Pravo i porezi

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000181023
Ostali autori: Gorenc, Vilim (Editor)
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Angažiranje inozemnih posrednika u vanjskotrgovačkom prometu
"Namještanje cijena"
0siguranje od posljedica nesretnoga slučaja
Aktualna problematika elektroničkih teretnica
Arbitražno rješavanje radnih sporova
Autonomija ugovornog prava i primjena uzanci u RH
Arbitražno rješavanje sporova temeljem Ugovora o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja
Alternativna ponuda kod javnih nabava
Aktualna pitanja financijskog izvještavanja dioničkih društava
Aktualna pitanja financijskog izvještavanja dioničkih društava
Actio Pauliana
Burze i burzovno poslovanje
Bračna stečevina po Obiteljskom zakonu
Carinski aspekti ugovora o slobodnoj trgovini
Carinski institut ovlaštenog pošiljatelja
Ciljevi oporezivanja
Cesija (ustupanje) tražbina
Drugi ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Austrije
Deviznopravni aspekt tekućih i kapitalnih transakcija s inozemstvom
Damping i antidamping u svjetskoj i hrvatskoj trgovačkoj praksi
Dilema o priznanju i ovrsi stranih poništenih pravorijeka
Državne potpore u pravu Europske unije
Dostupnost podataka o vlasničkoj strukturi dioničkog društva
Druga novela Stečajnog zakona
Dometi harmonizacije u oporezivanju
Dosjelost kao način stjecanja stvarnih prava
Djelovanje Europskog suda za ljudska prava s osvrtom na presude protiv Republike Hrvatske
Donošenje odluka u upravnom sporu
Djelovanje više sile na ugovorne obveze danas i u Nacrtu Zakona o obveznim odnosima
Djelomična i dopunska presuda
Euro
Europska unija
Elektronički dokumentarni akreditivi
Europski parlament u svjetlu ugovora iz Nice
Escrow račun
Europska unija nakon Ugovora iz Nice
Europsko pravo društava
Elektronički sustavi plaćanja
Ekološka davanja u pravu Europske unije
Elektronski akreditivi
Elektronička trgovina
Europski sud pravde i neposredno oporezivanje
Financijsko pravo u Europskoj uniji
FIDIC
FIDIC
Franchising
Franchising i ustupanje prava iskorištavanja žiga
Fiducijarno vlasništvo u hrvatskom pravu
Financijsko sudovanje ili financijski sud?
Financijsko izvješćivanje (javnih) dioničkih društava
GATT, GATS i TRIPS - pravni temelji svjetske organizacije
GATT, GATS i TRIPS - pravni temelji svjetske trgovine
Građanskopravna zaštita autorskog prava
Gospodarski inspekcijski nadzor u turističkoj djelatnosti
Glavne odrednice trošarinskih poreza
Harmonizacija prava tranzicijskih zemalja s europskim pravom
Hrvatsko pravo pomorskog osiguranja
Hrvatske slobodne zone
Hrvatsko željezničko pravo i mjere prilagodbe pravu Europske unije prema planu provedbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju
Harmonizacija propisa o carinskim mjerama radi zaštite žiga u RH s rješenjima europskog prava
Imovina trgovačkog društva
Izumi stvoreni u poduzećima
Izbor tipa društva i sloboda poduzetništva
Inozemna društva i inozemna ulaganja
Internet trgovina i oporezivanje
Izuzeće od ovrhe i ograničenje ovrhe na pokretninama radi naplate tražbine
Ispunjenje, raskid ili izmjena međunarodnih trgovačkih ugovora
Izmjene i dopune Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata
Ispunjenje pravnih poslova nakon otvaranja stečajnoga postupka
Izvori međunarodnog privatnog prava
Izmjene i dopune Zakona o investicijskim fondovima i zakona o privatizacijskim investicijskim fondovima
Izmjene i dopune Carinskog zakona
Institut pravosudnog ispita u Republici Hrvatskoj
Intelektualno i industrijsko vlasništvo
Imovina i porezi
Ima li vlasništva u poduzetništvu
Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima
Izvanparnični postupci u obiteljskim odnosima
Izvanparnični postupci u obiteljskim odnosima
Izvanredni pravni lijekovi
Izvanparnični postupci u obiteljskim stvarima
Izvanredni pravni lijekovi prema zakonskim novelama
Izvori prava državnih potpora u Europskoj zajednici
Javnobilježničko založnopravno osiguranje tražbina na temelju sporazuma stranaka
Jezične barijere poslovanju stranih banaka u Hrvatskoj
Javne ovlasti
Javnobilježnička služba u Republici Hrvatskoj (I.)
