Naftaplin

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000033873
Ostali autori: Perić, Miroslav, inženjer naftnog rudarstva (Editor)
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Analiza negativnih ("suhih") perspektivnih lokaliteta (prospekata)
Analiza dinamičkog ponašanja transportne plinske mreže Hrvatske
Analiza uspješnosti DST-operacija u ovisnosti o dubini, promjeru i tipu kanala bušotine
3D seizmika
3D seizmička interpretacija naftnog polja Beničanci
4. međunarodni znanstveno-stručni skup o naftnom gospodarstvu, Zadar, 2-5.10.2007.
Analiza kretanja cijene nafte
"Inteligentno" opremanje
Analiza promjene viskoznosti nafte u uvjetima povremene otpreme magistralnim cjevovodima
Analiza propuštanja plina na mjerno-regulacijskom čvoru plinovoda plinskog polja Zebanec-CPS Molve
Analiza hermetičnosti plinskih procesnih jedinica
Analitički model proširenja zaštitnih cijevi
40 godina suživota prirode i pogona Žutica
Analiziranje ozljeda na radu hi kvadrat testom
4D međubušotinskih i 3D seizmičkih mjerenja za praćenje injektiranog CO2.
Anomalous amplitude attenuation
60 godina primjene mehaničkih načina podizanja nafte u Hrvatskoj
Working principle and application of turbo gas-lift
Analiza uzroka i vremena stajanja bušotina s ciljem povećanja proizvodnje
60 godina INA-Naftaplina
3D-FTG avio i marinska gravimetrijska istraživanja
Aktualno rudarsko i rudarsko-naftno zakonodavstvo u Republici Hrvatskoj
Aktivnosti zaštite koridora magistralnih plinovoda s naglaskom na izgradnju u zaštitnom pojasu plinovoda
Aktualno kretanje cijena nafte i procesi dekarbonizacije energije dovode u pitanje neke ustrajale energetske paradigme
"Burano" facijes kao ključni element u istraživanju ugljikovodičnog potencijala srednjeg i južnog Jadrana
Application of microbial treating fluids in EOR processes
Analiza troškova različitih postupaka – mjera za zaštitu i prevenciju štetnih događaja na postojećim cjevovodima
Analyses and filed applications of gas hydrate inhibitors
Bušenje bez otpadne grabe
Bušotinski izmjenjivač topline
Bjelovarska subdepresija i bright-spot efekti
Bioremedijacija
Budućnost nuklearne energije u Europi
Biostratigrafsko-kronostratigrafska istraživanja pliocensko-pleistocenskih naslaga u podmorju Jadrana s posebnim osvrtom na klimatske promjene
Bioplin: tehnološki alternativni postupak dobivanja energetskog plina iz obnovljivih izvora
Božica : najnovije plinsko otkriće
CO2 pilot na naftnom polju Ivanić
Challenges in electronic instrumentation for inductive rock resistivity measurement through well casing
Casing drilling : advantages and limitations
Central and South Adriatic Blocks : a good exploration opportunity
Calculation of the capillary pressure for water versus the water saturation
Comparison of capillary pressure and relative permeability curve determination methods
Dinarska morfosinusoida i njezino značenje
Detaljni prikaz prstenastih struktura i morfostrukturalne podjele Velebita na osnovi satelitske snimke u boji
Daljinska istraživanja i GIS u Naftaplinu
Doprinos izračunavanju vodenog utoka
Daljinsko proučavanje lučno-klinaste submorfostrukture Žminj poluotoka Istre
Do tercijarno pridobive nafte
Dykstra-Parsonsova metoda proračuna zavodnjavanja
Dosljednost strategiji istraživanja i proizvodnje geotermalnih, mineralnih i inih voda, te optimiranje iskorištavanja geotermalnih resursa u Republici Hrvatskoj
Daljinsko istraživanje rasjedno-pukotinske mreže poluotoka Istre
Dugoročni pristup Europske unije u proizvodnji i korištenju biogoriva
Dimenzioniranje rafinerijskih postrojenja
Dozirni uređaj pogonjen njihalicom
Digitalna arhiva tehničke i ostale dokumentacije u procesu istraživanja i razrade ležišta ugljikovodika
Drilling & completion experiences in complex well designing for depleted reservoirs
Depositional process interpretation of thin layers in coherence with the newest generation of logging tools
Development of a new, advanced multiple activation system for concentric under reamers
Desetljeće velikih promjena u hrvatskoj energetici
Doprinos kontrole kvalitete opreme u procesima naftno–plinskog gospodarstva
Dobra praksa i iskustvo iz BiH u transportu i eksploataciji SPP (CNG)
Ekologija u Croscu
Engleske i američke skraćenice, akronimi i simboli u naftnoj industriji
Englesko-hrvatski geološko-seizmički pojmovni rječnik
Ekološka obilježja vodenih staništa u šumi Žutici
EOR project experience in INA and MOL
EPCON CFU water treatment technology
Električna energija u energetskim potrebama 21. stoljeća
Emisije i ponori CO2 : izazovi i mogućnosti za kompaniju INA d.d.
