Građevinar

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000008504
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
ALGOR software
Analiza ravninskog problema metodom konačnih diferencija
"Viaduktovi" montažni sustavi
"Shopping centar i garaža Esplanade" u Zagrebu
Autocesta Rijeka - Karlovac - Zagreb - Goričan
Analiza uzročnika oštećenja na vodovodnim cijevima
Analiza mjera trajnosti u ENV 206
Analiza vlastitih vrijednosti matrice krutosti
Analiza odvala kod podzemnih iskopa
Akumulacija
Aktualni trendovi u europskom graditeljstvu
Aproksimacija progibne linije prizmatičnoga štapa
Andrija Mohorovičić
Analiza dinamičkih parametara armiranobetonskih greda pri udaru
Analiza progiba slobodno oslonjenih paralelogramnih ploča
Analiza stabilnosti ploče metodom redukcije
Autocesta Zagreb-Lipovac
Autocesta Zagreb-Varaždin-Goričan
Autocesta Zagreb-Macelj
Analiza hidroenergetskog bruto-potencijala pojedinih teritorija
Analiza izvedbe zdenca
Analiza klizišta Husino u Tuzli i mogućnost sanacije
Analiza trajnosti grednih mostova na temelju dinamičkih i statičkih pokazatelja
Analiza odminirane mase sijanjem i obradom slike
Analiza otpornosti bočno nepridržanih čeličnih nosača
Analiza armiranobetonskih okvira ispunjenih ziđem
Analiza naprezanja u djelomično prednapregnutim elementima
Analiza visokog armiranobetonskog dimnjaka oštećenog eksplozijom
Analiza stabilnosti triju armiranobetonskih lučnih mostova
Analiza građenja hidromelioracijskih sustava u Hrvatskoj od 1975. do 1990. godine
Automatski analizator cesta - ARAN
Analiza potpuno vezanih kolničkih konstrukcija
Analiza mostovnih konstrukcija pobuđenih pokretnim opterećenjem
Analiza oštećenja atrija Kneževa dvora u Dubrovniku
"High-tech" pročelje nove poslovne zgrade Croatia osiguranja
Analiza djelovanja vjetra na Dubrovački most
Arhitektonski i konstruktorski doprinosi Lovre Perkovića
Analiza oštećenja stupova malog luka Krčkoga mosta
Analiza osjetljivosti parametara simulacijskog modela CORSIM
Armiranobetonski elementi od betona visokih čvrstoća naprezani savijanjem
Analiza rizika u ekonomskoj ocjeni projekta na primjeru vodoopskrbnog sustava Zagreb
Analiza prirodne ventilacije u zgradama
Analiza pora u betonu
Analiza pouzdanosti drvenih laminiranih nosača
Analiza pouzdanosti pri numeričkom modeliranju kvalitete vodotoka
World islands : otoci u obliku karte svijeta
Analiza valnih deformacija na području luke Split
Analiza vibracija kosih vješaljki na Mostu Franja Tuđmana u Dubrovniku
Analiza prednapetih betonskih ljusaka pod dugotrajnim opterećenjem
Armiranobetonski zidovi u potresnim područjima
Arena centar : novo trgovačko-zabavno središte u Zagrebu
Analiza nizova srednjih godišnjih temperatura zraka u Hrvatskoj
Analitičko modeliranje puzanja spoja spregnute konstrukcije drvo - beton
Arheološki park i zgrada Muzeja vučedolske kulture
Analiza posljedica poplavnog vala nastalog prolomom velike brane
Analiza energijskih potreba ventilacije cestovnih tunela
Armiranje mlaznog betona makrosintetičkim vlaknima
Atraktivna graditeljska ostvarenja u svijetu : najneobičnije građevine izgrađene 2010. godine
Analiza zagrijavanja kolničkih površina urbanih područja
Analitički postupak određivanja kritičnog opterećenja ploča različitih rubnih uvjeta
Analiza proračunskih modela provođenja topline iz EN1993-1-2
Analiza troškova održavanja i uporabe građevina
Analiza slijeganja površine terena uslijed izgradnje tunela
Analiza otpornosti čeličnih konstrukcija u požaru
Analitički postupak određivanja kritičnog opterećenja : patch loading
Analiza napuknuća na voznoj površini tračnica
Analiza stabilnosti armiranobetonskih složenica
Analiza spiralne armature u injektiranim cjevastim spojevima
Analiza oštećenosti zgrada stradalih tijekom potresa na istoku Turske
Analiza vibracija okvirnih konstrukcija uzrokovanih prometom
Antička kanalizacija Dioklecijanove palače u Splitu
Analiza utjecaja pojasnica na kritično koncentrirano opterećenje tankostijenog I-nosača
Analiza duktilnosti lameliranih drvenih nosača male visine
Analiza stanja konstrukcije tradicijskih kameno-drvenih kuća u Turskoj
Analiza stanja mostova na državnim cestama u Sloveniji
Analiza nosivosti betonskih pragova za skretnice i križišta pri statičkom i dinamičkom opterećenju
Analiza degradacije kolosijeka u sklopu sustava za upravljanje održavanjem željezničke infrastrukture
Analiza stabilnosti suho zidanih kamenih nadvoja kombiniranom metodom konačno-diskretnih elemenata
Arhitektonski i građevinski aspekti stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata
Analiza čeličnog rešetkastog jarbola izloženog djelovanju vjetra i leda
Analiza valnog opterećenja podmorskih ispusta
Analize stabilnosti pokosa metodama granične ravnoteže i smanjenja parametara čvrstoće
Analiza vertikalnog tlačnog opterećenja horizontalne armiranobetonske ploče pri udaru valova
Aluminij kao materijal za suvremene konstrukcije
Analiza opasnosti od onečišćenja podzemnih voda u kršu na primjeru izvora Jadro i Žrnovnica
Analiza morfodinamičke stabilnosti poprečnog profila šljunčane plaže
Analiza mogućnosti primjene produkta pirolize kao zamjene za bitumen u asfaltnim mješavinama
Analiza i prevencija nesreća na gradilištima
Alternativno rješenje za križno uslojene kompozitne debele ploče
Analiza svojstava procjednog betona
Analiza konstrukcije povijesnih građevina iz arhitektonskog i građevinskog aspekta
Analiza ab elemenata u scenariju progresivnog urušavanja metodom konačnih elemenata
Beton visoke kvalitete
Brza industrijska gradnja sakralnih i drugih velikih objekata
Bočno torzijsko izvijanje čeličnih nosača pri kalibraciji
Betoni visokih mehaničkih otpornosti
Bezrazorne metode određivanja mehaničkih karakteristika drveta
Beton veoma dobra držanja
Betonski kolnik na defektnoj podlozi
Bibliografija znanstveno-stručnih radova tiskanih od 1949. do 1998. godine u časopisu Građevinar
Betonski mostovni lučni sklopovi od predgotovljenih odsječaka
Betonski krov na kupališnoj sgradi u Topuskom
Beton od recikliranog agregata
Betonski radovi pri izvedbi linijskih građevina
Beton u novom stoljeću
Betoni visoke čvrstoće
Betonski mostovi s udvojenim osloncima kontinuiranih greda
Bolonjska deklaracija i novi studiji građevinarstva
Bespravna gradnja
Buka u otvorenom prostoru i izrada karata buke
Brza cesta Šibenik - Drniš - Knin - granica BiH
Briga o okolišu na Hrvatskim željeznicama
Bibliografija znanstveno-stručnih radova tiskanih od 1949. do 2008. godine u časopisu Građevinar : prema bibliografiji radova od 1949. - 1999. tiskanoj u broju 1/2000.
Bežična mreža osjetila za nadziranje otpada
Bioreaktorsko odlagalište u sustavu gospodarenja otpadom
Braunfild regeneracija : imperativ za održivi urbani razvoj
Betonski proizvodi specijalne namjene od reciklata otpadnih guma
Bojazan od numeričkih postupaka i novih materijala
Beton visokih uporabnih svojstava sa čeličanskom zgurom kao agregatom
Beton s bakrenom zgurom i dodatkom polipropilenskih vlakana
Bežični sustav mjerenja relativnih deformacija za oocjenu stanja infrastrukturnih građevina
Cementi za objekte na Jadranskoj autocesti
Cestovna raskrižja izvan razine
Crkva Kristova uskrsnuća u Mostaru
Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba
Crkva sv. Petra i Pavla u Osijeku
Crkve na istočnom rubu stare Salone
Crkva Sv. Donata (Sv. trojstva) u Zadru
Centar Zamet u Rijeci
Crkve u sjeveroistočnom dijelu zadarskoga zaleđa
Crkve u sjeverozapadnom dijelu zadarskoga zaleđa
Cementne stabilizacije : karakteriziranje materijala i projektni kriteriji
Ciljano ubrzanje u višemodalnoj metodi naguravanja A/B okvira
Cesta duga 26 godina : gradnja brze ceste Solin-Klis
Cesta duga gotovo trideset godina : gradnja istočne obilaznice u Varaždinu
Ciklična ispitivanja jednorasponskih slabih okvira sa zidanom ispunom
Čvrsti prijelaz vodenih prepreka
Čišćenje otpadnih voda grada Zagreba
Čakovečka utvrda i negdašnje utvrde uz rijeku Muru
Čelik u sadašnjem razvoju moderne stambene izgradnje
Čelične tunelske oplate
Časopis Građevinar kroz šezdeset godina redovitog izlaženja
Čvrstoća polimernog laminata pri složenom opterećenju
Čelični plošni elementi opterećeni u svojoj ravnini : faktori izbočivanja i kritična naprezanja
Čudne "igre" oko otpada : nezakonita odluka grada Zagreba o komunalnom otpadu
Čvrstoća i mikrostruktura morta sa zamjenskim materijalima umjesto pijeska
Dinamika promjena fundamentalnih varijabli prometnoga toka
Direktno polaganje cijevi u tlo
Dinamička analiza Cibonina tornja u Zagrebu
Dinamički proračun okvira sa spremnikom tekućine na vrhu
Dodaci za beton i nacrt europske norme
Drvene konstrukcije iz lameliranih lijepljenih elemenata
Dioklecijanov mauzolej kao katedrala
Dopuna metode dimenzioniranja kolnika zračnih luka
Dinamičke karakteristike konstrukcija od stupa i krova
Drenažna sposobnost zrnatog kamenog materijala
Dimenzioniranje simetrično armiranih pravokutnih presjeka na ekscentrični tlak
Domovinski most
Dionica Kupjak-Bosiljevo na autocesti Rijeka-Zagreb
Doprinos Ervina Nonveillera razvoju mehanike tla
Dvadeseta obljetnica mosta kopno - otok Krk
Dimenzioniranje akumulacija primjenom generiranih protoka
Društvena opravdanost izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba
Dijagrami interakcije za proračun armature stupova
Definiranje računskih dijagrama za ovijeni beton i čelik
DIMJ
Diskretno numeričko modeliranje opterećenja silosa
Dijagrami seizmičke otpornosti zgrada spomeničke baštine
Društveno poticana stanogradnja u Hrvatskoj
Dijagram moment savijanja
Dinamički problemi pri slučajnoj pobudi
Dugotrajne deformacije konzolno građenih grednih mostova
Dojmljive i neosvojive kalničke utvrde
Duktilni zidovi s dijagonalnom armaturom hrpta
Društvene znanosti u obrazovanju građevinskih inženjera
Dijagrami međudjelovanja za dimenzioniranje vitkih stupova
Djelovanje topline na zid bujice
Dilatometarska ispitivanja u inženjerskoj mehanici stijena
Dinamički proračun međudjelovanja tramvaja i kolosijeka
Direktiva o građevnim proizvodima
Davno obnovljene ranokršćanske crkve i porušene predromaničke crkve otoka Brača
Dinamički proračun konstrukcija na viskoelastičnim ležajevima
Djelovanje temperature u mostovima sandučasog poprečnog presjeka
Dizala s direktnim pogonom
