Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000797834
Ostali autori: Učiteljski fakultet (Zagreb) (-)
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
A work of art as a means of evaluating musical hearing = Umjetničko djelo kao sredstvo evaluacije glazbenog sluha
Art teachers and abused children = Susret učitelja likovne kulture sa zlostavljanom djecom
A neural network model for predicting children's mathematical gift = Model neuronskih mreža za predviđanje matematičke darovitosti u djece
Animations made in Matlab and their application for didactic purposes = Animacije izrađene u Matlab-u i njihova primjena u didaktičke svrhe
Achievements and challenges regarding the discipline of new technologies in teaching and learning for the students of the master's programme = Postignuća i izazovi znanstvene discipline Nova tehnologija u poučavanju i učenju studenata magistarskog studija
A comparative study : the attitudes of Turkish and foreign male students to the physical education lesson = Komparativna analiza : stavovi turskih učenika i stranih učenika prema nastavi tjelesnog odgoja
An assessment of the software engineering curriculum in Turkish Universities : IEEE/ACM guidelines perspective = Evaluacija nastavnog plana i programa programskog inženjerstva na turskim sveučilištima s obzirom na IEEE/ACM smjernice
Applying innovative methodological models in the literary text localisation = Primjena inovativnih metodičkih modela u fazi lokalizacije književnoga teksta
Attitudes of students at teacher education institutions towards the standard language and deviations from the morphological norm = Stav prema standardnom jeziku i odstupanja od morfološke norme studenata nastavničkih studija
Willingness to adopt and apply web 2.0 technologies in secondary education : case of Vojvodina = Spremnost na usvajanje i primjenu tehnologija web 2.0 u srednjem obrazovanju : slučaj Vojvodine
A study on determining social capital development indicators in society : university student's point od view = Istraživanje o određivanju pokazatelja razvoja društvenog kapitala : stav sveučilišnih studenata
Ability grouping and pupil's results on the national assesment of knowledge = Grupiranje učenika prema sposobnostima i uspjeh učenika na državnoj maturi
Adjustment to college and the student mentoring programme = Prilagodba studiju i programu studentskog mentorstva
An exploratory study of Facebook integration into classroom management = Istraživačka studija integracije Facebook-a u upravljanje razredom
Acquiring the concept/concepts of function through programmed instruction in a computer classroom = Usvajanje pojma/pojmova funkcije u programiranoj nastavi koja se izvodi u računalnom kabinetu
Academic honesty amongst the students of health studies = Akademska čestitost studenata zdravstvenih studija
Achieving students' competencies through research-based outdoor science teaching = Ostvarivanje kompetencija učenika istraživačkom izvanučioničkom nastavom prirode i društva
Waldorf education and Rudolf Steiner schools as a topic of educational science = Waldorfsko obrazovanje i škole Rudolfa Steinera kao tema u odgojno-obrazovnim znanostima
A look at a small classroom in a big university : through a metaphor, vividly = Živopisni pogled u malu učionicu na velikom sveučilištu : uz pomoć metafore
Are pre-service mathematics teachers' teaching concerns related to their epistemological beliefs? = Jesu li strahovi budućih nastavnika matematike povezani s njihovim epistemološkim uvjerenjima?
A study on the hopelessness of Turkish physical education and sports school students = Istraživanje bespomoćnosti studenata tjelesnog odgoja i studenata u sportskim školama
An international perspective on the teacher qualities issue : the case of Croatia and Turkey = Problem kvalitete nastavnika s međunarodnoga gledišta : slučaj Hrvatske i Turske
An examination of school administrators' technology leadership self-efficacy = Ispitivanje samoučinkovitosti ravnatelja u upravljanju tehnologijom
Adaptation and validation of the motivation scale in physical education classes = Adaptacija i validacija upitnika motivacije u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture
A study on primary school students’ being cyber bullies and victims according to gender, grade, and socioeconomic status = Istraživanje virtualnog zlostavljanja učenika osnovne škole s pozicija zlostavljača i žrtve u odnosu na spol, razred i socioekonomski status
A generic model of "the" education system for the purposes of making critical comparisons and policy = Generički model "obrazovnog sustava" za potrebe kritičke usporedbe i kreiranje politike
An examination of the effect two different evaluation methods used in CPR training have on the learning process = Analiza utjecaja dviju različitih metoda koje se koriste za procjenjivanje usvojenosti tehnike kardiopulmonalne reanimacije na proces učenja
An examination of lecturers’ technological pedagogical content knowledge perceptions at the Faculty of Education in EMU in Cyprus = Istraživanje o procjeni pedagoškog i predmetnog tehnološkog znanja predavača na Učiteljskom fakultetu Istočnog mediteranskog sveučilišta u Cipru
Art-based research of constructivist teaching = Umjetnički utemeljeno istraživanje konstruktivističke nastave
