Društvena istraživanja

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000012580
Ostali autori: Štambuk, Maja, sociologinja (Editor), Kaliterna Lipovčan, Ljiljana, Zrinščak, Siniša, Kukoč, Mislav
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Alternativna kultura kao oblik otpora u samoupravnom socijalizmu
Aktualnost Tomašićeve sociologije
Alice Wertheimer-Baletić, Stanovništvo Vukovara i vukovarskoga kraja, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1993.
Antropogenetska struktura otočnih populacija istočnog Jadrana
Ante Ciliga (1898.-1992.)
Alkoholizam i društvene znanosti
Antropološko konstruiranje etniciteta
A model of peaceful reintegration and the possibility to live together
Attitudes and opinions of the Croatian displaced persons considering peaceful reintegration of the Croatian Danube Basin
Who are potential returnees to the Croatian East
A study of values among adolescents
Arhitektonike informacijskog doba
Acute post-traumatic stress disorder in prisoner of war released from detention camps
About the mutual dependence of socio-cultural change in Eastern and Western Europe
Analiza demografskih obilježja srednjih hrvatskih gradova
Autoritarnost i percepcija ostvarene demokracije u Hrvatskoj
When is sex fun?
Adolescentska procjena kvalitete samopoimanja i kvalitete odnosa s roditeljima s obzirom na njihovo iskustvo progonstva i izbjeglištva
Alternative fashion in late socialism
Willingness of farmers to cooperate
Autoritarnost, stav prema stanju demokracije i percepcija razvojnih ciljeva Hrvatske
Agrarna politika u Republici Hrvatskoj na putu od poljoprivrednoga do održivoga ruralnog razvitka
A contribution to the analysis of human speed of information processing
Apstinencija na izborima za Hrvatski sabor 2003. godine
Analiza strukture članstva i temeljna obilježja pokreta "Franjevačka mladež"
Anketna istraživanja putem interneta
Antun Šundalić: Hrvatsko društvo i integracijski procesi
Alfredo Višković: Istarski put u moderni svijet
A contribution to the measurement and analysis of the globalization of national economies
A critical analysis of Croatian hospital ethics committees
Adolescent personality and self-esteem
Analiza obrazaca suočavanja sa školskim neuspjehom
Work-related stressors of work-family conflict and stress crossover on marriage quality
Womens's possessions and social class in contemporary Zagreb
Analiza odnosa brzine obradbe podataka, razumijevanja pročitanog i školskog uspjeha u učenika nižih razreda osnovne škole
Who has won the science wars?
Age and gender differences in affect regulationstrategies
Analiza determinanti odaziva u anketnom istraživanju Europske studije vrijednosti
Atipični komunikacijski razvoj i socioadaptivno funkcioniranje u ranoj dobi
A critical review of autopoietic theory and its applications to living, social, organizational and information systems
A test of the evolutionary explanation of jealousy in the United States and Croatia
"New" theories of the public and actuality : hierarchical system of influence and hegemony of immaterial labor
An analysis of sex ratio at birth in Croatia 1946-2007
"Amerikanizacija" kampanje u hrvatskom dnevnom tisku : izbori 2007.
Aspirations and well-being : extrinsic vs. intrinsic life goals
A holistic project-knowledge society as a condition for solving global strategic crises
War veterans' quality of life : the impact of lifetime traumatic experiences, psychological and physical health-related characteristics
Access to social rights and persons with disabilities
"Big bang" enlargement and common agricultural policy reform
(Inter)national orientation of Croatian social sciences and arts and humanities journals indexed in the Web of Science Database
"Amerikanizacija" bez trivijalizacije : analiza novinskog izvještavanja o predizbornoj kampanji Vesne Pusić 2009. godine
Analiza tiskovnih i internetskih objava o lobiranju u Hrvatskoj
"Ovo su naša četiri zida" : slogani zagrebačkih povorki ponosa kao taktika prisvajanja prostora
Actors in the planning and development of Varaždin : the contribution of social sustainability research in the urban context
Work stress and marital quality in dual earner couples : a test of three mediation models
Adolescent appraisals of family security as a mediator of the effect of family instability on adolescent self-esteem
(Tro)jedan narod. Bošnjaci, Muslimani i Hrvati muslimani u Hrvatskoj u popisima stanovništva 2001. i 2011. godine
Assessment of drug-related public expenditures in Croatia
Autoritarnost kao medijator efekta osobina ličnosti na predrasude studenata prema homoseksualnim osobama
Wellbeing – conceptual background and research practices
Bosanska raskrižja
Bibliografija sociologijskih i problemski srodnih bibliografija
Bioetika, etička teorija i granice medicine
Bioetika kao nadinterdisciplinirana znanost
Bioetika u Europi
Bioetika u Rumunjskoj
Bioetika u Japanu i Aziji
Basic demographic characteristics of the displaced population from the Croatian East
Bleiburg 1945.-1995.
Brojčani razvoj stanovništva vukovarsko-srijemskog kraja 1857.-1991. godine
Bračna kvaliteta
Broj prisutnog stanovništa Republike Hrvatske i županija po dobi i spolu od popisa stanovništva 1991. do 1998. godine
Borba protiv siromaštva u svijetu i u Hrvatskoj
Broj djece u obitelji i spol bračnog partnera kao prediktori bračne kvalitete
Branko Mamula, Slučaj Jugoslavija, CID, Podgorica, 2000.
Bože Vukušić, Tajni rat UDBE protiv hrvatskoga iseljeništva, Klub hrvatskih povratnika iz iseljeništva, Zagreb, 2002.
Buduće kretanje broja stanovnika Hrvatske
Bračni status, financijske poteškoće i socijalna podrška kao odrednice roditeljske depresivnosti i odgojnih postupaka
Branitelji benkovačkoga kraja u Domovinskom ratu
Bridging the transatlantic divide
Bioetička uporišta korporativne društvene odgovornosti
Bullying among children in Split, Croatia : association with general, psychosocial, behavioral and school variables
Centar, periferija i regionalizam
Communicative-humanistic approach to learning and teaching in Croatian language class
Croatian ethnic territory and the multiethnic composition of Croatia as a result of population migrations
Croatian Embassy - "Hrvatska ambasada" u Canberri - 1977.-1978.
Croatia and European consumerism
Croatian journals at the end of the 20 century
Correlates of subjective global marital satisfaction in women
Croatia in the Middle Ages: a Cultural Survey. Philip Wilson Publishers, London i AGM, Zagreb, 1999
Crkvena župna zajednica u ratom zahvaćenim područjima i njezina društvena uloga u integracijskim procesima povratka u Hrvatskoj
Cijena jednog uspona
Croatia - economic vulnerability and welfare study
Cross-cultural validity of scores in thayer's activation-deactivation adjective check list (AD ACL)
Croatian and Slovene missionaries as inventors and explorers of the American West and Midwest
Combining work and family life in Slovenia
Correspondence of interests and self-efficacy beliefs with occupational choice
Constructs of slovenianness in slovenian partisan films
Corruption survey in Croatia : survey confidentiality and trust in institutions
Croatia's potential for polycentric development
Coping and emotion regulation strategies in adulthood : specificities regarding age, gender and level of education
Coping strategies in war veterans 20 years after the exposure to extreme stress
Claiming and crossing borders : a view on the Slovene-Croatian border dispute
Čimbenici prostorne organizacije kulturnih djelatnosti
Čimbenici rizika i obilježja navika pijenja alkohola među srednjoškolcima
Čitanje, usvajanje vokabulara i strateško ponašanje učenika stranog jezika
Demografski razvoj i populacijska politika Republike Hrvatske
Dva stoljeća velikosrpskih težnji prema Hrvatskoj
Demografski uzroci i posljedice rata protiv Hrvatske
Doseljavanja i iseljavanja s područja Istre, Rijeke i Zadra u razdoblju 1910.-1971.
Dinko Tomašić i hrvatska etnologija/antropologija
Dinko Tomašić i etnopsihologija
Društvo, rat i religija
Die Religionssoziologie Max Webers und Emile Durkheims
Društvena znanost i društvene promjene
Darovita djeca i obitelj
Demokratizacija društva te odgoj i obrazovanje za interkulturalne odnose
Doživljaj otuđenosti prognanika i izbjeglica
Davor Runtić, Tako smo branili Vukovar, Vinkovačke jeseni, FWT Vinkovci, 1995., 335 str.
Dio koji nedostaje
Draft of the Croatian act on medically assisted procreation
Doktori znanosti u Hrvatskoj
Dimenzije samopoimanja djece u odnosu na opaženu socijalnu podršku iz različitih izvora
Društveno-povijesni i socioreligijski čimbenici i geneza eklezijalnih pokreta
Depressive reactions as an outcome of stress processes
Dobne i spolne razlike u samootkrivanju adolescenata različitim osobama
Dosljednost samopredstavljanja pojmu privatnoga sebe
Dragutin Pavličević: Povijest Hrvatske, 2. izmijenjeno i proš. izd. 2000.
Demografske odrednice i obilježja obiteljske strukture stanovništva Hrvatske
Dimenzije etnocentrizma i nacionalna pripadnost
Demografski razvoj u europskim postsocijalističkim zemljama
Doktori znanosti u Hrvatskoj
Dimenzije obiteljskih odnosa kao prediktori vršnjačkim odnosima djece školske dobi
Društvena podcijenjenost znanosti i razvoj hrvatskog istraživačkog potencijala
Demografsko stanje i procesi u neurbanim naseljima Republike Hrvatske
Depopulacija i starenje stanovništva
Depopulacija županija i disparitet u regionalnom razvoju Hrvatske
Demografski gubitci tijekom Domovinskog rata kao odrednica depopulacije Hrvatske
Digitalno predstavljanje prostora i vremena u procesima globalizacije
Društveni kontekst i teorijsko-hipotetski okvir istraživanja "Novi laički crkveni pokreti u Hrvatskoj"
Dorpinos Franje Fanceva proučavanju povijesti romskoga stanovništva u Hrvatskoj
Depression and perceived family functioning in Croatian displaced children
Društveno funkcioniranje oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja i radna sposobnost
Dobne i spolne razlike u nekim vidovima metakognicije i razumijevanja pri čitanju
Djelovanje jugoslavenskih komunističkih vojnih sudova u hrvatskoj potkraj Drugog svjetskog rata i u poraću
Daily activities of working men, working women and unemployed women in Ankara, Turkey
Demografske i socijalne odrednice razvoja stanovništva u hrvatskome Podunavlju
Društveni i ekonomski aspekti nacionalne infrastrukture prostornih podataka
Dimenzije ličnosti i religioznost kao prediktori socioseksualnosti kod žena i muškaraca
Determinants of online political participation in Croatia
Društveni i pravni aspekti napuštanja novorođenčeta
Društvo i (ili) tržište
Determinante psiholoških odstupanja u osoba s cerebrovaskularnim inzultom
Dragutin Babić, Suživot Hrvata i Srba u Slavoniji. Golden Marketing - Tehnička knjiga, Zgreb, 2008. : [prikaz]
Digitalne vijesti
Dinamičnost u stabilnosti: religioznost u Hrvatskoj 1999. i 2008. godine
Deutschland als Einwanderungsland
Džez između popularne glazbe i elitne umjetnosti
Dinamičke demografske determinante ruralno-urbane polarizacije Osječko-baranjske županije (1971.-2001.)
