparska djela iz zvonika crkve sv. Krševana u Zadru
Turris in civitate Tragurii : kula sv. Nikole u urbanoj topologiji Trogira
Una coppia di amanti fra mito e allegoria
Uvod u posttridentsku zavjetnu sliku u Dalmaciji
Umjetnička djela na srušenom sustipanskom groblju u Splitu
Utvrda Drid
Uz novo restauriranje Ćulinovićeve šibenske Bogorodice s Djetetom na prijestolju
Un polittico spalatino di Dujam Vušković a Hermitage
Un "catalogue raisonne" di leoni marciani in Dalmazia
Umjetnost medalje u priobalnoj Hrvatskoj od 15. stoljeća do 1818.
Utvrđivanja crkve i hospicija sv. Venerande u Hvaru u prvoj polovini 19. stoljeća
Una proposta per Niccolo di Giovanni Fiorentino
Uznesenje Marijino - od Rubensove slike u Duesseldorfu i Pontiusova bakroreza, do oltarnih pala u Moste pri Komendi (Slovenija), Makarskoj i Zagrebu
Un dipinto di Blagio di Giorgio da Trau a Cesena
U traganju za neobjavljenom arhivskom građom : novi podaci o dubrovačkom slikarstvu XV. stoljeća
Vaze tipa "Alto-Adriatico" iz Isse
Venecijanska renesansna drvena skulptura u našim krajevima
Votivni darovi iz salonitanskih hramova
Zborna crkva Marijinog Uznesenja u Starom Pagu
Zur Kunstuebung an der Wiener Akademie in 18. Jahrhundert
Zbornik posvećen Kruni Prijatelju
Zadarski protomajstor Andrija Desin
Zadarska slika Palme Mlađeg u Ninu
Zabat s formulom zagovora iz Trogira
Zadarski slikarski krug u drugoj četvrtini 15. stoljeća
Zadarska slika Pietra Daminija
Jezik: hrv
Impresum: Split : Konzervatorski zavod za Dalmaciju, 1953-.
Split : Konzervatorski odjel Ministarstva kulture Republike Hrvatske : Književni krug,
Nastavlja: Izdanje Konzervatorskog zavoda za Dalmaciju u Splitu
Isto izdanje u drugom mediju: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji (Online)
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 221.635
Primjerak #1
Sv.42(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Sv.43(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Sv.44(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Sv.45(2019)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 221.635
Primjerak #1
Sv.42(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Sv.43(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Sv.44(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Sv.45(2019)
Nije za posudbu