Emisije i ponori CO2 : izazovi i mogućnosti za kompaniju INA d.d.
EOR tehnologijom do ekonomskih i ekoloških benefita u skladu sa ciljevima Kyoto protokola
Elektrokemijska remedijacija tehnološkog otpada na Centralnoj otpadnoj jami Stružec
Example of Badenian pyroclastic flow sediment in Drava Depression
Examination of static and dynamic filtration on core plug samples on increasing temperature
Evidence for halokinesis in Dinara mountain and adjacent Livno basin, the external Dinarides
Energetska analiza u Republici Hrvatskoj
EOR potencijal naftnih polja u Hrvatskoj
EGR metoda povećanja proizvodnje prirodnog plina
Evaluation of surfactants with laboratory tests
Ekološka gledišta istraživanja i proizvodnje ugljikovodika na Jadranu
Elektromagnetske metode u istraživanju ugljikovodika
Ekonomika i fiskalni sustav u istraživanju i proizvodnji ugljikovodika u Hrvatskoj
Ekološki argumenti za istraživanje ugljikovodika u Republici Hrvatskoj
Fosilna slatka voda - pomoć u vodoopskrbi
First insights about Pliocene-Quaternary sedimentation in the Neretva River palaeodelta
From 2D seismic to hydrodynamic modeling : a complex study of turbidites in a petroleum-bearin basin
Faze procesa energetske reforme i analiza certifikacije operatora prijenosnog sustava u EU i RH
Facijes trijaskih evaporita i njihov značaj u istraživanju ugljikovodika u centralnom dijelu Jadranskog bazena
Geotermalna energija u Hrvatskoj
Geološka razrada ležišta polja Ivanić
Geološka razrada ležišta "Gola duboka"
Geološka razrada ležišta polja Ivanić
Geološko-fizikalne značajke geotermalnog lokaliteta Karlovac
Geotermalno polje Zagreb (GPZ) u funkciji izgradnje športsko-rekreacijskog centra
Geološko-geofizički radovi na istražnim i proizvodnim prostorima Republike Hrvatske u GIS okruženju za potrebe projekata geotermalne proizvodnje
Genijalnost ljudskog uma
Geotermalna voda obnovljiv, ekološki prihvatljiv i višenamjenski energetski potencijal
Gas hydrates : chances, risks, mysteriesor is there a solution to the earth's energy problems?
Geothermal energy as replacement for oil and gas : a proven option among the renewables
Globalni energetski trendovi u XXI. stoljeću
Geotermalna istraživanja snimanjem 3D seizmike u blizini Minhena, Njemačka
Geološka svojstva i volumeni gornjopanonskih ležišta polja Ivanić pogodnih za utiskivanje ugljikovog dioksida
Geološki argumenti za istraživanje ugljikovodika u Republici Hrvatskoj
Hidraulički uređaj KIM
Hidrolift
Hidraulička bušilica za bušenje pod tlakom
Hrvatsko-engleski geološko-seizmički rječnik
Hrvatsko zakonodavstvo na području voda, vodnog dobra te geotermalnih voda
Hidrodinamička mjerenja u utisnoj bušotini IVA-28 na pilot-projektu CO2 na naftnom polju Ivanić
Hoće li ugljikovodici ostati energent 21. stoljeća?
Hydrocarbon potential of the halokinetic structures along
Hrvatski sustav prirodnog plina i novi dobavni pravci
Havarija naftne bušotine u Meksičkom zaljevu : poučak za danas i sutra
Hrvatska geologija kroz povijest i djelatnosti
Hydraulic fracturing and other formation stimulation technologies for shale gas production
INA-Naftaplin u energetici Republike Hrvatske u sljedećim godinama
Istraživanje ugljikovodika u angolskom dijelu Atlantskog podmorja
Inventivni rad u INA-Naftaplinu
Izrada vodoravnih bušotina primjenom režima bušenja ispod ravnotežnog stanja
Istraživanje i rješavanje specifičnih problema cementiranja u tehnologiji izrade vodoravnih bušotina
Izbor iz svjetske literature o EOR-metodi primjenom ugljik-dioksida
Izgradnja I. dijela plinovodnog sustava Like i Dalmacije
Izgradnja magistralnog plinovoda Slobodnica - Donji Miholjac DN 1000/75
Integrirani proizvodni model plinsko-kondenzatnog polja Kalinovac
Inspekcija magistralnih cjevovoda radi zaštite okoliša
Izgradnja plinovodnog sustava Like i Dalmacije
Integralni sustav tehničke zaštite
Infrastructure and it strategy
Izvedba proizvodne plinske platforme ANNAMARIA A i transportnog sustava plinskog polja Annamaria
Influence of paleogeographic constrains on deposition pleistocene of thin layers reservoires type
Identifikacija preostalih ugljikovodika u ležištu karotažom pobuđene radioaktivnosti
Ispitivanje paljenja prirodnog plina u ovisnosti o sastavu
Impact of Permo-Triassic evaporites on the tectonic structure of Dinarides
Istraživati konvencionalna ili nekonvencionalna ležišta?
