Filozofska istraživanja

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/ffdi.ZAG01000053542/Similar
Ostali autori: Čović, Ante, filozof (Editor), Burger, Hotimir, Barišić, Pavo
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
"...habent sua fata libelli"
"Antiaristotelovska lingvistika"
"Arhonti bitka"
"Borba morala s temeljnim životnim instinktima"
"Božja pustolovina u svijetu" i "svetost života"
"Cjelina" i "diferencija"
"Diferencija" kao povlastica
"Drukčije razumijevanje" kao prepoznavanje
"Etička demokracija" ili politika?
"Gdje Te mogu naći"?
"Hermeneutička logika" i teorija razumijevanja kod Gustava Gustavoviča Špeta
"Imajte samo snage biti destruktivni"
"Izbor iz djela" Tome Akvinskoga
"Izgubljena sadašnjost"
"Jaram razumijevanja"
"Kosmos" i "sredina svijeta" u slavenskom i antičkom svjetonazoru
"Kritičko-krizno temeljno stanje čovjeka"
"Meka ontologija" i kraj moderne
"Međuljudskost" i "raz-sretanje"
"Misliti umjetnost" u funkciji Hoelderlinova spisa "O postajanju kao prekoračivanju"
"Mit o Veneciji" u Sretnom gradu Frane Petrića?
"Mjestopis" i "zemljomjerstvo"
"Moralni status" biljaka u bioetičkoj prosudbi biljne genske tehnologije
"New-age" i Moderna
"Okulocentrizam" ili privilegiranje vida u zapadnoj kulturi : analiza pojma u antičkoj, novovjekovnoj i postmodernoj misli
"Pavda" - korektiv narušenog modusa egzistiranja
"Politička" dimenzija talijanskog kritičko-problematskog historicizma
"Postmoderna" i egzistencijalna (ne)konformnost
"Predmetno-teorijska" teorija značenja kod Husserla i Heideggera
"Pripovijest o Varlaamu i Joasafu" i neki izvoroznanstveni problemi proučavanja srednjovjekovne ruske filozofije
"Quinque viae" Tome Akvinskog i "apparentia sensibilia circa motus caelestes"
"Radnici, seljaci i poštena inteligencija"
"Raspoloženi su misaoni putovi veseli"
"Razumijevanje" u F. Schleiermachera i H.-G. Gadamera
"Sachlichkeit" u filozofijskoj antropologiji Hansa-Eduarda Hengstenberga
"Skupovno-teorijski" realizam Penelope Maddy
"Slovo o polku Igoreve" i drevnerusskaja filosofskaja kul'tura, Institut filosofii AN SSSR, Moskva 1989.
"Slovo o zakonu i blagodati" metropolita Ilariona kao spomenik filozofske misli Kijevske Rusi
"Smisao" nihilizma
"Sveto" u mreži dijalektike svjetovnosti
"Svijet se ne sastoji od stvari, već od zadaća"
"Theoria" R. J. Boškovića - putokaz u bit novovjekovne prirodne znanosti
"Tolerancija" kao isprika za cenzuru na kampusu
"Transcendentalno-kritička" pedagogika Erwina Hufnagela
"Tvrdnja o neznanju" i objektivno znanje
"Umjetnost je moćnija od spoznaje"
"Unutrašnji totalitarizam" umjesto demokracije
"Vis magica" riječi
"Zadatak izbora" i podjela teorija racionalnosti
"Čarobnjak jezika"
"Čovjek mase" ili o ulozi filozofije u obrazovanju : uvidi Ortege y Gasseta
"Želja zvana Lacan"
"Žena mira"
"Živa" i "mrtva" metafora
(Digitalna) teorija ili filozofija?
(Post)modernost Dworkinove filozofije prava
Abdulah Šarčević ili filozofija kao "kritika moderne"
Abdulah Šarčević: Iskustvo vremena, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 1993.
Adaptacionizam ili teorija optimizacije
Adornova modelska analiza slobode
Agon-kompleks
Aktualnost Petrićeva pokušaja deheleniziranja filozofije i kršćanske teologije
Aktualnost filozofije vrijednosti Maxa Schelera
Akvinčeva "Suma protiv pogana"
Alan Gewirth i problem pobačaja
Alan W. Watts: The spirit of zen, Mandala, Harper Collins, Glasgow 1991.
Albrecht Wellmer, Endspiele: die unversoenliche Moderne: Essays und Vortaege, Suhrkamp, Frankfurt, 1993.
Alphabetum slavonicum u Otročjoj bibliji iz 1566. godine
Ambivalentnost procesa globalizacije i etičke implikacije teorije društvenog izbora Amartye Sena
Analitička filozofija
Analitička filozofija i mogućnost dijaloga
Analitička filozofija zadarskog kruga
Analogija bića ili tamni nagovještaj : Milbankova kritika Deleuzeovog tumačenja razlike
Anatomija jednog paternalističkog i anti-liberalnog stava prema suvremenoj eugenici
Andrej Ule: Filozofija Ludwiga Wittgensteina, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana [1990]
Ante Pažanin : (Vinišće, 1930. – Zagreb, 2015.) : In memoriam
Ante Pažanin, Um i povijest. Prilog praktičnoj filozofiji i filozofiji povijesti, Hrvatsko filozofsko društvo, Biblioteka "Filozofska istraživanja", Zagreb, 1992.
Anthony Giddens
Antikrist Larsa von Triera kao alegorikum čovjekova odšašća
Antinomije u Kantovoj Kritici moći suđenja
Antinomičnosti u Heideggerovoj fundamentalnoj ontologiji
Antirealistički pogled na jezik, misao, logiku i povijest analitičke filozofije
Antitetička solidarnost?
Antičko okruženje Proklove teologije
Anto Knežević: Najstarije slavensko filozofsko nazivlje, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 1991.
Antropologija i pitanje 'druge filozofije'
Antropološko-etička perspektiva u Freudovoj psihoanalizi
Anđeo zaborava i black box zbilje
Aporije Loewithova povratka "prirodnom svijetu"
Aporije o značenju politike kod Arendt
Aporije u konceptima slobode
Apsolut i Kierkegaardovo poimanje jastva
Argument enkulturacije kao doprinos njegovanju tolerancije
Arhaična politika i anarhično mišljenje
Arhajske teorije povijesti
Aristotel i suvremena rasprava o nativizmu
Aristotel: Kategorije, preveo i priredio Filip Grgić, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 1992.
Aristotelov nauk o aktu
Aristotelov ontološki kvadrat i univerzalije
Aristotelova "Biologija" u Exercitationes de Generatione Animalium Williama Harveya
Aristotelova "Metafizika" kao prototip jedne moguće metodologije uvođenja u filozofiju
Aristotelova eudaimonija
Aristotelova iluzija
Aristotelova teorija nužnog znanja
Aristotelove magistrale o životu i duši
Aristotelovo počelo neproturječnosti u Metafizici [gama] 3
Aristotelovo razmatranje logosa, "volje" i odgovornosti kod životinja
Aristotelovo to ti en einai u svjetlu tumačenja Metaph. Z4-6
Arno Baruzzi: Freiheit, Recht und Gemeinwohl. Grundfragen einer Rechtphilosophie, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1990.
Arnoldova estetika i hrvatska filozofija povijesti u 19. stoljeću
Artikulacije tijela i tjelesnosti u filmu
Askeza i potvrđivanje svijeta
Aspekti filozofije globalizacije u enciklici Caritas in veritate
Aspekti i implikacije Kantova pojma slobode
Aspekti negacije u budističkoj formalnoj logici
August Buck: Humanisimus. Seine europaeische Entwicklung in Dokumenten und Darstellungen, Verlag Karl Alber, Freiburg/Muenchen 1987.
Augustin u misli Paula Ricoeura
Augustinov hod od ljubavi prema filozofiji do filozofije ljubavi
Augustinovo poimanje zla
Autentično biti
Autobiografija i pitanje identiteta
Avicenna i problem bitka : kako je viđen u islamu i arapskom jeziku
Walter Jaeschke und Helmut Holzhey, Frueher Idealismus Fruehromantik
Werner Heisenberg - čovjek i djelo
Werner Heisenberg i svjetonazor moderne fizike
Whiteheadova filozofija prirode i bioetika
Wittgenstein i Heidegger
Wittgenstein i dekonstrukcija
Wittgenstein o vremenu
Wittgensteinov holizam
Wittgensteinov patkozec
Wojtylin dijalog sa znanošću
Badiouov subjekt umjetnosti : povratak umjetnosti ili još jedna utopija u postmodernoj misli
Barbarizmi
Benedetto Croce i problem "estetike uvjerenja"
Benedetto Croce i teorija progresa
Berdjajevljeva filozofija vremena
Berdjajevljeva kritika demokracije
Berel Lang: The anatomy of philosophical style, Basil Blackwell, Oxford, 1990.
Bergsonovo poimanje Einsteinove teorije relativnosti
Bernhard Waldenfels
Bilješke prigodom izdanja Leibnizovih Djela u redakciji Rudolfa Ericha Raspea
Bio jednom Praxis...
Bioetika danas
Bioetika i autoritet
Bioetika i kazuistika
Bioetika i sociologija
Bioetika i sukobljeni etički kriteriji
Bioetika između morala i znanosti
Bioetika kao etika odgovornosti građanskog društva
Bioetika u Hrvatskoj
Bioetika u kršćanskoj tradiciji i sadašnjosti
Bioetika, politika i bioetičko obrazovanje
Bioetike i ljudska prava
Bioetička načela Azijaca i za Azijce
Bioetički aspekti kloniranja
Bioetički osvrt na filozofiju Nikolaja A. Berdjajeva : promišljanje degradacije duhovnosti i biti tehnike u prijelomu epoha
Bioetički sadržaji u problemu ugradnje umjetnih organa i tkiva
Bios i etos
Biotehnika - jedna od čovjekovih tehnika
Bitak i ništavilo
Bitni momenti mišljenja Milana Kangrge
Blanušine transformacije za toplinu i temperaturu u relativističkoj termodinamici i njegovo dopisivanje s W. Paulijem 1948. godine
Blaženka Despot (1930.-2001.)
Blochova filozofija religije
Bloom--- Nietzsche--- Foucault--- Rorty : filozofske pretpostavke antitetičke kritike
Boetije i Filozofija
Bog filozofije
Bog kao kritika institucionalizirane religije
Bog u filozofskoj misli Stjepana Zimmermanna
Bolzano's Wissenschaftslehre 1837-1987., International Workshop (Firenze, 16-19 settembre 1987), Firenze: Olschki 1992.
Boris Pasternak i Gustav Špet
Bošković o svojoj teoriji sila: od sentencije do teorije prirodne filozofije
Boškovićev dalekozor s vodom i Lopašićevo objašnjenje
Boškovićeva filozofija matematike
Boškovićeva filozofija prostora
Boškovićeva fiozofija po procjeni Franje Markovića (1887): izvori i uspjesi
Boškovićeva neostvarena teorija infinitezimala
Boškovićeve ideje o prirodi procesa saznanja
Boškovićevo djelo u filozofiji prirode u razvoju moderne fizike čestica : o 300-toj obljetnici Boškovićevog rođenja
Bošnjakova Povijest filozofije i povijesno mišljenje
Bošnjakova povijest filozofije
Božansko u Petrićevoj Poetici
Božje djelovanje u svijetu dinamičkih procesa
Branko Bošnjak (1923-1996)
Broj u slikarstvu Nikole Božidarevića
Brojanje onoga što se može regionalno izbrojiti
Buberova filozofija dijaloga i umjetnost kao susret
Budućnost demokracije : emancipatorska imaginacija i stvarnost kapitalizma u spisima kasnog Johna Deweyja
Budućnost je otvorena
Budućnost religije - problem humanizma
Carl Schmitt: politika kao sudbina, sudbonosna politika
Casey o Petriću
Caveat lector!
