Croatica Christiana periodica

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/ffdi.ZAG01000052212
Ostali autori: Katolički bogoslovni fakultet. Institut za crkvenu povijest (Zagreb) (-)
Ostali autori: Šanjek, Franjo (Editor), Ivandija, Antun
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
"Conventualitas" u redu Male braće
Anto Slavko Kovačić, Bibliografija franjevaca Bosne Srebrene - Prilog povijesti hrvatske književnosti i kulture, Sarajevo, 1991
Autobiografski zapisi dr. Josipa Buturca u njegovu rukopisu "Moja zapamćenja"
"Sve za vjeru i domovinu"
Arhivska građa o nadbiskupu Stepincu i sudskom procesu u fondovima Hrvatskog državnog arhiva
Alojzije Stepinac i pravoslavlje
"Votum de processu contra Eugenium papam IV." Ivana Stojkovića na Baselskom saboru (1433.)
Arenga u ispravama hrvatskih narodnih vladara
"Studium et universitas"
Augustin Kažotić u povijesnim izvorima
"Narodno-obrambena sekcija" Hrvatskoga katoličkog akademskog društva "Domagoj"
"Pop Jura nevredi ništa" - loš svećenik ili politički neistomišljenik?
Arhivski izvori za povijest gradnje župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Kupincu
"Stazica duhovna" fra Jerolima Lipovčića u kontekstu molitveničke književnosti 18. stoljeća
"Pa, mora i to biti!" - "sveučilištarka" i prva "Domagojka" Božena Kralj
"Naše stanovište u politici" - politički program pristaša Hrvatskoga katoličkog pokreta oko Riječkih novina : (1912. - 1914.)
Bibliografija radova iz hrvatske crkvene povijesti
Bibliografija dr. Josipa Buturca u vremenskom razdoblju od 1984.-1993.
Bernardin Splićanin
Bratovština sv. Jurja i Tripuna u Mlecima u oporukama hrvatskih iseljenika
Bula "Ad decorem" pape Nikole V. (1477.)
Bratovština svetog Jeronima u Udinama
Bratovštine u Šibeniku
Bratovštine u srednjovjekovnim dalmatinskim gradovima
Božidar Magovac, Seljački svijet (1933.-1939.) i katoličke teme
Bolonjski grof i hrvatski barun
Biskup Mahnić i talijanska okupacija otoka Krka
Bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane u Splitu
Biskup Kažotić promicatelj knjige u Hrvata s posebnim naznakama iz povijesti liturgije
Benediktinska opatija sv. Marije Ratačke kod Bara
Biskup Josip Schrott : čovjek izvan struje
Bibliografija : sadržaj časopisa Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vol. 1-70 (1977.-2012.)
Crkva i Zrinsko-frankopanska urota
Crkva sv. Lovre u Kalima na otoku Ugljanu i običaj biranja njezina dekana u 17. stoljeću
Crkva, nacije i manjine u postkomunističkoj Europi
Croatica christiana periodica
Crisinum i lutrija - dva neuspjela pothvata beogradskog nadbiskupa Rafaela Rodića
Changing and uniting the churches : one episode of Marcus Antonius de Dominis' engagement concerning the irenicistic movement
Crkveni ustroj u kasnoantičkoj južnoj Panoniji
Certe reliquie Barske nadbiskupije : izvori i tradicija
Četiri bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane Šibeniku
Časopis "Luč" o dokolici i društvenom životu katoličke mladeži početkom 20. stoljeća
Čuvari javnog ćudoređa : crkveno-vjerska i pedagoška nastojanja oko oblikovanja čitateljskih navika hrvatske mladeži 19. stoljeća
Duhovne osobe s hrvatskih prostora u Mlecima od XIV. do XVIII. stoljeća
Datacija u ispravama hrvatskih narodnih vladara
Darovanje crkve sv. Martina u Diklu
Don Ante Dračevac (1920-1993)
Dominikanski samostan u Zadru u oporukama zadarsih plemića
Dominikanci u Subotici
Društveni obzori srednjovjekovnog Zadra
Duhovne odrednice hrvatske književnosti
Dva pisma Marka Antuna de Dominisa u svezi njegova djela "De republica ecclesiastica"
Dr. Alozije Stepinac i Nezavisna Država Hrvatska u svjetlu nadbiskupova dossiera Svetoj Stolici (1943.)
