Acta stomatologica Croatica

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000011178
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Ameloblastički fibrom
Adjustment of the Zagreb University School of Dentistry curriculum to the corresponding curricula in the European countries
Alveolar ridge resorption as detected on panoramic radiographs
Analysis of developmental and occlusal characteristics of primary dention in examinees with and without crowding of permanent teeth
Adherencija Candide albicans na oralne epitelne stanice oboljelih od diabetes mellitusa
Antropološko-protetski aspekt gubitka zubi i opskrbe mobilnim protezama nekih otočkih populacija istočnoga Jadrana
Akustička analiza govornog statusa ispitanika s ortodontskim anomalijama
Analiza elektromiografskih i gnatosonijskih signala pomoću kompjutorizirane EMG-a-1 aparature
Antihistaminici - primjena u stomatologiji i mogući nepoželjni učinci
Amalgamski ili kompozitni ispun?
Antimikrobni učinak materijala za punjenje korijenskih kanala
Antibakterijski učinak Er: YAG lasera u korijenskom kanalu
Antibakterijsko djelovanje halotana, eukaliptola i narančina ulja
Antimikrobni učinak Apexita in vitro
Akcesorni kanali u području ramifikacije višekorijenskih zubi
Anomalije mliječnih zuba i stanje trajne denticije
Antimikrobni učinak vodenih pripravaka kalcijevog hidroksida na Streptococcus mutans, Streptococcus faecalis i Candida albicans, in vitro
An EMG analysis of temporal muscle function in complete denture wearers at two observation stages
Antimikrobni učinak Calasepta, Superlux calcium hydoxid linera i gutaperka štapića presvučenih kalcijevim hidroksidom
Aerobna mikroflora subgingivnoga područja protetskih pacijenata s implantatima
1. kongres Hrvatskoga društva za oralnu kirurgiju Hrvatskoga liječničkog zbora, Zagreb, 22.-23.10.2004
Autotransplantacija premolara na mjesto srednjih maksilarnih sjekutića
Antimikrobni učinak različitih medikamentoznih uložaka tijekom endodontskog liječenja
Analiza topografije i hrapavosti površine Co-Cr uzoraka uz pomoć mikroskopa atomskih sila
Antibakterijski učinak endodontskog uloška na Enterococcus faecalis u dentinu zubnog korijena
Antimikrobni učinak klorheksidina kod ortodontskih pacijenata
Akutni angioedem i urtikarija vezana za infekciju virusom herpes simplex
Analiza citata radova objavljenih u časopisu Acta stomatologica Croatica zabilježenih u bazi podataka Web of Science
Ameloblastični fibrom
Antiresorptivni učinak intrakanalne aplikacije alendronata na eksperimentalnom modelu
“Zlatni omjer” vidljivoga zubnog osmijeha u pakistanskoj populaciji : eksperimentalno istraživanje = Golden proportion in visual dental smile in Pakistani population : A Pilot Study.
Antibakterijska svojstva retrogradnih punila korijenskih kanala = Antibacterial activity of root-end filling materials
Antibakterijski učinak agregata mineralnog trioksida i amalgama = Antibacterial effect of mineral trioxide aggregate and amalgam
Adenomatoidni odontogeni tumor s tkivom nalik na zub nastao iz odontogene ciste : prikaz jedinstvenog slučaja = Adenomatoid odontogenic tumor with tooth-like structure arising from a dentigerous cyst
Apikalno mikropropuštanje punjenja za korijenske kanale sa silikonskom osnovom : elektrokemijsko istraživanje = Apical microleakage of a silicone based root canal sealer : an electrochemical study
Antimikrobni učinak intrakanalne primjene ozona = Antimicrobial effectiveness of intracanal ozone treatment
Aquacell® Ag i ozonska terapija u liječenju bisfosfonatima inducirane osteonekroze čeljusti (BIONJ) : prikaz slučaja = Aquacell® Ag and ozone in bisphosphonate-induced osteonecrosis of the jaws (BIONJ) therapy : a case report
Atipični pleomorfni adenom gornje usne : prikaz slučaja = Atypical Presentation of an Upper Lip Pleomorphic Adenoma : Case Report
50. godišnjica Središnje stomatološke knjižnice Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu = 50th Anniversary of the Central Dental Library of School of Dental Medicine University of Zagreb
Analiza parametra translucencije staklokeramike izrađene različitim tehnološkim postupcima = Analysis of translucency parameter of glass-ceramics fabricated by different techniques
Antimikrobni kapacitet kazein fosfopeptida/amorfnoga kalcijeva fosfata i enzima u stakloionomernom cementu pri sanaciji karijesnih lezija = Antimicrobial capacity of casein phosphopeptide/amorphous calcium phosphate and enzymes in glass ionomer cement in dentin carious lesions
50. obljetnica časopisa Acta stomatologica Croatica = 50th anniversary of Acta stomatologica Croatica
Antimikrobni učinak ozona stvorenog KP brizgalicom visokofrekvencijskoga generatora ozona = Antimicrobial effect of ozone made by KP syringe of high-frequency ozone generator
Blue laser curing of composites
Bolesni zubi kao fokusi - iluzija ili stvarnost?
Bibliometrijska kvantitativna i kvalitativna raščlamba časopisa Acta stomatologica Croatica u razdoblju od 1985. do 1991. godine
Bibliometrijska, kvantitativna i kvalitativna raščlamba časopisa Acta Stomatologica Croatica u razdoblju od 1992. do 1995. godine
Brtvljenje materijala za retrogradno punjenje korijenskih kanala
Bilježenje kretnji i položaja donje čeljusti metodom elektroničke aksiologije
Bijeli spužvasti nevus
Basic amino acid in the pathogenesis of caries
Bilateralne varijacije razdoblja tišine i izotonične i izometrične aktivnosti zatvarača mandibule
Brtvljenje materijala za retrogradni ispun u ultrazvučno izrađenim kavitetima
Bioprogresivna terapija i dijagnostika
Bruksizam
Bibliometrijska analiza članaka Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu indeksiranih u bazi podataka Web of Science (1976.-2005.)
Bibliometrijska analiza Acta stomatologica Croatica za razdoblje od godine 1987. do 2006.
Bibliografija radova objavljenih u časopisu Acta stomatologica Croatica za razdoblje od godine 1987. do 2006.
Burkittov limfom
Burkittov limfom u obliku maksilarne otekline kod HIV-negativne odrasle osobe = Burkitt's lymphoma presenting as a maxillary swelling in a HIV-negative adult
Brza metoda za genotipiziranje DEFB1 - 44C/G SNP-a kod brazilskih pacijenata s parodontitisom = A Fast Method for DEFB1-44C/G SNP Genotyping in Brazilian Patients with Periodontitis
Centralni odontogeni fibrom mandibule
Citotoksično i genotoksično ispitivanje magnetskih slitina Sm CO5
Comparison between standard and pulsed coherent light polymerization
Cytotoxicity of Ca(OH)2 endodontic sealers on connective, muscle and bone tissues
Comparative study on meridol solution effect in reducing inflammatory changes in the gums
Citotoksičnost i genotoksičnost nekih stomatoloških legura
Correlation between degree of conversion and light transmission through resin composite samples
Comparative reliability of different traditional and computerized cephalometric analyses
Cephalometric floating norms for the position of the lower incisors
Condition of fixed prosthodontic appliances and oral hygiene in a group of elderly psichiatric patients
Cephalometric point "A" position following palatal expansion
Clinical outcome following guided tissue regeneration using EPTFE membranes
Changes in the values of retention forces in CEKA attachments
Coronal leakage and failure in root canal treatment
Charge-coupled device panoramic radiography
Citotoksičnost natrij-hipoklorita na kulturama stanica
Citotoksičnost AH plus i AH26 punila in vitro na fibroblastima kineskog hrčka V79
CEREC CAD-CAM ceramic restorations
Cirkonijeva keramika u stomatološkoj protetici
Cijena liječenja bolesnika s tumorima glave i vrata
Cementno-osificirajući fibrom gornje čeljusti
Centralni hemangiom donje čeljusti
Centralni gigantocelularni granulom agresivnog rasta
Centralni mukoepidermoidni karcinom niskog stupnja ili žljezdana odontogena cista
Ciste u čeljusti
Cone beam kompjutorska tomografija : metoda procjene uspješnosti instrumentacije korijenskih kanala = Cone beam computed tomography : a tool to evaluate root canal preparations
Cistični oblik cemento-osificirajućeg fibroma etmoidnog sinusa = Cystic shape cemento-ossifying fibroma of ethmoid sinus
Citotoksičnost dvaju bioaktivnih materijala za punjenje korijenskih kanala = Cytotoxicity of two bioactive root canal sealers
C-oblik kanala gornjeg drugoga kutnjaka : 3D Cone-Beam kompjutorizirana tomografska analiza uređajem PreXion = A C-shaped canal in a maxillary second molar : PreXion 3D cone-beam computed tomography analysis
Čestoća dentalnih identifikacija trupla iz masovnih grobnica u Hrvatskoj
Čestoća i vrste boli stomatoloških pacijenata
Čestoća odontogenih keratocista u odnosu prema dobi, spolu i mjestu nastanka u pacijenata s Gorlin-Goltzovim sindromom
Časopisi iz područja stomatologije u dostupnim bazama podataka s cjelovitm tekstom
Čimbenici rizika za nastanak traumatskih ozljeda kruna gornjih sjekutića
Čimbenici koji utječu na kvalitetu života povezanu s oralnim zdravljem među pacijentima starije životne dobi u Hrvatskoj = Factors Affecting Oral Health–Related Quality of Life Among Elderly Croatian Patients
Četverogodišnja procjena aproksimalno infiltriranih lezija kod adolescenata = Four year evaluation of proximal resin infiltration in adolescents
Distribution of posterior tooth contacts in centric occlusion
Dentometric characteristics of examinees with primary crowding
Dentalni amalgam
Djelovanje pušenja duhana na tvrda i meka tkiva usne šupljine
Dinamika razvoja odontogenih promjena čeljusti
Devijacije apeksnog foramena i akcesorni kanalići donjih sjekutića i očnjaka
Dentalna identifikacija žrtava domovinskog rata u Hrvatskoj
Determination of electrolyte concentration in saliva by potentiometric method
Doziranje fluorida u prevenciji karijesa
Dentalni morbiditet i oralna rehabilitacija radnica tekstilne industrije
Dehiscence detection using video prints of enhanced images acquired with a CCD intra-oral detector
Dimenzije krunične rubne pukotine
Dinamika promjena izdvojenih linearnih kraniofacijalnih parametara tijekom rasta
Distrakcijska osteogeneza u liječenju hipoplazije mandibule udružene s Treacher Collinsovim sindromom
Dimenzijska stabilnost elastomernih otisnih materijala dezinficiranih u otopini 0,5% klorheksidina i alkohola
Dentoalveolarne značajke ispitanika s frontalnim otvorenim zagrizom
Dijagnostički postupci u procjeni mikrobne flore parodontitisa
Dinamika rasta četiri osnovne kraniofacijalne dimenzije s obzirom na ortodontski nalaz
Držači mjesta u prevenciji posljedica preranog gubitka mliječnog zuba
Dvostruki zubi u mliječnoj denticiji i stanje trajnih nasljednika
Dentinska preosjetljivost
Dentalno zdravlje u djece osnovne škole "Retkovec" u Zagrebu
Dysostozis cleidocranialis
Denzitometrijska procjena gustoće mandibularne kosti na ortopantomogramima
Distrakcijska osteogeneza kostiju lica
Dentalna identifikacija karboniziranoga tijela
Dentoalveolarna prilagodba u ispitanika s mandibularnim prognatizmom
Digitalna holografska interferometrija
Dvofazni kirurški postupak u liječenju velikog odontoma donje čeljusti
Depresija i somatizacija u pacijenata s temporomandibularnim poremećajima
Debljina profila mekih tkiva kod ispitanika klase I i klase II/1
Dentalna identifikacija žrtava cunamija u Phuketu, Tajland
Djelovanje kalcijeva klorida na kemijska svojstva mineralno-trioksidnog agregata
Doze zračenja kod uobičajenih stomatoloških radioloških pretraga
Dentinogena cista upalnog podrijetla : dijagnostički izazov = Dentigerous cyst of inflammatory origin : a diagnostic challenge
Deformacijska plagiocefalija : prikaz slučaja = Deformational plagiocephaly : a case report
Detekcija porfirina karijesne lezije pomoću fluorescencije inducirane ljubičastim laserom = The Detection of Carious Lesion Porphyrins Using Violet Laser Induced Fluorescence
Dentinska preosjetljivost prije i poslije parodontne terapije = Dentin hypersensitivity before and after periodontal treatment
Dimenzije zubnih kruna u mliječnoj denticiji kod djece u Nigeriji = Tooth crown dimensions of pPrimary dentition in the Nigerian population
Dijagnostički protokol za bolne sindrome disfunkcionalnog kranio-cervikalnog područja u upotrebi na Operativnom odjelu dentalne medicine Znanstvenog instituta „San Raffaele” u Milanu = Diagnostic protocol for Painful syndromes of dysfunctional cranio-cervical area used at the Operative unit of
Diskoloracije i erozije zuba kao posljedica ovisnosti o kombiniranom analgetiku = Dental discoloration and erosion resulting from addiction to compound analgesics
Dugotrajnost i mogućnost prilagođavanja kombinirane polimerno-silikonske nosne epiteze : prikaz slučaja = Combined polymeric-silicone nasal prosthesis enhancing longevity and serviceability : a case report
Debljina intime-medije karotidnih arterija kod pacijenata s kroničnim i agresivnim parodontitisom = Carotid intima-media thickness in patients with chronic and aggressive periodontitis
Detekcija bakterija koje reduciraju sulfate i ostalih uzgojivih fakultativnih bakterija u zubnim tkivima = Detection of Sulphate-Reducing Bacteria and Others Cultivable Facultative Bacteria in Dental Tissues
Dentalna identifikacija endodontskim radiogramima : prikaz slučaja = Dental Identification Through Endodontic Radiographic Records : a Case Report
Dorzalna površina jezika i halitoza : morfološki aspekti
Dugoročna naknadna polimerizacija dvaju „bulk-fill” kompozita = Long term degree of conversion of two bulk-fill composites
Effect of butadiene acrylate cross-linking on impact strength of poly methyl methacrylate
Erozije zubnih tkiva
Erozije humane cakline izazvane kiselim napicima in vitro
Effect of cross-linking chain length on glass transition of a dough-moulded poly (methylmethacrylate) Resins
Evaluation of some lateral cephalometric methods for determination of occlusal plane inclination
Evaluacija diplomskih radova Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1983.-93.
