Naftaplin

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000033873/Holdings
Ostali autori: Perić, Miroslav, inženjer naftnog rudarstva (Editor)
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
"Burano" facijes kao ključni element u istraživanju ugljikovodičnog potencijala srednjeg i južnog Jadrana
"Inteligentno" opremanje
3D seizmika
3D seizmička interpretacija naftnog polja Beničanci
3D-FTG avio i marinska gravimetrijska istraživanja
4. međunarodni znanstveno-stručni skup o naftnom gospodarstvu, Zadar, 2-5.10.2007.
40 godina suživota prirode i pogona Žutica
4D međubušotinskih i 3D seizmičkih mjerenja za praćenje injektiranog CO2.
60 godina INA-Naftaplina
60 godina primjene mehaničkih načina podizanja nafte u Hrvatskoj
Aktivnosti zaštite koridora magistralnih plinovoda s naglaskom na izgradnju u zaštitnom pojasu plinovoda
Aktualno kretanje cijena nafte i procesi dekarbonizacije energije dovode u pitanje neke ustrajale energetske paradigme
Aktualno rudarsko i rudarsko-naftno zakonodavstvo u Republici Hrvatskoj
Analitički model proširenja zaštitnih cijevi
Analiza dinamičkog ponašanja transportne plinske mreže Hrvatske
Analiza hermetičnosti plinskih procesnih jedinica
Analiza kretanja cijene nafte
Analiza negativnih ("suhih") perspektivnih lokaliteta (prospekata)
Analiza promjene viskoznosti nafte u uvjetima povremene otpreme magistralnim cjevovodima
Analiza propuštanja plina na mjerno-regulacijskom čvoru plinovoda plinskog polja Zebanec-CPS Molve
Analiza troškova različitih postupaka – mjera za zaštitu i prevenciju štetnih događaja na postojećim cjevovodima
Analiza uspješnosti DST-operacija u ovisnosti o dubini, promjeru i tipu kanala bušotine
Analiza uzroka i vremena stajanja bušotina s ciljem povećanja proizvodnje
Analiziranje ozljeda na radu hi kvadrat testom
Analyses and filed applications of gas hydrate inhibitors
Anomalous amplitude attenuation
Application of microbial treating fluids in EOR processes
Working principle and application of turbo gas-lift
Bioplin: tehnološki alternativni postupak dobivanja energetskog plina iz obnovljivih izvora
Bioremedijacija
Biostratigrafsko-kronostratigrafska istraživanja pliocensko-pleistocenskih naslaga u podmorju Jadrana s posebnim osvrtom na klimatske promjene
Bjelovarska subdepresija i bright-spot efekti
Božica : najnovije plinsko otkriće
Budućnost nuklearne energije u Europi
Bušenje bez otpadne grabe
Bušotinski izmjenjivač topline
CO2 pilot na naftnom polju Ivanić
Calculation of the capillary pressure for water versus the water saturation
Casing drilling : advantages and limitations
Central and South Adriatic Blocks : a good exploration opportunity
Challenges in electronic instrumentation for inductive rock resistivity measurement through well casing
Comparison of capillary pressure and relative permeability curve determination methods
Daljinska istraživanja i GIS u Naftaplinu
Daljinsko istraživanje rasjedno-pukotinske mreže poluotoka Istre
Daljinsko proučavanje lučno-klinaste submorfostrukture Žminj poluotoka Istre
Depositional process interpretation of thin layers in coherence with the newest generation of logging tools
Desetljeće velikih promjena u hrvatskoj energetici
Detaljni prikaz prstenastih struktura i morfostrukturalne podjele Velebita na osnovi satelitske snimke u boji
Development of a new, advanced multiple activation system for concentric under reamers
Digitalna arhiva tehničke i ostale dokumentacije u procesu istraživanja i razrade ležišta ugljikovodika
Dimenzioniranje rafinerijskih postrojenja
Dinarska morfosinusoida i njezino značenje
Do tercijarno pridobive nafte
Dobra praksa i iskustvo iz BiH u transportu i eksploataciji SPP (CNG)
Doprinos izračunavanju vodenog utoka
Doprinos kontrole kvalitete opreme u procesima naftno–plinskog gospodarstva
Dosljednost strategiji istraživanja i proizvodnje geotermalnih, mineralnih i inih voda, te optimiranje iskorištavanja geotermalnih resursa u Republici Hrvatskoj
Dozirni uređaj pogonjen njihalicom
Drilling & completion experiences in complex well designing for depleted reservoirs
Dugoročni pristup Europske unije u proizvodnji i korištenju biogoriva
Dykstra-Parsonsova metoda proračuna zavodnjavanja
EGR metoda povećanja proizvodnje prirodnog plina
EOR potencijal naftnih polja u Hrvatskoj
EOR project experience in INA and MOL
EOR tehnologijom do ekonomskih i ekoloških benefita u skladu sa ciljevima Kyoto protokola
EPCON CFU water treatment technology
Ekologija u Croscu
Ekološka gledišta istraživanja i proizvodnje ugljikovodika na Jadranu
Ekološka obilježja vodenih staništa u šumi Žutici
Ekološki argumenti za istraživanje ugljikovodika u Republici Hrvatskoj
Ekonomika i fiskalni sustav u istraživanju i proizvodnji ugljikovodika u Hrvatskoj
Električna energija u energetskim potrebama 21. stoljeća
Elektrokemijska remedijacija tehnološkog otpada na Centralnoj otpadnoj jami Stružec
Elektromagnetske metode u istraživanju ugljikovodika
Emisije i ponori CO2 : izazovi i mogućnosti za kompaniju INA d.d.