Dimensions of national innovation culture in Croatia : content validity of Hofstede's dimensions
Doživljaj i praksa roditeljstva u različitim životnim razdobljima
Dvije paradigme objašnjenja kognitivnih pristranosti u odlučivanju: "bihevioralna ekonomija" i "ekološka racionalnost"
Different measurement approaches as sources of differences in data on the prevalence of peer violence
Demografski resursi kao indikator i čimbenik dispariteta u regionalnom razvoju Hrvatske
Domain, gender and age differences in the creative behavior of children
Etičko utemeljivanje liberalizma i liberalnog odgoja
Esad Ćimić, Sveto i svjetovno, Biblioteka Filozofska istraživanja, HFD, Zagreb, 1992.
Ekonomija malih razmjera u otočnom razvoju
Europski novi identitet
Evaluacija provedbe programa odgoja za mir u D. C. "Matija Gubec" u Zagrebu
Etika sestrinstva
Ekološki izazovi obrazovnom kurikulumu
Europska dimenzija u obrazovanju
Ekohistorijski pristup problemu zaštite okoliša
Etika testiranja BRCA1
Emile Durkheimova kritika animizma i naturalizma
Efekti percipiranog stresa i stilova suočavanja na tjelesne simptome
Emigration of Italians and Germans from Croatia during and immediately after the Second world war
Efekti evaluacije i aktivacije na pamćenje afektivnih podražaja
Erich Rathfelder (Hg.), Krieg auf dem Balkan
Epidemiological indicators of suicides in the Republic of Croatia
EU - integracijski pritisak i potraga za 'pravim' akterima tržišnog razvoja poljoprivrede
Ekonomska znanost, istraživačka suradnja i institucionalna ograničenja
Europejstvo kao identitet razvoja - pravo ili privilegij?
Ekonomija i sociologija: budi se novi dijalog?
Emocionalna inteligencija
Ekonomska i društvena uloga poljoprivrede u Federaciji Bosne i Hercegovine
Eponimizacija u društvenim znanostima
Etička povjerenstva u okvirima europske biopolitičke prakse
Ekleziogene neuroze u psihopatološkim oblicima religioznosti
Evolucija, smrt, život i dugovječnost
Emocije u kontekstu dimenzija individualizma i kolektivizma
Etnički i politički identitet Splita do početka novoga vijeka
Expression through growing food and cooking : the craft consumption of food
E-zdravstvo : unapređenje zdravstvenoga sustava primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije
Europeizacija hrvatskoga sustava azila : mehanizmi i instrumenti utjecaja Europske unije na javne politike i institucije
Experiencing Dalmatia : what constitutes the sensory landscape identity of the Dalmatia region?
Efekt nepovratnoga troška
Emotional life of the family : parental meta-emotions, children's temperament and internalising and externalising problems
Elektrodermalne reakcije i procjene ljubomore tijekom preovulatorne i menstrualne faze ciklusa
Effects of (mis)alignment between supervisory and organizational justice
Emocionalna inteligencija u ranoj adolescenciji : korelati sposobnosti upravljanja emocijama i predikcija školskog uspjeha
Ekonomski aspekti industrije poroka u Hrvatskoj
Fiskalna decentralizacija i regionalni razvoj Hrvatske
Fenomenologija i sociologija
Fantom na stadionu
Filozofija i medicinska etika
Feministička bioetika i kontracepcija
Funkcionalna važnost komunikacije u liječnikovu djelovanju
Faktorska struktura samoprocjena i procjena druge osobe na Goldbergovim markerima
Frequency and length of schizophrenia admissions
Firm and labour dynamics in slovenian manufacturing
Franklova logoterapija
Feministička kritika multikulturalizma
Fellowship outcomes and factors associated with scientific successfulness of junior researchers in Croatia
Faktorska struktura pravila u prijateljskim vezama i njihova povezanost s osobinama ličnosti
Factors that impact Internet use and are sensitive to income : cross-country empirical evidence
Forza Italia: jedna talijanska priča
Formiranje globalne retrospektivne evaluacije : zanemarivanje trajanja iskustva i pravilo vrhunca i kraja
Felt job insecurity and union membership : the case of temporary workers
Gospodarska i socijalna problematika u izvješćima i vizitacijama fašističkih čelnika u Istri 1925.-1931.
Gospodarska slika i naznake gospodarskog razvitka Istre
Govori srednjodalmatinskog otočja
Globalne promjene i nove paradigme
Gospodo, predsjednik ima karcinom
Globalizacija i izobrazba
Glavne motivacijske odrednice glasovanja na predsjedničkim izborima 2000. godine
Generacijske razlike u socijalnom, zdravstvenom i psihičkom stanju starijih osoba u Zagrebu
Govornici u susretu
Gender differences in the relationship between some family characteristics and adolescent substance abuse
Globalizacijsko brisanje - za ili protiv?
Građanski aktivizam u Hrvatskoj
Globalna orijentacija i globalne kompetencije vrhovnih menadžera u Hrvatskoj
Gender differences in early-stage entrepreneurship in three European post-socialist countries
Glavne odrednice geografskoga položaja Vukovara
Genetski doprinos individualnim razlikama u subjektivnoj dobrobiti : metaanaliza
Gospodarska kriza i poželjnost odabira vojnog poziva
Globalno siromaštvo i međunarodna distributivna pravednost
Hrvatska i njezine regije
Hrvatska u europskoj politici
Hrvati, Srbi i Talijani u gradovima sjeverne Dalmacije
Hrvatski otoci
Hrvatska obitelj
Hrvatska kao socijalna država: zadanosti i usmjerenja, Revija za socijalnu politiku, god. 3, br. 3/4, 1996.
Hrvati na području Clevelanda u razdoblju od 1900.-1930.
Hrvatska historiografija kroz trideset godišta Časopisa za suvremenu povijest
Hotimir Burger - Sfere ljudskoga: Kant, Hegel i suvremene diskusije, Prometej, Zagreb, 2001.
Hrvatska politika 1990.-2000. : ur. Mirjana Kasapović, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2001.
Hrvatska administrativna elita i problemi upravljanja u procesu europskih integracija
Hrvatski etnički prostori u BiH i regulacija političko-pravnoga statusa bosanskohercegovačkih Hrvata 1990.-1995.
Hrvatska zajednica na području crnogorske obale u hrvatskoj historiografiji
Hrvati u zapadnoj Mađarskoj 1828. godine
Hrvati u Čileu : neka obilježja suvremenog/nacionalnog identiteta
Habitus, tržište i proizvodnja tržišnoga sudionika
Hrvatsko društvo
Hrvatska u europskim regionalizacijama
Hrvatska vojska kao čimbenik društvenog razvitka
Hrvatska politika unutar Bosne i Hercegovine u kontekstu deklarativnoga prostornog opsega Hrvatske zajednice / Republike Hreceg- Bosne
Hipotetski model specifičnih osobina vrhunskih sportaša u momčadskim sportskim igrama
Hrvatska u postindustrijsko doba : promjene u strukturi radno aktivnoga stanovništva po sektorima djelatnosti i spolu
Homerove odgojne vrijednosti
Hrvatska: socijalni utjecaj krize i jačanje otpornosti, Grupa Svjetska banka i UNDP, Zagreb, Washington, 2010. : [prikaz]
Hrvatska kao zapadni Balkan - geografska stvarnost ili nametnuti identitet?
Hrvatska u gospodarstvu znanja - o čemu govorimo?
Hrvatski medijski sustav između refleksivne modernizacije i medijatizacije : societalna i institucionalna analiza
Hösleovo povećalo : modeliranje ekološke budućnosti ljudskoga društva
Hofstede's culture value survey in Croatia : examining regional differences
How internal immigration can affect income inequality : the Italian case from an economic and juridical perspective
Izbori i izborni sustavi
Izbori u Hrvatskoj 1992
Istra između klerikalizma i liberalizma
Iskorak svjetske brodogradnje u 21. stoljeće i razvojne šanse brodogradnje Istre
Istrijanstvo kao slabiji (odnosno jači) identitet
Istarski maturanti o braku i seksualnom životu
Ivan Grubišić, Religija i sloboda (Religijska situacija u Hrvatskoj 1945-1990)
Integrativna uloga duhovnih znanosti
Ideja seljaštva u političkoj misli Stjepana Radića
Ispitivanje stavova roditelja o suradnji s dječjim vrtićem
Interkulturalizam u obrazovanju kao metodologijski izazov
Istra i interkulturalni odgoj
Integracija kao pretpostavka uspješnije socijalizacije djece i mladeži s teškoćama u razvoju
Ideološke odrednice stranačke naklonosti i namjere glasovanja
Immigrant communities and the establishment of new states in East-Central Europe
Iseljavanje iz Hrvatske u Ameriku kao dio europskih migracijskih tijekova
Izaslanik i povjerenik
Izloženost televiziji i percepcija političkog prostora
Involuntary admission in two psychiatric hospitals from different catchment areas in Croatia
Ishodište Pitagorinog poučka u vučedolskoj kulturi na prostoru Hrvatske
Imaju li neke zemlje recept za uspješnu politiku zapošljavanja?
Idejna i kulturološka strujanja u javnom životu hrvatskoga naroda u razdoblju od 1918. do 1941.
Ima neka tajna veza
Integracijsko djelovanje vojnih kapelana
Izravni demografski gubitci (ratne žrtve) Hrvatske (1990.-1998.) uzrokovani velikosrpskom agresijom i neke njihove posljedice
Ivan Čizmić, George J. Prpić, Ivan Miletić: From the Adriatic to Lake Erie : a history of Croatians in Greater Cleveland
Indicators of early recognition among Croatian youth at high risk of substance abuse
Interdisciplinarni karakter istraživanja u ekonomici naobrazbe
Indikatori razvijenosti civilnog društva u Hrvatskoj
Implications of changes in higher education on the economy of the Republic of Croatia
Informacijska tehnološka revolucija na početku 21. stoljeća
Istraživačko novinarstvo, tabloidizacija i etika
Ideološki sociodemografski profili glasača hrvatskih političkih stranaka
Identities on the net
Integralna održivost i učenje
Iseljenička problematika u pismima Ante Biankinija Anti Trumbiću (1903.)
