Gazophylacium

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000032518
Ostali autori: Bajza, Željko (Editor), Korade, Mijo
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Angol életrajz Zrínyi Miklósról
"Turci" usred Zagorja
Austrija i dolazak kapucina u Karlobag
"Bljesak munje" Konrada Lorenza i njegov odraz na filozofiju kemije
Anblick am Homoeopathie
Agropedološke značajke bednjanskog kraja
Antioksidacijska aktivnost vina
"Doktori neomedicinskoga fakulteta" Baltazara Patačića (1696.-1719.)
Aktualno stanje zaštite tla u Hrvatskoj
"Septem artes liberales"
"Anatomija kmice" Ive Kalinskoga
Andrija Blašković i dometi hrvatske kontinentalne historiografije krajem 18. stoljeća
"Čudesa sv. Ivana Kapistrana" kao izvor poznavanja zdravstvene problematike hrvatskoga Podunavlja u kasnome srednjem vijeku
Agropedološki potencijali iločkog kraja
250. obljetnica Šilobodove Arithmetike horvatszke
"Katekizmuš detčinji" (1651.) Nikole Krajačevića Sartoriusa (1581.-1653.)
Agropedološki potencijali i održivo gospodarenje poljoprivrednim zemljištem jaskanskoga kraja
"Evropa na prekretnici" ili o začetcima Europske Unije
Astronomska, mitološka i biblijska raščlamba Mažuranićeva epa
Andrija Blašković i njegovo djelo u svjetlu novih promišljanja
Antički prostor Hrvatske u Vitezovićevu djelu Croatia rediviva (1700.)
Bartol Jurjević (Đurđević), prvi hrvatski pisac konverzacijskih priručnika i rječnika
Blagdani hrvatskoga prognanika
Bedekovićev sveti bog Lado
Ban Josip Jelačić položio je temelje moderne Hrvatske
Bliska sjećanja na davno istraživanje Vlahije u Gradišću (Austrija)
Biljni svijet krapinskoga kraja
Ban Ivaniš Korvin u hrvatskoj povijesti i kulturi
Belostenčev Gazophylacium (1740.) kao zdravstveni savjetnik i izvor hrvatskoga medicinskog nazivlja
Belostenčev Gazophylacium latino-illyricum (1740.) i prirodna filozofija
Bačvarstvo u Jaskanskom kraju
Balneološki vidik zdravstvenoga turizma Ivanić Grada
Balneološka istraživanja o medicinskoj primjeni vode u Hrvatskoj
Crtež u glagoljskoj paleografiji
Čakavac Ivan Milčetić o kajkavštini
Dalmatinski misionari u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u 19. stoljeću
Dosad nepoznat kajkavski tekst o životu svete Aje (1764.)
Dubrovački misionari u katoličkim misijama u turskoj Mađarskoj
Dopisivanje s profesorom Vladimirom Prelogom
Druženje uz vino
Die orthodoxe Welt und der lateinische Westen
Dva pogleda na umjetničko u znanosti
Dva neposredna viđenja Sigetske tragedije
Dva priloga za našu "Skalicistiku"
Djela i sudbina Marka Antuna de Dominisa (1560.-1624.) : uz 450. obljetnicu rođenja
Djela Pavla Rittera Vitezovića s gledišta meteorologije
Električna energija u svijetu i u Hrvatskoj
Ekološka dimenzija suvremenog poslovanja
Erzbischof Alois Kard. Stepinac
Ekološka poljoprivreda u Rapublici Hrvatskoj
Fortifikacijsko graditeljstvo i obrana hrvatskih zemalja tijekom stoljeća
Feliks Petančić i njegovo djelo
Franjevci u Iloku
Fra Rafael Levaković (1597.-1649.) u zrcalu hrvatske historiografije
Geografska obilježja i osobitosti Hrvatskoga zagorja
Grof Juraj Drašković Trakoščanski
Gdje je rođen pjesnik Janus Pannonius
Gospodarstvo Krapinsko-zagorske županije danas i sutra
Gradišćanskohrvatski autor - va Ugerszkoj Marianszkoj Provincii nedosztojan Massnik
Geološka osnova termalnih vrela u Sutinskim toplicama
Gradišćanskohrvatski književni jezik u odnosu na hrvatski književni jezik
Gazophylacium (1740.) Ivana Belostenca u kontekstu razvoja nacionalne i humanističke svijesti u Hrvata 17. i 18. stoljeća
Grof Karlo Ivan Petar Sermage, hrvatski političar i preporoditelj, u doba uspona politike Hrvatskoga narodnog preporoda (1790.-1848.)
