Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000013839
Ostali autori: Pravni fakultet (Split) (-)
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Analiza nekih komparativnih rješenja položaja žrtve u krivičnom postupku
"Rhodesian case" i anti-rodeziana
Američki ustav i vanjska politika
Aktualnost poruka jednog prosvjetitelja XVIII. stoljeća
Angloamerički animal law
Armija i struktura državne vlasti
A review of The New Act on Audit of the Republic of Croatia
American maritime law of freight under voyage charters
Armija u političkom sustavu Latinske Amerike
Atenska konvencija o prijevozu putnika i njihove prtljage morem s protokolima i Pomorski zakonik Republike Hrvatske
Aircraft overflights over national parks
"Durchgriff" durch die GmbH
War and environment
Aktualna problematika elektroničkih teretnica
[Anzulović Stjepan Živko, dr. sc.]
Aus - und Absonderungsrechte in der deutschen Insolvenzordnung
Aufgaben und Stellung des Insolvenzverwalters
Anwaltshaftung in Deutschland
Anwaltschaft und internationale Gerichtsbarkeit
Antiformalističke teorije prava
Actio de in rem verso
"Collision liability clause" u institutskim klauzulama za osiguranje brodova
Analiza UNCITRAL-ove Konvencije o samostalnim bankovnim garancijama i stand-by letters of credit
Aktualnosti u svezi s izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika Republike Hrvatske
Analiza hrvatskog turističkog tržišta i potencijalne mogućnosti razvoja hrvatskog turizma
Aktualnosti u sustavu odgovornosti zračnog prijevoznika
"Inpossibilium nulla obligatio"
Actio ad exemplum institoriae (actio quasi institoria)
Antiterorizam - između sigurnosti i demokracije
Aspekte der Rechtsangleichung innerhalb der EU, in den Kandidatenstaaten und in Drittstaaten
Aktualna pitanja uređenja novog hrvatskog opće upravnog postupka
Actionem denegare
(Iz)mjena odluka o koncesiji pomorskog dobra
Antiterorizam u kontekstu borbe protiv organiziranog kriminala
"Značajni dio zajedničkog tržišta" kao jedan od uvjeta iz članka 82. Ugovora o Europskoj zajednici
Anabolički steroidi kao predmet kaznenopravne regulacije
"L'exécution des décisions du juge administratif"
Aktualna pitanja pravnog uređenja upravnih ugovora u hrvatskom pravu
Administrative, commercial and financial aspects of public service
Wettbewerbsrechtlicher Schutz im Recht der erneuerbaren Energien
Aktivizam Europskog suda kroz presude o slobodi kretanja radnika
Alternative ograničavanju slobode kretanja tražitelja azila u Republici Hrvatskoj : analiza stanja, komparativni pregled i preporuke de lege ferenda
Aktuelna pitanja izdavanja energetske dozvole i procene uticaja hidroenergetskog objekta na životnu sredinu u pravu Srbije
Autoritet i sud
Anforderungen und Grenzen für die Normierung des Umweltschutzes im europäischen Primärrecht
Aktualna regulativa i stanje investicija u projekte vjetroelektrana u Hrvatskoj
Britanski zakon o zloupotrebi kompjutora
Bogišićevo proučavanje obitelji i njenih običajnopravnih instituta
Bilješke uz Trpimirovu ispravu (CD I, 3-8)
Birokracija kao osobiti fenomen suvremenog društva
Bioetika i biomedicinsko pravo
Bibliografija radova o moru i pomorstvu u Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Bewertung der Rezeption des deutschen Gesellschaftsrechts in Kroatien
Brak na razmeđi heteroseksualne isključivosti i homoseksualne dopustivosti
Bibliografija "Zbornika radova Pravnog fakulteta u Splitu"
Bitna obilježja i ustavnopravna osnova opcijskog instrumenta europskog ugovornog prava
Basic aspects of public services in law of European Union
Bibliografija "Zbornika radova Pravnog fakulteta u Splitu" : 36 (1999) - 46 (2009)
Bankarske garancije na poziv : posljednje izmjene zakona o obaveznim odnosima i nova ujednačena pravila Međunarodne trgovačke komore URDG 758
Changing constitutional rules
Clinical legal history
Crkveni porez kao oblik financiranja djelatnosti vjerskih zajednica
Constitution-making in Poland
Climate change litigation and EU environmental liability directive
Contractual stability versus players mobility
Čudorednost sredstava i ciljeva u politici
Čitajući Gellnera u sučeljavanju s matricom tranzicijskih procesa na ovim prostorima
Davor Krapac: Kompjuterski kriminalitet (Pregled glavnih pitanja krivičnopravne zaštite društvenih vrijednosti u postupcima elektronske obrade podataka), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1992.
Dokumentarni akreditiv kao sredstvo zaštite interesa korisnika i nalogodavca
Davanje osiguranja u postupku osiguranja tražbina određivanjem privremene mjere na brodu
Dinamika višestranačja u Hrvatskoj
Das kroatische Arbeitgesetz
Društvena konstrukcija zbilje i dijalektika negativiteta
Diskrecijska ocjena u upravnom pravu nekih europskih država i Europske unije
Dubrovački Ordo super assecuratoribus iz 1568. godine
Dvije Hrvatske
Die neue Mehrwertsteuer in Kroatien
Die Vorzuege des marktorientierten Systems der Einkomments- und Gewinnbesteuerung in Kroatien
Die fehlgeschlagene grosse Steuerreform in Deutschland
Das Eroeffnungsverfahren und die Rechtsfolgen der Insolvenzeroeffnung im Deutschen Recht
Država i politika u Tome Akvinskog
Die GmbH als Rechtsform fuer Anwaltskanzleien
Dopušteni i nedopušteni dodatni odvjetnički nazivi koji se koriste u Njemačkoj
Die Rolle der Deutschen Stiftung fuer internationale Rechtliche Zusammenarbeit (IRZ-Stiftung) bei der Weiterbildung von Juristen in Mittel- und Osteuropa
Disciplinska odgovornost pomoraca
Dijete kao titular prava na slobodu savjesti, vjerskog ili drugog uvjerenja
Dobra vjera u ugovornom pravu
Dokazivanje u međunarodnom privatnom pravu
Dodatak jedinstvenim pravilima i običajima za dokumentarne akreditive za elektroničku prezentaciju eUCP
Dokumentarni akreditivi u elektroničkoj trgovini
Doprinos općih pravnih načela europskoj integraciji
Dostavljanje oglasnom pločom suda u parničnom postupku
Divisione Gaiana delle persone nel diritto medievale serbo
Die Hafendienste-Politik der Europaeischen Union
Drugi dom - stanje, poslanje, perspektive
Die Sklaverei wie statusrechtliche Kategorie im Lichte Ciceros Lehere des Ius naturale
Djelovanje Njemačke zaklade za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ) na području pravnog transfera
Diskriminacija u europskom radnom pravu
Dalmatinsko statutarno pravo i pitanje uskrate pravosuđa i prava
Dužnost pregleda robe prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (Bečka konvencija)
Doping i kaznenopravna odgovornost
Dometi sistematskog tumačenja u pravu.
Diferencijacija propisa i općih akata u budućoj praksi Ustavnog suda i Upravnog suda u povodu Zakona o upravnim sporovima (2010.)
Dokazivanje predatornih cijena u europskom pravu tržišnog natjecanja
Državne nagrade i trajne novčane naknade (“sportske mirovine”) za vrhunska sportska postignuća u Republici Hrvatskoj
Disciplinske kazne za državne službenike
Dileme u primjeni novog Zakona o upravnim sporovima
Die strafrechtliche Verantwortlichkeit der juristischen Personen im Lichte des neuen kroatischen Umweltstrafrechts
Dečja pornografija
Die Förderung erneuerbarer Energien durch die Mitgliedstaaten der EU aus der Sicht des europäischen Beihilfenrechts und der Grundfreiheiten
Dužno ponašanje učesnika u ispunjavanju obveza
Disciplinska odgovornost liječnika
Doktrina Schumacker suda pravde Evropske unije i praksa Ustavnog suda Crne Gore u oblasti zabrane diskriminacije : da li ih je moguće pomiriti?
Etnički nacionalizam, tolerancija i politika multikulturalnosti
European Court of Human Rights
Energie - developpement - environnement
Etničke zajednice u zemljama u tranziciji i europska sigurnost
European Monetary Union and its monetary and fiscal impacts on the Croatian economy
Energija i održivi razvitak
Evropska unija in kaznovalno (kazensko) pravo
Ekologija i pravo
Ekologizam kao sredstvo obnove društvene discipline u borbi za učešće u budućnosti
Elektronički potpis - preduvjet pravne sigurnosti sudionika elektroničke trgovine
EU ante portas i Ustav Republike Hrvatske
Einfuehrung in die Grundlagen des Rechtssystems und die Institutionen der EU
Europska unija i očuvanje ribljih bogatstava u Jadranu
Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (čl. 6) i upravni spor
Europski upravni prostor i europska načela javne uprave
Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava (članak 6) i Zakon o upravnim sporovima iz 2010.