Institucionalne pretpostavke tranzicije u gospodarstvo znanja
Industry-science collaboration in Croatia
Informacijski umreženo društvo - društvo krajnjih nejednakosti?
Institucionalni dizajn i demokratski deficit Europske unije
Identitetske strategije
Igor Kanižaj: Manjine - između javnosti i stvarnosti : nacionalne manjine u dnevnim novinama 2001.-2005. Sveučilišna knjižara, Zagreb, 2006.
Influence of values, culture, ethics and norms on economic results
Izlazne ankete
Imperij ili zajednica?
Izravni izbori premijera
Institutional regulation and the effectiveness of absorbing EU funds
Implicitne teorije inteligencije učenika osmih razreda
Ivan Lajić, Roko Mišetić: Otočni logaritam
Inicijativa Hrvatsko-slavonskoga gospodarskog društva za reguliranje "ciganskoga pitanja" u Hrvatskoj i Slavoniji potkraj XIX. st.
Izborni predmet "Vještine studiranja" na Medicinskom fakultetu u Zagrebu : opis i kvalitativna evaluacija
Institutionalised Christianity and the question of gender hierarchy
Iščitavanje ženske povijesti iz dnevnika Marthe Ballard
Između vrijednosti obrazovanja i negativnoga sociokulturnog nasljeđa
Is knowledge society a vision or illusion? : The case of Slovenia
Istarsko hrvatsko svećenstvo i diplomatsko-politička borba za sjedinjenje Istre s Hrvatskom : (1945.-1954.)
Institutional development as a determinant of FDI attractiveness in Southeast Europe
Ispitivanje odnosa percepcije kvalitete kolegija, nekih aspekata motivacije te studentskoga dostignuća i zadovoljstva
Između utopije i nemjesta – suvremeni suburbani prostor
Innovation systems in Croatian regions
Jedno i pol stoljeće u brojčanom razvoju stanovništva Vukovara i vukovarskoga kraja
Jezična sudbina Hrvata u Istri
Janjci mesožderi?
Jednakost, razvoj i mir
Javnost u glasačkoj kutiji
Jesmo li stari koliko imamo godina ili koliko se starima osjećamo?
Jedinice analize i psihometrijski tretman mjera okolinskih karakteristika
Jakov Jukić: Lica i maske svetoga, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1997.
Jakov Jukić, Budućnost religije, Matica hrvatska, Split, 1991.
Je li matematika bauk?
Jesu li osobe s invaliditetom "invalidi" ?
Jastrebovi i grlice
Kako otupjeti Occamovu oštricu
Kršćanstvo, mir i rat
Kolektivna podsvijest, racionalnost, modernizacija
Kriza ideja ili kriza znanosti
Kultura između ekonomije i politike
Kršćanstvo i liberalizam
Konfesionalna pripadnost
Konfesije i postkomunistički sukob civilizacija
Kriza europskoga obrazovanja i zadaća praktične filozofije
Konstrukcija spolnosti i tolerancija
Korelati prilagodbe studiju tijekom prve godine
Konativne i emocionalne karakteristike matematički naderene i prosječno sposobne djece
Kategorije i brojčano stanje kolonista u Slavoniji i Baranji između dva svjetska rata
Kulturni rad Hrvata u Berlinu
Konceptualni okvir kombinirane socijalne politike i komparativna analiza mogućnosti za njezin razvoj u Hrvatskoj
Kultura kao objekt geografskog proučavanja
Kakve kategorije rabimo u upitnicima i skalama procjena?
Komponente samoreguliranog učenja i školski uspjeh
Kognitivna reprezentacija brojeva u djece različite dobi
Kvalitativna i kvantitativna analiaza uratka na Bentonovom testu vidnog pamćenja kod bolesnika s mozgovnim oštećenjima
Kulturološki kontekst spolne determiniranosti pristupa pornografiji
Katolička Crkva i izazov rata
Kretanja u platnoj bilanci Republike Hrvatske od 1993. do 1999.
Korelati i odrednice broja djece u obitelji
Kaos i nelinearna dinamika
Kontinuitet i promjene ličnosti od adolescencije do rane odraslosti
Komunikacijska kultura hrvatskih novinara
Koncept društvene isključenosti
Kretanje broja rezidencijalnoga (boravećeg) stanovništva Hrvatske u 20. stoljeću
Klasifikacija i diskvalifikacija
Kratka ljestvica religioznosti
Knowledge transfer, institutions, and innovation in Croatia and Slovenia
Koncept "povezanosti s mjestom" i sekundarno stanovanje
Kvaliteta življenja, životno zadovoljstvo i sreća osoba koje profesionalno pomažu drugima
Kvaliteta starenja
Karakteristike formiranja socijalnih interakcija u kompjutorski posredovanoj komunikaciji
Kako tiskani mediji rekonstruiraju hrvatski put u Europsku uniju
Karizmatična fauna u službi konstruiranja lokalnog identiteta
Kritički osvrt na koncept organizacije koja uči
Konzumeristička obilježja današnje sinkretičko-eklektičke duhovnosti
Konceptualni i metodološki problemi u ispitivanjima odnosa ličnosti i tjelesnoga zdravlja
Klimatske promjene i društvene uloge znanosti i politike
Kršćansto i sport
Kvaliteta života u osnovnoj školi
Koliko daleko padaju jabuke od stabla? : odnos obrazovnih postignuća djece i obrazovne razine njihovih roditelja
Kognitivne spolne razlike : jučer, danas, sutra
Kognitivni procesi pisanja kao oblikovanje teksta i kvaliteta pisanja teksta kod studenata
Konstrukcija upitnika suočavanja s gubitkom posla
Konstrukcija i evaluacija višedimenzionalnog instrumenta za procjenu zapreka uporabi kondoma
Konstrukcija upitnika za procjenu percipirane legitimnosti nesportskoga ponašanja
Kulturni krajobraz i legislativa : stanje u Hrvatskoj
Komparativna analiza zaposlenosti i naknada za zaposlene u javnom sektoru i u Europskoj uniji
Konflikt radne i obiteljske uloge kod zaposlenih bračnih drugova : važnost usklađenosti stava prema bračnim ulogama
Kognitivni trening kod starijih osoba : utječe li kognitivna vježba na neke osobine ličnosti i subjektivnu dobrobit?
Luhmannovo shvaćanje funkcije religije
Liberalism, communitarianism and the economy of tolerance
Living in abusive family relationships
Languages and language learning in quadrilingual Switzerland
Language loss and language maintenance among the Austrian Roma
Liberalizam u Sloveniji
Leksički pristup u psihologiji ličnosti
Ličnost i društveni stavovi
Language learning strategies in different english as a foreign language education levels
Life statisfaction in adolescents
Liberalizacija i razvoj medija u komunističkoj Hrvatskoj 1960-ih i na početku 1970-ih
Mišljenje građana o poželjnim karakteristikama predsjednika Republike, u odnosu na vlastito biračko opredjeljenje
Mišljenje javnosti o hrvatskim političarima i političkim strankama kao pokazatelj dimenzionalnosti i prirode hrvatskog političkog prostora
Manjinske crkve i tolerancija
Multivarijatna klasifikacija općina Hrvatske kao moguća metoda regionalizacije Republike
Marie-Elise Zovko, Heideggerovo i Plotinovo poimanje vremena, Biblioteka Filozofska istraživanja , Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1991.
Martyn Hammersley, What's wrong with ethnography?, Routledge, London, 1992.
Metodološke osobitosti demografskog istraživanja hrvatskog otočja
Masovno ludilo
Model slučaja (kontingencije) i pojam sukladnosti (komplementarnosti) u upravljanju i razrješavanju sukoba
Mjesto i uloga roditelja u (suvremenoj) humanističkoj koncepciji predškolskog odgoja
Model djelovanja javnog poduzeća za pohranu nuklearnog otpada
Mentorska nastava u osnovnoj školi
Mit o ugovoru ili mit o skrbi?
Medicinska etika u Bugarskoj
Mladi danas
Modernizacijski procesi i oblici teritorijalne pripadnosti
Mjerenje promjena nacionalnih stereotipa
Mišljenje o djelovanju vlasti kao pokazatelj stranačke naklonosti i namjere glasovanja
Motivi upisa i zadovoljstvo nastavnim programom studenata ekonomskih i elektrotehničkih fakulteta u Hrvatskoj
Marcus Tanner: Hrvatska - država stvorena u ratu, Barbat..., Zagreb, 1999.
Muškarci to ne rade
Mladi i izloženost ratnim događajima
Mirenje posvađanih sestara
Mitologija, obred i koncepcije vremena kod ratara i nomada
Menadžerska elita i neke dimenzije socioekonomske kulture u Hrvatskoj
Medijska analiza odabranih tiskovina na temu stranih poduzetnika u Hrvatskoj
Mobilizacija lokalne zajednice protiv neželjene uporabe lokalnoga prostora
Multifunctional concept of agriculture
Moravski Hrvati - nacionalna grana u nestajanju?
Motivacijska klima u sportskoj ekipi
Mirela Slukan Altić: Povijesni atlas gradova - II. svezak: Sisak
Marital partners' income as a determinant of marriage quality
Mjerenje agresivnoga i prosocijalnoga ponašanja školske djece
Mogući utjecaj objavljenih rezultata predizbornih anketa na izborno ponšanje birača
Može li Hrvatska imati konkurentnu obiteljsku poljoprivredu?
Milan Mesić: Multikulturalizam: društveni i teorijski izazovi, Školska knjiga, Zagreb, 2006.
Međueuropa - paradigma političke geografije geopolitike
Mira Čudina-Obradović, Josip Obradović: Psihologija braka i obitelji, Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2006.
Moralne emocije i polarizacija birača
Medijska retorika u predizbornom razdoblju 2007.
Mjesta i nemjesta u suvremenim konceptualizacijama prostora
Mjesto življenja i integralna održivost : vitalnost lokalnog u globaliziranom svijetu
Motivacijska uvjerenja u učenju materinskoga jezika i stranih jezika
Mjerenje pubertalnoga sazrijevanja u istraživanjima razvoja adolescenta
Measurement of perceived quality, perceived value, image and satisfaction interrelations of hotel services : comparison of tourists from Slovenia and Italy
Motivacija za roditeljstvo i briga za mlađe naraštaje u mlađih i sredovječnih roditelja
Measuring and explaining the development of the civil society sector
Motivation for substance use : why do people use alcohol, tobacco and marijuana?