Ciceronova Topica u tradiciji antičke logike i retorike
Ciceronova teorija retoričke racionalnosti
Civilno društvo i politička kultura
Cjelovitost, jedinstvo i poredak
Copy-paste kultura
Crkva (teologija) i kultura u dijalogu
Crkva i globalizacija
Crkva spram demokracije
Crna djevica
Croce iz semiotičkog kuta
Croce, pojedinac i "kriza" civilizacije
Croceovo učenje o suprotnim pojmovima
Čedomil Veljačić
Češka povijest i filozofija
Čovjek i bog u društvu
Čovjek i kultura "duhovne pustinje"
Čovjek i religija
Čovjek kao "osoba"?
Čovjek kao metafizička utvara
Čovjek kao šifra (Karl Jaspers) i homo absconditus (Helmuth Plessner) - na tragu usporedbe
Čovjek na djelu
Čovjek tranzicije u mas-medijskom društvu
Čovjek u tehnološkome dobu
Čovjekov duh pred izazovom tehnike
Čovjekova sloboda i odgovornost za okoliš
Čudotvorno dvojno ukazanje kineskog mudraca-čarobnjaka
Ćućenje/spoznavanje - vrijednosti/bitak
Da li je prostitucija nemoralna?
Damir Barbarić: Filozofija Andrije Dorotića, Odjel za povijest filozofije Instituta za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1987.
Damir Buterin: Nietzsche: otkrivanje zablude, Hrvatsko filozofsko društvo, biblioteka "Filozofska istraživanja", Zagreb 1998.
Danijel Bučan: Al-Gazali i Ibn-Rušd: Mišljenje u svjetlosti vjere i razuma, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 1991.
Danilo Pejović
Danilo Pejović: Duh i sloboda
Danilo Pejović: Oproštaj od moderne, Matica hrvatska - Ogranak Dubrovnik, Dubrovnik 1993.
Dano je
Darryl R. J. Macer, vodeći azijski bioetičar
David Bell: Husserl
David Stove: The Plato cult and other philosophical folies, Basil Blackwell, Oxford 1991.
Dekonstrukcija ili dijalektika?
Demokracia, kultura a identiteta v otvorenoj spoločnosti, Fu SAV, Bratislava 1992.
Demokracija i de-etizacija politike
Demokracija i etika u svjetlu kontingentnosti
Demokracija i etički relativizam
Demokracija i globalna kriza : vanjski uzroci globalne krize
Demokracija i partitokracija
Deregulacija temelja
Descartes
Descartesova metoda i prva filozofija
Descartesove ispovijesti
Detlev von Uslar: Psihologija i svijet, prev. Vera Čičin Šain, prir. Danilo Pejović, Matica Hrvatska, Zagreb 1999.
Dewey kao Rortyjev filozofski i demokratski orijentir
Dewey o društvu i akciji
Deweyjevo poimanje demokracije kao oblika kulture
Diferenciranje spram Jonasova koncepta odgovornosti
Dijalektika i hermeneutika
Dijalektika ideja i Platonova ontologija
Dijalektika identiteta moderne i postmoderne umjetnosti
Dijalog kršćana i marksista u Hrvatskoj od 1945. do 1990. godine
Diltheyeva ontologija u horizontu Heideggerove i Hartmannove filozofije
Diltheyeva prosudba Schleiermacherove hermeneutike
Diltheyeva prosudba Vlačićeva nauka o izlaganju
Dis/funkcionalnost pred/govora : granice i mogućnosti
Discussiones peripateticae između doksografije i povijesti filozofije kao filozofske discipline
Diskontinuirani kontinuitet kod Kitaroa Nishide
Diskurs, moć i ekonomija
Divlja misao: znanost o konkretnom ili univerzalna logika duha
Djeca i mladi kao konzumenti masovnih medija : etika i tržišne manipulacije potrebama mladih
Djelovanje, kauzalnost i stvarnost
Dobri ljudi, dobri odnosi, za dobar život i dobro društvo
Događaj i razlika : performativno-konceptualni obrat suvremene umjetnosti
Dokazi za egzistenciju Boga kod Hegela
Dokidanje etike u hrvatskoj filozofiji prakse
Doprinosi Vicka Kapitanovića hrvatskoj kulturnoj povijesti
Doticaj moderne kozmologije i religije
Drama individualizma
Druga geneza
Drugi prije bitka
Društvene transformacije, moral i etika
Društveni napredak i svijet života
Država i nacija u Ante Starčevića
Država i samosvijest
Država kao bratska zajednica
Država, države i ljudska prava
Državljanstvo i nacionalni identitet
Duhovna kretanja u ruskoj dijaspori 20-tih i 30-tih godina
Dunamis i energeia u Aristotela
Dva dragocjena a nezapažena prinosa hrvatskih istraživača o Jurju Dragišiću
Dva protureformacijska shvaćanja istočnoslavenske pravoslavne kulture
Dva srednjoeuropska pristupa Europi
Dvije osnovne značajke sporta
Dvije vertikale Milana Kangrge
Dvije vrste emergentizma
Dvije vrste konceptualno-shematskog realizma
Dvosmislenost povijesti
Dvostruko Sretan grad Frane Petrića
Dvoznačnost fenomena globalizacije : za globalizaciju solidarnosti
E. Juenger i M. Heidegger o bitnosti moderne tehnike
Egzaktne znanosti i hrvatska filozofska tradicija
Egzistencijalna dijalektika slobode
Egzistencijalna psihologija Detleva von Uslara
Egzistencijalno-ontološko određenje zla
Einsteinova Specijalna teorija relativnosti i aktualni prijepori u filozofiji
Eklektika i imaginacija
Ekoetika
Ekološka edukacija
Ekološka etika i Jonasov princip odgovornosti
Ekološka etika i metafizika uma
Ekumenski imperijalizam
Elementi aktualnosti Manifesta
Emergencija mentalnog/racionalnog i potiskivanje/marginaliziranje tjelesnog
Emile Cioran i nostalgija za smrću
Emilio Agazzi (1921-1991)
Emocije kao motivi u Kantovoj etici
Empedoklo i razmoćenje prirode
Entropija i ljudski okoliš
Epistemička i instrumentalna racionalnost
Epistemička pravednost : epistemologija vrlina i filozofija psihijatrije
Erna Banić-Pajnić, Duhovno-povijesna raskršća. Poruke renesansne filozofije, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1991.
Erna Banić-Pajnić, Mihaela Girardi Karšulin, Marko Josipović. Magnum miraculum - homo (Veliko Čudo - čovjek). Hrvatska Sveučilišna naklada, Zagreb, 1995.
Eros kod Platona
Esej : razmišljanje u fragmentima
Esej o znanosti i GMO-u
Esencija i egzistencija u Leibnizovoj ontologiji
Estetika neidentičnog i nova medijska kultura osjećajnosti
Estetički koncepti fenomenološkog porijekla
Estetska teorija spoznaje, tekstualni aktivizam i fenomenografija u djelu Kasima Prohića
Estetsko-etička funkcija svetlosti
Ethos "drugog početka"
Ethos prosvjetiteljstva u kritičkome racionalizmu
Etika Petera Singera
Etika i bioetika
Etika i kazneno pravo
Etika i medicinska genetika
Etika i prijateljstvo
Etika interpretacije, a ne etika komunikacije?!
Etika kreposti u suvremenom društvu
Etika vrlina
Etika znanstvenog istraživanja i načelo opreznosti
Etička kritika u književnosti : rasprava između R. Posnera i M. C. Nussbaum o javnoj ulozi književnosti
Etička načela kao egzistentni sudovi i sloboda
Etička pitanja globalnog demokratskog društva
Etička, odgojna i politička vrijednost tolerancije
Etičke i političke antinomije demokracije
Etičke komponente u filozofiji Karla Jaspersa
Etički kriticizam u djelu Milana Kangrge
Etički manifesti vrhunskih znanstvenika i moralna filozofija
Etičnost politike u Aristotela
Etnologija, etnografija i postpolitičko svjedočenje
Eugen Fink: Igra kao simbol svijeta, prev. Darija Domić, prir. Damir Barbarić, Demetra, Zagreb 2000.
Eugenika i ljevica
Eurazijstvo: U potrazi za novom Rusijom
Europa privida i Europa koja se rađa
Europski dometi znanstvenog djela Hermana Dalmatina
Europski racionalizam i polaganje prava na istinu svjetskih religija
Eutanazija u perspektivi kršćanske vjere i pravne znanosti
Evidencijalizam i povjerenje
Evidentiranje sintetičkih apriornih sudova na osnovi ugleda njihove vlastite izjave
Evolucija - kultura - etika - moral - religija
Evolucija i problem hominizacije
Evolucija svemira
Faktičnost, egzistencija, klima
Fanatizam i integritet
Fantazma subjektiviteta u interakcijskom ključu
Feministička epistemologija
Feministička epistemologija objašnjena djevojčici
Feminizam i tolerancija
Fenomenalnost bitka puževe kućice
Fenomenologija Erosa kod Emmanuela Levinasa
Fenomenologija duha kao ključ za razumijevanje Hegelove filozofije
Fenomenologija i teologija
Fenomenologija kao filozofija transcendencije
Fenomenologija na kraju marksizma
Fenomenologija planetarne svjetske civilizacije i mogućnost fenomenologije političkog svijeta
Fenomenologija religije Petera L. Bergera
Fenomenološka sinteza
Fenomenološko novo promišljanje odnosa ćudorednosti i besmrtnosti u misli J. Seiferta
Filološki barbarizmi
Filon Aleksandrijski kao spona između antike i Srednjeg vijeka
Filozofija Frane Petrića kao model mišljenja
Filozofija države Ante Starčevića
Filozofija egzistencije i filozofija dijaloga Ferdinanda Ebnera
Filozofija i društveno-povijesni život
Filozofija i kulturni pluralizam u doba globalizacije
Filozofija i ljubav prema mudrosti
Filozofija i panika
Filozofija i religija
Filozofija i tehnika
Filozofija i tehnika - dva različita svjetonazora u spoznaji životnog svijeta
Filozofija i život : filozofska i socio-kulturna antropologija Nikole Skledara
Filozofija iznova kao znanost
Filozofija kao medij razumijevanja i sporazumijevanja u srednjoeuropskom duhovnom kontekstu
Filozofija kao sudbina?