Energetska analiza u Republici Hrvatskoj
Engleske i američke skraćenice, akronimi i simboli u naftnoj industriji
Englesko-hrvatski geološko-seizmički pojmovni rječnik
Evaluation of surfactants with laboratory tests
Evidence for halokinesis in Dinara mountain and adjacent Livno basin, the external Dinarides
Examination of static and dynamic filtration on core plug samples on increasing temperature
Example of Badenian pyroclastic flow sediment in Drava Depression
Facijes trijaskih evaporita i njihov značaj u istraživanju ugljikovodika u centralnom dijelu Jadranskog bazena
Faze procesa energetske reforme i analiza certifikacije operatora prijenosnog sustava u EU i RH
First insights about Pliocene-Quaternary sedimentation in the Neretva River palaeodelta
Fosilna slatka voda - pomoć u vodoopskrbi
From 2D seismic to hydrodynamic modeling : a complex study of turbidites in a petroleum-bearin basin
Gas hydrates : chances, risks, mysteriesor is there a solution to the earth's energy problems?
Genijalnost ljudskog uma
Geološka razrada ležišta "Gola duboka"
Geološka razrada ležišta polja Ivanić
Geološka svojstva i volumeni gornjopanonskih ležišta polja Ivanić pogodnih za utiskivanje ugljikovog dioksida
Geološki argumenti za istraživanje ugljikovodika u Republici Hrvatskoj
Geološko-fizikalne značajke geotermalnog lokaliteta Karlovac
Geološko-geofizički radovi na istražnim i proizvodnim prostorima Republike Hrvatske u GIS okruženju za potrebe projekata geotermalne proizvodnje
Geotermalna energija u Hrvatskoj
Geotermalna istraživanja snimanjem 3D seizmike u blizini Minhena, Njemačka
Geotermalna voda obnovljiv, ekološki prihvatljiv i višenamjenski energetski potencijal
Geotermalno polje Zagreb (GPZ) u funkciji izgradnje športsko-rekreacijskog centra
Geothermal energy as replacement for oil and gas : a proven option among the renewables
Globalni energetski trendovi u XXI. stoljeću
Havarija naftne bušotine u Meksičkom zaljevu : poučak za danas i sutra
Hidraulička bušilica za bušenje pod tlakom
Hidraulički uređaj KIM
Hidrodinamička mjerenja u utisnoj bušotini IVA-28 na pilot-projektu CO2 na naftnom polju Ivanić
Hidrolift
Hoće li ugljikovodici ostati energent 21. stoljeća?
Hrvatska geologija kroz povijest i djelatnosti
Hrvatski sustav prirodnog plina i novi dobavni pravci
Hrvatsko zakonodavstvo na području voda, vodnog dobra te geotermalnih voda
Hrvatsko-engleski geološko-seizmički rječnik
Hydraulic fracturing and other formation stimulation technologies for shale gas production
Hydrocarbon potential of the halokinetic structures along
INA-Naftaplin u energetici Republike Hrvatske u sljedećim godinama
Identifikacija preostalih ugljikovodika u ležištu karotažom pobuđene radioaktivnosti
Ilegalni priključci na cjevovod : mogućnosti prevencije i zaštite
Impact of Permo-Triassic evaporites on the tectonic structure of Dinarides
Influence of paleogeographic constrains on deposition pleistocene of thin layers reservoires type
Infrastructure and it strategy
Inspekcija magistralnih cjevovoda radi zaštite okoliša
Integralni sustav tehničke zaštite
Integrirani proizvodni model plinsko-kondenzatnog polja Kalinovac
Interpretacija 3D seizmike i seizmička karakterizacija na polju Obod-Lacići
Inventivni rad u INA-Naftaplinu
Ispitivanje paljenja prirodnog plina u ovisnosti o sastavu
Istraživanje i rješavanje specifičnih problema cementiranja u tehnologiji izrade vodoravnih bušotina
Istraživanje ugljikovodika u angolskom dijelu Atlantskog podmorja
Istraživati konvencionalna ili nekonvencionalna ležišta?
