Acta stomatologica Croatica

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000011178/Holdings
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
1. kongres Hrvatskoga društva za oralnu kirurgiju Hrvatskoga liječničkog zbora, Zagreb, 22.-23.10.2004
50. godišnjica Središnje stomatološke knjižnice Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu = 50th Anniversary of the Central Dental Library of School of Dental Medicine University of Zagreb
50. obljetnica časopisa Acta stomatologica Croatica = 50th anniversary of Acta stomatologica Croatica
Adenomatoidni odontogeni tumor s tkivom nalik na zub nastao iz odontogene ciste : prikaz jedinstvenog slučaja = Adenomatoid odontogenic tumor with tooth-like structure arising from a dentigerous cyst
Adherencija Candide albicans na oralne epitelne stanice oboljelih od diabetes mellitusa
Adjustment of the Zagreb University School of Dentistry curriculum to the corresponding curricula in the European countries
Aerobna mikroflora subgingivnoga područja protetskih pacijenata s implantatima
Akcesorni kanali u području ramifikacije višekorijenskih zubi
Akustička analiza govornog statusa ispitanika s ortodontskim anomalijama
Akutni angioedem i urtikarija vezana za infekciju virusom herpes simplex
Alveolar ridge resorption as detected on panoramic radiographs
Amalgamski ili kompozitni ispun?
Ameloblastički fibrom
Ameloblastični fibrom
An EMG analysis of temporal muscle function in complete denture wearers at two observation stages
Analiza citata radova objavljenih u časopisu Acta stomatologica Croatica zabilježenih u bazi podataka Web of Science
Analiza elektromiografskih i gnatosonijskih signala pomoću kompjutorizirane EMG-a-1 aparature
Analiza parametra translucencije staklokeramike izrađene različitim tehnološkim postupcima = Analysis of translucency parameter of glass-ceramics fabricated by different techniques
Analiza topografije i hrapavosti površine Co-Cr uzoraka uz pomoć mikroskopa atomskih sila
Analysis of developmental and occlusal characteristics of primary dention in examinees with and without crowding of permanent teeth
Anomalije mliječnih zuba i stanje trajne denticije
Antibakterijska svojstva retrogradnih punila korijenskih kanala = Antibacterial activity of root-end filling materials
Antibakterijski učinak Er: YAG lasera u korijenskom kanalu
Antibakterijski učinak agregata mineralnog trioksida i amalgama = Antibacterial effect of mineral trioxide aggregate and amalgam
Antibakterijski učinak endodontskog uloška na Enterococcus faecalis u dentinu zubnog korijena
Antibakterijsko djelovanje halotana, eukaliptola i narančina ulja
Antihistaminici - primjena u stomatologiji i mogući nepoželjni učinci
Antimikrobni kapacitet kazein fosfopeptida/amorfnoga kalcijeva fosfata i enzima u stakloionomernom cementu pri sanaciji karijesnih lezija = Antimicrobial capacity of casein phosphopeptide/amorphous calcium phosphate and enzymes in glass ionomer cement in dentin carious lesions
Antimikrobni učinak Apexita in vitro
Antimikrobni učinak Calasepta, Superlux calcium hydoxid linera i gutaperka štapića presvučenih kalcijevim hidroksidom
Antimikrobni učinak intrakanalne primjene ozona = Antimicrobial effectiveness of intracanal ozone treatment
Antimikrobni učinak klorheksidina kod ortodontskih pacijenata
Antimikrobni učinak materijala za punjenje korijenskih kanala
Antimikrobni učinak ozona stvorenog KP brizgalicom visokofrekvencijskoga generatora ozona = Antimicrobial effect of ozone made by KP syringe of high-frequency ozone generator
Antimikrobni učinak različitih medikamentoznih uložaka tijekom endodontskog liječenja
Antimikrobni učinak vodenih pripravaka kalcijevog hidroksida na Streptococcus mutans, Streptococcus faecalis i Candida albicans, in vitro
Antiresorptivni učinak intrakanalne aplikacije alendronata na eksperimentalnom modelu
Antropološko-protetski aspekt gubitka zubi i opskrbe mobilnim protezama nekih otočkih populacija istočnoga Jadrana
Apikalno mikropropuštanje punjenja za korijenske kanale sa silikonskom osnovom : elektrokemijsko istraživanje = Apical microleakage of a silicone based root canal sealer : an electrochemical study
Aquacell® Ag i ozonska terapija u liječenju bisfosfonatima inducirane osteonekroze čeljusti (BIONJ) : prikaz slučaja = Aquacell® Ag and ozone in bisphosphonate-induced osteonecrosis of the jaws (BIONJ) therapy : a case report
Atipični pleomorfni adenom gornje usne : prikaz slučaja = Atypical Presentation of an Upper Lip Pleomorphic Adenoma : Case Report
Autotransplantacija premolara na mjesto srednjih maksilarnih sjekutića
“Zlatni omjer” vidljivoga zubnog osmijeha u pakistanskoj populaciji : eksperimentalno istraživanje = Golden proportion in visual dental smile in Pakistani population : A Pilot Study.
Basic amino acid in the pathogenesis of caries
Bibliografija radova objavljenih u časopisu Acta stomatologica Croatica za razdoblje od godine 1987. do 2006.
Bibliometrijska analiza Acta stomatologica Croatica za razdoblje od godine 1987. do 2006.
Bibliometrijska analiza članaka Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu indeksiranih u bazi podataka Web of Science (1976.-2005.)
Bibliometrijska kvantitativna i kvalitativna raščlamba časopisa Acta stomatologica Croatica u razdoblju od 1985. do 1991. godine
Bibliometrijska, kvantitativna i kvalitativna raščlamba časopisa Acta Stomatologica Croatica u razdoblju od 1992. do 1995. godine
Bijeli spužvasti nevus
Bilateralne varijacije razdoblja tišine i izotonične i izometrične aktivnosti zatvarača mandibule
Bilježenje kretnji i položaja donje čeljusti metodom elektroničke aksiologije
Bioprogresivna terapija i dijagnostika
Blue laser curing of composites
Bolesni zubi kao fokusi - iluzija ili stvarnost?
Brtvljenje materijala za retrogradni ispun u ultrazvučno izrađenim kavitetima
Brtvljenje materijala za retrogradno punjenje korijenskih kanala
Bruksizam
Brza metoda za genotipiziranje DEFB1 - 44C/G SNP-a kod brazilskih pacijenata s parodontitisom = A Fast Method for DEFB1-44C/G SNP Genotyping in Brazilian Patients with Periodontitis
Burkittov limfom
Burkittov limfom u obliku maksilarne otekline kod HIV-negativne odrasle osobe = Burkitt's lymphoma presenting as a maxillary swelling in a HIV-negative adult
C-oblik kanala gornjeg drugoga kutnjaka : 3D Cone-Beam kompjutorizirana tomografska analiza uređajem PreXion = A C-shaped canal in a maxillary second molar : PreXion 3D cone-beam computed tomography analysis
CEREC CAD-CAM ceramic restorations
Cementno-osificirajući fibrom gornje čeljusti
Centralni gigantocelularni granulom agresivnog rasta
Centralni hemangiom donje čeljusti
Centralni mukoepidermoidni karcinom niskog stupnja ili žljezdana odontogena cista
Centralni odontogeni fibrom mandibule
Cephalometric floating norms for the position of the lower incisors
Cephalometric point "A" position following palatal expansion
Changes in the values of retention forces in CEKA attachments
Charge-coupled device panoramic radiography
Cijena liječenja bolesnika s tumorima glave i vrata
Cirkonijeva keramika u stomatološkoj protetici
Ciste u čeljusti
Cistični oblik cemento-osificirajućeg fibroma etmoidnog sinusa = Cystic shape cemento-ossifying fibroma of ethmoid sinus
Citotoksično i genotoksično ispitivanje magnetskih slitina Sm CO5
Citotoksičnost AH plus i AH26 punila in vitro na fibroblastima kineskog hrčka V79
Citotoksičnost dvaju bioaktivnih materijala za punjenje korijenskih kanala = Cytotoxicity of two bioactive root canal sealers
Citotoksičnost i genotoksičnost nekih stomatoloških legura
Citotoksičnost natrij-hipoklorita na kulturama stanica
Clinical outcome following guided tissue regeneration using EPTFE membranes
Comparative reliability of different traditional and computerized cephalometric analyses
Comparative study on meridol solution effect in reducing inflammatory changes in the gums
Comparison between standard and pulsed coherent light polymerization
Condition of fixed prosthodontic appliances and oral hygiene in a group of elderly psichiatric patients
Cone beam kompjutorska tomografija : metoda procjene uspješnosti instrumentacije korijenskih kanala = Cone beam computed tomography : a tool to evaluate root canal preparations
Coronal leakage and failure in root canal treatment
Correlation between degree of conversion and light transmission through resin composite samples
Cytotoxicity of Ca(OH)2 endodontic sealers on connective, muscle and bone tissues
Časopisi iz područja stomatologije u dostupnim bazama podataka s cjelovitm tekstom
Čestoća dentalnih identifikacija trupla iz masovnih grobnica u Hrvatskoj
Čestoća i vrste boli stomatoloških pacijenata
Čestoća odontogenih keratocista u odnosu prema dobi, spolu i mjestu nastanka u pacijenata s Gorlin-Goltzovim sindromom
Četverogodišnja procjena aproksimalno infiltriranih lezija kod adolescenata = Four year evaluation of proximal resin infiltration in adolescents
Čimbenici koji utječu na kvalitetu života povezanu s oralnim zdravljem među pacijentima starije životne dobi u Hrvatskoj = Factors Affecting Oral Health–Related Quality of Life Among Elderly Croatian Patients
Čimbenici rizika za nastanak traumatskih ozljeda kruna gornjih sjekutića
Debljina intime-medije karotidnih arterija kod pacijenata s kroničnim i agresivnim parodontitisom = Carotid intima-media thickness in patients with chronic and aggressive periodontitis
Debljina profila mekih tkiva kod ispitanika klase I i klase II/1
Deformacijska plagiocefalija : prikaz slučaja = Deformational plagiocephaly : a case report
Dehiscence detection using video prints of enhanced images acquired with a CCD intra-oral detector
Dentalna identifikacija endodontskim radiogramima : prikaz slučaja = Dental Identification Through Endodontic Radiographic Records : a Case Report
Dentalna identifikacija karboniziranoga tijela
Dentalna identifikacija žrtava cunamija u Phuketu, Tajland
Dentalna identifikacija žrtava domovinskog rata u Hrvatskoj
Dentalni amalgam
Dentalni morbiditet i oralna rehabilitacija radnica tekstilne industrije
Dentalno zdravlje u djece osnovne škole "Retkovec" u Zagrebu
Dentinogena cista upalnog podrijetla : dijagnostički izazov = Dentigerous cyst of inflammatory origin : a diagnostic challenge
Dentinska preosjetljivost
Dentinska preosjetljivost prije i poslije parodontne terapije = Dentin hypersensitivity before and after periodontal treatment
Dentoalveolarna prilagodba u ispitanika s mandibularnim prognatizmom
Dentoalveolarne značajke ispitanika s frontalnim otvorenim zagrizom
Dentometric characteristics of examinees with primary crowding
Denzitometrijska procjena gustoće mandibularne kosti na ortopantomogramima
Depresija i somatizacija u pacijenata s temporomandibularnim poremećajima
Detekcija bakterija koje reduciraju sulfate i ostalih uzgojivih fakultativnih bakterija u zubnim tkivima = Detection of Sulphate-Reducing Bacteria and Others Cultivable Facultative Bacteria in Dental Tissues
Detekcija porfirina karijesne lezije pomoću fluorescencije inducirane ljubičastim laserom = The Detection of Carious Lesion Porphyrins Using Violet Laser Induced Fluorescence
Determination of electrolyte concentration in saliva by potentiometric method
Devijacije apeksnog foramena i akcesorni kanalići donjih sjekutića i očnjaka
Digitalna holografska interferometrija
Dijagnostički postupci u procjeni mikrobne flore parodontitisa
Dijagnostički protokol za bolne sindrome disfunkcionalnog kranio-cervikalnog područja u upotrebi na Operativnom odjelu dentalne medicine Znanstvenog instituta „San Raffaele” u Milanu = Diagnostic protocol for Painful syndromes of dysfunctional cranio-cervical area used at the Operative unit of
Dimenzije krunične rubne pukotine
Dimenzije zubnih kruna u mliječnoj denticiji kod djece u Nigeriji = Tooth crown dimensions of pPrimary dentition in the Nigerian population
Dimenzijska stabilnost elastomernih otisnih materijala dezinficiranih u otopini 0,5% klorheksidina i alkohola
Dinamika promjena izdvojenih linearnih kraniofacijalnih parametara tijekom rasta
Dinamika rasta četiri osnovne kraniofacijalne dimenzije s obzirom na ortodontski nalaz
Dinamika razvoja odontogenih promjena čeljusti
Diskoloracije i erozije zuba kao posljedica ovisnosti o kombiniranom analgetiku = Dental discoloration and erosion resulting from addiction to compound analgesics
Distrakcijska osteogeneza kostiju lica
Distrakcijska osteogeneza u liječenju hipoplazije mandibule udružene s Treacher Collinsovim sindromom
Distribution of posterior tooth contacts in centric occlusion
Djelovanje kalcijeva klorida na kemijska svojstva mineralno-trioksidnog agregata
Djelovanje pušenja duhana na tvrda i meka tkiva usne šupljine
Dorzalna površina jezika i halitoza : morfološki aspekti
Doze zračenja kod uobičajenih stomatoloških radioloških pretraga
Doziranje fluorida u prevenciji karijesa