Europeizacija službeničkog prava : usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskim standardima
Energetska perspektiva Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na zaštitu Jadranskog mora
Ekološka tužba kao instrument građanskopravne zaštite okoliša
Ekološki porezi
Energiegenossenschaften in Deutschland : Modell und Umsetzung
Ekonomska analiza prava u predmetu United Brands i kriterij njezine primjene u europskom pravu tržišnog natjecanja
Formalni i materijalni pojam abolicije
Formiranje legislature
Frustration because of war in conctracts of affreightment
Fiskalna politika i zaštita okoliša u Republici Hrvatskoj
Freedom, democracy and Mediterranean heritage
From the case law of the European Court of Justice to secondary legislation
Faktura
Funkcionalizam u novijoj sociologiji religije
Financijski leasing
Fenomenologija pranja novca i sustav mjera za oduzimanje protupravno stečene koristi
Financijske pretpostavke ekonomskog rasta u tranzicijskim ekonomijama
Financijska transparentnost potrošačkog zajma
Francuski primjer planskih ugovora između države i regije : razvoj i praktične pouke
Financijskopravni, tržišnopravni i normativni aspekti postupka izbora strateških investicijskih projekata
Fiat justitia, et pereat mundus? : O izvršavanju "teških" sudskih odluka u procesu vladavine (governance) ili o sudskoj produkciji i reprodukciji političkih konflikata
Finanzkraftbezogene Bußgelder und zivilrechtliche Mechanismen des Rechtsschutzes gegen Kartelle im Energiesektor
Gospodarenje prostorom Kaštelanskog zaljeva
Gambitne varijante gospodarske igre i strategija nacionalnog razvoja
Grupna kriminalističko-obavještajna djelatnost i analiza u suzbijanju tržišta kriminaliteta
Granice Republike Hrvatske na moru
Granice u Piranskom i Bokokotorskom zaljevu
Građanstvo Europske unije
Grenzueberschreitende Strukturierung zur Finanzierung von oeffentlichen Infrastrukturprojekten
Gospodarski subjekti (trgovci, poduzetnici) u postupku ovrhe
Gospodarski uzroci stečaja u Hrvatskoj
Genocide and command responsibility
Globalizacija i suverenitet nacionalne države
Grund- und Menschenrechtsschutz durch deutsches Bundesverfassungsgericht, kroatischen Verfassungsgerichtshof, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und Europäischen Gerichtshof
Granice ustavnog sudovanja iniciranog ustavnom tužbom
Gender equality, young women and culture in the context of the “masculinity/ femininity” as a dimension in Geert Hofstede’s model of "national culture"
Građanskopravna odgovornost u području zaštite okoliša
Hamburška pravila
Hrvatski ustav i europski uzori
Hrvatski porez na dodanu vrijednost
Hrvatska nakon predsjedničkih izbora
Hrvatski Zakon o sudskom registru
Hrvatsko ovršno pravo
Harmonisierung der direkten Steuern in der EU
Hermann U. Kantorowicz i contra-legem-Fabel
Hrvatska, od samostalnosti i neovisnosti do međunarodnog priznanja
Hrvatski pravni studiji
Hrvatsko izborno zakonodavstvo
Harmonizacija Evropskog potrošačkog prava- Zelena knjiga 2007. godine i Nacrt Zajedničkog referentnog okvira
Hrvatsko pravo javne nabave : usklađenost s pravom EU
Hoax
Informacijski sistem za upravljanje društvenim razvojem
Izvanugovorna odgovornost za nuklearne štete u pomorskom prijevozu
Internacionalni kazneni sud Ujedinjenih naroda iz 1993. i zločini u balkanskom ratu
Ideologija i ustav
Integralna distribucija i logistika u funkciji uspješnosti poslovanja
Inovativno društvo
Izostanak tuženika kao pretpostavka za donošenje presude zbog izostanka
Izbjeglištvo/prognaništvo kao rizični faktori primarne i sekundarne viktimizacije žene
Istraživanje i suzbijanje računalnog kriminaliteta u Hrvatskoj i u svijetu
Izborni sustav kao problem višekriterijalnog grupnog odlučivanja
Izborno ponašanje Splićana
Iz povijesti zaštite stabala i šuma (I)
Istraživanje informacijskog sustava za kriminalističku obradu kaznenih djela putem metode objekti - veze
Iskustvo u uvođenju notara u Hrvatskoj
Iz povijesti zaštite stabala i šuma
Izuzeće suca zbog relativnih razloga s osvrtom na praksu Općinskog suda u Splitu
Institut prigovora i njegovo značenje u sustavu odgovornosti u prijevozu stvari
International migrations as a political challenge to the united Europe
Interes osiguranja
Izvansudska prodaja broda i prodaja broda neposrednom pogodbom
Istočno pitanje i njegove refleksije na državno-pravne procese na Balkanu
Iuris sollemnitas u Dioklecijanovim konstitucijama
Inspekcijski nadzor stranih brodova u lukama Republike Hrvatske
Izvođenje dokaza saslušanjem svjedoka u disciplinskom postupku
Izazovi socijalne države u uvođenju osobnog bankrota : neka komparativna iskustva i potencijalni problemi
Imenovanje predsjednika sudova – i neka otvorena pitanja
Ivo Petrinović : u potrazi za kanonima klasičnih i modernih političkih doktrina
Izvršenje upravnosudskih odluka u Hrvatskom i usporednom pravu
John Locke, social welfare and the U.S. Constitution
Justinijanova zabrana komentiranja Digesta
Jamstvo (tzv. odgovornost) u preddruštvu s ograničenim jamstvom odn. odgovornošću prema hrvatskom i njemačkom pravu društava s ograničenim jamstvom odn. odgovornošću
Južna hrvatska granica kroz povijest i danas
Je li brod "opasna stvar" i osiguranje odgovornosti?
Javni bilježnici u Republici Hrvatskoj
Javno dobro (domaine public) u francuskoj teoriji upravnog prava
Jedan pogled na problem razlikovanja "starih" i "novih" manjina
Juristisches Denken und Falloesungskompetenz bewaehrte und neue Moeglichkeiten des Roemichen Recht
Javno i privatno pravo
Jednostrani akti država u pravu mora napose s obzirom na spor Slovenije i Hrvatske na Sjevernom Jadranu
Javno-privatno partnerstvo
Javno vlasništvo u pravnom sustavu Republike Hrvatske
Jugoslavija: unitarna država ili federacija povijesne težnje srpskoga i hrvatskog naroda : jedan od uzroka raspada Jugoslavije.
Je li bilo kakvih promjena glede temelja odgovornosti prijevoznika u međunarodnim konvencijama o prijevozu stvari morem?
Javne športske građevine kao predmet (objekt) građansko pravnog odnosa neka otvorena pitanje : neka otvorena pitanja
Javna uprava suvremene države u promijenjenim okolnostima
Juges nationaux et juges européens
Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Jednostrani raskid ugovora o radu između nogometaša i kluba bez opravdanog razloga
Jedno specifično ograničenje prava vlasništva (prenamjena površine, uklanjanje ili prenamjena javne športske građevine)
Koncesionirana javna služba u Francuskom upravnom pravu
Kolektivni ugovor o radu kao instrument uređivanja radnopravnih pitanja između poslodavca i posloprimca
Kodeks poslovanja "IHA - FUAAV" [Association internationale de l'hotellerie - Federation universelle des associations d'agences de voyages] 1991.
Kako čitati neke elemente evropske i sjevernoameričke tradicije u novom Ustavu Republike Hrvatske
Koncesije i pomorsko dobro
Kratak pregled povijesti morskih granica u Jadranskome moru
Kolektivni ugovori o radu u hrvatskom radnom pravu
Konstitucionalizam, identitet, različitost i legitimitet
Konstitucionalizam kao leitmotiv diskursa klasičnog i modernog ustavnog prava
Koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti u morskim lukama otvorenim za javni promet
Korist kao pretpostavka poslovodstva bez naloga
Konstitucionalizam u transformaciji
Kaznenopravne mjere oduzimanja dobiti kao odgovor na organizirani kriminal
Kako pokušati prevladati neujednačenost u međunarodnom prijevozu stvari morem
Ka etici advokatstva
Koncesijska naknada s posebnim osvrtom na komunalnu naknadu
Klauzule ugovora o radu pomoraca s obzirom na konvencije i preporuke Međunarodne organizacije rada
Konvencija o prijevozu opasnih stvari kopnom i unutarnjim vodama
Konvencija o očuvanju europskog divljeg života i prirodnih staništa
Konvencija MOR-a (ILO) broj 147 o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima (1976.)