Izbor iz svjetske literature o EOR-metodi primjenom ugljik-dioksida
Izgradnja I. dijela plinovodnog sustava Like i Dalmacije
Izgradnja magistralnog plinovoda Slobodnica - Donji Miholjac DN 1000/75
Izgradnja plinovodnog sustava Like i Dalmacije
Izrada vodoravnih bušotina primjenom režima bušenja ispod ravnotežnog stanja
Izvedba proizvodne plinske platforme ANNAMARIA A i transportnog sustava plinskog polja Annamaria
Je li vrhunac potrošnje naftnih proizvoda u Hrvatskoj iza nas?
Jonsko-jadranski plinovod : od ideje do ostvarenja strateškog regionalnog projekta
Kako pojedinačni prijamnik može poboljšati prikaz polja : (primjer naftnog polja Minagish)
Kapaciteti JANAF-a, mogućnosti razvoja i sigurnosti opskrbe naftom država srednje i jugoistočne Europe
Karotažna mjerenja utisnutih profila i njihove analize na PSP-u Okoli
Katastar puknuća cjevovoda sabirno-otpremnog sustava naftnog polja Žutica u razdoblju 1985.-2003. godine
Kemijski postupak uklanjanja vodik sulfida i merkaptana iz fluida plinsko-kondezatnih bušotina
Komercijalna upotreba geotermalne energije sadržane u akviferu naftnog polja Lepavina
Kompresibilnost ležišnih stijena s osvrtom na polje Molve
Kompresorska proizvodnja na plinsko-kondenzatnom polju Kalinovac
Koncepcija površinskog sustava pilot-postrojenja za utiskivanje ugljik (IV) oksida u bušotinu Iva-28
Koncesije i fiskalni sustavi u istraživanju i proizvodnji ugljikovodika
Kontrola pokretljivosti plina pri procesu povećanja proizvodnje nafte utiskivanjem ugljik dioksida
Korištenje ležišne toplinske energije za sprečavanje stvaranja emulzije nafte i vode
Korištenje nekih oblika obnovljive energije : stanje i perspektive
Korištenje neutronskog karotažnog mjerenja u zacijevljenoj bušotini za otkrivanje plinskog zasićenja u pješčenjačkim ležištima
Korozivnost bušotinskih fluida kao kriterij pri odabiru opreme naftnih i plinskih bušotina
Krah (dosadašnjeg) ekonomskog sistema - klasičnog liberalizma i posljedice na naftno gospodarstvo
Kritička analiza kriterija za proračun duljine teških šipki u nizu bušaćeg alata
Kvantitativna analiza reduciranog programa karotažnog mjerenja metodom Ro
Laboratorijska ispitivanja djelotvornosti aditiva za transport parafinskih nafti
Laboratorijska istraživanja primjenljivosti CO2 procesa na naftnim poljima u Republici Hrvatskoj
Laboratorijske tehnike i metodika primjene rezultata tijekom geološkog istraživanja i razrade podzemlja
Ležišni potencijal proksimalnog talusa perijadranskih platformi
Main pipeline cathodic protection with case studies
Mala englesko-hrvatska enciklopedija tehnologije povećanja iscrpka nafte/EOR-tehnologije
Mala englesko-hrvatska enciklopedija tehnologije razrade ležišta i proizvodnje nafte i plina
Metoda preventivnog sprečavanja stvaranja kamenca u kanalu bušotine i pribušotinskoj zoni ležišta
Metode procjene naftoplinonosnosti bazena s osvrtom na JZ dio Panonskog bazena
Metodološke osnove tarifnog sustava za prodaju prirodnog plina u Republici Hrvatskoj
Mezozojski karbonatni istražni koncept u Murskoj depresiji, Hrvatska
Međunarodne koncesije, ugovori i fiskalni režimi u istraživanju i proizvodnji ugljikovodika
Međunarodni stratigrafski vodič i njegova primjena u Hrvatskoj
Mikroseizmika u istraživanju ležišta
Minimalizacija otpada proizvedenog pri radovima istraživanja i pridobivanja nafte i plina
Mjere zaštite unutarnjih plovnih putova
Mjerenje porasta tlaka i interpretacija podataka upotrebom sonologa s osobnim računalom
Modeliranje koncentričnog sustava uzlaznih cijevi (tubinga) na plinskim bušotinama
Modeliranje procesa obrade jezgre i postupaka mjerenja upotrebom UML dijagrama aktivnosti
Mogu li se primjenom metoda povećanja iscrpka nafte i poboljšanih metoda iskorištavanja naftnih ležišta zadovoljiti svjetske potrebe za naftom?
