Cris

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000205191/Similar
Ostali autori: Povijesno društvo (Križevci) isb (-)
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
"Bolesti i ljudi vječni suparnici" - zdravstvo na području Podžupanija bjelovarske i križevačke 1874.-1884.
"Dolje madjarski hrvatski sabor, dolje madjaroni" : Narodni pokret 1903./1904. godine na području grada Bjelovara i Bjelovarsko-križevačke županije
"Od ilirca do unionista" : prilozi političkoj biografiji Mirka Bogovića (1816.-1893.)
Agrarna reforma poslije Prvog svjetskog rata i Grkokatolička biskupija : osvrt na provedbu u sjevernoj Hrvatskoj
Agrarni odnosi i poljoprivredna proizvodnja u Bjelovarsko-kirževačkoj županiji krajem 19. i početkom 20. stoljeća
Alberto Ognjan Štriga između opere, vinogradarstva i arhiva
Analiza putničkih (željezničkih i cestovnih) prometnih tokova na relaciji Križevci - Zagreb i Zagreb - Križevci
Andrija Španić : povodom 65. obljetnice smrti
Apatovačka kiselica - tražena voda Europe
Apatovec, Cerovo Brdo i neki susjedni posjedi u srednjem vijeku
Arheološka istraživanja na starom gradu Veliki Kalnik u 2005. i 2006. godini
Arheološka istraživanja u Brezovljanima 2003. godine
Arheološka istraživanja unutrašnjosti kapele Svetoga Petra u Novom Mjestu
Barunica Ivka Ožegović : (1873. - 1923.)
Bela IV. i kalničko plemstvo
Bioetički sadržaji u vezenim porukama na očuvanoj rubenini dubovečkoga kraja
Brončanodobni tragovi prehrane na Kalniku – sačuvani u vatri
Ciklus zidnih slikarija u lađi crkve svetog Brcka na Kalniku : ikonografsko-ikonološka studija
Correspondence Ivan Ožegović - Matija Mrazović
Crkve i kapelice na području Križevaca i osnovni obredi u njima
Crtice iz života Židova u Križevcima
Crtice o tradicijskom životu Kalnika i potkalničkog kraja
Četiri posjeda u srednjovjekovnom Kalničkom kotaru uz potok Koprivnicu
Četničke i režimske organizacije u Bjelovarskom kotaru tijekom Kraljevine SHS/Kraljevine Jugoslavije : (s posebnim osvrtom na Kokinačke žrtve 1935. god ine.)
Činitelji zbivanja Hrvatskog pokreta 1848. u Križevcima i Križevačkoj županiji
Djelovanje Karla Horvata u Zavodu sv. Jeronima u Rimu
Djelovanje povjesničara Ante Neimarevića u Križevcima i okolici od 1927. do 1929. godine
Djetinjstvo i školovanje biskupa Mije Škvorca
Djetinjstvo, mladost i školovanje dr. Karla pl. Horvata
Doprinos kanonika Andrije Jagatića odgojno-obrazovnim nastojanjima u Zagrebačkoj i Vrhbosanskoj nadbiskupiji na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće s odrazom na župu Martinska Ves
Doprinos očuvanju imena Nikole Zdenčaja
Dr. Karlo Horvat na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
Dragutin Bahun - čovjek renesansne širine
Dragutin Zajc, neumorni kulturni djelatnik (1909.-1997.)
Društvene i teološke odrednice Rimokatoličke crkve u Hrvatskoj u jeku društveno-političkih previranja 1971. godine
Dudićevo tumačenje kometa
Etruščani, etruskologija
Filozofi i filozofski izvori u Kotruljevićevu spisu o umijeću trgovanja
Franjo Ožegović - prvi hrvatski naftni geolog
Glazba u Križevcima u 19. stoljeću
Godina 1914. i zamiranje sportskih društava u Osijeku
Grad Križevci i željezničke pruge
Grad Križevci nakon gubitka županijskog središta 1886. godine
Gradska kuća u Križevcima u srednjem vijeku
Gradski načelnici Bjelovara : (1871-1945.)
