Hrvatska izvan domovine

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000972753
Vrsta građe: Serijska građa
Povezani zapisi:
Aktivnosti Zaklade hrvatskih studija u Australiji na potpori i promicanju istraživačkih djelatnosti povezanih s Hrvtskom i Hrvatima : (1984.-2014.)
Applications of Penta helix model in economic development of Croatia = Primjena modela Penta Helix u razvoju hrvatskoga gospodarstva
An analysis of Croatian emigrants' and returnees' perceptions of the entrepreneurial factors influencing the creation of small and medium enterpises in Croatia compared with the countries in wich they returned from or now live in = Usporedna analiza o percepcijama Hrvata (izvan Hrvatske i onih koji
"Represantation without taxation"? Biračko pravo i političko predstavljanje izvandomovinskih Hrvata u komparativnoj perspektivi
Bogdan Radica (1904. - 1993.) : Hrvat, Europljanin, građanin svijeta : (skica za portret)
Croatian community in Australia : contributions, identity and links with Croatia
Croatian settlement and demographics in Australia = Hrvatska naselja i demografski pokazatelji u Australiji
Današnje stanje izvandomovinstva i potrebe za zdravom cjelovitišću hrvatskoga korpusa
Dijaspora : stanje i problemi : kratki pogled iz Amerike
Dijaspora, identitet i kozmopolitizam u nogometu
Doprinos kulture i turizma u oblikovanju efekta zemlje podrijetla i nocionalnog imidža
Doprinos Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca dušobrižništvu među hrvatskim iseljenicima
Economic situation in the SEE and how to atract business int the regon : a new deal for a new age = Ekonomska situacija u jugoistočnoj Europi : nove mjere za novo doba
Etnograf i misionar u Venezueli Tomo Marković : (1894. - 1970.)
Engleski jezik kod prve generacije hrvatskih iseljenika u Kanadi
Faust Vrančić povodom 400. obljetnice njegova djela Machinae novae
Globalna umreženost hrvatske dijaspore i jačanje kapaciteta za razvitak
Geneza i modifikacije ideje o hrvatskomu miru
Gospodarska situacija u Hrvatskoj, trendovi budućeg razvoja, investicije dijaspore, mogućnosti ulaganja korištenjem fondova EU-a
Gaudeamus - hrvatski časopis na engleskome jeziku i Domovinski rat
Geler u duši - PTSP na papiru
Hrvatsko iseljeništvo i hrvatski identitet 1945. - 1990.
Hrvatska - društvo znanja : mit ili realnost
Hrvatsko iseljeništvo : izazovi i perspektive geopolitičke integracije u multipolarnome svijetu
Hrvatski informativni centar (HIC)
Hrvatski iseljenici kao promotori Hrvatske u svijetu
Hrvatski jezik među pripadnicima drugog naraštaja Australaca hrvatskoga podrijetla
Hrvatska inozemna pastva u domovinskome katoličkom tisku
Hrvatsko dušobrižništvo u Njemačkoj : stanje i perspektiva
Hrvatska iseljenička dušobrižnička služba 1962.-1966.
Hrvati u djelima njemačkih povjesničara i publicista
Hrvatska politička emigracija u Zapadnoj Njemačkoj i Argentini neposredno nakon Drugoga svjetskog rata
Hrvatski gospodarski identitet i dijaspora : pogled na razvoj konkurentnosti hrvatskoga hotelijerstva i hrvatske turističke ponude
Hrvatsko narodno vijeće (HNV)
Hrvatsko-latinskoameričke kulturne veze
Hrvatske katoličke misije u Njemačkoj u borbi za očuvanje vjerskoga, kulturnog i nacionalnog identiteta
Hrvatska i globalne migracijske orijentacije
Hrvatska kultura u iseljeništvu
Hrvatska za Hrvate povratnike : stanje, rizici, prigode, opasnosti : mogućnosti ulaganja u RH
Hrvatsko iseljeništvo : novčane doznake i investicije u Hrvatskoj
Hrvatska u zajedništvu s hrvatskim iseljeništvom
Hrvatice u iseljeništvu : djelovanje u medijima
Hrvati u Republici Srbiji : između o(p)stanka i demografskog izumiranja
Hrvati u Sloveniji : most koji to još nije
Hrvatska prisutnost u Poljskoj
Hrvatske kulturne udruge u Austriji : (1922. - 1995.)