Effects of soft Ga-As laser on Streptococcus mutans and on skin and mucosa temperature changes
Epidemiološko ispitivanje stanja prvih trajnih kutnjaka u adolescenata
Effect of heating rate on glass transition of a cross-linked denture base resin
Edentulism and dental status in older populations of eight European countries
Endodontsko liječenje nekih morfoloških anomalija zuba
Endodontsko liječenje kompliciranih slučajeva
Eugen Rado - "Liečnik za zube i usta"
Evaluacija vlastitoga softwarea za mjerenje površina u medicini i u stomatologiji
Erozije u pacijenata s anoreksijom i bulimijom nervozom
Endodontsko liječenje 46 s četiri korijenska kanala
Endodontsko liječenje prvih gornjih trajnih sjekutića
Elektronska mikroanaliza gubitka kalcija i fosfora kod početnih manifestacija karijesa humane cakline
Endodontsko liječenje u rizičnih bolesnika
Efikasnost mekog lasera u liječenju oralnih simptoma
Evaluacija socio-ekonomskog statusa eugnatih i disgnatih ispitanika osnovnoškolskog uzrasta
EPA 2002
Estetska opskrba hipodoncije uporabom kevlar vlakana
Elektromiografsko ispitivanje aktivnosti žvačnih mišića u ispitanika s temporomandibularnom disfunkcijom
Endodontsko liječenje invaginiranoga zuba
Ekspresija citokeratina 18 i 19 u normalnoj sluznici, lichen planusu i karcinomu pločastih stanica
Elevacija dna maksilarnog sinusa
Epidemiološko istraživanje oralnog zdravlja u srednjoj Dalmaciji
Evaluacija parodontalnog stanja kod pacijenata nositelja metal-keramičkih i metal-akrilatnih krunica u razdoblju od jedne do pet godina = Periodontal evaluation of patients with ceramic fused-to-metal and acrylate fused-to-metal crowns over a period of 1 to 5 years
Ekstrakcija zuba iz parodontnih razloga u odrasloj populaciji u Grčkoj = Periodontal reasons for tooth extraction in adult population in Greece
Evaluacija učestalosti dentalnih anomalija kod djece u Sarajevskom kantonu = Evaluation of the prevalence of dental anomalies in children in the Canton of Sarajevo
Endodontsko liječenje geminiranog prvog lijevog gornjeg pretkutnjaka : prikaz slučaja = Endodontic treatment of a geminated maxillary left first premolar : a case report
Evaluacija stanja parodontnih i periimplantantnih tkiva kod pacijenata s dentalnim implantatima = Evaluation of periodontal and periimplant tissues in patients with dental implants
Endodontsko liječenje prvoga mandibularnog kutnjaka s tri korijena : prikaz slučaja = Endodontic Management of the Three-Rooted Mandibular First Permanent Molar : a Case Report
Epidermoidna cista na bukalnoj sluznici : prikaz slučaja i pregled literature = Epidermoid Cyst Arising in the Buccal Mucosa : Case Report and Literature
Epidermoidna cista nastala na bukalnoj sluznici : prikaz slučaja i pregled literature = Epidermoid cyst arising in the buccal mucosa : case report and literature review
Estetski intrakanalni kolčići = Esthetic intracanal posts
Fuzija i geminacija trajnih zubi
Functional and aesthetic rehabilitation of patients with oncologic defects of lower oral cavity
Functional and aesthetic rehabilitation of patients with oncologic defects of lower oral cavity
Funkcijska dijagnostika čeljusnoga zgloba sa string - condylocompom
Farmakoterapija stomatološkog bolesnika starije dobi
Farmakoterapija stomatološke bolesnice tijekom trudnoće i laktacije
Fotokluzija kao komplementarna metoda u ortodontskoj dijagnostici
Fetalni alkoholni sindrom
Funkcija stomatognatoga sustava u oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja
Fizikalna svojstva triju različitih vrsta svjetlosno polimerizirajućih materijala od kompozitne smole
Forenzično određivanje dentalne dobi kod odraslih
Fragment zuba u gornjoj usni nakon dentalne traume : opis neobičnoga kliničkog slučaja = Tooth fragment lodged in the upper lip after traumatic dental injury
Forenzične znanosti : 20 godina forenzične stomatologije na Sveučilištu u Zagrebu, 1994. – 2014. = Forensic Science : 20 Years of Forensic Dentistry at the University of Zagreb, 1994 - 2014
Funkcijski otisci u terapiji potpunim i pokrovnim protezama = Functional impressions in complete denture and overdenture treatment
Gnathometric characteristics of subjects with and without signs of coronary crowding
Gnatodinamska istraživanja u uvjetima patološkoga trošenja tvrdih zubnih tkiva
Gubitak tvrdih tkiva zubnoga vrata
Gingivna recesija u odnosu na okluzijske poremećaje
Granulirani mioblastom
Gubitak alveolarne kosti na zubima nosačima i nenosačima u nositelja djelomičnih proteza
Genotoksični potencijal dentinskih adheziva
Gingivalni eruptivni hemangiom kao metastaza karcinoma pluća = Metastasis from lung cancer presenting as pyogenic granuloma in the lower gingiva
Higijenske navike u očuvanju oralnog zdravlja
Herpes zoster
Higijenske navike očuvanja oralnog zdravlja definiranog uzorka gradske populacije
Histokemijska i imunohistokemijska procjena Abrikossoffova tumora jezika : prikaz slučaja = Histochemistry and Immunohistochemistry Evaluation of the Abrikossoff’s Tumour of the Tongue : a Case Report
Hitna stanja u dječjoj stomatologiji = Medical emergencies in pediatric dentistry
Indium light source for curing composite resins
Idiopatska trigeminalna neuralgija
Inervacija periodontalnog ligamenta odrasla čovjeka
Istraživanje zaostalog monomera poli (metilmetakrilatnim) smolama postupkom infracrvene spektrofotometrije
Iznos Bennett-kretnje prema kliničkom nalazu okluzije
Iskustva s neposrednim liječenjem antrooralne komunikacije
Istraživanje zaostaloga benzoil peroksida u poli (metilmetakrilatnim) smolama postupkom plinske kromatografije
Imunološki status periapeksnih cista
Ispitivanje otpornosti cementa za fiksiranje mjerenjem količine otopljenog cinka u ljudskoj slini
Interkuspidacija u tijeku drugog podizanja okluzije
Incorporation of Lanthanides in human dental enamel
Istraživanja koeficijenta linearnog termičkog rastezanja četiriju različitih fosfatnih uložnih materijala
Istraživanje vezne čvrstoće AD veznog sustava
Iz povijesti Zavoda za bolesti zubi Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Influence of social factors and general health status on oral health
Istraživanje ostatnog monomera mikrovalno i klasično polimeriziranih akrilata postupkom infracrvene spektrofotometrije
Ispitivanje vezne čvrstoće između zlatne slitine i hidrotermalne keramike
Imedijatna potpuna proteza
In vivo accuracy of CCD-based radiography for the estimation of periapical lesion dimensions
Ispitivanje površinske hrapavosti amalgamskih ispuna mehaničkom elektroničkom napravom
Impakcija donjih trećih kutnjaka
Izrada trodimenzionalnoga modela zuba za eksperimentalna biomehanička istraživanja metodom konačnih elemenata
Identifikacija kobalta i kroma u protetskim radovima primjenom tankoslojne kromatografije
Instrumentacija C oblika endodontskoga prostora 47
Interna resorpcija, terapija i opskrba
Interdisciplinarni pristup rješavanju problema oligodoncije
Imunopatogeneza kronične periapeksne lezije
Istraživanje dinamičke izdržljivosti privremenih krunica iz poli(metilmetakrilata)
Ispitivanje retencije Sm-Co5 i Nd-Fe-B magneta
Indikacije za zatvaranje defekata na licu sekundarnim cijeljenjem
Intraoralno mikrodenzitometrijsko ispitivanje gustoće kosti
Influence of teeth loos on morphometric characteristics of the maxilla
Istraživanje dinamičke čvrstoće zuba opskrbljenog konfekcijskim i lijevanim nadogradnjama
Inicijalno liječenje stabilizacijskom udlagom u pacjenata s potpunim protezama
Inicijalno liječenje protetskih pacijenata Michiganskom udlagom
Ispitivanje mutagenog potencijala kloroforma, narančina ulja, eukaliptusova ulja i halotana Salmonella/mikrosomskim testom
Ispitivanje kontaktne alergije na gradivne i pomoćne protetske materijale
Interakcija profesionalnog, psihološkog i sociološkog aspekta pri planiranju stomatološke rehabilitacije
Icidencija orofacijalnih rascjepa u Hrvatskoj od godine 1988. do 1998.