Mogućnost istraživanja podzemne vode geoelektričnim metodama u magnetskim stijenama
Mogućnost kompresorske proizvodnje prirodnog plina
Mogućnost praktične primjene seizmičke metode u istraživanju skrivenih zamki u Savskoj depresiji
Mogućnost primjene mlazne sisaljke za proizvodnju nafte i plina na marginalnim poljima
Mogućnosti dobivanja metana iz ugljenih ležišta
Mogućnosti i doseg korelacije prostora metodom "Karotažno-vremenskih markera"
Mogućnosti i doseg korelacije prostora metodom "karotažno-vremenskih markera"
Mogućnosti i potencijali plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske
Mogućnosti primjene stlačenog prirodnog plina (SPP) u RH s naglaskom na njegovu uporabu u prometu
Može li proizvodnja nafte primjenom EOR-metoda kompenzirati pomanjkanje novih otkrića?
Nacrt strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske.
Naftnogeološka perspektivnost istražnih prostora INA-Naftaplina
Najveća naftna i plinska polja na svijetu
Najveća naftna i plinska polja u svijetu : gdje se nalaze i kolike su im rezerve krajem 2008.
Najveći svjetski projekti povećanja iscrpka nafte
Neke činjenice o povijesti naftne industrije
Nosač tubinga s bravom
Nova energetska era?
Nova kvaliteta geološkog praćenja bušotina
Nova metoda cementiranja kolona zaštitnih cijevi u bušotinama pri uvjetima ispod graničnog hidrostatičkog tlaka vodenog stupca
Nova metoda karotažnih mjerenja kroz dlijeto : prvi korak u razvoju tehnologije bušenja kroz dlijeto
Nova metoda procjene petrofizikalnih parametara u nekonvencionalnim ležištima ugljikovodika
Nova postrojenja u rafinerijama INE
Nove seizmičke tehnologije, višekomponentna 4C i 4D ili seizmičko praćenje
Nove spoznaje o naftnom polju Crnac temeljem 3D seizmike
Nove tehnologije u primjeni savitljivog tubinga
Novi izazovi u tehnologiji ispitivanja dubokih istražnih bušotina
Novi pristup razradi ležišta plina vodoravnim bušotinama za namjenu drugog podzemnog skladišta plina na polju Okoli
Novo geološko rješenje polja Letičani na temelju reinterpretacije 2D seizmike
Novosti iz naftnog i plinskog gospodarstva
Novosti iz naftnog i plinskog gospodarstva : (2)
Novosti iz naftnog i plinskog gospodarstva : (3)
Numerička simulacija tercijarnog utiskivanja CO2 na naftnom polju Ivanić
O integracijskom pristupu istraživanja područja i sigurnijem ocjenjivanju rezervoara
Objedinjeni metodološki pristup pri otkrivanju neistraženih ugljikovodičnih potencijla geoloških bazena Hrvatske
Oblikovanje tehničko-tehnoloških cjelina u funkciji uspješnosti poslovanja poduzeća energetskog sektora
Obnova izolacijske prevlake ukopanog cjevovoda
Obnovljiva energija za "održivi razvoj" u Republici Hrvatskoj
Obnovljivi izvori energije u Republici Hrvatskoj s naglaskom na energiju biomase i vjetra
Obraštaj na plinskim platformama u Jadranu kao pokazatelj stanja okoliša
Ocjena uspješnosti kemijske obrade proizvodnih naslaga oštećenih solidificiranim polimerom
Od seizmologije do mikroseizmike
Odabir optimalnog sustava mehaničkog podizanja nafte
Odabir tehnologije za izvedbu zdenaca
Određivanje korelacije (mehanističkog modela) koja najbolje opisuje dvofazni protok u koloni uzlaznih cijevi na plinsko-kondenzatnom polju Stari Gradac
Određivanje nemjerenih parametara bušotine ZU-275 simulacijskom metodom
Određivanje strukturnih elemenata kroz primjenu digitalnog skeniranja na primjeru jezgara iz bušotine Selec-1
Određivanje tlaka složenih natpritisnutih plinskih ležišta metodom porasta tlaka
Opterećenost tla šumskog ekosustava štetnim tvarima
Optimalizacija interpretacije ispitivanja bušotina uporabom dubinskih ventila
Optimalizacija proizvodnje polja Bilogora-Bačkovca primjenom integriranog proizvodnog modela (IPM)
Optimalizacija rada tehnološkog lanca Molve - Etan
Optimizacija rada plinskih bušotina uporabom površinsko aktivne tvari na bazi sapuna
Optimization of energy consumption - key of sustainable development on Molve Site : energy policy and power resources management
Optimum selection of artificial lift method for the Mosti field
Ordinary krigin as the most appropriate interpolation method for porosity in the Sava depression neogene sandstones
Organiziranje profesionalnih vatrogasnih postrojbi u industrijskim postrojenjima