Djelovanje vjetra na mostove prema europskoj normi
Devet desetljeća Katedre za mostove Građevinskog fakulteta u Zagrebu
Dvojbe u dosadašnjem postupanju s otpadom
Drvo kao građevni materijal budućnosti
Druga faza istarskog ipsilona
Devedeset godina Zavoda za tehničku mehaniku Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Dinamička ispitivanja zavješenih i visećih mostova
Definiranje ishoda učenja na studijima građevinarstva Sveučilišta u Rijeci
Deformabilnost mehaničko-biološki obrađenog komunalnog otpada
Druga faza Jadranskog projekta sa sustavima Hvara i Vele Luke : Coastal Cities Water Pollution Control Project
Dijagrami interakcije za AB kružni poprečni presjek
Deformacije skupljanja betona : uzroci i vrste
Dvorazinski model za raspodjelu tranzitnih vozila
Dinamička analiza Dolmabahce zidanog tornja sa satom
Dinamički planovi utemeljeni na ciklusima rada
Doprinos ukupnoj kvaliteti života : uređaji za pročišćavanje otpadnih voda u Slavonskom Brodu i Sisku
Dugoročno i promišljeno ulaganje : rekonstrukcija i dogradnja uređaja za preradu vode
Dojmljivo, uzbudljivo i izazovno : nova građevina u Seulu
Dobro pripremljen projekt : poboljšanje osječke vodne infrastrukture
Dojmljivo, otkačeno i vrlo skupo : gradnja novog središta tvrtke Apple
Degradacija kapaciteta i razvoj pukotina višekatne nearmirane zidane građevine
Deformacijske karakteristike aluminijskih legura
Diskretni model kupole katedrale svetoga Jakova u Šibeniku
Drvene konstrukcije u povijesnoj luci Rijeke
Ekspertni sustav za dimenzioniranje čeličnih stupova
Elastična stabilnost pravokutne ploče u nehomogenom polju napona
Ekspertni sustavi u graditeljstvu
Elektrokemijski aspekti korozije armiranog betona
Ekstremni protoci u kršu Hrvatske
Eksperimentalno određivanje nosivosti mosta kod Baiersdorfa
Energetski učinkovito građenje
Eksperimentalna istraživanja parametara stanja i realnog ponašanja mostova
Efekti podzemne odvodnje na slivu Karašice i Vučice
Ekscentricitet kao mjera nesimetričnosti konstrukcije višekatnice
Etika i pravda u tehničkim djelatnostima
Ekološki pristup izboru gradiva
Erozija korita donje Drave
Eksperimentalna ispitivanja spregnutih nosača drvo-lagani beton
Ekonomsko-financijska analiza Projekta za CUPOVZ [centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba]
Elastomehanička svojstva vlaknima armiranih polimernih kompozita
Eksperimentalna istraživanja na Masleničkom mostu
Ekspertni sustav za klasifikaciju drvene građe
Eksperimentalno modeliranje impulsom opterećenih armiranobetonskih ploča
Ekspertni sustav za laboratorijska ispitivanja u graditeljstvu
Energijska iskaznica zgrade u funkciji smanjenja potrošnje energije
Ekonomska analiza pri odabiru optimalnog sustava odvodnjet
Ekspertni sustav za ocjenu uspješnosti planiranja u gospodarenju vodama
Energetsko iskorištavanje oporabe otpada
Eksperimentalna istraživanja prototipova građevnih proizvoda
Energijsko certificiranje zgrada
Ekspertne projektne analize u procesu gospodarenja održavanjem cesta
Evakuacija velikih voda na području Zagreba
Ekološki održivo projektiranje i ocjenjivanje zgrada u Ankari
Europska klasifikacija tla za inženjerske potrebe
Eksperimentalno ispitivanje spregnute ploče od valovitog čeličnog lima i betona
Financijsko-tržišna analiza autoceste Rijeka-Zagreb
Fizikalno-kemijska karakterizacija kaolinske gline s dodatkom cementa
Funkcionalni kriteriji za održivo projektiranje gradskih kolnika
Graditeljsko djelo Stanka Šrama
Gospodarenje građevinskim otpadom grada Zagreba
Gospodarenje vodama u konceptu održanog razvitka otoka
Gradnja hidroelektrane Zakučac
Građevinska regulativa i slobodan promet proizvoda
Gospodarenje
Gospodarska usporedba mostovnih i tunelskih prijelaza
Gradnja podzemnih prostora
Gospodarski razvitak i prirodni potencijali otoka Paga
Glina - gradivo za treće tisućljeće
Gospodarenje sustavom i monitoring bazena rijeke Neretve
GOK u Projektu optimalizacije kanalizacijskog sustava Zagreb (POKS)
Građevinsko pravo i tehničke norme
Geotehnički istražni radovi i geotehničko projektiranje
Građenje bolnice u polarnim uvjetima
Građenje opekom i kamenom
Geologija i petrografija u obrazovanju građevinara
Gospodarenje županijskim cestama primjenom HDM-4 modela
Gospodarsko stanje hrvatskog graditeljstva
Geotehnički problemi projektiranja i ponašanja građevnih jama
Gradnja uskotračne željezničke pruge od Trsta do Poreča
Gledišta o kvaliteti pri upravljanju građevinskim projektom
Geodetski radovi na vijaduktu Hreljin
Granična nosivost plitkih temelja na stijenskoj masi
Gradnja mosta Dabar
Grobljanske bazilike i gradska groblja u Saloni
Gradnja drugih cijevi tunela Sv. Rok i Mala Kapela
Gradnja dvoranskog plivališta u Vinkovcima
Gradnja i rekonstrukcija dubrovačke zračne luke
Gradnja novoga trajektnog terminala u Zadru
Građevni sklop Eufrazijeve bazilike u Poreču
Građenje porastim betonom u potresnim područjima
Genetski algoritmi za raspoređivanje rukovatelja građevinskih strojeva
Gospodarenje komunalnim otpadom primjenom tehnologije higijenizacije
Gradnja vjetroelektrana u Jadranskom moru? : vjetroelektrane i ostali izvori energije
Gradi se najviši neboder u Hrvatskoj : poslovno-stambeni kompleks u Strojarskoj cesti u Zagrebu
Građevina s posebnom aurom : obnova Zelenog mosta u Zagrebu
Graditeljski iskorak u 21. stoljeće
Građevina koja upućuje na svoju namjenu
Golemi i većinom napušteni industrijski pogoni
Geopolimerni beton s dodatkom granulirane zgure i crnog pepela rižinih ljuski
Građevina koja je uvjet opstanka i gospodarskog razvoja : novi pomorsko-putnički terminal u Veloj Luci
Golemi prostori neizvjesne sudbine : industrijski sadržaji nastali neovisno željezničkoj pruzi
Grad dva i pol puta veći od površine Hrvatske : nastaje Jingjinji - najveći velegrad na svijetu
Hrvatski građevinari na radu u Njemačkoj
Hrvatsko narodno graditeljstvo
Hrvatsko narodno graditeljstvo
Hrvatsko narodno graditeljstvo
Hidraulika kanalizacijskih kišnih preljeva
Hrvatsko narodno graditeljstvo
Hrvatsko narodno graditeljstvo
Hrvatsko narodno graditeljstvo
Hrvatsko narodno graditeljstvo
Hrvatsko narodno graditeljstvo
Hrvatsko narodno graditeljstvo
Hrvatsko narodno graditeljstvo
Hrvatsko narodno graditeljstvo
Hrvatsko narodno graditeljstvo
Hebrardova revizija Adama i Niemanna
Hidrotehnički tunel Mravinački potok u Solinu
Higromehanička svojstva EPS betona
Hidrologija akumulacije Ponikve na otoku Krku
Hrvatske vode
Hrvatski i europski pristup potresnoj otpornosti nepokretnih kulturnih dobara
Hrvatski i europski pristup potresnoj otpornosti nepokretnih kulturnih dobara (2)
Hidroenergetsko rješenje vodotoka Čikole
Hidrauličke oscilacije niskopritisnih hidroelektrana
Hidrogrami krških izvora kao indikatori vodonosnika
Hidrološke karakteristike Vranskog jezera na otoku Cresu
Hidroelektrane na Dravi
Hotelsko-turistički kompleks Babin kuk
Herman Bolle - veliki hrvatski graditelj i pedagog
Hidrauličke karakteristike kišnog preljeva U oblika
Hidroelektra u izvedbi projektiranja mostova, vijadukata i nadvožnjaka
Hrvatsko tržište građevinskih radova
Hladno recikliranje asfaltnih kolnika
Hidrodinamička valna analiza : osnova za projektiranje održivih plaža
Hladno recikliranje asfaltnog kolnika primjenom upjenjenog bitumena i cementa
Hidroelektrana Ombla : projekt za energetsko iskorištenje podzemnih voda u kršu
Ispitivanje gotičkih konstrukcija (12)
Ispitivanje gotičkih konstrukcija (6)
Iskustva u realizaciji gradnje tunela sistemom CONEX
Iglu sustav brzog građenja
Inženjerskogeološki i geotehnički uvjeti izgradnje tunela Mravinci
Istražni radovi pri rješavanju sanitarnih odlagališta
Izgradnja male hidroelektrane Dubrava
Izgradnja Telekomunikacijskog centra u Osijeku
Iskustva i trendovi u primjeni filtarske SiO2 prašine
Iskustva u spašavanju građevina u Veneciji
Izgradnja mosta preko Drave u Osijeku
Istraživanje varijantnih rješenja tunela kroz Medvjednicu
Ispitivanje pilota za vijadukt preko doline rijeke Mirne
Izgradnja novog cjevovoda sirove vode u Osijeku
Izvedbe i ispitivanja hangara u Zračnoj luci Zagreb
Integralno upravljanje vodama
Izgradnja i sanacija brane hidroelektrane Peruča
Izbor tipa konstrukcije pri sanaciji oštećenih zgrada
Izgradnja Dioklecijanove palače
Izgradnja bazena u Bizovcu
Istraživanja Dioklecijanove palače
Istraživanja manje sačuvanih dijelova palače
Istraživanja Dioklecijanove palače početkom ovog stoljeća
Istraživanje umornosti cestovnih mostova u Hrvatskoj
Istraživanje mikrostrukture i linearnih promjena vatrostalnih betona
Izgled hrama i peristila s prikazom materijala i konstrukcija
Injiciranje glinene jezgre oštećene brane Peruča
Izor optimalnoga rješenja navodnjavanja na slivu Karašice i Vučice
Izgradnja raskrižja Slavonske i Ljubljanske avenije sa Savskom cestom u Zagrebu
Izbočavanje lameliranih lijepljenih drvenih nosača
Interakcija izbočivanja i posmičnog popuštanja širokih ploča
Izrada geotehničkih podloga Zagreba primjenom GIS-a [Geografski informacijski sustav]
Inženjersko-geološki i geotehnički uvjeti izgradnje tunela Klis-Kosa
Ispitivanja kolničkih konstrukcija i ploča mostova seizmičkim metodama
Ispitivanje čeličnih tlačnih cjevovoda HE Kraljevac
Istarski ipsilon od ideje do realizacije
Izbor najpovoljnije konzultantske ponude
Izvor prekoračenja rokova i proračuna građevinskih projekata
Iskop sjeverne strane tunela Sveti Rok
Inovacije u građevinskoj struci
Ispitivanje mehaničkih svojstava gradiva zidanih građevina
Istraživanja i projektno rješenje hidrotehničkog tunela Stupe
Integralni sustav za podršku upravljanju kvalitetom obalnog mora
Informatičke tehnologije u hrvatskom graditeljstvu
Integralni informacijski sustav cestovne mreže i prometa
Ispitna lista za marketing u građevinarstvu
Izbor kalupa u proizvodnji međuspratnih ploča
Izbor radijusa horizontalnih krivina pri rekonstrukcijama pruga
Ispitivanja gotičkih konstrukcija [1]
Ispitivanje gotičkih konstrukcija (2)
Ispitivanje gotičkih konstrukcija (3)
Ispitivanje gotičkih konstrukcija (4)
Ispitivanje gotičkih konstrukcija (5)
Ispitivanje gotičkih konstrukcija (11)
Ispitivanje gotičkih konstrukcija (13)
Ispitivanje gotičkih konstrukcija (14)
Izrada kosina usjeka Berrouaghia u Alžiru
Izgradnja vijadukta Grosse Muehl
Ispitivanje gotičkih konstrukcija (7)
Ispitivanje gotičkih konstrukcija (8!)