Multivarijatna klasifikacija jedinica lokalne i regionalne samouprave prema socioekonomskoj razvijenosti
Možemo li na temelju prediktora tradicionalnoga vršnjačkog nasilja predviđati elektroničko vršnjačko nasilje?
Nešto kulturoloških razmišljanja o regionalizmu u Hrvatskoj i Europi
Nacionalni problemi i partizanska Jugoslavija
Neka bitna obilježja američkog fraternalizma
Novo vino i stari mjehovi
Necrkvena religioznost u Hrvatskoj
Novi stavovi Katoličke crkve u odnosu Crkve i države
Načela u bioetici
Nova medicinska etika i eutanazija
Novovjekovna znanost i tehnička racionalnost kao instrumenti gospodstva nad prirodom
Nash equilibrium and Nash bargaining solution
Nekoliko napomena o broju Hrvata, hrvatskom jeziku, školama i hrvatskim medijima u Australiji
Nezadovoljstvo tijelom i bulimični simptomi u studentskoj populaciji
Neki aspekti transfera teorije organiziranja lokalne zajednice u praksu
Neke sociodemografske i kontekstualne odrednice nacionalnog ponosa
Nikola Vitov Gučetić, O ustroju država, Golden marketing, Narodne novine, Zagreb, 2000
Nade i strahovi studentske populacije
Number of children in the family as a predictor of parents' life satisfaction
Napredak bez aplauza
Nastanak i razvoj sociologije turizma
Nova proizvodnja znanja
Neke osobine publike informativno-političkoga tiska
Novi mediji i pripadnici laičkih crkvenih pokreta u Hrvatskoj
Nestajanje rada?
Neki vidovi odnosa između pripadnika pokreta Molitva i Riječ i Katoličke crkve u Hrvatskoj
National and supranational identity in context of the European integration and globalization
Normativna decentralizacija u Hrvatskoj i njezine granice
Neke karakteristike pasivnih i provokativnih žrtava nasilja među djecom u školi
Neka sociodemografska obilježja stanovništva obalnih naselja
Nacionalni ponos i otvorenost prema europskim integracijama
Neka moralno-etička pitanja u životu pripadnika eklezijalnih pokreta
Nacionalna identifikacija u Hrvatskoj
Neke dvojbe u vezi s manihejskim mitom
Na podunavskom prometnom pravcu
Neki segmenti primarnih socijalnih veza Hrvata i Srba nakon ratnih sukoba
Neoliberalno "zdravlje", globalna bolest i štamparovska medicina
Novi oblici ugroza i nacionalna sigurnost u percepciji hrvatskih građana
Neki prediktori suočavanja s dijabetesom tipa 1 i tipa 2
Nacionalne ideologije i umjetnost u 19. stoljeću na primjeru fresaka u apsidama đakovačke katedrale
Nesigurnost posla kao predmet istraživanja u psihologiji
Neke razlike u obiteljskim interakcijama između adolescenata Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine
New configuration of borders
Neki aspekti brige odraslih za mlađe generacije : spolne i dobne razlike
New cognitive environments for survey research in the age of science II
Nove spoznaje u istraživanjima samopoštovanja : konstrukt sigurnosti samopoštovanja
Neizvjesna demografska budućnost Hrvatske : izumiranje i supstitucija stanovništva ili populacijska revitalizacija---?
Opći okvir proučavanja srpske agresije na Hrvatsku 1991...
Otoci, regije i razvojna politika
O procesu nastanka suvremene hrvatske nacije u Istri
Opće karakteristike stambenih subvencija u Austriji
Od Boga ratnika do Boga sveobuhvatne ljubavi
O plodovima podsvjesnog
Otoci u svjetlu socio-ekonomskih kretanja
Otok Susak
Otočni turizam Hrvatske
Obrisi hermeneutike predziđa
O tranziciji i staroj strukturi društvene moći
Obrazovanje kao razvojna supstancija
Obitelj i poremećaji socijalnog konteksta
Obitelj - socijalna mreža - socijalni rad
Obitelj
O racionalnosti, normama i institucijama
Od nijeme potpore do partnerstva između obitelji i škole
Osobe sa osobitim potrebama
Obrazovanje i tolerancija
Od tolerancije do prihvaćanja različitosti
Ograničavanje sloboda i prava čovjeka i građanina u izvanrednim stanjima
O toleranciji, znanosti i modernome svijetu
O naravi bioetike
Odnos društvenog statusa i temeljnih dimenzija ličnosti
Održivi razvoj - koncepcija gospodarskog razvoja Hrvatske
Odbijanje ankete u istraživanjima javnog mnijenja
O nekim aspektima valjanosti postmaterijalističkog koncepta društvenih vrijednosti
Odnos između strategija suočavanja i raspoloženja tijekom stresne transakcije
Obiteljski liječnik u prevenciji i liječenju spolno prenosivih bolesti
O političkom moralu i njegovoj objektivnosti u Dworkina
Općenito o organiziranom kriminalu, s posebnim osvrtom na kaznenopravni i penološki aspekt
Odgoj i izobrazba Roma u Hrvatskoj
Osnivanje Hrvatskoga novinarskog društva
Obitelj i brak
Osvrt na koncept "smanjene ubrojivosti" koji se primjenjuje na Međunarodnom kaznenom sudu za područje bivše Jugoslavije
Obzirni/održivi razvitak u iskustvu modernosti
Osnaživanje gradskog susjedstva i lokalne zajednice kulturnim razvojem
Od (ne)tolerancije do dijaloga i zajedništva
Opremljenost hrvatskih poljoprivrednih kućanstava strojevima i opremom
Odjeci uspostave Banovine Hrvatske u hrvatsko-bunjevačkoj javnosti
Odnos represivnoga stila suočavanja i pamćenja emocionalnoga materijala različitog stupnja aktivacije i hedonskoga tona
Odnos spram kuće za odmor u Hrvatskoj u strategiji urbanizacije 1945.-2005.
Oblikovanje bilježaka i sustavi citiranja u stručnom ili znanstvenom tekstu
Osobine ličnosti i osnovne psihološke potrebe kao prediktori zadovoljstva životom
Odnos nacionalnog i europskog identiteta i stavova prema europskim integracijama građana Zagreba i Novog Sada
Obnovljena religioznost i demokratizacija hrvatskog društva
O kulturnoj kritici popularne glazbe
Odnos dimenzija petofaktorskoga modela ličnosti i raspoloženja
Od paradoksalne modernizacije do samoupravne postmodernizacije
Održivi razvoj i vođenje
Obnova povijesne urbane cjeline Vukovara nakon Domovinskog rata
Osobine ličnosti i socijalna poželjnost u selekcijskoj situaciji
Oblici domoljublja i izraženost hrvatskog nacionalnog identiteta
Organizacijski stres i stavovi prema radu kao prediktori zdravstvenih ishoda
O armensko-hrvatskim odnosima
Odrednice uspješnosti osnovnih škola u Republici Hrvatskoj:
O svecima i superherojima
Odnos prema radu u srpskoj državnoj upravi
Odjeća (ne) čini adolescenta : samopoimanje i potrošačka uključenost u kupovinu odjeće s markom
Od religijskog do nacionalnog identiteta i natrag : (na primjeru Bosne i Hercegovine)
Obiteljski i vršnjački doprinos donošenju odluka iz raznih sfera života u adolescenata : kroskulturalna perspektiva
Obrazovanje roditelja, materijalni status i rano napuštanje školovanja u Hrvatskoj : trendovi u proteklom desetljeću
Osuđeni na socijalnu isključenost? : životni uvjeti i kvaliteta življenja mladih bez završene srednje škole
Odgoj i obrazovanje za vrijednosti
Odnos lokalne zajednice prema problemu odlaganja komunalnog otpada : studija slučaja Makarsko primorje
Obrazovanje i fertilitet zaposlenih žena u Hrvatskoj
Odnos političke korupcije i javnih investicija : slučaj Hrvatske
Odnos Eriksonovih osnovnih snaga ličnosti, emocionalne kompetentnosti i privrženosti prema ljubavnim partnerima u osoba mlađe odrasle dobi
O konceptu poduzetničkoga sveučilišta : ima li alternative?
Obrasci društvenosti i percepcija izvora neformalne socijalne podrške u Hrvatskoj
Onečišćenost minama u kontekstu građanske sigurnosti i razvoja u Dalmatinskoj zagori
Obrazovna integracija Roma u Srbiji
Odnos emocionalne kompetentnosti i prepoznavanja emocija u glazbi
Osnovne značajke presuda jugoslavenskih komunističkih vojnih sudova u Hrvatskoj 1944. i 1945. godine
Odgovorno organizacijsko ponašanje : provjera konstrukta na hrvatskom uzorku
Odrednice i pokazatelji uspješnosti visokih učilišta u Hrvatskoj
Odnos između subjektivne dobi i nekih sociodemografskih značajki, osobina ličnosti i zdravlja
Odrednice odugovlačenja u akademskom kontekstu
Osobine ličnosti i socijalni faktori kao odrednice konzumacije cigareta i alkohola kod adolescenata
Odrednice percipirane zapošljivosti studenata
Odnos uključenosti u učenje fizike s ciljevima postignuća, subjektivnom vrijednosti i zavisnim samopoštovanjem
Posljedice rata u području odabranih socijalnih stavova
Paradoksi privatizacije u Istočnoj i Srednjoj Europi
Privatizacija u stabilizaciji i razvoju hrvatskog gospodarstva
Privatizacija
Privatizacija stanovanja
Privatizacija u Srednjoj i Istočnoj Europi
Peter L. Berger i Thomas Luckmann: Socijalna konstrukcija zbilje. Rasprava o sociologiji znanja, Naprijed, Zagreb, 1992.
Povijesni pregled razvitka županijske uprave i samouprave u Hrvatskoj
Prostorni i demografski aspekti revitalizacije ruralnih naselja u Hrvatskoj
Peter Sloterdijk, Kritika ciničkoga uma, Globus, Zagreb, 1992
Promjene narodnosnog sastava Istre
Problematika Istre i hrvatskih regija sagledana kroz mišljenje javnosti
Prilozi za bibliografiju Istre
Plemenska kultura i njeni današnji ostaci
Psihijatrijski osvrt na radove Dinka Tomašića
Prijetnje, zaborav i tragovi
Politička moć i tradicionalni mentalitet
Privatizacija kroz otkup stanarskih prava
Pavao Brajša, Pedagoška komunikologija, Školske novine, Zagreb, 1993
Prilog preispitivanju potencijala za razvoj socijalnog stanovanja u Hrvatskoj
Pravoslavna duhovnost i rat
Prilozi za bibliografiju radova Rudija Supeka
Prirodnoznanstvena izučavanja otoka u svjetlu teorije biogeografije
Posebnosti zdravstvene zaštite na otocima
Pavao Barišić, Welt und Ethos, Hegels Stellung zum Untergang des Abendlandes, Koenigshausen & Neumann, Wuerzburg, 1992.