Filozofija lingvistike
Filozofija na kraju II. tisućljeća
Filozofija prakse u retrovizoru mediologije
Filozofija prava - njen pojam i problemi
Filozofija religije Wilhelma Keilbacha i njezine metafizičke pretpostavke
Filozofija religije u sistemu slobode
Filozofija svijeta života vs. transcendentalna egologija : Anti Pažaninu za 80. rođendan
Filozofija u međukulturnosti
Filozofija vremena Abrahama J. Heschela
Filozofija za djecu i mlade i integrativna bioetika
Filozofija života zen Buddhizma
Filozofija, ekonomija, antropotehnike
Filozofijska hermeneutika i praktična filozofija Hans-Georga Gadamera
Filozofijska i literarna recepcija komunizma
Filozofijske dimenzije kineske gimnastike (daoyin xingqi...) : tjelovježba kao stvaralačko ponašanje
Filozofijske osnove teologije Karla Rahnera
Filozofijsko tematiziranje Postmoderne
Filozofska antropologija i socijalna filozofija
Filozofska kritika kritike jedne kritičke analize eugeničkog nasljeđa u biotehnološkome dobu
Filozofske dimenzije prolaznosti
Filozofski "tabori" i analitička filozofija kao geografija saznanja
Filozofski dijalog i marksistička tradicija
Filozofski izvori kršćanskoga misticizma
Filozofski pojam načina proizvodnje
Filozofski rentijer i književni moralist
Filozofski temelji literarne hermeneutike Emila Staigera
Filozofsko otpadništvo
Filozofsko-teološki aspekti poimanja istine
Finalnost, red i ljepota kod Aristotela i u Discussiones peripateticae Frane Petrića
Fizika i metafizika pogleda
Fraktali iznenađenja
Fraktologija tehnike
Francesco Patrizi i Iacopo Zabarella o "de optima in Aristotele philosophandi ratione"
Frane Petris kao izdavač traktata o trgovini Dubrovčanina Bene Kotruljevića (1573)
Frane Petrić i Emanuele Tesauro o cilju pjesništva
Frane Petrić između kvantitativnog i kvalitativnog tumačenja vremena
Frane Petrić o vremenu
Freudova distorzija tradicionalnog objektnog odnosa
Friedrich Nietzsche: čovjek i maska
Frojdomarksizam i Frankfurtska škola
Fundamentalna antropologija (Max Scheler) ili fundamentalna ontologija (Martin Heidegger)
Gadamerova filozofska hermeneutika i praktična filozofija
Gadamerova hermeneutika
Gadamerova hermeneutika kao praktička filozofija
Gadamerovo razumijevanje mnogolikosti iskustva bitnih načina života
Gajo Petrović
Gdje je postmodernitet?
Genetičke pretpostavke konstruktivističke epistemološke paradigme
Geneza subjekta i holokaust
Giambattista Vico i propast Zapada
Gjuro Arnold o domoljublju
Globalizacija i svjetski etos
Globalizacija kao destruktor identiteta : primjer okolišnog osiromašenja
Globalizacija, moć i politika znanja : jedanaest antiteza o globalizaciji
Globalna etika na temelju tradicija židovstva, kršćanstva ter islama
Globalna neo-liberalna demokracija u "minimalnoj" državi
Globalno selo
Gnoseološki kontekst Boškovićeve "Teorije prirodne filozofije"
Govor o Bogu između antropomorfizma i agnosticizma
Granica Kantova poimanja slobode iz horizonta Heideggerova mišljenja
Granice filozofijske spoznaje u Plotinovu i Pletonovu platonizmu
Granice reprezentacionalizma
Grassi i pluralizam
Gratuitivnost bitka kod J. P. Sartrea
Građanska neposlušnost
Građanski neposluh i opravdanost nasilja
Grisogonov iskoračaj u novu znanost
Grčki mit o Kleobisu i Bitonu kao izvor ranog poimanja ethosa : termin i pojam arete u dvojnom kontekstu filozofijskog i povijesno-umjetničkog tumačenja
Gudipati Venkataćalam-Ćalam: Sudha (Nectar) : conteporary telugu poetry, Motilal Banarsidass/Unesco, New Delhi 1990
Hannah Arendt: Vita activa, prijevod Višnja Flego, Mirjana Paić-Jurinić, August Cesarec, Zagreb 1991.
Hans Jonas (1903.-1993.), mislilac odgovornosti
Hans Jonas: Princip odgovornosti, "Veselin Masleša", Sarajevo, 1990.
Hans Vaihinger i Kantstudien
Hans-Georg Gadamer (1900.-2002.)
Hans-Georg Gadamer i filozofijska hermeneutika
Hans-Georg Gadamer: Početak filozofije, Biblioteka Scopus, Hrvatski studiji, Zagreb 2000.
Heda Festini: Uvod u čitanje Ludwiga Wittgensteina, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1992.
Hegel i Mona Lisa
Hegel i grčka filozofija
Hegel i problem odgoja
Hegel ide na vjenčanje
Hegelova fenomenologija volje i stav pluralizma
Hegelova spekulativna dijalektika
Heidegger i Descartes
Heidegger na prijelomu stoljeća
Heideggerov nacrt hermeneutičke antropologije
Heideggerova kritika Nietzscheova tumačenja nihilizma
Heideggerova kritika umjetne inteligencije
Heideggerova predavanja o Nietzscheu
Heideggerovo povijesno osvještenje Platonovog poimanja istine
Heideggerovo prevladavanje čovjeka
Heideggerovo približavanje Nietzscheu do 1930.
Heideggerovo sustajanje
Heraklit Efežanin o spoznaji
Herman Dalmatin i Ptolemejev Almagest
Hermeneutika
Hermeneutika, drugo drugoga, jezička zajednica
Hermeneutičko-fenomenologijski nacrt povijesnosti s obzirom na krizu pojma tradicije
Histerija i rod
Historiografska fikcija kao izazov genologiji i teoriji diskurza
Historizam jučer, danas i sutra
Hobbes i problem egoizma
Hobbesova philosophia prima
Hoelderlinovo shvaćanje povijesti
Holizam i mjerenje
Holoni i holarhije
Homerova teologija i pojam tolerancije
Homo - Experimentum Coram Deo
Homo noumenon i ćudoređe
Horizont egzistencijalne antropologije - Heidegger, Kant, Scheler
Hotimir Burger: Subjekt i subjektivnost, Globus, Zagreb 1990.
Hrana kao spona između prirode, tijela i društva
Hrvatska estetika
Hrvatska estetika 17. stoljeća
Hrvatska estetika i povijesno mišljenje
Hrvatska filozofijska baština i nastava filozofije
Hrvatska marksistička filozofija i krah socijalizma
Hrvatska prirodnofilozofska baština 18. stoljeća
Hrvatska teorijska laž
Hrvatske žene sljedbenice Einsteinove teorije relativnosti do 1950. godine
Hrvatski sljedbenici teorije relativnosti u Einsteinovo vrijeme
Humanist i znanstvenik Ruđer Bošković
Humanističko-renesansna estetika Janusa Pannoniusa Viteza Česmičkog
Ibn Haldun i Vico : o mediteranskom utemeljenju cikličkog poimanja povijesti
Ideja o europeizaciji Španjolske početkom 20. stoljeća
Ideja sveučilišta i funkcije filozofije
Ideja svjetovnosti i kritika Moderne
Identitet i "pluralni monokulturalizam"
Identitet i dijalog u suvremenom europskom kontekstu : doprinos kršćanstva suživotu u europskom kulturalnom i religijskom pluralizmu
Identitet i djelovanje : teološka razrada pitanja vjerskog identiteta i vjerničkog angažmana
Identitet i subjektivitet
Identitet u vremenu cyber svjetova
Identitet, identifikacija i politike predstavljanja
Ideologija, hermeneutika i religija
Igra - put k multidimenzioniranom mišljenju : na tragu filozofije za djecu
Il problema estetico in Tommaso d'Aquino kao problem srednjovjekovlja u Umberta Eca
Imamo li ikakve posebne dužnosti prema sunarodnjacima (sudržavljanima)?
Imena - granični slučaj prijevoda
Immanuel Kant: Metafizika ćudoređa, Matica hrvatska, Zagreb 1999.
Immanuel Kant: Religija unutar granica čistog uma, Beogradski izdavački zavod, Beograd 1990.
In memoriam - Čedomil Veljačić
Inačice univerzalnog vremena
Indiferencija u bitku
Informed consent u opstetriciji
Informed consent u poslijediplomskom obrazovanju
Integracija i preziranje
Intelektualac i djelovanje
Intelektualna i duhovna baština Pierrea Teilharda de Chardina iz perspektive suvremenih bioetičkih problema
Intelektualna povijest kao dijalog : LaCapra i psihoanaliza
Intelektualni prkos Milana Kangrge
Intencionalnost i intencionalno djelovanje
Intencionalnost i iskustvo
Internalizam razloga : dvije interpretacije
Interpretativne implikacije sintagme ‘svijet umjetnosti’
Intertekstualnost i interdiskurzivnost
Iskušenja imanencije
Iskušenje ironije : može li ironija igrati ulogu kritike?
Islamski svijet i modernost
Istina i njezini suputnici u interpretiranju i vrednovanju socijalnih fenomena
Istina i zajednica
Istina o istini - rekonstrukcija post-modernog svijeta
Istina u ljudskome znanju i kršćanskom vjerovanju
Istina u umjetnosti : refleksije o spoznajnim aspektima vizualne umjetnosti
Istina u znanosti
Istinitost Epikurovih opažaja
Istok i Zapad ljudskoga mozga
Istočni grijeh u nauku Matije Vlačića Ilirika
Istraživanje korijena mediteranske bioetike
Isusa voljeti - Isusa slijediti - u Isusa Krista vjerovati
Ivan Devčić: Osmi dan stvaranja : filozofija stvaralaštva Nikolaja A. Berdjajeva, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1999.
Ivan Focht (1927-1992)
Ivo Paić, Ruža i križ, Ogledi o ideologijskom usmrćivnju jezika i čovjeka, Alinea, Zagreb, 1991
Izbor između Poppera i Kuhna
Između književnosti i filozofije : egzistencijalizam mediteranskog kruga : Albert Camus i Antun Šoljan
Između neoplatonskog misticizma i "filozofije rijeka"
Između obveze na život i prava na smrt
Između privida i zbiljnosti
Između tehnološkog optimizma i kasandrizma
Izraz kao dojam u tjelesnoj komunikaciji
Izvedba pisanja kao heterotopija
Izvori Petrićeve Panarchije
Izvori Petrićeve nove filozofije
Izvori i budućnost
Izvori liberalnog mišljenja u filozofiji Immanuela Kanta
Izvornost Lux dokaza za opstojnost Boga kod Frane Petrića
James Robert Brown: The Rational and the Social, Routledge, London, 1989.
Japanski humor i postmoderna
Jasenka Kodrnja : (1946.-2010.) : in memoriam
Javnost kao fantom i javnost u zamračenju : kako je polemika Waltera Lippmanna i Johna Deweyja o demokraciji i medijima uvelike relevantna i nakon gotovo stotinu godina
Je li Jerry Fodor nepopravljivi romantik?
Je li Leibniz doista racionalist?
Je li Platon neprijatelj "otvorena društva"?
Je li Platonovo poimanje pravednosti totalitarno?
Je li budućnost stvarna?
Je li guvernanta bila žena? : O identitetu žene
Je li ljudsko tijelo pobožno?
Je li moguća suradnja bez interakcije?
Je li moguće pomirenje prirode i duha?
Je li sva filozofija nužno idealistička?
Jedan ljudski san za budne
Jedan sustav obilježene prirodne dedukcije za Kangerovu teoriju prava
Jedna Boškovićeva matematička primjena ideje kontinuiteta i diferencijabilnost funkcije u Boškovićevom vremenu
Jednakost bez slobode ili jednakost bez pravednosti?