Associations between morphological characteristics, motor abilities and preparedness for school in preschool girls = Povezanosti morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti i spremnosti za školu kod djevojčica predškolske dobi
Basic emotions and colours as perceived by fourth grade pupils = Percepcija temeljnih emocija i boja učenika četvrtog razreda osnovne škole
Croatian with or without grammar = Hrvatski s gramatikom ili bez nje
Characteristics of the Petrinja local idiom in the work by Milan Dujnić Christmas in Petrinja : an overview of Christmas customs in two acts = Obilježja petrinjskoga mjesnog govora u djelu Milana Dujnića Božić u Petrinji : prikaz božićnih običaja u dvije slike
Comparing the probability-related misconceptions of pupils at different education levels = Usporedba pogrešnih predodžbi o konceptima vjerojatnosti kod učenika različitog stupnja obrazovanja
Computer use in mathematics teaching : overview of the situation in Serbia = Uporaba računala u poučavanju matematike : pregled stanja u Srbiji
Computer application in the initial education of children in natural sciences = Primjena računala u početnom obrazovanju djece u prirodnim znanostima
Comic strip humour and empathy as methodological instruments in teaching = Humor i empatija stripa kao metodološki instrumentarij u poučavanju
Correlations of motor abilities and motor skills in 11-year-old pupils = Povezanost motoričkih sposobnosti i motoričkih znanja kod učenika u dobi od 11 godina
Creativity strategy for mathematics instruction = Kreativna strategija u nastavi matematike
Contribution of the evaluation and self-evaluation processes to the efforts of school management in the implementation of the education for sustainable development concept in schools = Doprinos procesa vrednovanja i samovrednovanja radu školskog menadžmenta u implementaciji koncepta odgoja i obraz
Collaborative online course development : facilitation of multi-dimensional teaching and learning = Razvijanje suradničkog učenja u online okruženju : provođenje višedimenzionalnog poučavanja i učenja
Contact with persons with hearing impairments as a correlate of children's and adults' attitudes towards these persons = Kontakt s osobama s oštećenjem sluha kao veza između stavova djece i odraslih prema takvim osobama
Cognitive load at different levels of chemistry representations = Kognitivno opterećenje na različitim razinama kemijskih prikaza
Construct validity of the questionnaire measuring technical and socio-psychological factors which affect successful integration of ICT into education = Konstruktna valjanost upitnika kojim se ispituju tehnički i socio-psihološki čimbenici koji utječu na uspješnu integraciju informacijsko-komuni
Code-switching from L2 to L1 in EFL classrooms = Prebacivanje kodova između J1 i J2 u poučavanju engleskoga kao stranoga jezika
Differences in motor abilities of male and female fifth and sixth grade pupils = Razlike u motoričkim sposobnostima između učenika i učenica 5. i 6. razreda
Differences in the physical activity level of adolescent female students = Razlike u razini tjelesne aktivnosti učenica adolescentske dobi
Developing intercultural competence of croatian high school students on a study abroad by means of ethnographic research tasks = Razvijanje interkulturalne kompetencije hrvatskih srednjoškolaca za vrijeme studijskog boravka u inozemstvu kroz zadataka etnografskog istraživanja
Drama pedagogy : a way of learning through experience and by doing : an example of good practice : Youth Theatre Studio and the Croatian National Theatre in Varaždin = Dramski odgoj : način iskustvenog, djelatnog učenja : primjer dobre prakse : Kazališni studio mladih varaždinskog HNK-a
Determining the developmental level of artistic expression in students with cerebral palsy = Utvrđivanje razvojnog stupnja likovnog izražavanja kod učenika s cerebralnom paralizom
Differences in teachers' opinions of grading styles in Croatian language classes in lower grades of primary school = Razlike u mišljenjima učitelja o ocjenjivanju postignuća učenika iz hrvatskoga jezika u razrednoj nastavi
Differences in habitual physical activity of female students from different faculties = Razlike u uobičajenoj tjelesnoj aktivnosti studentica različitih studija
Does intention really lead to actual use of technology? : A study of an e-learning system among university students in Malaysia = Vodi li namjera korištenja tehnologijom njezinoj stvarnoj upotrebi? : Istraživanje sustava e-učenja među studentima u Maleziji
Dimensions of the preschool education environment in Montenegro = Dimenzije predškolskog odgojnog ozračja u Crnoj Gori
Determinants of students' mathematics self-concept : analysis of gender universalities and specificities = Determinante matematičkog samopoimanja : analiza rodnih univerzalnosti i specifičnosti
Dilemma on the entrepreneurial university ideal : the prevailing academic tensions = Dilema oko ideala poduzetničkog sveučilišta : prevladavajuće akademske tenzije
Evaluation of written examination questions of Turkish language in accordance with Bloom's taxonomy = Vrednovanje pitanja pismenoga ispita znanja iz turskoga jezika prema Bloomovoj taksonomiji
Emotions in the teaching process = Emocije u nastavi
E-learning in banking = E-learning u bankarstvu