Gradsko stanovništvo u Križevcima u svijetlu Sigismundove povlastice iz 1405. godine
Građa za toponomastiku i hagiografiju kalničkog kraja
Hajdučija u Moslavini u drugoj polovici 19. stoljeća na primjeru Joce Udmanića
Hrvatske bibliografije o Petriću
Hrvatski isusovački misionari i pokušaji unije s pravoslavnima od 16. do. 19. stoljeća
Hrvatski narodni preporod - ciljevi i ostvarenja
Hrvatski pjesnik i političar Mirko Bogović u mađarskoj državnopravnoj povijesti
Hrvatski podbanovi i župani Zagrebačke i Križevačke županije od sredine 16. do sredine 18. stoljeća
Ikonostas u grkokatoličkoj katedrali Presvetog Trojstva u Križevcima
Informbiro križevačkog kotara od 1948. do 1958. godine
Inicijali, pseudonimi i šifre kao potpisi Vida Blažinčića
Istraživački zadaci, metode i tehnike istraživanja historijskodemografskih promjena na području Križevačke županije i Vraždinskog generalata u ranome novom vijeku
Ivan Andrija Makar i fra Luka Ibrišimović u službi zagrebačkog biskupa
Ivo Vojnović u Križevcima
Iz povijesti knjižnice Grkokatoličke biskupije u Križevcima
Izvori Petrićeve Panaugije
Izvori devete knjige Dragišićeva djela De natura angelica
Jalša ili joha
Jedan kaštel i jedna međa : kaštel Guščerovec i međašenje između Vrbovca i Gradeca
Jedan prilog za političku biografiju : zapisnik sa saslušanja dr. Julija Makaneca od 26. svibnja 1945. godine
Južni portal crkve Svetog Marka na Gradecu u kontekstu bečkog dvorskog kiparstva
Kako je Antun Gustav Matoš vidio Križevce 1910. godine : u spomen 100. godišnjice smrti 2014. godine
Kako je pisao Glas Bjelovara, list ljevičarske orijentacije u razdoblju od 1935. do 1940.
Kalnik - stvaranje slike o sebi
Kalnička vinarska zadruga
Kantova teorija odgoja u etičkoj perspektivi
Književno stvaralaštvo i prikupljanje folklorne baštine Vida Blažinčića
Knjižnica Križevačke biskupije u 19. stoljeću
Komparativna analiza Križevaca i Samobora u ilirskom razdoblju
Komunalno poduzeće Križevci
Koprivničko - križevačka županija u Krčelićevu djelu Annuae
Korespondencija Josip Juraj Strossmayer - Isidor Kršnjavi (1875.-1884.)
Korespondencija Metel Ožegović - Franjo Marković
Korespondencija baruna Metela Ožegovića s đakovačko - srijemskim biskupom Josipom Jurjem Strossmayerom (1850. - 1890.)