Držači mjesta u prevenciji posljedica preranog gubitka mliječnog zuba
Dugoročna naknadna polimerizacija dvaju „bulk-fill” kompozita = Long term degree of conversion of two bulk-fill composites
Dugotrajnost i mogućnost prilagođavanja kombinirane polimerno-silikonske nosne epiteze : prikaz slučaja = Combined polymeric-silicone nasal prosthesis enhancing longevity and serviceability : a case report
Dvofazni kirurški postupak u liječenju velikog odontoma donje čeljusti
Dvostruki zubi u mliječnoj denticiji i stanje trajnih nasljednika
Dysostozis cleidocranialis
EPA 2002
Edentulism and dental status in older populations of eight European countries
Effect of butadiene acrylate cross-linking on impact strength of poly methyl methacrylate
Effect of cross-linking chain length on glass transition of a dough-moulded poly (methylmethacrylate) Resins
Effect of heating rate on glass transition of a cross-linked denture base resin
Effects of soft Ga-As laser on Streptococcus mutans and on skin and mucosa temperature changes
Efikasnost mekog lasera u liječenju oralnih simptoma
Ekspresija citokeratina 18 i 19 u normalnoj sluznici, lichen planusu i karcinomu pločastih stanica
Ekstrakcija zuba iz parodontnih razloga u odrasloj populaciji u Grčkoj = Periodontal reasons for tooth extraction in adult population in Greece
Elektromiografsko ispitivanje aktivnosti žvačnih mišića u ispitanika s temporomandibularnom disfunkcijom
Elektronska mikroanaliza gubitka kalcija i fosfora kod početnih manifestacija karijesa humane cakline
Elevacija dna maksilarnog sinusa
Endodontsko liječenje 46 s četiri korijenska kanala
Endodontsko liječenje geminiranog prvog lijevog gornjeg pretkutnjaka : prikaz slučaja = Endodontic treatment of a geminated maxillary left first premolar : a case report
Endodontsko liječenje invaginiranoga zuba
Endodontsko liječenje kompliciranih slučajeva
Endodontsko liječenje nekih morfoloških anomalija zuba
Endodontsko liječenje prvih gornjih trajnih sjekutića
Endodontsko liječenje prvoga mandibularnog kutnjaka s tri korijena : prikaz slučaja = Endodontic Management of the Three-Rooted Mandibular First Permanent Molar : a Case Report
Endodontsko liječenje u rizičnih bolesnika
Epidemiološko ispitivanje stanja prvih trajnih kutnjaka u adolescenata
Epidemiološko istraživanje oralnog zdravlja u srednjoj Dalmaciji
Epidermoidna cista na bukalnoj sluznici : prikaz slučaja i pregled literature = Epidermoid Cyst Arising in the Buccal Mucosa : Case Report and Literature
Epidermoidna cista nastala na bukalnoj sluznici : prikaz slučaja i pregled literature = Epidermoid cyst arising in the buccal mucosa : case report and literature review
Erozije humane cakline izazvane kiselim napicima in vitro
Erozije u pacijenata s anoreksijom i bulimijom nervozom
Erozije zubnih tkiva
Estetska opskrba hipodoncije uporabom kevlar vlakana
Estetski intrakanalni kolčići = Esthetic intracanal posts
Eugen Rado - "Liečnik za zube i usta"
Evaluacija diplomskih radova Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1983.-93.
Evaluacija parodontalnog stanja kod pacijenata nositelja metal-keramičkih i metal-akrilatnih krunica u razdoblju od jedne do pet godina = Periodontal evaluation of patients with ceramic fused-to-metal and acrylate fused-to-metal crowns over a period of 1 to 5 years
Evaluacija socio-ekonomskog statusa eugnatih i disgnatih ispitanika osnovnoškolskog uzrasta
Evaluacija stanja parodontnih i periimplantantnih tkiva kod pacijenata s dentalnim implantatima = Evaluation of periodontal and periimplant tissues in patients with dental implants
Evaluacija učestalosti dentalnih anomalija kod djece u Sarajevskom kantonu = Evaluation of the prevalence of dental anomalies in children in the Canton of Sarajevo
Evaluacija vlastitoga softwarea za mjerenje površina u medicini i u stomatologiji
Evaluation of some lateral cephalometric methods for determination of occlusal plane inclination
Farmakoterapija stomatološke bolesnice tijekom trudnoće i laktacije
Farmakoterapija stomatološkog bolesnika starije dobi
Fetalni alkoholni sindrom
Fizikalna svojstva triju različitih vrsta svjetlosno polimerizirajućih materijala od kompozitne smole
Forenzične znanosti : 20 godina forenzične stomatologije na Sveučilištu u Zagrebu, 1994. – 2014. = Forensic Science : 20 Years of Forensic Dentistry at the University of Zagreb, 1994 - 2014
Forenzično određivanje dentalne dobi kod odraslih
Fotokluzija kao komplementarna metoda u ortodontskoj dijagnostici
Fragment zuba u gornjoj usni nakon dentalne traume : opis neobičnoga kliničkog slučaja = Tooth fragment lodged in the upper lip after traumatic dental injury
Functional and aesthetic rehabilitation of patients with oncologic defects of lower oral cavity
Funkcija stomatognatoga sustava u oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja
Funkcijska dijagnostika čeljusnoga zgloba sa string - condylocompom
Funkcijski otisci u terapiji potpunim i pokrovnim protezama = Functional impressions in complete denture and overdenture treatment
Fuzija i geminacija trajnih zubi
Genotoksični potencijal dentinskih adheziva
Gingivalni eruptivni hemangiom kao metastaza karcinoma pluća = Metastasis from lung cancer presenting as pyogenic granuloma in the lower gingiva
Gingivna recesija u odnosu na okluzijske poremećaje
Gnathometric characteristics of subjects with and without signs of coronary crowding
Gnatodinamska istraživanja u uvjetima patološkoga trošenja tvrdih zubnih tkiva
Granulirani mioblastom
Gubitak alveolarne kosti na zubima nosačima i nenosačima u nositelja djelomičnih proteza
Gubitak tvrdih tkiva zubnoga vrata
Herpes zoster
Higijenske navike očuvanja oralnog zdravlja definiranog uzorka gradske populacije
Higijenske navike u očuvanju oralnog zdravlja
Histokemijska i imunohistokemijska procjena Abrikossoffova tumora jezika : prikaz slučaja = Histochemistry and Immunohistochemistry Evaluation of the Abrikossoff’s Tumour of the Tongue : a Case Report
Hitna stanja u dječjoj stomatologiji = Medical emergencies in pediatric dentistry
Icidencija orofacijalnih rascjepa u Hrvatskoj od godine 1988. do 1998.
Identifikacija kobalta i kroma u protetskim radovima primjenom tankoslojne kromatografije
Idiopatska osteoskleroza čeljusti u brazilskoj populaciji : retrospektivno istraživanje = Idiopathic Osteosclerosis of the Jaw in a Brazilian Population = a Retrospective Study
Idiopatska trigeminalna neuralgija
Idiopatski Sweetov sindrom s oralnim manifestacijama
Imedijatna implantacija nakon enukleacije odontogene ciste : opis slučaja = Immediate implant placement following odontogenic cyst enucleation : a case report
Imedijatna potpuna proteza
Impakcija donjih trećih kutnjaka
Implantantno-protetička terapija manjka prednjeg zuba
Implantati širokog promjera u transplantiranoj homolognoj kosti
Imunohistokemijska lokalizacija dentritičkih stanica u humanoj zubnoj pulpi
Imunološki status periapeksnih cista
Imunopatogeneza kronične periapeksne lezije
In vitro istraživanje apikalnog mikropropuštanja pet tehnika punjenja kanala = A Comparative in Vitro Study of Apical Microleakage of Five Obturation Techniques
In vitro osjetljivost bakterije Streptococcus oralis na različite otopine za ispiranje usta = In vitro susceptibility of Streptococcus oralis to different mouthwashes
In vitro procjena i usporedba translucencije dvaju različitih potpuno keramičkih sustava = In vitro evaluation and comparison of the translucency of two different all-ceramic systems
In vivo accuracy of CCD-based radiography for the estimation of periapical lesion dimensions
In vivo i in vitro procjena ponovljivosti i preciznosti uređaja za određivanje boje zuba VITA Easyshade® Advance 4.0 = In vivo and in vitro evaluations of repeatability and accuracy of VITA Easyshade® Advance 4.0 dental shade-matching device
In vivo procjena pouzdanosti mjerenja ispitivača uređajem za određivanje boje zuba VITA Easyshade® Advance 4.0 = In Vivo Evaluations of Inter-Observer Reliability Using VITA Easyshade® Advance 4.0 Dental Shade-Matching Device
In-vitro istraživanje temperaturnih promjena u pulpnoj komori nakon zagrijavanja pri stvrdnjavanju staklenoionomernog cementa = In-vitro study on temperature changes in the pulp chamber due to thermo-curing of glass ionomer cements
Incorporation of Lanthanides in human dental enamel
Indeksi oralnog zdravlja i hipomineralizacija kutnjaka i sjekutića kod bosanske djece u dobi od 12 godina
Indeksiranje i/ili citiranje časopisa/rada/autora u sustavu vrednovanja znanstvenog doprinosa = Indexation and/or citation of journals/articles/authors in the scientific validation system
Indikacije za zatvaranje defekata na licu sekundarnim cijeljenjem
Indium light source for curing composite resins
Individualne termoplastične udlage u liječenju protetskog palatitisa
Inervacija periodontalnog ligamenta odrasla čovjeka
Influence of social factors and general health status on oral health
Influence of teeth loos on morphometric characteristics of the maxilla
Inicijalno liječenje protetskih pacijenata Michiganskom udlagom
Inicijalno liječenje stabilizacijskom udlagom u pacjenata s potpunim protezama
Instrumentacija C oblika endodontskoga prostora 47
Intenzitet svjetlosti polimerizacijskih uređaja u ordinacijama dentalne medicine u Zagrebu, Hrvatska = Light intensity of curing units in dental offices in Zagreb, Croatia
Interakcija profesionalnog, psihološkog i sociološkog aspekta pri planiranju stomatološke rehabilitacije
Interdisciplinarni pristup rješavanju problema oligodoncije
Interkuspidacija u tijeku drugog podizanja okluzije
Interna resorpcija, terapija i opskrba
Internet i koliko se njime koriste studenti Stomatološkog fakulteta u Zagrebu
Intrakanalna prilagodba kolčića ojačanih vlaknima u odnosu na lijevane nadogradnje = Intracanal adaptation of a fiber reinforced post system as compared to a cast post-and-core
Intraoralno mikrodenzitometrijsko ispitivanje gustoće kosti
Iskustva s neposrednim liječenjem antrooralne komunikacije
Ispitivanje genetske nestabilnosti primjenom analize razmjene sestrinskih kromatida kod pacijenata sa Sjogrenovim sindromom
Ispitivanje hrapavosti površine glazirane Y-TZP zubne keramike nakon izlaganja korozivnom mediju = Investigation of glazed Y-TZP dental ceramics corrosion by surface roughness measurement
Ispitivanje kontaktne alergije na gradivne i pomoćne protetske materijale
Ispitivanje mutagenog potencijala kloroforma, narančina ulja, eukaliptusova ulja i halotana Salmonella/mikrosomskim testom
Ispitivanje odnosa indeksa parodontne bolesti kod pacijenata sa sistemskim bolestima = Examination of the relation between periodontal disease indices in patients with systemic diseases
Ispitivanje otpornosti cementa za fiksiranje mjerenjem količine otopljenog cinka u ljudskoj slini
Ispitivanje povezanosti hrapavosti površine cirkonij-oksidne keramike i vezne čvrstoće s obložnom keramikom : prethodno priopćenje = Correlation between surface roughness and shear bond strength in zirconia-veneering ceramics : a preliminary report
Ispitivanje površinske hrapavosti amalgamskih ispuna mehaničkom elektroničkom napravom
Ispitivanje propusnosti kompozitnog ispuna
Ispitivanje retencije Sm-Co5 i Nd-Fe-B magneta
Ispitivanje vezne čvrstoće između zlatne slitine i hidrotermalne keramike
Istraživanja koeficijenta linearnog termičkog rastezanja četiriju različitih fosfatnih uložnih materijala
Istraživanje dinamičke izdržljivosti privremenih krunica iz poli(metilmetakrilata)
Istraživanje dinamičke čvrstoće zuba opskrbljenog konfekcijskim i lijevanim nadogradnjama
Istraživanje o razlozima ekstrakcije zuba kod odrasle populacije u Grčkoj = A survey of the reasons for dental extraction in adult population in Greece
Istraživanje ostatnog monomera mikrovalno i klasično polimeriziranih akrilata postupkom infracrvene spektrofotometrije
Istraživanje povezanosti stanja protetskih nadomjestaka, oštećenja organskih sustava i stupnja pokretljivosti štićenika domova umirovljenika
Istraživanje vezne čvrstoće AD veznog sustava
Istraživanje zaostalog monomera poli (metilmetakrilatnim) smolama postupkom infracrvene spektrofotometrije
Istraživanje zaostaloga benzoil peroksida u poli (metilmetakrilatnim) smolama postupkom plinske kromatografije
Ivo Miše – in memoriam
Iz povijesti Zavoda za bolesti zubi Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Iznos Bennett-kretnje prema kliničkom nalazu okluzije
Izobrazba o profesionalnim bolestima i zdravstvenim navikama među studentima dentalne medicine u Hrvatskoj = Education on occupational health and health related habits among dental students in Croatia
Izrada modela za planiranje kirurškog liječenja prijeloma donje čeljusti = Additive manufacturing for surgical planning of mandibular fracture
Izrada trodimenzionalnoga modela zuba za eksperimentalna biomehanička istraživanja metodom konačnih elemenata
Je li e-učenje "nezaobilazan" dio izobrazbe u stomatologiji?