Doseljenici s Kvarnerskih otoka u pulskim matičnim knjigama krštenih tijekom XVII. stoljeća
Don Ljubo Bačić velolučki župnik
Državno-partijska priprema javnosti za suđenje nadbiskupu Stepincu
Das Triplex Confinium
Djelovanje dr. Karla Horvata u Zavodu sv. Jeronima u Rimu
Duhovne promjene u Rimskoj Crkvi u prizmi rada srednjovjekovnih prevoditelja
Dva tumačenja patronatskog prava u Brodu na Savi iz 1754. i 1801. godine
Državna uprava u Dalmaciji i crkveni preustroj 1828./1830. godine
Doprinos sv. Benedikta i njegova reda oblikovanju moderne Europe
Discipliniranje katoličkoga klera i vjernika u istočnoj Hrvatskoj krajem 17. i početkom 18. stoljeća
Dopuna saznanja o pobožnosti splitskih obrtnika u 15. stoljeću
Đuro Vidmarović, Gradišćanskohrvatske teme II, Libellus, Crikvenica, 1998.
Episcopus Cessensis - iterum
Eamon Duffy, Sveci i grešnici - povijest papa, Otokar Keršovani, Rijeka, 1998.
Emil Hilje, Gotičko slikarstvo u Zadru, Matica hrvatska, Zagreb, 1999.
Elementi jozefinističkog prava o odnosu Crkve i države u spisu Jus publicum ecclesiasticum
Fra Didak Buntić Isi Kršnjavome o prilikama u Herceg-Bosni
Facultas theologica catholica in universitate Zagrabiensi
Franjevačke bratovštine u Osijeku
Franjevci konventualci biskupi u Senjskoj i Krbavskoj ili Modruškoj biskupiji
Fra Mate Divković i Hrvatska bratovština u Mlecima
Fragmenti vizitacije pulskog biskupa Eleonora Pagella iz godine 1690.
Fra Petar Glavaš i Orjuna u Tučepima (1921.-1927.)
Franjevačka župa u Slavonskom Brodu do 1754. godine
From prisoner of Fascist Italy to pastor in the Archdiocese of New York : Rev. Nicholas Fabijanić (1913-1980)
Granice Republike Hrvatske u svjetlu Karlovačkog (1699) i Požarevačkog (1718) mira
Glagolitica Hieronymiana
Grgur Čevapović na Ugarskoj crkvenoj sinodi 1822. u Požunu
Gamperlovo pismo Strossmayeru o prijelazu austrougarske vojske u Bosnu (1878)
Hrvatska bibliografija o porijeklu pape Siksta V.
Hrvatska crkva pod francuskom vlašću
Hrvati u procesima mletačke inkvizicije
Hrvati u procesima mletačke inkvizicije
Hrvati u procesima mletačke inkvizicije
Hrvati u procesima mletačke inkvizicije
Hrvati u procesima mletačke inkvizicije
Hrvati u procesima mletačke inkvizicije
Hrvatski katolički seniorat i politika
Hrvatski katolički pokret i politika
Hrvatski iseljenici u Mlecima, crkva S. Sepolcro i barski nadbiskup Ambroz Antun Kapić (16. st.)
Hrvatski useljenici i njihove veze s mletačkom crkvom i bratovštinom Santa Maria della Misericordia : (tragom oporučnih spisa)
Hrvatski useljenici u Mlecima, crkva S. Fosca i posvetni natpis ninskoga biskupa Jeronima Fonde : (15.-18. stoljeće)
Hodočasnički oprosti i izgradnja crkava u Zagrebačkoj biskupiji u 15. stoljeću
Hrvatski katolički tisak o progonima Crkve u Meksiku : (1926. - 1929.)
Istra
Izvori za povijest masonstva u Splitu
Ivo Goldstein, Bizant na Jadranu (od Justiniana I. do Bazilija I.), Latina et Graeca, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta, Zagreb, 1992.
Izvori i literatura o bratovštinama u Dalmaciji od srednjeg vijeka do pada Mletačke Republike
Ivanovci (malteški vitezovi) na tlu Hrvatske do 1526. godine
Iz hrvatske diplomatičke baštine
Ime Gospić u svjetlu turskih izvora
Izvještaj o ekonomsko-financijskim odnošajima između Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu i njegovih instituta
Iz povijesne problematike nekih hagiografskih vrela
Ivan Rattkay, Izvješća iz Tarahumare: izvješća iz Meksika misionara, putopisca i istraživača Ivana Rattkaya (1647.-1683.), za tisak priredio Mijo Korade, ArTresor naklada, biblioteka "Oživljena baština", knj. 2, Zagreb 1998.