Korespondencija između Ivana Kostrenčića i Metela Ožegovića u Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu
Kotruljevićev nauk o pravednu trgovcu : podudarnosti i razlike s Aristotelovim poimanjem pravednosti
Krajiške bune 1658. i 1666. godine
Kratak pregled arheoloških nalazišta križevačkog kraja
Kratak pregled povijesti pavlina s osvrtom na njihovo djelovanje u Križevcima
Kretanje broja stanovnika općine Kalnik
Križevačke ciglane
Križevački cehovi
Križevački knjižnični biser
Križevački križevi
Križevački motivi u književnom djelu Antuna Nemčića
Križevački nakladnik Mirko Breyer
Križevački obrt, trgovina i tvornice od 1880. godine do kraja Prvog svjetskog rata
Križevački štatuti u kontekstu razvoja hrvatske vinske kulture
Križevačko nakladništvo u 2011. godini
Križevačko područje u kasnom brončanom dobu i proizvodnja brončanih predmeta u sjeverozapadnoj Hrvatskoj
Križevačko veliko spravišče kao susret dvaju identiteta - križevačkih purgera i kalničkih šljivara
Križevci - Crkva sv. Križa
Križevci i hrvatski pokret 1848. godine
Križevci u "proljeću naroda" 1848.-1849. godine
Krvavi sabor u Križevcima
Kulturna i prosvjetna djelatnost pavlina u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Križevce
Liga Doroghy i Križevci : prilog istraživanju glazbenoga života Križevaca u 20. stoljeću
Listine za povijest grada Križevaca od XV. do XVII. stoljeća
Ljudevit Vukotinović - književnik, političar, državni činovnik i znanstvenik
Ljudevit barun Ožegović
Lucija Ožegović : život i karijera obilježeni ulogom majke
Magda Logomer Herucina
Makari - donatori Ilirske (Hrvatske) škole u Pečuhu
Marcel pl. Kiepach
Metel Ožegović u političkom i kulturno-prosvjetnom životu Hrvatske
Mikroorganizmi, epidemije i liječenje bolesti u Varaždinskom generalatu i Križevačkoj županiji u 17. stoljeću i početkom 18. stoljeća
Milan Grlović : (Križevci, 10. 10. 1852.-Zagreb, 09. 06. 1915.)
Mirko Bogović (1816.-1893.) : osvrt na život i djelo
Mogući neostvareni projekt crkve Svetog Križa u Križevcima
Nadopune Johanna Christopha Adelunga Jocherovu "Allgemeines Gelehrten-Lexiconu"
Najranija svjedočanstva o Frani Petriću : Christian Gottlieb Jocher, njegovi izvori i drugi biografski leksikoni od početka 17. do sredine 18. stoljeća
Narodni pokret 1903. u potkalničkom kraju
Narodni pokret u Križevačkom kotaru 1903. godine
Nastanak Arithmetike horvatszke i razvoj župe Svetog Martina Biskupa u Martinskoj Vesi u vrijeme župnika Mije Šiloboda-Bolšića 1751.-1760.
Nastavak arheološkog istraživanja prapovijesnog nalazišta u Brezovljanima
Neki novi pogledi na burg Mali Kalnik
Nekoliko crtica o božićnim običajima križevačkog kraja
Nekoliko crtica o povijesti Đurđevca
Nepoljoprivredna proizvodnja u Bjelovarsko-križevačkoj županiji početkom 20. stoljeća
Nietzscheovo poimanje života
Njemačke posuđenice u suvremenome križevačkome govoru
Novi pogled na kriŽevačku augustinsku crkvu u srednjem vijeku
Novootkrivena arheološka nalazišta uz rječicu Veliku kod mjesta Majur i Ladinec
Novčane institucije i javne financije u Bjelovarsko-križevačkoj županiji od 1847. do 1910. na osnovi statistike
O Kalničkom gorju 1780-ih godina : prilozi povijesti okoliša
O Kranjcima i "Slovencima" ili Slavoncima (Slovincima) u Križevačkoj županiji te Varaždinskom generalatu od kraja 16. do početka 18. stoljeća
