Vrhbosnensia

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/ffdi.ZAG01000051557
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
"Druga moderna", ljudska perspektiva i istina
Analiza društvenoga stanja u Bosni i Hercegovini kao osnova za pastoralno planiranje
"Abram povjerova Jahvi, i on mu to uračuna u pravednost" (Post 15.6)
Američki bibličar Daniel Harrington, DI (1940.-2014.)
Brak i obitelj u naučavanju Ivana Pavla II.
Biskupijski dio kauze kanonizacije svetaca
Bogumilska reinterpretacija kršćanskog bogoštovlja i morala
Buduća uloga svećenika i laika u Crkvi u Sloveniji
Bračni i obiteljski pastoral u Sloveniji u svjetlu izvanredne sinode 2014.
Cjelovito gledanje na čovjeka kao motiv interesa vjerskih zajednica za program školovanja
Crkva i vjerski život među Hrvatima i Slovencima od osnivanja Kraljevine Jugoslavije do uspostave komunističke vlasti (1918.-1945.)
Crkva u multikulturnome kontekstu
Crkva u Bosni i Hercegovini pred izazovima društvenih promjena
Crkva i sveučilište : pastoral na izvorištu znanosti i kulture
Crkva - imperij, nacionalna država i pluralističko društvo : aktualnost Erika Petersona
Čovjek, smrt i Bog u Heideggerovu mišljenju
Četrdeseta obljetnica Drugoga vatikanskog sabora iz perspektive katolika u BiH
Čovjek i društvo : o bosansko-hercegovačkoj stvarnosti iz perspektive socijalne filozofije Jacquesa Maritaina
Dijalozi u Knjizi o Tobiji
Dostojanstvo i odnos krsnog i ministerijalnog svećeništva prema enciklici Ecclesia de eucharistia
Doprinos vjere izgradnji kulturnog identiteta
Dijalog s ateistima
Deset Božjih zapovijedi
Evangelizacija i mediji
Elementi humanističke etike u djelima Meše Selimovića
Ekleziologija Deklaracije Dominus Iesus
Ekumenske i dijaloške perspektive Katoličke Crkve nakon Izjave Dominus Iesus
Etička pitanja u kliničkim istraživanjima
Etičnost biomedicinskog istraživanja na djeci
Ekleziološki i teološki aspekti pisma o uspostavi Papinskog vijeća za promicanje nove evangelizacije - "Ubicumque et semper"
Ezra 4,8 - 7,26 : novi hrvatski prijevod s aramejskog izvornika, uz popratne stručne bilješke
Euharistija i moralni život
Farizeji
Fakultet islamskih nauka s osvrtom na bioetičku edukaciju
Humani ili specifično kršćanski moral?
Hrvatski tisak u Bosni i Hercegovini
Iskustvo sa školskim vjeronaukom u BiH
Iskustvo sa školskom vjeronaukom i kako pravoslavni vjeronaučni priručnici prikazuju "druge" učenicima pluralne sredine
Iskustvo sa školskim vjeronaukom u BiH i kako vlastiti vjeronaučni priručnici prikazuju "druge" učenicima pluralne sredine
Isus Krist, put i nada Europe
Iz vjere graditi kulturu života : vjera kao zadani i uvijek novi izazov
Ivan Merz sudionik Prvoga svjetskog rata 1916.-1918. godine
Jaspersovo razumijevanje pojmova krivice i odgovornosti
J. J. Strossmayer o braku i obitelji, s posebnim osvrtom na miješane brakove
Jezik kao bitna odrednica kulturnog identiteta
Jesu li vjerski poglavari u Bosni i Hercegovini otvoreni za nove izazove?
Jeronimov doprinos u raspravama protiv hereze pelagijanizma
Katoličko dušobrižništvo vojske i policije jučer i danas
Kristologija Deklaracije Dominus Iesus
Knjižnica Vrhbosanske katoličke teologije
Kršćanstvo, kultura i globalizacija
Klement Aleksandrijski i prihvaćanje grčke filozofije u aleksandrijskoj Crkvi koncem 2. stoljeća
Krštenje u Limskom dokumentu
Katolička crkva u otomanskoj Bosni u XIX. stoljeću
Kršćansko svjedočenje u multireligijskom svijetu - preporuke za ponašanje
Krug nade i razočaranja : bosanskomuslimansko vjersko vodstvo i veliki rat : (1914.-1918.)