Istraživanje povezanosti stanja protetskih nadomjestaka, oštećenja organskih sustava i stupnja pokretljivosti štićenika domova umirovljenika
Ispitivanje propusnosti kompozitnog ispuna
Individualne termoplastične udlage u liječenju protetskog palatitisa
Internet i koliko se njime koriste studenti Stomatološkog fakulteta u Zagrebu
Idiopatski Sweetov sindrom s oralnim manifestacijama
Indeksi oralnog zdravlja i hipomineralizacija kutnjaka i sjekutića kod bosanske djece u dobi od 12 godina
Imunohistokemijska lokalizacija dentritičkih stanica u humanoj zubnoj pulpi
Implantati širokog promjera u transplantiranoj homolognoj kosti
Ispitivanje genetske nestabilnosti primjenom analize razmjene sestrinskih kromatida kod pacijenata sa Sjogrenovim sindromom
Implantantno-protetička terapija manjka prednjeg zuba
Indeksiranje i/ili citiranje časopisa/rada/autora u sustavu vrednovanja znanstvenog doprinosa = Indexation and/or citation of journals/articles/authors in the scientific validation system
Intenzitet svjetlosti polimerizacijskih uređaja u ordinacijama dentalne medicine u Zagrebu, Hrvatska = Light intensity of curing units in dental offices in Zagreb, Croatia
Imedijatna implantacija nakon enukleacije odontogene ciste : opis slučaja = Immediate implant placement following odontogenic cyst enucleation : a case report
Ivo Miše – in memoriam
Istraživanje o razlozima ekstrakcije zuba kod odrasle populacije u Grčkoj = A survey of the reasons for dental extraction in adult population in Greece
In vitro osjetljivost bakterije Streptococcus oralis na različite otopine za ispiranje usta = In vitro susceptibility of Streptococcus oralis to different mouthwashes
Ispitivanje povezanosti hrapavosti površine cirkonij-oksidne keramike i vezne čvrstoće s obložnom keramikom : prethodno priopćenje = Correlation between surface roughness and shear bond strength in zirconia-veneering ceramics : a preliminary report
Ispitivanje hrapavosti površine glazirane Y-TZP zubne keramike nakon izlaganja korozivnom mediju = Investigation of glazed Y-TZP dental ceramics corrosion by surface roughness measurement
Ispitivanje odnosa indeksa parodontne bolesti kod pacijenata sa sistemskim bolestima = Examination of the relation between periodontal disease indices in patients with systemic diseases
In vitro istraživanje apikalnog mikropropuštanja pet tehnika punjenja kanala = A Comparative in Vitro Study of Apical Microleakage of Five Obturation Techniques
Idiopatska osteoskleroza čeljusti u brazilskoj populaciji : retrospektivno istraživanje = Idiopathic Osteosclerosis of the Jaw in a Brazilian Population = a Retrospective Study
In vivo i in vitro procjena ponovljivosti i preciznosti uređaja za određivanje boje zuba VITA Easyshade® Advance 4.0 = In vivo and in vitro evaluations of repeatability and accuracy of VITA Easyshade® Advance 4.0 dental shade-matching device
In vitro procjena i usporedba translucencije dvaju različitih potpuno keramičkih sustava = In vitro evaluation and comparison of the translucency of two different all-ceramic systems
In vivo procjena pouzdanosti mjerenja ispitivača uređajem za određivanje boje zuba VITA Easyshade® Advance 4.0 = In Vivo Evaluations of Inter-Observer Reliability Using VITA Easyshade® Advance 4.0 Dental Shade-Matching Device
Izobrazba o profesionalnim bolestima i zdravstvenim navikama među studentima dentalne medicine u Hrvatskoj = Education on occupational health and health related habits among dental students in Croatia
In-vitro istraživanje temperaturnih promjena u pulpnoj komori nakon zagrijavanja pri stvrdnjavanju staklenoionomernog cementa = In-vitro study on temperature changes in the pulp chamber due to thermo-curing of glass ionomer cements
Intrakanalna prilagodba kolčića ojačanih vlaknima u odnosu na lijevane nadogradnje = Intracanal adaptation of a fiber reinforced post system as compared to a cast post-and-core
Izrada modela za planiranje kirurškog liječenja prijeloma donje čeljusti = Additive manufacturing for surgical planning of mandibular fracture
Jednofazna tehnika pokrivanja gingivnih recesija
Je li e-učenje "nezaobilazan" dio izobrazbe u stomatologiji?
Komparativna analiza kinematski određene šarnirske osi mandibule i Hobo točke
Karijespreventivni učinak aminfluorid otopine različitih koncentracija fluorida i različite učestalosti primjene u predškolske djece
Kraj jednog razdoblja
Kemijska obrada korijenskoga kanala
Kompenzacija polomerizacijske kontrakcije kompozitnih ispuna
Kliničko provjeravanje kompozitnih ispuna interkaninog područja
Kiruško uklanjanje parodontnog džepa
Komplicirani prijelom krune i korijena gornjeg centralnog sjekutića
Kvaliteta brtvljenja korijenskog kanala postignuta različitim tehnikama punjenja
Kompjutorizirani postupak za istraživanje unutrašnje anatomije zuba
Kompomer kao restorativni materijal karijesnih i nekarijesnih lezija
Kirurško liječenje velikih cista donje čeljusti
Kefalometrijska procjena inklinacije okluzijske ravnine i frontalnih zuba u bezubih pacijenata s različitim međučeljusnim odnosima
Kvantifikacijske proporcije kandidijaze i piroze kod oralnoga lichen rubera (OLR)
Kraniofacijalne posebnosti južnodalmatinske populacije
Količina salivarnog imunoglobulina A, lizozima i magnezija u bolesnika sa sindromom pečenja usta i kserostomijom
Kliničko i radiološko ispitivanje koštanih defekata nakon uporabe kolagenog matriksa
Korelacija između učestalosti karijesa u omaldine i čimbenika povezanih s karijesom u dva mađarska grada
Korekcija oblika glave
Konvulzije
Klinička i histološka ispitivanja mladih trajnih zubi nakon vitalne amputacije pulpe
Kvantitativna evaluacija imunoglobulina G, A i M humane zubne pulpe
Korelacije kraniofacijalnih parametara s dobi ispitanika klase II./1 i klase II./2
Kraniometrijske i gnatometrijske osobitosti anomalija klase II. u mliječnoj denticiji
Kvantitativna deskriptivna analiza maksilarnog luka kod jednostranih rascjepa
Klasifikacija dentinskih adheziva
Kontrola onečišćenja zraka stomatološke ordinacije kvantitativnim aerobiološkim metodama
Kefalometrijska procjena položaja inciziva u ispitanika s klasom II/1 i II/2 po Angleu
Kiruško liječenje odontogenih keratocista intraoralnom poslijeoperativnom sukcijom
Kvalitativna raščlamba caklinske površine nakon skidanja zaostatnoga kompozita
Karijes u novaka Hrvatske vojske
Kirurško liječenje neuralgije kao posljedice idiopatskog okoštavanja mentalnog otvora
Kirurško-ortodontsko liječenje razvojnih odontogenih cista čeljusti
Klinička rasčlamba ispuna kompomerima u mliječnoj denticiji
Kontaktna preosjetljivost na stomatološke protetske materijale - slitine
Konzervativna terapija stopljenih zuba u trajnoj denticiji
Klinička studija učestalosti artroze čeljusnog zgloba mlađih muškaraca
Kemijska postojanost dentalnih keramika u kiselom mediju
Kandžasta kvržica
Kondenzirajući ostitis
Kserostomija
Karcinom acinusnih stanica donje usne
Klinički i tribološki pogled na trošenje zuba
Kirurški postupak kod prekomjerno napunjenog korijenskog kanala
Koncentracija kalcija i kalija u slini pacijenata s multiplom sklerozom
Klinička procjena fiksnih protetskih nadomjestaka
Kvaliteta života ovisna o oralnom zdravlju kod pacijenata s novim potpunim protezama
Kolokacije u jeziku stomatologije: primjeri iz oralne medicine : primjeri iz oralne medicine = Collocations in the language of dental medicine : examples in oral medicine
Kolorimetrijska prosudba učinkovitosti različitih postupaka izbjeljivanja zuba = Colorimetric assessment of different tooth whitening procedures
Koncentracija fluorida u vodovodnoj vodi i komercijalnim napitcima = The concentration of fluorides in tap water and commercial bottled beverages
Klinička stomatološka djelatnost i studij stomatologije u Hrvatskoj = Clinical dentistry and the study of dental medicine in Croatia
Klinička svojstva oralnih lezija uzrokovanih topikalnom primjenom propolisa = Clinical characteristics of topical propolis induced oral lesions
Kožna fistula odontogenog podrijetla – pogrešno dijagnosticirana lezija : prikaz dvaju slučajeva = Cutaneous sinus tract of odontogenic origin – a misdiagnosed lesion : report of two cases
Komparativna analiza učestalosti dentalne traume ovisno o spolu : populacijska studija = Comparative analysis of gender : a population-based study on dental trauma
Katastrofiziranje u bolesnika sa sindromom pekućih usta = Catastrophizing in Patients with Burning Mouth Syndrome
Kvantitativna analiza probiotskih medija za pohranu izbijenih zuba = A quantitative analysis of a probiotic storage media for avulsed teeth
Kraniofacijalna fibrozna displazija kod starijih pacijenata : prikaz slučaja s pregledom literature = Craniofacial fibrous dysplasia in an elderly patient : a case report with a review of literature
Komparativno istraživanje oblikovanja četiriju rotiranjućih sustava = A comparative study of shaping ability of four rotary systems
Komplikacije zigomatičnih implantata : kliničko iskustvo s prikazom četiriju slučajeva = Complications of zygomatic implants : our clinical experience with 4 cases
Liječenje uzdužnog prijeloma krune i korijena mladog trajnog zuba
Limfocitna aktivnost kod oralnog lichen planusa
Lomovi pokretnih parcijalnih proteza
Lymphocyte values in patients with recurrent aphthous ulceration
Liječenje zuba sa starim traumatskim ozljedama
Liječenje karioznih lezija kemijsko-mehaničkim postupkom
Liječenje oroantralne fistule
Laboratorijski postupci izradbe jednokomadnoga metalnog odljeva djelomične proteze
Liječenje mandibularnoga retrognatizma Herbstovom napravom
Laserski inducirana fluorescencija porfirina u karijesnoj leziji = Laser induced fluorescence of carious lesion porphyrins
Liječenje miogenog temporomandibularnog poremećaja okluzijskom udlagom i fizioterapijom : prikaz slučaja = Treatment of myogenic temporomandibular disorder by oOcclusal splint and physical therapy : a case report
Liječenje glicerin-boraksom eksfolijativnog heilitisa uzrokovanog natrijevim lauril-sulfatom : prikaz slučaja = Glycerin borax treatment of exfoliative cheilitis induced by sodium lauryl sulfate : a case report
Liječenje trudnice od erythema multiforme povezanog s herpesom (HAEM) : prikaz slučaja = Treatment of a pregnant patient with herpes associated erythema multiforme (HAEM) : a case report
Monostotska fibrozna displazija kostiju lica
Mikuliczeva bolest
Morfološke varijacije trajnih molara u pacijenata s Downovim sindromom
Mehanička svojstva i klinička primjena žica u ortodonciji
Maximum voluntary isometric activity of elevator masticatory muscles at symmetrical occlusal positions of the mandible
Maksilarni retrognatizam
Metode izbora oblika zuba za mobilne proteze
Mehaničko i kemijsko trošenje zuba
Mogućnost tretmana impaktiranih zuba primjenom permanentnih magneta
Mjerenje jakosti fotopolimerizacijskih uređaja u kliničkoj uporabi
Morfologija endodontskoga prostora trajnih zuba
Morfologija kao temelj dentalne identifikacije
Morofogenetski proteini kosti
Magnetsko polje u stomatološkoj ordinaciji
Magnetska rezonancija u dijagnostici poremećaja čeljusnih zglobova
Mikrobiološka flora plaka ispod mostova od zlatnih legura
Mogućnost primjene CO2 lasera u prevenciji demineralizacije cakline
Mikrobiološka studija periapikalnih ostitičkih procesa kod zuba s otvorenim i zatvorenim korijenskim kanalom
Mjerenje magnetnoga polja u zubnim laboratorijima
Mogućnosti liječenja postekstrakcijske boli
Mjerenje konverzije i temperature kompozita polimeriziranih halogenim i LED polimerizatorom
Mikropropusnost poslijeendodontskih sustava
Metode histološke ocjene odlaganja novostvorene kosti nakon endodontske terapije u psa
Membrane za parodontnu regeneraciju
Metoda za ispitivanje abrazijskoga trošenja estetskih protetskih materijala
Mjerenje radne duljine korijenskog kanala endometrima ES-02 i ES-03
Mogućnosti liječenja mandibulektomiranih pacijenata s temporomandibularnim poremećajem
Makroskopska analiza spoja odljevaka Co-Cr legura
Mogućnosti analize mekih tkiva u ortodontskoj dijagnostici
Metastatske lezije u mandibuli
Minimalno invazivna jednofazna tehnika bez odizanja režnja s imedijatnim nefunkcijskim opterećenjem
Mikrostruktura i mikrotvrdoća odljevaka zlatnih legura
Mjerenje stabilnosti implantata šest tjedana nakon implantacije
Modulacija morfologije osteogenih stanica pomoću ECM liganada i derivata caklinskog matriksa
Morfološke osobitosti humanih kutnjaka u srednjovjekovnoj i suvremenoj hrvatskoj populaciji
Marsupijalizacija u liječenju čeljusnih cista = Marsupialization in the treatment of jaw cysts.