Ivana Prijatelj-Pavičić, Kroz Marijin ružičnjak, Zapadna marijanska ikonografija u dalmatinskome slikarstvu od 14. do 18. st., Književni krug, Split 1998.
Inkvizicija
Inventari crkve i samostana sv. Franje u Cresu u 16. stoljeću
Inteligencija u južnoslavenskom prostoru u 19. stoljeću
Inačice jedne pjesme u čast sv. Dujma kao odraz povijesti
Izvori i literatura o srednjovjekovnim crkvenim objektima sv. Martinu i sv. Apolinaru na otoku Krku
Interpretacije događaja vezanih uz 1102. godinu u udžbenicima povijesti korištenim na području današnje Republike Hrvatske od kraja I. svjetskog rata do školske godine 2001./2002.
Ivan Stojković i ekleziološki aspekt u svjetlu njegove suvremenosti i baselskih pregovora s Česima
Iz crkvene prošlosti Barbana
Istarska svećenička udruženja
Iz prošlosti Boke : Prčanjska obitelj Đurović i hrvatska Bratovština sv. Jurja i Tripuna u Mlecima : (18. stoljeće - početak 19. stoljeća)
Institut sv. Augustina (Frintaneum) u Beču i pitomci iz Bosanske ili Đakovačke i Srijemske biskupije
Imenovanje papinoga kapelana Timoteja zagrebačkim biskupom 1263. godine : studija o odnosima srednjovjekovnih središta moći
Juraj Marušić, Sumpetarski kartular i Poljička seljačka republika, Split, Književni krug, 1992.
Jozefinističko zakonodavstvo u Čevapovićevim "Statuta municipalia"
Jedno novo saznanje o Vinku Pribojeviću?
Josip Stadler (1843.-1918.), svećenik i profesor Zagrebačke nadbiskupije
Jakov Stojanović
Jesu li Kažotićeve ideje o pravednom društvu ravnopravnih građana još uvijek prepoznatljive?
Jeronimov Oppidum Stridonis
Jedan dokument o Hrvatskom katoličkom pokretu
Još o rodu Vicka Pribojevića
Juraj Slovinac - teolog i profesor pariške Sorbone
Javne počasti i djela fra Luja Spagnolettija, nadbiskupa dubrovačkog : 1792-1799.
Jugoslavenska narodna armija i vjerske zajednice - prilog istraživanju
Katalozi inkunabula crkvenih ustanova u Hrvatskoj
Katalozi inkunabula crkvenih ustanova u Hrvatskoj
Književnost bosansko-hercegovačkih franjevaca u hrvatskoj književnoj matici
Kršćanstvo Bosne i Hercegovine
Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini od Kulina bana do Austro-Ugarske okupacije
Koje je godine osnovana hvarska biskupija?
Katedralne škole u Dalmaciji pod mletačkom vlašću od konca 16. do početka 19. stoljeća prema biskupskim izvještajima Svetoj Stolici
Katoličko organiziranje i politika
Kako je biskup, ban i vranski prior Petar Berislavić pribavio Hrvatskoj naslov "preziđe kršćanstva"
Kaštelanske bratovštine od XVI. do XIX. stoljeća
Korčulanski kanonik, pjesnik i arheolog Jakov Salečić (oko 1678.-1747.)
Kristijan Vlatko Tumurlić i njegovo doba
Kulturna i prosvjetna djelatnost pavlina u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Križevce
Književni utjecaji u Bogomolnoj knjižici Marijana Lanosovića
Kiparska i slikarska umjetnička baština bratovština u Dalmaciji između XIV. i XIX. st.
Katolička crkva u Hrvatskoj i nadbiskup Stepinac u arhivskoj građi Francuskoga konzulata u Zagrebu
Katalozi crkvenih ustanova u Hrvatskoj
Kroničarski zapisi iz 18. stoljeća
Kultni grob svetog Šime u Vidovicama
Kotorske likovne teme
Katoličanstvo bosansko-humskih vladara i velmoža
Katolici i pravoslavni u našim krajevima prema grčkim vrelima iz 15. stoljeća
Kolonizacija djece u Župi Sveti Ivan Žabno 1942. godine
Kapla sv. Ivana Krstitelja na Gorici kraj Lepoglave
Kotorski iseljenici i hrvatska Bratovština sv. Jurja i Tripuna u Mlecima
Knjižnica Hrvatske bogoslovske akademije
Kandidati za prebendu Zagrebačkog kaptola u provizijama pape Bonifacija IX. (1389.-1404.)
