Biblioteka znanstvenih djela

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000000329
Vrsta građe: Nakladnička cjelina
Povezani zapisi:
Analize starih hrvatskih pisaca
Antun Petrić
Atički sarkofazi u Dalmaciji
"Gazzetta di Zara" u preporodnom ozračju
Ante Trumbić
Antička Salona
Arhitektura secesije u Splitu
Antroponimija Bukovice
Baština starih hrvatskih pisaca
Bokeljska muka
Boka kotorska u doba Venecije : na izvorima Mletačkih arhiva
Boka kotorska u doba Venecije : na izvorima Mletačkih arhiva
Crkva, stup istine
Crkva, stup istine : uspomene na moje doktrinalne djelatnosti u II. vatikanskom saboru = L'eglise, colonne de la verite : memoires de mes activites doctrinales au Concile oecumenique Vatican II
Cum esset persecutio : Dioklecijanovo doba na području između Akvileje i Dunavskog limesa u mučeničkim legendama
Čovjek, metafora, spoznaja
Dalmatinski prostori i stari majstori
Dubrovačko pomorsko pravo
Dubrovačko pomorsko pravo : (povijesni pregled) = Ius maritimum Civitatis Ragusii : (compendium historicum)
Dalmatinska poljopriveda u prošlosti
Dolazak Hrvata
Dalmacija u oslobodilačkom pokretu hercegovačko-bosanske raje
Davidova lira u versih harvackih
Dalmacija u vrijeme Marcelina i Julija Nepota
Dubrovačko carinsko pravo : (povijesni pregled)
Dinamika otočnog prostora
Dvije strane medalje : dijalektološki i jezičnopovijesni spisi o hrvatskom jeziku
Enciklopedija pojmova pomorskog prava
Francuska književnost u "Viencu"
Folklorist Stjepan Grčić
Francuski duh u hrvatskoj periodici u Dalmaciji 1844.-1918.
Fortisološke studije
Fra Andrija Dorotić : (1761.-1837.) : reformator, političar i dobrotvor
Gospodarske prilike Dalmacije
Graditeljstvo starohrvatskog doba u Dalmaciji
Glazbeni život Splita u doba narodnog preporoda i u prijelaznim desetljećima
Graditeljstvo Trogira u 19. stoljeću
Grapčeva špilja
Historijska geografija istočnog Jadrana u starom vijeku
Hrvatska himnodija od srednjeg vijeka do preporoda
Hrvatski jezik i njegovi proučavatelji
Hrvatsko pomorsko pravo i međunarodne konvencije
Hrvatska glazbena kultura 17. stoljeća
Hrvati u Magallanesu, na krajnjem jugu Čilea
Hrvatski dramski stih
Hrvatska i izazovi konstitucionalizma
Hrvati u prošlosti
Hagioforna imena u srednjovjekovnom Splitu i okolici
Hvarska katedrala
Hrvatska obala u putopisima njemačkih hodočasnika XIV.-XVII. st. : opora, vinorodna, kršćanska
Ivan Duknović [i.e.] Ioannes Dalmata u domovini
Imena stanovnika mjesta Bukovice
Izidin trag
Iz ranije hrvatske povijesti
Iz povijesti Dalmacije
Iz dalmatinske pravne povijesti
Izdavačka i tiskarska djelatnost na dalmatinskom prostoru (Zadar, Split i Dubrovnik) u prvoj polovici 19. stoljeća
Izazovne teme iz starije hrvatske književnosti
Jadranske leksičke studije
Južna Hrvatska u europskom fiziokratskom pokretu
Jadranska Hrvatska u povijesti staroga europskog bankarstva
Jezik i stil hrvatskih glagoljskih prenja
Juraj Dalmatinac i gotička arhitektura u Splitu
Juditini dvori
Jezik struke i spoznaja
Japodi - fragmenta symbolica
Jezik u starim versima hrvatskim
Jedinstvo različitosti : Radovi iz hrvatske filologije
Krivično djelo ugrožavanja javnog prometa uslijed omamljenosti na području Dalmacije
Komiške facende
Književne rasprave i eseji
Kaliopin vrt
Kroz Marijin ružičnjak
Književno djelo Ante Cettinea
Kiparstvo Nikole Firentinca i njegovog kruga
Kratki povijesni i kronološki pregled zbivanja koja su se dogodila Slavenima u Dalmaciji, Hrvatskoji Bosni 1514.-1769.