Ispitivanje gotičkih konstrukcija (9)
Izgradnja i održavanje kanala i kanalizacijskih objekata
Ispitivanje gotičkih konstrukcija (10)
Imperijalističko presizanje prema Slavoniji
Izvedba kanalizacijske mreže Prekvršje-Kučilovina
Ispitivanje polumontažnih stropova od prednapetih opečenih gredica
Ispitivanje otpornosti na tlak polivinilkloridne kanalizacijske cijevi
Izgradnja crkve u Aljmaškom svetištu
Izgradnja autoceste od Svetog Roka do Zadra
Iskustva iz rada na Projektu EKO-Kaštelanski zaljev
Identifikacija vodenih površina na satelitskim snimcima neuralnom mrežom
Integralni mostovi
Izvedba građevne jame "Zagrad" u Rijeci
Istraživanje provedbe graditeljskih projekata
Izgradnja prve etape kanalizacijskog sustava Split-Solin
Ispitivanja nosivosti univerzalne stropne i fasadne pričvrsnice
Izvedba hidrotehničkog tunela Stupe
Identifikacija ostećenja mostova primjenom teorije nelinearne perturbacije
Izrada i trošenje Tehničkog propisa za betonske konstrukcije
Inovativni materijali i tehnologije u građenju i održavanju betonskih konstrukcija
Ispitivanje čvrstoće lijepljenih spojeva polimernih laminata
Izmjena Zakona o gradnji i potvrda o usklađenosti glavnog projekta
Ispitivanje deformabilnosti stijenke mase tlačnim jastucima
Izbor lokacije za sanitarno odlagalište
Izgradnja prvoga dijela autoceste od Splita do Ploča
Izgradnja i održavanje stajališta i odmorišta na autocestama
Integralni pristup upravljanju sustavom prikupljanja komunalnog otpada
Ispitivanje greda i ploča armiranih šipkama od PAV-a
Ispitivanje probnih pilota na gradilištu putničke luke Dubrovnik
Ispitivanja utjecaja spona na nosivost betonskih greda pri tlačnom slomu
Ispitivanje armiranobetonskih ploča pod dugotrajnim opterećenjem i rasterećenjem
Ispitivanje otpornosti betona na djelovanje mraza
Istraživanje brzine korozije u armiranom betonu
Izvještaj o sukladnosti betona s uvjetima projekta konstrukcije
Ispitivanja aerodinamičkih svojstava cestovnih vjetrobrana
Itbor strojeva za iskop rovova vodovoda
Iskustva s gospodarenjem otpadom na zadarskim otocima
Ispitivanja polimerom modificiranog betona nerazornim metodama
Ispitivanje prednapete betonske ljuske dugotrajnim opterećenjem i rasterećenjem
Izgradnja Novoga željezničkoga (Zelenog) mosta
Izbor optimalne tehnologije građenja
Inženjerskogeološke i geotehničke značajke naslaga fliša u području Kaštela
Ispitivanje i analiza parametara velikih lučnih mostova
Istraživanja kriterija održivosti armiranog betona
Iz povijesti razvoja iteracijskih postupaka
Iskustva u sanaciji najzagađenijih područja
Izostavljene i nedovoljno prikazane crkve
Istražni radovi na odlagalištu Rešetari : (pokraj Nove Gradiške)
Islamski centar u Rijeci
Ispitivanje betona vrlo velikih čvrstoća s eruptivnim agregatom
Izbor čelika s obzirom na žilavost
Istraživanje veziva asfaltnih slojeva kolničkih konstrukcija u Litvi
Idejni projekt uronjenog tunela u Izmiru
Iterativna metoda koeficijenata pomaka : matematička formulacija i numeričke analize
Identifikacija rizika pri monitoringu klizišta
Ispitivanje i ocjena armiranobetonskog spoja grede, stupa i ploče
Istraživanje brzine kretanja vozila pri projektiranju kružnih raskrižja
Ispitivanje i analiza nosivosti na posmik zidova ojačanih s FRP-om
Ispitivanje zidanih građevina s armiranom žbukom na vibracijskom stolu
Istraživanje duljine puta pretjecanja u realnom prometnom toku
Isplativo i estetsko rješenje : vrste i prednosti zelenih krovova
Inicijalne i vremenski ovisne deformacije oko malog kružnog otvora u laporu
Izvođenje i osiguranje dubokih iskopa u flišnim stijenama pri složenim geotehničkim uvjetima
Investicijska strategija za osiguravanje kvalitete završnih radova na stambenim zgradama
Istraživanje mehaničkih svojstava ziđa povijesnih građevina
Izobrazba o primjeni BIM-a kao podrške integriranom projektiranju
Ispitivanje preglednosti na izvangradskim jednotračnim kružnim raskrižjima
Ispitivanje krutosti zastorne prizme željezničkog kolosijeka
Jedinstveno kornatsko otočje
Javno privatno partnerstvo i njegova primjena u Hrvatskoj
Javni sustav odvodnje općine Jakovlje
Jadranski projekt i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Centar-Zadar
Jedinstvena funkcija za opisivanje naprezanja i deformacije betona u požaru
Jednostavna istina - rijedak hidrološki događaj : katastrofalna poplava Save i poplavni rizici
Još jedan veliki kineski pothvat : prometno povezivanje Hong Konga, Zhuhaia i Makaa
Kontrola troškova na građevinskim projektima
Klizna oplata u praksi GP "Tehnika"
Korčula
Konstrukcija poslovne zgrade INGRA-Elektroprojekt
Kanal Dunav-Sava (13)
Kosi toranj u Pisi
Kanalizacijski sustavi Split-Solin i Kaštela-Trogir
Kongresni centar na Frankfurtskom sajmu
Konstrukcija i izvedba spomenika Hrvatski sokol u Maksimiru
Kanal Dunav-Sava (1)
Kanal Dunav-Sava (2)
Kanal Dunav-Sava (3)
Kanal Dunav-Sava (4)
Kanal Dunav-Sava (5)
Kanal Dunav-Sava (6)
Kanal Dunav-Sava (7)
Kanal Dunav Sava (8)
Kanal Dunav-Sava (9)
Kanal Dunav-Sava (10)
Kanal Dunav-Sava (11)
Kanal Dunav-Sava (12)
Kanal Dunav-Sava (19)
Kanal Dunav-Sava (14)
Konstrukcija za bočno pridržavanje nasutoga tla
Kućne cisterne
Kondicioniranje vode izvora Jadro
Kanal Dunav-Sava (15)
Kanal Dunav-Sava (16)
Kanal Dunav-Sava (17)
Kanal Dunav-Sava (18)
Kanal Dunav-Sava (20)
Kanal Dunav-Sava (21)
Koncepcija odlagališta opasnog otpada
Korčula
Krovne konstrukcije velikih raspona
Koncepcija i programiranje stambene reforme
Kriteriji numeričke interpretacije Halterova postupka
Kontrola geodetskih mreža iznad tunela pomoću azimuta
Korištenje računala u projektantskoj praksi
Kninska tvrđava kao vrata Dalmacije i ključ Hrvatske
Kako su i zašto pali tornjevi World Trade Centra
Kamenolomi i okoliš
Kakvoća vode i uređenje delte i sliva rijeke Neretve
Kanalizacijski sustav Split/Solin
Kanalizacijski sustav Kaštela - Trogir
Kruženje vode u zemljinom sustavu
Konstrukcija trijema u Zračnoj luci Split- Kaštela
Kabeli i trake od složenih materijala za prednapinjanje
Kanalizacijski kolektor u Splitskoj luci
Konstruktor u prvih pedeset godina
Kontrola kvalitete štapnih sidara
Kanalizacijski sustav zapadnog područja Varaždinske županije
Kompleks bazena dvoranskog plivališta Kantrida u Rijeci
Kinematičke veze u proračunima prednapetih armiranobetonskih ploča
Kompozitni materijali na osnovi drveta i polimera
Kriteriji uzdužne ravnosti vozne površine asfaltnih kolnika
Konstrukcije zidova pasivne kuće
Kontrola negativnih utjecaja preljevnih voda kanalizacije
Kavitacija u centrifugalnim crpkama
Kratak pregled starih crkava u susjednim zemljama
Krivulje trajanja protoka
Konačna obrada mulja otpadnih voda grada Zagreba
Konstrukcija novog putničkog terminala zagrebačkog aerodroma
Kašteli južno od Pazina : istarski kašteli
Kuća hrvatske povijesti : od doseljenja do osamostaljenja : uređenje kompleksa Tvornice duhana Zagreb
Karakteristike kolosijeka za formiranje sabirnih vlakova
Kašteli u zaleđu Pule : (1. dio)
Klasifikacija elemenata zgrada u funkciji mjerenja zrakopropusnosti
Kritični parametri projektiranja garaža
Konstrukcijska oštećenja armiranobetonskih građevina uslijed gradnje tunela
Kako aktivirati graditeljstvo u kriznim situacijama? : uspješno održan drugi Hrvatski graditeljski forum
Kako čitati i razumjeti zakonske odredbe?
Kako spasiti i sačuvati bogato nasljeđe? : nastanak Sušaka i zaključni osvrt na riječku baštinu
Kraj prometnim mukama u Slavonskom Brodu : projekt podvožnjaka u Osječkoj ulici u Slavonskom Brodu
Korištenje mulja s UPOV-a u proizvodnji cementnog morta i betona
Kompozitni sustavi drvo-nosivo staklo u potresnom okruženju
Kontrolirano seizmičko ponašanje čeličnih okvira sa zidanom ispunom
Konstrukcija dogradnje putničkog terminala Zračne luke Split
Lemniskata kao prelazna krivulja
Laboratorijsko ispitivanje stakleno-aluminijskih fasada
Lastovo
Laboratorijska ispitivanja pojasnih kutnika pri savijanju
Laboratorijska ispitivanja mehaničko-biološki obrađenog otpada
Lokalne i globalne posljedice primarnog udara
Marketing i financijsko poslovanje poduzeća stanogradnje
Modeliranje racionalizacije stambene izgradnje
Metoda redukcije dimenzije pri proračunu ljuske
Model dimenzioniranja kompozitnih poprečnih presjeka
Matrica lateralne krutosti jednoetažnih regularnih okvira
Mikroravninski model za cikličko troosno ponašanje betona
Modeliranje nestacionarnog tečenja u sustavima otvorenih korita
Mjerodavne duljine niza protoka
Montažni elementi MELIND Industrogradnje s.p.o. Zagreb
Međimurski model obnove
Minimalna i maksimalna armatura u kontinuiranim nosačima
Mehanika tla od graditeljskih početaka do znanstvene discipline
Mehanika tla od graditeljskih početaka do znanstvene discipline
Mehanika tla od graditeljskih početnika do znanstvene discipline
Mehanika tla od graditeljskih početaka do znanstvene discipline
Modeliranje kretanja vode u betonskom uzorku
Modeliranje i dimenzioniranje armiranobetonskih zidova
Metoda kompleksne promjenljive u termoelastičnosti
Mjerenje plinopropusnosti poroznih materijala
Model proračuna trajnosti armiranobetonskih konstrukcija
Matrica krutosti ravnoga štapa konačne dužine
Male hidroelektrane u višenamjenskom korištenju voda
Modeliranje i proračun stijena spremnika zrnatih materijala
Modeli toka podzemnih voda i pronosa tvari njihovim tokom
Mjerenje specifične propustljivosti betona na konstrukciji
Modeliranje spregnutih stropnih konstrukcija drvo - beton
Monitoring u sustavu trajnosti konstrukcija
Mogućnost upotrebe lapora za izradu brtvenih slojeva
Modificirana klotoida kao prijelaznica
Metodološki pristup porezu na dodanu vrijednost
Model za prognoziranje učinka bagera
Mjerenje prometnih tokova pri visokim protocima
Modeli procjenjivanja troškova
Mehanička svojstva nearmiranog ziđa
Mjerenje konvergencije i numeričko modeliranje stijenske mase
Mljet
Modeliranje kontinuuma i diskontinuuma u tunelogradnji
Monitoring armaturnog čelika u betonu
Metoda procjene seizmičkog ponašanja zgrada i mostova
Metoda relaksacije u proračunu konstrukcije
Metodologija geotehničkog projektiranja tunela Sveti Marko
Meteorološki parametri u projektiranju toplinske zaštite zgrada
Modelsko ispitivanje ventilacije cestovnih tunela u uvjetima normalnog prometa
Matematički model optimalizacije fleksibilnoga potpornog zida
Minimalizacija ostatka pri rezanju armature većih profila
Mikroravninski model u prostornoj analizi betona
Minimalni volumen armature u pravokutnim pločama
Mrazootpornost cementnih mortova s dodatkom filtarske SiO2 prašine
Montažna armiranobetonska kupola
Modeliranje fleksibilnih sistema za ugovaranje radova
Model optimalizacije troškova održavanja zgrada
Model procjene građevinskih šteta
Mnogobrojna stradanja utvrde u Karlobagu
Most preko Rijeke Dubrovačke
Modeliranje stvarnog prometnog opterećenja cestovnih mostova
Modeliranje priključaka čeličnih okvirnih konstrukcija
Modeliranje priključka nosač-stup prema Eurokodu 3
Modeliranje seizmički otpornih armiranobetonskih okvira
Medvedgrad i druge zagrebačke utvrde
Montažno-demontažna sanitarna jedinica
Model geometrijske nelinearnosti u statičkoj analizi ljusaka
Mikroarmirani betoni visokih uporabnih svojstava
Mjerna nesigurnost toplinske vodljivosti građevinskih materijala
Modeliranje popustljivih veza drvenih okvirnih konstrukcija
Mehanizam djelovanja vibracija na plastični svježi beton
Mjerodavni momenti savijanja stupova bočno pridržanih okvira
Mjere za smanjenje buke od prometa u urbanim sredinama
Manjkavosti proračunskih modela inženjerskih konstrukcija
Metode ispitivanja otpornosti betona na smrzavanje
Mostovi i druge nadzemne cestovne građevine
Mehanizmi i modeliranje oštećenja betona djelovanjem smrzavanja
Mehaničko ponašanje i primjeri primjene okvirnih greda
Metoda poboljšanja tla eksplozivom
Modeli za brzu procjenu održivog vremena građenja
Metodologija ispitivanja površinske trajnosti betona
Most Donaustadtbruecke u Beču
Muzej Narona u Vidu pokraj Metkovića
Modeliranje urbanog vodnog sustava
Modeliranje pronosa pridneno ispuštenog onečišćenja
Metode stabilizacije slabo nosivog tla pri izgradnji prometnica
Modeliranje sintetičkih nizova podataka mjesečnih količina oborina
Matematički modeli za proračun uporabnog vijeka armiranobetonskih konstrukcija
Međulaboratorijsko ispitivanje granulometrijskog sastava kamenog agregata
Modeliranje čeličnih okvira sa zidnim ispunom
Mjere uštede toplinske energije u zgradama
Modeli upravljanja izvršenjem u građevinskim poduzećima