Kategorije opće i partikularno u ekleziologiji II. vatikanskog koncila i kanonističkom govoru
Liturgija i pučke pobožnosti
Literarna ostavština krstjana Crkve bosanske i dualistički svjetonazor
Multikulturalnost apostola Pavla
Moralna misao u djelima Ive Andrića
Mogućnost i nužnost korektne informacije o "drugome" i vjernost vlastitom uvjerenju
Mogućnost i nužnost korektne informacije o drugima i vjernosti vlastitu uvjerenju
Moralna norma
Mjesto brodoloma svetoga Pavla (Dj 27,27; 28,1) : Malta, Kefalonija ili Mljet
Masmediji u novoj evangelizaciji
Molitva Očenaša : biblijsko-moralno promišljanje
Misterij Boga objave na Sinaju : ispovijest vjere u događajima knjige Izlaska
Mir i pojedinac u misli H. D. Thoreaua i M. Mahatme Gandhija
Nekatolički kršćani i Deklaracija Dominus Iesus
Naravni zakon
Nadbiskup Puljić i Vrhbosanska nadbiskupija od 1991. do 2001. godine
Navještenje Mariji u Lukinoj teološkoj viziji (Lk 1,26-38)
Nova evangelizacija u pravoslavnom i islamskom razumijevanju
Nevjera naroda u deuteronomističkoj povijesti (2 Kr 17,14)
Nova evangelizacija pred izazovom integralne formacije unutar skupina mladih u Vrhbosanskoj nadbiskupiji
Neodrživost Quineove "Treće dogme empirizma" : dihotomija konceptualne sheme i empirijskog sadržaja
Od ranjenog pamćenja do suradnje
Obilježja dominikanske duhovnosti
Odnos Katoličke Crkve prema društvu kod nas s posebnim osvrtom na odnos Crkve prema naciji
Obrazovanje u pluralnom društvu u funkciji njegovanja vlastitog identiteta i otvaranja za druge
O kršćanskim "ekumenizmima"
Otomanska Bosna u XIX. stoljeću i carski namjesnici u njoj
O savjetima Alvina Plantinge kršćanskim filozofima
Odnos rimske države prema kršćanstvu u IV. stoljeću : od progona preko tolerancije i slobode do državne vjere
Odnos Crkve i politike prema II. vatikanskom koncilu i nekim pokoncilskim dokumentima
Odnos države i Crkava - vjerskih zajednica u današnjem BH-društvu
Obred ređenja i uloga zaređenog službenika (svećenika) u Scijentološkoj crkvi
Osoba kao moguće mjesto susreta filozofije i znanosti : teorijski pristup
Psihološka podloga i smetnje dijalogu
Povod Deklaraciji Dominus Iesus
Preobrazba školstva
Percepcija o "drugom"i vjernost vlastitom uvjerenju
Pogled na aktualno stanje studija patrologije na crkvenim teološkim učilištima
Papa Ivan Pavao II. u službi mira
Papa Pio II. (1458.-1464.) i kralj Tomaš (1443.-1461.)
Pluralizam kultura kao zadaća u vremenu globalizacije iz katoličke perspektive
Pavlov doživljaj pred Damaskom, izvor osobne vjere u Krista i apostolske službe
Posljedice europske multikulturalnosti za kršćanstvo i pastoral duhovnih zvanja
Promišljanja o Bogu kod Hermana Dalmatina
Postupak pri uklanjanju ili premještanju župnika
Pučka pobožnost i liturgija prema crkvenim dokumentima
Pojam i sadržaj vjere u Pavlovim poslanicama
Projekt
Pred tajnom patnje nevinih
Političko čitanje Islamskog kvinteta Tariqa Alija
Povijesno-pravne činjenice o Mrkanskoj biskupiji
Pravni okvir djelovanja Katoličke crkve i neki podaci o katolicima krajem 19. i početkom 20. stoljeća u Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
Primjena sile s gledišta muslimanske tradicijske intelektualnosti
Religijski doprinos razvijanju zajedničkih vrijednosti i građanskog društva
Reakcije nekršćana na Deklaraciju Dominus Iesus
Religijski pluralizam i religiozno učenje u školi
Ravenski dokument i Pastor Aeternus : dva dokumenta - dva svijeta - jedan izazov
Sredstva društvenoga priopćavanja u službi re/evangelizacije u okruženju prve ateističke civilizacije
Služenje pojedincu kao temelj "zbiljske politike" Vaclava Havela
Stanje i sudbina religija u pluralističkoj Europi
Sukob i liječenje pamćenja
Svetogrđe prema katoličkoj teologiji i kanonskom pravu
Studij moralne teologije na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji
Sekularizacija
Svečano slaviti euharistiju
Stav nadbiskupa Stadlera prema slobodnim zidarima
Sposobnost za budućnost / Perspektive multikulturnog društva
Skica za fenomenologijsku strukturu kršćanskog govora o manjinama
Svjetski etos kao izazov za društveni i međureligijski dijalog
Sedam darova Duha Svetoga : moralno promišljanje u duhu skolastičke teologije
Srednjovjekovne rasprave o vječnosti svijeta : De aeternitate mundi Tome Akvinskog
Teologija i filozofija u djelima Josefa Piepera
Uskrsnuće
Univerzalni moral u međureligijskom dijalogu i suradnji
Uporaba Svetoga Pisma među bosanskim krstjanima
Uloga vjere u formiranju stava prema drugom i drukčijem : između religijskih ideala i bosanskohercegovačke stvarnosti
Umjetna oplodnja s osvrtom na federalni Nacrt zakona o liječenju neplodnosti : [1.] : osnovni, nezaobilazni podaci
Umjetna oplodnja s osvrtom na federalni Nacrt zakona o liječenju neplodnosti : [2.] : embriogeneza i primjena podataka za nacrt
Vjera između kulture i morala
Vjeronauk u službi ljudskog dostojanstva za duhovne vrijednosti
Vjera i sakrament ženidbe
Vjera u komunističkome okviru
Vjera u pustinji (Br 14,11; 20,12) : pokušaj aktualizacije
Vjerski život u knjizi o Tobiji
Vjera u knjizi Propovjednikovoj
Vjera kao povijesna snaga i egzistencijalni temelj života : teološko-egzegetska analiza Iz 7,9b
Vjera u kontekstu Jonine knjige - Jona 3,5
Vjera u Markovu Evanđelju, s posebnim osvrtom na vjeru zauzetu protiv uzetosti
Vjera vs. strah u Matejevu evanđelju
Vjera u Djelima apostolskim
Vjera autora i naslovnika Jakovljeve poslanice
Vjera u Prvoj Petrovoj poslanici
Vjera u knjizi Otkrivenja
Vjeroučiteljev odgojni rad u promicanju euharistijskoga zajedništva
Zadaća nove evangelizacije u aktualnom društvenom kontekstu BiH
Župnici banjolučke župe
Jezik: hrv
Impresum: Sarajevo : Vrhbosanska katolička teologija, 1997- .

Signatura: 06
Primjerak
Dostupno