Otkriće plinsko-kondenzatnog polja Zalata-Dravica u pograničnom području Hrvatske i Mađarske, Dravska potolina
PBL metoda rješenja za izradu dubokih vrućih bušotina
PSP Okoli b2 - numerička simulacija skladišta prirodnog plina
Passive seismic exploration during fracturing campaign of N-4 well
Perspektivnost istraživanja tercijarnih i kvartarnih sedimenata u sjevernom dijelu Jadranskog podmorja
Perspektivnost mezozojskih karbonata Jadranskog podmorja
Petro Jet, multilateralno bušenje na Lup-3JT
Petrografsko-sedimentološka i biostratografska obilježja sedimenata donjeg ponta bušotine Legrad-12
Pješčani zasip
Plin iz ležišta ugljena
Plinovod Slobodnica - Donji Miholjac : važna karika u regiji
Plinovod u Lici i Dalmaciji : realnost i potreba
Poboljšanja u nadzoru i održavanju sustava visokotlačnih plinovoda Republike Hrvatske
Poboljšanje rada deetanizera
Polje IKA B - geološki model i procjena utvrđenih geoloških rezervi plina
Polje IKA B - petrofizikalna karakterizacija
Polje IKA B - seizmička reinterpretacija
Possible changes of clastic detritus source in the Kloštar structure during Late Pannonian and Early Pontian
Possible changes of clastric detritus source in the Kloštar structure during Late Pannonian and Early Pontian
Postrojenje za regeneraciju tehnoloških fluida na naftnom polju Jamarice
Potencijal prirodnog plina u nekonvencionalnim ležištima u Europi
Povećanje proizvodnje primjenom hidrauličkog frakturiranja na polju Letičani
Povećanje raspona frekvencija s optimalnim izvorom i seizmičkim sustavom pojedinačnog prijamnika
Povećanje raspona frekvencija s prvim WesternGeco sustavom pojedinačnog prijamnika u Libiji
Praktična primjena upravljanja rizicima u projektima
Praćenje ulja za podmazivanje pomoću isplative metodologije
Praćenje utjecaja eksploatacije ugljikovodika Pogona CPS Molve na stanje okoliša proteklih 20 godina
Pregled EOR-projekata u svijetu krajem 2008.
Pregled seizmičke interpretacije strukture Jihar
Prekogranični učinci obavljanja naftno-plinske djelatnosti na Jadranu u kontekstu novog regulatornog okvira Europske unije i Republike Hrvatske
Prenamjena transportnog sustava plina na uvjete transporta CO2
Prikaz LNG terminala u svijetu
Prikaz kružne strukture Poreč
Prikaz stratigrafske građe i taložnih sustava miocenskih naslaga u području bloka Panaja (Albanija)
Prikaz zamaskirane morfostrukturne građe europskog kontinenta i susjednih područja prema Landsat snimkama sitnog mjerila
Prilog geološkim istraživanjima geotermalnog potencijala Republike Hrvatske
Primjena ECM metode na PVT uzorku
Primjena RPC regulatora rada na naftnom polju Crnac
Primjena davno definiranih teorijskih postavki u suvremenim istraživanjima seizmičkom metodom
Primjena inverzije akustičkih impedancija
Primjena masenih mjerila za mjerenje protočnih količina plina u proizvodnim procesima INA-Naftaplina
Primjena numeričkog modela kod izrade plana "infill" bušenja na polju Kozarica
Primjena površinsko aktivne tvari na bazi sapuna kao usvojena tehnologija
Primjena prenosivog kompresora u bušotinskim krugovima plinskih polja Molve, Kalinovac i Stari Gradac
Primjena savitljivog tubinga pri bušenju
Primjena seizmičkih metoda u razradi ležišta ugljikovodika
Primjena skimera AESKIM-25 u sanacijama zagađenja voda ugljikovodicima
Primjena tehnologija zbrinjavanja otpada iz naftnog rudarstva kao doprinos konceptu održivog razvoja
Primjena telemetrijskih sustava pri izradi bušotina
Primjeri iz aerogravimetrije, aeromagnetometrije i integracije s podacima bušotine i reflektivne seizmike
Prirodni plin - izvor petrokemijskih proizvoda i ekološki čistih kapljevitih goriva
Prirodni plin kao okosnica održivih energetskih sustava
Prirodni plin-most prema održivoj energetskoj budućnosti
Problem konačne likvidacije bušotina s geološko-fizikalnog aspekta
Proces liberalizacije plinskog sektora u RH i okruženju
Procjena ekonomičnosti iskorištavanja geotermijskog ležišta Velika Ciglena
Procjena ekonomskih učinaka utiskivanja otpada iz naftno-rudarske djelatnosti u pogodne stijene u odnosu na druge metode zbrinjavanja
Procjena matičnih stijena na temelju karotažnih mjerenja u bušotinama
Procjena naftno-geološkog potencijala periplatformnih klastita duž JZ ruba dinaridske karbonatne platforme