Metodološki pristup proračuna troškova strojnog rada pri građenju
Model upravljanja troškovima kvalitete u građevinskim projektima
Mogućnost uređaja GPR pri snimanju kolničkih konstrukcija
Međulaboratorijska ispitivanja i njihova primjena
Most Pelješac
Most Bundek : prostorna čelična konstrukcija
Most kopno - otok Čiovo u Trogiru
Most Rječina na južnom kolniku riječke obilaznicel
Modeliranje dvostranih priključaka u čeličnim okvirnim konstrukcijama
Metodologija pojednostavljenog proračuna učinka vozila
Mogućnost primjene domaće zgure kao agregata u betonu
Modeliranje krutosti na savijanje u betonskim okvirima
Modifikacije modela skupljanja i puzanja betona
Modernizacija tunela Učka
Monitoring posebnih građevinskih konstrukcija
Metodologija ocjene stanja kamene zaštite lukobrana
Model nelinearnog puzanja betona
Muljevi s komunalnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Model evidencije javnih cesta u Republici Hrvatskoj
Mjerenje uspjeha projekata Javno privatnog partnerstva
Metode za osiguranje konzistencije toka trase
Model prognoziranja S-krivulja u ranim fazama građevinskih projekata
Mjerenje i analiza zaslanjivanja na ušću Rječine
Mogućnosti podzemnog inženjerstva u iskorištavanju plitke geotermalne energije
Model odabira lokacija za gradnju sunčanih elektrana
Metode procjene u funkciji očuvanja graditeljske baštine
Modeliranje lebdećeg nanosa pomoću SVM-a i valića
Mjerenje i analiza stanja željezničke infrastrukture kao osnova za upravljanje održavanjem
Među najljepšima i najbolje smještenima : gradnja marine u Zadru
Materijal neobičnih svojstava : aerogel i njegova primjena u građevinarstvu
Modeliranje kosog mostovskog kabela za pojedinačno zatezanje užadi
Megalomanija i "bolnica" na kraju grada : nikad završena Sveučilišna bolnica u Zagrebu
Mjerenje fizikalnih svojstava poliuretanske žbuke
Međunarodna suradnja na projektu : terminal rasutih tereta u luci Ploče
Most kopno - otok Čiovo : nazire se kraj prometne agonije
Modeli za procjenu jednoosne tlačne čvrstoće i modula elastičnosti
Mjesto početka i procvata industrijskog razvoja : industrijsko graditeljstvo sjeverozapadno od željezničke pruge u Zagrebu
Mjerenje stupnja prigušenja vibracija na klasičnim kolosiječnim konstrukcijama
Modul elastičnosti asfalta s bitumenom modificiranim gumenim granulatom kao vezivom
Menadžment i učinkovitost strategije graditeljske tvrtke
Mjerenje posmične čvrstoće meke stijene u uvjetima laboratorijski simulirane rastrošbe
Nosivost tlačenih elemenata pri dvoosnom ekscentricitetu
Nasuta brana Peruča nakon miniranja
Nova Gradiška i zacjeljivanje ratnih rana
Naselje za prognanike i izbjeglice
Nosivost i duktilnost armiranobetonskih i prednapetih konstrukcija
Nasuta brana Mahabad
Neuralne mreže
Numeričko modeliranje sidra u stijenskoj masi
Nerazorna kontrola kompaktnosti pilota
Novi programski paketi za proračun i dimenzioniranje konstrukcija
Numeričko modeliranje armiranobetonskih i prednapetih konstrukcija
Neke mogućnosti sprezanja drva i betona
Najveći dalmatinski i najviši hrvatski otok
Novi Maslenički most
Nova zgrada Nacionalne i sveučilišne knjižnice
Nelinearna nelokalna prostorna analiza betona interakcijom pukotina
Nacrt europske norme o vodi za pripremu betona
Novija istraživanja protirona i vestibula
Norme za mehanički zbijene slojeve kolničkih konstrukcija
Nove spoznaje u Hebrardovom istraživanju
Nosivost sustava zrnatoga kamenog materijala
Nosivost i deformabilnost spregnutih konstrukcija od drva i betona
Normativi građevinskih radova
Najudaljeniji otoci zadarskog arhipelaga [Olib, Silba, Premuda]
Nosivost i duktilnost armiranobetonskih elemenata od betona visokih svojstava
Nešto o konzolama
Novi antenski jarbol srednjevalnog odašiljača Radio-Zagreba u Deanovcu
Nastanjeni otoci šibenskog arhipelaga
Nastanjeni otoci šibenskog arhipelaga
Naseljeni otoci u blizini Biograda
Novosti u dokazivanju sigurnosti za čelične cestovne mostove
Nastanjeni otoci šibenskog arhipelaga
Najljepši i najmanji nastanjeni hrvatski otok
Najveći dalmatinski i najviši hrvatski otok
Najsunčaniji hrvatski otok
Najduži i najsunčaniji hrvatski otok
Nosivost i uporabljivost armiranobetonskih konstrukcija oštećenih korozijom armature
Novi nazori o regulaciji rijeka
Nova župna crkva u Dugomselu
Nedavni veliki potresi i njihovo značenje
Naponska prelaganja od puzanja betona na spregnutim mostovima
Numerički postupak pri statičkoj i dinamičkoj analizi betonskih ljusaka
Nosivost betonskih blokova na izvlačenje
Natječaj za rješenje mosta preko Cetine u Omišu
Nove podjele u čeličnim i spregnutim konstrukcijama
Nuđenje izvedbe projekta
Nadzorni sistem proizvodnje i zbrinjavanja tehnološkog otpada
Naborana aluminijska krovna konstrukcija
Naprezanja o kutu lijepljenih okvira zbog provlaživanja
Normizacija u Hrvatskoj
Nova knjižnica na mjestu slavne antičke u Aleksandriji
Nelinearni odgovor konstrukcija dimenzioniranih hrvatskim i europskim normama
Nastanak i značenje utvrde na Trsatu iznad Rijeke
Naredba i naputak za uzdržavanje cestovnih željeznih mostova
Neistražene ruševine modruške utvrde i naselja
Novi pristup građenju drvenih mostova
Nova regulativa u području betonskih konstrukcija
Nadvožnjaci na autocestama
Nova postignuća u građenju betonskih mostova u Hrvatskoj
Nove konstrukcije velikih montažnih lučnih mostova
Numerički model proračuna pukotina betonskih elemenata
Numeričke, simboličke i heurističke metode
Novi Zakon o gradnji
Nosivost ulijepljenih navijenih čeličnih šipki u elementima od hrastovine
Naprezanja i deformacije u sustavima "inverznih" kolničkih konstrukcija
Na kraju serije o utvrdama
Naprezanje u slojevitim kompozitnim pločama
Nastanak i razvoj osječke Tvrđe
Neke usporedbe hrvatskih i europskih norma za djelovanja
Neke zamjene starih ruševnih mostova novim
Nelinearni proračun zavarenog priključka nosač - stup
Neki numerički postupci rješavanja istjecanja iz akumulacije
Nove marine na otoku Ugljanu
Nastanak i razvoj Dioklecijanove palače
Nelinearni seizmički proračun konstrukcija prema normi EN 1998-1:2004
Nastanak Salone i gradsko crkveno središte
Numerički modeli zajedničkog rada podmorskih ispusta otpadnih voda
Novi autobusni kolodvor u Osijeku
Neki problemi s odlaganjem otpada
Nelinearni statički seizmički proračuni konstrukcija
Novi nadvožnjaci na hrvatskim autocestama
Najstariji na svijetu veći spregnuti most
Novi model za stohastičku analizu trajnosti mostova
Novi pristup osiguranju trajnosti konstrukcija
Neobična i atraktivna građevina na zapadnom ulazu u Zagreb
Numerički model za statički i dinamički proračun zidanih konstrukcija
Neuralne mreže i njihova primjena u vodnom gospodarstvu
Neki suvremeni izbori sedam svjetskih čuda
Nastavak rekonstrukcije i izgradnje dubrovačke luke Gruž
Nelinearni model prostornih konstrukcija s primjenom na potresnu otpornost
Novi pristup određivanju krutosti karbonatnih stijena u hrvatskom kršu
Na kraju serije o straim crkvama
Numerička analiza pojasnih kutnika pri savijanju
Novi stambeno-poslovno-hotelski kompleks u Đakovu
Najduži i najviše spominjani tuneli na svijetu
Numerički model ponašanja konstrukcija uslijed požara
Numerički model uslojenog tečenja : primjer zaslanjivanja korita rijeke Neretve (2004.)
Numerički model infiltracije vode u nesaturiranu sredinu
Najveće gradilište u južnoj Dalmaciji
Numerički model puzanja armiranih i prednapetih betonskih konstrukcija u ravnini
Naselja jugoistočne središnje Istre i Labinštine
Nelinearna analiza građevinskih konstrukcija kombiniranom metodom konačno-diskretnih elemenata
Najveća londonska atrakcija : London Eye - od ideje do uporabe
Najskuplje igre u povijesti : sadržaji građeni za Zimske olimpijske igre u Sočiju
Neograničen i obnovljiv izvor energije : noviteti u iskorištavanju solarne energije
Nosivost i duktilnost kružnih ab stupova ovijenih poprečnom armaturom
Najljepše i najvrednije građevine : dr. sc. Zlatko Šavor - zaljubljenik u mostove
Nove smjernice koncipiranja željezničkih kolodvora
Neboder visok kilometar : gradnja najviše građevine na svijetu
Nekad najomraženija, a danas najhvaljenija zgrada : zgrada sa staklenim pročeljem kao začetnik suvremenih nebodera
Numeričko modeliranje toplinskog odgovora u ovojnicama zgrada
Nužan integrirani pristup i dodatno stručno osposobljavanje : SEEDpass EU projekt - polazišta i ciljevi
Najveća zračna luka na svijetu : gradnja trećeg aerodroma u Istanbulu
Neizvjesnost - garancije - rizici
Nelinearna seizmička analiza čeličnog okvira s djelomično krutim priključcima
Numerička ocjena spoja nosivog zida i ravne ploče
Novi pristupi u određivanju učinaka građevinskih strojeva
Najveće splitsko gradilište i najviša splitska zgrada : zapadna vrata Grada Splita
Numerički model za analizu prednapetih provješenih mostova
Nosivost spregnutih stupova izloženih utjecaju požara
Najveći infrastrukturni zahvat u Vukovarsko-srijemskoj županiji : poboljšanje vodokomunalne infrastrukture Grada Vukovara
Novi pristup numeričkoj analizi požarne ugroženosti : metode izračuna požarnog rizika
Nosači od aluminijskih legura ojačani elementima od čelika
Nelinearna seizmička analiza povijesne brane Topuzlu pri seizmičkom opterećenju različitih razina
Novi putnički terminal u trajektnoj luci Zadar
Obnova zgrade Međunarodnog središta hrvatskih sveučilišta u Dubrovniku
Osiguranje stijenskog pokosa izvorišta Zvir u Rijeci
Ocjena pouzdanosti drvenih greda postupkom kalibracije
Osiguranje kvalitete u graditeljstvu
Odnos zapremine akumulacije i eksploatacionog perioda
Otkopavanje podruma Dioklecijanove palače
Odnos mineraloško-petrografskog sastava i geotehničkih svojstava fliša
Osiguranje kvalitete u građevinarstvu
Osiguranje kvalitete u projektiranju
Osiguranje kvalitete u zgradarstvu
Osobitosti osiguranja kvalitete metalnih konstrukcija
Osiguranje kvalitete u građenju i održavanju asfaltnih kolnika
Osobitosti ispitnih laboratorija pri osiguranju kvalitete
Oltar na zagrebačkom hipodromu
Optimalizacija parametara preljevnog profila malih vodotoka
Organizacija upravljanja gradilištem
Objekti hidroelektrane Dubrovnik
Obnova krovne konstrukcije župne crkve Sv. Petra i Pavla u Osijeku
Ocjenjivanje stanja cestovne mreže
Određivanje ekscentriciteta kod nesimetričnih višekatnih zgrada
Osnovni mjeritelji izgrađenosti glavnih E-cesta
Osiguranje kakvoće mostova tijekom projektiranja, izvedbi i uporabe
Obnova zidanih svodova i lukova
Odvodnja novih urbanih područja
Opterećenje podmorskih cjevovoda nepravilnim valovima i morskom strujom
O proračunu progiba armiranobetonskih ploča
Obnova potresom oštećenog Stona i dubrovačkog područja
O konvergenciji metode konačnih elemenata
Određivanje parcijalnih faktora sigurnosti spregnutih nosača
Otpornost na starenje hidroizolacijske krovne trake
Obnova i dogradnja Vukovarske luke
Otoci Drvenik Veli i Drvenik Mali u blizini Trogira
Otok koji zatvara dva velika zaljeva
Otok koji je kao predgrađe Splita
Otoci u blizini Visa i komiško ribarstvo
Osvrt na "Studiju opravdanosti brze ceste Dubrovnik-Zagreb"
Otoci uokolo Dubrovnika
Određivanje konzistentnog stanja tla
Odlagališta komunalnog otpada na području Hrvatske
Ocjenjivanje ponuda za Projekt infrastrukturnih objekata za izgradnju CUPOVZ-a [centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba]
Određivanje karakterističnog opterećenja snijegom
Opterećenje vjetrom
Otkrivanje oštećenja konstrukcija mjerenjem dinamičkih karakteristika
Ojačavanje armiranobetonskih greda nemetalnim lamelama
Ojačanje zakovanih željezničkih čeličnih mostova
Oprema za izvedbu malih tunela
Osposobljenost građevinskih inženjera za ulogu menadžera
Otkrivanje stupnja oštećenja sidrenih vijaka
Određivanje opterećenja i reguliranje procesa na hidrotehničkim konstrukcijama
Optimalizacija postupaka određivanja horizontalne prohodnosti vozila
Odluka za nuđenje u okviru važećih ugovornih uzanci
Obilaznica Omiša s mostom preko Cetine
Osnovni utjecaji na adheziju polimera i betona
Osiguranje kvalitete betonskih konstrukcija hidroelektrane "Dubrava"
Opterećenje snijegom metalnih i drvenih konstrukcija
Oblikovanje podzemnog rezervoara
Obnova cestovnog mosta preko Une u Bihaću
Oksidacija bitumena u asfaltu
Otpad grada Zagreba
Optimalna kombinacija izvođača projekata po kriteriju vremena
O planiranom razvoju kanalizacije grada Zagreba
Odabir pada nivelete i dimenzija kanala
Otpadne vode grada Zagreba
O tipu brana za zaštitu od sljemenskih bujica