Jedno predavanje Milana Kangrge
Jedno zapažanje o negativnim definicijama
Jeftina tolerancija
Jesu li Tvorac i njegov Svemir u Platonovu Timaiju zamisli sredozemnoga podrijetla?
Jezik i determinizam
Jezik i estetička terminologija
Jezik i vrijednosti: očitovanje morala u jeziku
Jezik misli i konekcionizam
Jezički revizionizam u suvremenoj metaetici
John Dewey, radikalni filozof
John Locke, socijalna zaštita i Ustav SAD
John Rawls
Jonasov "princip odgovornosti" kao problem a ne kao rješenje suvremene etike
Joseph Marechal, otac transcendentalnog tomizma i proučavatelj misticizma
Joseph Raz, The morality of freedom, Clarendon Press, Oxford 1989
Josip Marinković, Filozofija kao nastava, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1990.
Još jednom o modernoj globalizaciji i o svojevrsnosti praktične filozofije
Julije Makanec
Juraj Politeo
Juraj Politeo i Albin Nađ, prethodnici Einsteina?!
Juraj Politeo: jezik i mišljenje
Jure Zovko: Verstehn und Nichtverstehen bei Friedrich Schlegel : zur Enstehung und Bedeutung seiner hermeneutischen Kritik, Fromman-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1990
Jučer, danas, sutra
K antičkim korijenima prozodije : prilog za rekonstrukciju starogrčkog izgovora
K jednoj genetičkoj etici
Ka operacionalnoj teoriji referencije za vlastita imena
Kako filozofi čuvaju svoje zdravlje
Kako pišemo Umjetnost? : problemi ne-čitkosti umjetničkog djelovanja u epohi novih medija
Kako uloviti pticu misli?
Kakvo znanje trebamo?
Kangrgin pojam vremena
Kangrgina riječ o zavičaju
Kant i Hegel o ratu i miru
Kantov pojam genija i smisao umjetnosti
Kantova etika i suvremene diskusije o etici
Kantova filozofijska metoda
Kantova kritika metafizike
Kantova teleologija kao podloga orijentiranju u ekologiji
Kantovo nasljeđe i pitanje eutanazije
Kantovo pomirenje znanosti i religije
Kaos u sustavu
Kaotičan napad
Kaotičnost kao pretpostavka smislenog poretka
Kapitalizam znači/treba rat
Karl Jaspers
Kartezijanizam kao izazov za pedagogiju ili destrukcija cjelovitosti i njezine posljedice
Katolički ethos i umjetnost
Kauzalističko-okazionalistički prijepor u islamu kao suprotstavljenost 'grčkog' i 'islamskog' razuma
Kauzalno razumijevanje u znanosti
Kavezi i strojevi
Kazna u svjetlu teleološkog univerzuma
Keynesov animal spirit : filozofski aspekti učenja Johna Maynarda Keynesa o uzrocima ekonomskih kriza i opravdanju državne intervencije
Kineska filozofija i problemi povijesti filozofije
Klasični njemački idealizam u tumačenju Ortege y Gasseta
Kloniranje čovjeka - nada i blagoslov ili horor i prokletstvo
Kob groba Franje Petrića : Traganja
Kognitivna struktura uma
Koje je pravo ime Franciscusa Patriciusa?
Koliko nam fašizma preostaje nakon Auschwitza? : uz (auto)imunizacijsku paradigmu Roberta Esposita
Koliko razuma ima kod Descartesa?
Kome zvono zvoni?
Komenski
Kompjutacijski i/ili matematički pristup kognitivnim procesima
Komunikacijski kanali filozofskog i psihološkog savjetovanja
Komunikativna praksa svakodnevlja : jezične pretpostavke društva i politike
Komunistički manifest iz post-komunističke perspektive
Konačnost uma
Koncepcija povijesti K. R. Poppera i F. Hayeka
Konfiguracije privatnog
Konstituiranje filozofske antropologije
Konstruktivni univerzalizam ili univerzalizam zajednice?
Kontracepcija: prirodno, umjetno, moralno
Konvergentne struje suvremene kršćanske teologije i filozofije
Korak k Nietzscheu
Korak unatrag kroz nihilizam
Korist
Kraj liberalne demokracije kakvu smo poznavali?
Kraj povijesti i enigma postkomunizma
Krepost slobodnog duha
Krepost tolerancije u Poljskoj nakon raspada komunizma
Kritika moderne
Kritika svega postojećega u filozofiji Gaje Petrovića
Kritička bilješka: Real People
Kritička procjena jednog viđenja eugeničkog nasljeđa u biotehnološkom dobu
Kritički racionalizam
Kritičko-analitički pristup razumijevanju Gadamerovog pojma umjetnosti
Kriza demokracije u globalnom medijapolisu
Kriza i manifest: dva dokumenta o našem vremenu
Kriza moderne i perspektive mišljenja u ranom djelu Maxa Horkheimera
Križarski ratovi i diskurs filozofije povijesti
Kultura i inkulturacija u učenju i djelovanju Katoličke crkve od II. vatikanskog sabora
Kultura kao sudbina
Kulturalne razlike, znanost i bioetika
Kulturni pesimizam i demokracija
Kulturni pluralizam i pravednost u recepciji Willa Kymlicke
Kvantna mehanika i ontologija
Kyrill i Methodij kao tvorci teološkofilozofskoga nazivlja u slavenskom jeziku
Labirinti etike
Lacanovo mišljenje subjekta
Laclau i Mouffe o (ne)mogućnosti društva
Ladanovi prijevodi Aristotelovih spisa
Latinskoamerička filozofija i njena problematika
Lav Šestov i asylum metaphysicum kod Platona
Leibniz
Leibnizova kritika Euklidaksioma
Leibnizova obrana prvobitnih načela
Leibnizovo shvaćanje objektivnosti istine i njegovo odbacivanje modernog subjektivizma
Leopardi i kritika moderniteta s pozicije negativne antropologije
Leszek Kolakowski : (1927.-2009.) : in memoriam
Levinas i beskonačno
Levinas, subjektivnost i sveto
Liberalna i totalitarna moralnost
Liberalni nacionalizam : argument samopoštovanja
Lijepa duša i tok svijeta
Limbourg i Šanc
Lirski subjekt i filozofija povijesti
Ljevičari Kyoto-škole i njihova recepcija marksizma
Ljudski bitak kao izvor trebanja?
Ljudski tubitak kao međubitak
Ljudsko - konačna granica
Ljudsko dobro u Nikomahovoj etici I
Ljudsko dostojanstvo između pravnodogmatičkih i filozofskih zahtjeva : smisao, pretpostavke i implikacije Dürigovog shvaćanja ljudskog dostojanstva
Logika i generativna gramatika
Logika i kontemplacija
Logika vrste Tanabea Hajimea i Filozofija Nishide Kitaroa
Logičar kao metaforičar
Logički problemi ekologije
Logos i pathos
Logos, jezik i igra u Heraklita
Lov - sport ili destrukcija? : tragom misli Josea Ortege y Gasseta
Ludwig Siep: Praktische Philosophie im Deutschen Idealismus, Suhrkamp, Frankfurt 1992.
Ludwig Wittgenstein - o teškoćama recepcije njegove filozofije i njezinu mjestu spram Adornove filozofije
Lyotardova filozofijska postmoderna
M. Heidegger i Bashova haiku-pjesma "Brdski prijevoj"
Manfred Riedel: Hoeren auf die Sprache
Mapa mediteranskog kirenaizma
Marcuseovo shvaćanje kulture
Marija Brida
Marijan Cipra (22.8.1940.-2.5.2008.)
Marko Josipović : (1948.-2009.) : in memoriam
Marsha Aileen Hewitt: From theology to social theory
Martin Heidegger - pogled unaprijed
Martin Heidegger: Gesamtausgabe. Band 19: Platon: Sophistes, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1992.
Marx, Mojsije i pogani u svjetovnom gradu
Marx, rad i opuštenost
Marxovo nasljeđe i jugoistočna Europa
Masovno slobodni
Matematička formalizacija buddhističke doktrine o uvjetovanom nastanku
Matematička kozmogonija Platonova Timeja
Matija Vlačić Ilirik i hrvatsko jezično pitanje 16. stoljeća
Matija Vlačić Ilirik i znanstvenoteorijsko zasnivanje protestantske teologije
Matija Vlačić kao tumač Biblije
Maurice Blondel
Max Weber: Religija i raščaravanje svijeta
Medij ideologije
Mediji i spektakularizacija društvenog svijeta : masmedijska produkcija "kulture slavnih"
Mediteranski toponimi u Nietzscheovim spisima
Mediteransko mišljenje
Mediteransko mišljenje Alberta Camusa i filozofija povijesti
Merleau-Ponty i Heidegger
Merleau-Ponty i pitanje o filozofiji
Merleau-Ponty je živ
Merleau-Ponty, Marx i marksizam
Merleau-Pontyjevo otvaranje uma
Metafizički korijeni filozofske tolerancije i njezini nadomjesci
Metafizički nesporazumi Jacquesa Lacana
Metafizički razlog volje za krivnjom
Metafizičko-antropološki principi čovjekova stvaralaštva
Metafora - o njezinu biću i onome što može izricati
Metafora i materijalnost jezika
Metafora i primenjena psihologija
Metafora-slika i metafora-pojam
Metafore metafore
Metafore zdravlja i bolesti u medicinskoj praksi
Metaforičko konstruiranje tjelesnosti kao ishodišta identiteta : na primjerima romana Slavenke Drakulić
Metaforičko mišljenje
Metaforičko značenje u znanosti
Metalogički korijen filozofije
Metapolitika, metapolitika
Metateorija teorije
Metoda izravnog iskustva u De humani corporis fabrica Andreasa Vezala
Metodologija i filozofija znanosti o indeterminizmu
Metodološki individualizam i povijest
Međunarodna estetika u Rusiji XVII. stoljeća
Međunarodni simpozij: Giambattista Vico u Italiji i u Njemačkoj [Napulj, 13.3.1990.]
Međunarodni znanstveni skup o isusovcima u Zagrebu, [8-10.11.1990]
Međuprostori - Sokratove niše
Međusobni utjecaji srednjovjekovne arapske i europske matematike
Michel Foucault: Rođenje biopolitike
Michelangelo i novoplatonizam u renesansnoj umjetnosti : s osvrtom na svod Sikstinske kapele i Mojsija
Milan Kangrga (1.5.1923.-25.4.2008.)
Milan Kangrga - misao i granice
Milan Kangrga ili filozofija kao način života
Milan Polić : (1946.-2015.) : [in memoriam]
Milanu Kangrgi za osamdeseti rođendan
Milivoj Solar
Millovo "jednostavno načelo" slobode
Miroslav Volf: Work in the spirit: toward a theology of work, Oxford University Press, 1992.