Kritička interpretacija Weberova djela
Koncentracije banaka u Hrvatskoj
Kazališni redatelj i režija u smislu doktrine, legislative i prakse autorskog prava
Kvalifikacijski problem u međunarodnom privatnom pravu
Konstitucionalizam, europske organizacije i sustav zaštite prava čovjeka u Republici Hrvatskoj
Konvencija o kibernetičkom kriminalu i Kazneni zakon Republike Hrvatske
Koncesije na pomorskom dobru : novine u hrvatskom zakonodavstvu
Krivična odgovornost za nasilje i nedolično ponašanje na sportskim priredbama u Republici Srbiji
Kamo ide hrvatsko maloljetničko kazneno zakonodavstvo? : 1. dio
Kamo ide hrvatsko maloljetničko kazneno zakonodavstvo? : 2. dio
Kulture i organizacije : organizacijske kulture Geerta Hofstedea
Kaznena djela u Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima s osvrtom na mjere opreza prema Zakonu o kaznenom postupku
Kazneno djelo zlouporabe ovlasti/povjerenja u gospodarskom poslovanju (u športu) te uloga sudskih vještaka knjigovodstveno-financijske struke u tim kaznenim postupcima
Konstitucionalizam, historizam i postmodernizam
Koncept kvazisudbenog procesa u međunarodnom pravu
Kvaliteta odluka upravnih sudova
Kompleksnost utvrđivanja postojanja genocidne namjere
Karakter prijedloga iz članka 38. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
Konstitucionalizam i administrativna država : (O zahtjevima konstitucionalizma u razdoblju nadmoći egzekutive)
Kontrola uprave putem pučkog pravobranitelja
Kontrola nad sklapanjem upravnih ugovora
Kontrolni mehanizmi djelovanja upravnih sudova u Republici Hrvatskoj
Legal discourse and translation
Lastovski statut i njegova pravnopovijesna i civilizacijska vrijednost
Legal sources of Croatian law incompensation for personal injury or death of seamen
Lokalna samouprava u Italiji
Les concessions d'autoroutes en France et en Croatie
Les pouvoirs et les devoirs du juge administratif dans l'examen des requêtes
L'office du juge d'appel
Le recours de pleine juridiction
Les modalites et la portee du contrôle de l'administration par le juge administratif
Le contrôle des autorités locales par les tribunaux administratifs en France
Le Tour d'Europe : quelques mots quant à la conception de cette rubrique
La juridiction administrative vue de Strasbourg
Lučka politika u lukama unutarnjih voda – regulacija ili deregulacija?
Le droit des contrats et l' approche communautaire
La concurrence et l'accès à la commande publique
Les contrats et marches publics : aspects comparatifs et Europeens
Les procedes contraactuels entre partenaires publics : les contrats entre l'etat et les collectivites territoriales
Lisabonski ugovor i novi start europskog sportskog prava
Lex sportiva i fair-play
Le juge administratif face aux droits protégés droits pa la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
Le juge administratif face aux droits protégés par la constitution et le droit de l'Union européenne
La responsabilité de l'état encourue dans le cadre du droit de l'Union européenne
La responsabilité de l'état encourue dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme
Le procès équitable selon la cour européenne des droits de l'homme et dans la jurisprudence du Conseil d'état
La nouvelle procédure administrative et le nouveau contentieux administratif en Croatie : sur quelques implications des différences dans le traitement de l'objet du litige administratif au regard du contrôle de la légalité de l'action administrative
Le contrôle exercé par le juge administratif sur les autorités administratives indépendantes
Les garanties procédurales découlant des regles et des jurisprudences européennes dans l’ordre administratif
Le contrôle par le juge administratif de l’application des directives européennes
L’évolution du contrôle de la légalité des actes administratifs unilatéraux
Les défis énergétiques : aspects européens et réponses françaises
La motivation des décisions des juridictions administratives
L’indépendance des juges en France : le cas de la juridiction administrative
Le contrôle du juge d’appel en contentieux administratif
Les principes directeurs du procès administratif
L’autorité des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne
Le droit au juge et à un recours effectif selon la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Art. 13)
Le pouvoir d'appreciation dans l'action administrative et son controle par le juge administratif
L’exécution des jugements dans le contentieux de la légalité : étude de cas pratique
Les critères européens d’une justice administrative efficace
Le temps du juge, et le temps de l’administration et de la société
Le rôle de l’avocat dans le procès administratif : étude de cas en matière de contentieux de pleine juridiction
Les causes d’inexécution des décisions du juge administratif et leurs remèdes
L’ouverture de la Croatie aux influences francaises dans l’ordre juridique et institutionnel
Le contrôle de l’administration par une Autorité administrative indépendante : la Commission nationale de l’ Informatique et des libertés
Le recrutement et la formation des membres des juridictions administratives et leur contrôle : aspects procéduraux et organisationnels
La déontologie des juges administratifs et leurs garanties statutaires
Le contrôle de l'administration par les inspections ministérielles et interministérielles
Le contrôle de l’action de l’administration fiscale par le juge administratif : entre nécessité de l’impôt et garanties du contribuable
Le contrôle de la gestion locale par les chambres régionales et territoriales des comptes
Max-Planck-Institut fuer europaeische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main
Model(i) mijenjanja privredne strukture
Metodika jurističke slobode ili sloboda jurističke metodike u djelu Hermanna U. Kantorowicza
Mjere osiguranja na brodu u svjetlu odredaba Pomorskog zakonika Republike Hrvatske
Multinacionalne kompanije i zemlje u razvitku
Mit o podrijetlu u Statutu grada Splita
Municipalna demokracija i europska perspektiva
Marulićeva oporuka u svjetlu nasljednopravnih odredaba Splitskog statuta
Međunarodne otmice djece od strane roditelja
Marginalije na temu izgradnje evropskog zajedništva
Modeliranje upravljanja špedicijskim poslovanjem uz pomoć Delphi-metode
Može li vlasnik broda u gradnji ograničiti svoju odgovornost?
Monetarna unija i globalizacija
Morske granice između Republike Hrvatske i Republike Italije
Međunarodni sud za pravo mora
Metodologija istraživanja pojavnih oblika računalnog kriminaliteta
Mogućnosti tehnološke prevencije kompjutorskog kriminaliteta u svezi s elektroničkim novčanim transakcijama
Marshallova ideja "industrial districts" i njezin odraz u restrukturiranju gospodarstva modelom "poduzetničkih okruga"
Međunarodni sukobi i međunarodni sudovi
Međunarodno pravo i nacionalne manjine
Međunarodnopravni status bolničkih brodova
Međunarodnopravni subjektivitet Hrvatske u ustavnim tekstovima
Mario G. Losano: "Pravna kibernetika" - kibernetički strojevi i modeli u pravu [Split, Književni krug, 1990]
Manipulacija računalom s ciljem ostvarivanja vlastite koristi
Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja brodskim gorivom, 2001.
Mjenica u hrvatskom pravu od ženevskog zakona do zadužnice
Modeli krivnje pravnih osoba za kaznena djela
Mjere Europske unije u sprječavanju onečišćenja mora i naknadi štete za onečišćenje
Maritime law in the era of globalisation
Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti u slučaju štete od onečišćenja brodskim gorivom iz 2001.
Međunarodni odnosi i transnacionalni konstitucionalizam
Mjesto zakloništa kao novi element zaštite morskog okoliša
More pod vlašću Republike Hrvatske i odnosi sa susjednim državama
Moderierter rechtstransfer in Europa - neue entwicklungen am beispiel der Republik Kroatien
Meeresumweltschutzrecht - Fortschritt durch integrierten Meeresumweltschutz?
Međunarodni ugovori kao temelj ujednačavanja pomorskog prava – u povodu Zakona o izmjenama i dopunama pomorskog zakonika, 2008.
Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina, 2007.
Mlađi punoljetnici i dugotrajni zatvor : quo vadis hrvatsko maloljetničko kazneno zakonodavstvo?
Može li se govoriti o vojnom sportskom pravu kao dijelu sportskog prava?
Manipulacija rezultatima sportskih natjecanja : kaznenopravna odgovornost za kazneno djelo prijevare
Materijalna potkapitalizacija u francuskom pravu društava kapitala
Međunarodna organizacija kao korisnik strane vojne baze
Maloletničko pravosuđe u Evropi i maloletnici kao aktivni učesnici krivičnog postupka
Međuodnos Ustavnog suda Republike Hrvatske i sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj
Nasilje u nogometu danas
Neka zapažanja o pravnom studiju u SAD
Nepravni epigrafski spomenici - izvor za rimsko pravo
Notarijat u Dandolovoj Dalmaciji
Njujorška konvencija o priznanju i izvršenju inozemnih arbitražnih odluka iz 1958. godine
Neutralnost u pomorskom ratu
Nikola Visković: Jezik prava, Zagreb, "Naprijed", 1989.
Neka razmišljanja o starosti odredaba Poljičkog statuta
Neka razmatranja o rješenjima Zakona o industrijskom vlasništvu Republike Makedonije
Nadzorni odbor dioničkog društva
Nadzor države luke
Nove političke stranke u Hrvatskoj (1994.-1997.)
Nedostatno pariranje ili nejasne ili nedostatno trajne oznake na teretu kao izuzeti slučaj u pomorskom prijevozu stvari
Nastanak i razvoj ombudsmana
Neka pitanja postupka po predstavkama i pritužbama s osvrtom na praksu ministarstva unutarnjih poslova
Načelo javnosti u arbitražnom postupku
Neki aspekti razvoja studija prava u Hrvatskoj
Nagrada i naknada troškova hrvatskih odvjetnika
Neka zapažanja o pružanju pravne pomoći od strane nastavnika pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj
Nužni prolaz prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Neka novija polazišta o pravu na nagradu u Međunarodnoj konvenciji o spašavanju, 1989.