Katolička crkva u Hrvatskoj na razmeđu tradicionalnosti i modernosti : novi prijepori europske stvarnosti
Katolička crkva u ratu u Bosni i Hercegovini : 1992. - 1995.
Liberalni katolicizam kao sastojnica ideologije ilirizma
Legati hrvatskih iseljenika u Veneciji vjerskim ustanovama u domovini
La vie mouvementee de Jacques de Plaisance, medecin du roi, lecteur universitaire et eveque de Zagreb
La nation et le nationalisme Croates au XIXe et au XXe siecle
Lik nadbiskupa Stepinca prema njegovim propovijedima i govorima
La vie contemplative
Liber Methodius i pitanje vrela devete glave Ljetopisa popa Dukljanina
Lovorka Čoralić, U gradu svetoga Marka: povijest hrvatske zajednice u Mlecima, Golden marketing, Zagreb, 2001.
Loreto i Trsat
La notion de conversion aux frontieres de l'Europe
Ličnosti iz zapadne Hrvatske u Korespondenciji Rački - Strossmayer
Luka Papafava - šibenski (1912.-1918.) i hvarski biskup (1918.-1925.)
Marko Jačov, Le missioni cattoliche nei Balcani durante la guerra di Candia (1645-1669), vol.I, vol.II, Citta del Vaticano 1992.
M. Karamatić, Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914, Sarajevo, 1992.
Mons. dr. Antun Ivandija (12.I.1917.-4.VI.1997.)
Marko Antun de Dominis u pismima Huga Grotiusa
Mavro Orbini, Kraljevstvo Slavena, biblioteka "Povijest hrvatskih političkih ideja", kolo 1., knj. 2., Golden marketing, Narodne novine, Zagreb, 1999.
Metodički pristup i valorizacija izvora o Crkvi bosansko-humskih kristjana
Marčansko-svidnička biskupija tijekom Bečkog rata
Migracijsko povezivanje istočnog Sredozemlja i Pule prema puljskim matičnim knjigama
Migracijsko povezivanje istočnog Sredozemlja i Pule prema puljskim matičnim knjigama
Martin Zadranin alias Ivan Blund : (ne)poznati srednjovjekovni spis o duši i njezinim moćima
Moralnoteološka promišljanja klerika u baroknom Dubrovniku
Marijansko svetište Monteortone u oporukama hrvatskih useljenika u Mletcima : (sredina 15. stoljeća - početak 16. stoljeća)
Materijalne prilike Srijemske biskupije krajem 17. stoljeća i u 18. stoljeću
Metropolitanski Pasional MR 164 i bazilika Sant'Apollinare Nuovo u Raveni : sadržajna analiza i Heinzerova metoda selekcije svetačkog imena
Notifikacija i naracija u ispravama hrvatskih narodnih vladara
Nove povijesne stranputice u knjizi Marka Jačova Le guerre Vento-Turche del XVII secolo in Dalmazia, Atti e memorie della Societa Dalmata di Storia patria, volume XX, Venezia 1991.
Nadbiskup Stepinac u Dubrovniku 1941.
Neka pitanja tzv. Zagrebačke kronike i popisa biskupa
Neka pitanja pravnog i društvenog položaja predijalista zagrebačkog biskupa u XIII. i XIV. stoljeću
Nekoliko dokumenata o pitanju službenog jezika u Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj 1848-1849. godine
Nadbiskup Stepinac i nacionalsocijalizam u svjetlu izvješća Gestapoa
Nikola Benger i njegova knjiga "Kraljica mučenika"
Nezakonita djeca u pulskim matičnim knjigama krštenih od 1613. do 1678.