Interpretacija 3D seizmike i seizmička karakterizacija na polju Obod-Lacići
Ilegalni priključci na cjevovod : mogućnosti prevencije i zaštite
Je li vrhunac potrošnje naftnih proizvoda u Hrvatskoj iza nas?
Jonsko-jadranski plinovod : od ideje do ostvarenja strateškog regionalnog projekta
Korištenje neutronskog karotažnog mjerenja u zacijevljenoj bušotini za otkrivanje plinskog zasićenja u pješčenjačkim ležištima
Korištenje ležišne toplinske energije za sprečavanje stvaranja emulzije nafte i vode
Korozivnost bušotinskih fluida kao kriterij pri odabiru opreme naftnih i plinskih bušotina
Kvantitativna analiza reduciranog programa karotažnog mjerenja metodom Ro
Kontrola pokretljivosti plina pri procesu povećanja proizvodnje nafte utiskivanjem ugljik dioksida
Kemijski postupak uklanjanja vodik sulfida i merkaptana iz fluida plinsko-kondezatnih bušotina
Kritička analiza kriterija za proračun duljine teških šipki u nizu bušaćeg alata
Koncepcija površinskog sustava pilot-postrojenja za utiskivanje ugljik (IV) oksida u bušotinu Iva-28
Kompresibilnost ležišnih stijena s osvrtom na polje Molve
Katastar puknuća cjevovoda sabirno-otpremnog sustava naftnog polja Žutica u razdoblju 1985.-2003. godine
Kompresorska proizvodnja na plinsko-kondenzatnom polju Kalinovac
Komercijalna upotreba geotermalne energije sadržane u akviferu naftnog polja Lepavina
Korištenje nekih oblika obnovljive energije : stanje i perspektive
Krah (dosadašnjeg) ekonomskog sistema - klasičnog liberalizma i posljedice na naftno gospodarstvo
Kako pojedinačni prijamnik može poboljšati prikaz polja : (primjer naftnog polja Minagish)
Karotažna mjerenja utisnutih profila i njihove analize na PSP-u Okoli
Koncesije i fiskalni sustavi u istraživanju i proizvodnji ugljikovodika
Kapaciteti JANAF-a, mogućnosti razvoja i sigurnosti opskrbe naftom država srednje i jugoistočne Europe
Laboratorijske tehnike i metodika primjene rezultata tijekom geološkog istraživanja i razrade podzemlja
Laboratorijska ispitivanja djelotvornosti aditiva za transport parafinskih nafti
Laboratorijska istraživanja primjenljivosti CO2 procesa na naftnim poljima u Republici Hrvatskoj
Ležišni potencijal proksimalnog talusa perijadranskih platformi
Mogućnost praktične primjene seizmičke metode u istraživanju skrivenih zamki u Savskoj depresiji
Metoda preventivnog sprečavanja stvaranja kamenca u kanalu bušotine i pribušotinskoj zoni ležišta
Metode procjene naftoplinonosnosti bazena s osvrtom na JZ dio Panonskog bazena
Može li proizvodnja nafte primjenom EOR-metoda kompenzirati pomanjkanje novih otkrića?