Neka krivičnoprocesna pitanja zaštite čovjekove okoline
Neka razmatranja o pismenima u parničnom postupku
Neki problemi upravljanja, održavanja i zaštite pomorskog dobra
Načela konstitucionalizma i izborna parlamentarna pravila
Novine u prijedlogu Obiteljskog zakona glede instituta posvojenja
Neka pitanja vezana uz primjenu Zakona o najmu stanova, s naglaskom na pravni položaj zaštićenog najmoprimca
Novine na području sudske zaštite žiga u hrvatskom pravu
Novine Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
Nacionalna sigurnost i derogativna klauzula o pravima čovjeka
Načelo nediskriminacije - jedno od temeljnih načela zaštite ljudskih prava i sloboda
Neki aspekti kontrole upravitelja srednjovjekovnih gradova, s osvrtom na splitsko statutarno pravo
Novo jugoslavensko zakonodavstvo o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina
Novo uređenje prerogative pomilovanja u hrvatskom pravnom sustavu
Nadzor i kontrola radnika u kontekstu prava na osobnost
Neka pravna pitanja zaštite prava pacijenata u Hrvatskoj
Novi zakon o obveznim odnosima i neka pitanja u svjetlu opće teorije prava
Neka pravna pitanja informiranog pristanka u hrvatskoj legislativi i praksi
Nepoštena klauzula u potrošačkim ugovorima
Nasljedno pravo Piranskog statuta u vidu recepcije
Naznake pravnog položaja žene u srednjovjekovnom Zadru
Novi Pomorski zakonik Republike Hrvatske i pitanje unifikacije pomorskog prava
Neke novosti na području usklađivanja hrvatskog pomorskog upravnog prava sa pravnom stečevinom Europske unije
Novi sustav odgovornosti u prijevozu stvari u unutarnjoj plovidbi u Hrvatskoj
Naučavanje i praxis o tzv. 'paralelizmu nadležnosti' Ustavnoga suda i Upravnoga suda u području zaštite 'ustavnih pravicâ' : neka kritička razmatranja
Neka rješenja novog uređenja upravnog spora u Hrvatskoj
Nagrada za rad i naknada troškova za stečajnog upravitelja
Neki aspekti prekršaja prema Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima
Neovisnost i nagrađivanje članova nadzornih odbora i neizvršnih direktora
Neki elementi pravnog položaja žene u Rapskom statutu iz 14. st.
Neki aspekti prava odvjetnika kao punomoćnika u parničnom postupku
Novine protokola iz 2010. godine HNS konvenciji iz 1996. godine i izgledi za stupanje na snagu
Neke specifičnosti oštećenog kao supsidijarnog tužioca (u kaznenom procesnom pravu Republike Srbije)
Novote u imenovanju sudaca
Naknada štete u upravnom sporu
Načela europskog ugovornog prava osiguranja : razvoj, status i perspektive
Novi pravni okvir koncesija u RH
Normativne mogućnosti sudbenog dijaloga kao karakteristike transnacionalnog konstitucionalizma
Novi zakon o pravu na pristup informacijama : geneza i otvorena pitanja
Nadležnost i ovlasti suda u postupku prisilne prodaje broda - de lege lata i rješenja de lege ferenda
Neka pitanja u svezi s pravnim ustrojem nogometnih klubova u SR Njemačkoj
Nadzor nad radom izvršnih i upravnih tijela jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj
Opće ograničenje odgovornosti brodara u Sjedinjenim Američkim Državama u usporedbi s rješenjima u međunarodnim konvencijama
O nekim općim krivičnopravnim pojmovima prema srednjovjekovnom Trogirskom statutu iz 1322.
O prvim nagovještajima učenja o podjeli vlasti u engleskoj političkoj misli do Johna Lockea
O nekim vrstama dokumentarnih akreditiva
O nekim terminološkim problemima uz Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima
Ogled o sindikatima u našim uvjetima
Osnove atenskoga krivičnoga postupka klasičnog doba
O (ne)ustavnosti političkog udruženja u Jugoslaviji
O premisama autentičnog europskog tumačenja odredaba o položaju i pravima nacionalnih zajednica u ustavnom sistemu Republike Hrvatske
O besplatnosti ugovora o nalogu u rimskom pravu
O normativnim granicama slobode štampe prema novim ustavnim i zakonskim odredbama Republike Hrvatske iz 1991. godine
Ogledi o karizmatskom vođi
Odgovornost broda spašavatelja za štete od onečišćenja mora sa spašavanog broda (tankera)
O nekim problemima projektiranja i izgradnje višenamjenskog riječnog kanala Dunav-Sava u Slavoniji i Baranji
Osobni statut privatnih osoba u međunarodnome privatnom pravu
Odgovornost vlasnika broda u Međunarodnoj konvenciji o odgovornosti i naknadi štete u svezi s prijevozom opasnih i štetnih tvari morem, 1996.
Odgovornost ugostitelja za stvari gosta i Zakon o obveznim odnosima (de lege ferenda)
O nekim aspektima lokalne samouprave u Europi
Odredbe o "stanju nužnosti" u Ustavu Republike Hrvatske iz 1990. godine
O nekim sredstvima osiguranja vjerovnika u angloameričkom pravu
O temeljnim načelima i pravima etničkih zajednica u suvremenim ustavnim sustavima
Ogled o siromaštvu
Odgovornost članova i uprave društva ograničene odgovornosti od faze osnutka do faze stečaja za obveze društva
Ovrha i osiguranje na dionici i udjelu ili poslovnom udjelu trgovačkog društva
Otkaz ugovora o radu poslodavca u hrvatskom Zakonu o radu
O problemu koneksiteta osiguranog potraživanja i retinirane stvari u francuskom i talijanskom pravu
Obveze stranaka ugovora o otvaranju dokumentarnog akreditiva
Osiguranje od transportnih opasnosti (rizika) i organizacije koje se time bave u Sloveniji
Odgovornost za štetu na zemlji koju prouzrokuje zrakoplov
Opravdanje
O nekim pravnim problemima sudara brodova i spašavanja na moru
Obilježja arbitražnog rješavanja sporova iz bankarskih garancija u međunarodnim poslovnim odnosima
O nekim problemima vezanim za potraživanje vjerovnika-retinenta po odredbama Zakona o obveznim odnosima
Oslobađenje od troškova postupka i besplatna pravna pomoć
Opći upravni postupak i porezno-pravna postupovna pravila
Odnosi odvjetništva i javnog bilježništva u Republici Hrvatskoj
O odgovornosti brodara za štetu nastalu zbog bolesti člana posade broda
Osnove problematike izučavanja krivičnog postupka u dalmatinskom statutarnom pravu
Oblici i pravna priroda milosti u dalmatinskom statutarnom pravu
O prijedlogu odredbi o uređenju epikontinentskog pojasa u Zakonu o morskim i podmorskim prostorijama Republike Hrvatske
Odgovornost pomorskog brodara u prijevozu stvari
O mirenju u međunarodnom pravu
Odgovornost proizvođača za štete od nedostataka na proizvodu u hrvatskom pravu i pravu Europske unije
O parlamentarizmu i demokraciji
O nepravičnim klauzulama općih uvjeta ugovora u pravu Europske Unije
O problemima elektroničke trgovine
Odnos uprave i drugih organa glede vođenja poslova dioničkog društva
Objave i obavijesti javnog dioničkog društva prema Zakonu o tržištu vrijednosnih papira i Zakonu o preuzimanju dioničkih društava
Osobitosti tvorbe pravnih pravila, propisnika prema stupnju u odlučivanju, prirodi pravnih pravila, stupnju uopćavanja, kao i osobitosti navođenjem, pozivanjem, skraćenicama
Optima fide? - how far could the use of lies in negotiations be tolerated?
Ostvarivanje i zaštita ljudskih prava u Bosni i Hercegovini kroz praksu prava Ombdusmena i Doma za ljudska prava
Ostvarivanje i zaštita ljudskih prava u Srbiji
O riziku kontaminacije brodskim vodenim balastom i pravnim aspektima zaštite Jadrana
O mjestu i značaju ustavnopravnog identiteta Republike Hrvatske u kontekstu pridruživanja Europskoj Uniji
Opća teorija prava i države u djelu Ive Krbeka
O položaju, ulozi i značaju nacionalnog parlamenta u EU konstitucionalizmu
O poljičkoj samoupravi
O prvom srpskom prevodu De legibus i De re publica
Osnovna obilježja kaznenog postupka u sustavu cognitio extra ordinem
O formiranju Agencije Europske unije za temeljna prava
Ostseepipeline "Nord stream" - ein meeresumweltrechtliches Problem?