Javnobilježnička služba u Republici Hrvatskoj (II.)
Javnobilježnička služba u Republici Hrvatskoj (III.)
Javno trgovačko društvo
Je li legitimna praksa višestrukog objavljivanja istog ili gotovo istog autorskog djela u različitim tiskovinama
Javni poredak
Javno bilježnička ovrha prema Noveli Ovršnog zakona iz 2003.
Jednako primjenjiva pravila i slobodno kretanje robe u europskom pravu
Javnobilježnička, sporazumna i pretinačka dostava u parničnom postupku
Jedan izdvojen aspekt primjene Actio Pauliana u stečaju (oživljava li hipoteka i fiducijarno vlasništvo pretvoreni u punopravno vlasništvo ako je to pretvaranje pobijeno)
Kasko osiguranje cestovnih vozila
Kvaziparnični postupci uz ovrhu
Koje se pravo primjenjuje na arbitražne sporove s međunarodnim obilježjem
Kako tumačiti Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Koncentracije
Kolizija poreznih i računovodstvenih propisa kao uzrok poreznih sporova
Kolektivni radni sporovi
Komunalna naknada
Koje vrste kapitala trebaju Hrvatskoj
Koncesije i ugovaranje BOT projekata kao način izgradnje infrastrukturnih objekata
Koncentracije kao oblik povezivanja gospodarskih subjekata, s posebnim osvrtom na pravo Europske zajednice
Komentar UNCITRAL-ovog Model zakona za elektronički potpis
Kako ocijeniti različite odluke (istog) suda u istim pravnim stvarima
Komentar Zakona o elektroničkom potpisu
Kada i kako primjenjivati strano pravo
Konvencija o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe
Koncentracije prema novom Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja
Klauzule plaćanja kod ugovora o licenciji
Krivotvorenje novca
Koje nam novosti donosi novi Zakon o obveznim odnosima glede prodaje potrošačke robe i jamstva
Legalne i ilegalne piramidalne sheme
Lex mercatoria u novome pravnom okruženju
Međunarodni trgovinski sustav i zaštita okoliša
Materijalnopravna zaštita potrošača u poredbenom pravu
Može li se unošenje nekretnine u temeljni kapital društva opteretiti porezom na dohodak
Međunarodna mjenica
Materijalnopravne posljedice otvaranja stečajnog postupka
Međunarodnoprivatnopravna problematika odgovornosti proizvođača za proizvode
Mjere i postupci uporabe i zaštite u sustavu elektroničkog potpisa
Međunarodni bankarski ugovori o zajmu i o kreditu
Može li treća osoba pokrenuti sudski postupak o predmetu o kojem se vodi arbitražni postupak između drugih osoba
Manipuliranje cijenama vrijednosnih papira
Manipulcijske sheme u postupku trgovanja na uređenim javnim tržištima
Marginalizacija poduzetništva i menadžmenta u RH
Međunarodnoprivatnopravni aspekti hrvatskog međunarodnog arbitražnog prava
Mirno rješavanje trgovačkih sporova putem arbitraže
Marginalije uz glavu XXII. Kaznenog zakona (kaznena djela protiv pravosuđa)
Neki aspekti trgovine s inozemstvom
Nacionalni izvori prava industrijskog vlasništva
Neovisnost sudaca
Neizgrađeno građevinsko zemljište prema Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Naknada štete zbog povrede autorskog prava
Neki aspekti novog Zakona o bankama
Novo uređenje obiteljskopravnih odnosa u Republici Hrvatskoj
Neka pitanja položaja gospodarskih subjekata pred Ustavnim sudom
Novo u Zakonu o autorskom pravu
Novi režim poreza na dodanu vrijednost u Hrvatskoj
Nužnost objedinjavanja evidencije o socijalnom statusu
Načela upisa u sudski registar
Novele Zakona o sudovima i Zakona o Državnom sudbenom vijeću
Nadzorni odbor u društvu kapitala s predstavnikom radnika kao obvezatnim članom
Nova privatizacijska politika
Nevaljanost pojedinih odredaba općih uvjeta ugovora u hrvatskom i usporednom pravu
Naknada materijalne štete u slučaju smrti, ozljede tijela i oštećenja zdravlja
Nove granice arbitrabilnosti prema Zakonu o arbitraži
Neke napomene o organizaciji i financiranju osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti
Novi obvezni doprinosi
Naknada za oduzetu imovinu u svjetlu noveliranog Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Novi Zakon o preuzimanju dioničkih društava
Nadzor sustava osnovnog i srednjeg školstva
Neki pojavni oblici ortaštva - holding
Novi Zakon o nasljeđivanju
Neki principi oporezivanja jučer i danas