Jednofazna tehnika pokrivanja gingivnih recesija
Kandžasta kvržica
Karcinom acinusnih stanica donje usne
Karijes u novaka Hrvatske vojske
Karijespreventivni učinak aminfluorid otopine različitih koncentracija fluorida i različite učestalosti primjene u predškolske djece
Katastrofiziranje u bolesnika sa sindromom pekućih usta = Catastrophizing in Patients with Burning Mouth Syndrome
Kefalometrijska procjena inklinacije okluzijske ravnine i frontalnih zuba u bezubih pacijenata s različitim međučeljusnim odnosima
Kefalometrijska procjena položaja inciziva u ispitanika s klasom II/1 i II/2 po Angleu
Kemijska obrada korijenskoga kanala
Kemijska postojanost dentalnih keramika u kiselom mediju
Kirurški postupak kod prekomjerno napunjenog korijenskog kanala
Kirurško liječenje neuralgije kao posljedice idiopatskog okoštavanja mentalnog otvora
Kirurško liječenje velikih cista donje čeljusti
Kirurško-ortodontsko liječenje razvojnih odontogenih cista čeljusti
Kiruško liječenje odontogenih keratocista intraoralnom poslijeoperativnom sukcijom
Kiruško uklanjanje parodontnog džepa
Klasifikacija dentinskih adheziva
Klinička i histološka ispitivanja mladih trajnih zubi nakon vitalne amputacije pulpe
Klinička procjena fiksnih protetskih nadomjestaka
Klinička rasčlamba ispuna kompomerima u mliječnoj denticiji
Klinička stomatološka djelatnost i studij stomatologije u Hrvatskoj = Clinical dentistry and the study of dental medicine in Croatia
Klinička studija učestalosti artroze čeljusnog zgloba mlađih muškaraca
Klinička svojstva oralnih lezija uzrokovanih topikalnom primjenom propolisa = Clinical characteristics of topical propolis induced oral lesions
Klinički i tribološki pogled na trošenje zuba
Kliničko i radiološko ispitivanje koštanih defekata nakon uporabe kolagenog matriksa
Kliničko provjeravanje kompozitnih ispuna interkaninog područja
Količina salivarnog imunoglobulina A, lizozima i magnezija u bolesnika sa sindromom pečenja usta i kserostomijom
Kolokacije u jeziku stomatologije: primjeri iz oralne medicine : primjeri iz oralne medicine = Collocations in the language of dental medicine : examples in oral medicine
Kolorimetrijska prosudba učinkovitosti različitih postupaka izbjeljivanja zuba = Colorimetric assessment of different tooth whitening procedures
Komparativna analiza kinematski određene šarnirske osi mandibule i Hobo točke
Komparativna analiza učestalosti dentalne traume ovisno o spolu : populacijska studija = Comparative analysis of gender : a population-based study on dental trauma
Komparativno istraživanje oblikovanja četiriju rotiranjućih sustava = A comparative study of shaping ability of four rotary systems
Kompenzacija polomerizacijske kontrakcije kompozitnih ispuna
Kompjutorizirani postupak za istraživanje unutrašnje anatomije zuba
Komplicirani prijelom krune i korijena gornjeg centralnog sjekutića
Komplikacije zigomatičnih implantata : kliničko iskustvo s prikazom četiriju slučajeva = Complications of zygomatic implants : our clinical experience with 4 cases
Kompomer kao restorativni materijal karijesnih i nekarijesnih lezija
Koncentracija fluorida u vodovodnoj vodi i komercijalnim napitcima = The concentration of fluorides in tap water and commercial bottled beverages
Koncentracija kalcija i kalija u slini pacijenata s multiplom sklerozom
Kondenzirajući ostitis
Kontaktna preosjetljivost na stomatološke protetske materijale - slitine
Kontrola onečišćenja zraka stomatološke ordinacije kvantitativnim aerobiološkim metodama
Konvulzije
Konzervativna terapija stopljenih zuba u trajnoj denticiji
Korekcija oblika glave
Korelacija između učestalosti karijesa u omaldine i čimbenika povezanih s karijesom u dva mađarska grada
Korelacije kraniofacijalnih parametara s dobi ispitanika klase II./1 i klase II./2
Kožna fistula odontogenog podrijetla – pogrešno dijagnosticirana lezija : prikaz dvaju slučajeva = Cutaneous sinus tract of odontogenic origin – a misdiagnosed lesion : report of two cases
Kraj jednog razdoblja
Kraniofacijalna fibrozna displazija kod starijih pacijenata : prikaz slučaja s pregledom literature = Craniofacial fibrous dysplasia in an elderly patient : a case report with a review of literature
Kraniofacijalne posebnosti južnodalmatinske populacije
Kraniometrijske i gnatometrijske osobitosti anomalija klase II. u mliječnoj denticiji
Kserostomija
Kvalitativna raščlamba caklinske površine nakon skidanja zaostatnoga kompozita
Kvaliteta brtvljenja korijenskog kanala postignuta različitim tehnikama punjenja
Kvaliteta života ovisna o oralnom zdravlju kod pacijenata s novim potpunim protezama
Kvantifikacijske proporcije kandidijaze i piroze kod oralnoga lichen rubera (OLR)
Kvantitativna analiza probiotskih medija za pohranu izbijenih zuba = A quantitative analysis of a probiotic storage media for avulsed teeth
Kvantitativna deskriptivna analiza maksilarnog luka kod jednostranih rascjepa
Kvantitativna evaluacija imunoglobulina G, A i M humane zubne pulpe
Laboratorijski postupci izradbe jednokomadnoga metalnog odljeva djelomične proteze
Laserski inducirana fluorescencija porfirina u karijesnoj leziji = Laser induced fluorescence of carious lesion porphyrins
Liječenje glicerin-boraksom eksfolijativnog heilitisa uzrokovanog natrijevim lauril-sulfatom : prikaz slučaja = Glycerin borax treatment of exfoliative cheilitis induced by sodium lauryl sulfate : a case report
Liječenje karioznih lezija kemijsko-mehaničkim postupkom
Liječenje mandibularnoga retrognatizma Herbstovom napravom
Liječenje miogenog temporomandibularnog poremećaja okluzijskom udlagom i fizioterapijom : prikaz slučaja = Treatment of myogenic temporomandibular disorder by oOcclusal splint and physical therapy : a case report
Liječenje oroantralne fistule
Liječenje trudnice od erythema multiforme povezanog s herpesom (HAEM) : prikaz slučaja = Treatment of a pregnant patient with herpes associated erythema multiforme (HAEM) : a case report
Liječenje uzdužnog prijeloma krune i korijena mladog trajnog zuba
Liječenje zuba sa starim traumatskim ozljedama
Limfocitna aktivnost kod oralnog lichen planusa
Lomovi pokretnih parcijalnih proteza
Lymphocyte values in patients with recurrent aphthous ulceration
Magnetska rezonancija u dijagnostici poremećaja čeljusnih zglobova
Magnetsko polje u stomatološkoj ordinaciji
Makroskopska analiza spoja odljevaka Co-Cr legura
Maksilarni retrognatizam
Mapiranje bioimpedancijskog spektra zdrave oralne sluznice : eksperimentalna studija = Mapping electrical impedance spectra of the healthy oral mucosa : a pilot study
Marsupijalizacija keratocističnog odontogenog tumora mandibule : suvremena dilema = Marsupialisation of keratocystic odontogenic tumour of the mandible : current dilemma
Marsupijalizacija u liječenju čeljusnih cista = Marsupialization in the treatment of jaw cysts.