Mišljenje cjeline
Mišljenje i prepisivanje
Mišljenje i snaga
Mišljenje mišljenja kao čisto mišljenje svijeta
Mišljenje, jezik i razumijevanje kod Matije Vlačića Ilirika
Mjera - od matematike do etike
Mjesto Hansa Jonasa u povijesti njemačke filozofije
Mjesto drugog u određivanju europskog identiteta
Mjesto i uloga Muza u Petrićevim ranim djelima iz poetike
Mjesto i uloga astrologije u Gradu Sunca Tommasa Campanelle
Mjesto i značenje Blaženke Despot u suvremenoj hrvatskoj filozofiji
Modaliteti kao pojmovi vremena
Modalni argumenti za inkompatibilizam
Modeli odnosa između znanosti i teologije
Moderna subjektivnost i samo-odgoj
Modernizacija društva i filozofska obnova zajedničkog života u Srednjoj Europi
Modernost tematike vremena
Mogu li se Schelling i Hegel tumačiti u ključu Lacana?
Mogućnost dijaloškog susreta religijske i filozofijske humanitas
Mogućnost filozofsko-teološkog dijaloga
Mogućnost kritike potrošačkog društva kao problem filozofije odgoja : marginalije o Pasoliniju
Mogućnost održivosti filozofske antropologije kod Karla Jaspersa
Mogućnost utemeljenja uporabe prisile kao propitivanje zrelosti postmoderne etike
Monističko-pluralistički spor oko vrsnosti živog svijeta
Mora li tubitak jesti?
Moralna neutralnost liberalne države
Moralna politika u Kantovu spisu o slobodi
Moralne dileme u deontičkim logikama kao sustavima epistemičke logike
Moralno-etički aspekti utemeljenja multikulturalizma kod Willa Kymlicke
Moć i odgovornost, odgovornost i budućnost
Može li se subjektivnost naturalizirati?
Može li se zanijekati svijet?
Multidisciplinarno poimanje tjelesnog vježbanja
Na rubu filozofije: Derrida i Freud
Nacija bez subjek(a)ta : kakva je poststrukturalistička koncepcija nacije?
Nacija kao historijsko-politička stvarnost u misli Carla Cattanea
Nacionalizam, patriotizam i tolerancija
Nacionalna država u Srednjoj Europi
Nacionalne ideologije i kolonijalistički mitovi u suvremenoj Europi
Nadilaženje znanstvene racionalnosti ka smislu transcendentalno fenomenologijskog svijeta života
Nagovijest Beskraja u Horkheimera, Adorna i Habermasa
Nagovijest situacijskoga tumačenja kvantne mehanike
Narcizam i tijelo
Natjecanje iz filozofije od 2000. do 2005. godine
Naturalistička slika ljudskog duha
Nazivoprevodivost
Načelno opravdanje i domet spoznaje uz pomoć analogije
Načelo razlike : ključ za pravednije demokratsko društvo
Ne idite u utopiju!
Ne-racionalni temelji i ne-konceptualni sadržaj
Ne-znanje u djelu Georgesa Bataillea
Negativna dijalektika kao pojmovna antiteza pojmu
Neisprobani putovi
Neizvedivost jezika kod Juana Luisa Vivesa
Neke dileme suvremene biologije
Neke karakteristike Boškovićeve znanstvene metodologije
Neke napomene uz "rješenje" Madhyamaka logike
Neki aspekti Heideggerove transformacije fenomenologije
Neki aspekti teologije stvaranja obzirom na rezultate prirodnih znanosti prema Alexandreu Ganoczyu
Neki od problemskih aspekata "Projekta svjetski etos" (II) : jedan analitičko-filozofski pristup problemu
Neki od problemskih aspekata 'Projekta svjetski etos' (I) : jedan analitičko-filozofski pristup problemu
Neki od temelja moderne demokracije
Neki problemi filozofskog prilaza religiji
Neki problemi monizma u neoplatonizmu
Neki problemi s Aristotelovim 'stvarima u odnosu' (Cat. 7)
Nekoliko vidova catuskoti s posebnim osvrtom na Nagarđunu
Nemogućnost kraja filozofije
Nemoć prirode kod Hegela
Nepopravljivi realista
Nerazumijevanje ideološkoga diskursa
Neumitnost globalizacije, nužnost alternative i pitanje o odgovornosti
Newtonov i Boškovićev fenomenalizam
Nezaustavljiv uspon znanstvene filozofije
Nietzsche
Nietzsche i liberalizam
Nietzsche i novo započinjanje
Nietzscheova aporija: Antikrist protiv antikrista
Nietzscheova kinestezija
Nietzscheovo "novo istumačenje svijeta"
Nihilizam u Nietzschea i problem sekulariziranja u kulturi suvremenosti (F. Gogarten)
Nikola Skledar : (1942.-2011.) : in memoriam
Nikola Vitov Gučetić
Nikola Šop, Primož Trubar i Michel de Montaigne, putnici kroz vrijeme
Nismo "morska trava"
Ništa odvajanja: Jean-Luc Nancy, slikanje, smisao i stvaranje
Norma i povijest
Normativna struktura i individualno djelovanje
Nova definicija bioetike
Nova fenomenologija i životni svijet - jedan projekt
Nova fizika na LHC-u i nova filozofska istraživanja
Nova izdanja prijevoda Aristotela i njihov tipološki značaj
Novi pogled na prirodne znanosti i religiju
Novi prilozi proučavanju renesansne filozofije
Novi putovi medicinske etike
Novija analitička filozofija u Hrvatskoj
Novo nalaženje čovjeka
Nuklearno zastrašivanje
Nulta logika nemoći
O antropološkim osnovama promjena socijalizma
O besmrtnosti uma u Aristotela i Tome Akvinskoga
O biti vremena
O determinističkom kaosu
O djelu i liku filozofa i profesora Ante Pažanina
O dominantnoj znanstvenoj paradigmi i smislu odgovornosti
O dopuštanju zla u najboljem svijetu
O dvojstvu filosofije
O filozofiji i filozofima u nekim hrvatskim leksikonima
O filozofiji srednjoeuropskog nacionalizma
O historiografiji Benedetta Crocea
O instrumentalnom i integrativnom znanju
O izvoru i horizontu bitka
O još jednom pokušaju talijanizacije Petrića
O karakteristikama dokazivanja i opovrgavanja prednosti i šteta genetičkog inženjeringa hrane
O korijenima marginalizacije filozofije na Mediteranu
O ljudima tehničkog doba koji o njemu filozofiraju u Heideggerovu stilu
O logičkom kvadratu
O logičkom statusu principa verifikacije
O medicinskom zaboravu tijela
O metodu Waltera Benjamina
O mnogostrukom značenju vremena u romanu
O mogućnostima dijaloga na zagrebačkoj filozofskoj sceni
O najboljem ustroju mediteranskog polisa
O nesnošljivom
O odnosu slobode i načina znanja kod Schellinga
O osjetilnom prikazivanju ćudorednih ideja lijepog kao simbola dobrog u Kantovoj Kritici rasudne snage
O podrijetlu prvog života
O pojmu vječnosti kod Nietzschea
O počecima grčke filozofije kao platonizma
O pretpostavkama razumijevanja teksta u doba Reformacije
O prirodnoj logici neodređenosti i paradoksa
O problemima interpretacije Platonova Parmenida
O problemu fenomenološke povijesti filozofije
O ratu i njegovoj predstavljivosti
O retoričkoj kulturi u Dubrovniku Petrićeva vremena
O snošljivosti
O socijalnom aprioriju odgovornosti u fenomenologiji Maxa Schelera
O spoznaji kao umjetnosti i politici
O tjelesnoj dimenziji značenja i o značaju tijela
O toleranciji
O virtualnom i stvarnom na primjeru tzv. "virtualne stvarnosti"
O zaokretu ka prostoru
O značenju Karla Rahnera za suvremenu teologiju
O ženskom elementu u gnostičkim učenjima
Obilježavanje 50. obljetnice Hrvatskog filozofskog društva
Objašnjenje u povijesti
Obnova sveučilišta i pitanje o bitku
Obrazovanjem protiv predrasuda
Od "zaodijevanja" do "organa razuma"
Od fenomenologije do metafizike zahvalnosti
Od imitacije do distance
Od konfucijanizma do filozofije
Od kritike religije do dijaloga: Filozofija Branka Bošnjaka - povodom 10. obljetnice smrti
Od metafizike do fizike svjetla
Od metafore-riječi do metafore-funkcije : prilog metodologiji proučavanja metaforike u književnom tekstu
Od percepcije do uronjenosti
Od podrijetla zla do bivstva čovječje slobode ili transcendentalna filozofija i metafizika
Od prakticiranja k "tehniciranju" politike
Od slabe misli do slabog komunizma
Odabrani aspekti suvremenih bioetičkih rasprava
Odgoj i "Erlebnisgesellschaft"
Odgoj i nastava u aktivnostima Hrvatskog filozofskog društva
Odgoj i pluralizam
Odgoj između distanciranja i razlike (Ricoer - Derrida)
Odgovornost kao pojam metafizike
Odgovornost roditelja i državnika u "etici budućnosti" Hansa Jonasa
Odnos filozofije i teologije
Odnos filozofije čovjeka, etike i humaniteta
Odnos pojedinačnog i općeg dobra u perspektivi metafizike osobe
Odnos sv. Tome Akvinskog prema Averroesu
Odnos svijesti i zbilje
Odnos umjetnosti i života u Pirandellla
Oikofobija i ksenofobija
Olimpizam s kineskim karakteristikama : interkulturni problem
Ontologija Pavla Vuk-Pavlovića
Ontologija apsolutne slobode
Ontologijski prilaz umjetnosti u djelu Ivana Fochta
Ontologizacija rodne diferencije kao apstraktna antiteza klasičnoj metafizici
Ontologička mogućnost prevoda i prevođenja
Ontološka relacija per-se bića - pour soi
Ontološki uvjeti nastanka pravnog pozitivizma
Opiti s metaforama
Opravdana vojna intervencija
Oprez, metafore!
Organski stupnjevi razvoja duše u Stadlerovoj "metafizičkoj antropologiji"
Originalnost Hildebrandove filozofije slobode
Ortega y Gasset i Unamuno
Osjetilno zamjećivanje i vrijeme u Aristotela
Osnovni vid uvira Mediteranske filozofije u svjetsku
Osobe kao tijela?
Osvajanje udaljenosti
Otvorena pitanja u novoj kozmologiji
Pacifizam i pravo na život
Paideia u Aristotela
Paradigma "Megastroja" kao laička teodiceja
Paradoks objašnjenja
Paradoksi postmoderne
Parmenid i Uddalaka
Patriotizam
Patriotizam kao etičko stajalište
Paul Thek: "sadistička geometrija" ili tjelesnost između senzacije i percepcije u umjetnosti 1960-ih
Paul Vignaux: La filosofia nel Medioevo, Roma-Bari, 1990.
Pavao Vuk-Pavlović (1894-1976.)
Pavel Florenski i problem iluzija
Pavo Barišić: Welt und Ethos
Paţisaṃbhidamāgga kao rano egzegetsko djelo theravādskog buddhizma
Pedeset godina neuvjetovanja mišljenja
Pejovićevo promišljanje umjetnosti
Penser la religion
Personalistička etika kao odgovor na izazove globalizacije
Perspektive ekološke teorije i Petrićev svjetonazor
Peter J. Bowler: The invention of progress, Basil Blackwell, Oxford/Cambridge, Mass. 1989.
Peter Kemper (Hrsg.): "Postmoderne" oder der Kampf um die Zukunft, Fischer Taschenbuch Verlag, Frnakfurt a. M. 1988.
Peter Sloterdijk, Kritika ciničkog uma, Globus, Zagreb, 1992.