Neka zapažanja uz kaznena djela propisana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira
Novi međunarodnopravni okvir za strana ulaganja
Novo uređenje stečajnoga prava
Nemoguće i otežano - viša sila i promijenjene okolnosti u međunarodnim trgovačkim ugovorima
Neka razmišljanja o koncentracijama u europskom i hrvatskom pravu
Načela poreznog postupka
Načela međunarodnih trgovačkih ugovora 2004. prema UNIDROIT i lex mercatoria
Novi zadaci carinske službe na području EU
Novi Pomorski zakonik Republike Hrvatske
Novo imovinsko pravo osiguranja
Novele Ovršnog zakona s naglskom na javnobilježničku ovrhu
Novosti u sustavu javne nabave
Ortaštvo ostaje zajedničko vlasništvo nakon novog Zakona o vlasništvu
Otpor plaćanju poreza star je koliko su stari i porezi
Oblik (forma) ugovora
Odvjetnici - isključivi zastupnici pred sudovima
Odgovornost za štetu članova organa dioničkog društva
Osiguranje od odgovornosti pri obavljanju profesionalne djelatnosti
Obvezatnost pravnih stajališta izraženih u odlukama Ustavnog suda Republike Hrvatske
Osnovan Državni inspektorat
O uvjetima nastanka instituta liena kao sredstva osiguranja tražbina vjerovnika u angloameričkom pravu
Otkaz ugovora o radu
O značenju pojma imovina
Ocjena ustavnosti propisa koji su prestali vrijediti po (novom) Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu
Oblici zaštite manjinskih dioničara
Oporezivanje prometa nekretnina u funkciji oživljavanja otoka
Odgovornost članova trgovačkih društava kapitala za obveze takvih društava
Obnova i nagodba kao moguća rješenja za otklanjanje poteškoća u naplati potraživanja
Određivanje granice pomorskog dobra u lukama javnog prometa
Osnove općega poreznoga prava
Osnove općega poreznog prava
Osnove općega poreznog prava
Ograničenje stjecanja članstva u društvu s ograničenom odgovornošću prijenosom poslovnog udjela
Ortački ugovor kao "prljavi ugovor"
Osiguranje posebnih rizika međunarodne trgovine
Objektivno i subjektivno preinačenje tužbe
Osnovne procesnopravne posljedice otvaranja stečajnog postupka
Oporezivanje nasljedstva i darova u Hrvatskoj
Odgovornost proizvođača za štetu od proizvoda
Osiguranje života
O pretpostavkama obvezatnosti općih uvjeta ugovora
O privatnopravnom aspektu djelovanja Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te dodatnih protokola s osobitim osvrtom na jamstvo vlasništva
Ograničenja prava vlasništva na temelju pravnog posla
Određivanje dopuštenih i zabranjenih ugovaranja u pravu zaštite tržišnog natjecanja (pravu konkurencije)
O državljanstvu Europske unije
Ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnine
Opseg odgovornosti člana društva s ograničenom odgovornošću za obveze društva
Opći uvjeti FIDIC i ugovaranje građevinskih radova u Hrvatskoj
O poreznom postupku
Oduzeta imovina koja nije predmet denacionalizacije
Ovrha i osiguranje u obiteljskim stvarima
Ovrha i osiguranje u obiteljskim stvarima
OECD - ugovor za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja nasljedstva i darova
Oblik ugovora
Osnovne slobode Europske unije i nacionalno porezno pravo
Opći upravni postupak i odnos prema posebnim upravnim postupcima
Opća pravila Zakona o obveznim odnosima o vrijednosnim papirima
Oporezivanje prometa nekretnina u RH
Ovrha presude prije njezine pravomoćnosti u parnicama iz radnih odnosa
Ovršni postupak u poreznom pravu
Osnovne odrednice poreza na dodanu vrijednost prema Šestoj smjernici
Određivanje mjesne nadležnosti od strane višeg suda u pojedinim parničnim predmetima
O mirenju u hrvatskom usporednom pravu
Osiguranje dokaza u parničnom postupku
Otuđenje vlasništva na nekretnini temeljem pravnog posla i učinci pravnog posla o otuđenju tuđe nekretnine
Odgovornost za nuklearnu štetu u hrvatskom pravu
Ovrha na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima
Ovrha i porezi
Ovrha na pokretninama
Oporezivanje kamata unutar Europske unije
Pravni režim hrvatskih pomorskih luka otvorenih za javni promet s posebnim osvrtom na pravni status objekata lučke podgradnje i nadgradnje
Pravna priroda inspekcijskog nadzora
Preustroj prema novom stečajnom pravu
Porezno opterećenje i gospodarski rast