Pogledi na povratak
Prilozi za bibliografiju radova iz područja sociologije rada, sociologije organizacije i ekonomske sociologije objavljenih u stručnoj periodici 1970.-1993.
Pregovori u znanosti i znanost o pregovaranju
Psihosocijalni aspekti nenasilnog rješavanja sukoba
Pagvaške konferencije u svijetu i Hrvatska pagvaška grupa
Propast socijalizma i profanizacija svijeta
Pokušaj identificiranja skupine "vjerojatnih glasača" u predizbornim istraživanjima javnog mnijenja
Politička tolerancija u strukturi demokratske političke kulture
Političke religije i pamćenje zla
Povijesni prostor i procesi modernizacije
Položaj žene u društvu
Perception of parental acceptance-rejection and some personality variables in young adults
Pušačke navike zagrebačkih srednjoškolaca
Philip J. Cohen, Serbia's secret war - propaganda and the deceit of history, Texas A&M University Press, College Station, 1996, 235 str.
Political activities of Croatian immigrants in the USA and the creation of an independent Croatia
Polish immigrants in the USA and their homeland 1914-1923
Pristup razmatranju političke moći
Problemi korporacijskog upravljanja u postprivatizacijskom razdoblju
Politički aspekti turizma kao čimbenika mira i sigurnosti s posebnim osvrtom na Hrvatsku
Proces separacije-individuacije adolescenata
Položaj studenata na sveučilištu u svjetlu analize kvalitete nastave
Prijedlog određenja srednjih gradova u Hrvatskoj
Programi osposobljavanja zaposlenih i nezaposlenih osoba
Predictive factors in determination of newborn weight
Pregled prokreativnih prava u hrvatskom pravnom sustavu
Procjena broja iseljenih stanovnika Republike Hrvatske od popisa stanovništva 1991. do 30. lipnja 1998. godine
Promjene u dinamici i razmještaju prognaničko-izbjegličkog kontingenta u Republici Hrvatskoj od sredine 1991. do sredine 1998. godine
Psihologijski aspekti presađivanja tkiva i organa
Problem reduciranosti osnovnog skupa u istraživanjima javnog mnijenja tehnikom telefonskog anketiranja
Primjena tehnike telefonskog anketiranja u istraživanju namjera glasovanja na hrvatskim predsjedničkim izborima 2000. godine
Provjera višekomponentnog modela međugrupnih stavova i pratećih mjera otvorenog tipa
Povijesno-socijalna obilježja Roma u Hrvatskoj
Podrijetlo, mitologija i vjerovanja Roma
Popis knjiga, članaka i serijskih publikacija o Romima tiskanih od 1990. do 2000. godine u Republici Hrvatskoj
Pre- and post-war work motivation of teachers in war affected areas of Croatia
Problematični užici
Proračun i javne investicije u Republici Mađarskoj
Portret Katoličke udruge mladih Istre
Politička orijentacija Hrvatskoga katoličkog pokreta u posljednjim godinama postojanja Austro-Ugarske Monarhije i prvim danima stvaranja Kraljevstva SHS (1903.-1918.)
Procjena psihičkog stanja starijih osoba u domu umirovljenika skalom SCL-90-R
Pokušaj validacije istraživanja predizbornog javnog mnijenja na temelju rezultata izbora
Predviđanje rata?
Pojam "oblikovanje" u hrvatskoj kulturi pedesetih godina
Provjera primjenjivosti Perryjeva modela "vjerojatnih glasača" u predikciji rezultata izbora za Gradsku skupštinu Zagreba 2001. godine
Povezanost bazičnih dimenzija ličnosti i depresivnosti u ranoj adolescenciji
Proaktivnost i lokus kontrole u menadžera
Prisutnost pojedinih aspekata socijalne evaluacije u osoba nižega i višega samopoštovanja
Prisutnost nacionalno-autoritarnih političkih orijentacija u dijelu zagrebačke studentske populacije
Pseudocyesis and Couvade syndrome
Položaj i perspektive znanosti i visoke naobrazbe u Hrvatskoj
Percipirana moralnost i kompetencija u motivacijskoj strukturi političkih preferencija
Povezanost religiozne orijentacije, seksualnosti i prosocijalnosti
Proizvodnja budućnosti Hrvatske
Priroda, čovjek i figa u džepu
Podržava li biznis održivi razvoj?
Planning for sustainable development
Prekodravlje-Repaš
Profesionalni položaj, postignuća i perspektive (mladih) znanstvenica
Perfekcionizam, ispitna anksioznost i akademsko samopoimanje darovitih gimnazijalaca
Partikularni antifašizam
Pušenje roditelja i učestale prehlade djece
Pokret ljudi s iskustvom invaliditeta "spiritus movens" za unapređenje njihove kvalitete življenja
Prinos analizi temeljnih odnosa medija i kulture u hrvatskom društvu
Problemi i modeli upravljanja okolišem u megagradovima zemalja u razvoju
Povezanost straha od negativne evaluacije sa samopoimanjem i socijalnom percepcijom kod adolescenata
Privatizacija hrvatske hotelske industrije
Personalizacija izbora: mit ili stvarnost?
Psihologijski aspekti doživljaja boli kod pacijenata s ratnim ozljedama perifernoga živčanog sustava
Povezanost Eysenckovih dimenzija ličnosti i dimenzija emocionalne kontrole s tjelesnim simptomima
Psychiatric legal decision-making
Ponašanje i znanje hrvatskih pomoraca i studenata pomorstva o spolno prenosivim bolestima
Project approach to the development of rural areas of special state concern
Problem izvornosti, autentičnosti i vjerodostojnosti djela Karla Marxa i Friedricha Engelsa
Procjena učinkovitosti obrazovnih sustava na osnovi učeničkih dostignuća
Plaća, organizacijska kultura i menadžerski stil u funkciji uspješnog upravljanja prodajnom silom
Proces opismenjavanja i nastanak lokalne inteligencije kod karaševskih hrvata u 18. stoljeću
Procesi integracije hrvatskih imigranata u Sloveniji
Posthladnoratovske teorije civilno-vojnih odnosa i vojni profesionalizam
Povjerenje i društveni kontekst
Prilog poznavanju teorije dizajna u Hrvatskoj
Prijedlog alternativnoga pristupa analize metodskih faktora
Pozitivna psihologija
Percepcija roditeljskoga ponašanja, školska samoefikasnost i kazualne atribucije u kontekstu samoregulacije učenja
Planiranje, spontanost i okolica
Promjene u poljoprivredi i selu Dalmacije u posljednjih stotinjak godina
Poželjna obilježja političara
Pojava nasilja među djecom s obzirom na spol, dob i prihvaćenost/odbačenost u školi
Psihodinamski aspekti adaptacije i liječenja psihotraume
Povezanost Eysenckovih dimenzija ličnosti, kognitivnih procjena i strategija suočavanja sa stresom s raspoloženjem adolescenata
Percepcija osnovnih karakteristika otvorenih prostora u stambenim naseljima
Prvi narodni zastupnici iz Istre u Hrvatskom saboru u Zagrebu 1947. godine
Presađivanje organa i shvaćanje smrti
Posljedice srbijanske agresije kao odrednica poslijeratne obnove i razvitka Vukovara
Pristupanje Republike Hrvatske NATO-u u percepciji nevladinih udruga
Primjena metode evociranih moždanih potencijala u istraživanju ekstraverzije
Promjena broja stanovnika Karlovačke županije od 1857. do 2001. godine
Preobrazba gradskih utvrda u javne prostore urbane društvenosti
Politička dimenzija hrvatsko-muslimanskih/bošnjačkih odnosa tijekom 1992. godine
Pritisak i zapošljavanje nezaposlenih osoba
Perceived survey quality and respondent participation
Perfekcionizam, privatna svijest o sebi, negativan afekt i izbjegavanje kao odrednice prejedanja
Public preferences towards landscape identity
Povezanost individualnih karakteristika učenika sa strahom od škole i izloženosti nasilju od strane vršnjaka u školskom okruženju
Predviđanje pripisivanja i prihvaćanja kolektivne krivnje
Psihološka prilagodba roditelja na dijete s kroničnom bolesti
Promjene u obrazovnoj strukturi stanovništva Karlovačke županije
Pregled nekih istraživanja u kontekstu subjektivne dobrobiti
Percepcija kvalitete življenja i namjere o odlasku iz ruralnih sredina
Povezanost osobina ličnosti i nekih karakteristika obiteljskoga funkcioniranja sa psihičkim simptomima majki i očeva
Psihološki čimbenici povezani s genetskim testiranjem
Pregled eksperimentalnih istraživanja manjinskog utjecaja
Percipirane posljedice doseljavanja i stav prema doseljavanju
Parental authority in adolescent-parents relationships
Pridonose li osobne karakteristike nastavnika vrsti interakcije koju ostvaruju sa svojim učenicima?
Promjene u seksualnosti mladih? : Rezultati istraživanja novoupisanih studenata Sveučilišta u Zagrebu od 1998. do 2008. godine
Prikladnost nekoliko subjektivnih mjera pubertalnoga sazrijevanja za primjenu u nekliničkim istraživanjima razvoja adolescenata
Percepcija zdravlja u pokretnih starijih osoba : (segment studije o kroničnim bolestima u Hrvatskoj)
Percepcija boli u uvjetima različite razine distrakcije
Politika reforme mirovinskih sustava : komparativna analiza Hrvatske, Slovenije i Srbije
Povezanost privrženosti roditeljima s rizičnim i delikventnim ponašanjem kod adolescenata
Položaj crkava i vjerskih zajednica i ostvarivanje vjerskih sloboda u ustavima Srbije
Personality and attachment to friends
Pravaška mladež na hrvatskom Sveučilištu uoči Prvoga svjetskog rata
Predrasude u dječjoj dobi : provjera dviju skala socijalne distance
Paranormal beliefs and personality traits in Croatia
Položaj dobrovoljaca iz iseljeništva u srbijanskoj vojsi prema dokumentima iz ostavštine dr. Ante Trumbića : (1914.-1918.)