Procjena raspoloživosti fosilnih goriva
Procjena rizika analizom modela toka i transporta fluida tehnološkog otpada odloženog frakturiranjem
Procjena rizika cjevovoda
Procjena zasićenja ugljikovodicima u ležištu uporabom puls-neutron metoda
Prognoziranje potencijala povećanja iscrpka nafte u Hrvatskoj
Proizvodnja bioplina iz ostataka poljoprivredne proizvodnje
Proizvodnja nekonvencionalnih ležišta prirodnog plina u Republici Hrvatskoj
Proizvodnja plina iz paludinskih ležišta na naftno-plinskom polju Stružec
Proizvodnja prirodnog plina iz hrvatskog dijela podmorja Jadrana
Proizvodno bilanciranje kao podloga raspodjele prihoda po proizvodnim poljima
Proizvodno-sabirno-transportni sustav plinskih polja Annamaria, Ana, Vesna i Irina u epikontinentskom pojasu Republike Hrvatske
Proizvodnost vodoravnih naftnih bušotina
Proizvodnost vodoravnih plinskih bušotina
Projekt Južni Jadran i primjena suvremenih tehnoloških dostignuća pri izradi istražne bušotine u podmorju dubokog mora
Projekt Međimurje - proizvodnja ugljikovodika s polja Vučkovec, Vukanovec i Zebanec
Projekt Međimurje : (novo!)
Projekt Međimurje : razrada plinskih ležišta polja Vučkovec, Vukanovec i Zebanec
Projekt istiskivanja nafte ugljik dioksidom
Projekti za opskrbu plinom jugoistočne Europes
Projektiranje optimalnog sustava dubinske i površinske opreme bušotina u sklopu postrojenja pilot-projekta istiskivanja nafte utiskivanjem ugljik (IV) oksida na naftnom polju Ivanić
Promjene flornoga sastava šumskih zajednica na lokalitetima naftnih akciditeta u šumi Žutica
Promjene u tlu uzrokovane primjenom solidifikata naftnog podrijetla
Propusnost bušotinskog cementnog kamena
Proračun ekvivalenta gustoće cirkulacije isplake pri bušenju kolonom zaštitnih cijevi
Proračun indeksnih krivulja za plin
Proračun sila i naprezanja u savitljivom tubingu pri radovima u horizontalnim bušotinama
Provedba propisa iz područja upravljanja vodama u INA-Naftaplinu
Provjera konzistentnosti sastava ležišnih i separatorskih fluida Kalinovac-2
Prstenaste strukture otoka Brača i Hvara s podmorjem i pripadnim dijelovima kopnenog zaleđa
Quantification of production variables in sandstone hydrocarbon reservoirs versus other lithologies in Croatia
Razrada ekonomskih kriterija - prilog horizontalnoj suradnji u naftnom istraživanju
Razvoj LNG tehnologija na kopnu i moru
Razvoj proizvodno-reinjekcijskog geotermalnog sistema u Lendavi
Razvoj projekta iskorištavanja plinskih ležišta u sjevernom Jadranu
Razvoj seizmičkih metoda
Remontni radovi u funkciji sigurnosti i povećanja proizvodnje : primjer bušotine Stari Gradac-3
Revitalizacija naftno-plinskog polja Mramor Brdo
Rezultati hidrauličkog frakturiranja na naftnom polju Žutica
Rezultati projekta pokusnog istiskivanja nafte utiskivanjem ugljičnog dioksida na naftnom polju Ivanić
Rizik u procesu hidrauličkog frakturiranja ležišta ugljikovodika
Rješenje problema dotoka abrazivnih čestica iz sloja na plinskoj bušotini Okoli 23
SWOT analiza izgradnje UPP terminala na otoku Krku u usporedbi s projektima UPP terminala u Poljskoj i Litvi
Secondary porous pelagic limestones as potential oil bearing rocks in Croatian portion of Adriatic basin
Seizmika kompletnog vala na kopnu
Sekvencijska stratigrafija
Sekvencijska stratigrafija - novi putokaz u istraživanju karbonatnih stijena na primjeru srednjodalmatinskog podmorja
Sekvencijsko-stratigrafska interpretacija geoloških facijesa gornjo-miocenskih naslaga lokaliteta Andrilovec
Sigurnosni aspekti poslovanja benzinskih postaja INA-e
Sigurnosno-tehnički listovi
Sigurnost i zaštita zdravlja kod spremnika sa zapaljivim tekućinama i plinovima
Sigurnost pri rukovanju zapaljivim tekućinama u plovidbi na unutarnjim vodama
Simulacija procesa ispiranja bušotine pjenom
Simulacijska studija procesa povećanja iscrpka nafte (EOR-procesa) istiskivanjem ugljik-dioksidom primjenom višekomponentnog modela COMP III
Simulacijsko usaglašavanje historijata proizvodnje korištenjem proizvodnje I 4D-4C seizmike
Sistem za pridržavanje konduktor niza zaštitnih cijevi (CPT)
Sitni glodavci šumskih ekosustava kao rezervoari zoonoza
Smanjenje emisija u okviru zakonodavstva EU: postrojenje za regeneraciju tehnoloških fluida : ogledni primjer održivog gospodarenja otpadom