Mogućnosti dobivanja metana iz ugljenih ležišta
Mogućnost primjene mlazne sisaljke za proizvodnju nafte i plina na marginalnim poljima
Metodološke osnove tarifnog sustava za prodaju prirodnog plina u Republici Hrvatskoj
Mjerenje porasta tlaka i interpretacija podataka upotrebom sonologa s osobnim računalom
Mogućnosti i doseg korelacije prostora metodom "Karotažno-vremenskih markera"
Minimalizacija otpada proizvedenog pri radovima istraživanja i pridobivanja nafte i plina
Modeliranje koncentričnog sustava uzlaznih cijevi (tubinga) na plinskim bušotinama
Mala englesko-hrvatska enciklopedija tehnologije povećanja iscrpka nafte/EOR-tehnologije
Mala englesko-hrvatska enciklopedija tehnologije razrade ležišta i proizvodnje nafte i plina
Mogućnosti i doseg korelacije prostora metodom "karotažno-vremenskih markera"
Mogućnosti i doseg korelacije prostora metodom "karotažno-vremenskih markera"
Mala englesko-hrvatska enciklopedija tehnologije razrade ležišta i proizvodnje nafte i plina
Mala englesko-hrvatska enciklopedija tehnologije razrade ležišta i proizvodnje nafte i plina
Mezozojski karbonatni istražni koncept u Murskoj depresiji, Hrvatska
Mjere zaštite unutarnjih plovnih putova
Mogućnosti primjene stlačenog prirodnog plina (SPP) u RH s naglaskom na njegovu uporabu u prometu
Mogućnost istraživanja podzemne vode geoelektričnim metodama u magnetskim stijenama
Mikroseizmika u istraživanju ležišta
Mogu li se primjenom metoda povećanja iscrpka nafte i poboljšanih metoda iskorištavanja naftnih ležišta zadovoljiti svjetske potrebe za naftom?
Mogućnosti i potencijali plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske
Međunarodne koncesije, ugovori i fiskalni režimi u istraživanju i proizvodnji ugljikovodika
Modeliranje procesa obrade jezgre i postupaka mjerenja upotrebom UML dijagrama aktivnosti
Main pipeline cathodic protection with case studies
Međunarodni stratigrafski vodič i njegova primjena u Hrvatskoj
Mogućnost kompresorske proizvodnje prirodnog plina
Novi pristup razradi ležišta plina vodoravnim bušotinama za namjenu drugog podzemnog skladišta plina na polju Okoli
Nova metoda cementiranja kolona zaštitnih cijevi u bušotinama pri uvjetima ispod graničnog hidrostatičkog tlaka vodenog stupca
Nosač tubinga s bravom
Naftnogeološka perspektivnost istražnih prostora INA-Naftaplina
Nova kvaliteta geološkog praćenja bušotina
Novi izazovi u tehnologiji ispitivanja dubokih istražnih bušotina
Nove tehnologije u primjeni savitljivog tubinga
Najveća naftna i plinska polja na svijetu
Nove spoznaje o naftnom polju Crnac temeljem 3D seizmike
Najveći svjetski projekti povećanja iscrpka nafte
Numerička simulacija tercijarnog utiskivanja CO2 na naftnom polju Ivanić
Nove seizmičke tehnologije, višekomponentna 4C i 4D ili seizmičko praćenje
Neke činjenice o povijesti naftne industrije
Nova energetska era?
Nova postrojenja u rafinerijama INE
Nacrt strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske.
Nova metoda karotažnih mjerenja kroz dlijeto : prvi korak u razvoju tehnologije bušenja kroz dlijeto
Najveća naftna i plinska polja u svijetu : gdje se nalaze i kolike su im rezerve krajem 2008.
Novo geološko rješenje polja Letičani na temelju reinterpretacije 2D seizmike
Nova metoda procjene petrofizikalnih parametara u nekonvencionalnim ležištima ugljikovodika
Novosti iz naftnog i plinskog gospodarstva
Novosti iz naftnog i plinskog gospodarstva : (2)
Novosti iz naftnog i plinskog gospodarstva : (3)
Obnova izolacijske prevlake ukopanog cjevovoda
Određivanje tlaka složenih natpritisnutih plinskih ležišta metodom porasta tlaka
Odabir optimalnog sustava mehaničkog podizanja nafte
Ocjena uspješnosti kemijske obrade proizvodnih naslaga oštećenih solidificiranim polimerom
Određivanje korelacije (mehanističkog modela) koja najbolje opisuje dvofazni protok u koloni uzlaznih cijevi na plinsko-kondenzatnom polju Stari Gradac
O integracijskom pristupu istraživanja područja i sigurnijem ocjenjivanju rezervoara
Obnovljiva energija za "održivi razvoj" u Republici Hrvatskoj
Odabir tehnologije za izvedbu zdenaca
Opterećenost tla šumskog ekosustava štetnim tvarima
Obnovljivi izvori energije u Republici Hrvatskoj s naglaskom na energiju biomase i vjetra
Određivanje nemjerenih parametara bušotine ZU-275 simulacijskom metodom
Optimizacija rada plinskih bušotina uporabom površinsko aktivne tvari na bazi sapuna
Organiziranje profesionalnih vatrogasnih postrojbi u industrijskim postrojenjima
Optimalizacija proizvodnje polja Bilogora-Bačkovca primjenom integriranog proizvodnog modela (IPM)
Objedinjeni metodološki pristup pri otkrivanju neistraženih ugljikovodičnih potencijla geoloških bazena Hrvatske