Pranje novca
Pokretanje i vođenje postupaka pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske
Porez na imovinu
Postupci osiguranja tražbina na pokretim stvarima u primjeni Ovršnog zakona
Prava zaposlenika u slučaju preustroja stečajnog dužnika
Pokretanje i vođenje postupaka pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske
Privremene mjere radi osiguranja novčane tražbine
Prava čovjeka sa stajališta poreznog obveznika
Pojmovnik međunarodnog poreznog prava
Pojmovnik međunarodnog poreznog prava
Pojmovnik međunarodnog poreznog prava
Prava zaposlenika u slučaju stečaja poslodavca
Prikaz konačnog prijedloga Zakona o obiteljskim odnosima
Pokretanje i vođenje postupaka pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske
Pojmovnik međunarodnog poreznog prava
Pojmovnik međunarodnog poreznog prava
Pojmovnik međunarodnog poreznog prava
Pojmovnik međunarodnog poreznog prava
Pojmovnik međunarodnog poreznog prava
Pravni problemi u svezi s uvođenjem eura kao nove i jedinstvene obračunske novčane jedinice u pravni sustav Europske ekonomske i monetarne unije
Pojam intervalutarnog tečaja
Prikaz Zakona o mirovinskom osiguranju
Prikaz Zakona o mirovinskom osiguranju
Prikaz Zakona o mirovinskom osiguranju
Procjena opasnosti
Prijenos imovine kao poseban pravni institut prava društva
Pokretanje stečajnog postupka
Prikaz mirovinskog zakona
Pravni okvir za ispitivanje dopustivosti koncentracije
Ponuda preko Interneta
Program zbrinjavanja viška zaposlenika
Posredovanje i zastupanje u osiguranju
Posredovanje i zastupanje u osiguranju
Pomorsko dobro prema prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika
Privremene mjere osiguranja nenovčanih tražbina
Patentni zastupnik
Porezni prekršaji i postupak za njihovo utvrđivanje
Pojam i funkcija tečaja u valutnim klauzulama
Primjena Zakona o Državnom inspektoratu
Primjena međunarodnog privatnog prava na području obiteljskih i nasljednopravnih odnosa
Projektant i nadzorni inženjer
Pisma namjere i drugi predugovorni dogovori
Privremene mjere radi osiguranja pravnih odnosa i pravnoga reda
Porez na dodanu vrijednost u novim carinskopravnim okolnostima
Porez na dodanu vrijednost u novim carinskim okolnostima
Porezno jamstvo
Pravo dioničara na isplatu dividende
Plaćanje građevinskih i drugih investicijskih radova
Pravni aspekti koncesija
Poslovni udio kao utjelovljenje članstva u društvu s ograničenom odgovornošću
Pravni režim luka unutarnjih voda otvorenih za javni promet u hrvatskom zakonodavstvu
Pravni problemi u svezi s uvođenjem eura kao nove i jedinstvene obračunske novčane jedinice u pravni sustav Europske ekonomske i monetarne unije
Posebna obilježja međunarodnih trgovačkih ugovora
Porez na dodanu vrijednost i turizam
Približavanje Hrvatske Europskoj uniji
Pretvorba, privatizacija, denacionalizacija
Pravo društava i izmjene Zakona o radu
Pravo dokumentarnih akreditiva
Prodaja imovine stečajnog dužnika kao cjeline
Pravo dokumentarnih akreditiva
Plaćanje komunalne naknade za lučko područje koje je pomorsko dobro
Prilagođavanje stjecanja vlasništva nekretnina prema zahtjevima Europske unije
Pravo dokumentarnih akreditiva
Posebni troškovi u postupku upravnopravne zaštite prava intelektualnog vlasništva
Pravo umjetnika izvođača u hrvatskom zakonodavstvu
Promjena sastava zemljišnoknjižnog tijela
Posebnosti fuzije društava s ograničenom odgovornošću
Politika proširenja Europske unije
Porezni savjetnici
Pomorsko dobro
Posebni uvjeti za obavljanje obrta od strane nositelja patenta
Preuzimanja dioničkih društava prije i nakon odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske
Pristup funkcionalne jednakosti u UNCITRAL-ovom Model zakonu za elektroničku trgovinu
Problematika globalizacije i hrvatska ekonomska politika
Propisi o gospodarskom poslovanju i vladavina prava
Preoblikovanje trgovačkih društava
Platni promet i pravna sigurnost
Primjer njemačkog ustrojstva pravosuđa s osvrtom na prednosti primjenjive na naš pravosudni sustav
Pojam i obilježja javnog trgovačkog društva
Preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo
Pravo bankarskih garancija (1)