Smanjenje rizika od požara i ozljeda izvođenjem vatrogasne vježbe
Source rock potential of the Čentiba member (Mura depression) based on correlation of wireline-logging and deochemical analyses
Specifičnosti kontrole tlaka u horizontalnim bušotinama
Spremnici za morski transport stlačenog prirodnog plina
Stanje divljači na području naftno-plinskog polja Žutica
Stanje projekata povećanja iscrpka nafte (EOR-projekata) u svijetu
Strategija proizvodnje i uporabe geotermalne energije u energetskom razvitku Republike Hrvatske
Strategije igrača na plinskom tržištu Europe
Stratigrafska istraživanja eocensko-oligocenskih i miocenskih naslaga iz bušotina zapadnog dijela Dravske potoline (Molve, Gola, Gotalovo, Fančev Mlin)
Stratigrafska zamka Potony (Mađarska)
Stratigrafska zamka na području Potony (Mađarska) Novi Gradac (Hrvatska), novi pristup u istraživanju ugljikovodika Dravske potoline
Subsea well control equipment adjustment to comply with HPHT conditions
Super-seizmička ekipa snimanjem sa širokim azimutom ukazuje na Ara karbonatni objekt solnog bazena južnog Omana
Sustav za praćenje primjene kemikalija u pogonima
Svjetske zalihe plina u škriljevcima vjerojatno će promijeniti svjetsko energetsko tržište
Svjetski trendovi u UPP/LNG industriji
Svojstva alkanolaminske otopine za apsorpciju kiselih plinova iz prirodnog plina (UCARSOL CR-402)
Tehnologija hidrauličkog frakturiranja za razradu niskopropusnog pješčanog ležišta na plinskom polju Palmyra
Tehnologija izvođenja radova pod tlakom
Tehnologija proširivanja cijevi
Tehnologije dobivanja energije iz obnovljivih izvor : uređaji za dobivanje rashladne, toplinske i električne energije u domaćinstvima
Tehnologije elektrokemijske remedijacije
Tehnološke mogućnosti pridobivanja prirodnog plina iz nekonvencionalnih ležišta u Republici Hrvatskoj
Tehnološki aspekti izgradnje bušotina za iskorištavanje visoko-temperaturnih geotermalnih resursa u Republici Hrvatskoj
Tehnološki razvoj Rafinerije nafte Rijeka uvođenjem prirodnog plina
Temeljna analiza ambijenta pri razradi polja-ležišta radi optimalnog izvođenja vertikalnog seizmičkog profiliranja većeg razmaka
The gulf oil disaster : lesson learned for present and future
The importance of selected geological variables in characterization of mature hydrocarbon fields
Trend i razvoj projekata korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u Hrvatskoj s naglaskom na energiju vjetra i sunca
U spomen na prof. dr. Ifeta Ibrahimpašića, dugogodišnjeg predsjednika DIT-a Naftaplina
Ugljen kao fosilni energent
Ugradnja uvodne kolone u sedimente prekrivene dubokim morem
Uloga cost-benefit analize u ocjenjivanju prihvatljivosti eksploatacije ležišta mineralnih sirovina na okoliš
Uloga geološkog opisa ležišta u procesu uspješnog crpljenja ugljikovodika
Uloga nafte i plina u svjetskom energetskom razvoju
Uređeni katastarski i zemljišnoknjižni podaci – nužan preduvjet za ishođenje koncesija za proizvodnju ugljikovodika u Republici Hrvatskoj
Using automation for oil and gas production optimization
Using of Ordinary Kriging for indicator variable mapping : (example of sandstone/marl border)
Utjecaj bušotinskih fluida na smanjenje propusnosti pješčenjaka
Utjecaj cijena na supstituciju nafte
Utjecaj energije miješanja cementne kaše pri cementaciji kroz cijevi malog promjera
Utjecaj odabranih podmazivača na svojstva isplaka
Utjecaj onečišćenja šumskih staništa naftom na dinamiku populacije sitnih glodavaca na lokalitetu Žutica
Utjecaj štetnih plinova i zaštita atmosfere na području plinskog polja Molve
Uvod u seizmičku stratigrafiju
Uvođenje sustava kvalitete
Uzgoj usjeva na tlu onečišćenom ugljikovodicima
Uzroci nestabilnosti kanala bušotine
Učinak hidrotermalne obrade na promjene u mineralnoj strukturi cementnog kamena
VSP metoda integralni dio istraživanja ležišta nafte i plina
Vertikalno seizmičko profiliranje
Višekanalne bušotine - dokazana tehnologija?
Vrednovanje obnovljivih toplinskih izvora s obzirom na učinkovitost dizalica topline
Zaštita okoliša kao dio strategije upravljanja poslovnom i općom sigurnošću
Zaštita okoliša kroz prizmu pripravnika u INA-Naftaplinu
Zaštita zdravlja i sigurnosti na radu zaposlenih i zaštita okoliša u Croscu