Geološke, geomorfološke i pedološke osobitosti vinogorja podregije Plešivica
Germanizmi u bačvarskom žargonu Jastrebarskoga
Gospodarski vidik djelovanja gradskog vijećnika Gjure Stjepana Deželića u Zagrebu
Gjuro Stjepan Deželić - kronika života : hrvatski rodoljub nakon Hrvatskoga narodnoga preporoda
Hermanov rad na matematičkim problemima i njegova shvaćanja matematike
Hrvatski prirodoslovci isusovci i talijanske akademije u 18. stoljeću
Heroj i herojsko u osamnaestostoljetnoj hrvatskoj književnosti
Hrvatskoj treba strategija razvitka energetike
Habent sua fata libelli (Knjige imaju svoju sudbinu)
Hrvatsko-austrijske veze i Baltazar Adam Krčelić
Hrvati u Beču
Hrvati i Leopold I.
Hrvatska kartografija Belostenčeva doba kao dio europskog kulturnog kruga
Hrvati u Hrvatskom kolegiju i studenti u Beču, a potom u rimskom Germanico-Hungaricumu Blaškovićeva doba
Hrvatsko propovjedništvo u doba Andrije Blaškovića
Hrvatska vina i vinogradi u književnom djelu Antuna Gustava Matoša ili Zadnje Gustlove riječi
Hidrogeološka obilježja termalnoga vrela Toplica kraj Sv. Jane
Hrvatske računice u dopreporodnom razdoblju
Iz dnevnika s puta po Italiji 1856. Ivana Kukuljevića Sakcinskog
Izvješće Ivana Ratkaja o Tarahumari iz 1683.
Istarski pabirci o kolonizaciji, etnocentrizmu, integraciji i dezintegraciji
Iz Valjavčeve riznice kajkavskih riječi
Iz Valjavčeve riznice kajkavskih riječi
Izbori za Hrvatski sabor 1897. u Zagorju
Ivan Krstitelj Lalangue (1743.-1799.) u službi zdravstva horvatskoga orsaga u 18. stoljeću
Istaknute žene iz hrvatske grane grofova Erdody (Erdedi)
Ivan Perkovac (1826.-1871.)
Istaknuti članovi grofova Patačić od Zajezde
Ikavizmi u Belostenčevoj jezičnoj riznici u ozaljskom govoru (private)
Ivan Belostenec i školska drama
Ivan Kukuljević u svjetlu svojih pisma Vatroslavu Jagiću
Iz fundusa Dijecezanskoga muzeja u Zagrebu
Iločka vinska harmonija
Iločki germanizmi
In memoriam: Vladimir Muljević (1913.-2007.)
In memoriam: Tomislav Zdenko Tenšek (1943.-2007.)
Isusovci u Zagrebu i njihov doprinos razvitku prirodoslovlja
Istaknute žene iz hrvatske grane velikaške obitelji Ratkaj od Velikog Tabora
Ivan Golubić (1771.-1825.), varaždinski liječnik
Inicijali i minijature iz zbirke Ivana Kukuljevića Sakcinskog
INA-Naftaplin na ivanićgradskom području
Ivanićgradski obrtnici do 1941. godine
Ivanićgradska tvrđava
Ivanićan Juraj Krnjević za Banovine Hrvatske (1939.-1941.)
Jambrešić protiv Belostenca
Josip Voltić o književnom i znanstvenom životu Beča krajem 18. stoljeća
Johann Thomas Edler von Trattner i njegovo značenje u tiskarstvu, nakladništvu i knjižarstvu Austrije i Hrvatske 18. stoljeća
Josip Voltić i njegovo djelo
Jakob Lovrenčić u svjetlu svoje ostavštine
Josip Stadler i najvažnija obilježja njegovih doprinosa razvoju kulture i prosvjete u narodu
Jastrebarska grana grofova Erdoedy (Erdedi)
Juraj Vuković iz Jastrebarskoga u Klimpuhu
Jubilarno hodočašće prvoga vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera u Mariju Bistricu
Kajkavski stihovi u Sušnik-Jambrešićevu rječniku (1742.)