Mikrozatezna čvrstoća veze dvaju adhezivnih sustava "sve u jednome" te jednoga s jetkanjem i ispiranjem : Micro-tensile dentin bond strength of two all-in-one adhesives and an etch-and-rinse adhesive
Marsupijalizacija keratocističnog odontogenog tumora mandibule : suvremena dilema = Marsupialisation of keratocystic odontogenic tumour of the mandible : current dilemma
Mikrozatezna vezna čvrstoća smole za pečaćenje i predtretiranje različitim antibakterijskim sredstvima = Micro-tensile bond strength of fissure sealants treated with different antibacterial agents
Mogući medicinski etiološki čimbenici i značajke molarno incizivne hipomineralizacije u skupini turske djece = Possible medical aetiological factors and characteristics of molar incisor hypomineralisation in a group od Turkish children
Most na teleskopima oblikovan s mogućnošću preinake fiksno-mobilnog nadomjestka : prikaz slučaja = A fixed telescopic prosthesis designed to retrieve and convert to fixed-removable combination case : a clinical report
Mjerenje stabilnosti implantata nakon podizanja dna sinusa : kliničko pilot istraživanje = Measurements of implant stability following sinus lift : a pilot clinical study
Međustanična komunikacija parodontopatogenih bakterija = Quorum sensing of periodontal pathogens
Mapiranje bioimpedancijskog spektra zdrave oralne sluznice : eksperimentalna studija = Mapping electrical impedance spectra of the healthy oral mucosa : a pilot study
Morfološki obrasci otisaka usnica u hrvatskoj populaciji = Morphologic patterns of lip prints in a sample of Croatian population
Motivacija za upis na studij i percepcija o karijeri među studentima Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu = Motivation and career perceptions of Dental Students at the School of Dental Medicine University of Zagreb, Croatia
Nazoalveolarna cista
Nedoumice u dijagnostici i liječenju odontogenih tumora
Njemački model oralne profilakse
Nekarijesne destruktivne lezije tvrdih zubnih tkiva
Nove spoznaje o međusobnom djelovanju parodontitisa i sustavnih bolesti
Najčešće rabljeni materijali za naknadu tvrdoga zubnog tkiva
Novi postupak za izradbu keramičkih ispuna
Nova klasifikacija parodontnih bolesti
Neželjeni učinak fluora
Nepravilnosti okluzije kod djece s mješovitom denticijom
Novi parametri za rentgenkefalometrijsku raščlambu "Zagreb 82 MOD"
Naša iskustva u sanaciji usta i zubi naše djece i mladeži s teškoćama u razvoju uporabom opće anestezije
Nalaz subgingivne mikroflore kod pacijenata s implantatnoprotetičkim radovima
Nerealni optimizam i demografski utjecaji na oralnohigijenske navike i percepciju adolescenata u Hrvatskoj
Norveški pristup procjeni starosti živih osoba s posebnim osvrtom na mlade azilante
Nasilne smrti i maksilofacijalne ozljede u djece i adolescenata iz Campine Grande, PB, Brazil = Violent deaths and maxillofacial injuries in children and adolescents in Campina Grande, PB, Brazil
Nediferencirani nazofaringealni karcinom s oralnim simptomima : prikaz slučaja = Undifferentiated nasopharyngeal carcinoma with oral manifestation : a case report
Novi prikazi svete Apolonije u crkvama svete Katarine u Zagrebu i Vodnjanu = New illustrations of St. Apollonia in the churches of St. Catherine in Zagreb and Vodnjan
Nazolabijalna cista : prikaz slučaja i pregled literature = Nasolabial cyst : a case and literature review
Nekroza gingive zbog neodgovarajuće zubne proteze = Gingival Necrosis Caused by an Ill-Fitting Denture
Nove spoznaje o cirkonij-oksidnoj keramici kao gradivnom materijalu u fiksnoj protetici = New knowledge about zirconium-ceramic as a structural material in fixed prosthodontics
Načini prikazivanja nepčanog torusa uporabom Cone Beam kompjutorizirane tomografije i magnetske rezonancije : Prikaz slučaja = Imaging aspects of palatal torus in cone beam computed tomography and magnetic resonance : case report
Odnos radijusa šarnirske kretnje i dužinskih osi gornjih i donjih medijalnih inciziva
Ovisnost razine glukoze u krvi o adrenalinu pridodanom lokalnom anestetiku
Opružni aktivator - nova mogućnost u tretmanu skeletnog otvorenog zagriza
Oralne manifestacije kod šećerne bolesti
Oralne i facijalne manifestacije bolesti spolnog kontakta
Opravdanost primjene preventivnih mjera u radu sa školskom djecom od 6 do 14 godina
Oralna medicina 21. stoljeća
Odontogeni tumori u hrvatskoj znanstvenoj i stručnoj publicistici
Oral lichen ruber (OLR) epidemiology and clinical findings in 143 cases
Opće zdravstveno stanje i parodont
O etiologiji karcinoma usne šupljine
Ortodontsko liječenje i disfunkcija temporomandibularnoga zgloba
Ocjena točnosti mjerenja okomitih dimenzija na ortopantomogramima
Oralna higijena i stanje gingive u pacijenata s privremeno cementiranim mostovima
Oralni humani papilloma virus (HPV) u osobe inficirane HIV-om
Oralna higijena i stanje parodonta u pacijenata s mostovima od srebro-paladijske (Ag-Pd) slitine nakon razdoblja od 2 godine
Određivanje kraniometrijskih i skeletotopskih osobitosti kostura lica i nepca u populaciji sjeverozapadne Hrvatske
Odnosi referentnih ravnina za orijentaciju protetske plohe
Odnos između veličine prednjih gornjih zuba, širine nosa i širine rime oris
Ortodontski tretman atipično rotiranih srednjih sjekutića fiksnom tehnikom
Orthodontic anomalies and differences in gnathometric variables in twins
Oblici glavnog otvora korijenskog kanala
Određivanje kemijske stabilnosti dentalne keramike u kiselome mediju metodama spektrofotometrije i ionske kromatografije
Otpuštanje iona nikla iz triju različitih zubnih slitina
Odnos između nepravilnoga položaja i incizalnoga trošenja prednjih zuba
Otpornost zubnih slitina na koroziju
Oralni lihen ruber
Oralni lihen ruber
Otpuštanje iona iz bazne Co-Cr-Mo slitine in vitro u fosfatni pufer pH 6,0
Odnos psihičkih svojstava i oralnih bolesti s mogućom psihosomatskom etiologijom
Odnos između okluzijskih preranih dodira i temporomandibularnih poremećaja
Osobitosti implantacije u stražnji dio donje čeljusti
Okluzijske smetnje u generaliziranom i lokaliziranom parodontitisu
Oscilirajući fibrom orbite
Orofacijalna bol neodontogene etiologije
Otuštanje iona kovina u sulkusnu tekućinu u fiksnoprotetskih pacijenata
Osnovna načela snimanja ekstraoralnih fotografija
Odnos razine glikoliziranoga hemoglobina (HbA1c) i pušenja prema parodontalnom statusu kod pacijenata s dijabetesom melitusom ovisnih o inzulinu
Određivanje spola na temelju diskriminantne analize mandibula iz dva hrvatska arheološka nalazišta
Određivanje radne duljine s trima različitim endometrima
Opće-zdravstveni status stomatoloških pacijenata
Određivanje dentalne dobi očitavanjem sa ortopantomograma
Otpornost na fakturu gornjih pretkutnjaka s kanalom punjenim dentinskim adhezivnim sustavima
Oralne i maksilofacijalne manifestacije Gardnerova sindroma
Odluke stomatologa Splitsko-dalmatinske županije o restaurativnom tretmanu aproksimalnih i okluzalnih karijesnih lezija
Određivanje dentalne dobi postupkom prema Demirjianu kod djece od 5 do 14 godina u Bosni i Hercegovini = Dental age estimation among children aged 5–14 years using the Demirjian method in Bosnia-Herzegovina
Obostrana kandžasta kvržica na trajnim gornjim središnjim sjekutićima : prikaz slučaja = Bilateral labial talon cusps on permanent maxillary central incisors : report of a rare case
Otklon kvržica i postojanost adhezivne veze kod restauracija s nisko-kontrahirajućim kompozitom u distalnom području = Cuspal deflection and adhesive interface integrity of low shrinking posterior composite restorations
Oralna bulozna erupcija uzrokovana azitromicinom = Bullous oral eruptions caused by azithromycin
Obostrana prekobrojnost zuba u donjoj čeljusti povezana s geminacijom : prikaz slučaja = Bilateral mandibular supernumerary teeth associated with gemination : a case report
Originalni "V" režanj za endodontsko-kirurško zbrinjavanje kroničnoga periapikalnog procesa = The authentic "V" flap for surgical endodontic treatment of periapical chronic diseases
Oralne lezije nalik pemphigusu vulgarisu prouzročene niklom = Nickel - induced oral pemphigus vulgaris - like lesions
Oralni bijeli spužvasti madež i zubni implantati : prikaz dvaju slučaja = Oral white sponge nevus and dental implants : report of two cases
Osobno stajalište i odnos prema oralnom zdravlju studenata medicine u Grčkoj = Self-reported oral health attitude and behaviour of Greek medical students
Osnutak i razvoj Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu = Establishment and development of the School of Dental Medicine at the University of Zagreb
Oralni bijeli spužvasti madež u četirima generacijama jedne porodice : prikaz slučaja = Oral white sponge nevus in a four-generation family : case report
Otpuštanje fluorida iz materijala za nadoknadu tvrdih zubnih tkiva = Fluoride release from hard dental tissue restorative materials
Obiteljski hipoplastični jezični frenulum : prikaz slučaja i rasprava o diferencijalnoj dijagnozi = Familial hypoplastic lingual frenum : case report and discussion of differential diagnosis
Oralni status odrasle populacije u hrvatskome gradu Kninu : presječno istraživanje = The oral status of adult population in he croatian town of Knin : a cross sectional study
Otpuštanje iona titanija iz inovativnog titanij-magnezijeva kompozita : istraživanje in vitro = Titanium ions release from an innovative titanium-magnesium composite : an in vitro study
Određivanje spola odrasloga čovjeka na temelju prikaza maksilarnih sinusa na panoramskoj rendgenskoj snimci = Sex determination of adult human maxillary sinuses on panoramic radiographs
Povezanost HLA-DR antigena s oralnim lichen planusom
Patohistološki i morfometrijski parametri u procjeni oralnog lichen rubera
Piogeni granulom
Paradontno zdravlje u Hrvatskoj
Pandža-kvržica
Partial pulpotomy in crown-fractured incisors
Primjena vazodilatatora jontoforezom u terapiji stomatopiroza i stomatodinija
Povodom sedamdesete obljetnice izlaska iz tiska Radoševićeve knjige "Problemi zubarstva u vidu fizikalne kemije"
Promjene na zubnim tkivima kod insuficijencije ezofagogastričnog ušća
Prevalencija zubnog karijesa kod Downovog sindroma
Promjene tvrdoće kobalt-krom legura poslije dodavanja jednom lijevane legure
Prevalencija karijesa u osoba s bolestima gornjeg probavnog trakta
Procjena čeljusnog rasta na prijelazu mješovite u trajnu denticiju
Povijesni prikaz smolom vezanih mostova
Pregled pojedinih keramičkih sustava
Postmortalna identifikacija tijela postignuta statusom zubala
Procjena protoka krvi u vanjskoj karotidnoj arteriji i njezinim glavnim granama primjenom kontinuiranog ultrazvučnog vala
Procjena imunološke reaktivnosti kod rekurentnih aftoznih ulceracija (RAU) tijekom imunostimulacijske terapije
Preimplantological diagnostic radiography with dental-CT software
Pregled pojedinih keramičkih sustava