Zašto visoke cijene nafte sada više pogađaju Europu nego Ameriku
Zašto će prirodni plin iz Amerike promijeniti svijet?
Značaj tehničke zaštite u naftnoj industriji
Žutica kao model integralnog gospodarenja prirodnim resursima
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Društvo inženjera i tehničara INA-Naftaplin, 1993-.
Zagreb : Hrvatska udruga naftnih inženjera i geologa = Croatian Association of Petroleum Engineers and Geologists,
Prilog: Naftaplin. Izvanredni broj
Nastavlja: Stručni časopis DIT - INA Naftaplin
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 232.239
Primjerak #1
God.31:br.1:knj.61(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.36:br.145/146-148(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.37:br.149-152(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.38:br.153-156(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.39:br.157(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.39:br.158(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.39:br.159/160(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.39:br.161/162(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.40:br.163/164(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.40:br.165(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.35:br.141-143/144(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.33(2013)-34(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.32:br.1:knj.68(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.31:br.2:knj.62(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.31:br.3/4:knj.63/64(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.31:br.5:knj.65(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.31:br.6:knj.66(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.31:br.7:knj.67(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.32:br.2:knj.69(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.32:br.3:knj.70(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.32:br.4:knj.71(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.32:br.5:knj.72(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.32:br.6:knj.73(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.32:br.7:knj.74(2012)
Korištenje u čitaonici

NSK Čitaonica tekućih časopisa

Signatura: N (HRV)
Primjerak #1
God.38:br.154(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.38:br.155(2018)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 235.865
Primjerak #1
God.35:br.141-143/144(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.36:br.145/146-148(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.37:br.149-151(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.38:br.153(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.38:br.154(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.38:br.155(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.38:br.156(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.33(2013)-34(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.39:br.157(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.39:br.158(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.39:br.159/160(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.39:br.161/162(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.40:br.163/164(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.31:br.1:knj.61(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.31:br.2:knj.62(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.31:br.3/4:knj.63/64(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.31:br.5:knj.65(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.31:br.6:knj.66(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.31:br.7:knj.67(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.32:br.1:knj.68(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.32:br.7:knj.74(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.32:br.2:knj.69(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.32:br.3:knj.70(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.32:br.4:knj.71(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.32:br.5:knj.72(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.32:br.6:knj.73(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.40:br.165(2020)
Nije za posudbu