Maximum voluntary isometric activity of elevator masticatory muscles at symmetrical occlusal positions of the mandible
Mehanička svojstva i klinička primjena žica u ortodonciji
Mehaničko i kemijsko trošenje zuba
Membrane za parodontnu regeneraciju
Metastatske lezije u mandibuli
Metoda za ispitivanje abrazijskoga trošenja estetskih protetskih materijala
Metode histološke ocjene odlaganja novostvorene kosti nakon endodontske terapije u psa
Metode izbora oblika zuba za mobilne proteze
Međustanična komunikacija parodontopatogenih bakterija = Quorum sensing of periodontal pathogens
Mikrobiološka flora plaka ispod mostova od zlatnih legura
Mikrobiološka studija periapikalnih ostitičkih procesa kod zuba s otvorenim i zatvorenim korijenskim kanalom
Mikropropusnost poslijeendodontskih sustava
Mikrostruktura i mikrotvrdoća odljevaka zlatnih legura
Mikrozatezna vezna čvrstoća smole za pečaćenje i predtretiranje različitim antibakterijskim sredstvima = Micro-tensile bond strength of fissure sealants treated with different antibacterial agents
Mikrozatezna čvrstoća veze dvaju adhezivnih sustava "sve u jednome" te jednoga s jetkanjem i ispiranjem : Micro-tensile dentin bond strength of two all-in-one adhesives and an etch-and-rinse adhesive
Mikuliczeva bolest
Minimalno invazivna jednofazna tehnika bez odizanja režnja s imedijatnim nefunkcijskim opterećenjem
Mjerenje jakosti fotopolimerizacijskih uređaja u kliničkoj uporabi
Mjerenje konverzije i temperature kompozita polimeriziranih halogenim i LED polimerizatorom
Mjerenje magnetnoga polja u zubnim laboratorijima
Mjerenje radne duljine korijenskog kanala endometrima ES-02 i ES-03
Mjerenje stabilnosti implantata nakon podizanja dna sinusa : kliničko pilot istraživanje = Measurements of implant stability following sinus lift : a pilot clinical study
Mjerenje stabilnosti implantata šest tjedana nakon implantacije
Modulacija morfologije osteogenih stanica pomoću ECM liganada i derivata caklinskog matriksa
Mogući medicinski etiološki čimbenici i značajke molarno incizivne hipomineralizacije u skupini turske djece = Possible medical aetiological factors and characteristics of molar incisor hypomineralisation in a group od Turkish children
Mogućnost primjene CO2 lasera u prevenciji demineralizacije cakline
Mogućnost tretmana impaktiranih zuba primjenom permanentnih magneta
Mogućnosti analize mekih tkiva u ortodontskoj dijagnostici
Mogućnosti liječenja mandibulektomiranih pacijenata s temporomandibularnim poremećajem
Mogućnosti liječenja postekstrakcijske boli
Monostotska fibrozna displazija kostiju lica
Morfologija endodontskoga prostora trajnih zuba
Morfologija kao temelj dentalne identifikacije
Morfološke osobitosti humanih kutnjaka u srednjovjekovnoj i suvremenoj hrvatskoj populaciji
Morfološke varijacije trajnih molara u pacijenata s Downovim sindromom
Morfološki obrasci otisaka usnica u hrvatskoj populaciji = Morphologic patterns of lip prints in a sample of Croatian population
Morofogenetski proteini kosti
Most na teleskopima oblikovan s mogućnošću preinake fiksno-mobilnog nadomjestka : prikaz slučaja = A fixed telescopic prosthesis designed to retrieve and convert to fixed-removable combination case : a clinical report
Motivacija za upis na studij i percepcija o karijeri među studentima Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu = Motivation and career perceptions of Dental Students at the School of Dental Medicine University of Zagreb, Croatia
Najčešće rabljeni materijali za naknadu tvrdoga zubnog tkiva
Nalaz subgingivne mikroflore kod pacijenata s implantatnoprotetičkim radovima
Nasilne smrti i maksilofacijalne ozljede u djece i adolescenata iz Campine Grande, PB, Brazil = Violent deaths and maxillofacial injuries in children and adolescents in Campina Grande, PB, Brazil
Nazoalveolarna cista
Nazolabijalna cista : prikaz slučaja i pregled literature = Nasolabial cyst : a case and literature review
Načini prikazivanja nepčanog torusa uporabom Cone Beam kompjutorizirane tomografije i magnetske rezonancije : Prikaz slučaja = Imaging aspects of palatal torus in cone beam computed tomography and magnetic resonance : case report
Naša iskustva u sanaciji usta i zubi naše djece i mladeži s teškoćama u razvoju uporabom opće anestezije
Nediferencirani nazofaringealni karcinom s oralnim simptomima : prikaz slučaja = Undifferentiated nasopharyngeal carcinoma with oral manifestation : a case report
Nedoumice u dijagnostici i liječenju odontogenih tumora
Nekarijesne destruktivne lezije tvrdih zubnih tkiva
Nekroza gingive zbog neodgovarajuće zubne proteze = Gingival Necrosis Caused by an Ill-Fitting Denture
Nepravilnosti okluzije kod djece s mješovitom denticijom
Nerealni optimizam i demografski utjecaji na oralnohigijenske navike i percepciju adolescenata u Hrvatskoj
Neželjeni učinak fluora
Njemački model oralne profilakse
Norveški pristup procjeni starosti živih osoba s posebnim osvrtom na mlade azilante
Nova klasifikacija parodontnih bolesti
Nove spoznaje o cirkonij-oksidnoj keramici kao gradivnom materijalu u fiksnoj protetici = New knowledge about zirconium-ceramic as a structural material in fixed prosthodontics
Nove spoznaje o međusobnom djelovanju parodontitisa i sustavnih bolesti
Novi parametri za rentgenkefalometrijsku raščlambu "Zagreb 82 MOD"
Novi postupak za izradbu keramičkih ispuna
Novi prikazi svete Apolonije u crkvama svete Katarine u Zagrebu i Vodnjanu = New illustrations of St. Apollonia in the churches of St. Catherine in Zagreb and Vodnjan
O etiologiji karcinoma usne šupljine
Obiteljski hipoplastični jezični frenulum : prikaz slučaja i rasprava o diferencijalnoj dijagnozi = Familial hypoplastic lingual frenum : case report and discussion of differential diagnosis
Oblici glavnog otvora korijenskog kanala
Obostrana kandžasta kvržica na trajnim gornjim središnjim sjekutićima : prikaz slučaja = Bilateral labial talon cusps on permanent maxillary central incisors : report of a rare case
Obostrana prekobrojnost zuba u donjoj čeljusti povezana s geminacijom : prikaz slučaja = Bilateral mandibular supernumerary teeth associated with gemination : a case report
Ocjena točnosti mjerenja okomitih dimenzija na ortopantomogramima
Odluke stomatologa Splitsko-dalmatinske županije o restaurativnom tretmanu aproksimalnih i okluzalnih karijesnih lezija
Odnos između nepravilnoga položaja i incizalnoga trošenja prednjih zuba
Odnos između okluzijskih preranih dodira i temporomandibularnih poremećaja
Odnos između veličine prednjih gornjih zuba, širine nosa i širine rime oris
Odnos psihičkih svojstava i oralnih bolesti s mogućom psihosomatskom etiologijom
Odnos radijusa šarnirske kretnje i dužinskih osi gornjih i donjih medijalnih inciziva
Odnos razine glikoliziranoga hemoglobina (HbA1c) i pušenja prema parodontalnom statusu kod pacijenata s dijabetesom melitusom ovisnih o inzulinu
Odnosi referentnih ravnina za orijentaciju protetske plohe
Odontogeni tumori u hrvatskoj znanstvenoj i stručnoj publicistici
Određivanje dentalne dobi očitavanjem sa ortopantomograma
Određivanje dentalne dobi postupkom prema Demirjianu kod djece od 5 do 14 godina u Bosni i Hercegovini = Dental age estimation among children aged 5–14 years using the Demirjian method in Bosnia-Herzegovina
Određivanje kemijske stabilnosti dentalne keramike u kiselome mediju metodama spektrofotometrije i ionske kromatografije
Određivanje kraniometrijskih i skeletotopskih osobitosti kostura lica i nepca u populaciji sjeverozapadne Hrvatske
Određivanje radne duljine s trima različitim endometrima
Određivanje spola na temelju diskriminantne analize mandibula iz dva hrvatska arheološka nalazišta
Određivanje spola odrasloga čovjeka na temelju prikaza maksilarnih sinusa na panoramskoj rendgenskoj snimci = Sex determination of adult human maxillary sinuses on panoramic radiographs
Okluzijske smetnje u generaliziranom i lokaliziranom parodontitisu
Opravdanost primjene preventivnih mjera u radu sa školskom djecom od 6 do 14 godina
Opružni aktivator - nova mogućnost u tretmanu skeletnog otvorenog zagriza
Opće zdravstveno stanje i parodont
Opće-zdravstveni status stomatoloških pacijenata
Oral lichen ruber (OLR) epidemiology and clinical findings in 143 cases
Oralna bulozna erupcija uzrokovana azitromicinom = Bullous oral eruptions caused by azithromycin
Oralna higijena i stanje gingive u pacijenata s privremeno cementiranim mostovima
Oralna higijena i stanje parodonta u pacijenata s mostovima od srebro-paladijske (Ag-Pd) slitine nakon razdoblja od 2 godine
Oralna medicina 21. stoljeća
Oralne i facijalne manifestacije bolesti spolnog kontakta
Oralne i maksilofacijalne manifestacije Gardnerova sindroma
Oralne lezije nalik pemphigusu vulgarisu prouzročene niklom = Nickel - induced oral pemphigus vulgaris - like lesions
Oralne manifestacije kod šećerne bolesti
Oralni bijeli spužvasti madež i zubni implantati : prikaz dvaju slučaja = Oral white sponge nevus and dental implants : report of two cases
Oralni bijeli spužvasti madež u četirima generacijama jedne porodice : prikaz slučaja = Oral white sponge nevus in a four-generation family : case report
Oralni humani papilloma virus (HPV) u osobe inficirane HIV-om
Oralni lihen ruber
Oralni status odrasle populacije u hrvatskome gradu Kninu : presječno istraživanje = The oral status of adult population in he croatian town of Knin : a cross sectional study
Originalni "V" režanj za endodontsko-kirurško zbrinjavanje kroničnoga periapikalnog procesa = The authentic "V" flap for surgical endodontic treatment of periapical chronic diseases
Orofacijalna bol neodontogene etiologije
Orthodontic anomalies and differences in gnathometric variables in twins
Ortodontski tretman atipično rotiranih srednjih sjekutića fiksnom tehnikom
Ortodontsko liječenje i disfunkcija temporomandibularnoga zgloba
Oscilirajući fibrom orbite
Osnovna načela snimanja ekstraoralnih fotografija
Osnutak i razvoj Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu = Establishment and development of the School of Dental Medicine at the University of Zagreb
Osobitosti implantacije u stražnji dio donje čeljusti
Osobno stajalište i odnos prema oralnom zdravlju studenata medicine u Grčkoj = Self-reported oral health attitude and behaviour of Greek medical students
Otklon kvržica i postojanost adhezivne veze kod restauracija s nisko-kontrahirajućim kompozitom u distalnom području = Cuspal deflection and adhesive interface integrity of low shrinking posterior composite restorations
Otpornost na fakturu gornjih pretkutnjaka s kanalom punjenim dentinskim adhezivnim sustavima
Otpornost zubnih slitina na koroziju
Otpuštanje fluorida iz materijala za nadoknadu tvrdih zubnih tkiva = Fluoride release from hard dental tissue restorative materials
Otpuštanje iona iz bazne Co-Cr-Mo slitine in vitro u fosfatni pufer pH 6,0
Otpuštanje iona nikla iz triju različitih zubnih slitina
Otpuštanje iona titanija iz inovativnog titanij-magnezijeva kompozita : istraživanje in vitro = Titanium ions release from an innovative titanium-magnesium composite : an in vitro study
Otuštanje iona kovina u sulkusnu tekućinu u fiksnoprotetskih pacijenata
Ovisnost razine glukoze u krvi o adrenalinu pridodanom lokalnom anestetiku
Pacijentova oralna rehabilitacija s heliognatopalatoshizom
Pacijentova procjena uspješnosti protetske terapije djelomičnim protezama
Pagetova bolest kostiju : prikaz slučaja = Paget's disease of the bone : a clinical report
Pandža-kvržica
Pappenheim citomorfološka metoda (MGG)
Paradontno zdravlje u Hrvatskoj
Paradontološko-protetski aspekt biološke širine
Parafunkcija griženja sluznice obraza
Parodontni apsces uzrokovan neprimjerenim ortodontskim silama : prikaz slučaja = Periodontal abscess due to inadequate orthodontics forces : case report
Parodontološko-protetski aspekt biološke širine
Partial pulpotomy in crown-fractured incisors
Pasivnost nekih zubnih materijala u Ringerovoj otopini
Patohistološki i morfometrijski parametri u procjeni oralnog lichen rubera
Percepcija znanstvenika i poslijediplomskih studenata o budućnosti matičnih stanica u stomatologiji = Perception of dental scientists and post-graduate students regarding future prospects of stem cells in dentistry
Periapeksni status endodontski liječenih zubi s obzirom na kakvoću poslijeendodontskoga restaurativnog nadomjestka
Periodontal ligament injection
Pečaćenje fisura kompomernim materijalom
Piogeni granulom
Piramida profesionalne i poslovne odgovornosti u hrvatskoj stomatologiji = A pyramid of professional and business responsibility in Croatian dental medicine
Planocelularni karcinom u cisti donje čeljusti
Plinsko kromatografsko određivanje ostatnog monomera u polimetilmetakrilatnim dentalnim materijalima
Pojavnost akcesornih kanalića na srednjoj i koronarnoj trećini korijena prednjih zuba
Pojavnost dijagnoza temporomandibularnih disfunkcija i psihološkog statusa u hrvatskih pacijenata
Pojavnost karijesa kod djece predškolske dobi u Zagrebu
Pojavnost temporomandibularnih poremećeja u populaciji nepacijenata
Pojednostavnjena protetička rehabilitacija pacijenta nakon uklanjanja oralnog karcinoma = Simplified prosthetic rehabilitation of a patient after oral cancer removal
Polimerizacija kompozitnih materijala plavim visokosjajnim svijetlećim diodama
Poluautomatska procjena stupnja sazrijevanja vratnih kralježaka iz radiografskih kefalograma i klasteriranje na temelju centroida = Semi-automatic assessment of cervical vertebral maturation stages using cephalograph images and centroid-based clustering
Poredbena raščlamba dimenzija međučlanova lateralnih mostova
Poredbeno istraživanje lomnih sila krunica iz triju različitih nekovinskih materijala
Poremećaj čeljusnog zgloba pacijentice s otalgijom
Poslijeendodontska opskrba zuba
Postaje li europska stomatologija žensko zanimanje? = Is European dentistry becoming a female profession?