Pravična novčana naknada za fizičke boli, oblici i kriteriji za njezino odmjeravanje
Pravo bankarskih garancija (2)
Pravo bankarskih garancija (3)
Poreznopravno načelo jednakosti u Njemačkoj i u stvaranju "jus commune europaeum"
Pojavni oblici ortaštva
Preuzimanje dioničkih društava u hrvatskom pravu
Poslovni udjel
Program reforme trgovačkih sudova u Republici Hrvatskoj
Preuzimanje dioničkih društava u Europskoj uniji i usporednom pravu
Postavljanje privremene uprave trgovačkom društvu kao privremena mjera osiguranja
Pravna narav ugovora o osiguranju
Pravo žiga u pravu EZ
Postavljanje privremene uprave trgovačkom društvu kao privremena mjera osiguranja
Provođenje mjera zaštite i očuvanja građevina graditeljske baštine po upravitelju nekretnina
Prešućivanje revizora o tzv. going concern mišljenju u izvješću o obavljenoj reviziji i kaznena djela s tim u vezi
Prešućivanja revizora o tzv. going concern mišljenju u izvješću o obavljenoj reviziji i kaznena djela s tim u vezi
Podobnost ovršne isprave za ovrhu
Preoblikovanje i ukidanje trgovačkih društava
Prikaz rada pravosudnih tijela u Republici Hrvatskoj
Pravo dokumentarnih akreditiva i međunarodna standardna bankarska praksa
Pravni okvir za mirenje u poslovnim sporovima
Pomorsko dobro u svjetlu novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
Prospekt - instrument zaštite ulaganja prema pravu Europske unije i Republike Hrvatske
Prikaz Konvencije UN protiv korupcije i njezino značenje za RH
Prikaz Konvencije UN protiv korupcije i njezino značenje za RH
Porezno pravo Europske unije
Pravo na denacionalizaciju i prava iz denacionalizacije
Pravna priroda ugovora o distribuciji
Prikaz kaznenih djela kompjutorskog kriminala u RH de lege lata i de lege ferenda
Povreda materijalnoga prava kao razlog nezakonitosti upravnog akta
Porezne postupovne norme s osvrtom na pravne lijekove
Prikaz najvažnijih odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
Prikaz konvencije UN protiv korupcije i njezino značenje za RH
Pravni lijekovi u stečajnom postupku
Porezna tajna
Pokretanje stečajnog postupka
Protupješačke mine
Premještaj registriranog sjedišta trgovačkog društva iz jedne u drugu državu članicu EZ
Porez na dodanu vrijednost u elektroničkoj trgovini EU
Prijelaz rizika s prodavatelja na kupca u poredbenom zakonodavstvu
Pokretanje stečajnog postupka
Pravo državnih potpora u EZ
Pojedinačno ažuriranje zemljišnoknjižnog stanja
Postupak odobravanja državnih potpora u EZ-u
Povrat stečenog bez osnove
Potvrda plana posebnih dijelova nekretnine (elaborata etažiranja)
Pregovori RH za punopravno članstvo u EU u dijelu koji se odnosi na pravosuđe i unutarnje poslove
Problem tzv. "nachfrista" u međunarodnoj prodaji robe
Prilog cost-benefit analizi mjera za suzbijanje financiranja terorizma
Pravna zaštita industrijskog dizajna
Prorogacija nadležnosti
Porezne pogodnosti za područja posebne državne skrbi i brdsko-planinska područja
Prednost pri zapošljavanju hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata - dvojbena pitanja
Prekid zastare tražbine s osnove prava na uvećanu plaću državnim službenicima s područja posebne državne skrbi
Posebna nadležnost prema mjestu ispunjenja ugovorne obveze u europskom pravu
Prostorno i stvarno važenje carinskih propisa EU
Promjene vezane uz sredstava i predmet ovrhe prema noveli Ovršnog zakona
Potrošački ugovori na Internetu
Razgraničenje i prožimanje trgovačkog i gospodarskog (privrednog) prava
Raspolaganje nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave
Revizija u parničnom postupku
Racionalni porezni sustav
Raspolaganje poslovnim udjelom u društvu s ograničenom odgovornošću bez prijenosa članstva u društvu
Rok za podnošenje ustavne tužbe
Raskid ili izmjena ugovora o doživotnom uzdržavanju zbog promijenjenih okolnosti
Racionalni porezni sustav
Reforma gospodarskih djela u Zakonu o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
Raskid ugovora zbog zakašnjenja i neispunjenja
Raskid ugovora zbog zakašnjenja i neispunjenja
Rimska konvencija o mjerodavnom pravu za ugovorne obveze iz 1980. i njezina predstojeća transformacija
Redovni pravni lijekovi u poreznom postupku