Otkriće plinsko-kondenzatnog polja Zalata-Dravica u pograničnom području Hrvatske i Mađarske, Dravska potolina
Od seizmologije do mikroseizmike
Ordinary krigin as the most appropriate interpolation method for porosity in the Sava depression neogene sandstones
Optimalizacija interpretacije ispitivanja bušotina uporabom dubinskih ventila
Optimum selection of artificial lift method for the Mosti field
Određivanje strukturnih elemenata kroz primjenu digitalnog skeniranja na primjeru jezgara iz bušotine Selec-1
Optimization of energy consumption - key of sustainable development on Molve Site : energy policy and power resources management
Oblikovanje tehničko-tehnoloških cjelina u funkciji uspješnosti poslovanja poduzeća energetskog sektora
Optimalizacija rada tehnološkog lanca Molve - Etan
Obraštaj na plinskim platformama u Jadranu kao pokazatelj stanja okoliša
Proizvodnost vodoravnih plinskih bušotina
Procjena matičnih stijena na temelju karotažnih mjerenja u bušotinama
Proizvodnost vodoravnih naftnih bušotina
Projekt istiskivanja nafte ugljik dioksidom
Procjena ekonomičnosti iskorištavanja geotermijskog ležišta Velika Ciglena
Prognoziranje potencijala povećanja iscrpka nafte u Hrvatskoj
PBL metoda rješenja za izradu dubokih vrućih bušotina
Poboljšanje rada deetanizera
Prilog geološkim istraživanjima geotermalnog potencijala Republike Hrvatske
Primjena telemetrijskih sustava pri izradi bušotina
Pješčani zasip
Perspektivnost mezozojskih karbonata Jadranskog podmorja
Perspektivnost istraživanja tercijarnih i kvartarnih sedimenata u sjevernom dijelu Jadranskog podmorja
Primjena savitljivog tubinga pri bušenju
Proračun sila i naprezanja u savitljivom tubingu pri radovima u horizontalnim bušotinama
Poboljšanja u nadzoru i održavanju sustava visokotlačnih plinovoda Republike Hrvatske
Propusnost bušotinskog cementnog kamena
Prstenaste strukture otoka Brača i Hvara s podmorjem i pripadnim dijelovima kopnenog zaleđa
Postrojenje za regeneraciju tehnoloških fluida na naftnom polju Jamarice
Proračun indeksnih krivulja za plin
Problem konačne likvidacije bušotina s geološko-fizikalnog aspekta
Petro Jet, multilateralno bušenje na Lup-3JT
Prikaz stratigrafske građe i taložnih sustava miocenskih naslaga u području bloka Panaja (Albanija)
Petrografsko-sedimentološka i biostratografska obilježja sedimenata donjeg ponta bušotine Legrad-12
Projektiranje optimalnog sustava dubinske i površinske opreme bušotina u sklopu postrojenja pilot-projekta istiskivanja nafte utiskivanjem ugljik (IV) oksida na naftnom polju Ivanić
Pregled seizmičke interpretacije strukture Jihar
Primjena davno definiranih teorijskih postavki u suvremenim istraživanjima seizmičkom metodom
Primjeri iz aerogravimetrije, aeromagnetometrije i integracije s podacima bušotine i reflektivne seizmike
Provedba propisa iz područja upravljanja vodama u INA-Naftaplinu
Primjena seizmičkih metoda u razradi ležišta ugljikovodika
Promjene flornoga sastava šumskih zajednica na lokalitetima naftnih akciditeta u šumi Žutica
Proizvodnja bioplina iz ostataka poljoprivredne proizvodnje
Proces liberalizacije plinskog sektora u RH i okruženju
Proizvodno-sabirno-transportni sustav plinskih polja Annamaria, Ana, Vesna i Irina u epikontinentskom pojasu Republike Hrvatske
Primjena masenih mjerila za mjerenje protočnih količina plina u proizvodnim procesima INA-Naftaplina
Praktična primjena upravljanja rizicima u projektima
Povećanje proizvodnje primjenom hidrauličkog frakturiranja na polju Letičani
Primjena prenosivog kompresora u bušotinskim krugovima plinskih polja Molve, Kalinovac i Stari Gradac
Promjene u tlu uzrokovane primjenom solidifikata naftnog podrijetla
Primjena skimera AESKIM-25 u sanacijama zagađenja voda ugljikovodicima
Prirodni plin - izvor petrokemijskih proizvoda i ekološki čistih kapljevitih goriva
Procjena rizika analizom modela toka i transporta fluida tehnološkog otpada odloženog frakturiranjem
Primjena inverzije akustičkih impedancija
Proračun ekvivalenta gustoće cirkulacije isplake pri bušenju kolonom zaštitnih cijevi
Primjena davno definiranih teorijskih postavki u suvremenim istraživanjima seizmičkom metodom
Polje IKA B - seizmička reinterpretacija
Polje IKA B - petrofizikalna karakterizacija
Polje IKA B - geološki model i procjena utvrđenih geoloških rezervi plina
PSP Okoli b2 - numerička simulacija skladišta prirodnog plina
Prikaz kružne strukture Poreč
Prikaz zamaskirane morfostrukturne građe europskog kontinenta i susjednih područja prema Landsat snimkama sitnog mjerila
Primjena numeričkog modela kod izrade plana "infill" bušenja na polju Kozarica
Pregled EOR-projekata u svijetu krajem 2008.