Onečišćenje morskog okoliša balastnim vodama s posebnim osvrtom na Međunarodnu konvenciju o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine
o značaju prava na informaciju u upravljanju okolišem i zaštiti ljudskih prava
O pravnoj zaštiti fiducije u rimskom civilnom pravu
O engleskom "nerazumijevanju" francuskog upravnog prava i Conseil d'Etata
Odgovornost prijevoznika za nuklearnu štetu s posebnim osvrtom na Konvenciju o dopunskoj naknadi za nuklearnu štetu
Ocjenjivanje rada sudaca u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, SR Njemačkoj i Švicarskoj s posebnim osvrtom na okvirna mjerila za rad sudaca (2007.) i metodologiju izrade ocjene sudaca (2007.)
Odgovornost za nepoštivanje koncesijskog ugovora koji se odnosi na korištenje javnih dobara
Određivanje granica pomorskog dobra u hrvatskom pravu
Osiguranje ratnih rizika
Organizovani kriminal u Srbiji
Oružane snage EU u sigurnosnim okolnostima postmoderne ere
O naknadi pretprocesnih troškova u parničnom postupku
Osvrt na neke novosti kod odgovornosti za štetu kod povrede znakova razlikovanja u hrvatskom pravu
O hrvatskom 'Kopernikanskom obratu' u uredjivanju koncesioniranja glasom Zakona od god. 2008.
Ograničenje odgovornosti lučkog slagača s posebnim osvrtom na Roterdamska pravila
Osiguranje profesionalne odgovornosti menadžera u sportu s posebnim osvrtom na posrednike u transferima nogometnih igrača
Obveznost i izvršenje odluka donesenih u upravnom sporu
Osnov odgovornosti za štetu koju pretrpi sportista na sportskom takmičenju
Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije
O predstavkama i pritužbama Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske
Ovršna prodaja broda de lege ferenda
Općenito o pravu glasanja i o biračkom pravu iseljeništva
Odgovornost za povredu službene odnosno radne dužnosti službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj samoupravi u Republici Hrvatskoj
Odmeravanje kazne zabrane učešća sportiste na takmičenjima zbog upotrebe dopinga : pravni značaj slučaja Marina Čilića
Odgovornost za štetu kod dva slučaja ugovornog nogometnog sportskog prava
Oporezivanje energenata
Obaveza plaćanja naknade za treniranje igrača
Položaj i prava žrtve krivičnoga djela prema Korčulanskome statutu
Privatnopravni položaj oslobođenika u Saloni
Prestanak radnog odnosa na inicijativu poslodavca prema Konvenciji broj 158 Međunarodne organizacije rada
Primjena međunarodnog pomorskog kodeksa za prijevoz opasnih stvari u nekim pomorskim državama
Privatizacija plovnih objekata
Probleme der Richterlichen unabhaengigkeit in Kroatien
Pravna zaštita kućnih životinja (ljubimaca)
Prema novoj grani prava - "informacijskom pravu"
Prinudno izvršenje ugovora o zamjeni stana
Početni oblici organiziranja lokalnih organa uprave u Jugoslaviji
Prikaz nekih odredbi međunarodnih ugovora o zaštiti i očuvanju morskog okoliša s posebnim osvrtom na Zakon o obalnom moru i epikontinentalnom pojasu (1987)
Povijesni korijeni ustanove pomilovanja do početka XIX. stoljeća
Pojam, ideja i realnost pravne države u Njemačkoj za vrijeme 19. i 20. stoljeća
Principles of building up a state founded on the rule of law
Pregovori
Pravna država i vladavina prava u Cesara Beccarije
Pravna zaštita životinja u Hrvatskoj
Pružanje pravne pomoći od profesora i docenata pravnih predmeta na sveučilištima u Republici Hrvatskoj prema odredbama Zakona o odvjetništvu Republike Hrvatske
Postupak upisa brodova u novom pomorskom zakonodavstvu Republike Hrvatske
Psihologijski aspekt sudskih postupaka
Prolegomena za temu: pravo rimske antike na tlu Hrvatske
Pojam otoka u međunarodnom pravu s posebnim osvrtom na Palagružu i razgraničenje morskih i podmorskih prostora Republike Hrvatske
Pravo prvenstva s posebnim osvrtom na pravo sajamskog prvenstva
Pripadnost arbitražne odluke u poredbenom pravu
Poduzeće u tranziciji i revizija
Prijeporni čimbenici "tajnosti" posvojenja
Pravna priroda i osobine mjenice
Problematika javnog duga u Republici Hrvatskoj
Pravna priroda ugovora o organiziranju putovanja
Pravna sigurnost u svezi s jednom odredbom Zakona o zemljišnim knjigama
Primjena odredaba o otkazu zaposlenicima u njemačkoj praksi
Pakiranje robe u logističkom sustavu i problemi s ambalažnim otpadom
Prilozi o Prevlaci
Pravna osnova kondikcijskih tužbenih zahtjeva
Problem evidencije i obilježavanja pojasa pomorskog dobra
Pojam slobode i jedinstva u Hegelovoj ontološkoj poziciji prava
Pravna načela o razgraničenjima morskih prostora
Posrednički ugovor o putovanju
Pomorska knjižica i odobrenje za ukrcavanje
Prikaz pojedinih odredbi o gospodarskom pojasu u nacionalnim propisima
Pravni režim hrvatskih pomorskih luka otvorenih za javni promet s posebnim osvrtom na pravni status objekata lučke podgradnje i nadgradnje
Pravilnik o rješavanju sporova s međunarodnim elementom pred stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu
Pravna priroda jedinstvenog suparničarstva
Parlamentarno pravo kao sredstvo političke taktike
Prelazak vlasništva, rizika i troškova u međunarodnoj prodaji
Progon stranih brodova u zakonodavstvu Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na praksu od 1992. do 1998.
Postupak dodjele koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru
Prilog promišljanju restrukturiranja gospodarstva odozdo
Prethodni postupak i pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka
Počinitelji i žrtve
Parnična sposobnost i pravosudna učinkovitost
Postupak u zdravstvenom osiguranju
Pravne osobe koje imaju javne ovlasti
Pravni status tzv. slobodnih kraljevskih gradova u Hrvatskoj
Pravna priroda koncesije
Prilog dezideologizaciji pravne povijesti
Pravni položaj i zaštita ranjenika, bolesnika i brodolomaca u međunarodnom pomorskom ratnom pravu
Pomorsko dobro
Posebnosti pravne prirode Europske unije
Policijska i pravosudna suradnja u Europskoj Uniji od Maastrichta do danas
Pobojnost pravne radnje stečajnog dužnika
Prijeboj (kompenzacija) u stečajnom postupku
Pravni status nasipa na pomorskom dobru prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama
Pravo zadržanja u hrvatskom pravu de lege ferenda
Pravednost oporezivanja poreza na dohodak u RH
Preddelinkventno i delinkventno ponašanje mladih žitelja grada s obzirom na njihovu životnu dob
Problem privatnog vlasništva na zemljištu unutar lučkog područja luka unutarnjih voda
Preconditions for successful E-justice software development projects
Promjena polaznih crta Republike Hrvatske
Pomorske odredbe splitskog statuta u usporedbi s istim odredbama zadarskog, dubrovačkog i venecijanskog statuta
Prava izgubljena u tranziciji
Posebnosti ugovora o izvozu inžinjering djelatnosti
Pravni status (ljudske) krvi u (hrvatskom) građanskom pravu
Postupak donošenja i oživotvorenja konvencija iz pomorske sigurnosti Međunarodne pomorske organizacije
Ponuda po Zakonu o obveznim odnosima i Konvenciji UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe
Problem dječjeg rada u međunarodnim okvirima
Porez na dodanu vrijednost u poreznom sustavu Bosne i Hercegovine
Pojam načela pravičnog postupka pred kaznenim sudom
Poligrafsko testiranje u Hrvatskom kaznenom i policijskom zakonodavstvu
Perspektive znanstvenog istraživanja pravnopovijesnih tema
Pojam prava u klasičnoj rimskoj doktrini - samo istorija ili izazov
Pravnopovijesni hrvatsko-mađarski odnosti od dualizma do propasti Monarhije, s posebnim osvrtom po pitanjima obrazovanja
Provedba standarda Ujedinjenih naroda za maloljetničko pravosuđe u hrvatskom maloljetničkom kaznenom zakonodavstvu
Pravni položaj lučke kapetanije u pomorskoupravnom pravu Republike Hrvatske
Pomorske havarije u dalmatinskom statutarnom pravu
Prvih deset godina njemačko-hrvatskih pravničkih simpozija u Splitu
Postupak prethodnog odlučivanja - posebna vrsta pravnog transfera?