O Križevačkoj natkapetaniji u 17. stoljeću
O dr. Karlu pl. Horvatu, povijesničaru i sveučilišnom profesoru u povodu 80. godišnjice smrti
O jednoj optužnici protiv seljaka potkalničkog kraja nakon bune 1903. godine
O križevačkim i mađarskim pavlinima u hrvatskoj pavlinskoj provinciji
O križevačkoj ekohistoriji 17 stoljeća
O pavlinima u Hrvatskoj i pavlinskom slikaru Ivanu Krstitelju Rangeru
O počecima svetišta Majke Božje Žalosne u Koruškoj
Obnova izgorjelog sela Kolarec
Odnos ustaške vlasti na Kalniku i u potkalničkom kraju prema Srbima, Židovima i Romima 1941. godine
Odraz kulturno-prosvjetnih nastojanja župnika Vilima Švelca na društveno-gospodarske prilike u Župi Martinska Ves u razdoblju od 1857. do 1871. godine
Opisi međa i posjeda između Lonje i Glogovnice u 13. i 14. stoljeću
Oslik crkve Majke Božje Koruške u Križevcima : atributivna pitanja
Oslobađanje vojarne "Kalnik" i skladišta oružja i streljiva u Širokom Brezju
Osnivanje Ilirske čitaonice u Križevcima 1838. i njezin rad do 1861. godine
Osnovne napomene o gospodarstvu Hrvatske i Slavonije oko 1903.-1904. godine
Osnovno školstvo u Križevcima na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće
Ostaci romaničke crkve u Kamešnici
Ostavština Karla Horvata
Osvrt na Bogovićev jezik i hrvatski jezik njegova doba
Osvrt na dva značajna djela dr. Karla Horvata "Život blaženog Marka Križevčanina mučenika" i "Ivan Zakmardi, protonotar Kraljevstva Hrvatskoga"
Osvrt na motiv Tricephalosa u crkvi svetog Brcka na Kalniku
Otkriće srednjevjekovne arhitektonske plastike u Visokom, Malom Kalniku i Gornjoj Rijeci
Ožegović (Ozsegovics, Ossegovits) Metel szerepe Magyarország alkotmánytörténetében
Ožegovići u Koprivnici od polovice 19. do polovice 20. stoljeća
Percepcija njemačkih posuđenica u gradu Križevcima i kalničkom Prigorju
Petrićeva ars historica u preradi Thomasa Blundevillea
Petrićeva kritika Aristotelova pojma [οusia] u Discussiones peripateticae
Petrićevo razumijevanje astrologije u Deset dijaloga o povijesti
Pečat slobodnog i kraljevskog Grada križevačkog, ujedinjenog 1752.
Pijesci u Podravini : prošlost i današnje prilike, živi svijet, održavanje i perspektive razvoja
Pisma Jozefine Ožegović
Pisma grkokatoličkog biskupa Ilije Hranilovića biskupu đakovačko-srijemskom Josipu Jurju Strossmayeru (1886.-1889.) iz arhiva HAZU
Planinarsko društvo Kalnik
Plemstvo Križevačke županije i pavlini samostana Blažene Djevice Marije na Gariću : izabrani primjeri
Pobune u križevačkom kraju 1755. godine prema zapisima suvremenika Ivana Josipovića, župnika u Križevcima
Područje današnje Općine Sveti Petar Orehovec u srednjem vijeku
Pokušaj procjene ukupnog broja stanovnika na području Kalničkog arhiđakonata od kraja 16. do početka 18. stoljeća
Polemika o secesiji u Hrvatskoj : Franjo Ksaver Kuhač i Ivo Pilar
Poljana Križevačka
Popisi Udbe "politički nepoćudnih" građana Kotara Križevci
Porod i novorođenče na području zapadne Bilogore sredinom 20. stoljeća
Posjed Dijankovec od 14. do kraja 18. stoljeća
Poslanice zagrebačkog nadbiskupa dr. Antuna Bauera u vrijeme Prvog svjetskog rata
Postanak slobodnjaka u Križevačkoj županiji
Povelja Bele hercega Slavonije, Dalmacije i Hrvatske iz godine 1269.
Povelja Stjepana bana Slavonije i Hrvatske iz godine 1351.