Effectiveness of web-based INSET programme : a case study = Učinkovitost mrežno utemeljenog programa stručnog usavršavanja (INSET) : studija slučaja
Examination of classroom teacher's technological pedagogical and content knowledge on the basis of their demographic profiles = Istraživanje pedagoškoga i predmetnoga tehnološkog znanja učitelja na osnovu njihovih demografskih profila
Early childhood and preschool education university students' views and assessments regarding visual art and music areas = Stajališta i procjene studenata odgojiteljskog studija o likovnom i glazbenom području
Evaluations of learners, teachers and school management boards with regard to the indicators of contemporary teacher competences = Procjene učenika, učitelja i vodstva škole o indikatorima suvremene učiteljske kompetentnosti
Exploring the meanings of leisure among Turkish university students = Istraživanje značenja pojma slobodnog vremena među turskim studentima
Examining multi-dimensional life satisfaction as a predictor of loneliness and self-esteem = Istraživanje višedimenzionalnog životnog zadovoljstva kao prediktora usamljenosti i samopoštovanja
Environmental education and its impact on children = Odgoj i obrazovanje za okoliš i njegov utjecaj na djecu
Examining the internet use aim and internet parental style of primary school students in terms of various variables = Istraživanje ciljeva s kojima se učenici osnovne škole koriste internetom i internetskim stilovima njihovih roditelja s obzirom na različite varijable
Examples of motivation using drama expression in Croatian language classes = Primjeri motivacije dramskim izrazom u nastavi hrvatskoga jezika
Examining prospective middle school mathematics teachers' modelling skills of multiplication and division in fractions : = Ispitivanje vještina modeliranja budućih nastavnika matematike u višim razredima osnovnih škola na zadatcima množenja i dijeljenja razlomaka
Evaluating physical education teaching in higher grades of primary school = Vrednovanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture u višim razredima osnovne škole
Evaluation of context-level effect on students’ performance and perceived cognitive load in chemistry problem-solving tasks = Evaluacija utjecaja razine konteksta na učenička postignuća i samopercipirana kognitivna opterećenja u problemskim zadatcima iz kemije
Exploring the vocabulary learning strategy use of teachers in their vocabulary instruction = Kako se nastavnici koriste strategijama za usvajanje vokabulara kada poučavaju vokabular
Education for entrepreneurship at the crossroads of neoliberal and emancipatory pedagogy = Odgoj i obrazovanje za poduzetništvo na razdjelnici neoliberalne i emancipacijske pedagogije
Effectiveness of inquiry-based science and social studies teaching in the development of students' scientific competence = Efikasnost istraživački usmjerene nastave Prirode i društva u razvoju prirodoznanstvene kompetencije učenika
Flow experience among future teachers during studies = Iskustvo zanesenosti kod budućih nastavnika tijekom studija
Factors influencing future teachers' adoption of educational software use in classroom = Čimbenici koji utječu na buduće nastavnike u primjeni obrazovnog softvera
Gender-based progression and acquisition of gymnastic skills in physical education = Dinamika učenja i izvođenja gimnastičkih elemenata u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi : razlike po spolu
Geanium - interactive chronological visualization system = Geanium - sustav za interaktivne kronološke vizualizacije
Global learning or education : a challenge to contemporary geography teaching = Globalno učenje ili obrazovanje : izazov za suvremenu nastavu geografije
Global education in the Turkish social studies teacher training programme = Globalno obrazovanje u programu obrazovanja učitelja za predmet Upoznavanje društva u Turskoj
Gender differences in some motor abilities of preschool children = Razlike po spolu u nekim motoričkim sposobnostima djece predškolske dobi
Heterogeneity in classes : cooperative problem-solving activities through cooperative learning = Heterogenost u nastavi : aktivnosti suradničkog rješavanja problema u sklopu suradničkog učenja
How children choose high schools : The role of career self-efficacy and academic performance = Kako učenici biraju srednje škole : Uloga samoučinkovitosti u odlučivanju o karijeri i školskog postignuća
ICT competences of teachers and educators = ICT kompetencije učitelja i odgojitelja
Implicit theories of creativity in early education = Implicitne teorije kreativnosti u ranom odgoju i obrazovanju
Influence of the enhanced physical education curriculum on children's physical fitness = Utjecaj programa kineziološke intervencije na fizičku kondiciju djece
Influence of learning process on the relation between chosen anthropometric dimensions via linear, parabolic and cubic relation model = Utjecaj procesa učenja na povezanost odabranih antropoloških varijabli linearnim, paraboličnim i kubičnim modelom
Identifying students' information needs in the era of information and communication technologies : Is Serbia on the threshold of change? = Identifikacija studentskih potreba za informacijama u eri informacijsko-komunikacijskih tehnologija : Je li Srbija na pragu promjena?