Razvoj slobodnog kretanja radnika i građanstva u EU
Rad prvostupanjskog poreznog tijela po žalbi
Sporazum o međunarodnoj sudskoj nadležnosti
Stvarna prava stranaca u Republici Hrvatskoj
Subjekti, sredstva i predmet ovrhe i osiguranja
Stvarna nadležnost trgovačkih sudova
Sudsko založnopravno osiguranje tražbina na temelju sporazuma stranaka
Siva ekonomija karakteristika svjetskog gospodarstva
Stalna poslovna jedinica (permanent establishment) kao subjekt međunarodnog poreznog prava
Sudski registar
Svjetska trgovačka organizacija
Stranci i nasljeđivanje nekretnina u Hrvatskoj
Standbys
Sudska zaštita određenih stvarnih prava
Sudsko i javnobilježničko osiguranje tražbine vjerovnika prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava
Sudska zaštita posjeda i prava vlasništva
Sklapanje ugovora putem interneta
Sjedište društva
Stjecanje članstva u društvu s ograničenom odgovornošću
Sklapanje međunarodnih trgovačkih ugovora
Sumarni eliminacijski stečaj insolventnih dužnika malog temeljnog kapitala
Slobodno formiranje premija osiguranja od autoodgovornosti
Strane osobe kao nositelji prava vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj
Sudski penali
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji i mirovinsko osiguranje
Sudovi Europske unije
Sudovi Europske unije (II.)
Strategija reforme pravosuđa u Republici Hrvatskoj
Stjecanje prava vlasništva na nekretnini na temelju pravnog posla
Stjecanje prava vlasništva na nekretnini na temelju pravnog posla
Sloboda kretanja radnika u EU i tranzicijsko razdoblje za nove zemlje pristupnice
Sedam pitanja u vezi s utvrđivanjem pojma "odgovorne osobe" u hrvatskom kaznenom pravu i sudskoj praksi
Slobodne zone i sustav poreznih pogodnosti RH
Sumarni eliminacijski stečajni postupak
Sadržaj ugovora
Sadržaj ugovora
Sprječavanje lihvarskog ponašanja
Sloboda poslovnog nastana u pravu EZ
Statusne promjene dioničkih društava
Statusne promjene dioničkog društva
Statusne promjene dioničkog društva
Squeeze-out - prijenos dionica manjinskih dioničara
Sloboda kretanja robe i zabrana količinskih ograničenja i mjera s jednakim učinkom
Sloboda kretanja robe i ispravna primjena načela međusobnog priznanja
Strane osobe - stjecanje prava vlasništva na nekretninama i plaćanje poreza na promet nekretninama
Sporna primjena čl. 34. st. 1. toč. 3. Zakona o javnom priopćavanju u sudskoj praksi
Sklapanje ugovora po novom ZOO-u
Sloboda prometa kapitala u odnosu na države nečlanice EU
Šutnja uprave
Što donosi novi Zakon o obveznim odnosima
Trgovačka arbitraža u djelu Benedikta Bene Kotruljevića "O trgovini i o savršenom trgovcu" iz 1458. godine
Temeljne značajke Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije potpisanog 28. travnja 1997. godine
Trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću s jednim članom
Trgovačko društvo i poduzeće
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Temelji ugovorne odgovornosti u Zakonu o cestovnom prometu
Trgovinske povlastice Europske unije za uvoz robe iz Hrvatske za 2000. i 2001. godinu
Tužba vjerovnika protiv osobe na koju je prešla neka materijalna cjelina dužnika s naslova njene odgovornosti za dužnikove obveze
Treba li Republika Hrvatska donijeti poseban zakon o Vrhovnom sudu i njegov mogući sadržaj
Trgovinski aspekti sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju
Temeljne pretpostavke građanskopravne odgovornosti odvjetnika
Tumačenje pojma "Perils of the sea"
Tekući i kapitalni transferi
Temelj odgovornosti u ugovoru o prijevozu u novom Zakonu o obveznim odnosima
Tužba radi nadomještanja suglasnosti
Utaja poreza i drugih davanja
Ugovor o uslugama prehrane i točenja pića
Ugovor o životnom osiguranju
Ustavno pravo na žalbu (čl. 18. Ustava) u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske
Ugovor o prijevozu u zračnom prometu
Upravni spor
Ulaganje stvari i prava u temeljni kapital trgovačkog društva
Ugovor o franchisingu
Ugovor o leasingu
Ugovori o selektivnoj distribuciji kao modaliteti prometa robe obilježene poznatim žigom
UNIDROIT konvencija o ukradenim i nezakonito izvezenim kulturnim dobrima od 24. lipnja 1995.