Program kaznenopravne prakse na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu
Pristup obradi slučajeva u okviru studija prava u Njemačkoj
Pojedinci kao novi adresati ustavnih prava
Principi europskog ugovornog prava s osvrtom na ugovornu odgovornost za neimovinsku štetu prema novom ZOO-u
Pravci reforme institucionalnog ustroja upravnog sudstva u Republici Hrvatskoj
Primjena pravnih fikcija u institutu zaštite građana od šutnje uprave
Pravna zaštita u postupku dodjele javnih ugovora - harmonizacija hrvatskog prava s acquis communautaire
Problematiziranje "javno-privatnoga ortaštva" u suvislosti uređivanja "javne nabave" i "koncesioniranja"
Pravni aspekti i političke posljedice Rimskih ugovora od 18. svibnja 1941. godine
Položaj maloletnika u novom krivičnom pravu Republike Srbije
Pravna zaštita od nuklearnog oružja s naglaskom na zaštitu morskog okoliša
Problématique du droit des propriétés publiques en France
Problematika vlasništva objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Republici Hrvatskoj
Pravo izvlaštenja nekretnina u Hrvatskoj : opći režim i posebni postupci
Pregled razvoja autorskog prava u Republici Hrvatskoj s naglaskom na promjene uvjetovane usklađivanjem s pravnom stečevinom EU
Prikrivene istražne radnje u borbi protiv organiziranog kriminaliteta : primjer Bosne i Hercegovine
Primjena i evolucija upravnog spora pune jurisdikcije
Pravni lijekovi u upravnosudskom postupku
Pravo na pristup pravosuđu u pitanjima okoliša
Pravni ustroj nogometnih klubova u Republici Hrvatskoj
Pretvorba prava vlasništva nad športskim građevinama temeljem Zakona o športu i upis tako izvanknjižno stečenog prava vlasništva u zemljišne knjige : neke dvojbe proizišle iz sudske prakse
Pravni status morskih luka i lučka politika u Republici Hrvatskoj
Pravni režim kod prometnih nezgoda sa elementom inozemnosti
Procedura i praksa restrukturiranja u stečaju u Republici Hrvatskoj
Pomorskopravne odredbe Paškog statuta iz 1433.
Percepcija korupcije i borba protiv korupcije u Republici Hrvatskoj
Prijevara kao kazneno djelo protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja
Procédés contractuels entre partenaires publics et privés dans le domaine de l'eau
Pravna narav Ugovora o koncesiji
Piratstvo : suvremena prijetnja sigurnosti plovidbe i događaj koji utječe na odgovornost pomorskog prijevoznika u prijevozu stvari
Pravo na javno okupljanje u hrvatskom i komparativnom pravu
Pregledni rad Sustavi općeg ograničenja odgovornosti u pomorskom pravu : potreba unifikacije pomorskog prava
Pravnopovijesne i međunarodnopravne odrednice (dez)integracijskih procesa država sljednica SFRJ
Pravo ugovornih strana na odgodu ispunjenja obveze i pravo prodavatelja na zaustavljanje robe u prijevozu prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe
Pretraga doma u europskim kaznenim postupcima
Puni tekst Prilog suvremenom tumačenju pojma "bezobzirno znajući da će šteta vjerojatno nastati"- u povodu slučaja u sudskoj praksi
Pošteno suđenje kao temelj sudačke etike
Parlamentarni imunitet : teorija, pravna regulativa i praksa u suvremenim demokratskim državama
Pravo na privatnost i pravo na pristup informacijama u suvremenom informacijskom društvu
Postoji li u Republici Hrvatskoj (kvalitetno) sportsko pravo
Pravna osnova i ciljevi direktive 2011/7/EU o suzbijanju zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima
Posebnosti upravnih ugovora i njihove sudske kontrole u hrvatskom pravu
Pravni položaj žene prema Lastovskom statutu iz 1310. g.
Preventivna samoobrana i međunarodno pravo
Pojam kulturne baštine : međunarodnopravni pogled
Postupanje policijskih službenika prema osobama s duševnim smetnjama
Postupak upisa u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima
Pravo na izvršenje upravnosudskih odluka kao jamstvo poštenog suđenja
Pokret Pravo i literatura i cilj narativne jurisprudencije : (Znači li John Grisham nešto pokretu Pravo i literatura?)
Pravni aspekt prijevara u kasko osiguranju jahti – plovila za sport i razonodu
Pravni položaj neubrojivih počinitelja protupravnih djela u Republici Hrvatskoj
Povreda sportskih pravila i odgovornost sportista za štetu
Pravo na publicitet u sportu
Pravna zaštita maloljetnih sportaša u kontekstu prava EU
Pravo na dobru javnu upravu : u kontekstu europskih integracija
Prava i obveze upravnih sudova : sporna pitanja u praksi
Quo vadis hrvatsko športsko pravo (posebno na primjeru nacionalnog športskog saveza u stečaju i pretvorbe športskih objekata)
Quelques réflexions sur les problématiques actuelles du contrôle des administrations
Renvoi u hrvatskom međunarodnom privatnom pravu
Risarus u Sumpetarskom kartularu
Reforma kazne zatvora i njezine alternative u svjetlu europskih standarda i tendencija
Radnopravna pitanja s aspekta unutarnjega i međunarodnog prava
Razvoj i implementacija informacijskih znanosti u pomorskoj brodogradnji Republike Hrvatske
Racionalizacija procesa reprodukcije kao preduvjet optimalizacije poslovanja poduzeća
Rechtsanwalt und Fachanwalt fuer Arneitsrecht
Razvoj ljudskih prava i način njihove zaštite u ustavima europskih država
Rechnungslegung in Kroatien
Reorganisation in der Insolvenz Restrukturierung nach der InsO
Rechtskundige in einem auslaendischen Recht nach Art. 1 u 1 S. 2 Nr. 6 Rechtsberatungsgesetz (RBerG) und auslaendische Rechtsanwaelte in Deutschland Gemaess u 206 F. Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)
Razvoj i krah jugoslavenske federacije
Radnopravna materijalna odgovornost pomoraca
Reafirmacija prava vlasništva (na nekretninama) u hrvatskom pravu, posebno u svezi denacionalizacije, pretvorbe i privatizacije
Različiti oblici diskriminacije u radu i zapošljavanju
Računalni kriminalitet
Razumijevanje Dejtonskog ustava 10 godina kasnije
Razvoj brodskih tura u razvojnoj strategiji hrvatskog turizma
Radnopravna materijalna odgovornost pomoraca
Rokovi za podizanje tužbe za pobijanje pravnih radnji u stečajnom postupku
Rechtsmutation zu Genese und Evolution des Rechts im transnationalen Raum
Regrutiranje i obrazovanje kadrova za Državni savjet i za državnu upravu u Francuskoj
Rad i utjecaj francuskog Državnog savjeta
Razlozi zbog kojih se upravni akt može pobijati u upravnom sporu
Razdioba prava i obveza država u slučaju onečišćenja morskog okološa s brodova, u skladu s odredbama Konvencije UN o pravu mora
Rad na daljinu prema međunarodnom, europskom i hrvatskom radnom zakonodavstvu
Repatrijacija pomoraca prema odredbama zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika iz 2011. god.
Razgraničenje nadležnosti za ocjenu ustavnosti i zakonitosti općih akata lokalne samouprave
Režim općih akata nakon donošenja zakona o upravnim sporovima (2010.)
Role of regulatory bodies on energetic markets of European union
Razlozi neizvršenja odluka upravnog suca i sredstva pravne zaštite u slučaju neizvršenja
Rješavanje sporova iz područja poreznog prava na upravnim sudovima i njihov doprinos pravnoj sigurnosti
Regulatorna tijela na energetskom tržištu plina i električne energije
Subrogacija osiguratelja
Staratelj nad začetkom (nasciturusom)
Socijaldemokracija i demokratski socijalizam
Sud izvršenja krivičnih sankcija
Specifičnosti udaljenja s rada (suspenzije) pomoraca de lege lata i de lege ferenda
Sloboda izražavanja, mediji i poštovanje ličnosti
Spašavanje ljudskih života na moru i pravo na nagradu
Some views on the Croatian maritime code
Somalia operations
Sve zanimljivosti australskoga pravnog pristupa problemu aktivne adoptivne sposobnosti
Splitski brodari kao značajni poduzetnici u prijevozu stvari i problematika međunarodne regulative
Split nakon 1700 godina
Sklapanje trgovačkih ugovora po Zakonu o obveznim odnosima
Stanje i perspektive razvoja upravne znanosti u Republici Hrvatskoj
Samoubojstva na području Splitsko-dalmatinske županije
Some problems of the development of commercial banking in countries in transition
Securities on vessels under construction in Croatian shipyards
Subjektivna obilježja procjene uspješnosti odgojne mjere pojačane brige i nadzora
Struktura obitelji maloljetnih počinitelja nasilničkih kaznenih djela
Sporazum o suradnji na području patenata - PCT
Strategy and policy towards FDI in the Republic of Croatia
Stanje i perspektive turističkog razvoja na Mediteranu u odnosu na okolinu
Spolno iskorištavanje djece kao oblik zlorabe roditeljskih dužnosti i prava i kao kazneno djelo
Suvremeni izborni sustavi i izbori u svjetlu demokratskog razvoja
Stvarna nadležnost suda iz članka 161. stavka 4. Pomorskog zakonika te o pojmovima pomorac i član posade broda
Steuern als Standortfaktor
Subjektivna koncepcija posjeda i stjecanje prava zadržanja
Suparničarstvo kao procesno pravni fenomen
Susjedovni odnosi u statutima srednjovjekovnih dalmatinskih gradova
Smisao pisanog ustava
Suvremeno značenje H. Kantorowicza i slobodnopravnoga pokreta za jugoslavensku pravnu znanost
Simulacijsko modeliranje dinamike ponašanja provalnih krađa u automobile
Spašavanje i zaštita morskog okoliša
Sudar brodova u novom Pomorskom zakoniku Republike Hrvatske iz 2004. godine
Služba posredovanja rada
Sudska kontrola egzekutive u stanju nužde u SAD
Sistemske i kulturne razlike
Slaven Ravlić: Eponimi u znanosti i politici. Jesenski i Turk i Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 2007.