Kraljevski posao ili Keglevichiana
Kajkavska lirika do preporoda u povijestima hrvatske književnosti i u stvarnosti
Knjižno blago Metropolitane
Krapina 1899. - 1999.
Kemija u kartografiji
Karl Popper i filozofija kemije
Klima krapinskoga kraja
Krčelićevi Patačići
Križevački štatuti
Ključna pitanja parkovne politike u Hrvatskoj
Kajkavska tiskana knjiga u doba Ivana Belostenca
Kratka tiskarska i politička povijest novina "Slobodna tribuna"
Kornelija Kukuljević Sakcinska i njeni doprinosi kulturnim i humanitarnim djelatnostima
Kult gorica u kajkavskim narodnim popevkama
Knjiga o vinu
Kajkavski molitvenici bistričkih romara u drugoj polovici XIX. stoljeća
Konzervatorsko-restauratorski radovi na oltaru Žalosne Majke Božje u Kapeli sv. Ladislava u Podgorju Bistričkom
Krajobrazne znakovitosti i različitosti marijabistričkoga kraja
Lan - zaboravljena, a korisna kultura
Lik grofa Petra Troilla Sermagea u Krčelićevoj propovijedi (1772.)
Mogućnosti drugačijega čitanja hrvatske povjesnice
Mogućnosti ribogojstva u Hrvatskom zagorju
Milutin Cihlar Nehajev
Mitski i pravedni vladari
Medicinski fakulteti, liječnička društva i prve hrvatske liječnice
Medicina i farmacija u prvoj hrvatskoj enciklopediji
Moralna obilježja propovijedi o euharistiji Ivana Belostenca
Marijanske propovjedničko-novinarske platane kajkavskog pisca Fortunata Švagela
Medicina i zdravstvo u sjevernoj Hrvatskoj Blaškovićeva doba
Milivoj Prejac - zaboravljen ili prešućivan?
Memoari grofa Adama Oršića, prilog poznavanju zdravstvenih prilika u drugoj polovici 18. stoljeća
Mađarska i hrvatska povijest kroz stoljeća u ljetopisnim zapisima Vramčeve (1578.) i Vitezovićeve Kronike (1696.)
Marija Bistrica, ishodište hodočasničkih putova
Melioracijska problematika ivanićgradskoga poljoprivrednog prostora
Manjak i višak vode u poljoprivrednom zemljištu sjeverozapadne Hrvatske
Manjak i višak vode u tlima istočne Hrvatske
Narod i njegova kulturna baština
Neke društveno-gospodarske značajke obiteljskih gospodarstava u poljodjelstvu Hrvatskog zagorja i mogućnosti razvitka
Njemački predložak Dijanićeve "Hižne knižice" ili "Horvatskog dece prijatela"
Njegovanje odnosa između Hrvatske i Austrije na "kapilarnoj skali"
Nezapamćena suša 2003. godine
Nekoliko napomena o kajkavskim knjigama 17. stoljeća
Nomen, omen i fenomen kajkavskoga recitalnoga pjesništva
Nepoznati kajkavski pisac Ivan Mareković iz 18. st.
Naš prosvjetitelj Andrija Blašković iz Ivanić Grada
Najljepši kajkavski molitvenik, Pobosne molitve (1678.) Bratovštine Sv. Barbare iz Brdovca i u domu Sermageovih
Nove spoznaje za skicu arheološke podloge grada Iloka
Navodnjavanjem tala suzbiti opustinjavanje Iloka!
Nikola Šubić Zrinski - "Hrvatski Leonida"
Neobičan hrvatski prijevod pjesme Ein Fichtenbaum steht einsam--- njemačkoga pjesnika Heinricha Heinea (1797.-1856.)
Novovijeka povijest Rijeke i "Riječka krpica" (1868.)