Investigating preservice pre-school teachers’ attitudes to internet use = Istraživanje stavova studenata odgojiteljskog studija o uporabi interneta
Industry oriented advanced software engineering education curriculum = Kurikul za praktično visoko obrazovanje programskih inženjera
Interdisciplinary teaching of science and English at an early school age = Interdisciplinarsno poučavanje nastavnih sadržaja prirode i društva i engleskog jezika u ranoj školskoj dobi
Influence of family and institutional environment on the adaptive behaviour of children with mild intellectual disability = Utjecaj obitelji i institucije na prilagodljivo ponašanje djece s blagim intelektualnim poteškoćama
Identification and elimination of several misconceptions of university level students regarding the Misconceptions in science course = Prepoznavanje i eliminacija nekih pogrešnih predodžbi koje imaju studenti u kolegiju Pogrešne predodžbe u prirodnim znanostima
Implementation of the immersive method on the artistic expression of students in art classes = Primjena imerzivne metode na likovno izražavanje učenika u nastavi likovne kulture
Indicators of study success related to impact of university students' enrollment status = Pokazatelji uspješnosti studiranja u korelaciji s tipom financiranja prilikom upisa na fakultet
Intercultural sensitivity of teachers = Interkulturalna osjetljivost nastavnika
Investigating the role of augmented reality technology in the language classroom = Istraživanje uloge tehnologije proširene stvarnosti u nastavi jezika
Interpersonal communication in education : analysis and systematisation of research directions = Interpersonalna komunikacija u edukaciji : analiza i sistematizacija pravaca istraživanja
Kinesiological prevention in the field of education = Kineziološka prevencija u području edukacije
Kinesiological activities and leisure time of youg school-age pupils in 2007 and 2012 = Kineziološki sadržaji i slobodno vrijeme učenica i učenika mlađe školske dobi u 2007. i 2012. godini
Kinesiology education - a challenge for modern theory and practice in education = Kineziološka kultura kao izazov za suvremenu teoriju i praksu odgoja i obrazovanja
Karate efficiency and the development of some anthropological features among 7th and 8th grade pupils in elementary school = Efikasnost karatea u funkciji razvoja nekih antropoloških obilježja učenika 7. i 8. razreda osnovne škole
Leadership characteristics of employees in school systems in the Republic of Croatia and the Republic of Serbia = Liderske karakteristike zaposlenih u školstvu na području Republike Hrvatske i Republike Srbije
Language learning and Roma pupils : the case of Slovenia = Učenje jezika i romski učenici : primjer Slovenije
Language competence upon completion of high school : analysis and interpretation of results of initial test conducted among 1st year students of the school of economics as part of the business Croatian language course, 2011/2012 = Jezična kompetencija nakon završene srednje škole : raščlamba i
Measuring the influence of students' attitudes on the process of acquiring knowledge in mathematics = Mjerenje utjecaja stavova učenika na proces stjecanja matematičkog znanja
Mirjana Vilke (8 February 1931 - 26 January 2012) : in memoriam = Mirjana Vilke (8. veljače 1931. - 26. siječnja 2012.) = u spomen
Morphological characteristics and obesity indicators in primary school children in Slavonia : cross –sectional study = Morfološka obilježja i pokazatelji pretilosti djece mlađe školske dobi u Slavoniji
Mathematical modelling of the effect of temperature on the rate of a chemical reaction = Matematičko modeliranje utjecaja temperature na brzinu kemijske reakcije
Metacognition and intelligence as predictors of academic success = Metakognicija i inteligencija kao prediktori školskog uspjeha
Musically talented pupils in Slovene elementary schools : gender and age differences in the area of musical abilities = Glazbeno talentirana djeca u osnovnim školama u Sloveniji : razlike prema spolu i dobi u području glazbenih sposobnosti
Motivation and learning strategies as predictors of foreign language communicative competence = Motivacija i strategije učenja kao prediktori komunikacijske jezične kompetencije u stranom jeziku
Modeling pre-service teachers’ perception of future internet usage for professional educational purposes = Modeliranje percepcije buduće stručne obrazovne uporabe interneta predavača početnika
Money and career or calling? : Intrinsic vs. extrinsic work orientations and job satisfaction of Croatian and Slovenian teachers = Novac i karijera ili životni poziv? : Intrinzične vs. ekstrinzične radne orijentacije i zadovoljstvo poslom hrvatskih i slovenskih učitelja
Montenegrin teachers’ perception of the acquisition of literary terms in primary school = Mišljenja učitelja o usvajanju književnoteorijskih pojmova u nižim razredima osnovane škole u Crnoj Gori