Optimalizacija prijelaza na otok Pašman
Obnova Trogirske obale
O primjeni diskontinuitetnih funkcija u statici konstrukcija
O utvrdama na ličkom području
Ovogodišnji znanstveni izlet članova Družtva inžinira i arhitekta u Zagrebu
Održivo iskorištavanje vode u Hrvatskoj i Europi
O razvitku gradjevinah u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji za posljednih 50 godina
Očekivani režim strujanja vjetra na autocesti Sv. Rok (jug) - Maslenica
Obrambena zdanja u blizini rijeke Sutle
Optimizacija projekta prve etape kanalizacijskog sustava Split/Solin
Ozljede na radu u graditeljstvu Karlovačke županije
Ostaci utvrda na jugozapadnim obroncima Ivanščice
Određivanje dubine smrzavanja tla ispod kolničke konstrukcije
Obrambene građevine u Križevcima i najbližoj okolici
Ostaci obrambenih građevina na području Moslavine
Ocjena napretka graditeljskog projekta
Obrambene građevine uz Savu i na zapadnim obroncima Psunja
Odvodnja okoliša hotela Corinthia u Baški na otoku Krku
Obnova starog Mosta Maslenica
Obrambene građevine uz obalu Dunava
Ojačanje armiranobetonskih stupova trakama od polimera armiranog vlaknima
Ovisnost vlačne čvrstoće asfaltnog uzorka o njegovom sastavu
Obrambene građevine zapadnog i sjevernog Papuka
Određivanje hidrodinamičkih zona
Određivanje parametara mehanike loma betona
Obrambene građevine na sjevernim obroncima Krndije
O mogućnosti priključka otpadnih voda Velike Gorice na CUPOVZ
Ojačavanje posmično opterećenih zidanih zidova
Otkrivanje oštećenja greda s pomoću utjecajnih linija progiba
Optimizacija mikroarmiranog betona za opterećenje na savijanje
Otpornost pojasnog kutnika kod vijčanih čeličnih priključaka
Određivanje progiba betonskih nosača s armaturom od polimera armiranih vlaknima
Osnovna svojstva stakla kao konstrukcijskog materijala i norme u primjeni
Optimizacija procesa ispiranja brzih filtara za kondicioniranje voda
Otkrivanje oštećenja ploča usporedbom zakrivljenosti utjecajnih ploha progiba
Određivanje svojstava naslaga mekih glina pokusom CPTU
Ocjenjivanje graničnih stanja postojećih mostova
Određivanje koeficijenata otpora tečenju
Organizacijski model upravljanja gradnjom
Objedinjavanje kanalizacijskog sustava zapadnog dijela Siska
Ocjenjivanje postojećih konstrukcija
Opterećenje vjetrom na temelju izravnih mjerenja sila
Obnova hvarskog pučkog kazališta
Otkrivanje podzemnih prepreka metodom SASW
Oblikovanje i proračun kupole dvorane "Krešimir Ćosić" u Zadru
Okvirna konstrukcija čelik : drvo s prečkom od hibridnog sustava
Određivanje stanja bučnosti u zonama željezničkih kolodvora
Ojačanje okvira armiranobetonskim ispunom
Odlagalište otpada Zadarske županije
Određivanje likvefakcijskog potencijala umjetnom neuronskom mrežom
Obnova World Trade Centra u New Yorku
Održivost bioreaktorskog odlagališta komunalnog otpada
Određivanje modula deformacije karbonatnih stijena u hrvatskom kršu
Obnova Francuskog paviljona u Studentskom centru
Određivanje debljine slojeva asfalta i betona nerazornom metodom
Određivanje prioriteta u realizaciji vodnogospodarskih planova
Otplinjavanje odlagališta komunalnog otpada
Određivanje prvenstva pri upravljanju rizicima građevinskih projekata
Odlagalište otpada i njihova budućnost : odlagalište Jakuševec
Održivo projektiranje visokih građevina
Određivanje svojstava tlačnog štapa ispune temeljem cikličkih ispitivanja u ravnini
Održavanje poslovnih zgrada : model predviđanja troškova
Otpornost na kolotraženje sustava hidroizolacija : asfaltni kolnik na mostovima
Otpornost na hidroabraziju i mehanička svojstva betona s dodatkom gume
Osjećaji nemoći i straha : kakvoća zraka u Slavonskom Brodu
Oscilacije vodnih masa u vodnoj komori generičkog oblika
Ocjena konstrukcijske učinkovitosti povijesne crkve Ishan
Otpornost betonskih elemenata na udarno opterećenje
Otpad ne mora biti smeće : aktualnosti o odlaganju otpada
Optimizacija i rangiranje tipova gornjeg ustroja lakog tračničkog sustava
Otkrivanje ljepote u napuštenim sadržajima
O proračunu zidova s otvorima
Određivanje dinamičkih parametara dvoslojnih lukova od opeke
Ocjena ponašanja trajnih savitljivih kolnika u raznim klimatskim uvjetima
Ovisnost odziva armiranobetonskih visokih zgrada o mjeri intenziteta potresa
Oscilacije kabela uslijed indirektne pobude
Ocjena pouzdanosti i otpornosti ploča na proboj
Ojačanje AB greda tehnikom povezivanja s predgotovljenom AB pločom
Ocjena stanja betonskog obalnog zida izloženog djelovanju morske vode više od 30 godina
Optimalizacija oblika lučnih mostova s otvorenim nadlučnim sklopom
Ocjena ponašanja armiranobetonskih zgrada s mekim prizemljem
Ocjena suše primjenom standardiziranog indeksa oborine i protoka te njihov odnos na primjeru Sinjskog polja
Otkrivanje oštećenja armiranobetonskih konstrukcija primjenom piezoelektričnih pametnih agregata
Određivanje površinske temperature tla područja Splita metodom daljinske detekcije
Optimizacija održavanja i remonta željezničkih kolosijeka primjenom genetičkih algoritama
Prijedlog osnova strategije obnove Republike Hrvatske
Pretvorba i prestrukturiranje građevinskih poduzeća
Posredno sprezanja kod mostova
Proračun djelomično prednapetih nosača
Posmične osobine elastomernog materijala pri dugotrajnom opterećenju
Postizanje gustoće zrnatih materijala metodom kišenja
Prijedlog promjene planiranog sustava riječkih autocesta
Priručnici o zbrinjavanju otpada i ekološkoj svijesti
Ponašanje armiranobetonskih nosača od betona visokih čvrstoća
Prometna mreža u urbanoj strukturi Rijeke
Projekt transalpskog baznog tunela "Tirol"
Poroziteti cementnih kompozita sa SiO2 prašinom i niskim sadržajem vode
Prijedlozi za izradu hrvatskih normi za energetsku ravnotežu zgrade
Problemi gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj
Prometnice i zaštita okoliša
Pristup rješavanju zatvaranja i uređivanja smetlišta Jakuševec
Proračun okruglih ploča metodom konačnih diferencija
Ponašanje armiranobetonskih nosača od betona visokih čvrstoća pri savijanju
Povezivanje građevinskih kalkulacija i terminskog planiranja
Prerada građevnog otpada urbanih sredina
Prijedlozi za bolje iskorištavanje hidroenergetskih mogućnosti rijeke Cetine
Probojni posmik u armiranobetonskih ploča
Pilot - projekt Konavle
Proračun eksploatacijskih naprezanja pravokutnih armiranobetonskih presjeka
Problemi izrade i primjene projekta organizacije građenja
Planiranje i kontrola građevinskih projekata
Projektiranje segmentne tunelske obloge u mekom tlu
Prof. dr. Miroslav Čabrian
Prostorni model i ponašanje svježeg betona
Prednapregnute gipke konsrukcije od užadi i tkanine
Projektni val pomorskih građevina
Poboljšano konstruiranje seizmički otpornih armiranobetonskih okvira
Poplava u Istri 1993. godine i rad akumulacija
Pripreme za obnovu Istočne Slavonije
Program obnove Republike Hrvatske
Prvi radovi na obnovi objekata u Lici
Poluatocesta Oštrovica-Vrata i proboj tunela Tuhobić
Projekt obnove obiteljskih kuća
Proračun debele ljuske sa slobodnim plaštom
Prekid radova na gradilištu
Prostorni krovni roštilji od jednopoljnih greda
Prilog dimenzioniranju betonskih kolnika zračnih luka
Pročišćavanje otpadne vode upuštene u more
Prostorna stabilnost lameliranih drvenih konstrukcija
Proračun teoretskog trajanja aktivnosti
Polipropilenskim laknima mikroarmirani laki beton
Povijesni pregled radova na uređenju slivnog područja Vuke
Područja Vuke i Karašice-Vučice u istraživanjima povjesničara Boesendorfera
Proračun momenta savijanja pri izgradnji mostova potiskivanjem
Proračun sustava zidova u zgradama
Prikaz Eurocoda 5 u ekspertnom sustavu
Prijelaznice s nelinearnom funkcijom zakrivljenosti
Proračun kružne ploče s otvorom
Problemi trajnosti zidanih konstrukcija
Proračun arminobetonskih konstrukcija na potres prema Europropisu 8/1
Proračun dvoslojnog betonskog cestovnog kolnika
Projektiranje obnove u ratu oštećenih obiteljskih kuća
Pojačano održavanje Krčkoga mosta
Pročišćavanje otpadnih voda primorskih turističkih naselja
Primjena višerazinske metode u oblikovanju konstrukcija od platna
Parametarska kreiranja i analize drvenih konstrukcija
Primjena poreza na dodanu vrijednost u graditeljstvu
Primjena inteligentnih materijala u građevinarstvu
Program stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata
Procjene i analize BOT projekata
Primjena informatičke tehnologije u hrvatskom graditeljstvu
Podmorski cjevovodi na Jadranskom moru u Hrvatskoj
Projekt obnove palače Đorđić u Dubrovniku
Pojednostavljeni pristup proračunu podgrada
Problemi južnog dijela srednjega niza otoka Zadarskog arhipelaga
Položaj i razvojni problemi Dugog otoka
Pedeset godina časopisa Građevinar
Pješački promet i zaštita pješaka
Proračun spregnutog presjeka u kombinaciji tlak - savijanje
Poprečna armatura greda od zavarenih mreža
Pontonska platforma za gradnju pilota
Prolaz Zagrebačke ceste ispod željezničke pruge u Zagrebu
Probabilistička procjena zavarenog spoja na mosnom nosaču
Prolazi ispod željezničkih pruga
Pouzdanost vodoopskrbnog sustava grada Osijeka
Proračun vodotornja na opterećenje udarom projektila
Posmična krutost i deformacije tla
Problem održavanja zgrada
Proračun čeličnih konstrukcija kvazilinearnim postupkom
Prilog analizi primjene dilatometrom Marchetti
Proračun difuzije vodene pare programom Toplina 2000
Prelijevanje nasipnih lukobrana slučajnim valovima
Prikaz studije opravdanosti brze ceste Dubrovnik - Zagreb
Prostorni model i čvrstoća uzorka očvrslog betona
Primjena principa graničnih stanja u tunelogradnji
Proračun pomaka nesimetričnih višekatnih zgrada izloženih potresu
Potresi na zagrebačkom području
Proračun seizmičkog odziva zgrada bez krutih stropova
Protupotresna obnova postojećih zidanih građevina
Proračun tankostijenih trapeznih profila izloženih savijanju
Pelješac
Priprema projekta i provedba međunarodnog javnog natječaja za CUPOVZ [centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba]
Pravni aspekti koncesije pročišćavanja otpadnih voda u Zagrebu
Prihvatljivost podzemne željeznice u Zagrebu
Ponašanje prethodno napregnutih betonskih konstrukcija u požaru
Pouzdanost plašteva čeličnih silosa primjenom probabilističke metode
Pneumatske grede
Primjeri primjene inženjersko-geofizičkih istraživanja u geotehnici
Prognostičke metode u građevinarstvu
Prostorna parametarska analiza okruglih silosnih ćelija
Popravljanje armiranobetonskih konstrukcija
Proračun elemenata od betona na bazi ekspandiranog polistirena
Pokušaj sociološkog pristupa građevinarstvu
Pneumatske grede od tankog lima
Primjena geotehničkih korelacija u kontroli zemljanih radova
Projektiranje podržano računalom
PAKON
Proračunska analiza brane hidroelektrane "Lešće"
Proračun vibracija dinamički opterećenih temelja
Proračun drvenih konstrukcija prema graničnim stanjima
Prilog optimalizaciji betonskih kolničkih konstrukcija aerodroma
Planiranje i gospodarenje u održavanju cesta
Protuvibracijska izolacija industrijskih postrojenja
Pregled metoda ispitivanja tla in situ
Program graditeljske obnove Republike Hrvatske
Prilog analizi naprezanja i deformacija
Prisilne vibracije jednoetažnoga regularnog okvira
Prilog analizi stabilnosti pokosa
Pukotine od hidrauličkog cijepanja u nasutim branama
Podjela rizika podizvođenja
Postupak trodimenzionalne analize klizišta
Parametarske analize mostovnih sandučastih nosača
Proračun djelomično prednapetih kontinuiranih nosača
Promjene deskriptora krivulje raspodjele protoka u akumulacijskom jezeru
Prepoznavanje spojenih sustava
Proračun nosivosti mikroarmiranoga lakog betona
Prikaz kanalizacije grada Zagreba
Protočne količine i biokemijske potrebe kisika kanalskih voda u GOK-u grada Zagreba
Proračun nosivosti i duktilnosti armiranobetonskih presjeka
Proračun čelične konstrukcije prema europskim prednormama
Procjena zagađenja od oborinskih voda u krškim područjima
Planovi za brzu cestu Ploče - Dubrovnik - Debeli brijeg
Pregled utvrda južnog Korduna i ruševine Cetingrada
Procjena ukupnih troškova projekata u visokogradnji
Posebna oštećenja tračnica na skretnicama
Primjena čeličnih vlakana u primarnoj podgradi tunela
Polipropilenska vlakna u podgradi tunela Sveti Rok
Primjena neuralnih mreža u projektiranju drvenih konstrukcija
Primjena betona visokih svojstava za okvirne konstrukcije
Potres u Ljubljani
Primjedbe na nazivlje iz područja građevinarstva u Rječniku hrvatskoga jezika Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža" i Školske knjige, Zagreb 2000.