Klesarstvo u službi evangelizacije
Klesarstvo u službi evangelizacije : studije iz predromaničke skulpture na Jadranu
Le francais pour les juristes
Lingua halieutica : Ribarski jezik Komiže
Morski gospodarski pojas u međunarodnom pravu
Mletački dvojezični proglasi u Dalmaciji u 18. stoljeću
Mladi Ujević
Mile Budak - portret jednog političara
Mjere sigurnosti u krivičnom pravu
Mostovi građeni glazbom
Mostovi građeni glazbom : skladatelji - izvoditelji - djela
Moć i nemoć fantastike
Neutralnost i paksaktivnost
Neutralnost i paksaktivnost : međunarodnopravni aspekti
Naracija nacije: problemi (književne) pri/povijesti
O zločinima i kaznama
Opća metodika nastave
Od svita odmetnici
Odgojne vrijednosti rada
Od Donata do Radovana
Otkrića iz arhiva
Ograničenje odgovornosti u pomorskom poduzetništvu
Odgovornost poduzetnika multimodalnog prijevoza stvari
Od Marulića do Krleže
Od Marulića do Krleže : hrvatsko-mađarske komparatističke studije
Od Điva Gundulića do Miroslava Krleže
O etnogenezi Hrvata i Slavena
Oko Krke : sociološke studije i rasprave
Principi podjele i jedinstva vlasti u Jugoslaviji
Pravna kibernetika
Pravni status javne ceste
Politički portreti iz prošlosti Dalmacije
Pobijanje arbitražne odluke
Pobijanje arbitražne odluke : (međunarodni aspekti)
Prijevoz stvari u Pomorskom zakoniku
Putovanja Alberta Fortisa po Hrvatskoj i Sloveniji
Povijest salonitanskog kršćanstva
Povijest Dalmatinske zagore
Politički život i nazori Ante Tresića Pavičića
Prijevozno ugovorno pravo Republike Hrvatske
Povijest stanovništva u Visu
Paški grbovnik
Prikazi i diskusije
Poetike hrvatske epike 18. stoljeća
Postanak i razvitak Poljičke kneževine
Politička misao Frana Supila
Pučka arhitektura starih splitskih predgrađa
Plovidbeno pravo Republike Hrvatske
Pedagoška služba u suvremenoj školi
Preko rubova
Put do crkvene nadarbine / Jadranka Neralić
Prinosi hrvatskoj dijalektnoj fonologiji
Povijest razvitka srednjovjekovnoga dubrovačkog zemljišnika : crna knjiga o Astarei
Poj ljuveni : pučko pjevanje u renesansnoj Dalmaciji
Provjere identiteta
Rasprave o stihu
Romanizmi u djelima Ive Tijardovića
Srbsko-dalmatinski magazin : 1836-1848. : preporodne ideje Srba u Dalmaciji
Slikarstvo u Dalmaciji od 1784. do 1884.
Sumpetarski kartular i Poljička seljačka republika
Starodrevna baština šibenskoga kraja
Srednjovjekovnim graditeljima u spomen
Stih i kontekst
Studije i rasprave iz hrvatske povijesti
Studije iz srednjovjekovne i renesansne umjetnosti na Jadranu
Starohrvatske nekropole
Studenac nebeski
Splitska škola za dizajn
Splitska škola za dizajn : uobličavanje strukovne risarske škole u Splitu 1907.
Split kao trgovačko i tranzitno središte na razmeđu istoka i zapada u 18. stoljeću
Suvremeno hrvatsko pomorsko pravo i pomorski zakonik
Suvremeno hrvatsko pomorsko pravo i pomorski zakonik ; (s pojmovnim kazalom)
Svakidašnji život grada Trogira od sredine 18. do sredine 19. stoljeća
Stil Brižinskih spomenika s obzirom na pojam prenje
Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku
Studije iz starije umjetnosti na Jadranu
Studije iz starije umjetnosti na Jadranu
Splitsko-poljički odnosi u XIV. i XV. stoljeću : splitsko-poljičko razgraničenje, utjecaj splitske crkve, prožimanje stanovništva, gospodarski odnosi
Svetost i čovječnost : rasprave o hrvatskoj hagiografiji
Toponimija vanjskog i srednjeg niza zadarskih otoka
Tekst, diskurs, prijevod
Temelj odgovornosti u prometnom pravu
Turisti žrtve imovinskih krivičnih djela
Talijanski kroatist Arturo Cronia
Talijanski kroatist Arturo Cronia
Talijanski kroatist Arturo Cronia : (Zadar 1896. - Padova 1967.)
Tragom zavičaja
Tradicijske priče iz Zagore
Uz početke hrvatskih početaka
Ustav i ustavna diktatura
Ustav i ustavna diktatura : (hrestomatija ustavnopravne i političke znanosti)
U potrazi za hrvatskom kolijevkom
Upravljanje gradom u razvoju
Ukrajinsko-hrvatske književne poredbe
Vučistrah i dubrovačka tragikomedija
Vinogradarski slom i demografski rasap južne Hrvatske u osvit 20. stoljeća
Versifikacija hrvatskih latinista
Vila Lovorka
Velika Britanija i Vis
Viški facendijer : stil, leksik, svijet facende otoka Visa dvadesetoga stoljeća
Zaljubljeni u vilu
Zlo velike jetre
Životni put Ive Tartaglie
Jezik: hrv
Impresum: Split : Književni krug, [197-]- .