Projekti za opskrbu plinom jugoistočne Europes
Procjena naftno-geološkog potencijala periplatformnih klastita duž JZ ruba dinaridske karbonatne platforme
Primjena ECM metode na PVT uzorku
Procjena zasićenja ugljikovodicima u ležištu uporabom puls-neutron metoda
Provjera konzistentnosti sastava ležišnih i separatorskih fluida Kalinovac-2
Plinovod u Lici i Dalmaciji : realnost i potreba
Plinovod Slobodnica - Donji Miholjac : važna karika u regiji
Povećanje raspona frekvencija s prvim WesternGeco sustavom pojedinačnog prijamnika u Libiji
Prirodni plin-most prema održivoj energetskoj budućnosti
Procjena rizika cjevovoda
Primjena površinsko aktivne tvari na bazi sapuna kao usvojena tehnologija
Possible changes of clastric detritus source in the Kloštar structure during Late Pannonian and Early Pontian
Proizvodnja plina iz paludinskih ležišta na naftno-plinskom polju Stružec
Praćenje ulja za podmazivanje pomoću isplative metodologije
Primjena tehnologija zbrinjavanja otpada iz naftnog rudarstva kao doprinos konceptu održivog razvoja
Possible changes of clastic detritus source in the Kloštar structure during Late Pannonian and Early Pontian
Projekt Međimurje : (novo!)
Proizvodno bilanciranje kao podloga raspodjele prihoda po proizvodnim poljima
Procjena ekonomskih učinaka utiskivanja otpada iz naftno-rudarske djelatnosti u pogodne stijene u odnosu na druge metode zbrinjavanja
Procjena raspoloživosti fosilnih goriva
Prikaz LNG terminala u svijetu
Povećanje raspona frekvencija s optimalnim izvorom i seizmičkim sustavom pojedinačnog prijamnika
Passive seismic exploration during fracturing campaign of N-4 well
Projekt Južni Jadran i primjena suvremenih tehnoloških dostignuća pri izradi istražne bušotine u podmorju dubokog mora
Potencijal prirodnog plina u nekonvencionalnim ležištima u Europi
Prirodni plin kao okosnica održivih energetskih sustava
Plin iz ležišta ugljena
Praćenje utjecaja eksploatacije ugljikovodika Pogona CPS Molve na stanje okoliša proteklih 20 godina
Primjena RPC regulatora rada na naftnom polju Crnac
Proizvodnja prirodnog plina iz hrvatskog dijela podmorja Jadrana
Prenamjena transportnog sustava plina na uvjete transporta CO2
Proizvodnja nekonvencionalnih ležišta prirodnog plina u Republici Hrvatskoj
Projekt Međimurje : razrada plinskih ležišta polja Vučkovec, Vukanovec i Zebanec
Projekt Međimurje - proizvodnja ugljikovodika s polja Vučkovec, Vukanovec i Zebanec
Prekogranični učinci obavljanja naftno-plinske djelatnosti na Jadranu u kontekstu novog regulatornog okvira Europske unije i Republike Hrvatske
Quantification of production variables in sandstone hydrocarbon reservoirs versus other lithologies in Croatia
Rezultati hidrauličkog frakturiranja na naftnom polju Žutica
Rješenje problema dotoka abrazivnih čestica iz sloja na plinskoj bušotini Okoli 23
Razrada ekonomskih kriterija - prilog horizontalnoj suradnji u naftnom istraživanju
Rezultati projekta pokusnog istiskivanja nafte utiskivanjem ugljičnog dioksida na naftnom polju Ivanić
Revitalizacija naftno-plinskog polja Mramor Brdo
Razvoj proizvodno-reinjekcijskog geotermalnog sistema u Lendavi
Razvoj seizmičkih metoda
Razvoj LNG tehnologija na kopnu i moru
Razvoj projekta iskorištavanja plinskih ležišta u sjevernom Jadranu
Remontni radovi u funkciji sigurnosti i povećanja proizvodnje : primjer bušotine Stari Gradac-3
Rizik u procesu hidrauličkog frakturiranja ležišta ugljikovodika
Sekvencijska stratigrafija - novi putokaz u istraživanju karbonatnih stijena na primjeru srednjodalmatinskog podmorja
Simulacija procesa ispiranja bušotine pjenom
Specifičnosti kontrole tlaka u horizontalnim bušotinama
Svojstva alkanolaminske otopine za apsorpciju kiselih plinova iz prirodnog plina (UCARSOL CR-402)
Sekvencijsko-stratigrafska interpretacija geoloških facijesa gornjo-miocenskih naslaga lokaliteta Andrilovec
Simulacijska studija procesa povećanja iscrpka nafte (EOR-procesa) istiskivanjem ugljik-dioksidom primjenom višekomponentnog modela COMP III
Stanje divljači na području naftno-plinskog polja Žutica
Source rock potential of the Čentiba member (Mura depression) based on correlation of wireline-logging and deochemical analyses
Seizmika kompletnog vala na kopnu
Strategije igrača na plinskom tržištu Europe
Svjetski trendovi u UPP/LNG industriji
Sitni glodavci šumskih ekosustava kao rezervoari zoonoza
Sekvencijska stratigrafija