Postmortalna identifikacija dobi postignuta zubalom
Postmortalna identifikacija tijela postignuta statusom zubala
Postoperativna preosjetljivost nakon uporabe dvaju sredstava za profesionalno izbjeljivanje zuba = Postoperative sensitivity after two in-office bleaching methods
Posttraumatski stresni poremećaj i orofacijalna bol = Posttraumatic stress disorder and orofacial pain
Postupak histološke, histokemijske i imunohistokemijske raščlambe periapikalnih bolesti na nedekalcificiranoj kosti sa zubima
Postupak izrade simularnih korijenskih kanala u transparentnim blokovima
Postupci individualizacije SAM 3 artikulatora
Postupci pripreme zuba za izolaciju deoksiribonukleinske kiseline (DNK)
Poticajni lokalni čimbenici u nastanku protetskog stomatitisa
Potklase salivarnog IgA i IgG kod bolesnika s oralnim Lihen planusom
Potreba za ortodontskom terapijom kod učenika u dobi između 12 i 14 godina u Bosni i Hercegovini = The need for orthodontic treatment among 12 - 14 years old Bosnian schoolchildren
Pouzdanost adhezivnih MOD restauracija na gornjim pretkutnjacima : mikropropusnost i otpornost kvržica na pucanje = Reliability of bonded MOD restorations in maxillary premolars : microleakage and cusp fracture resistance
Povezanost HLA-DR antigena s oralnim lichen planusom
Povezanost Hrvatskoga stomatološkog društva HLZ-a i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu tijekom povijesti = The historical connection between the Croatian Dental Society of Croatian Medical Association and the School of Dental Medicine, University of Zagreb
Povezanost atenolola i oralnog karcinoma?
Povezanost između eruptivnih stadija trećeg kutnjaka i dentalne dobi kod bosansko-hercegovačke djece i adolescenata = The correlation between third molar eruptive stages and dental age in Bosnian and Herzegovinian children and adolescents
Povezanost parodontne bolesti s angiografski dokazanom koronarnom arterijskom bolesti = Periodontal disease and its association with angiographically verified coronary artery disease
Povezanost polimorfizma gena MBL-2 s parodontitisom kod pacijenata s dijabetesom tipa 2
Povezanost prostora u segmentima I2 - M1 s određenim parametrima rasta orofacijalne regije utvrđenim randgenkefalometrijskom raščlambom
Povezanost temporomandibularnih poremećaja i morfološke okluzije
Povezanost tijeka neurodermitisa i nalaza oralnoga fokusa
Povezanost u rasprostranjenosti simptoma temporomandibularnih poremećaja kod sportaša i nesportaša u adolescentnoj dobi = Correlation of the prevalence of signs and symptoms of temporomandibular disorder in adolescent athletes and non-athletes
Povijesni pregled razvoja stomatološke djelatnosti u Dubrovniku
Povijesni prikaz smolom vezanih mostova
Povijesni razvoj biomehanike
Povodom sedamdesete obljetnice izlaska iz tiska Radoševićeve knjige "Problemi zubarstva u vidu fizikalne kemije"
Povodom zapisnika o izboru Gaetana Pierini-a za zubara Dubrovačke Republike 1777. godine
Površinske interakcije dentina i adheziva
Početak novog hrvatskoga elektroničkog časopisa : Acta stomatologica Croatica (online)
Preciznost dvaju različitih silikona kondenzacijskoga tipa male viskoznosti nakon stvrdnjavanja
Prediktori zadovoljstva poslom kod stomatologa u Federaciji Bosne i Hercegovine = Predictors of job satisfaction in dental professionals of the Bosnia and Herzegovina Federation
Predviđanje ageneze trećega donjeg kutnjaka prema razvoju drugog kutnjaka
Pregled pojedinih keramičkih sustava
Pregled retencijskih elemenata mobilnih djelomičnih proteza ovisno o vrsti bezubosti i zubima nosačima u komercijalnim laboratorijima u Ateni = A Survey of Removable Partial Denture (RPD) Retentive Elements in Relation to Type of Edentulism and Abutment Teeth in Commercial Laboratories in Athens
Pregled strategije adhezije na caklinu i dentin
Preimplantological diagnostic radiography with dental-CT software
Prekobrojni zubi povezani s impakcijom trećeg kutnjaka : prikaz slučaja = Supernumerary teeth associated with third molar impaction : a case report
Prekrivanje korijena korištenjem GEM 21S® i kolagene membrane, predviđajući povoljan ishod terapije : prikaz slučaja = Root coverage using GEM 21S® and collagen membrane predicting favourable treatment outcomes : a case report
Preliminarno istraživanje kretanja vode preko veze dentina i stakleno-ionomernih cemenata
Preosjetljivost dentina - značenje u stomatološkoj praksi
Presađivanje kosti u alveolarni greben pacijenta s rascjepom : od koštanog defekta do zubnih implantata = Alveolar Bone Grafting in Cleft Patients : from Bone Defect to Dental Implants
Prevalence of dental caries in school children from a suburban area in Tripoli, Libya
Prevalencija i težina dentalne fluoroze u endemskim područjima fluora; Haryana u I ndiji : epidemiološka studija = Prevalence and severity of dental fluorosis in endemic fluoride areas of Haryana, India : an epidemiologic study
Prevalencija i čimbenici povezani s erozijom zuba kod grčke odrasle populacije = Prevalence and associated factors of dental erosion in a population of Greek adults
Prevalencija karijesa u djece u Sarajevu
Prevalencija karijesa u osoba s bolestima gornjeg probavnog trakta
Prevalencija oro-dentalnih anomalija u djece sa smetnjama u razvoju
Prevalencija ortodontskih anomalija te analiza i procjena dentalnog zdravlja djece predškolske dobi unutar triju grupacija u Zadru
Prevalencija osteonekroze čeljusti povezane s bisfosfonatima kod pacijenata s rakom dojke
Prevalencija patoloških nalaza na panoramskim radiogramima : kalcificirani aterom karotidne arterije = Prevalence of pathologic findings in panoramic radiographs : calcified carotid artery atheroma
Prevalencija progresivnih parodontnih bolesti zagrebačkog stanovništva
Prevalencija simptoma i znakova temporomandibularnih poremećaja u bolesnika s posttraumatskim stresnim poremećajem
Prevalencija sustavnih bolesti i lijekova u bolesnika s oralnim lihenom planusom = The prevalence of systemic diseases and medications in patients with oral lichen planus
Prevalencija zubnog karijesa kod Downovog sindroma
Prevalencija, etiologija, rizični čimbenici, dijagnostika i preventivne mjere kod erozije zuba
Prevencija HIV infekcije u stomatološkoj praksi
Prevencija karijesa
Prevencija u stomatološkoj zaštiti hrvatskoga pučanstva
Preventivna stomatologija u privatnim ordinacijama u Bosni
Preventivna važnost poznavanja gigantocelularnih promjena čeljusti
Prijedlog parametara u procjeni stomatopiroze
Prikaz dentooralnog zdravlja izbjeglica i prognanika učenika srednjih škola
Prikaz kretanja KEP indeksa u Hrvatskoj i Europi = Presentation of DMF index in Croatia and Europe
Prikaz pojedinih parametara iz izvješća o djelatnosti dentalne medicine od 2009. do 2013. godine = Presentation of certain parameters found in 2009-2013 annual dental medicine reports
Prikaz slučaja bulimijom inducirane dentalne erozije kod adolescentice
Prikaz slučaja estetske opskrbe dentalne fluoroze
Primarni ekstranodularni Non-Hodgkinov limfom usne šupljine prikriven boli nakon vađenja zuba
Primarnu dijagnozu anaplastičnog karcinoma štitnjače postavio je stomatolog
Primjena i značaj alergoloških testova u stomatologiji
Primjena lasera u dezinfekciji i čišćenju korijenskih kanala zuba : pregledni rad = The Use of Lasers in Disinfection and Cleaning of Root Canals : a Review
Primjena proteinskog derivata matriksa cakline (Emdogain) pri regenerativnom liječenju parodonta: koji se oblici primjene zasnivaju na dokazima?
Primjena synthograft-a nakon apikotomije zuba s opsežnim koštanim defektom i marginalno apeksnom komunikacijom parodonta
Primjena tehnologije LC-MS/MS za proteomsku analizu gingivnog tkiva : eksperimentalno istraživanje = The application of LC-MS/MS technology for proteomic analysis of gingival tissue : a pilot study
Primjena trikalcijfosfatne keramike za punjenje periapeksnih koštanih defekata čeljusti
Primjena vazodilatatora jontoforezom u terapiji stomatopiroza i stomatodinija
Pripravci za higijenu usne šupljine i farmakoterapijski dodatci
Priprema retencijske površine za kompozitni ispun pomoću CO2 lasera
Privremena estetska krunica na kolčić
Procjena centriranosti rotirajućih instrumenata tijekom obrade korijenskih kanala = Assessment of the centralization of root canal preparation with Rotary systems
Procjena dentalne starosti djece u razvoju
Procjena djelovanja formokrezola u odnosu na agregat mineralnog trioksida kod pulpotomijom liječenih mliječnih kutnjaka : meta-analiza = Evaluation of formocresol versus mineral trioxide aggregate in primary molar pulpotomy : meta-analysis
Procjena efikasnosti antibiotika kod akutne odontogene infekcije
Procjena imunološke reaktivnosti kod rekurentnih aftoznih ulceracija (RAU) tijekom imunostimulacijske terapije
Procjena kliničke pouzdanosti Endometer ES-02 uređaja
Procjena koncentracije kalcija i fosfata u slini prije i poslije žvakanja žvakaće gume s CPP – ACPom = Evaluation of salivary calcium and phosphorous concentration before and after chewing CPP-ACP containing chewing gum
Procjena oralne higijene kod pacijenata s multiplom sklerozom
Procjena oralno-zdravstvenog ponašanja turskih studenata
Procjena oralnoga zdravstvenog stanja i zubnog plaka u turskoj studentskoj populaciji, osim kod studenata upisanih na Stomatološki fakultet = An assessment of oral health status and dental plaque of non-dental school students in Turkey
Procjena pacijenata o uspješnosti protetske terapije potpunim protezama različite starosti
Procjena parodontnog statusa oboljelih od kronične limfocitne leukemije u ranom stadiju = Evaluation of periodontal parameters in patients with early stage chronic lymphocytic leukemia
Procjena pouzdanosti rekonstrukcije okluzijske ravnine primjenom ponans kuta
Procjena protoka krvi u vanjskoj karotidnoj arteriji i njezinim glavnim granama primjenom kontinuiranog ultrazvučnog vala
Procjena razina položaja zametaka očnjaka i pretkutnjaka u mješovitoj denticiji
Procjena smanjenja mikroorganizama u korijenskim kanalima nakon korištenja recipročne rotacijske instrumentacije = Evaluation of microbial reduction in root canals instrumented with reciprocating and rotary systems
Procjena stabilnosti boje svjetlosno i samopolimerizirajućih kompozita nakon ubrzanog starenja = Color stability assessment of light and self-cured composites following accelerated aging
Procjena stabilnosti implantata nakon podizanja dna sinusa i primjene različitih nadomjesnih materijala = Assessment of Implant Stability Following Sinus Lift Procedures with Different Grafting Materials
Procjena točnosti mjerenja vodoravnih dimenzija na ortopantomogramima
Procjena traume lica, čeljusti i usta ovisno o spolu, dobi, uzroku i vrsti ozljede = Assessment of oro-maxillofacial trauma according to gender, age, cause and type of the injury
Procjena uspješnosti uporabe poliglikolnih kopolimernih koštanih nadomjestaka u liječenju koštanih defekata odontogene etiologije
Procjena učinkovitosti eteričnih ulja u otapanju štapića od gutaperke u sustavu ProTaper Universal = Evaluation of capacity of essential oils in dissolving ProTaper Universal Gutta-percha points