Nesebično služenje Mirka Danijela Bogdanića (1760.-1802.) općemu domorodstvu
Obiteljsko gospodarstvo "Kaj"
O položaju i ulozi seoske žene u Hrvatskom zagorju
Osvrt na politiku cijena i proizvodnih poticaja u poljoprivredi Hrvatske
Otkrivanje središnje Istre
O prstenovanju ptica na području Hrvatskoga zagorja
Otkriće iz Krapine koje je uzbudilo svijet
Otkriće krapinskoga pračovjeka i razvoj suvremene paleoantropologije u Hrvatskoj
Otkrića i poticaji
O matematičkome nazivlju u Belostenčevu Gazophylaciumu
O vremenu i računanju vremena
Osnovna polazišta strategije gospodarskoga razvoja Republike Hrvatske
Održivo gospodarenje na tlima izloženim djelovanju erozije vodom
Obiteljske vrijednosti Gradišćanskih Hrvata u Austriji
Oestliches Kirchenleben in Kroatien am Beispiel der Geschichte der Dioezese Križevci
Ostvarenost žene promatrana kroz lik svete Klare Asiške
Odnos Vojnovića i Krleže u dva dramska triptiha
Obnova uspomene
O autorstvu pavlinskih slika iz crkve Sv. Marije u Lepoglavi
Opisne fitonomijske definicije u Belostenčevu Gazophylaciumu (1740.)
O nekim aspektima suvremenoga hrvatskog recitalnog pjesništva
Osvrt na tijelovske propovijedi Ivana Belostenca koje su iznova tiskane
Odraz Sedmogodišnjega rata (1756.-1763.) u Hrvatskoj
Obitelj Sermage u Krčelićevim Annuama
O vinu i vinarstvu iločkoga kraja
O životnome putu i znanstvenome djelu Leopolda Ružičke, prvoga Hrvata dobitnika Nobelove nagrade
Odraz modernizma u elementima najranijih romana Ante Kovačića
Olga Šojat (1908.-1997.)
Osnovne društveno-političke i gospodarske prepreke razvoja hrvatske poljoprivrede u razdoblju od 1945. godine do osmostaljenja Republike Hrvatske
Odnosi Hrvatske i Europe u Skalićevo doba : (1534.-1575.)
O Zagrepčaninu Pavlu Skaliću iznova
Oslikani ciklus fresaka prema zamisli K. Hegedušića u Mariji Bistrici
Osvrt na Recital duhovno-refleksivne poezije "Josip Ozimec" u Mariji Bistrici
Odraz vode u hrvatskoj municipalnoj heraldici
Putovanje jedne izložbe
Prostorni aspekt odnosa dobnog sastava stanovništva i socioekonomske preobrazbe naselja Hrvatskog zagorja
Prvi svjetski rat u očima grofa Stjepana Erdoedyja
Počeci europskoga glazbenog tiskarstva i hrvatski humanizam
Prvo balneološko djelo na hrvatskom jeziku
Porijeklo naziva zagrebačkih vinograda u srednjem vijeku
Prinos bečke slavistike povijesti hrvatske književnosti i jezikoslovlja u 19. i 20. stoljeću
Paula pl. Preradović i književna tradicija obitelji
Predaje o Beču i Zagrebu
Preispitati odnos prema Habsburškoj Monarhiji
Petar Preradović
Prilog promišljanju hrvatsko-austrijskih odnosa
Program opravdanosti organiziranja poduzetničke zone
Prilog promišljanju o mogućnosti hrvatsko-japanske poslovne suradnje
Primjeri međuodnosa hrvatskih autora 18. stoljeća
Plemićka obitelj Patačić u hrvatskoj kulturi i znanosti
Prilog poznavanju djela kajkavskoga propovjednika Mihalja Šimunića
Pola tisućljeća redovnoga poštanskog prometa Beč - Zagreb
Političke i društvene prilike u Hrvatskoj u doba pisca i leksikografa Ivana Belostenca
Postmodernizam i hrvatska književnost na kajkavskom
Pokušaj sistematizacije citatnih i referencijalnih postupaka u postmodernističkom recitalnom kajkavskom pjesništvu
Postmodernizam u kajkavštini
Prvi hrvatski Stoletni kalendar (1819.) Tomaša Mikloušića
Prvo stoljeće djelovanja zagrebačke Bolnice milosrdnih sestara
Političke i društvene prilike u Hrvatskoj u vrijeme života i rada Andrije Blaškovića
Prilog rješavanju pitanja o načinu pogibije hrvatskoga bana Nikole Zrinskog (1620.-1664.)