Nijemci na vlastelinstvu Đakovačke biskupije do 1848./49. godine
Naseljavanje Hrvata na prostore slovačko-mađarske granice prije turskih ratova
Nabožni soneti bokeljke Ane Marije Marović
Novi prijedlog za interpretaciju crkvene arhitekture u Zmijavcima
Neka pitanja iz starije povijesti sjevernog Jadrana
Neka zadarska gospina svetišta u srednjem vijeku
Neki podaci o stanovnicima grada Korčule iz župskih matičnih knjiga od XVI. do XIX. stoljeća
Neka pitanja crkvene desetine u Dalmaciji
Navodna istraga Svete Stolice o postupcima hrvatskoga episkopata vezanima za vjerske prijelaze u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
Nadbiskup Stepinac i slučaj križarske zastave
Neslaganja Marka Antuna De Dominisa i Galilea Galileja o optici, plimi i oseci
Načini stjecanja kanonikatâ zagrebačkog kaptola u 14. stoljeću
Neki aspekti religioznosti u Kosača
O mogućnostima i uvjetima mira između Venecije i Turaka
Odnosi među bratstvima stare gruške parokije
Oporuka skradinskog biskupa Grgura Civalellija iz 1713. godine
Oporuka splitskog kanonika i književnika Jurja de Carisa (Dragišića)
O antičkom i srednjevjekovnom imenu grada i otoka Krka
O nekim hagiografskim motivima u "Životopisu splitskog biskupa sv. Arnira"
Opute bratovština sv. Roka i sv. Sebastijana u Splitu
O najstarijim hodočašćima iz Kotora
O podrijetlu Vicka Pribojevića
Odnos nadbiskupa Stadlera prema vjerskoj politici austrougarskih vlasti u Bosni i Hercegovini
O pripadnicima nekatoličkih vjera u Puli od XVII. do XIX. stoljeća
O arhitektonskom razvitku franjevačkog samostana sv. Križa u Živogošću u XVII. i XVIII. stoljeću
Oduzimanje crkvenih matičnih knjiga u Hrvatskoj u vrijeme komunizma
Oporučna svjedočanstva i zapis o posveti : hrvatske veze s mletačkom crkvom S. Lio (XV.-XVIII. st.)
Oratorijski zbor sv. Marka u vrijeme djelovanja Mladena Pozajića u svjetlu kritike
Oporuka Fausta Vrančića : iz ostavštine plemićke obitelji Draganić-Vrančić u Državnom arhivu u Rijeci
Od sajma do sajma : pomorski obalni promet u ritmu svetaca zaštitnika na Jadranu krajem srednjega vijeka
Obnova franjevačkog Trećeg reda u Hrvatskoj u prvoj polovici 20. stoljeća
O osnutku i djelovanju Hrvatske pravoslavne Crkve tijekom 1942. i 1943. godine : primjer Velike župe Posavje
Prof. dr. Josip Turčinović
Prilog poznavanju života hvarskog biskupa Petra Cedulina
Počeci prošteništva i Franjevačkog samostana na Trsatu
Prilog poznavanju života zadarskog nadbiskupa Michiela Trialija
Privremeno splitsko groblje na Poljudu početkom XIX. stoljeća
Prilozi za poznavanje života ninskih biskupa Horacija Bellottia (1592.-1602.) i Blaža Mandevia (1602.-1624.)
Pokušaji prodora na zapad Crne Gore, Srbije i pravoslavlja u XIX. stoljeću
Petar Runje, Prema izvorima, Zagreb 1990.
Proslava 300-godišnjice akademije Arkadije, [Rim, 15-18.5.1991]
Prinosi za životopis Mihe Barada (1889-1957)
Pojava bogumilstva i anatema kao način borbe protiv heretika
Prvi boravak kapucina u Splitu
Prilozi za upoznavanje života ninskih biskupa Ivana Federika Orsinija Rose (1738.-1743.) i Ivana Krstitelja Giurilea (1771.-1789.)
Prilog proučavanju hodočašćenja iz Zadra u drugoj polovici 14. stoljeća
Pavao Pelizzer Rovinjanin (1600-1691)
Propovijedi korčulanskog biskupa Kosirića u Arheološkom muzeju u Splitu
Prilog životopisu zadarskog književnika Ivana Tanzlingera Zanottija
Prva crkva u Dioklecijanovoj palači
Popis korčulanskih svećenika od konca XVI. do konca XIX. stoljeća
Pitanja iz najstarije povijesti Zagrebačke biskupije i Slavonije
Paletinov pogled na svijet u povijesnom kontekstu
Pisma zagrebačkoga nadbiskupa Alojzija Stepinca predsjedniku Narodne vlade Hrvatske Vladimiru Bakariću godine 1945.
Pavlinski samostan Bl. Djevice Marije na Gariću
Prilog životopisu ninskog biskupa Franje Grassija
Pisari isprava hrvatskih narodnih vladara
Promišljanja o bazilici sv. Stjepana pod borovima u Splitu
Pitanje identiteta fra Bernardina Splićanina, izdavača hrvatskog Lekcionara (1495.)