Hrvati sa Snježnih planina
Hrvatska matica iseljenika - između prošlosti i budućnosti
Institucionalni odnos Republike Hrvatske prema hrvatskom iseljeništvu
Integrativna uloga i djelovanje Hrvatske inozemne pastve u hrvatskom iseljeništvu
Iskazivanje hrvatskoga identiteta nazivom jezika
Inozemni ured Republike Hrvatske u Münchenu
Iseljavanje iz Dalmacije od 1921. do 1931. : primjer kotara Makarska
Identitetska potraga Irene Vrkljan : uspostava identiteta u djelu književnice Irene Vrkljan
Ivan Meštrović u Kanadi
Izborno pravo nekih europskih zemalja i Izraela u usporedbi s hrvatskim izbornim pravom za iseljeništvo
Izvješće djelatnika Ministarstva rada FNRJ s proputavanja Australijom i Novim Zelandom 1948./1949. : pitanje povratka iseljenika
Imidž Hrvatske iz perspektive dugoga i trećega naraštaja hrvatskih iseljenika : povratnika i useljenika u Hrvatsku
Identitet u dijaspori : Hrvatski katolici između stare Domovine i novoga prebivališta
Iseljavanje iz Hrvatske od početka 21. stoljeća : uzroci i posljedice
Inojezični hrvatski u virtualnome svijetu : dvanaest semestara Hrvatskoga internetskoga tečaja HiT
Je li moguće, i na koji način, vratiti izgubljeno povjerenje hrvatskoga iseljeništva u hrvatsku državu?
Književni svijet hrvatskih useljenika u Australiji
Katarina Livljanić : promicateljica hrvatske književne i glazbene baštine
Kroatische Berichte
Kulturološko i jezično afirmiranje moliških Hrvata u mozaiku hrvatskog etničkog rasuća : naporu u očuvanju etničkog i jezičnog identiteta moliških Hrvata
Kulturno pamćenje u transnacionalnome kontekstu u suvremenom hrvatsko-amaričkom pismu
Kultura, obrazovanje, sport i društva Hrvata/ica u Švicarskoj - Istočna Švicarska
Kulturna federacija mladih Hrvatske bratske zajednice Amerike - promicatelj hrvatskoga kulturnoga identiteta
Literarni svijet Marice Bodrožić
Mobilnost kvalificirane radne snage i uključivanje dijaspore : politike i prakse u Hrvatskoj
Muzej hrvatskog iseljeništva : od ideje do stvaranja
My personal experience and experiences of many Croatian returnees in integrating into society and doing business in Croatia
Mašta i stvaralaštvo, pripovijesti za djecu
Makroekonomski učinci doznaka iseljenika iz inozemstva na hrvatsko gospodarstvo
Migracije, imigracije, emigracije i izbjeglice : u susret novoj hrvatskoj paradigmi
Motivi privremenoga emigriranja u inozemstvo te povratka u Dubrovnik
Model obrazovne potpore pripadnicima hrvatskih povijesnih iseljeničkih zajednica
Neke značajke života žena u iseljeništvu u razdoblju između 1880. i Drugoga svjetskog rata
Nove političke strukture u Hrvatskoj bude skoro izgubljenu nadu i očekivanja i kod izvandomovinskih Hrvata
Nedjeljka Luetić Tijan : (1916. - 2002.) : skica za portret
Neki aspekti problematike iseljavanja žena u Australiju : (1961. - 1990.)
Nov(ij)e generacije Hrvata u Austriji : razmišljanja i iskustva
Organizacijsko okupljanje dijaspore
O HIŠAK-u i njegovu doprinosu priznanju hrvatskog kao posebnog jezika
Odnos komunističkih vlasti u Jugoslaviji prema hrvatskom iseljeničkom katoličkom svećenstvu
Oblikovanje etničkih stereotipa i stvaranje konkurentnoga identiteta : austrijski primjer
Od Jugoslavena do Hrvata - sjećanje na velikane u hrvatskom iseljeništvu : Ivan Meštrović, Jozo Kljaković, Ante Ciliga i Bogdan Radica
O zborniku radova posvehenih emigrantskom intelektualcu i političaru Tihomilu Rađi
Odnos nasljednoga jezika i standardnoga hrvatskog jezika u govoru povratnika
Od Krleže do nagrađenih mladih znanstvenika : devet godina Njemačkoga društva za kroatistiku
Prema odgovornoj politici povratništva
Papine poruke za Svjetski dan selilaca i izbjeglica : (povijesni pregled)
Pastoral hrvatskih iseljenika u Republici Sloveniji : stanje i perspektive
Povijesni pregled hrvatskih iseljeničkih društava i organizacija u Čileu od 1874. godine do danas
Porez na mirovinu povratnika : zašto otežavamo povratak naših iseljenika, a povratnike tjeramo u emigraciju?!
Percepcija Hrvatske u svijetu : uloga iseljeništva u brendiranju Hrvatske
Priče iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić u Skandinaviji
Prikaz pisanja lista Hrvatska volja : glasilo Hrvata na Orijentu (1949. - 1952.)
Pastoralni izazovi i perspektiva hrvatske inozemne pastve
Pretvaranje Hrvatske u zemlju nade, pravde i prilika
Promicanje ulaganja i poduzetničkog impulsa hrvatskih iseljenika iz Australije u Republici Hrvatskoj : doing business in Republic of Croatia
Promišljanja o gospodarskom razvoju Republike Hrvatske : što bi hrvatski iseljenici i povratnici mogli "još" pripomoći?