Plinsko kromatografsko određivanje ostatnog monomera u polimetilmetakrilatnim dentalnim materijalima
Promjene aktivnosti kisele fosfataze (KF) kod oralnog lichena planusa pri različitom kliničkom intenzitetu bolesti
Promjene aktivnosti kisele fosfataze (KF) kod oralnog lichena planusa pri različitom kliničkom intenzitetu bolesti
Propusnost rubne pukotine amalgamskog ispuna in vitro s amalgam linerom i bez njega
Profesionalne uzure zuba u radnika tekstilne industrije
Postupak izrade simularnih korijenskih kanala u transparentnim blokovima
Postmortalna identifikacija dobi postignuta zubalom
Primjena trikalcijfosfatne keramike za punjenje periapeksnih koštanih defekata čeljusti
Prikaz dentooralnog zdravlja izbjeglica i prognanika učenika srednjih škola
Prevencija u stomatološkoj zaštiti hrvatskoga pučanstva
Prevencija karijesa
Prevencija HIV infekcije u stomatološkoj praksi
Preventivna važnost poznavanja gigantocelularnih promjena čeljusti
Pojavnost karijesa kod djece predškolske dobi u Zagrebu
Periodontal ligament injection
Pappenheim citomorfološka metoda (MGG)
Pulpo-parodontni sindrom
Poredbena raščlamba dimenzija međučlanova lateralnih mostova
Procjena točnosti mjerenja vodoravnih dimenzija na ortopantomogramima
Prikaz slučaja estetske opskrbe dentalne fluoroze
Površinske interakcije dentina i adheziva
Proteolitička aktivnost oralnoga protozoona Trichomonas tenax iz zubnoga plaka i sadržaja korijenskih kanala
Povezanost prostora u segmentima I2 - M1 s određenim parametrima rasta orofacijalne regije utvrđenim randgenkefalometrijskom raščlambom
Pregled strategije adhezije na caklinu i dentin
Pripravci za higijenu usne šupljine i farmakoterapijski dodatci
Povijesni razvoj biomehanike
Psihogeni čimbenici u etiologiji stomatopiroze
Progresivna sustavska skleroza
Povodom zapisnika o izboru Gaetana Pierini-a za zubara Dubrovačke Republike 1777. godine
Polimerizacija kompozitnih materijala plavim visokosjajnim svijetlećim diodama
Povijesni pregled razvoja stomatološke djelatnosti u Dubrovniku
Procjena pacijenata o uspješnosti protetske terapije potpunim protezama različite starosti
Pojavnost akcesornih kanalića na srednjoj i koronarnoj trećini korijena prednjih zuba
Postupci pripreme zuba za izolaciju deoksiribonukleinske kiseline (DNK)
Povezanost temporomandibularnih poremećaja i morfološke okluzije
Prevalencija karijesa u djece u Sarajevu
Povezanost tijeka neurodermitisa i nalaza oralnoga fokusa
Poticajni lokalni čimbenici u nastanku protetskog stomatitisa
Prevalencija progresivnih parodontnih bolesti zagrebačkog stanovništva
Paradontološko-protetski aspekt biološke širine
Pacijentova procjena uspješnosti protetske terapije djelomičnim protezama
Parodontološko-protetski aspekt biološke širine
Procjena razina položaja zametaka očnjaka i pretkutnjaka u mješovitoj denticiji
Procjena uspješnosti uporabe poliglikolnih kopolimernih koštanih nadomjestaka u liječenju koštanih defekata odontogene etiologije
Prijedlog parametara u procjeni stomatopiroze
Pacijentova oralna rehabilitacija s heliognatopalatoshizom
Parafunkcija griženja sluznice obraza
Planocelularni karcinom u cisti donje čeljusti
Pojavnost temporomandibularnih poremećeja u populaciji nepacijenata
Preciznost dvaju različitih silikona kondenzacijskoga tipa male viskoznosti nakon stvrdnjavanja
Primjena i značaj alergoloških testova u stomatologiji
Promjene okluzijskih odnosa na prijelazu mliječne u trajnu denticiju kod longitudinalno praćenog uzorka
Primjena synthograft-a nakon apikotomije zuba s opsežnim koštanim defektom i marginalno apeksnom komunikacijom parodonta
Prevalencija ortodontskih anomalija te analiza i procjena dentalnog zdravlja djece predškolske dobi unutar triju grupacija u Zadru
Prevalence of dental caries in school children from a suburban area in Tripoli, Libya
Priprema retencijske površine za kompozitni ispun pomoću CO2 lasera
Procjena pouzdanosti rekonstrukcije okluzijske ravnine primjenom ponans kuta
Promjene vrijednosti mandibularnoga kuta i njegovih segmenata tijekom rasta
Procjena efikasnosti antibiotika kod akutne odontogene infekcije
Prevalencija oro-dentalnih anomalija u djece sa smetnjama u razvoju
Privremena estetska krunica na kolčić
Procjena kliničke pouzdanosti Endometer ES-02 uređaja
Promjena okomitih visceralnih dimenzija tijekom rasta
Pasivnost nekih zubnih materijala u Ringerovoj otopini
Postupak histološke, histokemijske i imunohistokemijske raščlambe periapikalnih bolesti na nedekalcificiranoj kosti sa zubima
Postupci individualizacije SAM 3 artikulatora
Pečaćenje fisura kompomernim materijalom
Prosudba kraniofacijalnih obilježja u osoba s Downovim sindromom
Poslijeendodontska opskrba zuba
Preosjetljivost dentina - značenje u stomatološkoj praksi
Primjena proteinskog derivata matriksa cakline (Emdogain) pri regenerativnom liječenju parodonta: koji se oblici primjene zasnivaju na dokazima?
Pojavnost dijagnoza temporomandibularnih disfunkcija i psihološkog statusa u hrvatskih pacijenata
Prvi gornji trokorijeni pretkutnjaci
Propusnost različitih tehnika punjenja korijenskoga kanala
Periapeksni status endodontski liječenih zubi s obzirom na kakvoću poslijeendodontskoga restaurativnog nadomjestka
Poredbeno istraživanje lomnih sila krunica iz triju različitih nekovinskih materijala
Propusnost ispuna korijenskog kanala kod različitih tehnika punjenja
Poremećaj čeljusnog zgloba pacijentice s otalgijom
Procjena dentalne starosti djece u razvoju
Početak novog hrvatskoga elektroničkog časopisa : Acta stomatologica Croatica (online)
Potklase salivarnog IgA i IgG kod bolesnika s oralnim Lihen planusom
Povezanost atenolola i oralnog karcinoma?
Propusnost ispuna korijenskog kanala postignutog konstrukcijom za prijenos tekućine kod tri različite tehnike punjenja
Preventivna stomatologija u privatnim ordinacijama u Bosni
Prikaz slučaja bulimijom inducirane dentalne erozije kod adolescentice
Protetska rehabilitacija pacijenta s keidokranijalnom disostozom
Psihološki status pacijenata s temporomandibularnim poremećajima u turskoj populaciji
Primarni ekstranodularni Non-Hodgkinov limfom usne šupljine prikriven boli nakon vađenja zuba
Propusnost punila Apexit plus i GuttaFlow
pH i ukupni topljivi sadržaj koncentriranih i prirodnih razrijeđenih tropskih voćnih sokova
Predviđanje ageneze trećega donjeg kutnjaka prema razvoju drugog kutnjaka
Preliminarno istraživanje kretanja vode preko veze dentina i stakleno-ionomernih cemenata
Procjena oralne higijene kod pacijenata s multiplom sklerozom
Primarnu dijagnozu anaplastičnog karcinoma štitnjače postavio je stomatolog
Procjena oralno-zdravstvenog ponašanja turskih studenata
Prevalencija, etiologija, rizični čimbenici, dijagnostika i preventivne mjere kod erozije zuba
Prevalencija simptoma i znakova temporomandibularnih poremećaja u bolesnika s posttraumatskim stresnim poremećajem
Prevalencija osteonekroze čeljusti povezane s bisfosfonatima kod pacijenata s rakom dojke
Povezanost polimorfizma gena MBL-2 s parodontitisom kod pacijenata s dijabetesom tipa 2
Procjena oralnoga zdravstvenog stanja i zubnog plaka u turskoj studentskoj populaciji, osim kod studenata upisanih na Stomatološki fakultet = An assessment of oral health status and dental plaque of non-dental school students in Turkey
Prevalencija sustavnih bolesti i lijekova u bolesnika s oralnim lihenom planusom = The prevalence of systemic diseases and medications in patients with oral lichen planus
Piramida profesionalne i poslovne odgovornosti u hrvatskoj stomatologiji = A pyramid of professional and business responsibility in Croatian dental medicine
Prekobrojni zubi povezani s impakcijom trećeg kutnjaka : prikaz slučaja = Supernumerary teeth associated with third molar impaction : a case report
Prevalencija i težina dentalne fluoroze u endemskim područjima fluora; Haryana u I ndiji : epidemiološka studija = Prevalence and severity of dental fluorosis in endemic fluoride areas of Haryana, India : an epidemiologic study
Prekrivanje korijena korištenjem GEM 21S® i kolagene membrane, predviđajući povoljan ishod terapije : prikaz slučaja = Root coverage using GEM 21S® and collagen membrane predicting favourable treatment outcomes : a case report
Procjena djelovanja formokrezola u odnosu na agregat mineralnog trioksida kod pulpotomijom liječenih mliječnih kutnjaka : meta-analiza = Evaluation of formocresol versus mineral trioxide aggregate in primary molar pulpotomy : meta-analysis
Puferski kapacitet probiotičkih jogurta = The buffering capacity of probiotic yogurt
Postoperativna preosjetljivost nakon uporabe dvaju sredstava za profesionalno izbjeljivanje zuba = Postoperative sensitivity after two in-office bleaching methods
Pagetova bolest kostiju : prikaz slučaja = Paget's disease of the bone : a clinical report
Pouzdanost adhezivnih MOD restauracija na gornjim pretkutnjacima : mikropropusnost i otpornost kvržica na pucanje = Reliability of bonded MOD restorations in maxillary premolars : microleakage and cusp fracture resistance
Potreba za ortodontskom terapijom kod učenika u dobi između 12 i 14 godina u Bosni i Hercegovini = The need for orthodontic treatment among 12 - 14 years old Bosnian schoolchildren
Procjena koncentracije kalcija i fosfata u slini prije i poslije žvakanja žvakaće gume s CPP – ACPom = Evaluation of salivary calcium and phosphorous concentration before and after chewing CPP-ACP containing chewing gum
Parodontni apsces uzrokovan neprimjerenim ortodontskim silama : prikaz slučaja = Periodontal abscess due to inadequate orthodontics forces : case report
Povezanost Hrvatskoga stomatološkog društva HLZ-a i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu tijekom povijesti = The historical connection between the Croatian Dental Society of Croatian Medical Association and the School of Dental Medicine, University of Zagreb
Psihometrijska svojstva albanske verzije upitnika OHIP-ALB14 u Republici Kosovu = Psychometric properties of the Albanian version of the OHIPALB14 questionnaire in the Republic of Kosovo
Prevalencija i čimbenici povezani s erozijom zuba kod grčke odrasle populacije = Prevalence and associated factors of dental erosion in a population of Greek adults
Poluautomatska procjena stupnja sazrijevanja vratnih kralježaka iz radiografskih kefalograma i klasteriranje na temelju centroida = Semi-automatic assessment of cervical vertebral maturation stages using cephalograph images and centroid-based clustering
Primjena tehnologije LC-MS/MS za proteomsku analizu gingivnog tkiva : eksperimentalno istraživanje = The application of LC-MS/MS technology for proteomic analysis of gingival tissue : a pilot study
Profil stomatoloških pacijenata Sveučilišne stomatološke klinike i privatne prakse u Portugalu = Profile of dental patients in University-based and private practice in Portugal
Postaje li europska stomatologija žensko zanimanje? = Is European dentistry becoming a female profession?