Museum interpretation as a didactic concept : case study of the Strossmayer Gallery of old masters = Muzejska interpretacija kao didaktički koncept : studija slučaja Strossmayerove galerija starih majstora
New approaches to computer assisted instruction of probability topic with the help of Buffon's problem = Novi pristupi računalno potpomognutom podučavanju teme vjerojatnosti s pomoću Buffonova problema
Open government and E-leadership in schools mediated by ICT
Organisation of physical activities as a precondition for quality development od motor abilities of school children = Organizacija tjelovježbe kao preduvjet kvalitetnog razvoja motoričkih sposobnosti kod školske djece
Online learning students' perceptions of the community of inquiry based on learning outcomes and demographic variables = Opažanje istraživačke zajednice polaznika online tečaja utemeljeno na ishodima učenja i demografskim varijablama
Problems of teachers related to teaching optional science subjects in elementary schools in Serbia = Problemi učitelja u realizaciji izbornih predmeta prirodnih znanosti u razrednoj nastavi u Srbiji
Predictors of social participation of children with cerebral palsy in school environment = prediktori socijalne participacije djece sa cerebralnom paralizom u školskom okruženju
Partnership between school and parents : reality or illusion of inclusive education = Partnerstvo škole i roditelja : stvarnost ili iluzija inkluzivnog obrazovanja
Procurement management system with information support for the project = Upravljanje sustavom nabave pomoću informacijske potpore za potrebu projekta
Partial least squares regression analysis : example of motor fitness data = Parcijalna regresija metodom najmanjih kvadrata : primjer izveden na podacima iz motoričkog fitnesa
Possible influences of a heavy backpack on back pain syndrome in primary school children = Mogući utjecaji težine školske torbe na bolni sindrom kralješnice u djece razredne nastave
Participative decision making : Sinop University sample, Turkey = Skupno donošenje odluka : primjer Sveučilišta u Sinopu
Perfectionism, school motivation, learning styles and academic achievement of gifted and non-gifted students = Perfekcionizam, školska motivacija, stilovi učenja i akademski uspjeh darovitih i nedarovitih učenika
Primary school pupils' free time activities = Aktivnosti u slobodnom vremenu učenika osnovne škole
Place and role of children's interests in contemporary educational process = Mjesto i uloga dječjih interesa u suvremenom odgojno-obrazovnom procesu
Primary school teachers' attitudes toward gifted students = Stavovi učitelja primarnog obrazovanja prema darovitim učenicima
Predicting chemistry achievement through task value, goal orientations, and self-efficacy : a structural model = Predviđanje postignuća u kemiji putem vrijednosti zadatka, usmjerenosti cilju i samoučinkovitosti : strukturalni model
Pupils' speech development in the Croatian language from first to fourth grade of primary school = Razvoj govora učenika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole u hrvatskom jeziku
Pupils' initiative in the classroom = Učenička inicijativnost u kontekstu nastave
Pre-service primary teachers' scientific knowledge and attitudes towards science learning and their influence on the understanding of the nature of science = Znanje budućih nastavnika o znanosti, njihovi stavovi o učenju o znanosti i njihov utjecaj na razumijevanje prirode znanosti
Quality of life factors for young athletes = Faktori kvalitete života mladih sportaša
Quality and quantity of teaching art appreciation : the effect of school systems on students' art appreciation = Kvaliteta i kvantiteta učenja likovne aprecijacije : utjecaj školskih sustava na učeničku likovnu aprecijaciju
Redefining the educational role of the family = Redefiniranje odgojne uloge obitelji
Reasons for and against the use of free and open source software in the primary education in Croatia = Razlozi za i protiv korištenja slobodnog softvera otvorenog izvornog kôda u osnovnom obrazovanju u Republici Hrvatskoj
Relationship between the quality of family functioning and academic achievement in adolescents = Odnos između kvalitete funkcioniranja obitelji i akademskog postignuća adolescenata
Relationship between attributions for success and failure and self-esteem, hopelessness, and depression in secondary school students = Odnos atribucija uspjeha i neuspjeha sa samopoštovanjem, beznadnošću i depresivnošću kod srednjoškolaca
Relationship between acceptance and understanding of the evolution theory by various groups of teachers = Odnos između prihvaćanja i razumijevanja teorije evolucije različitih skupina nastavnika
Rogers' diffusion of innovation model in action : Individual innovativeness profiles of pre-service teachers in Turkey = Rogersov model difuzije inovacije u praksi : pojedinačni profili inovativnosti budućih nastavnika u Turskoj