Procjena čeljusnog rasta na prijelazu mješovite u trajnu denticiju
Profesionalne uzure zuba u radnika tekstilne industrije
Profesionalni zdravstveni problemi među stomatolozima u Hrvatskoj = Occupational health problems among dentists in Croatia
Profil stomatoloških pacijenata Sveučilišne stomatološke klinike i privatne prakse u Portugalu = Profile of dental patients in University-based and private practice in Portugal
Progresivna sustavska skleroza
Promjena okomitih visceralnih dimenzija tijekom rasta
Promjene aktivnosti kisele fosfataze (KF) kod oralnog lichena planusa pri različitom kliničkom intenzitetu bolesti
Promjene na zubnim tkivima kod insuficijencije ezofagogastričnog ušća
Promjene okluzijskih odnosa na prijelazu mliječne u trajnu denticiju kod longitudinalno praćenog uzorka
Promjene tvrdoće kobalt-krom legura poslije dodavanja jednom lijevane legure
Promjene vrijednosti mandibularnoga kuta i njegovih segmenata tijekom rasta
Propusnost ispuna korijenskog kanala kod različitih tehnika punjenja
Propusnost ispuna korijenskog kanala postignutog konstrukcijom za prijenos tekućine kod tri različite tehnike punjenja
Propusnost punila Apexit plus i GuttaFlow
Propusnost različitih tehnika punjenja korijenskoga kanala
Propusnost rubne pukotine amalgamskog ispuna in vitro s amalgam linerom i bez njega
Prosudba kraniofacijalnih obilježja u osoba s Downovim sindromom
Proteolitička aktivnost oralnoga protozoona Trichomonas tenax iz zubnoga plaka i sadržaja korijenskih kanala
Protetska rehabilitacija nisko položenih palatofaringealnih režnjeva : prikaz slučaja = Prosthetic intervention for the management of low attached palatopharyngeal flaps : a clinical report
Protetska rehabilitacija pacijenta s keidokranijalnom disostozom
Prvi gornji trokorijeni pretkutnjaci
Psihogeni čimbenici u etiologiji stomatopiroze
Psihološki status pacijenata s temporomandibularnim poremećajima u turskoj populaciji
Psihometrijska svojstva albanske verzije upitnika OHIP-ALB14 u Republici Kosovu = Psychometric properties of the Albanian version of the OHIPALB14 questionnaire in the Republic of Kosovo
Puferski kapacitet probiotičkih jogurta = The buffering capacity of probiotic yogurt
Pulpo-parodontni sindrom
pH i ukupni topljivi sadržaj koncentriranih i prirodnih razrijeđenih tropskih voćnih sokova
Radiografska analiza položaja kondila u pacijenata s disfunkcijskim smetnjama stomatognatog sustava
Radiografska procjena gubitka alveolarne kosti oko zubnih implantata u maksili i mandibuli : jednogodišnje prospektivno kliničko istraživanje = Radiographic evaluation of crestal bone loss around dental implants in maxilla and mandible : one year prospective clinical study
Radiološka procjena cijeljenja koštanih defekata punjenim trikalcijevim fosfatom (Bioresorbom) nakon cistektomije u donjoj čeljusti
Raspodjela sila aktivnih ploča s ugrađenim lepezastim Paganijevim vijkom
Raspodjela sila aktivnih ploča utvrđena elektrootporničkim davačima
Raspon kretnji donje čeljusti i intenzitet boli kod pacijenata s anteriornim pomakom zglobne pločice bez redukcije = Mandibular range of movement and pain intensity in patients with anterior disc displacement without reduction
Rasprostranjenost i svojstva impaktiranih drugih mandibularnih molara kod kinesko-američke školske djece = Prevalence and characteristic features of mandibular second molar impaction in Chinese-American school children
Razina anksioznosti i percepcija bola endodontskih pacijenata = The Level of Anxiety and Pain Perception of Endodontic Patients
Razina buke u pedodontskoj stomatološkoj ordinaciji
Razina upalnih medijatora u slini pacijenata s parodontitisom
Razine folata i vitamina B12 kod Tajlanđana s oralnom lihenoidnom reakcijom povezanom s lijekovima = Folate and vitamin B12 levels in Thai patients with oral lichenoid related drug
Razine folata u sindromu pekućeg jezika
Razlozi za ekstrakcije zuba
Razlozi za postavljanje i zamjenu kompozitnih stomatoloških ispuna u odrasloj populaciji u Grčkoj = Reasons for placement and replacement of composite dental restorations in an adult population in Greece
Razlozi zbog kojih studenti Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu odabiru engleski jezik kao nastavni kolegij
Razvoj anestezije u stomatologiji
Razvoj stomatologije u Hrvatskoj
Razvojne anomalije genetski nestabilnih zubi
Razvojni defekti cakline kod djece s intelektualnim teškoćama = Developmental deffects of enamel in children with intellectual disability
Raščlamba fiksnoprotetskih radova u pacijenata metkovićevske regije
Raščlamba hitnih slučajeva u Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta KB "Dubrava"
Raščlamba liječenja retiniranih očnjaka u dvadesetogodišnjem razdoblju
Raščlamba naprezanja i deformacija nastalih djelovanjem ortodontske sile na zub metodom konačnih elemenata
Raščlamba patoloških promjena lica, čeljusti i usta u bolesnika sa sklerodermijom
Raščlamba pojavnosti lomova mobilnih proteza u odrasloj populaciji
Raščlamba pomaka zuba nastalih djelovanjem aktivnih pločica
Raščlamba vestibuloplastika u dvadesetogodišnjem razdoblju
Raščlamba vrijednosti parametara koji sudjeluju u dentoalveolarnoj adaptaciji skeletnog otvorenog zagriza
Reakcija zubne pulpe na izravno prekrivanje kolagenom bioresorbirajućom membranom
Rekolonizacija gljivica Candida albicans u pacijenata s protetskim stomatitisom nakon terapije niskoenergetskim laserom
Rekonstrukcija incizalnih bridova pomičnom djelomičnom protezom
Remontaža potpunih proteza
Rendgenkefalometrijska procjena odnosa inklinacije i pozicije sjekutića kod ortodontskih nepravilnosti i eugnate okluzije
Rentgenkefalometrijska procjena promjena sagitalnog položaja usana tijekom rasta i razvoja
Replantacija izbijenih trajnih maksilarnih inciziva avitalnog periodontnog ligamenta (PDL-a)
Replantacija zuba : vježba vrijedna truda? = Tooth replantation : a worthwhile exercise?
Resorptivne promjene koštanih struktura gornje i donje čeljusti u pacijenata nositelja mobilno-protetskih nadomjestaka
Restauracije mliječnih zuba cirkonijskim krunicama kod djece s ranim karijesom = Primary zirconia crown restorations for children with early childhood caries
Restoracije cervikalnih lezija stakleno ionomernim cementima
Retencija donje totalne proteze uporabom mini dentalnih implantata
Retrogradno brtvljenje korijenskoga kanala
Retrospektivno kliničko istraživanje liječenja pulpe željeznim sulfatom i formokrezolom
Revizija endodontskog ispuna otopinama eukaliptola, halotana i narančina ulja
Revizija endodontskog punjenja otopinama eukaliptola i kloroforma
Rezultati znanstvenih ekspertiza posmrtnih ostataka sv. Antuna Padovanskog s posebnim osvrtom na rezultate raščlambe čeljusti
Rijedak slučaj kongenitalnog fibroznog epulisa kod djeteta
Rijedak slučaj oralne juvenilne hijaline fibromatoze = Oral juvenile hyaline fibromatosis : a rare entity
Rise and fall of caries prevalence in Eastern Europe
Ritualno sakaćenje zuba i rad forenzičnog stomatologa : pregled literature = Dental ritual mutilations and forensic odontologist practice : a review of the literature
Rizični bolesnici u kliničkoj endodontskoj praksi
Root canall lenght determination
Rubna prilagodba CEREC 2 keramičkih ispuna nakon cementiranja
Rubna prilagodba Cerec keramičkih faseta nakon cementiranja različitim materijalima
Sadržaj mangana u trajnim zubima
Salivarni dušikov oksid kao biomarker rizika za karijes kod djece
Samoopažena halitoza kod diplomskih studenata dentalne medicine i zdravstvenih znanosti na Sveučilištu Sains Malaysia = Self-reported halitosis among medical, dental and health science undergraduate students at the University Sains Malaysia
Savijna čvrstoća materijala za izradbu proteznih baza
Savitljiva mobilna djelomična zubna proteza : istraživanje o stajalištima i znanju doktora dentalne medicine u Grčkoj i Hrvatskoj = Flexible removable partial denture prosthesis : a survey of dentists' attitudes and knowledge in Greece and Croatia
Scanning elektronsko mikroskopske promjene dentina uzrokovane umetanjem samourezujućih parapulpnih kolčića
Scientific peer review
Sekularni trend kao činilac kraniofacijalnih morfoloških promjena
Serumski i salivarni parametri kod oboljelih od rekurentnih aftoznih ulceracija = Serum and salivary parameters in patients with recurrent aphthous ulcerations
Sijalokemijski nalaz za bolesnike s oralnim lihen planusom = Sialochemistry in patients with oral lichen planus
Sijalolitijaza
Sindrom stiloidnoga nastavka
Sinusitis uzrokovan stranim tijelom maksilarnoga sinusa
Slika svete Apolonije, te svetih Blaža i Antuna-Opata iz riznice samostana svete Marije u Zadru; prikaz troje svetaca zaštitnika od bolesti orofacijalnog područja = The painting of saints Apollonia, Blaise and Anthony the Abbot from the treasury of Convent of Saint Mary in Zadar
Slina kao dijagnostička tekućina
Slina kao činilac karijes rizika u bolesnika od šećerne bolesti
Small-surface charge-coupled device for radiosotope probing
Snaga adhezije novijih dentinskih vezivnih sistema
Socijalno-ekonomski status i ponavljanje dentalnih trauma kod djece = Socioeconomic status and dental injury repetition in children
Spektrofotometrijska procjena promjene boje zuba dugotrajno izloženih različitim uvjetima = Spectrophotometric evaluation of color alterations of teeth exposed to different conditions in time
Spolni dimorfizam kod trajnih mandibularnih očnjaka : istraživanje provedeno na albanskoj populaciji na Kosovu = Sexual dimorphism in the permanent mandibular canines : a study in Albanian population of Kosovo
Sposobnost apikalnog brtvljenja novog materijala : analiza filtracijskom tehnikom = Apical Sealing Ability of a Novel Material : Analysis by Fluid Filtration Technique
Spriječavanje prijenosa infekcija u stomatologiji
Srebro - paladijeve ili paladij - srebrne slitine?
Stafilokokne i streptokokne infekcije pulpe i periapeksa
Stajališta studenata različitih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prema postupku izbjeljivanja zuba = Attitudes of students of different schools of University of Zagreb on tooth bleaching
Stajalište pacijenata prema uporabi koferdama
Stajalište studenata Sveučilišta u Zagrebu o oralnom zdravlju : pilot studija = Attitude towards Oral Health at Various Colleges of the University of Zagreb : A Pilot Study
Stakleno-ionomerni cementi
Staklokeramika
Staklokeramika u fiksnoj protetici
Standardization of endodontic instruments and rules for their use
Stanje oralne sluznice kod nositelja ortodontskih naprava
Stanje parodonta i gubitak zuba kod pacijenata s reumatoidnim artritisom = Periodontal condition and tooth loss in rheumatoid arthritis Patients
Stanje tvrdih zubnih tkiva kod radnika u akumulatorskim stanicama
Stanje usne šupljine kod osoba s transplantiranim bubregom = The oral cavity state in renal transplant recicpients
Stanje zubi i protetskih nadomjestaka u grupi gerijatrijskih pacijenata
Stereolitography
Stimulacija sline u fiziološkim uvjetima C-vitaminom i žvakaćom gumom
Stomatologija zasnovana na dokazu - znamo li što to znači?