Ugovor o isključivoj distribuciji robe
Uloga Komisije za vrijednosne papire u financijskom sustavu Republike Hrvatske
Upravne pristojbe u području prava intelektualnog vlasništva
Ugovorni odnosi u prijevozu opasnih stvari
Uspostava vlasništva posebnog dijela nekretnine
Ugovor o međunarodnoj prodaji
Ugovori o pružanju savjetodavnih usluga
Uzroci i ciljevi mirovinske reforme u Republici Hrvatskoj
Usklađivanje zemljišnoknjižnog s izvanknjižnim pravnim stanjem nekretnine
Upravljanje i održavanje nekretnina u etažnom vlasništvu
Ugovor o ortaštvu
Ugovori o upravljanju (management agreements)
Ugovori o distribuciji robe i usluga
Ugovor o doživotnom uzdržavanju prema novom Zakonu o nasljeđivanju
Unutarnje tržište EU
Ugovor o timesharingu i Zakon o zaštiti potrošača
Ugovori o ribarstvu Europske zajednice s trećim državama
Usklađivanje hrvatskih propisa o carinskim oslobođenjima s propisima EZ
Ugovori kartičnog poslovanja
Usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s Konvencijom UN protiv korupcije
Ugovor o distribuciji motornih vozila i servisiranju
Ustavna tužba protiv odluke arbitražnog suda o nenadležnosti
Uspostava jedinstvenog sustava PDV-a u EU
Uvoz robe u Republiku Hrvatsku
Uloga prava u razvitku informacijskog društva
Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja (upisnik mobilijarne hipoteke)
Vodič za čitanja Zakona o naknadi za oduzetu imovinu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Valutne zaštitne klauzule
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Znak kakvoće proizvoda
Zaštita od nepoštene tržišne utakmice prema švicarskom zakonodavstvu
Zaštitni mehanizmi svjetskog trgovinskog sustava
Zaštita izuma korisnim modelom
Zadužnica i bjanko zadužnica
Zaštita tehničkih unapređenja nakon donošenja Zakona o patentima
Zaštita ustavnih sloboda i prava pred Ustavnim sudom
Zabrana trgovanja povlaštenim informacijama (insider trading) u pravu Europske unije i hrvatskom pravu
Zabilježbe pravnih činjenica u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Zaštita prava umjetnika izvođača u hrvatskom zakonodavstvu
Zelenaški (lihvarski) ugovor
Značajke prava Europske unije kao nadnacionalnog prava za države članice i njihove građane
Zakon o trgovini
Zajednički vladajući položaj u novijoj sudskoj praksi sudova EZ
Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
Zakon o elektroničkoj trgovini
Zašto bi hitno valjalo mijenjati propise o sudskoj ovrsi
Zabrana fiskalnih prepreka i slobodno kretanje robe u europskom pravu
Zaštita potrošača u hrvatskom pravu - dobar ili loš primjer zakonodavstva
Zlouporabe na tržištu vrijednosnih papira
Značajne novosti u izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu
Žalba u poreznim stvarima
Žalba u zemljišnoknjižnim stvarima
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : RRiF-plus, 1997- .