Reading ability and literary competence in language arts classes in Slovenia = Čitalačka sposobnost i književna kompetencija u nastavi književnosti i jezika u Sloveniji
Relationship between morphological characteristics and motor knowledge in eleven-year-old female pupils = Povezanost morfoloških karakteristika i motoričkih znanja kod jedanaestogodišnjih učenica
Reading aloud and interpretative reading in class = Čitanje naglas i interpretativno čitanje u razredu
Self evaluation of motor and functional abilities among pupils = Samoprocjena motoričkih i funkcionalnih sposobnosti učenika
Social-contextual determinants of parental behaviour of preschool children's mothers and fathers = Socijalno-kontekstualne odrednice roditeljskog ponašanja očeva i majki predškolske djece
Secondary school students and their knowledge about health-related physical fitness and sport = Srednjoškolski učenici i njihovo znanje o važnosti tjelesne spreme i sporta za zdravlje
Study of the influence of academic success on the choice of professional specialty = Istraživanje utjecaja uspjeha na studiju na odabir stručne specijalizacije
Social networking site usage among university students : differences of educational level = Uporaba društvenih mreža među studentskom populacijom : razlike s obzirom na obrazovnu razinu
Social aggression among pupils in primary education = Socijalna agresivnost učenika u primarnom obrazovanju
Students' understanding of velocity-time graphs and the sources of conceptual difficulties = Učeničko i studentsko razumijevanje grafova vremenske promjene brzine i izvori konceptualnih poteškoća
Structural equation modelling on the relationships between teachers' trust in manager, commitment to manager, satisfaction with manager and intent to leave = Modeliranje strukturnih jednadžbi na temelju veza između povjerenja nastavnika u menadžment, predanosti menadžmentu, zadovoljstva menadžm
Students' musical preferences : the role of music education, characteristics of music and personality traits = Glazbene preferencije studenata : uloga glazbenog obrazovanja, karakteristika glazbe i značajki osobnosti
Student participation in Bologna process : a case study from Turkey = Sudjelovanje studenata u bolonjskom procesu : analiza turskog iskustva
Student participation in school life: the "student voice" and mitigated democracy = Sudjelovanje učenika u životu škole: "učenički glas" i ublažena demokracija
Support for secondary school students with special needs = Podrška srednjoškolcima s posebnim potrebama
Syncretism of the puppet theatre = Sinkretizam lutkarskoga kazališta
Social networking phenomenon and its use in libraries = Fenomen društvenih mreža i njegova primjena u knjižnicama
Survey of collective intelligence as interdisciplinary phenomenon = Istraživanje kolektivne inteligencije kao interdisciplinarnog fenomena
Students' attitudes toward formal education, non-formal and informal learning = Stavovi studentica i studenata prema formalnom obrazovanju, neformalnom i informalnom učenju
School climate as a predictor of early school leavers = Školska klima kao prediktor ranog prekida školovanja
Sport talent of pupils in the Split-Dalmatia County = Sportska darovitost učenika i učenica Splitsko-dalmatinske županije
Social presence in a three-dimensional virtual world used for distance education = Društvena prisutnost u trodimenzionalnim virtualnim svjetovima koji se primjenjuju u nastavi na daljinu
Social entrepreneurship education and its association with perceived desirability and feasibility of social entrepreneurship among business students = Obrazovanje za socijalno poduzetništvo i njegova povezanost s percepcijom poželjnosti i izvodljivosti socijalnog poduzetništva kod studenata poslo
The views and opinions of biology students on the application of programmed instruction in the realization of physiological program content = Stavovi i mišljenja studenata biologije o primjeni programirane nastave u realizaciji fizioloških programskih sadržaja
The influence of educational technology on the development of music students' competences = Utjecaj nastavne tehnologije na razvoj kompetencija studenata glazbe
The correlation considering the degree of autonomous motivation, academic achievement and mental health = Povezanost stupnja autonomije motivacije, akademskog uspjeha i psihičkog zdravlja
The reconceptualization of early childhood curriculum and children's civic competences = Rekonceptualizacija kurikula ranog odgoja i građanske kompetencije djeteta
Thinking structures and mathematical achievements in children with mild intellectual disabilities = Misaone strukture i matematičko postignuće djece s blažim intelektualnim teškoćama
The role of competitions in computer science curriculum = Uloga natjecanja u kurikulu nastave informatike