Prof. dr. Josip Lučić (1924.-1994.)
Prilozi životopisu zadarskog nadbiskupa Teodora Balbija
Prilog poznavanju sakralnog graditeljstva Konavala u XIX. stoljeću
Pravnopovijesne, povijesne, diplomatičke i druge raščlambe
Poruka i datacija tzv. Ljetopisa popa Dukljanina
Prostor između Solina i Trogira u diplomatičkim formulama srednjovjekovnih isprava
Put glagoljice od redovnika preko seoskih svećenika do biskupskog dvora
Položaj Katoločke crkve u Hrvatskoj u poslijeratnim godinama
Pasionska baština u Hrvatskoj tradicijskoj kulturi, posebice u usmenoj književnosti
Papa Siksto IV. i Hrvati
Prilog životopisu trogirskog biskupa Nikole Kažotića (1362.-1371.)
Prilog povijesti franjevaca u srednjovjekovnom Dubrovniku
Pastirski pohodi biskupa Josipa Jurja Strossmayera u Đakovačkoj i Srijemskoj biskupiji
Papa Aleksandar VI. i hrvatska Bratovština sv. Jurja i Tripuna u Mlecima
Povelja imenovanja inkvizitorom Luke Polovinića sa sjedištem u Zadru (7.V.1589.)
Prva doktorska promocija na hrvatskom sveučilištu - Zadar 1564.
Pisma fra Luke Ibrišimovića zagrebačkom biskupu Aleksandru I. Mikuliću 1688.
Prilog poznavanju sakralnog slikarstva u Mletačkoj Dalmaciji i Boki na prijelazu iz XVII. u XVIII. stoljeće
Prilog poznavanju crkvene povijesti grada Pule od XVII. do XIX. stoljeća
Petar Rogulja i razvoj hrvatskoga katoličkog pokreta
Prilog životopisu ninskoga biskupa Šimuna Divnića
Plemićka obitelj Aba u Slovačkoj i Hrvatskoj u razdoblju 13.-14. stoljeća
Prilog životopisu šibenskog biskupa Jeronima Blaža Bonačića (1759.-1762.)
Prilog poznavanju crkve sv. Marije u Blizni
Prilozi poznavanju arhitekture XIX. i početka XX. stoljeća u Boki Kotorskoj
Pejo Ćošković, Susret sa zagubljenom poviješću: područje Bosanske Gradiške u razvijenom srednjem vijeku, Zagreb, 2001.
Problem Cisse i njezine biskupije
Papa Ivan IV. Solinjanin i pokrštenje Hrvata
Prvi spomen Novog Marofa
Prilog poznavanju djelovanja graditeljske obitelji Scotti (crkva sv. Grgura u Lepenicama u trogirskoj zagori)
Prilog poznavanju povijesnog razvoja kršćanstva na vinkovačkom prostoru
Prilog životopisu trogirskog biskupa Michelangela Farolfija (1713.-1715.)
Prijedlog dvorskih savjetnika caru Leopoldu I. o smjenjivanju marčanskog biskupa Gabrijela Mijakića i sužavanju vlaških povlastica iz 1668. godine
Pregled uloge Srpske pravoslavne crkve u nastanku i razvoju srpskog nacionalnoga pokreta u austrijskoj Dalmaciji
Prilog životopisu osorskog biskupa Šimuna Spalatina (1781.-1798.)
Prilog životopisu trogirskog biskupa Pacea Giordana (1623.-1649.)
Puljska prezimena prema popisima krizmanika iz 1825. godine
Prijelazi Židova u Katoličku crkvu u Đakovačkoj i Srijemskoj biskupiji od 1941. do 1945.
Prilog životopisu barskog nadbiskupa Andrije Zmajevića (1671.-1694.)
Pokušaj suzbijanja glagoljice na Zadarskoj sinodi 1460. godine
Progon Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini u vrijeme komunističke vlasti (1945.-1990.)