Protetska rehabilitacija nisko položenih palatofaringealnih režnjeva : prikaz slučaja = Prosthetic intervention for the management of low attached palatopharyngeal flaps : a clinical report
Procjena stabilnosti boje svjetlosno i samopolimerizirajućih kompozita nakon ubrzanog starenja = Color stability assessment of light and self-cured composites following accelerated aging
Povezanost u rasprostranjenosti simptoma temporomandibularnih poremećaja kod sportaša i nesportaša u adolescentnoj dobi = Correlation of the prevalence of signs and symptoms of temporomandibular disorder in adolescent athletes and non-athletes
Povezanost između eruptivnih stadija trećeg kutnjaka i dentalne dobi kod bosansko-hercegovačke djece i adolescenata = The correlation between third molar eruptive stages and dental age in Bosnian and Herzegovinian children and adolescents
Percepcija znanstvenika i poslijediplomskih studenata o budućnosti matičnih stanica u stomatologiji = Perception of dental scientists and post-graduate students regarding future prospects of stem cells in dentistry
Primjena lasera u dezinfekciji i čišćenju korijenskih kanala zuba : pregledni rad = The Use of Lasers in Disinfection and Cleaning of Root Canals : a Review
Procjena stabilnosti implantata nakon podizanja dna sinusa i primjene različitih nadomjesnih materijala = Assessment of Implant Stability Following Sinus Lift Procedures with Different Grafting Materials
Pregled retencijskih elemenata mobilnih djelomičnih proteza ovisno o vrsti bezubosti i zubima nosačima u komercijalnim laboratorijima u Ateni = A Survey of Removable Partial Denture (RPD) Retentive Elements in Relation to Type of Edentulism and Abutment Teeth in Commercial Laboratories in Athens
Presađivanje kosti u alveolarni greben pacijenta s rascjepom : od koštanog defekta do zubnih implantata = Alveolar Bone Grafting in Cleft Patients : from Bone Defect to Dental Implants
Povezanost parodontne bolesti s angiografski dokazanom koronarnom arterijskom bolesti = Periodontal disease and its association with angiographically verified coronary artery disease
Posttraumatski stresni poremećaj i orofacijalna bol = Posttraumatic stress disorder and orofacial pain
Prikaz pojedinih parametara iz izvješća o djelatnosti dentalne medicine od 2009. do 2013. godine = Presentation of certain parameters found in 2009-2013 annual dental medicine reports
Prikaz kretanja KEP indeksa u Hrvatskoj i Europi = Presentation of DMF index in Croatia and Europe
Procjena smanjenja mikroorganizama u korijenskim kanalima nakon korištenja recipročne rotacijske instrumentacije = Evaluation of microbial reduction in root canals instrumented with reciprocating and rotary systems
Procjena traume lica, čeljusti i usta ovisno o spolu, dobi, uzroku i vrsti ozljede = Assessment of oro-maxillofacial trauma according to gender, age, cause and type of the injury
Procjena parodontnog statusa oboljelih od kronične limfocitne leukemije u ranom stadiju = Evaluation of periodontal parameters in patients with early stage chronic lymphocytic leukemia
Procjena učinkovitosti eteričnih ulja u otapanju štapića od gutaperke u sustavu ProTaper Universal = Evaluation of capacity of essential oils in dissolving ProTaper Universal Gutta-percha points
Prediktori zadovoljstva poslom kod stomatologa u Federaciji Bosne i Hercegovine = Predictors of job satisfaction in dental professionals of the Bosnia and Herzegovina Federation
Prevalencija patoloških nalaza na panoramskim radiogramima : kalcificirani aterom karotidne arterije = Prevalence of pathologic findings in panoramic radiographs : calcified carotid artery atheroma
Procjena centriranosti rotirajućih instrumenata tijekom obrade korijenskih kanala = Assessment of the centralization of root canal preparation with Rotary systems
Pojednostavnjena protetička rehabilitacija pacijenta nakon uklanjanja oralnog karcinoma = Simplified prosthetic rehabilitation of a patient after oral cancer removal
Profesionalni zdravstveni problemi među stomatolozima u Hrvatskoj = Occupational health problems among dentists in Croatia
Rentgenkefalometrijska procjena promjena sagitalnog položaja usana tijekom rasta i razvoja
Razvojne anomalije genetski nestabilnih zubi
Raščlamba patoloških promjena lica, čeljusti i usta u bolesnika sa sklerodermijom
Rezultati znanstvenih ekspertiza posmrtnih ostataka sv. Antuna Padovanskog s posebnim osvrtom na rezultate raščlambe čeljusti
Raščlamba vestibuloplastika u dvadesetogodišnjem razdoblju
Root canall lenght determination
Retrogradno brtvljenje korijenskoga kanala
Rizični bolesnici u kliničkoj endodontskoj praksi
Razvoj anestezije u stomatologiji
Raspodjela sila aktivnih ploča s ugrađenim lepezastim Paganijevim vijkom
Raščlamba pojavnosti lomova mobilnih proteza u odrasloj populaciji
Revizija endodontskog punjenja otopinama eukaliptola i kloroforma
Replantacija izbijenih trajnih maksilarnih inciziva avitalnog periodontnog ligamenta (PDL-a)
Rise and fall of caries prevalence in Eastern Europe
Razlozi zbog kojih studenti Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu odabiru engleski jezik kao nastavni kolegij
Raščlamba pomaka zuba nastalih djelovanjem aktivnih pločica
Rekonstrukcija incizalnih bridova pomičnom djelomičnom protezom
Revizija endodontskog ispuna otopinama eukaliptola, halotana i narančina ulja
Rubna prilagodba CEREC 2 keramičkih ispuna nakon cementiranja
Raščlamba liječenja retiniranih očnjaka u dvadesetogodišnjem razdoblju
Remontaža potpunih proteza
Radiografska analiza položaja kondila u pacijenata s disfunkcijskim smetnjama stomatognatog sustava
Rendgenkefalometrijska procjena odnosa inklinacije i pozicije sjekutića kod ortodontskih nepravilnosti i eugnate okluzije
Restoracije cervikalnih lezija stakleno ionomernim cementima
Raspodjela sila aktivnih ploča utvrđena elektrootporničkim davačima
Razvoj stomatologije u Hrvatskoj
Raščlamba naprezanja i deformacija nastalih djelovanjem ortodontske sile na zub metodom konačnih elemenata
Raščlamba hitnih slučajeva u Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta KB "Dubrava"
Resorptivne promjene koštanih struktura gornje i donje čeljusti u pacijenata nositelja mobilno-protetskih nadomjestaka
Reakcija zubne pulpe na izravno prekrivanje kolagenom bioresorbirajućom membranom
Rubna prilagodba Cerec keramičkih faseta nakon cementiranja različitim materijalima
Raščlamba vrijednosti parametara koji sudjeluju u dentoalveolarnoj adaptaciji skeletnog otvorenog zagriza
Raščlamba fiksnoprotetskih radova u pacijenata metkovićevske regije
Retrospektivno kliničko istraživanje liječenja pulpe željeznim sulfatom i formokrezolom
Razina buke u pedodontskoj stomatološkoj ordinaciji
Radiološka procjena cijeljenja koštanih defekata punjenim trikalcijevim fosfatom (Bioresorbom) nakon cistektomije u donjoj čeljusti
Rekolonizacija gljivica Candida albicans u pacijenata s protetskim stomatitisom nakon terapije niskoenergetskim laserom
Razine folata u sindromu pekućeg jezika
Retencija donje totalne proteze uporabom mini dentalnih implantata
Razina upalnih medijatora u slini pacijenata s parodontitisom
Razlozi za ekstrakcije zuba
Rijedak slučaj kongenitalnog fibroznog epulisa kod djeteta
Razlozi za postavljanje i zamjenu kompozitnih stomatoloških ispuna u odrasloj populaciji u Grčkoj = Reasons for placement and replacement of composite dental restorations in an adult population in Greece
Rijedak slučaj oralne juvenilne hijaline fibromatoze = Oral juvenile hyaline fibromatosis : a rare entity
Replantacija zuba : vježba vrijedna truda? = Tooth replantation : a worthwhile exercise?
Rasprostranjenost i svojstva impaktiranih drugih mandibularnih molara kod kinesko-američke školske djece = Prevalence and characteristic features of mandibular second molar impaction in Chinese-American school children
Restauracije mliječnih zuba cirkonijskim krunicama kod djece s ranim karijesom = Primary zirconia crown restorations for children with early childhood caries
Razina anksioznosti i percepcija bola endodontskih pacijenata = The Level of Anxiety and Pain Perception of Endodontic Patients
Ritualno sakaćenje zuba i rad forenzičnog stomatologa : pregled literature = Dental ritual mutilations and forensic odontologist practice : a review of the literature
Raspon kretnji donje čeljusti i intenzitet boli kod pacijenata s anteriornim pomakom zglobne pločice bez redukcije = Mandibular range of movement and pain intensity in patients with anterior disc displacement without reduction
Radiografska procjena gubitka alveolarne kosti oko zubnih implantata u maksili i mandibuli : jednogodišnje prospektivno kliničko istraživanje = Radiographic evaluation of crestal bone loss around dental implants in maxilla and mandible : one year prospective clinical study
Razine folata i vitamina B12 kod Tajlanđana s oralnom lihenoidnom reakcijom povezanom s lijekovima = Folate and vitamin B12 levels in Thai patients with oral lichenoid related drug
Razvojni defekti cakline kod djece s intelektualnim teškoćama = Developmental deffects of enamel in children with intellectual disability
Stanje tvrdih zubnih tkiva kod radnika u akumulatorskim stanicama
Stereolitography
Stanje zubi i protetskih nadomjestaka u grupi gerijatrijskih pacijenata
Sinusitis uzrokovan stranim tijelom maksilarnoga sinusa
Scanning elektronsko mikroskopske promjene dentina uzrokovane umetanjem samourezujućih parapulpnih kolčića
Stres u nastanku oralnih rekurentnih aftoznih ulceracija
Strukturne promjene IPS Empress keramike kao posljedica različitog načina hlađenja
Staklokeramika u fiksnoj protetici
Small-surface charge-coupled device for radiosotope probing
Standardization of endodontic instruments and rules for their use
Scientific peer review
Stimulacija sline u fiziološkim uvjetima C-vitaminom i žvakaćom gumom
Srebro - paladijeve ili paladij - srebrne slitine?
Sijalolitijaza
Svojstva kompozitnih materijala polimeriziranih pulsnim laserom
Sindrom stiloidnoga nastavka
Stomatološki pacijent pod antineoplastičnom terapijom
Spriječavanje prijenosa infekcija u stomatologiji
Stakleno-ionomerni cementi
Stafilokokne i streptokokne infekcije pulpe i periapeksa
Snaga adhezije novijih dentinskih vezivnih sistema
Sekularni trend kao činilac kraniofacijalnih morfoloških promjena
Slina kao činilac karijes rizika u bolesnika od šećerne bolesti
Stomatologija zasnovana na dokazu - znamo li što to znači?