Posredujuća uloga emocionalne regulacije u odnosu roditeljskoga ponašanja i prilagodbe mlađih adolescenata
Personality and cognitive abilities as predictors of university students' academic achievement
Pregled istraživanja infrahumanizacije
Poljoprivredna politika u radovima hrvatskih autora 20. stoljeća
Price sentiment of Croatian consumers : the upward bias of collective memories
Povezanost vršnjačkoga zlostavljanja i psiholoških poteškoća : prospektivno istraživanje
Promjene u dinamičkim obilježjima naseljenosti otoka Krka
Presuda protiv Mile Budaka i družine pronađena je i objavljena
Povijest proučavanja i pregled konceptualizacija socijalno poželjnog odgovaranja na upitnicima ličnosti
Prihvaćenost i prijateljstvo djece i mladih s teškoćama u razvoju
Povezanost dječjega govora o mentalnim stanjima s nekim obilježjima obitelji te roditeljskim govorom o mentalnim stanjima
Prevalence of substance use among the general population : situation in Croatia and comparison with other European countries
Parental behaviors in the context of adolescent disclosure (PBAD) : instrument development
Perceived spouse's affectionate and antagonistic behaviours and marital satisfaction
Političke prilike u Banskoj Hrvatskoj na početku Prvoga svjetskog rata
Predrasuda i prikazivanje Roma u medijima : može li jedna televizijska emisija povećati međugrupnu toleranciju?
Party arenas in Slovenia and Slovakia
Počeci poduzetništva žena u znanstvenim i književnim djelima hrvatskih autora
Personality and self-perception of physical and emotional health among first-year university students
Provjera temeljnih postavki razvojnoga modela subjektivne grupne dinamike na ad hoc grupama mladih
Pregled modela odrednica lažiranja odgovora na upitnicima ličnosti u selekciji za posao
Porezni savjetnici : zamagljen identitet, velika očekivanja
Prometna dostupnost kao čimbenik depopulacije i razvojnoga zaostajanja : primjer Žumberka
Portrayal of the Croatian probation service's development in print media
Restrukturacija poduzeća u funkciji razvoja hrvatskog gospodarstva
Ratni zločin i zločin genocida u agresiji Srbije na Republiku Hrvatsku 1991...
Regionalni koncept razvitka Hrvatske
Regionalne političke stranke
Recepcija suvremene hrvatske filozofije u svijetu
Roditelji kao odgajatelji
Refeksije o društvu bez religije
Religijski pojam tolerancije u patrističko doba
Rana trudnoća s etičkog stajališta
Romi u interkulturalnom okružju
Roditeljski odgojni postupci i odnosi adolescenata s vršnjacima
Readiness to return
Religija i hrvatsko društvo
Religiozno iskustvo
Razvojni ciljevi i naslijeđenja razvojna ograničenja hrvatskih srednjih gradova
Razvojni horizont glavnih aktera u srednjim hrvatskim gradovima
Ratni učinci na promjene demografskih struktura u Hrvatskoj
Ratni učinci na promjene u broju stanovnika Bosne i Hercegovine i Hrvatske 1991. - 1998.
Razvojne obveze Zagreba prema hrvatskoj periferiji
Radical feminism on rape
Razlozi nedosljednosti
Razlike u stavovima o krajnjim učincima privatizacije u Hrvatskoj
Romi u društvenom prostoru Hrvatske
Romi kao marginalna skupina
Romi u Hrvatskoj devedesetih
Roditeljsko ponašanje i obiteljska klima u obiteljima samohranih majka
Regionalizacija iz vidokruga prostornog planiranja
Raširenost zlouporabe sredstava ovisnosti među hrvatskim srednjoškolcima
Razaranje okoliša građenjem i pravni sustav
Recepcija Hrvata u Vojvodini u izvješćima o položaju, ostvarivanju i kršenju ljudskih i manjinskih prava
Religija, civilno društvo, socijalni problemi
Religijska situacija u postmodernom vremenu
Rod, vojna profesija i oružane snage
Razlike između davatelja i nedavatelja krvi
Raspoloženje kao determinanta promjene stava
Religioznost i delinkventnost
Radne vrijednosti i stavovi prema poslu u Hrvatskoj
Role of political party's web pages in electoral campaign for Slovenian parliamentary elections 2004
Relacijski identiteti
Relevantnost tranzicijskoga modela u postkomunističkom kontekstu
Religioznost i praštanje
Razvoj Vukovarsko-srijemske županije u svjetlu socioekonomske tipologije endogenog razvitka u Hrvatskoj
Razvoj stanovništva Vukovarsko-srijemske županije s posebnim osvrtom na ekonomsku strukturu od 1971. do 2001.
Razvojne perspektive Vukovarsko-srijemske županije u uvjetima oskudnosti socijalnog kapitala
Razvoj hrvatskih markera velepetoroga modela ličnosti
Researching hard-to-reach social groups
Razvoj mjernog instrumenta za procjenu zadovoljstva internom komunikacijom
Roditeljsko zadovoljstvo školom i stav prema promjenama u školstvu
Rizična i antisocijalna ponašanja mlađih adolescenata i privrženost školi
Residential segregation in mixed cities in Spain : the case of Almería
Recognizing mathematically gifted children by using expert systems', teachers, and psychologists' estimations
Razlozi i odrednice ranoga napuštanja školovanja
Razlike u nekim individualnim i obiteljskim obilježjima između zaposlenih i nezaposlenih mladih bez završene srednje škole
Relationship between the big-five personality dimensions and speed of information processing among adolescents
Roditeljsko ponašanje zaposlenih roditelja : povezanost s objektivnim obilježjima posla i subjektivnim doživljajem odnosa roditeljske i radne uloge
Rural area transformation : from cropland to mine fields - Zemunik Donji municipality (Croatia) : case study
Razlike među mladićima s ranim i kasnim javljanjem društveno neprihvatljiva ponašanja
Rizični čimbenici eksternaliziranih ponašanja i odstupajućih navika hranjenja među adolescentima
Reconciling paradigms of prostitution through narration
Reproduktivne strategije i ljubomora muškaraca i žena
Risk perception related to (il)licit substance use and attitudes towards its' use and legalization - the role of age, gender and substance use
Relationship between personality and adolescent drug use : effects of substance abusing peers and gender
Religioznost i stavovi prema seksualnosti i braku odrasle populacije u Hrvatskoj
Razvoj i poteškoće sustava skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj
Roditeljski kulturni kapital kao odrednica kulturnih preferencija mladih
Socijalni status i politička odluka
Sociologija: udžbenik za gimnazije, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
Simpozij: Uloga katoličke crkve u razvoju hrvatskog školstva, [Zagreb, 17-18.12.1992.
Sociologija i rat (uredili Ognjen Čaldarović, Milan Mesić, Aleksandar Štulhofer), Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 1992.
Starija povijest Istre i neki njezini odrazi na novije razdoblje
Struktura balkanskog društva
Stipe Tadić, Službenici svetoga, Školske novine, Zagreb, 1993
Socijalni stambeni sektor u Britaniji
Socijalno stanovanje u Švedskoj
Socijalno stanovanje u Sloveniji
Stambene subvencije u Austriji
Starost hrvatsko-romanskih jezičnih dodira na tlu Istre
Sociologija u novom socijalnom kontekstu
Slobodarske tradicije u srednjoj i istočnoj Europi
Suradnja s roditeljima u dječjoj knjižnici
Sakralna ekologija i čovjekov prirodni okoliš
Sociodemografske karakteristike srednjoškolaca i socijalna distanca prema nacionalnim i religijskim skupinama
Social management in Slovenia
Struktura i relacija Big-Five markera i Eysenckova upitnika ličnosti
Socijalne značajke rive u životu grada
Socialization and gender
Suočavanja sa stresom zbog loše ocjene
Sokalova "psina"
Suočavanje adolescenata i odraslih sa svakodnevnim stresnim situacijama
Sociološki pristupi zdravlju i bolesti
Struktura društvenih stavova u Hrvatskoj
Struktura i zastupljenost dominantnih psiholoških problema u studentskoj populaciji
Srednji gradovi
Strukturalni model za predviđanje promjena preventivnih ponašanja u svezi s AIDS-om
Stavovi, znanja i ponašanja studenata u vezi s AIDS-om
Stavovi hrvatskih stručnjaka prema spolnom zlostavljanju djece
Sociološka objašnjenja korupcije
Sociokulturna obilježja i položaj Roma u Europi
Studentska percepcija seksualnoga uznemiravanja
Some fundamental flaws in the design of sexual harassment policies
Stečaj viđen očima zaposlenih
Strategija novoga svjetskog poretka u globalnim komunikacijama
Stare i nove paradigme hrvatske historiografije
Sociološki aspekti zdravlja i bolesti
Social changes, migration and ethnic structure
Siniša Zrinščak: Sociologija religije - hrvatsko iskustvo, Manualia facultatis iuridicae Zagrabiensis, 1999.
Sign language and successful bilingual development of deaf children
Some conceptualisations and meanings of domestic labour
Sukob obiteljskih i radnih uloga
Stilovi roditeljskoga odgoja, slobodno vrijeme i rizično ponašanje mladih
Samoiskazana sklonost adolescenata socijalnim devijacijama i antisocijalnim ponašanjima
Stavovi prema globalizaciji
Sociologija subkultura i hrvatski kontekst
Suvremeni pristupi međukulturalnim istraživanjima ličnosti
Some aspects of the gender wage gap in Slovenia
Subjektivna dob, životno zadovoljstvo i zdravlje
Sociobiologija i "sebični gen"
Socijalne promjene i tranzicija u svjetlu društvenih znanosti
Stanje visokoga školstva u Hrvatskoj
Skrb za starije ljude u Hrvatskoj
Sustainable development
Simulirani PTSP
Some new facts on the existence and literary activities of the Bektashi order in 19th century Bosnia
Seksualno zdravlje, zadovoljstvo i seksualna orijentacija žena
Slavonski arhivski i novinski zapisi o hrvatskim iseljenicima u SAD-u u razdoblju od 1905. do 1910. godine
Stilovi suočavanja sa stresom kod adolescenata
Strukturiranje političkih problema i modernizacija društva
Stabilnost nacionalnoga ponosa
Sociologija tranzicije: strukturalni, sociokulturni i neomodernizacijski pristup
Spomenar
Socioekonomski procesi u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Dalmacije
Suočavanje s akademskim stresom i aktivnosti u slobodnom vremenu učenika
Spol, starenje i seksualnost
Samoprocjene ponašanja mladih u dječjim domovima i udomiteljskim obiteljima u Hrvatskoj
Stavovi nastavnika prema dječjem agresivnom ponašanju
Saborski izbori i zagrebačka izborna tijela na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće
Sviđanje i prepoznavanje afektivnoga materijala u različitim uvjetima prezentacije
Svrha i funkcija policije kao društvene institucije
Sociološki aspekti turizma
Studentske namjere odlaska u inozemstvo
Smijemo li sociobiologiju shvatiti ozbiljno?