Proračun betonskih ljusaka s uključenjem reoloških svojstava betona
Primjena omnia ploča u mostogradnji
Protupotresna izolacija zgrada s pomoću elastomernih ležajeva
Proračun vijadukta na djelovanje sila potresa prema Eurokodu 8/2
Proizvodnja cementa i održivi razvoj
Pregled europske regulative o buci od cestovnog prometa
Projekt EKO-Kaštelanski zaljev
Privatno ulaganje za objekte visokogradnje u Hrvatskoj
Plastostatika pravokutne ploče zglobno oslonjene duž triju stranica
Ponovna izgradnja Starog mosta u Mostaru i obnova okolnih građevina
Prijelazne naprave za mostove od elastomernih segmenata
Poboljšanje i dogradnja vodoopskrbnog sustava Split-Solin-Kaštela-Trogir
Pola stoljeća Ingre
Priprema hrvatskog građevinarstva za Europsku uniju
Proizvodnja i ugradnja glavnih nosača na objektima cestovnih prometnica
Preoblikovanje obale na vrhu zadarskog poluotoka
Proračun koncentracije eksplozivnih plinova u kanalizacijskom tunelu Stupe
Pouzdanost čeličnih željezničkih mostova iz aspekta umora
Proračun bočno pridržanih tankostijenih nosača otvorenog presjeka
Program izgradnje mreže autocesta u Poljskoj
Prilog osuvremenjivanju propisa za opterećenja mostova
Podrška ekspertnog sustava e-Laboratorij poslovnim sustavima u graditeljstvu
Projekt zaštite priobalja od onečišćenih voda
Primjena i razvoj informatičke tehnologije u hrvatskom graditeljstvu
Primjena cementa pri injektiranju sedrenih materijala
Protuturske i druge utvrde između Vrbovca i Save
Podravske utvrde u blizini Koprivnice
Pregled parametara za analize stabilnosti odlagališta otpada
Prijedlog postupka proračuna nosača opterećenih na savijanje
Primjena ELECTRE TRI metode na izbor varijante navodnjavanja
Praktična provedba etažiranja
Ponašanje i konstruiranje čeličnih okvira s ekscentričnim dijagonalama
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
Proračun vitkih stupova armiranih FRP šipkama
Postrojenje za navlačenje montažnih nosača ili segmenata
Propisi o uporabljivosti građevnih proizvoda
Procesna građevinska kalkulacija i procjena rizika
Podmorski ispust kampa Bunculuka u Baški
Primjena suvremene tehnologije u tunelogradnji
Projekt Eko - Kaštelanski zaljev
Primjena statistike u građevinarstvu
Proračun debelih ploča pomoću prostornoga konačnog elementa
Primjena teorije prometnoga toka u brojenju prometa na cestama
Projekt mosta preko Jablaničkog jezera na lokaciji Čelebići-Lisičići
Prilog proračunu sastavljenih nosača opterećenih na savijanje
Predromaničko i ranoromaničko crkveno graditeljstvo u Hrvatskoj
Primjena Direktive 2003/53 EZ pri proizvodnji cementa
Proračun seizmičke otpornosti betonske brane Grančarevo
Ponašanje kompozitalnih materijala pri složenom opterećenju
Proračun saćastih nosača prema Eurokodu 3
Povećanje nosivosti spregnutih nosača djelomičnim oblaganjem čeličnog profila betonom
Preostale predromaničke crkve poluotoka Pelješca
Predromaničke crkve na dijelu južnodalmatinskih otoka
Proizvodnja i primjena vapna
Pregled metoda proračuna aktualnih u potresnom inženjerstvu
Proizvodnja i primjena vapna
Proizvodnja i primjena vapna
Pouzdanost saćastih nosača na bočno-torzijsko izvijanje
Pješački drveni most u Trogiru
Predromaničke i ranoromaničke crkve na istočnom dijelu otoka Brača
Proizvodnja i primjena vapna
Primjena višekriterijske analize pri izboru načina obnavljanja kanalizacijskih cjevovoda
Projektno rješenje tunela "Jurin kuk"
Predromaničke crkve središnjega i zapadnoga dijela otoka Brača
Pouzdanost seizmičkih spona kod čeličnih okvira s ekscentričnim dijagonalama
Približni postupak određivanja perioda osciliranja okvira
Prikaz mogućih postupaka obnove zgrada nakon potresa
Proračun armiranobetonskih greda na poprečne sile
Plastične cijevi za odvodnju i kanalizaciju
Projekt instrumentarija za tehničku videoendoskopiju
Projektiranje sastava betona visoke otpornosti na smrzavanje
Projekt Marmaray
Predromaničke crkve na području Kaštela
Projekt EQUESTA
Proračun duktilnih konstrukcija na potresna djelovanja
Projektiranje i suvremeni produkcijski koncepti
Proračun na poprečne sile greada od betona velikih čvrstoća ojačanih vlaknima
Primjena termografije u građevinarstvu
Podloge za nove hrvatske norme za opterećenje vjetrom
Procesna analiza i metrika složenih organizacijskih procesa
Prilog optimizaciji postupka izrade karata buke
Procjena mjerne nesigurnosti određivanja tlačne čvrstoće mješavina
Pravni okvir javno-privatnog partnerstva
Proračunski dijagram naprezanje-deformacija za korodiranu armaturu
Provedba sanacije zagađenih područja
Projektiranje sastava samozbijajućeg betona
Predromaničke i ranoromaničke crkve u Zadru
Pojednostavljene nelinearne metode proračuna betonskih mostova
Predviđanje progiba ovješenog mosta metodom potpotnih vektora
Prekoračenje ugovorenog roka građenja kao funkcija rizičnih faktora
Proračun prednapetih provješenih mostova
Proračun i oblikovanje ovješenih mostova na primjeru mosta Jarun
Pouzdanost kratkih seizmičkih spona čeličnih okvirnih konstrukcija
Primjeri podzemnih građevina u Austriji
Potresna sigurnost armiranobetonskih montažnih hala : eksperimentalna studija
Potresna sigurnost armiranobetonskih montažnih hala : analitička studija /.
Poslovno-trgovački centar Portanova u Osijeku
Projektiranje i izvedba zasjeka u flišnoj stijenskoj masi
Primjena simulacijskih modela pri izradi prometne analize
Proračun prodora klorida u armiranobetonski stup
Primjena nehrđajućih čelika kao armature u betonu
Perspektive i zaštita prostornog modela tradicijske slavonske kuće
Prva automatizirana garaža u Zagrebu
Pouzdanost čeličnih konstrukcija u požaru
Proračun stabilnosti zidanih lučnih i svođenih konstrukcija
Proslava 150 godina željeznice u Hrvatskoj
Pristupi voditeljima građevinskih projekata
Proračun i konstruiranje kratkih armiranobetonskih stupova
Probno ispitivanje krovnih konstrukcija velikih sportskih građevina
Preostale stare crkve u sjeverozapadnom dijelu Istre
Prirodno osvjetljenje u zgradarstvu
Prijedlog strateške rekonstrukcije dijelova komunalnog sustava Zagreba
Proračun kupola i cilindričnih zidova
Perforirani vertikalni zid kao obalna konstrukcija
Projekt Wanjiazhai u kineskoj pokrajini Shanxi : 1.dionica
Preostali suvremeni izbori svjetskih čuda
Proračun sastavljenih slojevitih ploča
Proračun ekscentrično opterećenoga pravokutnoga armiranobetonskog presjeka prema EN 1992-1-1
Preglednost cestovnih raskrižja u razini
Projekt 'Unutarnje vode' i odvodnja južne Baranje
Pregled suvremenih kolosiječnih konstrukcija na čvrstim podlogama
Primjena zgure iz čeličana kao agregata u betonu
Poslovno-stambena građevina na Cvjetnom trgu
Ponašanje zgrada iz porastoga betona u potresnim uvjetima
Procjena hidrauličkih značajki nezasićenog ekspanzivnog tla
Probabilistička ocjena robusnosti konstrukcija
Proračun povijesne zidane zgrade
Prijenos opterećenja na bočno pridržani tankostjeni nosač profila Z
Primjeri međuutjecaja površinskih i podzemnih voda
Primjena Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara u ruralnim područjima
Projekti Lavoslava Horvata u području energetskih građevina
Prikaz najvećih i najviše spominjanih mostova na svijetu
Projekt konstrukcije nadogradnje zgrade Euroherca u Zagrebu
Promjene u svijetu i gospodarenje urbanim vodnim sustavom
Probabilistička analiza seizmičkog ponašanja AB okvirnih konstrukcija
Pouzdanost stupova uz prometnice pri udaru vozila
Primjena recikliranog asfalta u bitumeniziranom nosivom sloju
Prognostički model za određivanje požarne otpornosti AB stupova
Proračun greda od lakoagregatnog betona
Ponašanje mekih stijena ovisno o naprezanjima i vremenu
Preostale utvrde u Pazinu i okolici
Poboljšana kvaliteta stanovanja i dodatne koristi
Prednosti potvrđene ispitivanjima i probnim ugrađivanjima : poliuretanske prijelazne naprave za mostove
Prva sunčana elektrana podignuta na zemljištu : fotonaponske elektrane
Prilog istraživanju mješavina s recikliranim asfaltnim agregatom
Planiranje Park & Ride objekata
Pregled ispitivanja interakcije tla i armature u armiranom tlu pokusom izvlačenja
Projektiranje nasipa željezničkih pruga primjenom neuronskih mreža
Primjena lokalnih agregata za asfaltbetone visokih modula
Ponašanje zgrada temeljenih na toplinskoj izolaciji pri potresu
Protupotresno poboljšanje a/b građevina primjenom CFRP traka
Po mogućnostima među prvih pet u Europi
Pregled metoda za modeliranje povijesnih zidanih konstrukcija
Pregled primjene metoda višekriterijske analize pri donošenju odluka o prometnoj infrastrukturi
Prostorna dinamika efektivne dnevne evapotranspiracije
Poopćene minimalne mreže u oblikovanju prednapetih konstrukcija od užadi
Pucolanski mortovi za konzervatorsku obradu starih zidanih konstrukcija
Procjena obilježja odziva tla mjerenjem mikropodrhtavanja
Proces projektiranja energetski učinkovitih stambenih obiteljskih zgrada
Primjena postupka simuliranja temperature u kontroli procjeđivanja kod nasutih brana
Proboj temelja samaca : usporedba proračuna i eksperimenta
Procjene nosivosti i slijeganja bušenih pilota u mekim tlima
Primjena analitičkog mrežnog procesa za procjenu rizika u održivom poboljšanju tla
Park-Angov indeks oštećenja sudara susjednih čeličnih okvirnih konstrukcija
Predviđanje stanja mostova radi optimalizacije održavanja
Posljednje graditeljsko ostvarenje Bernarda Bernardija : gradnja hotela Liburna u Korčuli
Procjena otpornosti opeke na cikluse smrzavanja/odmrzavanja prema indirektnim postupcima
Primjer prikladne korporativne arhitekture : sjedište tvrtke iGuzzini Illuminazione Ibérica pokraj Barcelone
Prionljivost armaturne šipke u spoju od polimera armiranog vlaknima
Potpuno uključivanje Novog Zagreba u tramvajski promet
Presudan pravilan odabir materijala : javno ispitivanje fasada i širenja požara
Primjena Building Information Modelinga : analiza na osnovi interesnih skupina
Pojavljuju se lignje i hobotnice : realizacija projekta Eko-Kaštelanski zaljev
Procjena ponašanja "pre-Northridge" priključaka na ekstremna opterećenja
Primjena hladno oblikovanih šupljih čeličnih profila
Poboljšanje tla pomoću brzog udarnog zbijanja : studija slučaja u Dubaiju
Prepoznat u svjetskim znanstvenim i stručnim krugovima : prof. dr. sc. Nenad Gucunski - uspješni američki Osječanin
Primjena rojeva čestica za optimizaciju vremena i troškova projekta
Preliminarno dimenzioniranje armiranobetonskih presjeka
Prvi započeli - sada nastoje biti i najkvalitetniji : novo mrijestilište za uzgoj ribe u Ninu
Pepeo od šećerne trske i rižinih ljuski kao zamjena za cement u samozbijajućem betonu
Prvi veliki hidrotehnički zahvat od 19. stoljeća
Podrška odlučivanju u upravljanju prometnim projektima u urbanim sredinama
Potresna osjetljivost povijesnih zidanih konstrukcija nepravilne geometrije
Ponašanje slojevito mikroarmiranih betonskih greda izloženih cikličkom opterećenju
Postupci ocjenjivanja pouzdanosti postojećih mostova
Problem zapljuskivanja u spremnicima srednjeg kapaciteta pri potresnom opterećenju