The method of aesthetic transfer : an outline of a specific method of visual arts didactics = Metoda estetskog transfera : opis specifične likovno-didaktičke metode
The development of four-year-old child’s competences with the help of information-communication technology = Razvoj kompetencija kod djece u dobi od četiri godine uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije
The effect of problem-based learning on self-regulated learning : a review of literature = Učinak učenja rješenjem problema na samoregulirano učenje : pregled literature
The use of ICT in primary schools : analysis of the digital divide in the Republic of Croatia = Upotreba ICT-a u osnovnim školama : analiza digitalne podjele u Republici Hrvatskoj
The role and meaning of school counseling when dealing the violence = Uloga i značenje školskog savjetovanja u slučaju vršnjačkog nasilja
The presence of electronic versions of Croatian journals from the field of educational sciences in open access = Zastupljenost elektroničkih inačica hrvatskih časopisa iz područja odgojnih znanosti u otvorenom pristupu
The influence of primary teacher' educational models on elements of their musical competence = Refleksije obrazovnih modela učitelja razredne nastave na elemente glazbenih kompetencija
The student-teachers' perspectives on the significance and acquisition of teaching competences = Kompetencije učitelja engleskog jezika iz perspektive studenata-učitelja : percepcija važnosti i stjecanja
Theatre poster by Goran Merkaš in the context of Varaždin theatre activities from the mid-1970s to the end of the 1990s = Kazališni plakat Gorana Merkaša u kontekstu djelovanja varaždinskog kazališta od sredine 70-ih do kraja 90-ih 20. stoljeća
The impact of information technologies on preschool child development = Utjecaj informacijskih tehnologija na razvoj predškolske djece
The big-five model of personality and the success of high school students in physical education = Velepetori model ličnosti i uspjeh u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture srednjoškolaca
Two approaches to documenting and evaluating preschool quality = Dva pristupa dokumentiranju i vrednovanju kvalitete predškolskih ustanova
The possible broadening of the conceptualisation of philosophy as a shaping factor of education systems = Mogućnost proširenja konceptualizacije filozofije kao čimbenika koji oblikuje obrazovni sustav
The assessment of climbing skills in four-year-old children = Procjena vještine penjanja u četverogodišnjaka
The effects of learning journals on reflective ability and metacognitive learning : the attitudes of graduate students in an English language teaching methodology course = Učinci portfolija na sposobnost refleksije i metakognitivno učenje : stavovi studenata
The profile of secondary school informatics teachers in the Autonomous Province of Vojvodina = Profil srednjoškolskih nastavnika informatike u Autonomnoj pokrajini Vojvodini
The role of social intelligence in happiness = Uloga socijalne inteligencije u sreći
The impact of selected contextual factors on the teachers' perception of the achievement of goals and objectives in teaching technical culture = Utjecaj odabranih kontekstualnih čimbenika na nastavnikovu percepciju ostvarenosti ciljeva i zadaća nastave tehničke kulture
The somatization symptoms among grammar school students = Učestalost simptoma somatizacije kod gimnazijalaca
The gestalt intuition model : theory and practice in teaching = Gestalt intuicijski model : teorija i praksa u nastavi
The relationship between physical activity and content of the physical education classes in 11-12 years old lithuanian schoolchildren : the pilot study = Odnos tjelesne aktivnosti i sadržaja nastavnih satova tjelesnog i zdravstvenog odgoja kod litvanskih učenika u dobi od 11 do 12 godina : pilot s
The predictive power of adolescents' trait anxiety level in physical education lessons on their attitudes towards the lessons = Predviđanje stava adolescenata prema nastavi tjelesne i zdravstvene kulture na temelju njihova stupnja anksioznosti kao osobine ličnosti na nastavi tjelesne i zdravstvene
The effect of sexual debut and health risk behaviours on the Baccalaureate performance of Romanian adolescents = Utjecaj prvog spolnog odnosa i rizičnog zdravstvenog ponašanja na uspjeh rumunjskih adolescenata na maturi
Transversal competences of university students of engineering = Transverzalne kompetencije studenata strojarstva
Teachers' opinions on the teaching methodology for standard school scripts in initial reading and writing in the Croatian language = Mišljenje učitelja o metodičkim aspektima uvođenja standardnih školskih pisama u početno čitanje i pisanje na hrvatskome jeziku
The impact of media on students' perception of the security risks associated with internet social networking : a case study = Utjecaj medija na percepciju sigurnosnih rizika povezanih s društvenim umrežavanjem putem interneta : studija slučaja