Sociološki pristup u istraživanju procesa povratnih migracija
Slavonski arhivski i novinski zapisi o hrvatskim iseljenicima u SAD-u od druge polovice 19. stoljeća do 1905. godine
Stavovi lokalne javnosti o nekim socijalno-ekologijskim posljedicama izgradnje stanova za odmor na otoku Viru
Spolne/dobne razlike u on-line seksualnim aktivnostima i njihovim posljedicama
Socioekonomski procesi u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Istre
Siniša Zrinščak (ur.) Socijalna država u 21. stoljeću: privid ili stvarnost, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2006.
Socioemocionalni razvoj u predškolskoj dobi
Schoolchildren and bicycle helmet use in Croatia
Studija slučaja "susreta kultura"
Succession issues within family enterprises in transition economies
Socijalni aspekti planiranja gradskoga prometa
Sport, rekreacija i fitnes - analiza odabranih kinezioloških naziva
Spremnost na oprost i pomirenje nakon Domovinskog rata u Hrvatskoj
Srećko Lipovčan: Mediji - druga zbilja?: (rasprave, ogledi i interpretacije), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2006.
Sustav vrijednosti kao odrednica dominantnih političkih preferencija
Studij slučaja
Samopoštovanje u ranoj adolescenciji
Social class position as a determinant of educational achievement
Sociokulturni aspekti potrošnje, potrošačke kulture i društva
Sociosemiološki bricolage
Suvremene spoznaje u istraživanju povezanosti roditeljstva i adolescentske prilagodbe
Sudjelovanje OS RH u međunarodnim vojnim misijama
Stajališta hrvatske javnosti i časnika oružanih snaga Republike Hrvatske spram pristupanja Republike Hrvatske NATO-u
Smrt u obitelji i religioznost
Samopercepcija društvenog položaja invalida Domovinskog rata
Slav influence upon the Romanian language : direct references to Croatian
Socijalna važnost prirode u urbanom kontekstu
Strategije suzbijanja i prevencija desnog ekstremizma u SR Njemačkoj
Sektor zaposlenosti žena i fertilitet u Hrvatskoj
Sociodemografske odrednice zaposlenosti žena u Hrvatskoj
Suicide in Taiwan's society
Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola
Suvremeno sebstvo iz kontekstualne perspektive
Self-career management : intervention with research grant holders
Succession status of organic and conventional family farms in southwestern Slovenia
Satisfaction with life and informal and formal sources of support among people with disabilities
Spolne razlike u osobinama ličnosti ovisnika o heroinu i konzumenata marihuane na Eysenckovom upitniku ličnosti (EPQ)
Subjektivna dobrobit bračnih partnera prilikom tranzicije u roditeljstvo
Social anxiety, social acceptance and academic self-perceptions in high-school students
Stagnira li doista siromaštvo u Hrvatskoj?
Stavovi studenata prema tražiteljima azila u Republici Hrvatskoj
Struktura motivacijskih uvjerenja u matematici i njihova povezanost s obrazovnim ishodima
Samoizvješće psihopatije SRP-III i povezanost njegovih dimenzija s velepetorim modelom ličnosti
Stres u svakodnevnom životu i temeljni afekt : provjera dinamičkoga modela afekta
Season-oriented destination positioning for visitors in the Mediterranean
Strategije održavanja prijateljstva i zadovoljstvo istospolnim prijateljstvima : efekti aktera i partnera
Survival guide to grand theorizing and the central dogma of social science
Što je značio Nixonov usklik "Živjela Hrvatska"?
Što je prethodilo neuspjehu HDZ-a na izborima 2000.
Šesnaestostoljetna hrvatska raseljenička kriza i moderna sociološka terminologija
Što mjerimo kada mjerimo sreću? : Metodološki izazovi istraživanja sreće
Što određuje međuetničke stavove adolescenata u podijeljenoj zajednici?
Školski uspjeh mlađih adolescenata : važnost uloge osobnih i obiteljskih čimbenika
Testirajući teorije etničkog sukoba
Teorije rasta, konkurentna prednost zemalja i gospodarska politika
Teškoće sociologijsko-religijskog pristupa new ageu
Teorija sustava kao instrument društvene analize
Teorijska promišljanja o obitelji
Tradicija i vertikalna klasifikacija obiteljskih odnosa
Types of refugees
Teže od smaknuća
Tehnička kultura bitna je odrednica sustava obrazovanja
Tradicija i postmoderna
Tolerancija kao nužni uvjet ljudskoga zajedništva i dostojanstva
The social legacy of communism
Tri lica kulture
Tradicionalna i nova religioznost u postkomunizmu
The impact of preadolescents' physical beauty on others and self
The role of empathy and moral reasonning in adolescents' prosocial behaviour
Temeljne dimenzije opažaja lokalne društvene problematike u Hrvatskoj
Temeljne naznake o međuzavisnosti znanstveno-tehnološkog razvoja i zapošljavanja
The impact of emigrants and reemigrants on Slovak society
The role of Slovak emigres in North America in the emancipation of the Slovak nation
Turizam kao čimbenik novih oblika alijenacije
Teorija društvenih pokreta
Thirty years of family planning implementation in Slovenia
Terra incognita?
Tehnička modernizacija i povijest pojedinca
Televizija kao čimbenik diferencijacije seoskih i gradskih obitelji
The abortion policy making process, the historical analysis and the European Community regulations impact
The early bird catches the worm
Teorijski i metodološki problemi pri istraživanju kontinuiteta i promjena ličnosti
Tissue and organ donation
The changeable status - transformation of intranational ethnically mixed marriages into international ones
Tehničkotehnološki napredak
Teorija strukturacije i ideologija
Tradicija i avangarda
The Posavina border region of Croatia and Bosnia-Herzegovina: development up to 1918
The Posavina border region of Croatia and Bosnia-Herzegovina
The scarcity of female entrepreneurship
Teorije društvene modernizacije i strukture organiziranog nasilja
Terorizam i građanska prava i slobode
Tipologija naselja i stambenih tvorevina za povremenu uporabu
Temeljne vrednote pripadnika laičkih crkvenih pokreta u Hrvatskoj
Temeljne osobine ličnosti i neki vidovi političkoga ponašanja
The social context of changes in Slovene agriculture since feudalism
Tomislav Žigmanov, Hrvati u Vojvodini danas: traganje za identitetom, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2006., : [prikaz]
The other side of the Zagreb - Rijeka motorway"
Tax evasion, state capacity and trust in transitional countries
The significance and role of the trust in an organization within the processes of communication and control
Teorijski modeli poduzetničke karijere
The protestant work ethic and hedonism among Kyrgyz, Turkish and Australian college students
The effects of knowledge intensive activities on being customer-oriented : a research analysis in metalworking manufacturing
The application of multiple criteria assessment of production sectors on increasing quality of life
Terorizam u teorijama i teorijskim perspektivama
Tipovi lika iseljenika u novijoj hrvatskoj književnosti
The mediating role of parental psychological health in chinese families in an impoverished context in Hong Kong
Teorijsko utemeljenje računalnih sustava za profesionalno savjetovanje
Tko je popularan u ranoj adolescenciji? : povezanost percipirane popularnosti sa spolom i usamljenosti
To forgive or not to forgive? : Beliefs about costs and benefits of forgiveness, motivation to forgive and well-being
The HEXACO personality domains in the Croatian sample
Teorijske implikacije empirijskog istraživanja punk-scene u Hrvatskoj
Tobacco consumption, alcohol intake frequency and quality of life : results from a nationally representative Croatian sample study
The consequences of divorce for adults and children : an update
The political science professional project in Slovenia : from communist monism, democratisation and europeanisation to the financial crisis
The structure of public spending on drug policy in Croatia : what are the priorities?
The perceived quality of working life in Croatia and the European Union
The role of dispositional employability in determining individual differences in career success
The role of perfectionism and emotional regulation in explaining decision-making styles
The importance of achievement goals and attitudes towards education for explaining adolescents' career decision self-efficacy
The role of loneliness in the relationship between social anxiety and subjective well-being : using the social phobia inventory (SPIN) as a measure
Teorijska konceptualizacija kolektivnih sjećanja u sociologiji i srodnim društvenim znanostima
The impact of migration movements on innovation activities in Croatian counties
The role of personality and subject-specific motivation in students' achievement in math and mother tongue
Ukidanje društvenog vlasništva
Uzroci progonstva i obilježja hrvatskih prognanika u kontekstu izbjegličkog problema u svijetu
U kojem je đžepu Occamova britva?
Utjecaj migracija na populacijsku strukturu srednjodalmatinskih otoka
U kavezu ispraznosti
Usporedba stavova roditelja iz potpunih obitelji i obitelji s jednim roditeljem prema poželjnosti osobina za dječake i djevojčice
Utjecaj bračnog emocionalnog sklada roditelja na školski uspjeh i ponašanje djece
Usustavljivanje razvoja obrazovanja
Upravljanje i reformiranje obrazovnih sustava
Uloga bioetike u stvaranju posmoderne medicine i utjecaj postmoderne medicine na bioetiku
Uloga novca u promidžbi kulturnog identiteta
Učestalost PTSP-a u skupini prognanika i moguća povezanost sa zatočeništvom u logoru
Usamljenost i samoća studenata
Utjecaj podučavanja u malim kooperativnim skupinama na usvajanje znanja i zadovoljstvo studenata
Utjecaj rasporeda čestica na faktorsku strukturu i skalne rezultate Goldbergovih markera
Ukupno kretanje broja Hrvata u Srbiji i Crnoj Gori od 1948. do 2000. godine
Učestalost i korelati provođenja dijete tijekom adolescencije
U potrazi za dobrom zabavom
Upravljačke elite i ekonomije znanja
Upravljanje visokoškolskim institucijama
Uloga automatskih misli i ispitne anksioznosti u uspjehu studenata
Utjecaj dužine upitnika na anketni odziv
Uporabni literarni oblici medijskoga izražavanja
Utjecaj srbijanske oružane agresije na etničke promjene u Vukovarsko-srijemskoj županiji od 1991. do 2001. godine
Utjecaj odbijanja ankete na valjanost telefonskih predizbornih istraživanja
Utjecaj sociodemografskih čimbenika na poimanje romskoga roditeljstva i odrastanja
Uloga socijalne podrške vršnjaka i vršnjačkih odnosa u usamljenosti predadolescenata i adolescenata
Utjecaji molitve na vjerničko ponašanje i moralno vrednovanje pripadnika Maloga tečaja - Kursilja
Učestalost i rasprostranjenost seksualnoga zlostavljanja djece u Hrvatskoj od 1993.do 2002.