Povijesni razlozi zašto je Mirko Bogović od ilirca poslije 1861. postao mađaron
Povijest i restauriranje topa ZiS-3 M1942 iz zbirke Gradskog muzeja Karlovac
Pozdravne formule u »Epistolariju« Ivana Viteza od Sredne
Poštenjarska crkva Majke Božje Koruške u Križevcima
Predavanja Karla Horvata na Filozofskom fakultetu
Predavci - prilog poznavanju podrijetla stanovništva u Varaždinskom generalatu
Pregled istraživanja doprinosa pavlina hrvatskoj glazbenoj umjetnosti
Pregled pavlinskih samostana kasnosrednjovjekovne Slavonije
Previranja u Bjelovaru uoči "puča Vokić-Lorković" 1944. godine
Prijedlog koncepcije Rječnika govorâ potkalničkoga Prigorja
Prilog biografiji Milutina Mayera, učitelja u Svetoj Heleni i pisca povijesnih romana
Prilog istraživanju posjeda i utvrde Čanjevo
Prilog povijesti gradske limene glazbe u Križevcima do 1982. godine
Prilog poznavanju intelektualnih gibanja u srednjovjekovnoj Slavoniji kroz veze s europskim sveučilištima s posebnim osvrtom na Križevce i okolicu
Prilog poznavanju izabranih segmenata gospodarskih i demografskih kretanja u Križevcima i okolici oko 1848. god.
Prilog poznavanju obitelji Koritić de Mrazovec
Prilozi poznavanju obitelji i posjeda Nikole Makara
Prilozi za biografiju Milana Rojca (1855-1946.)
Pripovijedanje nacije u povijesnim tragedijama Mirka Bogovića
Prisilno iseljavanje Srba iz Podravine i Kalničkog prigorja u ljeto i ranu jesen 1941. godine
Prisjećanje na rođenu Križevčanku, slikaricu Jelku Struppi uz 130. obljetnicu rođenja
Prisutnost Jurja Dragišića u digitalnom svijetu
Privilegije svetojelenskim plemićima, pismeno potvrđene ukazom kralja Sigismunda
Proslava 350. obljetnice mučeništva Blaženog Marka Križevčanina
Protiv struje - Vinko Krišković kao filozof politike
Prvi svjetski rat u djelima Ante Neimarevića
Pučki pisac Zvonimir Pužar i Križevci 1910.-1923. godine
Rad društva Hrvatski sokol u Križevcima do 1914. godine
Razmatranja o tlocrtu samostana augustinaca u Križevcima
Recepce ilyrského hnutí v českém a slovenském prostředí a vzájemné kulturně-politické vztahy v první polovině 19. století
Renesansne protuaristotelovske diskusije i nastanak moderne znanosti
Retorika i retorički oblici u Križevačkim štatutima
Rezultati arheoloških istraživanja tijekom 1998. i 1999. godine u Glogovnici
Rimski dani Svetoga Marka Križevčanina
Seljačka buna oko Križevaca i u dijelu Varaždinskoga generalata godine 1755.
Seneka - odabir iz Moralnih pisama Luciliju
Senjski biskup Mirko Ožegović : (1833.-1869.)
Slavonski i hrvatski sabori u Križevcima
Slika Križevaca u Bogovićevoj pripovijesti Šilo za ognjilo (1859.)
Srednjovjekovna topografija Cirkvene, Žabna i njihove okolice
Srednjovjekovni pavlinski samostan u Lepoglavi
Srednjovjekovni posjedi na području Poljane, Đurđica i Treme kod Križevaca
Srednjovjekovni Čvrstec i naselja u njegovoj okolini
Stari grad Celje
Stari grad Čanjevo
Statuta iliti naredbe slobodnoga i kraljevskoga Varoša Križevečkoga
Sto sedamdeset godina organiziranog čitanja u Križevcima
Studenti iz hrvatskih zemalja na sveučilištu u Olomoucu u ranome novom vijeku (1569. - 1781.) s posebnim osvrtom na studente iz križevačkoga kraja
Studentska mladež u Narodnom pokretu 1903. godine
Stvaranje Strossmayerove galerije
Sv. Ivan Žabno uoči ukidanja Varaždinskog generalata
Sv. Stjepan i sv. Ladislav u pučkoj tradiciji mađarskih Hrvata
Sveti Marko Križevčanin i Hrvatska pred Europskom Unijom
Svećenik Vilim Švelec i gospodarsko poučavanje seljaštva u Hrvata 19. stoljeću
Štovanje sv. Marka Križevčanina u Križevcima u razdoblju od 1905. do 1969. godine
Talijanska pisma Karla Horvata Milanu Grloviću (1904.-1908.)