Proboj ravnih ploča s posmičnom armaturom i bez takve armature
Prostorni kriteriji u urbanoj obnovi industrijskih braunfild lokacija
Procjena ponašanja tornjeva sa satom nadograđenih na povijesnim građevinama
Primjena metode komponenata u proračunu drveno-čeličnog priključka
Prostor sjećanja i učenja : Memorijalni centar Domovinskog rata u Vukovaru
Procjena točnosti ANFIS-a u prognoziranju lebdećeg nanosa
Primjena bespilotnih letjelica na prometnoj infrastrukturnoj mreži
Programska realizacija proračuna prostornih linijskih nosača prema teoriji drugog reda
Projekt KAquarium u Karlovcu : gradi se prvi slatkovodni akvarij u Hrvatskoj
Proračun spregnutih nosača drvo - beton
Povezivanje u spoju mortom u ziđu od oprečnih blokova
Preliminarno istraživanje utjecaja orijentacije vlakana u mikroarmiranim mortovima
Primjena i građenje plutajućih konstrukcija : mogućnost stanovanja i rada na splavi na moru, rijeci ili jezeru
Pregled primjene Gavrilovićeve metode (metoda potencijala erozije)
Prof. dr. sc. Jure Radić, dipl. ing. građ. : (1953.-2016.) : [in memoriam]
Ponašanje predgotovljenih betonskih greda prednapetih pomoću CFRP užadi
Prostorna nelinearna numerička analiza podzemnih čeličnih cjevovoda uslijed pomaka rasjeda
Ratne štete na cestama i željeznicama u Hrvatskoj i programi obnove
Računalom podržano projektiranje sastava betona
Restrukturiranje hrvatske energetike i zaštita okoliša
Razvoj Instituta građevinarstva Hrvatske
Razvrstavanje cesta i uređenje raskrižja
Računala, računalne mreže i obrazovanje
Razmatranje prekategorizacije cestovne mreže Bavarske
Razvitak graditeljstva i znanstvena istraživanja u Hrvatskoj
Razaranja i obnova Nuštra
Racionalna organizacija građenja cesta
Ratna oštećenja i rekonstrukcija brane Peruča
Raspodjela unutarnjih sila kod skupnih silosa
Rješenje problema komunalnoga krutog otpada od Makarske do Dubrovnika
Razvojni problemi otoka Pašmana
Razvoj hidrologije kroz povijest
Radiotelevizijski toranj "Sljeme"
Rješenje cestovnih prijelaza ispod željezničkih pruga u Zagrebu
Razvojni problemi srednjeg niza zadarskih otoka
Razvojni problemi srednjeg niza zadarskih otoka
Rekonstrukcija raskrižja Savska cesta-Ljubljanska avenija-Slavonska avenija
Razina razvitka i razvojni problemi otoka Raba
Ruđer Bošković u povijesti građevinskog inženjerstva
Raspoloživa količina vode u jezeru Vrana na Cresu
Regulativa u području građenja betonom
Regulacija rieke Save kraj Zagreba
Računalom generirana optimalna inačica mosta
Referentna brzina vjetra
Razvoj matematičkih modela inženjerskih problema
RAVNEL
Razvitak prirodoslovno-matematičkih znanosti u Hrvatskoj
Racionalni postupak odabiranja sistema ugovaranja
Ratna razaranja profanih spomenika kulture u Hrvatskoj
Ratna stradanja prometnica i prometa u Hrvatskoj
Ratna razaranja sakralnih objekata u Hrvatskoj
Razvoj kanalizacije grada Zagreba
Razvoj primjene transportnog betona
Ratna razaranja na području Dubrovnika
Ruševine Hreljina i utvrđeni dvorci u Kraljevici
Racionalna sanacija plitkih klizišta u glinama visoke plastičnosti
Razvojne odrednice paneuropskog željezničkog koridora X
Ruševine zamkova na samoborskom i žumberačkom gorju
Ruševine zamkova na jugoistočnim obroncima Ivanščice
Ravničarske i druge utvrde jugoistočno od Ivanščice
Radovi na izvanrednom održavanju Krčkog mosta
Razredba drvene građe
Ravničarske utvrde između Drave i Save u istočnoj Slavoniji
Rad Konstruktor-inženjeringa u visokogradnji
Radovi Konstruktor-inženjeringa u cestogradnji
Ranoromaničke sakralne građevine dubrovačkog područja
Ranoromaničke sakralne građevine dubrovačkog područja
Ranoromaničke i predromaničke crkve na Koločepu
Rješavanje imovinskopravnih odnosa za Integralni projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva
Ranokršćanske i predromaničke crkve u Stonu
Ranoromaničke i predromaničke crkve na Koločepu
Ravnost kolničkih zastora na građevinama cestovne infrastrukture
Rekonstrukcija Kvaternikova trga i dijela okolnih ulica u Zagrebu
Rekonstrukcija i izgradnja dubrovačke luke Gruž
Razmak okana na kanalizacijskoj mreži
Ranokršćanske i predromaničke crkve Trogira i Čiova
Riječka obilaznica
Rekonstrukcija plovnog puta i mosta u Malom Ždrelcu
Rane armiranobetonske konstrukcije u riječkoj luci
Razlike u procjei pouzdanosti uobičajenih i iznimnih konstrukcija
Razvojni programi za pogranična područja Hrvatske
Raskošan i dojmljiv hotel Lone u Rovinju
Raspodjela tvrdoće u poprečnom presjeku žljebaste tračnice
Radovi uvjetovani voznim redom : miniranje željezničkog mosta
Razvoj i implementacija registra rizika kod građevinskih projekata
Reološki parametri svježih betona : usporedba reometara
Rješenje čvora rešetke spajalom velikog promjera
Regresijsko modeliranje onečišćenja prometnom bukom
Raskošne i futurističke suvremene građevine : suvremena arhitektura Valencije
Rukohvati su nužna zaštita : muke s rukohvatima i stubama
Renesansna mlinica, svilana i najstarije brodogradilište
Rješenje za prihvat najvećih putničkih brodova
Raskošan hotel na mjestu poharane ruševine
Razvoj riječke luke i njezini sadržaji : građevine koje predstavljaju svjetsku vrijednost
Statičke i dinamičke analize betonskih gravitacijskih brana
Slijeganje nasutih brana
Stohastičke veze u kontroli zemljanih radova
Strukturni lom izazvan slučajnim vibracijama
Stabilnost tankoslojnih štapova otvorenoga poprečnog presjeka
Strateški okviri gospodarenja okolicom
Strukturno ponašanje polietilenskih cijevi za plinovode
Sportsko-poslovna zračna luka u Osijeku
Statistički i spektralno definirani valni parametri na Jadranu
Stabilnost kosina odlagališta kućnog otpada
Skradinski buk na Krki
Saniranje temelja kamene građevine
Sanacija armiranobetonskih nosača nalijepljenim čeličnim lamelama
Sanacija oštećenih građevina u Konavlima
Stanje i održivi razvitak vodoopskrbe u Hrvatskoj
Sanacija ekrana brane Ghrib u Alžiru
Sanacija oštećenja na uzletno sletnoj stazi Zračne luke Zagreb
Skretničko srce izrađeno po novoj tehnologiji
Sustav gradnje Isorast
Sto godina organiziranja vodnog gospodarstva na slivu Karašice i Vučice
Sanacija temeljnog ispusta brane Borovik
Sliv Karašice i Vučice u vodoprivrednoj osnovi Drave i Dunava
Smrzavanje i porozitet cementnih kompozita vrlo visokih čvrstoća
Sudjelovanje Hrvatske u europskim COST akcijama za ceste
Stabilnost nosača od lijepljenog lameliranog drva
Sastav i svojstva betona za pumpanje
Stabilizacijski učinak letećeg pepela na dravski pijesak
Slijeganje priobalnog područja grada Rijeke
Stabilnost širokih čeličnih pojasa prema prijedlogu Eurokoda
Strategija razvitka cestovne mreže Slavonije i Baranje
Specifična propustljivost u nesaturiranim glinovitim tlima
Središnji dio mosta preko Save između Županje i Orašja
Slunjski mostovi
Suvremena cestovna veza Split-Zagreb
Spojevi u čeličnim i spregnutim konstrukcijama
Sanacija odrona na padini kod Živogošća
Seizmički otporne armiranobetonske okvirne konstrukcije od montažnih elemenata
Studija kolničkih konstrukcija za autoceste
Stropne konstrukcije u standardnoj visokogradnji
Stabilnost protiv izbočivanja limova u novoj regulativi
Seizmološke i seizmotektonske značajke šireg zagrebačkog područja
Stabilnosti ravnoteže trozglobnog okvira
Statička i dinamička analiza betonskih ljusaka
Sidrenje dalekovodnih stupova sidrom MGS-2
Stanje klizišta Zalesina
Sušni periodi vegetacione sezone u severnoj Hrvatskoj
Spektralna analiza valnog opterećenja podmorskih cjevovoda
Stogodišnjica tramvajskog prometa u Zagrebu
Specifični gubitak topline kod zagrijavanja naselja
Statističko modeliranje repetitivnih građevinskih procesa
Složeni sklop betonskog mosta
Slaganje zrna granuliranih materijala metodom kišenja
Sistem tunelogradnje CONEX
Sigurnost protiv probijanja ploča oslonjenih na stubove
Stota obljetnica gradnje zagrebačkog Glavnog kolodvora
Strateško značenje Senja i gradnja utvrde Nehaj
Sigurnost čeličnih konstrukcija pri djelovanju požara
Spektri odziva za seizmičku procjenu zgrada
Stara frankopanska utvrda uz ušće Slunjčice
Stari grad na unskom otoku u Kostajnici
Struktura promjene cijene građevinskih radova
Sanacija dimnjaka Termoelektrane Sisak
Sustav daljinskog nadzora i upravljanja u Projektu Eko-Kaštelanski zaljev
Slobodne oscilacije cilindrične tanke ljuske
Saniranje potpornog zida šetnice i formiranje plaže u Baški na Krku
Statistička analiza trasiranja autoceste Bosiljevo-Split
Svojstva betona za tunelske obloge prema kriteriju najmanjih pukotina
Sadašnje stanje provedbe projekta Jadran
Struktura i svojstva betona povećane tlačne čvrstoće
Suvremeni pristup dokazu požarne otpornosti konstrukcija
Stare crkvice sjevernozapadno od Dubrovnika
Samohodni nosač greda Apolo
Stare crkve na obalnom pojasu od Cetine do ušća Neretve
Stare crkve otoka Lopuda
Stare crkve na otoku Šipanu
Stare crkve na prostoru između rijeka Cetine i Žrnovnice
Starokršćanske crkve na otoku Braču
Stanje nadvožnjaka nad starijim dionicama hrvatskih autocesta
Stupovi od cijevi ipunjenih betonom naprezani na centrični tlak
Stare crkve u Dioklecijanovoj palači i u neposrednoj blizini
Stare crkve izvan središnje jezgre Splita
Stare crkve izvan središnje jezgre Splita
Sakralni sadržaji u Saloni izvan gradskoga crkvenog središta
Studij poslovnog upravljanja za hrvatske graditelje
Stupovi seizmički otpornih mostova s preklopljenim spiralama
Sustavi klasifikacije i kvalifikacije građevinskih tvrtki u nekim europskim državama
Stare crkve u biskupiji pokraj Knina
Stare crkve u Kninu i sjeverno od njega
Stare crkve blizu Trogira i na sirem drniškom području
Stare crkve u zapadnom dijelu šibenske biskupije
Svojstva samosuzbijajućeg betona s velikim udjelom letećeg pepela
Starokršćanske i predromaničke crkve između Biograda i Benkovca
Stare crkve u zaleđu Splita i u Imotskoj krajini
Statistička i dinamička analiza prostorne lančanice
Stare crkve u Cetinskoj krajini
Spojna cesta luke Ploče s autocestom
Stare crkve u okolici Šibenika
Sustav upravljanja rizicima u projektima javne stanogradnje
Starokršćanske crkve u središtu Zadra
Strojarnica i bunar u zagrebačkom Botaničkom vrtu
Specifičnosti modela prostora za izradu karata buke
Stare crkve na zadarskim otocima
Stambeno naselje Sopnica-Jelkovec u Zagrebu
Staklenički plinovi u gospodarenju otpadom i Kyotski protokol
Stari vukovarski vodotoranj iz 1913. godine
Starokršćanske i predromaničke crkve otoka Paga
Sanacije divljih odlagališta
Stare crkve otoka Raba
Stare crkve u jugoistočnom dijelu otoka Krka
Stare crkve u središnjem dijelu Krka
Sedamdeseta obljetnica mostova na savi u Zagrebu
Stare crkve u sjevernom dijelu Krka
Stare crkve na Cresu i Lošinju te okolnim otocima
Sveučilišni kampus u Osijeku
Stare crkve u sjeveroistočnom i istočnom dijelu Istre
Slama kao građevni materijal
Struktura troškova građevinskih radova u visokogradnji
Stare crkve u najstarijim gradovima južne Istre
Sanacija nadvožnjaka Gromačnik
Svečilišni kampus u Rijeci
Stare crkve u okolici Pule : (I.)
Stare crkve u okolici Pule : (II.)