Sigurnost i zaštita zdravlja kod spremnika sa zapaljivim tekućinama i plinovima
Sigurnost pri rukovanju zapaljivim tekućinama u plovidbi na unutarnjim vodama
Sigurnosno-tehnički listovi
Simulacijsko usaglašavanje historijata proizvodnje korištenjem proizvodnje I 4D-4C seizmike
Stanje projekata povećanja iscrpka nafte (EOR-projekata) u svijetu
Strategija proizvodnje i uporabe geotermalne energije u energetskom razvitku Republike Hrvatske
Stratigrafska zamka na području Potony (Mađarska) Novi Gradac (Hrvatska), novi pristup u istraživanju ugljikovodika Dravske potoline
Stratigrafska istraživanja eocensko-oligocenskih i miocenskih naslaga iz bušotina zapadnog dijela Dravske potoline (Molve, Gola, Gotalovo, Fančev Mlin)
Spremnici za morski transport stlačenog prirodnog plina
Stratigrafska zamka Potony (Mađarska)
Sigurnosni aspekti poslovanja benzinskih postaja INA-e
Smanjenje rizika od požara i ozljeda izvođenjem vatrogasne vježbe
Smanjenje emisija u okviru zakonodavstva EU: postrojenje za regeneraciju tehnoloških fluida : ogledni primjer održivog gospodarenja otpadom
Super-seizmička ekipa snimanjem sa širokim azimutom ukazuje na Ara karbonatni objekt solnog bazena južnog Omana
Sistem za pridržavanje konduktor niza zaštitnih cijevi (CPT)
Sustav za praćenje primjene kemikalija u pogonima
Subsea well control equipment adjustment to comply with HPHT conditions
Svjetske zalihe plina u škriljevcima vjerojatno će promijeniti svjetsko energetsko tržište
Secondary porous pelagic limestones as potential oil bearing rocks in Croatian portion of Adriatic basin
SWOT analiza izgradnje UPP terminala na otoku Krku u usporedbi s projektima UPP terminala u Poljskoj i Litvi
Temeljna analiza ambijenta pri razradi polja-ležišta radi optimalnog izvođenja vertikalnog seizmičkog profiliranja većeg razmaka
Tehnologija izvođenja radova pod tlakom
Tehnologija proširivanja cijevi
Tehnološki aspekti izgradnje bušotina za iskorištavanje visoko-temperaturnih geotermalnih resursa u Republici Hrvatskoj
Tehnologije elektrokemijske remedijacije
Trend i razvoj projekata korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u Hrvatskoj s naglaskom na energiju vjetra i sunca
Tehnologije dobivanja energije iz obnovljivih izvor : uređaji za dobivanje rashladne, toplinske i električne energije u domaćinstvima
Tehnologija hidrauličkog frakturiranja za razradu niskopropusnog pješčanog ležišta na plinskom polju Palmyra
The importance of selected geological variables in characterization of mature hydrocarbon fields
The gulf oil disaster : lesson learned for present and future
Tehnološke mogućnosti pridobivanja prirodnog plina iz nekonvencionalnih ležišta u Republici Hrvatskoj
Tehnološki razvoj Rafinerije nafte Rijeka uvođenjem prirodnog plina
Utjecaj bušotinskih fluida na smanjenje propusnosti pješčenjaka
Utjecaj štetnih plinova i zaštita atmosfere na području plinskog polja Molve
U spomen na prof. dr. Ifeta Ibrahimpašića, dugogodišnjeg predsjednika DIT-a Naftaplina
Uvođenje sustava kvalitete
Uvod u seizmičku stratigrafiju
Uzroci nestabilnosti kanala bušotine
Učinak hidrotermalne obrade na promjene u mineralnoj strukturi cementnog kamena
Uloga geološkog opisa ležišta u procesu uspješnog crpljenja ugljikovodika
Utjecaj energije miješanja cementne kaše pri cementaciji kroz cijevi malog promjera
Utjecaj odabranih podmazivača na svojstva isplaka
Utjecaj onečišćenja šumskih staništa naftom na dinamiku populacije sitnih glodavaca na lokalitetu Žutica
Uloga cost-benefit analize u ocjenjivanju prihvatljivosti eksploatacije ležišta mineralnih sirovina na okoliš
Ugljen kao fosilni energent
Uloga nafte i plina u svjetskom energetskom razvoju
Utjecaj cijena na supstituciju nafte
Ugradnja uvodne kolone u sedimente prekrivene dubokim morem
Using of Ordinary Kriging for indicator variable mapping : (example of sandstone/marl border)
Uzgoj usjeva na tlu onečišćenom ugljikovodicima
Using automation for oil and gas production optimization
Uređeni katastarski i zemljišnoknjižni podaci – nužan preduvjet za ishođenje koncesija za proizvodnju ugljikovodika u Republici Hrvatskoj
Vertikalno seizmičko profiliranje
VSP metoda integralni dio istraživanja ležišta nafte i plina
Višekanalne bušotine - dokazana tehnologija?
Vrednovanje obnovljivih toplinskih izvora s obzirom na učinkovitost dizalica topline
Zaštita zdravlja i sigurnosti na radu zaposlenih i zaštita okoliša u Croscu