Teachers' and students' evaluation of selected didactic materials according to the Maria Montessori pedagogy = Učiteljska i studentska procjena odabranoga didaktičkog materijala prema pedagogiji Marije Montessori
The effect of computer-assisted instruction on 7th grade students’ achievement and attitudes toward mathematics : the case of the topic "Vertical circular cylinder" = Utjecaj nastave uz pomoć računala na postignuća i stavove učenika sedmog razreda prema matematici : slučaj obrade teme "Usprav
The association between perceived social support and self-efficacy of Turkish elementary school children = Povezanost percepcije društvene podrške i samoučinkovitosti kod učenika osnovnih škola u Turskoj
The impact of exposure to entrepreneurship education on student entrepreneurial intentions = Utjecaj izloženosti poduzetničkom obrazovanju na poduzetničku namjeru studenata
The development of a criteria list for the selection of 3d virtual worlds to design an educational environment = Razrada popisa kriterija za odabir 3D virtualnih svjetova i izradu obrazovnog okruženja
The impact of differentiation model in mathematics on learner achievements obtained from the external and internal assessment of knowledge = Utjecaj diferencijacijskog modela u nastavi matematike na postignuća učenika s obzirom na vanjsko i unutarnje vrednovanje znanja
The influence of content on the development of students' critical thinking in the initial teaching of mathematics = Utjecaj sadržaja na razvijanje kritičkog mišljenja učenika u početnoj nastavi matematike
Theoretical backgrounds of e-learning = Teorijska polazišta e-učenja
The effect of explicit-embedded-reflective instruction on scientific literacy = Učinak eksplicitnog uključujućeg refleksivnog poučavanja na znanstvenu pismenost
The European language portfolio as an educational innovation in primary and secondary schools : you have to catch them young? = Europski jezični portfolio kao obrazovna inovacija u osnovnim i srednjim školama : Uhvatite ih dok su mladi?
The issue of end of first term final grading = Problem zaključivanja školskih ocjena na kraju prvog polugodišta
Turkish students' demotivation to study English : a scale development = Demotiviranost turskih učenika za učenje engleskoga jezika : razvijanje mjerne skale
The scale of teacher perception of gifted students : a validity and reliability study = Skala percepcije nastavnika o darovitim učenicima : istraživanje valjanosti i pouzdanosti
The social, emotional and educational competences of teachers as predictors of various aspects of the school culture = Socijalne, emocionalne i pedagoške kompetencije nastavnika kao prediktori različitih aspekata kulture škole
The examination of instructors’ views on the principles of critical pedagogy = Istraživanje o stavovima nastavnika s obzirom na načela kritičke pedagogije
Teaching writing skills : how to start writing a text = Nastava pisanog izražavanja : kako početi tekst
Using artifical neural networks to predict professional movements of graduates = Uporaba umjetnih neuronskih mreža u predviđanju profesionalnih kretanja maturanata
University students' attitudes about morality crisis today = Stavovi studenata o krizi morala danas
Using data mining to predic success in studying = Primjena rudarenja podataka u predviđanju uspješnosti studiranja
Using ICT to support alumni data collection in higher education = Upotreba IKT s ciljem pružanja potpore prikupljanju podataka o bivšim studentima u visokom obrazovanju
Ubiquitous laptop use patterns exhibited by higher education students = Uzorci u sveprisutnoj uporabi laptopa kod studenata u visokom obrazovanju
Using WebQuest and Wiki activities in chemistry courses : pre-service elementary teachers’ views and their motivation to learn chemistry = Primjena WebQuest i Wiki sustava u nastavi kemije : stavovi budućih učitelja i njihova motivacija za učenje kemije
Views of mentors on elementary education student teaching = Pogledi mentora na pedagošku praksu studenata razredne nastave
Verification of metric characteristics of the Bentley test of musical abilities on a sample of Croatian music school students = Provjera metrijskih karakteristika Bentleyeva testa glazbenih sposobnosti na hrvatskom uzorku učenika glazbene škole
Jezik: hrv
eng
Impresum: Zagreb : Učiteljski fakultet = Faculty of Teacher Education, 2011- .
Nastavlja: Odgojne znanosti
Djelomice nastavlja: Licus
Isto izdanje u drugom mediju: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Online)
Prilog: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Specijalno izdanje (Tisak)
Djelomice nastavlja: Neos (Čakovec)
Djelomice nastavlja: Metodika
Predmet:

Održavanje sustava u tijeku

Sustav je trenutačno nedostupan zbog održavanja.

Zapisi o posjedovanju i primjercima trenutačno nisu dostupni. Za više informacija kontaktirajte osoblje knjižnice ili pošaljite upit administratoru:

informacijski.centar@nsk.hr