Sigurnosno-obrambena politika EU
Spolnost i pravo 1971.
Sudac i ustavna demokracija : dr. sc. Jadranko Crnić kao čuvar Ustava
Sustavi osiguranja od odštetne odgovornosti u zdravstvenoj djelatnosti
Stečena prava na pomorskom dobru
Segregacijom do integracije? : mogućnosti integriranog obrazovanja Roma
Suvremeni konstitucionalizam i "nova" dioba vlasti
Stambeni odnosi u svjetlu reintegracije hrvatskog pravnog poretka u kontinentalnoeuropski pravni krug
SΤΑDΙΟΝ i ustavno pravo : treba li sport i sportska prava shvaćati ozbiljno?
Sportsko privredno društvo
Sports image rights – a comparative overview
Sportsko osiguranje
Sportske luke u zakonodavstvu Republike Hrvatske
Stečajni plan kao treći model za športske klubove
Somalsko piratstvo : od vojnopomorskih operacija do naoružavanja brodova
Strah od kriminala među studentima Pravnog fakulteta u Splitu
Stečajno zakonodavstvo u tranziciji : komparativni osvrt, hrvatski izazovi i potencijalna rješenja
Sport i osiguranje
Socijalni dijalog u profesionalnom sportu : nogomet kao model za druge kolektivne profesionalne sportove
Stjecanje međunarodnopravne osobnosti Republike Hrvatske 25. lipnja 1991
Sporna pitanja bračne stečevine s osvrtom na bankovne ugovore bračnih drugova
Svjedok pod imunitetom (svjedok pokajnik) u krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine
Specifičnosti pravnog režima na području morskih luka
Sastav suda u upravnom sporu : s posebnim osvrtom na odlučivanje suca pojedinca
Schemes of executive remuneration and its regulation at the level of recommendations
Suradnja između nacionalnih upravnih sudova, Suda Europske unije i Europskog suda za zaštitu ljudskih prava u izvršavanju upravnosudskih odluka nakon Lisabonskog ugovora
Stanje i perspektive energetskog zakonodavstva Republike Hrvatske
Sudska regulacija pravnih odnosa na području sportskog prava – de lege ferenda
Športski ugovori maloljetnika, posebno s aspekta mjerodavnog prava
Šengenski režim upravljanja vanjskim granicama EU
Športsko arbitražno sudište HOO : organizacijske i postupovne odredbe
The multimodal transport of goods
Turizam i kriminalitet
Talijanska Stranka demokratske ljevice u novoj političkoj strategiji
Tovalop i cristal, dodatna vrela sredstava za naknadu štete od onečišćenja naftom
Tocqueville
Trendi pri nastajanju poslovnih običajev
Tržišni aspekti boniteta poduzeća
Tužbe zbog povrede i osporavanja prava iz područja industrijskog vlasništva
Trgovački običaji i Zakon o obveznim odnosima
The problem of legality and the limits of a sub poena duces tecum decision in the Blaškić case
Troškovi u arbitražnom postupku
The ongoing liberalisation of the Slovenian insurance market
Tjelesno (fizičko) i duševno (psihičko) nasilje nad djetetom kao neki od načina kršenja elementarnih prava djeteta
Teretni list i njegovo pravno značenje u prijevozu stvari
The public and private sector's role in furthering tourism development
The bill of lading or the sea waybill?
The legal status of the maritime domain in the Republic of Croatia with particular reference to the seaports open to public traffic
Troškovi parničnog postupka s posebnim osvrtom na nagrade i naknade troškova za rad odvjetnika u Republici Hrvatskoj
Troškovi civilnoga postupka u Njemačkoj
Transnacionalni konstitucionalizam i Ustav Republike Hrvatske
Trgovinska razmjena i ulagačka djelatnost između Slovenije i Splitsko-dalmatinske županije
Tko su "laboratori" u Dalmaciji u XIII. i XIV. stoljeću
Temelj odgovornosti prijevoznika u konvencijama o prijevozu stvari morem
Temeljni instituti međunarodnoga kaznenog procesnog prava
The protection of fundamental rights in a digital age in Poland
The work of the Office of the High Representative in Bosnia and Herzegovina with a focus on the reunification of the city of Mostar
Trajne vrednosti rimskog prava
Teorija prava u časopisu "Mjesečnik" (1875.-1945.)
The conctractual position of directors in commercial companies in Slovene law
Temeljni zakoni Francuskog kraljevstva : (lois fondamentales)
Trgovačko društvo kao organizator i voditelj športskog natjecanja – međunarodnog teniskog turnira
Turkey entering the European Union through the Balkan doors : in the style of a great power!?
The specificity of sport : sporting exceptions in EU law
Trgovačka društva u energetskom pravu Republike Hrvatske
The interpretation of the European Convention on Human Rights
Transfer fudbalera
Uniformno pravo za ugovor o organiziranju putovanja u Evropskoj zajednici
Ustupanje krivičnog progona stranoj državi
Upravni aspekt pravnog statusa stranaca u Republici Hrvatskoj
Ugovor o financijskom leasingu u pravu Sjedinjenih Američkih Država
Ugovori o drugim plovidbenim poslovima
Upravni ugovori
Ugovor o gradnji broda u novom hrvatskom Pomorskom zakoniku
Utjecanje na legislaturu
Upravna nezavisnost u sudbenoj vlasti
Usporedba Vinodolskog zakona i dalmatinskih statuta
Ugovor o uslugama kampiranja
Ugovor o zakupu broda po Dubrovačkom statutu iz godine 1272.
Uvjeti za zaštitu i postupak zaštite uzorka u pravu Republike Hrvatske
Utjecaj problema alkoholizma oca i poremećenih odnosa u obitelji na tijek školovanja maloljetnih delinkvenata u Županiji splitsko-dalmatinskoj
Umjetnički razvoj Splita od 7. do 20. stoljeća
Ugovor o uslugama prehrane i točenja pića
Upravnopravni aspekti režima pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj
Ugovor o organiziranju putovanja i Zakon o obveznim odnosima - de lega ferenda
Ugovor o smještaju u turističkim apartmanima
Ugovor o koleganciji prema odredbama srednjovjekovnih dalmatinskih statuta
Uz pitanje lateralnih granica Republike Hrvatske na moru
Ustroj dioničkog društva i odnos organa
Učinci zaštitne kamate pri oporezivanju porezom na dobit u Republici Hrvatskoj
Uloga pravnih fakulteta u izobrazbi odvjetnika
Usporedba pravničke izobrazbe u Njemačkoj i Francuskoj
Ugovor o alotmanu i pravna zaštita gosta
Ugrožavanje čovjekove okoline i čovjekovo pravo
Utvrđivanje i zaštita prava na plaćeni godišnji odmor u aktima Međunarodne organizacije rada
Uprava u Dalmaciji za vrijeme vladavine Francuza (1806.-1813)
Ugovor o obavljanju platnog prometa
Ugovor o prijevozu putnika i njihove prtljage
Ugovor o radu na određeno vrijeme
Ustav za Europu (2004.) i značaj konstitucionalizacije ljudskih prava
Ugovori o iskorištavanju pomorskih brodova
Uporaba vatrenog oružja kao sredstva prisile u Republici Hrvatskoj sa komparativnim osvrtom
Ustrojstvo sudova i pravnička djelatnost u Osijeku od 1850 . do 1945. godine
Upravljanje ljudskim potencijalima u tijelima državne uprave pomoću ekspertnih sustava
Utjecaj njemačkog prava na stvaranje hrvatskog prava društava
Ustavni temelji i problemi zaštite okoliša u hrvatskom i europskom pravu
Uloga Europske unije u zaštiti i očuvanju Sredozemnog mora s osvrtom na neke pravne i strateške dokumente
Ugovor o najmu jahte i brodice
Uloga i doprinos francuskog Državnog savjeta u legislativi
Upravni spor u praksi Upravnog suda Republike Hrvatske
Uredba Rim II
Uredba Rim II
Ustavna demokracija i sudska uzurpacija ustava
Uvjetni odustanak od kaznenog progona
Ustavne promjene i dileme konstitucionalizma
Upravni spor i upravno sudovanje u savremenoj Srbiji : neki reformski problemi i pravci noveliranja
Upravni ugovori i upravno sudovanje
Usmena rasprava u upravnosudskom postupku
Upravnoračunski spor
Ustrojstvo javnih službi u europskom pravnom poretku
Ustavni sud Republike Hrvatske o pravima na pomorskom dobru
Upravna zaštita sudionika u postupku javne nabave u hrvatskom pravut
Ugovor o osiguranju od odgovornosti organizatora športskog natjecanja
Ustav Republike Hrvatske i najviše vrednote ustavnog poretka
Učinci primjene razmjernog izbornog sustava u Republici Hrvatskoj
Uniformno tumačenje i primjena prava te jedinstvenost sudske prakse u upravnom sudovanju
Ugovor o osiguranju (troškova) pravne zaštite u djelatnosti sporta
Utaja poreza i drugih davanja u sportu
Ugovori između profesionalnih nogometaša i klubova : ugovori radnog ili građanskog prava?