Povijest Klane i okolice od najstarijeg doba do 20. stoljeća u svjetlu graničnih oznaka
Prostori migracijskih kretanja : župa Pazin u 17. stoljeću
Položaj katoličke crkve u Lici u prvim godinama komunističke diktature s posebnim osvrtom na odnos biskupa Viktora Burića prema komunističkom režimu
Prilog poznavanju minijatura iz matrikule dubrovačke bratovštine drvodjelaca
Pionirska uloga Ivana Krstitelja Tkalčića u razvoju sisačke arheologije u drugoj polovici 19. stoljeća
Prisilne migracije židovskog stanovništva na području Nezavisne Države Hrvatske
Pavlinski samostan u Šenkovcu i grofovi Zrinski
Problem školovanja bosanskohercegovačkog katoličkog svećeničkog pomlatka tijekom prva dva desetljeća komunističke vlasti
Pitanje datuma rođenja hrvatskog humanista i ugarskog primasa Antuna Vrančića : (1504.-1573.)
Papa Urban VIII. i Hrvati - tragom indulgencije hrvatskoj Bratovštini sv. Jurja i Tripuna u Mlecima (1640.)
Prilog poznavanju povijesti župne crkve sv. Katarine u Zemuniku s posebnim obzirom na njezinu obnovu u 19. stoljeću
Progoni bosanskih grkokatolika u Kraljevini SHS/Jugoslaviji na stranicama tadašnjeg katoličkog tiska
Pučke misije isusovačkih misionara u Zadarskoj nadbiskupiji u drugoj polovici 19. stoljeća
Rukopisni rariteti Dominikanske knjižnice u Zadru
Regularni kanonici u srednjovjekovnom Srijemu
Rab sredinom XV. stoljeća
Razvoj srednjovjekovne operarije - institucije za izgradnju katedrale u Trogiru
Represija jugoslavenskog komunističkog režima prema Katoličkoj crkvi u Istri (1945.-1947.)
Riječki biskup Antonio Santin (1933.-1938.)
Rimokatoličke redovnice u Crnoj Gori 1945.-1965.
Rad Matije Mesića na školskim knjigama : (u svjetlu korespondencije s Josefom Jirečekom i Pavolom Jozefom Šafárikom)
Religijski elementi u ispravama Kosača upućenih Dubrovniku
Stjepan Krasić: Ivan Dominik Stratiko (1732-1799). Život i djelo, Split, Književni krug, 1991.
Sadržaj trideset brojeva časopisa "Croatica Christiana periodica"
Supilova "Crvena Hrvatska"
Sankcija u ispravama hrvatskih narodnih vladara
Svjedoci u ispravama hrvatskih narodnih vladara
Svijet politike i franjevaštvo u Europi 14. stoljeća
Stanko Bačić, Visovački franjevci u Skradinskoj biskupiji - Pastoralno djelovanje franjevaca od dolaska Osmanlija (1522) do danas, Knjižnica Zbornika "Kačić" - Monografije, dokumenti, građa..., br. 20, Split 1991.
Samostan franjevaca konventualaca u Bosanskoj vikariji
Summa de paenitentia Pavla Dalmatinca(oko 1190.-1255.)
Studenti iz slavonsko-srijemskog međuriječja na zapadnim sveučilištima u srednjem vijeku
Some remarks on Medieval Croatian pilgrimages
Statut kotorske bratovštine sv. Križa iz 1298. godine
Stepinčev "dossier" Svetoj Stolici (31.05.1943.)
Susret Marka Antuna de Dominisa i Huga Grotiusa u Rotterdamu
Svećenici žrtve progona u Hrvatskoj nakon II. svjetskog rata
Sv. Ivan Kapistran kao čudotvorac za života
Sveti Marko Križevčanin - Krizin
Sukobi u Bizantskom Carstvu oko pitanja unije prije pada Konstantinopola
Svećenici župe sv. Lovre u Petrinji i njihov doprinos hrvatskomu narodnom preporodu (1790.-1848.)
Sakralni objekti Cibalae (današnjih Vinkovaca)
Sveti Vlaho - državna zastava Dubrovačke Republike
Slikar i konzervator Ivan Smirić
Stjepan Antoljak: Hrvatska historiografija do 1918, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1992.
Suđenje slobodnim zidarima u Hvaru 1754. godine
Srednjovjekovno crkveno graditeljstvo mošćeničke župe
Septem notabilia de auctoritate Petri dubrovačkog dominikanca Ivana Stojkovića
Slovenski svećenik Franjo Ravnik kao hrvatski narodni preporoditelj
Sveti Ivan Pustinjak u hrvatskoj historiografiji i ikonografiji 17. i 18. stoljeća
Sudski proces bogoslovima Visoke teološke škole u Rijeci 1955. godine
Svećenik, intelektualac i rektor sveučilišta Anton Franki (1844. - 1908.) - disciplinski ili politički proces?