Peter Strasser: Hegels Sehnsucht oder das Leben des Begriffs im Raume der Gewalt, Im Verlag des Verbandes der wissenschaftlichen Gesellschaften Osterreichs, Wien 1988.
Petrić i Acastos : nastavak prvi
Petrić o sličnim principima prirodnih stvari
Petrić o vrlini i sreći u "humanističkom" razdoblju
Petrićev Marinus Glaucus
Petrićev mladenački dijalog o časti
Petrićeva Panarchia i novoplatonizam
Petrićeva misao od etike do prirodne filozofije
Petrićeva socijalnofilozofijska misao između realizma i utopizma
Petrićeva uporaba atomističkih argumenata u prosudbi Johna Henrya
Petrićevi kozmološki koncepti i moderna kozmologija
Petrićevi prigovori Aristotelovu pojmu neprekidnine
Petrićevo razumijevanje utjecaja nebeske na zemaljsku regiju
Petrićevo tumačenje Petrarkina soneta "Ždrijelo i san"
Petrićevo tumačenje pjesničkog i filozofskog govora
Philo-sophia
Philosophia civilis
Philosophia fundamentalis Josipa Stadlera
Physikai doxai i Problemata physika od Aristotela do Aitija (i kasnije)
Picassov "pogled" : gledanje, viđenje i vidljivo u Picassovom kubizmu
Pironizam i relativizam
Pisanje povijesti kao sjećanje na budućnost
Pitanja o "analitičkoj" i "neanalitičkoj" filozofiji
Pitanja postavljena Nishidinom filozofijom
Pitanje istine bitka na početku grčkog mišljenja
Pitanje subjekta interpretacije
Pitanje vlasti u Marxovoj teoriji
Pjesnički svemir Nikole Šopa između Platonovih noetičkih normi i Einsteinova prostorvremena
Platon o znanju i mnijenju (Država V)
Platonizam i teorija apstraktnih objekata
Platonizam u djelu Hermana Dalmatina De essentiis : uz pitanje o izvorima Hermanove filozofije
Platonov Teetet i problem znanja
Platonov utjecaj na mišljenje Zapada
Platonova Država u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
Platonova [proizvođenja]
Platonova oporuka
Platonovi Zakoni
Platonovi dokazi za besmrtnost duše i pitanje etike
Plotinovo shvaćanje noetičke tvari na tragu Aristotelove usiologike
Pluralizam i mišljenje o napretku u etičkoj perspektivi
Pluralizam i pluriperspektivizam
Pluralni svijet suvremene znanosti i filozofija
Pobačaj i odgovornost za trudnoću
Podrijetlo lakanovske psihoanalize u filozofijskom subjektu
Poetika i vjerojatno
Pogled iz pozadine
Pogled na problematiku naziva "duhovne znanosti"
Poiesis vremena i vrijeme poiesisa
Poimanje globalizacije
Pojam i pregled razvoja neoskolastike
Pojam kaosa u estetičkom i poetološkom mišljenju kasne renesanse
Pojam kaosa u povijesti filozofije
Pojam navike kod Aristotela
Pojam obrazovanja i pojam zbiljnosti
Pojam svijeta u teoriji sistema N. Luhmanna
Pojam vremena u mišljenju Martina Heideggera
Pojam čovjek - aspekti asimetrije i hijerahije
Pojam životnoga svijeta između fenomenologije i metaforologije
Pojava dihotomičnih koncepcija prostora u zapadnoj filozofskoj tradiciji
Pojmovi koje treba uvrstiti u ljubavnu poeziju
Pojmovi vremena u fizičkome svijetu Velikog i na skali malog
Pojmovni prostori nasuprot mogućim svjetovima
Pokušaj utemeljenja ontološke etike
Pokušaj znanstveno-filozofske analize umjetničkog stvaralaštva
Pola stoljeća Hrvatskog filozofskog društva kao istraživački izazov
Politeova smeđa bilježnica (1860)
Politika
Politika identiteta i demokratska pravednost
Politika, demokracija i etika
Politička etika
Politička reprezentacija
Politički eros
Politički pluralizam Hannah Arendt
Politički um i princip pravednosti u kontekstu globalizacije
Položaj žrtve u teoriji društva
Poredak Realnog u lakanovskoj psihoanalizi
Poredak platoničkih dijaloga prema Frani Petriću
Poredbenost perspektiva
Porijeklo umjetnosti
Porodica, država - pojedinac
Porođajne muke teologije u modernoj akademiji
Posljednji ruski filozof i njegova tragična sudbina
Postmarksizam i postmodernizam
Postmoderna i duh informacijskog doba: post-Lyotard?
Postmoderna kao Epoha?!
Postmoderni izazov ili: problem i zadaća integrativnog mišljenja danas
Postmoderni ne-relativizam
Postmodernizam (ni)je amerikanizam?
Postmoderno stanje i znanje
Postoji li mjesto za jednu neplatonističku apriorističku epistemologiju u filofoziji matematike?
Postvarenje povijesnog svijeta : strukturna ideologija instrumentalne i teleologijske racionalnosti
Potiskivanje kao sudbina
Potraga za odgovorom na nedefinirano pitanje: Zygmunt Bauman i sociologija protočne potrošnje
Potvrđuju li računala postavku o ontologijskom utemeljenju logike?
Povijesna predaja grčke filozofije u islamskom svijetu
Povijesni ethos nasuprot apsolutno postavljenoj slobodi
Povijesni status Hegelove filozofije unutar Heideggerove zamisli destrukcije
Povijesno mišljenje u Hegelovoj Filozofiji prava
Povijesno mišljenje u djelu Milana Kangrge
Povijesnofilozofsko značenje Simeonova (Svjatoslavljeva) zbornika iz 1073. g.
Povijesnost i sloboda
Povijesnost tubitka u Bitku i vremenu i povijest bitka u "Vremenu i bitku"
Povijest filozofije (kao nauka) ili razvoj mišljenja u ideji cjeline
Povijest kao fascinacija i sudbina
Povijest, povijesti i fikcije
Povjerenje u cjelinu
Povodom izdanja Bompianijeva rječnika suvremenih filozofa
Povratak izopćenoga dijela
Pozicioniranje "filozofije religije" u hrvatskoj neoskolastici 20. stoljeća
Pozitivizam i teorija relativnosti
Počeci sustavnoga filozofiranja u Hrvatskoj
Početak od iskona i budućnosti iz communio mei et tui originaria
Praktična filozofija i duhovne znanosti danas
Praktična filozofija i fenomenologija političkoga svijeta u djelu Ante Pažanina
Prava za životinje : k normativnom reguliranju suživota ljudi i životinja na pozadini paralelne primjene dvaju interpretativnih pristupa
Pravednost, isključenje i razlika
Pravilno zaključivanje i prirodno pravo u Hobbesa i Leibniza
Pravo na život pretpostavlja pravo na pravedan život
Pravo prigovora savjesti
Predrag Vranicki (1922.-2002.)
Predrasuda i homoseksualnost
Prema kognitivnoznanstvenom shvaćanju iskustva svetoga
Prema novom iskustvu slobodnog vremena : slobodno vrijeme kao izvorište kritičke svijesti
Pretjerani zahtjevi onog mogućeg
Prevladavanje sukoba između znanja i odgoja za vrijednosti
Približavanje Wabi-Sabiju
Prijateljstvo u Aristotelovoj filozofiji
Prije-ugovorno stanje i moderni red
Prilaz transcendentnom biću u Platona i Plotina
Prilog Finkovu određenju europske krize obrazovanja
Prilog dijalektici teorije i prakse kod Marxa i u marksizmu
Prilog za bolje uočavanje izvornog značenja Aristotelove nauke o "mogućnosti" i "zbiljnosti"
Prilozi V. Varićaka interpretaciji Specijalne teorije relativnosti u geometriji Lobačevskog i Bolyaia
Primjedbe uz Popperove "Primjedbe o Ja"
Princip "život" u tehničkom dobu
Princip očuvanja života i problem odgovornosti
Principi prirodnih stvari
Priroda i čovjek
Pristup Bogu u teologiji i svijetu u fizici
Prisutnost Heideggera u hrvatskoj filozofiji
Problem "iskona" kod Aristotela i njegovih predšasnika
Problem "slike rijeke" u Heraklita Efežanina
Problem Heideggerove interpretacije Nietzschea
Problem apsolutnosti i relativizma u etici
Problem duše i psihičkoga u Carnapovim ranim spisima
Problem istine u metafilozofiji Gaje Petrovića
Problem jedinstva prirode kod Carla Friedricha von Weizsaeckera
Problem kriterija doprinosa hrvatskoj filozofskoj terminologiji
Problem napretka u svjetlosti promjena u istočnoj Evropi
Problem nihilizma u Nietzscheovoj filozofiji
Problem pluralizma i moralna autonomija
Problem pogledâ na svijet i integrativna bioetika
Problem postajanja pojedincem u djelu Soerena Kierkegaarda
Problem razlikovanja ideja stvari od ideja nestvari kod Descartesa
Problem renesansnih anticipacija
Problem vjere/nevjere u djelu Giambattiste Vica
Problematika relativnosti vremena (i prostora) u djelu pjesnika-filozofa Nikole Šopa
Problemi filozofske antropologije u djelu Teilharda de Chardina
Problemi nacionalne filozofije
Problemi suvremene evaluacije Petrićeve prirodoznanstvene filozofije i Petrićev vacuum
Problemi značenja u filozofiji uma
Proces razvoja filozofskih pojmova u turskom jeziku
Projekt svjetski ethos
Prolegomena za selektivnu biliografija Milana Kangrge
Prostornost u društvenim znanostima
Prosuđivanje drugoga
Protiv ravnodušnosti svijeta
Proučavanje kategorija u antici
Provizorna sigurnost
Psihoanaliza - između filozofije i pozitivizma psihologizacije
Psihoanaliza i New age
Psihologija i autonomnost
Psyhe i duša u misli Edith Stein
Put mističnog iskustva u propovijedima Meistera Eckeharta i Johannesa Taulera
Putnam i istina
Putovi nastanka i razvoja starogruzijskoga filozofskoga nazivlja
Quantitas inassignabilis
Quid est Veritas?
Quineov platonizam i antiplatonizam
Racionalna opsjena Don Quijotea i ingeniozno djelovanje
Racionalnost i jezik
Racionalnost, razlozi i sociologija spoznaje
Rad teksta, rad tugovanja
Radikalna ortodoksija Johna Milbanka i njegovo poimanje kulture kao donologije
Radikalne konzekvencije Heideggerove hermeneutike
Radoslav Katičić, Uz početke hrvatskih početaka
Rahnerova oporuka Crkvi
Rana recepcija Boškovićeve filozofije prirode
Rana recepcija estetike Benedetta Crocea u Hrvatskoj
Rasna higijena u Njemačkoj
Rasplinuće svijeta i pravo na znanje
Rasprava o konstruktivnom simetrizmu i algebri simetroida
Rasprava o postmodernosti u aktualnoj krizi
Rasprave o Franzu Rosenzweigu
Rastanak od cjelovitosti kao ponovni pronalazak cjeline
Rat i mir
Rawlsova teorija pravednosti i pitanje istine
Razlika Aristotelovih i Akvinčevih metafizičkih počela
Različitost i konsenzus
Razmišljanja o razlici između "doslovnog" i "prenesenog" značenja
Razmišljanja uz novo čitanje Krstićevog eseja "Filozofija i jezik"
Razotkrivanje, istina i kritika
Razumijevanje i objašnjenje u humanističkim znanostima
Razumijevanje sistema: Od Bertalanffyja do Ortege y Gasseta
Razumijevanje vremena kod Svetoga Augustina
Razumijevanje vremena u suvremenoj filozofiji
Razumijevanje živoga?