Ustavnopravno načelo jednakosti i pravno uređenje istospolnih zajednica
Uloga državnog odvjetnika u parničnom postupku
Upravnosudski nadzor nad nezavisnim regulatornim agencijama : aktualnosti u postupcima
Učinak europskih pravnih pravila na pravno normiranje upravnog postupka u Hrvatskoj
Utjecaj prakse (presuda) Europskog suda za zaštitu ljudskih prava na upravno sudovanje u Republici Hrvatskoj
Ustavnosudski aktivizam i europski pravni standardi
Uloga i nadležnost prizivnog suca u upravnom sporu
Upravni spor protiv postupanja
Uređenje međa
Utvrđivanje državljanstva u Hrvatskoj i Slavoniji 1849.-1880.
Utjecaj Europske konvencije o ljudskim pravima na privatno pravo država ugovornica
Ugovor o zajedničkom pothvatu (joint venture) u naftnom sektoru
Ususret Direktivi za naknadu štete zbog povrede tržišnog natjecanja
Učinak vođenja upravnog spora na izvršnost upravnih odluka : privremene mjere i odgodni učinak tužbe
Upravni spor od podnošenja tužbe do izvršenja : sporna pitanja u praksi
Ustavni sud Republike Hrvatske kao institucionalni zaštitnik ljudskih prava i temeljnih sloboda
U susret Direktivi za naknadu štete zbog povrede tržišnog natjecanja
Ugovor s savjetovanju između člana nadzornog odbora i dioničkog društva čije poslovanje nadzire
Ugovor o najmu stana : stanje i perspektive nekih aspekata zakonskog uređenja
Uloga Odbora regija u kohezijskoj politici Europske unije
Uzroci heterogenosti besposjedovnih osiguranja tražbina na pokretninama i pravima
Upravnosudska kontrola u poreznim stvarima
Voyage charters
Višestranačje i demokratski razvoj Hrvatske
Vrijednost komparativnog ustavnog prava
Vječni mir
Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen fuer die Besteuerungspraxis in Deutschland
Verfassungsrechtliche vorbedingungen eines EU-beitritts vor dem hintergrund der erfahrungen der unlaengst beigetretenen acht Osteuropaeischen Neumitglieder
Vjeran Katunarić: Lica kulture, Antibarbarus, Zagreb, 2007.
Vrednovanje javnih dobara : o protutočjima i proturječjima hrvatskoga pojma "dobara od interesa za Republiku Hrvatsku"
Vrednovanje javnih dobara - koncesije na "kulturnim dobrima"kao "dobrima od interesa za Republiku Hrvatsku" s posebnim naglaskom na posebnostima tih koncesija
Vrhovni sud u Republici Hrvatskoj, SR Njemačkoj, Republici Sloveniji i Austriji
Vremenski okviri odlučivanja u hrvatskom upravnom sporu
Vrijeme i mjesto dostave u parničnom postupku
Viskovićeva teorija tumačenja u pravu
Vom Verbraucher zum Energieproduzenten Finanzierung dezentraler Energieproduktion unter Beteiligung von Bürgern als Konsumenten mittels sog. Consumer Stock Ownership Plans (CSOPs)
Vladavina prava i uloga Ustavnog suda Republike Hrvatske u izvršavanju upravnih i upravnosudskih odluka
Zakon za zaštitu životinja Njemačke (1986)
Znanje i analitičke vještine
Zakonska i sudska kontrola ugovaranja klauzula o isključenju i ograničenju odgovornosti u formularnim ugovorima s posebnim osvrtom na zaštitu potrošača
Zlatan Stipković: Protupravnost kao pretpostavka odgovornosti za štetu, Pravni fakultet u Zagrebu, 1991.
Značenje novih UNCTsAD/ICC pravila za isprave o multimodalnom prijevozu
Založna prava na brodu
Zastupnik prava građana u Poljskoj (Poljski ombudsman)
Značenje reforme financijskog sustava u zemljama u tranziciji
Zamrznuto nadahnuće
Za dužnu mjeru trezvenosti
Zur Geschichte der Vergesellschaftung der Justiz
Zračni promet kao važan element makro-logističkog sustava
Zahtjevi konstitucionalizma, pitanje interpretacije i Ustavni sud Republike Hrvatske
Zaštita prava zaposlenika kod otkaza ugovora o radu
Zaštita morskog okoliša od onečišćenja u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske
Značaj konstitucije De confirmatione Digestorum - Tante
Zašto je morao otići socijalizam?
Znanstveno istraživanje turističkog kriminaliteta
Zaštita potrošača u bankarskim kreditnim poslovima u hrvatskom pravu u odnosu na pravo EU-a
Zakon o istospolnim zajednicama - izazov hrvatskog zakonodavstva u procesu približavanja Europskoj uniji
Zaštita ulaganja u ugovorima s brokerskim društvima
Zaštita ljudskih prava
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku i Konvencija za zaštitu ljudskih prava i sloboda
Značaj nautičkog turizma u strategiji razvoja hrvatskog turizma
Zaštita osobnih podataka u europskome i hrvatskome pravu
Zaštita i očuvanje Sredozemnog mora s posebnim osvrtom na obalne države članice Europske unije
Zaštita prava vlasništva u postupcima izvlaštenja pred Europskim sudom za ljudska prava
Zasebno korištenje opće-uporabljivih dobara u Hrvatskoj : dometi i ograničenja
Zajednička Europska lučka politika : prošlost i recentne mjere u njezinom uspostavljanju
Zaštita svjedoka u postupcima za kaznena djela organiziranog kriminaliteta
Zaštita olimpijskog znaka (simbola)
Zabrana nošenja marama i diskriminacija u europskom pravu
Zakonitost kao pravno načelo i pravni argument
Zaštite zdravlja sportista i sprečavanje dopinga u sportu u Republici Srbiji
Zabrana djelovanja sportskih udruga
Zamjenjivanje predsjednika Republike : teorijski i terminološki okvir, uređenje i primjena u poredbenom pravu
Zaštita civila u modernim oružanim sukobima : međunarodnopravna rješenja u svjetlu razvoja novih tendencija zaštite
Zajednička siguronosna i obrambena politika Europske unije prema Lisabonskom ugovoru
Zaštita od nasilja u obitelji : obiteljskopravni, prekršajnopravni i kaznenopravni aspekt
Značaj tužbe za zaštitu kolektivnih interesa i prava
Žrtve bezumlja
Žene u bratovštinama srednjovjekovnih dalmatinskih gradova
Žalba u upravnom sporu
'Daddy, what did you do in the great war?'
Jezik: hrv
eng
ger
Impresum: Split : Pravni fakultet, 1963- .
Isto izdanje u drugom mediju: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (Online)

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 221.858
Primjerak #1
God.48:br.1=99(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.53:br.1=119(-2=120(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.53:br.3=121-4=122(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.54:br.1=123-2=124(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.54:br.3=125-4=126(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.55:br.1=127(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.55:br.2=128(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.55:br.3=129(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.55:br.4=130(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.56:br.1=131-2=132(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.56:br.3=133-4=134(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.57:br.1-2(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.57:br.3-4(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.52:br.4=118(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50:br.1=107(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.48:br.2=100(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.48:br.3=101(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.48:br.4=102(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49:br.1=103(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49:br.2=104(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49:br.3=105(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49:br.4=106(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.52:br.3=117(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.52:br.1=115-2=116(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51:br.4=114(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51:br.3=113(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50:br.2=108(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51(2014):br.1-2
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50(2013):br.3-4
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 221.858
Primjerak #1
God.55:br.2=128(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.53:br.1=119-2=120(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.53:br.3(121)-4(122)(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.54:br.1=123-2=124(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.54:br.3=125-4=126(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.55:br.1=127(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.52:br.4=118(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.55:br.3=129(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.55:br.4=130(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.56:br.1=131(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.56:br.2=132(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.56:br.3=133(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.56:br.4=134(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.57:br.1=135(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.57:br.2=136(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.57:br.3=137(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.48:br.1=99(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.48:br.2=100(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.48:br.3=101(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.48:br.4=102(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.49:br.1=103(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.49:br.2=104(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.49:br.3=105(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.49:br.4=106(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.50:br.1=107(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.52:br.3=117(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.51:br.3=113(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.52:br.1=115-2=116(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.51:br.4=114(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.51(2014):br.1-2
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.50(2013):br.3-4
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.50:br.2=108(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.57:br.4=138(2020)
Nije za posudbu

NSK Čitaonica tekućih časopisa

Signatura: Z (HRV)
Primjerak #1
God.53:br.3=121(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.53:br.4=122(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.54:br.2=124(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.53:br.2=120(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.52:br.1=116(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51:br.2=112(2014)
Korištenje u čitaonici