Zaštita okoliša kroz prizmu pripravnika u INA-Naftaplinu
Zaštita okoliša kao dio strategije upravljanja poslovnom i općom sigurnošću
Značaj tehničke zaštite u naftnoj industriji
Zašto visoke cijene nafte sada više pogađaju Europu nego Ameriku
Zašto će prirodni plin iz Amerike promijeniti svijet?
Žutica kao model integralnog gospodarenja prirodnim resursima
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Društvo inženjera i tehničara INA-Naftaplin, 1993-.
Zagreb : Hrvatska udruga naftnih inženjera i geologa = Croatian Association of Petroleum Engineers and Geologists,
Prilog: Naftaplin. Izvanredni broj
Nastavlja: Stručni časopis DIT - INA Naftaplin
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 232.239
Primjerak #1
God.31:br.1:knj.61(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.36:br.145/146-148(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.37:br.149-152(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.38:br.153-156(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.39:br.157(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.39:br.158(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.39:br.159/160(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.39:br.161/162(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.40:br.163/164(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.40:br.165(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.35:br.141-143/144(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.33(2013)-34(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.32:br.1:knj.68(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.31:br.2:knj.62(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.31:br.3/4:knj.63/64(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.31:br.5:knj.65(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.31:br.6:knj.66(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.31:br.7:knj.67(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.32:br.2:knj.69(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.32:br.3:knj.70(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.32:br.4:knj.71(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.32:br.5:knj.72(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.32:br.6:knj.73(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.32:br.7:knj.74(2012)
Korištenje u čitaonici

NSK Čitaonica tekućih časopisa

Signatura: N (HRV)
Primjerak #1
God.38:br.154(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.38:br.155(2018)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 235.865
Primjerak #1
God.35:br.141-143/144(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.36:br.145/146-148(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.37:br.149-151(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.38:br.153(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.38:br.154(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.38:br.155(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.38:br.156(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.33(2013)-34(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.39:br.157(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.39:br.158(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.39:br.159/160(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.39:br.161/162(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.40:br.163/164(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.31:br.1:knj.61(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.31:br.2:knj.62(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.31:br.3/4:knj.63/64(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.31:br.5:knj.65(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.31:br.6:knj.66(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.31:br.7:knj.67(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.32:br.1:knj.68(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.32:br.7:knj.74(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.32:br.2:knj.69(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.32:br.3:knj.70(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.32:br.4:knj.71(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.32:br.5:knj.72(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.32:br.6:knj.73(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.40:br.165(2020)
Nije za posudbu