Prijedlozi vizitatora Aleksandra Komulovića (1548.-1608.) za borbu protiv Osmanlija
Povijesni razvoj urbaniteta Jastrebarskog od srednjega vijeka do početka 20. stoljeća
Plešivička vinogradarska podregija
Pretisak djela Izbor dugovanyh vszakoverztneh (Zagreb, 1821.) Tomaša Miklušića : [prikaz]
Pinta s gledišta mjerne jedinice : (uz obljetnicu obnovljene Pinte)
Pavao Skalić i renesansni sinkretizam
Pavao Skalić (Paulus Scalichius, 1534.-1575.) : posrednik između hebrejske misterijske tradicije i hrvatske filozofske baštine
Prva povijest svetišta Majke Božje Bistričke ili Kinč osebujni---
Prostorni planovi Marije Bistrice
Pitka voda na području Marije Bistrice
Pavao Hudek na izvoru nadahnuća zavičajnosti
Poljoprivredno zemljište ivanićgradskoga kraja
Pedološke i hidropedološke karte u funkciji vodnog gospodarstva
Prilozi povijesti okoliša rijeke Drave do sredine 19. stoljeća
Pavao Ritter Vitezović : (uz 130. obljetnicu njegove smrti)
Pavao Ritter Vitezović i njegove karte
Razmišljanje nad Glavačevim zemljovidom Hrvatske iz godine 1673.
Razlozi i potrebe natapanja poljoprivrednih kultura u Hrvatskoj
Rakoczi i Hrvati
Rikard Podhorsky, vizionar i začetnik modernoga kemijskog inženjersta u Hrvatskoj
Rane austrijsko-hrvatske arheološke sveze
Radna zajednica Alpe-Jadran
Rod Patačića od Zajezde
Rječničko blago Gazophylaciuma (1740.) u povijesti hrvatskoga kulinarstva
Razvoj i izgradnja Ivanića u doba Andrije Blaškovića
Razvoj Brdovca i njegove uže okolice tijekom 18. i 19. stoljeća
Razvoj geologije u Hrvatskoj
Razumijevanje kabale u Epistemonu Pavla Skalića
Svijet od sjećanja
Susreti o kojima se razmišlja
Susreti u Zagorju
Slavonija - hrvatski sjever
Smije li kralj biti pijan?
Spis "De praesenti statu Ottomanici imperii" Stjepana Gradića
Sutinske Toplice resurs za turizam najviše kategorije
Srednjoeuropski Gazophylacium
Stopedeseta obljetnica Zagrebačke metropolije
Svagdašnjica hrvatskih pavlina
Struktura i stilistika baroknih propovijedi Ivana Bilostinca
Suvremeno recitalno kajkavsko pjesništvo
Spomen zbornik Naše domovine Kinč preželni u čast Mons. Lovre Cindorija, prvog upravitelja hrvatskoga nacionalnog svetišta Majke Božje Bistričke
Sjaj u zalazu ili zadnja generacija hrvatskih isusovaca Blaškovićeva doba
Slika Sedmogodišnjega rata u pismima grofa Petra Troilla Sermagea
Sortiment loze vinogorja Srijem s osvrtom na područje Iloka
Stjepan Moyses i ponovljeno izdanje Oddiljenja sigetskoga (Linz, 1684.- Zagreb, 1836.) Pavla Vitezovića senjskoga zlatnoga viteza
Suša u prostoru i vremenu Hrvatske
Sakralni obzor slikara Josipa Resteka
Sjećanje na Krešu Novosela : (1926.-2008.)
Skalićev spis Conclusiones i Pico della Mirandola
Svi puteljci vode u Mariju Bistricu
Sava : (riječno-plovopisni dnevnik)
Štokavska početnica Jurja Muliha iz 1737. godine
Što znači biti Almae Matris alumni?