Stomatološki pacijent pod antineoplastičnom terapijom
Stomatološki pristup bolesniku s porfirijom
Stomatološki časopisi vrjednovani selekcijom Institute for scientific information (ISI) u razdoblju od 2001.-2003. godine
Stres u nastanku oralnih rekurentnih aftoznih ulceracija
Strukturne promjene IPS Empress keramike kao posljedica različitog načina hlađenja
Studija dvaju različitih postupaka za određivanje dentalne dobi kod djece u Hrvatskoj
Stupanj konverzije i temperaturni porast kod kompozita polimeriziranih LED-uređajima različitog intenziteta
Suradnja Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske komore dentalne medicine = Cooperation between the School of Dental Medicine, University of Zagreb and the Croatian Dental Chamber
Sustavna protumikrobna terapija parodontnih bolesti
Suvremeni adhezivni sustavi u ortodonciji
Sveta Apolonija u crkvama Porečke i Pulske biskupije = St. Apollonia in churches of the Poreč and Pula dioceses
Svojstva kompozitnih materijala polimeriziranih pulsnim laserom
Šezdeset godina od pojave prve primarne publikacije iz dječje stomatologije u Hrvatskoj
Što stomatolog treba znati o bolesnicima koji se liječe kroničnim intermitentnim hemodijalizama
Štovanje svete Apolonije u tradiciji franjevačkog reda Provincije sv. Ćirila i Metoda
Taurodontizam kod Downovog sindroma
Taurodontizam svih kutnjaka
Temperature effect on hard dental tissues and amalgam filling induced by CO2 laser irradiotion
Temperatures of the ultrafil cannula surface and extruded gutta-percha mass
Temperaturne promjene unutar pulpne komore, na površini cakline i korijena molara, in vitro, izazvane CO2 laserom
Temporomandibularni artritis u sklopu reumatoidnog artritisa
Tendencije učestalosti nekih histopatoloških promjena pri različitim kliničkim oblicima oralnog Lichena Rubera
Terapija herpes simplexa u djece
Terapija karijesnih lezija ozonom
Terapija ozonom inicijalnih karijesnih lezija u fisurama
Terapija poremećaja čeljusnog zgloba okluzijskom udlagom
Terapijski postupci kod teških fraktura krune i korijena zuba
Terapijski pristup oralnim prekancerozama
The growth of human teeth
The prevalence of taurodontism in Croatian population
The relationship between TMJ dysfunction, reported bruxism and recurrent headaches
The role of residual monomer in PMMA powder and methods of polymerization in the finding of residual monomer in poly (methylmethacrylate) denture base
Timsko liječenje bolesnika s defektima mekoga tkiva i kostiju lica
Titan u stomatologiji
Titar antitela u pljuvačci i serumu eksperimentalnih životinja
Toksičnost dentalnog amalgama I
Toksičnost dentalnog amalgama II
Topikalni steroidi i CO2-laser u terapiji refraktorne lihenoidne reakcije na lijekove i lihenoidne kontaktne lezije : prikaz slučaja = Topical Steroids and CO2 Laser in the Treatment of Refractory Oral Lichenoid Drug Reaction and Lichenoid Contact Lesion : a Case Report
Topikalno korištenje lokalnog anestetika radi umanjivanja neugodnog osjeta pri ubodu iglom = Use of Pre-Injection Diffusion of Local Anaesthetic as a Means of Reducing Needle Penetration Discomfort
Transverse and pressure resistance of composite shear bond strength on dentine
Traumatske koštane ciste
Traumatske ozljede mliječnih zuba : analiza oblika i uzroka = Traumatic injuries of primary teeth : analysis of types and causes
Tribološka svojstva estetskih protetskih materijala
Trichomonas tenax in human oral cavity
Trodimenzionalne kulture ljudskih stanica uzgojene radi testiranja citotoksičnosti stomatoloških materijala = Three-Dimensional Human Cell Cultures for Cytotoxicity Testing of Dental Filling Materials
Tuberkuloza usne šupljine
U okružju znanosti
U povodu 90. obljetnice : Eduard Radošević, začetnik visokoškolske nastave iz stomatologije u Hrvatskoj = Marking the 90th anniversary : Eduard Radošević, pioneer of university education in dentistry in Croatia
Ubrzavanje procesa izbjeljivanja zuba atmosferskim plazmenim mlazom = Atmospheric Pressure Plasma Jet as an Accelerator of Tooth Bleaching
Udio psihoemocionalne napetosti i stresa u etiologiji bruksizma
Ugrizna rana lica
Uklanjanje biofilma s bakterijom Enterococcus faecalis iz korijenskog kanala pomoću pasivnog ultrazvučnog ispiranja i sustava RinsEndo = Eradication of intracanal Enterococcus faecalis biofilm by passive ultrasonic irrigation and RinsEndo system
Uloga doktora dentalne medicine u prepoznavanju zlostavljane djece = The role of dentists in recognition of child abuse
Uloga higijene u očuvanju stomatoloških nadomjestaka
Uloga i način izradbe individualnog štitnika za zube u prevenciji športskih ozljeda
Uloga poliranja zuba u prevenciji karijesa
Ultrazvučna metoda obrade korijenskoga kanala tijekom endodontskog tretmana
Unicistični ameloblastom : kliničko-patološka analiza 22 slučaja = Unicystic ameloblastoma : clinical pathological analysis of 22 cases
Unilateralna fuzija desnog centralnog permanentnog sjekutića s prekobrojnim zubom
Unusual mechanical defects of dental hard tissues as a result of nutritional habits in our population
Uporaba SAM
Uporaba eksperimentalnih životinja u ispitivanju dentalnih implantata
Uporaba ivermektina u potpornoj terapiji oralne mijaze = The use of ivermectin in the adjunct treatment of oral cavity myiasis
Uporaba poliglikolno-polilaktičnoga sintetskog ko-polimera u parodontnim intrakoštanim defektima
Use of carbon dioxide laser for the treatment of early squamous cell carcinoma and severe leukoplakia
Usporedba debljine korteksa donjeg ruba mandibule kod različitih ortodontskih anomalija, ovisno o dobi i spolu ispitanika
Usporedba intramuskularno primijenjenog i inhaliranog epinefrina: eksperimentalno istraživanje
Usporedba kliničke i patohistološke dijagnoze u oralnoj kirurgiji
Usporedba kliničkih, instrumentalnih i slikovnih metoda u dijagnosticiranju temporomandibularnih poremećaja
Usporedba metoda ekstrakcije RNK za molekularnu analizu u oralnoj citologiji = Comparison of RNA extraction methods for molecular analysis of oral cytology
Usporedba oralnih nalaza u toku dvaju različitih antineoplastičnih protokola
Usporedba oralno-higijenskih navika studenata četvrte godine različitih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Usporedba oralnog statusa studenata četvrte godine različitih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu = A comparison of oral status of the fourth-year students of various colleges at the University of Zagreb
Usporedba paradontnog zdravlja dvaju različitih tipova seoskih sredina u Hrvatskoj
Usporedba položaja nasiona i orbitale na mekim tkivima i koštanim strukturama glave u artikulacijskoj tehnici
Usporedba postupaka prosječne orijentacije sadranih odljeva u artikulatorskom sustavu
Usporedba rubnog mikropropuštanja boje kod kompozitnih ispuna V. razreda s različitim adhezivima
Usporedba statističkih metoda pri praćenju rasta zubnih nizova
Usporedba uspjeha inicijalne terapije oboljelih od agresivnog i kroničnoga parodontitisa
Usporedba vezne čvrstoće cink-fosfatnog, stakleno-ionomernog i kompomernog cementa za cementiranje nadogradnji
Usporedbeno istraživanje ostatnog monomera akrilatnih polimerizata postupcima plinske kromatografije i infrancrvene spektrofotometrije
Usporedna procjena strojnih sustava Twisted File™ i Revo-S® korištenjem CBCT-a = Comparative evaluation of the Twisted File™ and Revo-S® rotary systems using cone beam computed tomography
Usporedno istraživanje pet različitih tehnika punjenja korijenskih kanala
Utjecaj Europske Unije na stomatološku profesiju
Utjecaj H+ i Mg2+ iona na promjene koncentracije elektrolita u slini mjerene ionsko-selektivnim elektrodama
Utjecaj Kevloc veznoga posrednika na spoj metal-polimer
Utjecaj adheziva i postupaka pripreme cakline na smičnu snagu vezivanja ortodontskih bravica = Influence of adhesives and methods of enamel pretreatment on the shear bond strength of orthodontic brackets
Utjecaj anestezije na pojavu postekstrakcijskih komplikacija
Utjecaj antikorozivnih kemijskih čimbenika na zdravlje parodonta
Utjecaj antioksidacijskih sredstava na rubno brtvljenje ispuna V. razreda = Influence of antioxidant agents on the marginal seal of class V restorations
Utjecaj biomehaničkih čimbenika na nadograđivanje devitaliziranih zuba
Utjecaj dentalnog statusa, dobi i spola na kortikalnu širinu donjeg ruba mandibule i mandibularni kortikalni indeks = Influence of dental status, age and gender on the cortical width of the lower border of the mandible and mandibular cortical index
Utjecaj dentinskog adheziva s nanopunilom na poslijerestorativnu osjetljivost zuba
Utjecaj dobi i rednog broja proteze na gustoću alveolarne kosti oko zuba nosača kvačica
Utjecaj dobi i spola na vrijednosti linearnih radiomorfometrijskih indeksa izmjerenih na donjemu rubu čeljusti
Utjecaj dodavanja lijevane legure na metalografsku strukturu kobalt-krom odljevaka
Utjecaj dubine preparacije korijenskoga kanala na retenaciju konfekcijskoga kolčića
Utjecaj duljine primjene antioksidanta na deproteinizirani dentin : istraživanje SEM/EDS-om = Influence of application time of antioxidant on the deproteinized dentin : a SEM/EDS study
Utjecaj duševnih čimbenika na pojavu simptoma suhoće i pečenja u ustima
Utjecaj faringealnog ventila na retenciju totalne proteze
Utjecaj higijenskih navika na pojavu nekarijesnih cervikalnih lezija
Utjecaj infekcije i traume na dentinogenezu
Utjecaj intenziteta svjetla za polimerizaciju na polimerizacijsko skupljanje kompozitnih materijala
Utjecaj intenziteta svjetla za polimerizaciju na porast temperature u uzorku kompozitnog materijala
Utjecaj intenziteta svjetla za polimerizaciju na stupanj konverzije kompozitnih materijala
Utjecaj ispiranja aktiviranog erbijskim laserima na čvrstoću vezivanja individualnog kompozitnog kolčića ojačanog vlaknima na dentin korijenskog kanala = Influence of laser activated irrigation with erbium lasers on bond strength of inidividually formed fiber reinforced composite posts to root
Utjecaj klasifikacije djelomične bezubosti po Kennedyju, materijala i konstrukcije na zadovoljstvo pacijenta djelomičnim protezama
Utjecaj kroničnog parodontitisa na kvalitetu života u Brazilu
Utjecaj lateralne kretnje proteze na vrijednost magnetske retencije sile
Utjecaj mastikacijskih pritisaka na izometričnu aktivnost elevatora mandibule u ispitanika s gornjom totalnom protezom
Utjecaj mliječne kiseline na dentinsko tkivo različite dobi i različitoga lokaliteta
Utjecaj načina prijenosa šarnirske osi na trodimenzionalni pomak kondila između položaja centrične relacije i maksimalne interkuspidacije = Influence of the hinge axis transfer modality on the three-dimensional condylar shift between the centric relation and the maximum intercuspation positions
Utjecaj nošenja proteza noću na iznos resorpcije alveolarnog grebena u nositelja potpunih proteza
Utjecaj obrade erozimatom na mikrostrukturu površine titanija dobivenu metalurgijom praha = Effects of Wire EDM on the Microstructure of P/M Titanium Samples
Utjecaj okluzijske interference na položaj mandibularnog kondila = Influence of occlusal interference on the mandibular condylar position
Utjecaj oralnih parafunkcija na pojavu kliničkih znakova i simptoma temporomandibularne disfunkcije u riječkoj populaciji
Utjecaj ortodontskog liječenja na resorpciju alveolarne kosti kod pacijenata s parodontnom bolešću : prikaz niza slučajeva = Impact of orthodontic treatment on crestal bone resorption in periodontally compromised patients : a case series
Utjecaj osteoporoze na oralno zdravlje žena starijih od 45 godina = The impact of osteoporosis on dental health in women older than 45 years
Utjecaj parodontološke terapije na C-reaktivni protein i parodontne patogene kod pacijenata s parodontopatijom = The effects of periodontal therapy on C-reactive protein and periodontal pathogens in periodontitis patients
Utjecaj pjeskarenja i veznoga posrednika na svezu cemenata s metalnom podlogom
Utjecaj poliheksametilenova bigvanida na mikroorganizme u korijenskom kanalu zuba = The effect of polyhexamethylen biguanide on microorganisms in root canal
Utjecaj poliranja na električni potencijal amalgamskih ispuna
Utjecaj prehrane i prehrambenih navika na karijes
Utjecaj priprave površine kaviteta na mikropropuštanje
Utjecaj različitih nesteroidnih protuupalnih lijekova na alveolarnu kost štakora : eksperimentalno istraživanje = The influence of different nonsteroidal anti-inflammatory drugs on alveolar bone in rats : an experimental study
Utjecaj različitih priprema površine Ag-Pd konstrukcija Maryland mostova na dinamičku čvrstoću spoja metal-kompozit
Utjecaj različitih profilaktičkih pasta i vremena čišćenja na DIAGNOdent/DIAGNOdent pen-vrijednosti
Utjecaj različitih tehnologija rada na način poslova i radni položaj tijela stomatološkog tima u toku radnog procesa
Utjecaj različitih vrsta punila na stupanj polimerizacije ACP-kompozitnih materijala = Influence of different types of fillers on the degree of conversion of ACP composite resins
Utjecaj raznih oblika mehaničke retencije na vezu polimernih materijala s metalnom podlogom
Utjecaj salivarne pelikule na nastanak erozije cakline in vitro
Utjecaj sistemskih bolesti na radiološki nalaz alveolarne kosti gornje i donje čeljusti
Utjecaj sline i veličine baze na adheziju potpune proteze