Isto izdanje u drugom mediju: Pravo i porezi (CD-ROM)
Nastavlja: Izvješća za gospodarsku praksu
Isto izdanje u drugom mediju: Pravo i porezi (Online)

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 231.863
Primjerak #1
God.19:br.6(2010:June)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.10-12(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.1-4(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.5-7/8(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.9-12(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.5-7/8+prilog(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.9-12+prilog(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.5-9+prilog uz br.7/8(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.1-4+prilog(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.29:br.1-4(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.29[i.e.28]:br.1-4(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.5-7/8(2019)+prilog
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.9-12(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.29:br.5-7/8(2020)+prilog
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.29:br.9(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.1-4(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.5-7/8(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.9-12(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.20:br.9(2011:Sep.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.20:br.10(2011:Oct.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.20:br.11(2011:Nov.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.20:br.12(2011:Dec.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.1(2012:Jan.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.2(2012:Feb.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.3(2012:Mar.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.4(2012:Apr.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.5(2012:May)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.20:br.7/8(2011:July/Aug.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.20:br.6(2011:June)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.19:br.12(2010:Dec.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.19:br.7/8(2010:July/Aug.)+prilog
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.19:br.9(2010:Sep.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.19:br.10(2010:Oct.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.19:br.11(2010:Nov.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.20:br.1(2011:Jan.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.20:br.2(2011:Feb.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.20:br.3(2011:Mar.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.20:br.4(2011:Apr.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.20:br.5(2011:May)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.6(2012:June)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.7/8(2012:July/Aug.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.1-4(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.4-6(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.22:br.10-12(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.1-3(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.22:br.9(2013:Sep.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.7/8-12(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.9(2012:Sep.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.10(2012:Oct.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.11(2012:Nov.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.12(2012:Dec.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.1(2013:Jan.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.22:br.2(2013:Feb.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.22:br.7/8(2013:July/Aug.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.22:br.3(2013:Mar.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.22:br.4(2013:Apr.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.22:br.5(2013:May)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.22:br.6(2013:June)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.29:br.10(2020)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 231.863
Primjerak #1
God.26:br.1-4(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.25:br.10-12(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.26:br.5-7/8(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.26:br.9-12(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.25:br.5-9+prilog uz br.7/8(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.24:br.9-12+prilog(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.24:br.5-7/8+prilog(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.25:br.1-4+prilog(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.29[i.e.28]:br.1-4(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.28:br.5-7/8(2019)+prilog
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.28:br.9-12(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.29:br.1-4(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.29:br.5-7/8(2020)+prilog
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.29:br.9(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.29:br.10(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.28:br.1-4(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.28:br.5-7/8(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.28:br.9-12(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.24:br.1-4(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.19:br.6(2010:June)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.20:br.12(2011:Dec.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.20:br.7/8(2011:July/Aug.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.20:br.9(2011:Sep.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.20:br.10(2011:Oct.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.20:br.11(2011:Nov.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.20:br.6(2011:June)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.1(2012:Jan.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.2(2012:Feb.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.3(2012:Mar.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.4(2012:Apr.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.5(2012:May)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.6(2012:June)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.19:br.7/8(2010:July/Aug.)+prilog
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.19:br.9(2010:Sep.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.19:br.10(2010:Oct.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.19:br.11(2010:Nov.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.19:br.12(2010:Dec.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.20:br.5(2011:May)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.20:br.1(2011:Jan.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.20:br.2(2011:Feb.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.20:br.3(2011:Mar.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.20:br.4(2011:Apr.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.22:br.10-12(2013:Oct)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.23:br.1-3(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.23:br.4-6(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.23:br.7/8-12(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.22:br.9(2013:Sep.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.22:br.7/8(2013:July/Aug.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.7/8(2012:July/Aug.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.1(2013:Jan.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.9(2012:Sep.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.10(2012:Oct.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.11(2012:Nov.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.12(2012:Dec.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.22:br.2(2013:Feb.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.22:br.3(2013:Mar.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.22:br.4(2013:Apr.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.22:br.5(2013:May)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.22:br.6(2013:June)
Nije za posudbu

NSK Čitaonica tekućih časopisa

Signatura: P (HRV)
Primjerak #1
God.25:br.9(2016:Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.10(2016:Listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.11(2016:Studeni)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.12(2016:Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.1(2017:Siječanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.2(2017:Veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.6(2016:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.4(2017:Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.5(2017:Svibanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.6(2017:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.7/8(2017:Srpanj/Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.10(2017:Listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.7/8(2016:Srpanj/Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.12(2017:Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.4(2015:Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.5(2015:Svibanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.6(2015:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.7/8(2015:Srpanj/Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.9(2015:Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.10(2015:Listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.11(2015:Studeni)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.12(2015:Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.1(2016:Siječanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.2(2016:Veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.3(2016:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.4(2016:Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.5(2016:Svibanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.11(2017:Studeni)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.1(2018:Siječanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.2(2015:Veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.12(2019:Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.29:br.1(2020:Siječanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.9(2019:Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.29:br.3(2020:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.29:br.4(2020:Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.29:br.5(2020:Svibanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.29:br.6(2020:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.10(2019:Listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.7/8(2019:Srpanj/Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.9(2018:Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.2(2018:Veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.3(2018:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.4(2018:Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.5(2018:Svibanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.6(2018:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.7/8(2018:Srpanj/Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.6(2019:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.10(2018:Listopade)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.11(2018:Studeni)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.12(2018:Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.1(2019:Siječanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.2(2019:Veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.3(2019:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.4(2019:Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.5(2019:Svibanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.3(2015:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.1(2014:Siječanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.2(2014:Veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.3(2014:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.4(2014:Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.5(2014:Svibanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.7/8(2014:Srpanj/Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.9(2014:Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.10(2014:Listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.11(2014:Studeni)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.12(2014:Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.1(2015:Siječanj)
Korištenje u čitaonici