Sustavna protumikrobna terapija parodontnih bolesti
Stajalište pacijenata prema uporabi koferdama
Suvremeni adhezivni sustavi u ortodonciji
Staklokeramika
Stomatološki časopisi vrjednovani selekcijom Institute for scientific information (ISI) u razdoblju od 2001.-2003. godine
Stomatološki pristup bolesniku s porfirijom
Studija dvaju različitih postupaka za određivanje dentalne dobi kod djece u Hrvatskoj
Savijna čvrstoća materijala za izradbu proteznih baza
Slika svete Apolonije, te svetih Blaža i Antuna-Opata iz riznice samostana svete Marije u Zadru; prikaz troje svetaca zaštitnika od bolesti orofacijalnog područja = The painting of saints Apollonia, Blaise and Anthony the Abbot from the treasury of Convent of Saint Mary in Zadar
Stupanj konverzije i temperaturni porast kod kompozita polimeriziranih LED-uređajima različitog intenziteta
Salivarni dušikov oksid kao biomarker rizika za karijes kod djece
Slina kao dijagnostička tekućina
Sadržaj mangana u trajnim zubima
Stanje oralne sluznice kod nositelja ortodontskih naprava
Spektrofotometrijska procjena promjene boje zuba dugotrajno izloženih različitim uvjetima = Spectrophotometric evaluation of color alterations of teeth exposed to different conditions in time
Sijalokemijski nalaz za bolesnike s oralnim lihen planusom = Sialochemistry in patients with oral lichen planus
Sveta Apolonija u crkvama Porečke i Pulske biskupije = St. Apollonia in churches of the Poreč and Pula dioceses
Stanje parodonta i gubitak zuba kod pacijenata s reumatoidnim artritisom = Periodontal condition and tooth loss in rheumatoid arthritis Patients
Serumski i salivarni parametri kod oboljelih od rekurentnih aftoznih ulceracija = Serum and salivary parameters in patients with recurrent aphthous ulcerations
Suradnja Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske komore dentalne medicine = Cooperation between the School of Dental Medicine, University of Zagreb and the Croatian Dental Chamber
Spolni dimorfizam kod trajnih mandibularnih očnjaka : istraživanje provedeno na albanskoj populaciji na Kosovu = Sexual dimorphism in the permanent mandibular canines : a study in Albanian population of Kosovo
Samoopažena halitoza kod diplomskih studenata dentalne medicine i zdravstvenih znanosti na Sveučilištu Sains Malaysia = Self-reported halitosis among medical, dental and health science undergraduate students at the University Sains Malaysia
Socijalno-ekonomski status i ponavljanje dentalnih trauma kod djece = Socioeconomic status and dental injury repetition in children
Sposobnost apikalnog brtvljenja novog materijala : analiza filtracijskom tehnikom = Apical Sealing Ability of a Novel Material : Analysis by Fluid Filtration Technique
Stajalište studenata Sveučilišta u Zagrebu o oralnom zdravlju : pilot studija = Attitude towards Oral Health at Various Colleges of the University of Zagreb : A Pilot Study
Stanje usne šupljine kod osoba s transplantiranim bubregom = The oral cavity state in renal transplant recicpients
Savitljiva mobilna djelomična zubna proteza : istraživanje o stajalištima i znanju doktora dentalne medicine u Grčkoj i Hrvatskoj = Flexible removable partial denture prosthesis : a survey of dentists' attitudes and knowledge in Greece and Croatia
Stajališta studenata različitih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prema postupku izbjeljivanja zuba = Attitudes of students of different schools of University of Zagreb on tooth bleaching
Šezdeset godina od pojave prve primarne publikacije iz dječje stomatologije u Hrvatskoj
Što stomatolog treba znati o bolesnicima koji se liječe kroničnim intermitentnim hemodijalizama
Štovanje svete Apolonije u tradiciji franjevačkog reda Provincije sv. Ćirila i Metoda
Terapija herpes simplexa u djece
Taurodontizam kod Downovog sindroma
Temperaturne promjene unutar pulpne komore, na površini cakline i korijena molara, in vitro, izazvane CO2 laserom
Transverse and pressure resistance of composite shear bond strength on dentine
Trichomonas tenax in human oral cavity
Tendencije učestalosti nekih histopatoloških promjena pri različitim kliničkim oblicima oralnog Lichena Rubera
Temperatures of the ultrafil cannula surface and extruded gutta-percha mass
The prevalence of taurodontism in Croatian population
Temperature effect on hard dental tissues and amalgam filling induced by CO2 laser irradiotion
The relationship between TMJ dysfunction, reported bruxism and recurrent headaches
Toksičnost dentalnog amalgama I
Toksičnost dentalnog amalgama II
The growth of human teeth
Tuberkuloza usne šupljine
Titan u stomatologiji
Terapijski postupci kod teških fraktura krune i korijena zuba
Timsko liječenje bolesnika s defektima mekoga tkiva i kostiju lica
Traumatske koštane ciste
Titar antitela u pljuvačci i serumu eksperimentalnih životinja
The role of residual monomer in PMMA powder and methods of polymerization in the finding of residual monomer in poly (methylmethacrylate) denture base
Terapijski pristup oralnim prekancerozama
Temporomandibularni artritis u sklopu reumatoidnog artritisa
Terapija karijesnih lezija ozonom
Tribološka svojstva estetskih protetskih materijala
Terapija ozonom inicijalnih karijesnih lezija u fisurama
Terapija poremećaja čeljusnog zgloba okluzijskom udlagom
Taurodontizam svih kutnjaka
Traumatske ozljede mliječnih zuba : analiza oblika i uzroka = Traumatic injuries of primary teeth : analysis of types and causes
Trodimenzionalne kulture ljudskih stanica uzgojene radi testiranja citotoksičnosti stomatoloških materijala = Three-Dimensional Human Cell Cultures for Cytotoxicity Testing of Dental Filling Materials
Topikalno korištenje lokalnog anestetika radi umanjivanja neugodnog osjeta pri ubodu iglom = Use of Pre-Injection Diffusion of Local Anaesthetic as a Means of Reducing Needle Penetration Discomfort
Topikalni steroidi i CO2-laser u terapiji refraktorne lihenoidne reakcije na lijekove i lihenoidne kontaktne lezije : prikaz slučaja = Topical Steroids and CO2 Laser in the Treatment of Refractory Oral Lichenoid Drug Reaction and Lichenoid Contact Lesion : a Case Report
Utjecaj anestezije na pojavu postekstrakcijskih komplikacija
Usporedba kliničke i patohistološke dijagnoze u oralnoj kirurgiji
Utjecaj mastikacijskih pritisaka na izometričnu aktivnost elevatora mandibule u ispitanika s gornjom totalnom protezom
Učestalost primjene samostalnih krunica i dob pacijenata
Utjecaj salivarne pelikule na nastanak erozije cakline in vitro
Učestalost primjene različitih vrsta mostova u odnosu na dob pacijenata
Učestalost oralnih prekanceroznih lezija u nositelja pojedinih krvnih grupa
Utjecaj temperature pečenja keramičkih slojeva na mikrostrukturne promjene Co-Cr legure
Usporedba statističkih metoda pri praćenju rasta zubnih nizova
U okružju znanosti
Utjecaj sistemskih bolesti na radiološki nalaz alveolarne kosti gornje i donje čeljusti
Utjecaj dodavanja lijevane legure na metalografsku strukturu kobalt-krom odljevaka
Utjecaj lateralne kretnje proteze na vrijednost magnetske retencije sile
Utjecaj prehrane i prehrambenih navika na karijes
Utjecaj različitih priprema površine Ag-Pd konstrukcija Maryland mostova na dinamičku čvrstoću spoja metal-kompozit
Utjecaj poliranja na električni potencijal amalgamskih ispuna
Utjecaj sline i veličine baze na adheziju potpune proteze
Usporedba postupaka prosječne orijentacije sadranih odljeva u artikulatorskom sustavu
Uloga higijene u očuvanju stomatoloških nadomjestaka
Uz tridesetu obljetnicu časopisa "Acta stomatologica Croatica"
Uzdužni prijelom korijena zuba
Učinak rasta količine umreživača i stope zagrijavanja na promjenu temperature staklastog prijelaza akrilata
Učestalost oralno kirurških zahvata u studentskoj populaciji
Uporaba eksperimentalnih životinja u ispitivanju dentalnih implantata
Usporedba rubnog mikropropuštanja boje kod kompozitnih ispuna V. razreda s različitim adhezivima
Usporedbeno istraživanje ostatnog monomera akrilatnih polimerizata postupcima plinske kromatografije i infrancrvene spektrofotometrije
Unusual mechanical defects of dental hard tissues as a result of nutritional habits in our population
Uporaba SAM
Utjecaj Kevloc veznoga posrednika na spoj metal-polimer
Ultrazvučna metoda obrade korijenskoga kanala tijekom endodontskog tretmana
Utjecaj termocikliranja na dinamičku izdržljivost spoja Ag-Pd slitine i hidrotermalne keramike
Učinak CO2 i Nd: YAG lasera na parodontno tkivo u furkaciji molara
Use of carbon dioxide laser for the treatment of early squamous cell carcinoma and severe leukoplakia
Utjecaj mliječne kiseline na dentinsko tkivo različite dobi i različitoga lokaliteta
Utjecaj raznih oblika mehaničke retencije na vezu polimernih materijala s metalnom podlogom
Utjecaj duševnih čimbenika na pojavu simptoma suhoće i pečenja u ustima
Učinak izdvojenih parametara na inklinaciju trajnoga gornjeg očnjaka tijekom nicanja
Učestalost oštećenja račvališta višekorijenskih zuba promatrana na rendgenogramima (ortopantomogramima)
Utjecaj H+ i Mg2+ iona na promjene koncentracije elektrolita u slini mjerene ionsko-selektivnim elektrodama
Utjecaj biomehaničkih čimbenika na nadograđivanje devitaliziranih zuba
Usporedba paradontnog zdravlja dvaju različitih tipova seoskih sredina u Hrvatskoj
Uporaba poliglikolno-polilaktičnoga sintetskog ko-polimera u parodontnim intrakoštanim defektima
Uloga poliranja zuba u prevenciji karijesa
Učinak struganja i poliranja korijena na kliničke i mikrobiološke čimbenike parodontnih bolesti
Utjecaj klasifikacije djelomične bezubosti po Kennedyju, materijala i konstrukcije na zadovoljstvo pacijenta djelomičnim protezama
Utjecaj dubine preparacije korijenskoga kanala na retenaciju konfekcijskoga kolčića
Utjecaj dentinskog adheziva s nanopunilom na poslijerestorativnu osjetljivost zuba
Utjecaj različitih tehnologija rada na način poslova i radni položaj tijela stomatološkog tima u toku radnog procesa
Učestalost apeksnih, lateralnih i furkacijskih akcesornih kanalića
Utjecaj životne dobi i stupnja ozubljenosti na neke parametre temporomandibularnog zgloba
Unilateralna fuzija desnog centralnog permanentnog sjekutića s prekobrojnim zubom
Usporedba oralnih nalaza u toku dvaju različitih antineoplastičnih protokola
Utjecaj infekcije i traume na dentinogenezu
Utjecaj sredstva za čišćenje proteze na kvasnice protezne baze
Usporedba položaja nasiona i orbitale na mekim tkivima i koštanim strukturama glave u artikulacijskoj tehnici
Učestalost i najčešći položaj zavinuća korijenskih kanala
Utjecaj faringealnog ventila na retenciju totalne proteze
Usporedba vezne čvrstoće cink-fosfatnog, stakleno-ionomernog i kompomernog cementa za cementiranje nadogradnji
Utjecaj dobi i spola na vrijednosti linearnih radiomorfometrijskih indeksa izmjerenih na donjemu rubu čeljusti
Udio psihoemocionalne napetosti i stresa u etiologiji bruksizma
Utjecaj nošenja proteza noću na iznos resorpcije alveolarnog grebena u nositelja potpunih proteza
Utjecaj priprave površine kaviteta na mikropropuštanje
Uloga i način izradbe individualnog štitnika za zube u prevenciji športskih ozljeda
Utjecaj higijenskih navika na pojavu nekarijesnih cervikalnih lezija
Utjecaj oralnih parafunkcija na pojavu kliničkih znakova i simptoma temporomandibularne disfunkcije u riječkoj populaciji
Utjecaj dobi i rednog broja proteze na gustoću alveolarne kosti oko zuba nosača kvačica
Usporedba uspjeha inicijalne terapije oboljelih od agresivnog i kroničnoga parodontitisa
Utjecaj pjeskarenja i veznoga posrednika na svezu cemenata s metalnom podlogom
Utjecaj intenziteta svjetla za polimerizaciju na stupanj konverzije kompozitnih materijala
Utjecaj intenziteta svjetla za polimerizaciju na porast temperature u uzorku kompozitnog materijala
Utjecaj intenziteta svjetla za polimerizaciju na polimerizacijsko skupljanje kompozitnih materijala
Usporedno istraživanje pet različitih tehnika punjenja korijenskih kanala
Ugrizna rana lica
Usporedba debljine korteksa donjeg ruba mandibule kod različitih ortodontskih anomalija, ovisno o dobi i spolu ispitanika
Utjecaj sredstava za izbjeljivanje zuba s 10%-tnim karbamidnim peroksidom na zdravlje parodonta = Effects of 10% carbamide peroxide teeth whitening system on periodontal health
Utjecaj Europske Unije na stomatološku profesiju
Učinkovitost različitih preventivnih postupaka u kontroli nekih čimbenika rizika za karijes
Utjecaj antikorozivnih kemijskih čimbenika na zdravlje parodonta
Utjecaj različitih profilaktičkih pasta i vremena čišćenja na DIAGNOdent/DIAGNOdent pen-vrijednosti
Učinkovitost materijala za pečaćenje u petogodišnjem radu studenata i pedodonata
Usporedba kliničkih, instrumentalnih i slikovnih metoda u dijagnosticiranju temporomandibularnih poremećaja
Učinak električnih četkica na trošenje dentina
Utjecaj kroničnog parodontitisa na kvalitetu života u Brazilu
Usporedba intramuskularno primijenjenog i inhaliranog epinefrina: eksperimentalno istraživanje
Usporedba oralno-higijenskih navika studenata četvrte godine različitih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Utjecaj ortodontskog liječenja na resorpciju alveolarne kosti kod pacijenata s parodontnom bolešću : prikaz niza slučajeva = Impact of orthodontic treatment on crestal bone resorption in periodontally compromised patients : a case series
Utjecaj antioksidacijskih sredstava na rubno brtvljenje ispuna V. razreda = Influence of antioxidant agents on the marginal seal of class V restorations
Uloga doktora dentalne medicine u prepoznavanju zlostavljane djece = The role of dentists in recognition of child abuse
Utjecaj parodontološke terapije na C-reaktivni protein i parodontne patogene kod pacijenata s parodontopatijom = The effects of periodontal therapy on C-reactive protein and periodontal pathogens in periodontitis patients
Utjecaj različitih vrsta punila na stupanj polimerizacije ACP-kompozitnih materijala = Influence of different types of fillers on the degree of conversion of ACP composite resins
Učinkovitost sustava ProTaper Universal Retreatment™ i ručne tehnike u endodontskoj reviziji = Effectiveness of the ProTaper Universal Retreatment™ system and the manual technique in endodontic retreatment
Učinak optičkog kondicioniranja preparacije sprejem za skeniranje na oblik preparacije = The effect of optical conditioning of preparation with scan spray on preparation form
Utjecaj duljine primjene antioksidanta na deproteinizirani dentin : istraživanje SEM/EDS-om = Influence of application time of antioxidant on the deproteinized dentin : a SEM/EDS study
Učinak fluoridirane paste za zube na remineralizaciju cakline i mikrotvrdoću nakon demineralizacije in vitro = The effect of fluoridated dentifrice formulations on enamel remineralisation and microhardness after in vitro demineralization