Šumski ekosustavi jaskanskoga kraja
Šimun Milinović studirao na Bečkom sveučilištu
Tomo Kovačević (1664.-1724.) član Patačićeve Pinte
Tehnika je pravi podskup kulture
Tragom kulturne i književne baštine znamenitih pl. Patačića
Tituš Brezovački na Kačićevoj stazi
Teološko-dogmatski vidik Tijelovskih propovijedi Ivana Bilostinca
Tomaš Mikloušić (1767.-1833.) : (pregled života i književnog rada)
Tko je bio Vinko Krišković? : (osvrt na njegova djela)
Teorija svjetlosti Pavla Skalića
Tlo u uvjetima integralnoga gospodarenja prirodnim resursima : primjer šume Žutica
Termalne vode Hrvatskoga zagorja
Uništavanje kulturne baštine
Usmena književnost u kajkavskom književnom baroku
U zrcalu korespondencije
Uloga Bečke medicinske škole u specijalizaciji hrvatskih liječnika od sredine 18. do početka 20. stoljeća
U posjeti plemićkom gradu Vrbovcu kraj Huma na Sutli
U ozračju riječi
Uz početke hrvatskog starinoznanstva
Uz 200. obljetnicu prvoga jednojezičnoga hrvatskoga (kajkavskoga) pravopisa (1808.)
Uporabni i proizvodni potencijali poljoprivrednog zemljišta u marijabistričkom kraju
Uloga vode u svakodnevnom životu srednjovjekovne Hrvatske
Utjecaj biljne proizvodnje na onečišćenje vode nitratima
Vu te črne gore...
Važnost poljoprivrede zagrebačke regije u ponudi zagrebačkoga tržišta voćem i povrćem
Vidrić u kontekstu europskoga modernizma
Veze Technische Hochschule u Beču s Hrvatskom
Vodopskrba toplica i termalnih vrela u Hrvatskome zagorju
Vrijedni prinosi za povijest Zagrebačke nadbiskupije, ali i povijest hrvatskoga naroda u 19. stoljeću
Vrijedna knjiga za povijest grada Varaždina, ali i tamošnjih crkvenih redova
Varaždinske adrese baka i djedova Ivana Padovca
Vinogradarski i vinarski običaji te društveni život Iloka
Visokoškolstvo - sveučilište
Varaždinac Ferdinand Konšćak (Fernando Consag), osnivač Donje Kalifornije : 250. obljetnica smrti Ferdinanda Konšćaka obilježena 9-11. rujna 2009. u Ensenadi, Meksiko
Voda u vjerovanjima, običajima i ritualima : analiza primjera iz hrvatske etnografske literature
Voda u svome paremiološkom kontekstu : kontrastivna studija na materijalu hrvatskih i njemačkih poslovica
Voda u tlima Hrvatske
Višenamjenski vodnogospodarski sustavi kao odgovor na klimatske promjene
Važnost zaštite voda
Vinogradarstvo i vinarstvo u okruženju vodotoka Medvednice
Vitezovićev Zoroast hervacki, aliti meszecsnik i dnevnik goszpodszki i goszpodarszki : istraživanje vremenskih koncepata Pavla Rittera Vitezovića
Zemljišni resursi i poljodjelstvo šireg područja Hrvatskog zagorja
Zagorje u freski
Zdravstveni aspekti u Klinču osebujnom (1765.) bistričkoga kapelana Petra Berkea
Zanimljivosti o broju 13
Zagrebačka Zakladna bolnica na Harmici (Jelačićevu trgu), 1804.-1931.
Zrinsko-frankopanski jezično-književni krug i Tijelovske propovijedi Ivana Bilostinca
Začetci recitalnoga kajkavskoga pjesništva
Zdravstvo u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u dopreporodno doba
Znameniti članovi iločkog vlastelinstva
Znameniti Jastrebarčani (1923.) : [pretisak]
Znameniti Ludbrežani
Život i djelo dr. Jurja Žerjavića
Život i djelo princa Eugena Savojskog
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Pinta - Udruga za očuvanje, obnovu i korištenje kulturnog blaga Hrvatske, 1993- .

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 235.161
Primjerak #1
God.16:br.1/2(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.16:br.3/4(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.17:br.1/2(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.17:br.3/4(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.18:br.1/4(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.19/21:br.1/4(2014/2016)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 235.161
Primjerak #1
God.16:br.1/2(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.16:br.3/4(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.17:br.1/2(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.17:br.3/4(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.18:br.1/4(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.19/21:br.1/4(2014/2016)
Nije za posudbu