Uloga obrazovnog sustava u postizanju zapošljivosti i konkurentnosti radne snage u Hrvatskoj
Uloga samopoštovanja u odnosu crta ličnosti i neverbalnih socijalnih vještina
Ustrojavanje sustava jugoslavenskih vojnih sudova tijekom Drugog svjetskog rata i poraća
Uloga automatskih misli, navika učenja i ispitne anksioznosti u objašnjenju školskog uspjeha i zadovoljstva učenika
Utjecaj migracija obitelji maloljetnih delinkvenata na objektivne uvjete života obitelji
Univerzalnost sadržaja i strukture vrijednosti
Utjecaj pornografije na seksualno nasilje u Hrvatskoj
Urbana ekologija i društveni uzroci devastiranja okoliša građenjem
Uloga nekih mehanizama samoevaluacije i samoregulacije u održavanju samopoštovanja
Utjecaj informacije o postojećim djelima u određenoj domeni na kreativnost novih djela
U očekivanju SAPARD-a
Utjecaj češkoga kapitala na razvoj Vukovara u razdoblju između dva svjetska rata
Uzročni procesi demokratskih promjena
Udio žena u tržištu rada, obrasci radne karijere i uloga države
Uloga dječje percepcije roditeljskoga ponašanja u objašnjenju internaliziranih i eksternaliziranih problema
Upalni i funkcionalni crijevni poremećaji
Utječe li produljenje obveznoga školovanja na smanjenje stope ranoga prekidanja školovanja?
Uspješnost predviđanja obrazovnih postignuća učenika osnovnih škola Republike Hrvatske
Usklađivanje poslovnoga i obiteljskoga života u Hrvatskoj : utjecaj na fertilitet
Učeničke emocije i njihovi prediktori u procesu samoregulacije učenja
Usamljenost u ranoj adolescenciji : spolne i dobne razlike te povezanost sa socijalnim odnosima
Uvjerenja javnosti o ispravnim roditeljskim postupcima prema djeci najmlađe dobi
Uloga samopoštovanja u održavanju subjektivne dobrobiti u primjeni strategija suočavanja sa stresom
Uloga svakodnevnih negativnih događaja u depresivnosti adolescenata
Učestalost nekih aspekata preotimanja partnera i njihova povezanost sa socioseksualnosti
Uloga nekih vršnjačkih i školskih varijabli u predviđanju vršnjačkoga nasilnog ponašanja
Uloga razredno-nastavnog ozračja u objašnjenju ciljnih orijentacija učenika
Upotreba internetskih društvenih mreža i participacijske dimenzije društvenoga kapitala mladih na primjeru Facebooka
Upravljanje razvojem u obalnom području Hrvatske
U starom društvu – neki sociodemografski aspekti starenja u Hrvatskoj
Učinak broja opcija na promjenu preferencija uslijed odluke
Uloga ciljnih orijentacija u odnosu roditeljskoga ponašanja i emocija postignuća kod adolescenata
Velikosrpska teritorijalna posezanja
Vukovarski otpor srpskoj ratnoj agresiji na Hrvatsku 1991...
Vukovar '91. i hrvatski nacionalni identitet
Vjekoslav Cvrlje: Vatikanska diplomacija. Pokoncilski Vatikan u međunarodnim odnosima, Školska knjiga i Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1992.
Vjernička struktura u tranzicijskom kontekstu hrvatskog društva
Višedimenzionalni pristup u istraživanju religioznosti
Vrijednosni sustav odraslih, odgojna praksa i razvojni učinci
Views and opinions of the displaced from the Croatian Danube Basin towards the Serbian population living in the area
Vitalna statistika i različitost depopulacijskih procesa u Hrvatskoj i županijama
Vladajuća elita i proces delegitimacije privatizacijskog projekta
Vrednote i vrijednosne orijentacije adolescenata
Vojna profesija, korporativne orijentacije i transformacija civilno-vojnih odnosa
Vučedolska šahovnica
Vrijediti i koštati
Validacija upitnika o emocionalnom zlostavljanju
Vanjske suvremene migracije kao čimbenik integracije Hrvatske u zapadnoeuropske asocijacije
Vojna služba
Vrijednosti kao prediktori stavova i ponašanja
Varanje u srednjim školama u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini
Vrste nasilja među djecom i osjećaj sigurnosti u školama Bosne i Hercegovine
Vještina čitanja u ranoj adolescenciji : profili učenika
Vrtlog novoga svijeta
Verbalne strategije majki djece različita spola pri pomaganju u rješavanju kognitivnih problemskih zadataka
Vrijednosne preferencije hrvatskih građana kao odrednice materijalizma
Zapadna Slavonija
Zavičajni park Istre
Zatvoren krug modernizacije?
Zašto gubiti vrijeme s Dinkom Tomašićem?
Zadarski otoci
Zašto Amerikanci ne razumiju Hrvatsku?
Znanost o društvu i društvene promjene
Zlostavljanje djece
Zadovoljstvo obitelji školom
Zadovoljstvo poslom i alokacija vremena nastavnika na zagrebačkom Sveučilištu
Znanstveno-nastavna konceptualizacija predmeta medicinska etika na Medicinskom fakultetu u Rijeci
Zajednica, tradicija i etika vrlina
Zaštita okoliša u obnovi i razvoju Hrvatske
Zdravstveni privatizacijski pendulum
Značajke poljoprivredne proizvodnje u naseljima starčevačke kulture na prostoru između Vinkovaca i Slavonskog Broda u Hrvatskoj
Zlouporaba droga i uključenost u kriminalno ponašanje
Znanstvena politika i modernizacija u Hrvatskoj
Zašto odlazimo?
Znanstveno odgonetanje života
Zajednica bračnih susreta i neka moralna vrednovanja njezinih pripadnika
Zdravstvena psihologija u Hrvatskoj
Zapošljavanje u inozemstvu i prirodna depopulacija seoskih naselja
Zakon o veličini vokabulara teksta
Značajke života i tretmana žena u zatvoru
Zdravstveno-prosvjetne publikacije
Zašto imati drugu kuću?
Zadovoljstvo životom u adolescentnoj i odrasloj dobi
Zelena srca gradova
Zadovoljstvo življenjem u gradskoj četvrti Špinutu u Splitu
Zalupljena vrata
Zlatko Hasanbegović: Muslimani u Zagrebu 1878.-1945., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Medžlis Islamske zajednice u Zagrebu, 2007. : [prikaz]
Zur Konstruktion von Identität und Heimat(-Losigkeit) in Diaspora-Diskursen
Zaposlenost osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i zemljama Europske unije
Za mene, ljubav je --- : analiza studentskih stavova i doživljaja romantične ljubavi
Zainteresirani roditelji uvijek nađu vremena za dolazak u školu! : Suradnja obitelji i škole u kontekstu reprodukcije društvenih nejednakosti
Zadovoljstvo poslom i sagorijevanje na poslu kod učitelja : važnost podrške ravnatelja i radne motivacije
Život i smrt Jugoslavije
Žarko Dadić, Hrvati i egzaktne znanosti u osvitu novovjekovlja, Naprijed, Zagreb, 1994.
Žena između svijeta rada i obitelji
Životni ciljevi i dobrobit
Životna prilagođenost majki u različitim tipovima jednoroditeljskih majčinskih obitelji te kognitivna uspješnost njihove djece
Žene u znanosti
Žene i muškarci : egalitarnost na egzistencijalnoj i kolizija u svjetonazorskoj ravni
Žaljenja : fenomenologija, konceptualizacije i istraživanja
Žene i rodne uloge u postsupkulturnoj teoriji : primjer rave kulture
Jezik: hrv
eng
ger
Impresum: Zagreb : Institut za primijenjena društvena istraživanja, 1992- .
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar,
Isto izdanje u drugom mediju: Društvena istraživanja (Online)

NSK Zbirka knjižnične građe o Domovinskom ratu

Signatura: (05) D797
Napomene: Konfesije i rat.
Vukovar - pitanja o budućnosti
Primjerak #1
God.2:br.2-3(1993);3:2-3(1994)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.3:br.2-3(1994)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.17:br.1-2(2008)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.6:br.6(1997)
Korištenje u čitaonici

NSK Čitaonica tekućih časopisa

Signatura: D (HRV)
Primjerak #1
God.26:br.1=135(2017:Siječanj/Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.4=138(2017:Listopad/Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.3=137(2017:Srpanj/Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.2=136(2017:Travanj/Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.4=134(2016:Listopad/Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.27:br.2=140(2018:Travanj/Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.3=133(2016:Srpanj/Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.2=132(2016:Travanj/Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.1=131(2016:Siječanj/Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.27:br.1=139(2018:Siječanj/Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.27:br.3=141(2018:Srpanj/Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.2=144(2019:Travanj/Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.4=146(2019:Listopad/Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.3=145(2019:Srpanj/Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.1=143(2019:Siječanj/Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.27:br.4=142(2018:Listopad/Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.4=126(2014:Listopad/Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.4=130(2015:Listopad/Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.3=129(2015:Srpanj/Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.2=128(2015:Travanj/Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.3=125(2014:Srpanj/Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.2=124(2014:Travanj/Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.1=123(2014:Siječanj/Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.29:br.1=147(2020:Siječanj/Ožujak)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 231.939
Primjerak #1
God.26(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.25:br.3=133(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.25:br.2=132(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.25:br.1=131(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.29:br.2=148(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.29:br.1=147(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.28:br.4=146(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.28:br.3=145(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.28:br.2=144(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.28:br.1=143(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.27:br.4=142(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.27:br.3=141(2018:Srpanj/Rujan)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.27:br.140(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.27:br.139(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.24:br.1=127-4=130(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.20:br.1=111(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.1=115(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.20:br.4=114(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.20:br.3=113(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.20:br.2=112(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.2=116(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.19:br.6(=110)(2010:Nov./Dec.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.19:br.4/5(=108/109)(2010:July/Oct.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.19:br.3(=107)(2010:May/June)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.23(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.3=117(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.22:br.1=119-4=122(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.4=118(2012)
Nije za posudbu

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 231.939
Primjerak #1
God.26(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.4=134(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.3=133(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.2=132(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.1=131(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.4=130(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.2=128(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.29:br.2=148(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.29:br.1=147(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.27:br.139-142(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.3=129(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.1=115(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.20:br.4=114(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.20:br.3=113(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.20:br.2=112(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.20:br.1=111(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.19:br.6(=110)(2010:Nov./Dec.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.19:br.4/5(=108/109)(2010:July/Oct.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.19:br.3(=107)(2010:May/June)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.2=116(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.3=117(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.1=127(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.4=126(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.3=125(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.2=124(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.1=123(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.22:br.4=122(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.22:br.3=121(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.22:br.2=120(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.22:br.1=119(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.4=118(2012)
Korištenje u čitaonici