Templari u Glogovnici
Topografija dvaju posjeda križničkih redova u dolini Glogovnice
Tragom njemačko-mađarsko-hrvatskih jezičnih dodira : problematika jezika posrednika
Trgovište Brezovica u Križevačkoj županiji
Tvornica suhomesnate robe grkokatolika Đure Predovića u Gjurgjištu kraj Vrbovca u prvoj polovini 20. stoljeća
Utjecaj Antuna Radića na afirmaciju seljaštva u Narodnom pokretu 1903. godine
Uzroci izbijanja Prve posavske bune (1653. - 1659.) i uloga Ivana Zakmardija u njezinu dokumentiranju
Učenički projekt
Vjerski prijelazi s pravoslavne na rimokatoličku i grkokatoličku vjeroispovijest na području kotara Križevci u vrijeme NDH
Vodenice u Križevačkoj podžupaniji 1851. godine
Vojni komunitet Bjelovar u proljeću naroda 1848.-1849. godine
Vrednote i stvaralaštvo u filozofiji Pavla Vuk - Pavlovića
Vrhbosanski nadbiskup Josip Stadler i pokušaji utemeljenja grkokatoličke biskupije u Sarajevu
Zapadna Slavonija uoči i u Domovinskom ratu do studenoga 1991. godine
Zaštitna arheološka iskopavanja kod katedrale Presvetog Trojstva u Križevcima u godini 1999.
Zaštitni radovi na Starom gradu Velikom Kalniku u 2004. god.
Zašto su jednom Essekeru Križevci važni? : Crtice o Strossmayeru i Hraniloviću kao prilog početku istraživanja
Zbrinjavanje gladne istarske djece tijekom Prvoga svjetskog rata u Križevcima i okolici
Znameniti Zdenčaji iz Velikog Ravna
Značajke političke i vojne situacije u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1990/1991. s posebnim osvrtom na Križevce i Varaždin
Značenje Zavičajne zbirke Crisiensia Gradske knjižnice "Franjo Marković" Križevci
Značenje kabale u djelu L’Idea del Theatro Giulija Camilla Delminija
Zrcaljene ideološke matrice u školstvu Prekodravlja : u četiri državna okvira
Život Franje Markovića
Život i djelo isusovca Stjepana Krizina Sakača iz Kalničke Kapele
Župa Svetog Petra Apostola u Svetom Petru Orehovcu
Župani Križevačke županije u 13. i 14. stoljeću
Župna crkva Sv. Ivana Krstitelja u Svetom Ivanu Žabnu
Župna crkva Sv. Marka u međimurskoj Selnici
Jezik: hrv
Impresum: Križevci : Povijesno društvo Križevci, 1999- .
Isto izdanje u drugom mediju: Cris (Križevci. Online)
Predmet:

APA stil citiranja

(1999). Cris: Cris : časopis Povijesnog društva Križevci = journal of the Historical Society of Križevci. Križevci: Povijesno društvo Križevci.

Chicago stil citiranja

Cris: Cris : časopis Povijesnog društva Križevci = journal of the Historical Society of Križevci. Križevci: Povijesno društvo Križevci, 1999.

MLA stil citiranja

Cris: Cris : časopis Povijesnog društva Križevci = journal of the Historical Society of Križevci. Križevci: Povijesno društvo Križevci, 1999.