Usporedba oralnog statusa studenata četvrte godine različitih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu = A comparison of oral status of the fourth-year students of various colleges at the University of Zagreb
Utjecaj stabilnosti gornje proteze na zadovoljstvo pacijenata = The influence of upper denture stability on patients’ satisfaction
Uz pedesetu obljetnicu samostalnosti Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu : Acta Stomatologica Croatica 46 godina u službi nastave, struke i znanosti = The 50th anniversary of School of Dental Medicine, University of Zagreb : Acta Stomatologica Croatica - 46 years in the service of educ
U povodu 90. obljetnice : Eduard Radošević, začetnik visokoškolske nastave iz stomatologije u Hrvatskoj = Marking the 90th anniversary : Eduard Radošević, pioneer of university education in dentistry in Croatia
Usporedna procjena strojnih sustava Twisted File™ i Revo-S® korištenjem CBCT-a = Comparative evaluation of the Twisted File™ and Revo-S® rotary systems using cone beam computed tomography
Unicistični ameloblastom : kliničko-patološka analiza 22 slučaja = Unicystic ameloblastoma : clinical pathological analysis of 22 cases
Učinci preparata Ekolostrum na salivarni IgA : prethodno istraživanje = A pilot study of effects of Ecolostrum on salivary IgA
Utjecaj dentalnog statusa, dobi i spola na kortikalnu širinu donjeg ruba mandibule i mandibularni kortikalni indeks = Influence of dental status, age and gender on the cortical width of the lower border of the mandible and mandibular cortical index
Učinak fluoridnih gelova i lakova na demineralizaicju/remineralizaciju cakline u usporedbi s kompleksom CPP-ACP = Effect of the fluoride gels and varnishes comparing to CPP-ACP complex on human enamel demineralization/remineralization
Utjecaj poliheksametilenova bigvanida na mikroorganizme u korijenskom kanalu zuba = The effect of polyhexamethylen biguanide on microorganisms in root canal
Uporaba ivermektina u potpornoj terapiji oralne mijaze = The use of ivermectin in the adjunct treatment of oral cavity myiasis
Učinak kvalitete zubnih ispuna i vremena proteklog od izrade na zadržavanje biofilma = Effect of quality of dental restorations and time elapsed since placement on biofilm retention
Utjecaj osteoporoze na oralno zdravlje žena starijih od 45 godina = The impact of osteoporosis on dental health in women older than 45 years
Učinak otopina za ispiranje korijenskih kanala na mikrozateznu snagu vezivanja fiberglasnih kolčića = Effect of Endodontic Irrigating Solutions on the Micro Push-out Bond Strength of a Fibre Glass Dowel
Utjecaj spola na pacijentovu procjenu nadomjestaka na gornjim prednjim zubima = Influence of Gender on the Patient’s Assessment of Restorations on the Upper Anterior Teeth
Ubrzavanje procesa izbjeljivanja zuba atmosferskim plazmenim mlazom = Atmospheric Pressure Plasma Jet as an Accelerator of Tooth Bleaching
Učinak ponovljenih mikrovalnih dezinfekcija na dimenzijsku stabilnost akrilatnih proteza = The Effect of Repeated Microwaving Disinfection on the Dimensional Stability of Acrylic Dentures
Utjecaj obrade erozimatom na mikrostrukturu površine titanija dobivenu metalurgijom praha = Effects of Wire EDM on the Microstructure of P/M Titanium Samples
Utjecaj načina prijenosa šarnirske osi na trodimenzionalni pomak kondila između položaja centrične relacije i maksimalne interkuspidacije = Influence of the hinge axis transfer modality on the three-dimensional condylar shift between the centric relation and the maximum intercuspation positions
Uznapredovali generalizirani parodontitis kod pacijenta s aplastičnom anemijom : prikaz petogodišnjeg praćenja = Severe generalized periodontitis in a patient with an aplastic anemia : a 5 year follow-up case report
Učinak kalcija iz sline i zubne paste s fluorom na stvaranje KOH-topljivih fluorida : studija in vitro = The effect of salivary calcium and fluoride toothpaste on the formation of KOH-soluble fluoride : in vitro study
Učinak mikrovalne dezinfekcije na polimernu bazu proteze, ljepilo i zube : osnovni pregled = The effect of microwave disinfection on denture base polymers, liners and teeth : a basic overview
Utjecaj adheziva i postupaka pripreme cakline na smičnu snagu vezivanja ortodontskih bravica = Influence of adhesives and methods of enamel pretreatment on the shear bond strength of orthodontic brackets
Učinak pušenja duhana na salivaciju = The effect of tobacco smoking on salivation
Utjecaj različitih nesteroidnih protuupalnih lijekova na alveolarnu kost štakora : eksperimentalno istraživanje = The influence of different nonsteroidal anti-inflammatory drugs on alveolar bone in rats : an experimental study
Uklanjanje biofilma s bakterijom Enterococcus faecalis iz korijenskog kanala pomoću pasivnog ultrazvučnog ispiranja i sustava RinsEndo = Eradication of intracanal Enterococcus faecalis biofilm by passive ultrasonic irrigation and RinsEndo system
Usporedba metoda ekstrakcije RNK za molekularnu analizu u oralnoj citologiji = Comparison of RNA extraction methods for molecular analysis of oral cytology
Utjecaj okluzijske interference na položaj mandibularnog kondila = Influence of occlusal interference on the mandibular condylar position
Utjecaj teleskopskog Galilejeva sistema na oštrinu vida na blizinu kod liječnika dentalne medicine u simuliranim kliničkim uvjetima = Measuring the influence of Galilean loupe system on near visual acuity of dentists under simulated clinical conditions
Utjecaj ispiranja aktiviranog erbijskim laserima na čvrstoću vezivanja individualnog kompozitnog kolčića ojačanog vlaknima na dentin korijenskog kanala = Influence of laser activated irrigation with erbium lasers on bond strength of inidividually formed fiber reinforced composite posts to root
Utjecaj svjetlosnih uvjeta i izvora svjetlosti na kliničko mjerenje boje prirodnih zuba pri uporabi spektrofotometra VITA Easyshade Advance 4.0® : Pilot studija = Influence of light conditions and light sources on clinical measurement of natural teeth color using VITA Easyshade Advance 4.0® spect
Varijacije sagitalnih međučeljusnih odnosa kod ortodontskih nepravilnosti i neutrookluzije
Vezna čvrstoća polimera i metala ostvarena "silicoater" postupkom
Vodič kroz lijekove i nuspojave u usnoj šupljini
Vrednovanje osteosinteze minipločicom "Instrumentarija" u liječenju prijeloma donje čeljusti
Vrednovanje umjetne sline naše proizvodnje u liječenju postradijacijske kserostomije
Važnost prevencijskih mjera u ortodonciji
Vođena tkivna regeneracija u rekonstruktivnoj paradontnoj kirurgiji
Video subtraction
Vrijednosti salivarne peroksidaze u nestimuliranoj i stimuliranoj ukupnoj slini studenata stomatologije
Vrjednovanje kakvoće života nakon intraoralne rekonstrukcije
Vrijednosti Dentocult testova u djece nakon primjene raznih postupaka za kontrolu plaka
Vrjednovanje fiksnoprotetskih radova starijih od pet godina u odnosu prema materijalu izradbe temeljem nalaza na ortopantomogramima
Vrijednost digitalne subtrakcijske sijalografije u dijagnostici bolesti žlijezda slinovnica
Varijacije mandibularnih varijabli kod skeletnih ortodontskih anomalija
Vrijednost ortodentalnih i tjelesnih minor anomalija u diskriminaciji djece sa smetnjama u razvoju
Vodoravni položaj usana u ispitanika klase I i klase II/1 u dobi od 12 godina
Važnost hamularne udaljenosti prigodom izbora širine gornjih prednjih zuba
Vlaknima ojačani polimeri : 1. dio. Osnove i problematika izgradnje = Fiber-reinforced polymers : Part I. Basics and construction problems
Vizualno-taktilna detekcija karijesa u usporedbi s laserskom fluorescencijom
Veruciformni ksantom
Vlaknima ojačani polimeri : 2. dio. Utjecaj na mehanička svojstva = Fibre reinforced polymers : Part 2. Effect on mechanical properties
Vrijednost ph-a, kiselost i titracije i ukupan udjel čvrste topljive tvari u pedijatrijskim lijekovima protiv kašlja
Višestruki nalaz prekobrojnih zuba nevezan za složene sindrome
Važnost odabira pravog područja za biopsiju nodularne leukoplakije : prikaz slučaja = The Importance of a Proper Selection Area to be Biopsied in Nodular Leukoplakia : a Case Report
Zink and sodium high pressure lamps for curing composite resins
Značenje kemoprofilakse endokarditisa odontogenog podrijetla
Za zubi pomoć
Zadovoljstvo fiksnoprotetskom terapijom mostovima prema ocjeni pacijenata
Znanje studenata pete godine o HIV infekciji
Znanje stomatologa o HIV infekciji
Značenje psiholoških faktora u stomatološkom radu u djece iste obitelji
Značenje taurodontizma u oralnoj kirurgiji
Zastupljenost ortodontskih anomalija u ispitanika s Downovim sindromom
Značajke okluzalnih ploha donjih molara na uzorku Hrvatske populacije
Zaostalo punilo na stijenkama korijenskoga kanala nakon revizije s trima otapalima gutaperke
Znanstvena nedoličnost
Zadaća stomatologa u slučaju velikih nesreća i bioterorizma = The role of dentistry in the management of mass disasters and bioterrorism
Zbrinjavanje pacijenta koji je progutao privremenu djelomičnu protezu : prikaz slučaja = Management issues of a patient who ingested a denture : case report
Znakovi povezani s trošenjem zuba kod pripadnika Hrvatske ratne mornarice = Tooth wear related signs in the Croatian navy employees
Znanje studenata dentalne medicine o raku usne šupljine = Dental students’ awareness of oral cancer
Jezik: hrv
eng
Impresum: Zagreb : Stomatološki fakultet Sveučilišta : Društvo zubozdravstvenih radnika SR Hrvatske : Stomatološka sekcija Zbora liječnika Hrvatske, 1966-.
Zagreb : University of Zagreb School of Dental Medicine : Croatian Dental Society Croatian Medical Association,
Prilog: Acta stomatologica Croatica. Dodatak
Isto izdanje u drugom mediju: Acta stomatologica Croatica (Online)
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 224.305
Primjerak #1
God.44:br.2(2010)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.52(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.54:br.4(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.54:br.3(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.54:br.2(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.54:br.1(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.53(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.45:br.3(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.46:br.2(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.46:br.1(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.45:br.4(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.45:br.2(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.45:br.1(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.44:br.4(2010)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.44:br.3(2010)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.46:br.3(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.46:br.4(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.48(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.47:br.4(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.47:br.3(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.47:br.2(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.47:br.1(2013)
Korištenje u čitaonici

NSK Čitaonica tekućih časopisa

Signatura: A (HRV)
Primjerak #1
God.51:br.2(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.52:br.2(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.52:br.1(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51:br.4(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51:br.3(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.52:br.3(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51:br.1(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50:br.4(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50:br.3(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50:br.2(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49:br.4(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.54:br.1(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.54:br.2(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.53:br.4(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.53:br.2(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.53:br.1(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50:br.1(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49:br.3(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49:br.2(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49:br.1(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.48:br.4(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.48:br.3(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.48:br.2(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.48:br.1(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.54:br.4(2020)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 224.305
Primjerak #1
God.52:br.2(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.52:br.1(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.51(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.50(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.52:br.3(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.52:br.4(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.54:br.4(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.54:br.3(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.54:br.2(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.53:br.1(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.54:br.1(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.53:br.4(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.53:br.3(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.53:br.2(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.44:br.2(2010)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.46:br.2(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.46:br.1(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.45:br.4(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.45:br.3(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.45:br.2(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.46:br.3(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.45:br.1(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.44:br.4(2010)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.44:br.3(2010)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.49(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.48(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.46:br.4(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.47:br.4(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.47:br.3(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.47:br.2(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.47:br.1(2013)
Nije za posudbu