Razvijanje eksplanatorne teorije imaginacije i etike
Razvoj apstraktne terminologije gornjolužičkoga pismenog jezika do devetnaestoga stoljeća
Razvoj ontološkog dokaza za Božju egzistenciju i Tillichovo poimanje ontološkog tipa filozofije religije
Računanje i tri svijeta
Re-evolutivna budućnost
Re-legitimiziranje univerziteta - jedan novi Witz
Realistična fenomenologija kao kritička reforma platonizma
Realni princip u spisu o slobodi i filozofiji doba svijeta
Recentne vikovske studije
Recepcija Hegelove društveno-političke misli u djelu Charlesa Taylora : Bernsteinova kritika Taylorove interpretacije Hegela
Recepcija Kierkegaarda u Hrvatskoj
Recepcija Matije Vlačića u filozofijskoj hermeneutici
Recepcija Vlačića u Hrvatskoj kao ideologizirajuće posredovanje sa sadašnjim životom
Recepcija filozofije Julija Makanca u hrvatskoj filozofiji nakon 1990. godine
Recepcija misli španjolskog filozofa Joséa Ortege y Gasseta u Hrvatskoj : preliminarni izvidi
Recepcija časopisa Praxis u Slovačkoj
Reduplikacija i vrijeme u romanu Virginie Woolf
Rehabilitacija latinske i humanističke tradicije
Rehabilitacija senzibiliteta : filozofijska konstrukcija senzibilnog čovjeka
Rehabilitiranje tjelesnog
Reinterpretacija fragmenta DK B6 Parmenidove poeme
Rekonstitucija versus tranzicija
Relativnost vremena i prostora u hrvatskoga pjesnika Nikole Šopa i slovenskog pjesnika Gregora Strniše
Religija i kultura
Religija i kultura u Europi
Religija i tehnika
Religija i znanost pred pitanjem o čovjeku
Religija i znanost u djelu Vjekoslava Bajsića
Religija kao susret sa svetim
Religija kao čovjekova metafizička potreba
Religija, demokracija i solidarni personalizam : na putu ka svjetskoj kulturi i civilizaciji
Religija, vrijednosna usmjerenost, mladi
Religije i crkve pred izazovom globalizacije
Religijski pluralizam kao izazov za filozofiju religije: John Hick
Religioznost pragmatističke racionalnosti religioznog vjerovanja
Republika i sloboda
Ressentiment
Ressentiment i krepost kod Maxa Schelera
Ricoeurova hermeneutika sebstva
Riječanin Josip Zanchi o Rabljaninu Marku Antunu de Dominisu
Riječi mogu iskazati kako djeluju
Riječima ponovno uspostaviti smisao
Rizik i racionalnost
Rodni aspekti etike
Rolf-Peter Horstmann, Die Grenzen der Vernunft. Eine Untersuchung zu Zielen und Motiven des Deutschen Idealisimus, Hain Verlag, Frankfurt am Main, 1991.
Ronald Myles Dworkin : (1931.-2013.) : [in memoriam]
Rub krize/Kriza ruba
Rudi Stojak: Metoda analize sadržaja, Grafičar, Tuzla 1990.
Rudi Supek (1913-1993)
Ruediger Bubner: Antike Themen und ihre moderne Verwandlung, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1992.
Ruska srednjovjekovna filozofija kao kulturno-povijesni fenomen
S one strane paradigme objašnjenja u suvremenoj medicini
S onu stranu dogmatizma i relativizma
Sadašnjost, prošlost i budućnost u spisima Aleksandra Herzena
Samoiskustvo i spoznaja zbilje kod Jonasa i Hegela
Samostalnost znanosti o živome
Samuel Ijsseling: Rhetorik und Philosophie. Eine historisch-systematische Einfuehrung, Fromman-Holzboog, Stuttgard-Bad Cannstatt, 1988.
San i imaginacija u korijenu metafizike
Scheler i europsko mišljenje
Scheler: nauk o idolima
Schlegelova filozofija povijesnoga svijeta i mišljenje filozofijske hermeneutike
Schleiermacher u svjetlu Gadamerove filozofske hermeneutike
Schleiermacherova schlobittenska predavanja "O stilu" iz 1791. u nepoznatim zapisima
Schopenhauer i njemački idealizam
Schopenhauerova kritika Kantove etike
Sekularizacija u svijetlu Luhmannove teorije religije
Semantičke strukture filozofije
Semiozom stvoren svijet: Cassirer - Goodman
Senekino tumačenje Platona i njegov doprinos proširenju platoničkog nauka o idejama u srednjem vijeku
Shimada Kenji i dileme japanske sinologije
Shinichi Hisamatsu - filozofija buđenja
Shvaćanje filozofije i tehnike Mikela Dufrennea
Simbolička razmjena i rad
Simulirane fikcije i fikcionalizirane simulacije?
Simultanizam vremena?
Sistematizacija onog kontrafaktičnog
Sistemski aspekti transcendentalne pragmatike
Situacija i znak
Sjećanje na Ernesta Grassija
Sjećanje na Eugena Finka
Skepticizam i uvjerenost u slijeđenju pravila
Slavoj Žižek: Repeating Lenin, "bastard books", arkzin d.o.o., Zagreb 2001.
Slikovnost
Sloboda i otuđenje : o mišljenju Gaje Petrovića
Sloboda i spontanost kod Hildebranda
Sloboda iz perspektive filozofije i neuroznanosti : kritika B. Libeta, G. Rotha i W. Singera
Sloboda je ono najviše nas i božanstva
Sloboda kloniranja
Sloboda u kršćanskoj teološkoj etici
Sloboda u svjetlu uma
Sloboda unatoč determinaciji?
Sloboda za dobro
Slobodno vrijeme i rekreativni šport
Slobodno vrijeme i sloboda
Slobodno vrijeme kao vrijeme istinskog obrazovanja
Slojevitost vremena i um
Slovenska pismenost u slovenskoj duhovnoj kulturi
Smisao Petrićeva mita o povijesti
Smisao istine
Smisao teleoloških i kauzalnih sudova u prirodnim znanostima
Smisao života
Smještanje Rahnerova transcendentaliteta u skolastički okvir
Smrt
Smrt i umiranje danas
Smrt ili zalazak umjetnosti?
Sociologija bioetike
Sonia Kruks: Situation and human existence, Unwin Hyman, London 1990.
Spencerova filozofija individualne slobode
Spolni odgoj
Sporovi oko teorije relativnosti u Hrvatskoj
Spoznaja i doživljaj
Spoznaja između vjere i sumnje
Srednjovjekovni izvori Petrićevih shvaćanja pjesničkog umijeća i lijepog
Sretan grad
Sreća kao problem
Stabilna ravnoteža terorizma
Stadler i Bauer o formalnoj logici
Staze znanosti i putovi prema Bogu
Stipe Kutleša: Prirodnofilozofijski pojmovi Ruđera Boškovića, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1994.
Strategije iznuđenoga pomirenja
Struktura jezika i govornih činova kod Austina
Struktura pojma običajnosti u Hegela
Stvarna intencionalnost 2
Stvarna priroda ontologije i kognicije
Stvoriteljeva elektromagnetska oruđa i stvoreni su-stvaratelj
Subjekt, multiplativnost njegova karaktera i virtualno u odrazu Foucaultove teorije diskursa
Subsidijarnost
Sukob na teološkoj ljevici
Sumrak osobnog identiteta u suvremenom tehničkom razdoblju
Sunce u filozofiranju Frane Petrića
Suočenje zdravoga razuma i kritičkoga uma po Göttingenskoj recenziji Kritike čistoga uma
Sustavno i povijesno značenje pojma organizma za razumijevanje i tekst kao živo tijelo kod Vlačića
Suvremena hrvatska filozofija
Suvremena spoznajna paradigma: teorija - simulacija - pokus
Suvremeni pogled na Petrićev planetni sustav
Suvremeni značaj Merleau-Pontyjeve fenomenologije tjelesnosti
Suvremeni čovjek u procijepu između kartezijanskog ideala moralnosti i (post)modernog kulturnog habitusa
Suvremenost Aristotelove filozofije i mišljenja mišljenja
Suvremenost Vicove filozofije
Suvremenost pedagoške misli Pavla Vuk-Pavlovića
Sve se vrti oko vrta
Sveto kod Georgesa Bataillea
Svijet kao samovolja i predrasuda
Svijet rada i proces povijesnosti u misli Maxa Schelera
Svijet života: od religije, preko demitologizacije, raščaravanja, deritualizacije i deauraizacije, do svjetovne komunikativne racionalnosti
Svjetlo Petrićeve filozofije
Svjetlo, slika i božanska tama
Svjetonazor u filozofiji i ideologiji
Šanc i Kozelj
Šopov sat: mjerni instrument vremenitosti i bezvremenosti
Što (više) nije slika? : Ikonička razlika, imerzija i ikonička simultanost u doba kulture ekrana
Što bi 20. stoljeće moglo značiti
Što je kineska filozofija?
Što je to "simbolička forma"?
Što je to metapolitika?
Što je vrijedno znati?
Što nedostaje konekcionističkim modelima učenja?
Što za zlostavljanu ženu znači zavičaj?
Što znači biti heretik danas? : Pitanje o perspektivi čovječanstva u suvremenom društvu
Što znači: "filozofija jednog naroda"?
Takozvana postmoderna filozofija u očima dvaju fizičara
Takozvana slobodna sigurnost i njezine etičke implikacije
Talesov vitalizam
Tan Acharn Kor Khao-suan-Iuang: Looking inward
Tankoćutnije od jezika
Techne i sofistika
Tehnika i duša : José Ortega y Gasset i pitanje o smislu umjetnosti
Tehnika i kriza identiteta Moderne
Tehnika kao jedan način raskrivanja kod Martina Heideggera
Tehnika, sublimno i kulturalne razlike
Tehniziranje etičkoga - etiziranje tehničkoga
Tehnoetika - osnova tehničkog djelovanja
Tehnofobija u digitalnoj kulturi
Tehnologija kao oblikovateljica ljudske kulture
Tekst, pretpostavka i kontekst
Telos tehnike i dokidanje distopijskog u filozofiji Ortege y Gasseta
Temeljna fizikalna i filozofska načela teorije ralativnosti
Temeljni motivi Schelerove metafizike
Temeljni prirodnofilozofijski pojmovi u Boškovićevoj teoriji i u modernoj fizici
Teofrast, fr. 534 FHS&G
Teologija i filozofija znanosti
Teologija i kozmologija Immanuela Kanta u njegovu djelu Opća povijest prirode i teorija neba
Teologija i psihologija
Teologija i tehnologija, sastavnice humane kulturologije
Teologija oslobođenja i marksizam
Teologija: teološka analiza Einsteinova pojma Boga s implikacijama za njegovu sliku svijeta
Teološke perspektive za XXI. stoljeće
Teološke zasade na kraju 20. stoljeća
Teorija akumulacije i suvremena luksemburgijanska kritika političke ekonomije
Teorija holarhijske evolucije Kozmosa ili holističko obgrljivanje fragmentiranih svijesti
Teorija institucija Arnolda Gehlena : prilog istraživanju bioetičkih institucija
Teorija relativnosti u gimnazijskoj nastavi filozofije i fizike
Teorija selekcije Georga Simmela
Teorije o početku individualnog ljudskog života i status ljudskog embrija
Terorizam i etika
Thales i Anaksimandros
Tijek i svijest
Tijela zajednice
Tijela, osobe, intersubjekti
Tijelo i tekst : genealogija praksi razdvajanja
Tijelo-habitus-hexis
Tijelo: priroda koja mi sami jesmo
Timej i moderna kozmologija
Timo Bautz: Hegels Lehre von der Weltgeschichte. Zur logischen und systematischen Grundlegung der Hegelschen Geschischtsphilosophie, Wilhelm Fink Verlag, Muenchen, 1988.