Sacral connection between Continental Croatia and the West : evidence of the romanesque figural sculpture
Sv. Petar u Šumi u novom vijeku : (17.-19. stoljeća)
Saborski rad katoličkih svećenika u drugoj polovici 19. stoljeća - primjer Stjepana Vukovića : (1813.-1871.)
Še o propadu Cisse in o "potresu l. 754"
Šime Starčević i Glasnik dalmatinski
Takozvani Glavinićev opis Like i Krbave iz 1696. godine
Tipovi brodova hrvatskih primorskih gradova u lepantskoj bici 1571.
Tomo Vukšić, Međusobni odnosi katolika i pravoslavaca u Bosni i Hercegovini (1878-1903.), Povijesno-teološki prikaz, Mostra 1994.
Tragom grobnice hrvatske bratovštine u North Stonehamu kraj Southamptona u Engleskoj
Tri pravilnika bratovština u Hvaru iz 15., 16., i 17 stoljeća
Tko su maurovlasi odnosno Nigri Latini u "Ljetopisu popa Dukljanina"?
Tisak totalitarne komunističke vlasti u Hrvatskoj u pripremi montiranoga procesa zagrebačkom nadbiskupu Alojziju Stepincu (1946.)
Trogirsko prigrađe na prijelazu 13. u 14. stoljeće
Tragovima hrvatskih trećoredica u Mlecima : (15.-18. stoljeće)
The role and image of the Holy Land in accounts of medieval female pilgrims
Ulomci arhiva splitskih bratovština u Arheološkom muzeju u Splitu
Ubikacija starokršćanskog Ludruma
U spomen Baltazaru Adamu Krčeliću
Uzori i izvori Zlatne bule za zagrebački Gradec
Ugled trogirskog roda Kažotića u XIII. i XIV. stoljeću
Utemeljenje hrvatskoga potpornoga društva (Napretka)
Uzroci prekida diplomatskih odnosa između Vatikana i Jugoslavije 1952. godine
Uloga i djelovanje katoličke zajednice mladih Synaxis u riječkome hrvatskom proljeću
U potrazi za slavom mučeništva? : sv. Nikola Tavelić i martirski pokret u Córdobi : razlike i sličnosti
Uloga fra Martina Nedića kod uvođenja porezne trećine 1848. i u Posavskoj (Oraškoj) buni 1857./58.
Vjera i svetišta starih Hrvata
Veliki knez bosanski Tvrtko Borovinić
Vojni kapelani zavičajem s istočnoga Jadrana u mletačkim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću
Znanstveni skup "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca" 1291-1991, (Sarajevo, 18-20. travnja 1991)
Znanstveno utemeljena "Povijest Crkve u Hrvata" između želja i stvarnosti
Zagrebački biskup Eberhard
Zagrebački monasterij
Zemljišni posjedi dominikanskog samostana u Zadru u XVII. i XVIII. stoljeću
Zaslužni Barbanac Petar Stanković (1771-1952.)
Zaključci biskupijske sinode u Đakovu 1690.
Zagrebački biskupi Ivan Smilo i Ivan Šipuški
Zadarski dominikanski samostan u djelu Valerija Ponte
Značaj i važnost dviju bosansko-humskih isprava za povijest Makarskog primorja u XV. stoljeću
Zapisnici kanonskih vizitacija 18. stoljeća u istočnoj Hrvatskoj
Zadar
Zbirke stranih rijetkih knjiga 16. stoljeća u knjižnicama Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda : Franjevački samostan u Klanjcu
Zbirke stranih rijetkih knjiga 16. stoljeća u knjižnicama Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda : Franjevački samostan sv. Petra apostola u Cerniku
Zbirke stranih rijetkih knjiga 16. stoljeća u knjižnicama Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda : Franjevački samostan u Virovitici
Životopisna književnost 19. stoljeća u jadranskoj Hrvatskoj
Život i ideološki sadržaj u djelu Šime Ljubića
Židovsko pitanje u srednjoj Europi i Hrvatskoj u XIX. st.
Život i djelo glagoljaša don Jerolima Kuzmića Šimića (župa Sutomišćica, oko 1726. - 4.12.1793.)
Jezik: hrv
lat
ita
Impresum: Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1977- .

Signatura: 02
Primjerak
Dostupno