Poduzetništvo - izvor zapošljavanje u Europskoj uniji, politike ra razvoj poduzetništva i mogućnosti ulaganja u Hrvatskoj
Prijedlog elaboracije o političkoj nužnosti zahtjeva Kongresa iseljenika u Šibeniku, državnom vodstvu, za hitno promjenu zakonskih i političkih rješenja o potpunoj reintegraciji iseljenih Hrvata u državno-pravni i politički poredak Republike Hrvatske
Perspektive integracije Hrvata u Njemačkoj za razvoj Republike Hrvatske
Prilog 80. obljetnici rođenja i 40. obljetnici smrti Josipa Gujaša-Đuretina
Povratak dr. Ante Cilige u domovinu
Pjesništvo dr. Vlaste Sindik-Pobor : (1923. - 2010.) : između trajanja u tuđini i neostvarene čežnje za povratkom
Povratne migracije : migracijska iskustva iz ženske perspektive
Povijest istraživanja hrvatskih dijasporskih zajednica u Južnoj Americi : od arhiva do World Wide Web-a
Povezanost konfesionalnoga i nacionalnoga identiteta među hrvatskim iseljeništvom u Australiji
Povratak u domovinu u iseljeničkom tisku
Povratak kući? Iskustva remigracije u Hrvatsku
Pregled radova o Hrvatima kao manjini : izbor (2006. - 2016.)
Promjene demografske strukture u Boki kotorskoj na štetu hrvatskoga korpusa
Pravopisne značajke Hrvatske revije u egzilu
Predstavljanje kulturno-prosvjetne djelatnosti Hrvatskoga državnog arhiva
Republika Hrvatska u očima iseljenika : komparativni prikaz promišljanja, individualnih iskustava i stavova mlađe generacije hrvatskih iseljenika
Razvoj, obilježja i perspektive posebnoga političkog predstavljanja Hrvata izvan Republike Hrvatske
Stranac ovdje - stranac ondje! : Iseljeništvo i mit povratka u suvremenom transnacionalnom društvenom prostoru
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Stav studentske populacije naspram emigraciji : studija slučaja studenata Sveučilišta u Zadru
Selilaštvo u svjetlu socijalnog nauka Crkve
Slike hrvatskoga iseljeništva u hrvatskim katoličkim glasilima
Školstvo i hrvatski jezik : neriješeni problemi Hrvata u Republici Austriji
Šibenska privatna gimanzija & Centar izvrsnosti Sv. Lovre
The Croatian Academy of America and the role of Croatian intellectuals in the diaspora
The Continuation of a diaspora through the maintenance of a Croatian diaspora consciousness among second generation Croatians in Sydney
The market is not enough : moral and economic culture in post-communist Croatia
Tragovi hrvatskoga jezika u jeziku bugarske manjine u Rumunjskoj
Tranzicija i iseljeništvo : važnost iseljeništva za uspjeh tranzicije iz komunističkog u demogratski sustav tržišnog gospodarstva
The diaspora : assisting Croatia to succeed = Kako dijaspora može doprinijeti poboljšanju investicijske klime i biti predvodnica stranog ulaganja u Hrvatskoj
Trauma i egzodus
Ugledni hrvatski znanstvenici u dijaspori
Uloga istaknutih Hrvata u održavanju hrvatske zajednice u Zapadnoj Australiji
Utjecaj srbijanske propagande na hrvatsko iseljeništvo početkom 20. stoljeća
Uloga i mjesto hrvatskoga iseljeništva u procesu suočavanja sa totalitarnom prošlošću : od "imaginarne zajednice" do "zajednice pamćenja"
Uloga žene u hrvatskim iseljeničkim zajednicama u svijetu (temeljem osobnog iskustva)
Utjecaj iseljenika na ekonomski razvoj međuratnoga Dubrovnika
Udjel Hrvata u bosansko-hercegovačkom društvu od 1879. do 2013. godine i njegove perspektive
Uloga Hrvatskih Novina u očuvanju kulture i identiteta gradiščanskih Hrvata
Učenje hrvatskoga jezika i kulture u dijaspori
Uloga Odjela za iseljeništvo HNS-a u ostvarivanju suradnje domovine s iseljeništvom
Uloga Hrvatskoga državnog arhiva u dokumentiranju iseljene Hrvatske : stanje i perspektive
Veliki iseljenički valovi iz Hrvatske od kraja 19. do kraja 20. stoljeća
Višejezičnost i identitet gradišćanskih Hrvata
Važnost hrvatskih kulturnih projekata u inozemstvu
ŽAR mentoring project : supporting the professional development of Croatians in Croatia and the diaspora
Život i rad dr. fra Dominika Mandića u Sjedinjenim Američkim Državama : (1951. - 1973.)
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva : Centar za kulturu i informacije Maksimir, 2015- .
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 238.407
Primjerak #1
Br.1(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Br.2=2016(2017)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 238.407
Primjerak #1
Br.1(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Br.2=2016(2017)
Nije za posudbu