Tjelesna ontologija duše i zdravstvena reforma : adventistički zaokret u kršćanskoj antropologiji
Tjelesna uvjetovanost filma
Tjelesna uvjetovanost jezika
Tjelesno vježbanje u suvremenim uvjetima života
Tjelesnost kao korektiv metafizici subjektivnosti
Tko i što je čovjek?
Tko je čovjek?
Tolerancija i moralni kompromis
Tolerancija u politici
Tolerancija, afera Rushdie i opasnosti po identitet
Toma Akvinski i tomizam na kraju tisućljeća
Tomislav Ladan (1932-2008)
Tradicijska kultura i tehnologija
Traganje za spoznajom duše
Tragom Jöcherove natuknice o Petriću
Tragom jedne fusnote - Revisited
Tragovi teorije prirodnih prava u grčkoj misli
Transfiguracije suvremenosti
Traženje bitka kod Sartrea
Traženje i pronalaženje
Trenuci vječnosti
Treći ideal
Tri (prividna) paradoksa tolerancije
Tri knjige Nenada Miščevića
Tri načina trajanja kod sv. Tome Akvinskog
Tri pogreške Otta Neuratha: Srbija, socijalizam i pozitivizam
Tri prosudbe Nietzscheova zahtjeva za nadčovjekom
Trudnička tjelesnost
Tubitak kao pozicija i Heideggerov govor o bitku
Tumačenje Maitreyi-brahmane iz Brhadaranyaka-upanišadi u ranoj vedanti
Tumačenje filozofskih pojmova kod Josipa Stadlera
Tvrtko Švob: Postanak, opstanak, nestanak. Izvori, Zagreb 1999.
U filozofskom ključu
U obranu cjeline
U obranu regulativnog realizma
U odsutnosti oca: autorska pozicija Michela Foucaulta u "Poretku diskursa"
U potrazi za novom univerzalnom "logikom" kulture
U potrazi za simetrijama
U sjeni avatara : o (re)konstrukciji ženskog identiteta
U traganju za iskazom neiskazivog
U univerzumu informacija
U čemu je problem opažanja?
Ubijanje nevinih: slučaj 11. rujna 2001.
Uloga astrologije u Teatru svijeta Giulia Camilla Delminija
Uloga presupozicija u logici promjene vjerovanja
Umiješanost promatrača : jedno od ograničenja znanosti
Umjetna inteligencija i kompatibilizam : mogućnost postanka slobodnog uma u determiniranom tijelu
Umjetničko djelo, akcija i proces
Umjetničko-estetički aspekti sofiologije u ruskoj kulturi kraja 19. i početka 20. stoljeća
Umjetnost i tehnika
Umjetnost iz socio-kulturnog vidika
Umjetnost u cyber okruženju
Univerzalna povijest kao dijalektika uključivanja i isključivanja
Unutarnja povezanost filozofije povijesti i filozofije jezika u Nietzscheovim ranim spisima
Unutrašnji totalitarizam : od vanjske prisile do imperativa zadovoljstva
Uobrazilja, veličina i vrijeme kod Aristotela
Urođene ideje u suvremenom ruhu
Ursula Ludz (Hrsg.): Hannah Arendt, Martin Heidegger : Briefe 1925-1975, Vittorio Klostermann, Frankfurt/M, 1999.
Usporednice antičke tradicije filozofskih komentara i indijske vedāntske filozofije
Utemeljitelji Hrvatskog filozofskog društva u borbi protiv dogmatizma
Utilitaristička obrana teorije pravednog rata
Utilitarizam
Utilitarizam, unutarnja perspektiva i pitanje samoubojstva
Utjecaj Popperove misli u Rusiji
Utjecaj Ruđera Boškovića na ranu filozofiju fizike Bertranda Russella
Utjecaj fenomenologijske filozofije na razvoj misli Ortege y Gasseta
Utjelovljeni um
Utopija - anti-utopija - post-utopija - utopija
Utopija i njezini doprinosi suvremenim razmatranjima roda
Utopijsko-mistička dimenzija u mišljenju Aldousa Huxleyja
Utopizam od orijentacije do akcije
Uvid u sto godina marksizma u Latinskoj Americi
Uvođenje u filozofiju Nigela Warburtona
Uz Lockeovo shvaćanje tolerancije
Uz Petrićev Index Pancosmiae
Uz Zimmermannov pojam mišljenja i spoznaje
Uz crkvenoslavensko filozofsko nazivlje
Uz filozofsko čitanje Freuda
Uz rane raspre hrvatskih filozofa o mjestu i zadatcima pedagogije
Uza značajku filozofskoga sadržaja istočnoslavenskih krivovjernih nauka koncem 15.-16. st.
Uzajamni poticaji suvremene biologije, bioetike i antropologije
Učiti od Kangrge
Van Rensselaer Potter II
Vanja Sutlić: Kako čitati Heideggera
Vasubandhu o dharmičkoj ontologiji buddhističke škole sarvāstivāda-vaibhāşika : (Abhidharmakośa 5. 25-26 i Bhāşya)
Vedski model svijeta
Veritas metaphorica Pessoinih unutarnjih Indija
Vico i Ovidije
Vico i društvene znanosti
Vico: Nova znanost i "Ideja djela"
Vicova "Nova znanost" između filozofije i moderne znanosti
Victor Cousin i Indija
Vidjeti očima tijela
Virtualnost i materijalnost - sprega ili dihotomija?
Vita activa i vita contemplativa : povijest i svijet obuhvaćeni feminističkom filozofijom
Viđenje i interpretacija: dvije metafore Karla Marxa i jedna teza o tehnici kao epistemološkoj figuri
Viđenje i spoznaja u vizualnim umjetnostima XX. stoljeća
Vjekoslav Mikecin : (1930.-2009.) : in memoriam
Vjera i objava u djelu Pavla Vuk-Pavlovića
Vjera, umjetnost i filozofija u Soerena Kierkegaarda
Vjerska tolerancija
Vježbanje u kršćanstvu
Vladimir Devide: Zen, Znanje, Zagreb 1992.
Vladimir Jelkić, Nietzsche i Adorno. Kritika filozofije u spisu "Negativna dijalektika". Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 1990 (Biblioteka "Filozofska istraživanja", knjiga 28)
Vlačićeva Paralipomena dialectices
Vlačićevi dodiri sa slovenskim reformatorima
Volja za vlast kao etika i demokracija
Vrančićeva i Petrićeva kritika Metafizike
Vrela slavenske kosmologije
Vrijednosni diskurs - istina - kulturna životna forma
Vrijednosni kvaliteti ili iskustveni zahtjevi?
Vrijednosno i spoznajno u suvremenom odgoju
Vrijednosno usmjereni odgoj u vrijednosno usmjerenoj školi
Vrijeme i kaos
Vrijeme i spoznaja u filozofiji Tome Akvinskoga
Vrijeme kao mjera i broj
Vrijeme kao spasonosna ustanova
Vrijeme razlike: Indija i žene
Vrijeme u Schellingovoj filozofiji prirode
Vrijeme u matematizaciji prirode
Vrijeme u suvremenoj fizici
Vrijeme ucjelinjavanja bitka
Vrijeme, slobodno od čega i za što?
Vrline imperija između kapitala i terora
Vuk-Pavlovićeva filozofija odgoja
Za ponovnu uspostavu političkog
Zabrana najlonki
Zajednica, društvo i povijest u posljednjem Merleau-Pontyjevu radu
Zajedničko izvorište i teorijski konstrukt
Zajedničko polje identiteta i razlike : spekulativna i socijalna teorija
Zašto 2+2=4?
Zašto je živopisni gradić dobio aureolu svetosti?
Zašto supstancija ne može biti samo predmet?
Zbilja i kritika : posvećeno Gaji Petroviću, Antibarbarus, Zagreb 2001.
Zbirka grčkih rukopisa Frane Petrića
Zdenko Rajh 1933. uvodi Vika u studiju o nadrealističkoj metafori
Zhuang Zi, Lie Zi
Zimmermann o spoznaji istine
Zimmermann o trima vrstma znanja
Zimmermannova kritika pragmatizma
Zlatko Posavac, Novija hrvatska estetika. Studije i eseji, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1991.
Znak, značenje i vlastito ime : kontroverzna mjesta u Derridaovom diskurzu
Znanje i ethos
Znanje i moralnost
Znanje i referencija
Znanje i spoznaja
Znanost i etika
Znanost i religija
Znanost i religija u okviru čistoga uma
Znanost i teologija u XII. stoljeću
Znanost i vjera, složeni odnosi
Znanost i život
Znanost kao praksa
Znanost, tehnika, napredak
Znanstveni izvori bioetike
Znanstveni mehanicizam između filozofije i kršćanstva
Znanstveno-tehnološki razvoj i problem istine
Značaj mediteranskog propitivanja humaniteta kod Alberta Camusa
Značajke Petrićeve recepcije Zoroastru pripisanih Oracula chaldaica
Značenja nisu u glavi
Značenje Svijeta 3, ili zašto je Wittgenstein izašao
Značenje duhovnih za prirodne znanosti
Značenje hrvatskog filozofskog nasljeđa
Zor biti kao ideirajuća radnja čovjekove inteligencije
Žarko Dadić: Hrvati i egzaktne znanosti u osvitu novovjekovlja, Izdavačka kuća Naprijed, Zagreb, 1994.
Željko Loparić, Optuženik Heidegger. Esej o opasnosti filozofije, s portugalskoga prevela Kolinda Grabar, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1991 (Biblioteka "Filozofska istraživanja", knjiga 41)
Željko Mardešić
Žena, priroda i moć
Živi rad i rad na življenju
Život u skladu sa znanjem
Životne šanse i sloboda u djelu Ralfa Dahrendorfa
Životni svijet kao "prirodni svijet"
Žižekovo zbiljsko kao supstancija što izmiče hegelovskom subjektu
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 1980- .
Synthesis philosophica:
Synthesis philosophica:

APA stil citiranja

Čović, A., Burger, H., & Barišić, P. (1980). Filozofska istraživanja: Filozofska istraživanja. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo.

Chicago stil citiranja

Čović, Ante, Hotimir Burger, and Pavo Barišić. Filozofska istraživanja: Filozofska istraživanja. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1980.

MLA stil citiranja

Čović, Ante, Hotimir Burger, and Pavo Barišić. Filozofska istraživanja: Filozofska istraživanja. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1980.