Utjecaj spola na pacijentovu procjenu nadomjestaka na gornjim prednjim zubima = Influence of Gender on the Patient’s Assessment of Restorations on the Upper Anterior Teeth
Utjecaj sredstava za izbjeljivanje zuba s 10%-tnim karbamidnim peroksidom na zdravlje parodonta = Effects of 10% carbamide peroxide teeth whitening system on periodontal health
Utjecaj sredstva za čišćenje proteze na kvasnice protezne baze
Utjecaj stabilnosti gornje proteze na zadovoljstvo pacijenata = The influence of upper denture stability on patients’ satisfaction
Utjecaj svjetlosnih uvjeta i izvora svjetlosti na kliničko mjerenje boje prirodnih zuba pri uporabi spektrofotometra VITA Easyshade Advance 4.0® : Pilot studija = Influence of light conditions and light sources on clinical measurement of natural teeth color using VITA Easyshade Advance 4.0® spect
Utjecaj teleskopskog Galilejeva sistema na oštrinu vida na blizinu kod liječnika dentalne medicine u simuliranim kliničkim uvjetima = Measuring the influence of Galilean loupe system on near visual acuity of dentists under simulated clinical conditions
Utjecaj temperature pečenja keramičkih slojeva na mikrostrukturne promjene Co-Cr legure
Utjecaj termocikliranja na dinamičku izdržljivost spoja Ag-Pd slitine i hidrotermalne keramike
Utjecaj životne dobi i stupnja ozubljenosti na neke parametre temporomandibularnog zgloba
Uz pedesetu obljetnicu samostalnosti Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu : Acta Stomatologica Croatica 46 godina u službi nastave, struke i znanosti = The 50th anniversary of School of Dental Medicine, University of Zagreb : Acta Stomatologica Croatica - 46 years in the service of educ
Uz tridesetu obljetnicu časopisa "Acta stomatologica Croatica"
Uzdužni prijelom korijena zuba
Uznapredovali generalizirani parodontitis kod pacijenta s aplastičnom anemijom : prikaz petogodišnjeg praćenja = Severe generalized periodontitis in a patient with an aplastic anemia : a 5 year follow-up case report
Učestalost apeksnih, lateralnih i furkacijskih akcesornih kanalića
Učestalost i najčešći položaj zavinuća korijenskih kanala
Učestalost oralnih prekanceroznih lezija u nositelja pojedinih krvnih grupa
Učestalost oralno kirurških zahvata u studentskoj populaciji
Učestalost oštećenja račvališta višekorijenskih zuba promatrana na rendgenogramima (ortopantomogramima)
Učestalost primjene različitih vrsta mostova u odnosu na dob pacijenata
Učestalost primjene samostalnih krunica i dob pacijenata
Učinak CO2 i Nd: YAG lasera na parodontno tkivo u furkaciji molara
Učinak električnih četkica na trošenje dentina
Učinak fluoridirane paste za zube na remineralizaciju cakline i mikrotvrdoću nakon demineralizacije in vitro = The effect of fluoridated dentifrice formulations on enamel remineralisation and microhardness after in vitro demineralization
Učinak fluoridnih gelova i lakova na demineralizaicju/remineralizaciju cakline u usporedbi s kompleksom CPP-ACP = Effect of the fluoride gels and varnishes comparing to CPP-ACP complex on human enamel demineralization/remineralization
Učinak izdvojenih parametara na inklinaciju trajnoga gornjeg očnjaka tijekom nicanja
Učinak kalcija iz sline i zubne paste s fluorom na stvaranje KOH-topljivih fluorida : studija in vitro = The effect of salivary calcium and fluoride toothpaste on the formation of KOH-soluble fluoride : in vitro study
Učinak kvalitete zubnih ispuna i vremena proteklog od izrade na zadržavanje biofilma = Effect of quality of dental restorations and time elapsed since placement on biofilm retention
Učinak mikrovalne dezinfekcije na polimernu bazu proteze, ljepilo i zube : osnovni pregled = The effect of microwave disinfection on denture base polymers, liners and teeth : a basic overview
Učinak optičkog kondicioniranja preparacije sprejem za skeniranje na oblik preparacije = The effect of optical conditioning of preparation with scan spray on preparation form
Učinak otopina za ispiranje korijenskih kanala na mikrozateznu snagu vezivanja fiberglasnih kolčića = Effect of Endodontic Irrigating Solutions on the Micro Push-out Bond Strength of a Fibre Glass Dowel
Učinak ponovljenih mikrovalnih dezinfekcija na dimenzijsku stabilnost akrilatnih proteza = The Effect of Repeated Microwaving Disinfection on the Dimensional Stability of Acrylic Dentures
Učinak pušenja duhana na salivaciju = The effect of tobacco smoking on salivation
Učinak rasta količine umreživača i stope zagrijavanja na promjenu temperature staklastog prijelaza akrilata
Učinak struganja i poliranja korijena na kliničke i mikrobiološke čimbenike parodontnih bolesti
Učinci preparata Ekolostrum na salivarni IgA : prethodno istraživanje = A pilot study of effects of Ecolostrum on salivary IgA
Učinkovitost materijala za pečaćenje u petogodišnjem radu studenata i pedodonata
Učinkovitost različitih preventivnih postupaka u kontroli nekih čimbenika rizika za karijes
Učinkovitost sustava ProTaper Universal Retreatment™ i ručne tehnike u endodontskoj reviziji = Effectiveness of the ProTaper Universal Retreatment™ system and the manual technique in endodontic retreatment
Varijacije mandibularnih varijabli kod skeletnih ortodontskih anomalija
Varijacije sagitalnih međučeljusnih odnosa kod ortodontskih nepravilnosti i neutrookluzije
Važnost hamularne udaljenosti prigodom izbora širine gornjih prednjih zuba
Važnost odabira pravog područja za biopsiju nodularne leukoplakije : prikaz slučaja = The Importance of a Proper Selection Area to be Biopsied in Nodular Leukoplakia : a Case Report
Važnost prevencijskih mjera u ortodonciji
Veruciformni ksantom
Vezna čvrstoća polimera i metala ostvarena "silicoater" postupkom
Video subtraction
Vizualno-taktilna detekcija karijesa u usporedbi s laserskom fluorescencijom
Višestruki nalaz prekobrojnih zuba nevezan za složene sindrome
Vlaknima ojačani polimeri : 1. dio. Osnove i problematika izgradnje = Fiber-reinforced polymers : Part I. Basics and construction problems
Vlaknima ojačani polimeri : 2. dio. Utjecaj na mehanička svojstva = Fibre reinforced polymers : Part 2. Effect on mechanical properties
Vodič kroz lijekove i nuspojave u usnoj šupljini
Vodoravni položaj usana u ispitanika klase I i klase II/1 u dobi od 12 godina
Vođena tkivna regeneracija u rekonstruktivnoj paradontnoj kirurgiji
Vrednovanje osteosinteze minipločicom "Instrumentarija" u liječenju prijeloma donje čeljusti
Vrednovanje umjetne sline naše proizvodnje u liječenju postradijacijske kserostomije
Vrijednost digitalne subtrakcijske sijalografije u dijagnostici bolesti žlijezda slinovnica
Vrijednost ortodentalnih i tjelesnih minor anomalija u diskriminaciji djece sa smetnjama u razvoju
Vrijednost ph-a, kiselost i titracije i ukupan udjel čvrste topljive tvari u pedijatrijskim lijekovima protiv kašlja
Vrijednosti Dentocult testova u djece nakon primjene raznih postupaka za kontrolu plaka
Vrijednosti salivarne peroksidaze u nestimuliranoj i stimuliranoj ukupnoj slini studenata stomatologije
Vrjednovanje fiksnoprotetskih radova starijih od pet godina u odnosu prema materijalu izradbe temeljem nalaza na ortopantomogramima
Vrjednovanje kakvoće života nakon intraoralne rekonstrukcije
Za zubi pomoć
Zadaća stomatologa u slučaju velikih nesreća i bioterorizma = The role of dentistry in the management of mass disasters and bioterrorism
Zadovoljstvo fiksnoprotetskom terapijom mostovima prema ocjeni pacijenata
Zaostalo punilo na stijenkama korijenskoga kanala nakon revizije s trima otapalima gutaperke
Zastupljenost ortodontskih anomalija u ispitanika s Downovim sindromom
Zbrinjavanje pacijenta koji je progutao privremenu djelomičnu protezu : prikaz slučaja = Management issues of a patient who ingested a denture : case report
Zink and sodium high pressure lamps for curing composite resins
Znakovi povezani s trošenjem zuba kod pripadnika Hrvatske ratne mornarice = Tooth wear related signs in the Croatian navy employees
Znanje stomatologa o HIV infekciji
Znanje studenata dentalne medicine o raku usne šupljine = Dental students’ awareness of oral cancer
Znanje studenata pete godine o HIV infekciji
Znanstvena nedoličnost
Značajke okluzalnih ploha donjih molara na uzorku Hrvatske populacije
Značenje kemoprofilakse endokarditisa odontogenog podrijetla
Značenje psiholoških faktora u stomatološkom radu u djece iste obitelji
Značenje taurodontizma u oralnoj kirurgiji
Jezik: hrv
eng
Impresum: Zagreb : Stomatološki fakultet Sveučilišta : Društvo zubozdravstvenih radnika SR Hrvatske : Stomatološka sekcija Zbora liječnika Hrvatske, 1966-.
Zagreb : University of Zagreb School of Dental Medicine : Croatian Dental Society Croatian Medical Association,
Prilog: Acta stomatologica Croatica. Dodatak
Isto izdanje u drugom mediju: Acta stomatologica Croatica (Online)
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 224.305
Primjerak #1
God.44:br.2(2010)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.52(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.54:br.1(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.53(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.45:br.3(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.46:br.2(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.46:br.1(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.45:br.4(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.46:br.3(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.45:br.2(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.45:br.1(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.44:br.4(2010)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.44:br.3(2010)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.48(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.47:br.4(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.46:br.4(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.47:br.3(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.47:br.2(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.47:br.1(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.54:br.2(2020)
Korištenje u čitaonici

NSK Čitaonica tekućih časopisa

Signatura: A (HRV)
Primjerak #1
God.51:br.1(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51:br.4(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51:br.3(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51:br.2(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50:br.4(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50:br.3(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50:br.2(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50:br.1(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49:br.4(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49:br.3(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.52:br.1(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.54:br.1(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.53:br.4(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.53:br.2(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.52:br.2(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.53:br.1(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.52:br.3(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49:br.2(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49:br.1(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.48:br.4(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.48:br.3(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.48:br.2(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.48:br.1(2014)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 224.305
Primjerak #1
God.52:br.1(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.51(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.50(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.52:br.2(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.49(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.53:br.3(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.54:br.2(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.54:br.1(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.53:br.4(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.53:br.2(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.53:br.1(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.52:br.4(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.52:br.3(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.44:br.2(2010)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.46:br.1(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.45:br.4(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.45:br.3(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.45:br.2(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.45:br.1(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.44:br.4(2010)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.44:br.3(2010)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.46:br.2(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.46:br.3(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.47:br.4(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.48(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.47:br.3(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.47:br.2(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.47:br.1(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.46:br.4(2012)
Nije za posudbu