Stare crkve na području Bala i Rovinja
Sanacija korita i vodopada na rijeci Plivi u Jajcu
Stare crkve istočno i sjeverno od Limskog kanala
Simulacija toplinskog toka
Seizmički proračun predgotovljenih betonskih konstrukcija
Stare crkve u Hrvatskom primorju i kontinentalnoj Hrvatskoj
Sanacija crkve sv. Marije Snježne u Istri
Stambeno-poslovna zgrada 'Ban centar' u Zagrebu
Sedam suvremenih svjetskih čuda u graditeljstvu
Seizmički prigušivači u građevinskim konstrukcijama
Svjetlosno onečišćenje u Republici Hrvatskoj
Suvremeni pristup numeričkom modeliranju sidrenih zaštitnih konstrukcija
Seizmički proračun armiranobetonskog okvira prema EN 1998-1
Sedam antičkih svjetskih čuda : autori su: Antipatros, grčki pjesnik iz Sidona ; Herodot ; Filon iz Bizanta ; Strabon i Diodor sa Sicilije
Silikomanganska troska kao agregat za asfalt i beton
Sedam srednjovjekovnih i novih svjetskih čuda
Smanjenje mehaničkih svojstava betona velike čvrstoće nakon požara
Sezonska pojavnost velikih voda na slivu Dunava u Hrvatskoj
Seizmičko ponašanje i sanacija povijesnog zidanog minareta
Specifičnosti ponašanja veza tankostijenih čeličnih elemenata
Stabilnost u vremenu kosine iskopane u laporu
Statička i dinamička analiza starog kamenog mosta u Mostaru
Svojstva asfaltbetona pri niskim temperaturama
Samozbijajući ekološki prihvatljivi betoni
Sjedište dostojno Alke i njezina ugleda
Stanje područja stabilnosti i zavarivanja elemenata od aluminijskih legura
Središte suvremene arhitekture : Karlin - novi poslovni centar u Pragu
Svojevrsna biciklistička utopija : neobičan londonski projekt
Svojstva vlaknima ojačanih mortova nakon izlaganja visokim temperaturama
Skupe i raskošne građevine : stadioni za Svjetsko nogometno prvenstvo u Brazilu
Slijeganja tla izazvana bušenjem tunela u krutim glinama
Simulacijski model prometno ovisnih signalnih uređaja
Seizmičko ocjenjivanje postojećih armiranobetonskih lučnih mostova
Seizmička otpornost zidanih kamenih građevina i utjecaj injektiranja
Svi dosadašnji vodostaji nadmašeni za cijeli metar : katastrofalne poplave na istoku Hrvatske
Sanacija klizišta na željezničkoj pruzi između kolodvora Karlovac i Mrzlo Polje
Sava teče mirno i neiskorišteno : rasprave o hidroelektranama na Savi u Zagrebu
Specifičnosti ponašanja tlačnih elemenata od nehrđajućeg čelika
Sustavno potiranje razvoja manufakture u Hrvatskoj : tragovi i naznake predindustrijske baštine u Hrvatskoj
Samozbijajući lagani beton na visokim temperaturama
Struktura elemenata cijena građevinskih radova na hidrotehničkim sustavima
Sektorski element za analizu debelih cijevi izloženih unutarnjem tlaku i promjeni temperature
Stabilizacija sitnozrnatog tla letećim pepelom
Strateška gradska građevina : novo plivalište u Vukovaru
Statistička odstupanja u analizama svojstava asfaltnih mješavina
Scenarijski simulacijski model za optimalnu alokaciju građevinskih strojeva
Studentske sobe u novom ruhu : onova studentskih domova u Zagrebu
Sinjski hipodrom vapi za obnovom : revitalizacija hipodroma u Sinju
Svojstva mješavina za izradu nevezanih nosivih slojeva s dodatkom recikliranog asfalta
Samozbijajući beton s unutarnjom njegom i lakim agregatom
Starenje vrućih asfaltnih mješavina
Sanacije Krčkog mosta
Sanacija konstrukcije mosta Careva Ćuprija u Sarajevu
Štete na sustavima opločenja armiranobetonskih elemenata
Šezdeset godina postojanja Viadukta
Športske dvorane u Kastvu i Novigradu
Tehnološki sustav velikoplošne oplate KIT
Tehnološke inovacije u građevinarstvu
Torzija u graničnoj analizi
Trajnost moždanika kod cestovnih spregnutih mostova
Temelji Dioklecijanove palače
Toplinskoizolacijska ocjena šupljih blok-cigli
Temelji seizmički otpornih zgrada
Tranzicija stambenog sektora i uspostava stambenog tržišta
Trajnost armiranobetonskih konstrukcija izloženih kloridnoj koroziji
Tunel Tuhobić
Trajektorija povlačenja u kinematičkom modelu složenog vozila
Tipizacija mostova za autoceste
Tradicijska slavonska kuća i iskorištavanje sunčeva zračenja
Tipična hala od čelnih diskova, okvira i krovne konstrukcije s limovima
Temeljenje građevina na poboljšanom tlu
Termičko djelovanje na građevine
Tvrđava Sv. Nikola ispred ulaza u šibensku luku
Tehnologija konstruktivnog betona armiranog drvenim vlaknima
Termička zagađivanja voda donjeg toka Drave
Trajnost armiranobetonskih konstrukcija
Transportne trake
Trajnost armiranog betona u kloridno agresivnoj okolini
Trodimenzionalna analiza kosina
Temperaturne dilatacije krajnje dionice betonskog kolnika
Tisućljetna utvrda nad strmim i tajanstvenim ponorom
Tunel Mala Kapela - najduži tunel u Hrvatskoj
Trajnost parketa u zgradama
Tankostijeni lamelni elementi konstrukcija
Tvrđave i kašteli Požeške kotline
Tvrđave i kašteli Požeške kotline
Tehnički propisi o uštedi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
Trodimenzijski proračun prearmiranih betonskih greda
Trodimenzijski numerički model prednapete natege
Toplice u Svetom Martinu na Muri
Tehnologija rasplinjavanja na osnovi plazme pri rješavanju problema otpada
Torzija potresno izoliranih konstrukcija nepravilnoga tlocrta
Tunel Pećine
Tehnološki postupci izrade nosivih slojeva kolničkih konstrukcija
Tunel Sv. Ilija kroz Biokovo
Tipski detalji mostova
Točna numerička formulacija zakrivljenog grednog elementa
Tehnički uvjeti, odabir i ispitivanje prozora prije ugradnje
Trajnost polimera armiranih vlaknima u betonskim konstrukcijama
Tablice za dimenzioniranje armiranobetonskih presjeka
Troškovi građevinsko-obrtničkih radova stambeno-poslovnih građevina
Toplinsko iskorištavanje drvne biomase
Tlačna čvrstoća stabilizacijskih mješavina od zgure iz čeličana
Troškovi izgradnje zgrada pomoću tunelske oplate
Tekla voda Karašica : dvojbe s dužinom i ušćem dviju rijeka
Trendovi indikatora hidroloških promjena
Tunelski portal u kanjonu Cetine : gradnja omiške poddionice na splitskoj obilaznici
Tehničko-ekonomski parametri marina u Hrvatskoj
Teorija i praksa u izvođenju betonskih kolnika u Mađarskoj
Težak zahvat u gusto naseljenom području : garažno-poslovno-stambeni kompleks Zagrad B u Rijeci
Tužni ostaci slavne prošlosti
Testiranje heurističkih metoda optimizacije za detekciju oštećenja na baci vibracija
Upravljanje građevinskim projektom "Kompleks Solitudo"
Utjecaj lokalne plastičnosti na seizmički proračun zidova s otvorima
Umijeće injiciranja tla za temelje brana
Utjecaji kanalizacijskih ispusta na koncentraciju kisika u moru
Upravljanje kvalitetom i osiguranje kvalitete betonskih konstrukcija
Utjecaj normizacije na razvitak gospodarenja cestovnim kolnicima
Uloga Odsjeka za mostove IGH u prijenosu znanja
Uzroci slijeganja nasute brane Mahabad
Uvjeti Europske unije za plasman građevinskih proizvoda
Uvaljani beton za građenje brana
Upotreba toranjskih dizalica na gradilištima
Utjecaj vremena građenja na cijenu radova
Usklađenost konstrukcije sustava Isorast s hrvatskim propisima
Upravljanje rizikom kod građevinskih projekata
Utjecaj projektiranja na trajnost betonskih mostova
Utjecaj nevezanoga nosivog sloja na ploču kolnika
Utjecaj mikrostrukture cementne paste na tlačnu strukturu betona
Utjecaji kanala Dunav-Sava na okoliš
Utjecaj PDV-a na cijene građenja u visokogradnji
Uporabljivost povijesnih svođenih mostova
Utjecaj ekscentriciteta nosivosti na nelinearni odziv višekatnica izloženih potresu
Utjecaj digitalne tehnologije na unapređenje hidroloških mjerenja
Utjecaj veze na ponašanje bočno opterećenih spregnutih zidova
Uloga logistike pri izvođenju građevinskih radova
Utjecaj mikroarmiranja na udarnu i statičku čvrstoću betona
Usporedba metoda proračuna pomaka višekatnice od potresa
Usporedba eksperimentalnih i teorijskih rezultata analize Masleničkog mosta
Upravljanje i vođenje projekata u graditeljstvu
Usporedba primjene hrvatskih propisa i Eurokoda 8
Uvjeti uporabe lapora za izradu nasipa
Upravljanje održavanjem zgrada
Utovarivači točkaši
Uvodni prikaz razvoja fortifikacijskog graditeljstva
Utjecaj povezanosti ploča dilatiranoga betonskog kolnika
Uređaj za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda u Osijeku
Usporedba proračuna fiziografskih parametara sliva
Utvrda u Ogulinu
Utvrda Sokolac iznad Brinja
Utvrde na prostoru između Slunja i Karlovca
Utjecaj zakrivljenosti krajeva tračnica na geometriju kolosjeka
Usporedba normi o svojstvima čelika za željezničke tračnice
Upravljanje potražnjom vode
Utvrde na sjeverozapadu Hrvatskog zagorja
Utvrda u središnjem dijelu Ivanščice i druga graditeljska baština
Utjecaj veze stupova i greda na seizmičke sile mostova
Utvrde na južnim obroncima Psunja i Požeške gore
Uloga inženjera graditeljstva u zaštiti okoliša
Utjecaj prometnog opterećenja na gospodarenje cestovnim sustavom
Utvrde u Slavonskom Brodu
Utjecaj plitkoga podmorskoga grebena na miješanje u priobalnim kanalima
Uporabljivost toplinskoizolacijskih proizvoda u zgradarstvu
Uvjeti za davanje suglasnosti za poslove građenja
Usporedba metoda za procjenu pronosa onečišćenja
Uporaba tehničkih tekstila u visokogradnji
Uzroci rušenja i sanacija krovnih konstrukcija čeličnih spremnika
Uloga kreativnosti i inženjerske prosudbe u konstruktorskom radu
Upravljanje kvalitetom u projektno usmjerenom građevinskom poslovanju
Upravljanje troškovima, vremenom i kvalitetom izgradnje u građevinskim projektima
Utjecaj njege na svojstva mortova s dodatkom polimera
Usporedba rezultata fizikalnog i numeričkih ravninskih modela tečenja
Ugovor o građenju kao temelj pravnog posla
Utjecaj iskopa tunela na stabilnost pokosa predusjeka
Utjecaj spona na tlačnu nosivost betonskih stupova
Utjecaj veličine zidnog nosača na njegovu nosivost i duktilnost
Urbani razvoj Berlina s prikazom nekih građevina
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na bazi aktivnog mulja
Utjecaj tipa cementa i agregata na požarnu otpornost mikrobetona
Upotreba reciklirane opeke kao agregata za beton : :
Usporedba numeričkih modela strujanja na primjeru rušenja brane
Upravljanje kvalitetom građenja u zakonom uređenom području
Upravljanje kvalitetom pri izvođenju betonskih konstrukcija
Usporedba modeliranih i mjerenih površinskih vjetrenih valova
Uvjeti za gradnju odlagališta otpada
Utjecaj lukobrana na valno polje luke Makarska
Utjecaj sastava na deformabilnost asfalta
Utjecaj slučajne torzije na seizmički odziv simetričnih konstrukcija
Usporedba različitih tipova konstrukcija stambenih zgrada
Učinak elastičnosti temelja na dinamičko ponašanje zgrade
Utjecaj pogreške zaokruživanja na točnosti proračuna konstrukcije
Uspostava infrastrukture prostornih podataka u Hrvatskoj
Uvjeti za stručnjake koji provode energijsko certificiranje zgrada
Utjecaj vertikalnih serklaža na nosivost zidanih zidova
Usmjerenost prema održivoj vodoopskrbi
Učinak redukcije krutosti na seizmičku otpornost građevine
Utjecaj tehnologije izvođenja na prionljivost sanacijskih betona
Uvjeti za simultano formiranje višegrupnih teretnih vlakova
Utjecaj temelja na dinamičku analizu betonskih gravitacijskih brana
Utjecaj kontaktnih naprezanja na tradicijski kameni stup
Utjecaj plitkih potresa na džamiju Sehzade Mrhmet
Utvrđena naselja na području Poreštine : istarski kašteli
Uključivanje u europski prometni sustav željeznica : stoljeće i pol od dolaska željeznice u Zagreb
Utvrde Pule i okolice : (2. dio)
Utvrđeni gradovi uz zapadnu obalu Istre
Utjecaj prirodnih punila na posmičnu čvrstoću treseta ojačanog cementom
Utjecaj početne temperature na ispitivanje vlačnog naprezanja pridržanih uzoraka asfaltbetona
Utvrđivanje razine prednaprezanja kabelskih rešetki u funkciji njihove stabilnosti
Utjecaj posmičnih zidova na utrošak materijala na temelju seizmičke analize
Utjecaj granulometrijskog sastava na svojstva procjednog betona
Utjecaj granulometrijskog sastava na svojstva tankoslojnih asfaltbetona
Ugrožen biljni i životinjski svijet, ali i ljudsko zdravlje : svjetlosno onečišćenje
Utjecaj temperature na stišljivost i potencijal kolapsibilnosti rezidualnog granitnog tla
Utjecaj početnih uvjeta na čvrstoću nezasićenog zbijenog lesnog tla
Uklonjeno najkritičnije mjesto na riječkoj pruzi : rekonstrukcija željezničkog mosta Ličanka u Fužinama
Usporedna analiza rumunjskog zakona o seizmičkom ocjenjivanju usklađenog sa zahtjevima EU
Učinkovito rješenje složenog problema : tunel Stupica na cesti između Makarske i Vrgorca
Ulaganje u kvalitetu jamči stambenu udobnost : univerzalni funkcionalni standard
Utjecaj parametara umjetnih akcelerograma na seizmički odziv konstrukcija
Utjecaj poprečnih zidova na popustljivost stropne ploče
Utjecaj korozije na izvanobalne konstrukcije
Uporaba granitne prašine u samozbijajućem betonu
Utjecaj fosfogipsa na čvrstoću ekspanzivnog tla stabiliziranog vapnom
Utjecaj sastava mješavine samozbijajućeg betona na robusnost
Usporedba različitih metoda za ocjenu suše na području kontinentalne Hrvatske
Utjecaj dugotrajnog opterećenja na spregnute sustave drvo-beton
Utjecaji orijentacije slojeva CFRP traka na ojačanje šupljih čeličnih elemenata
Utjecaj potresnih zona i lokalnih uvjeta tla na odziv armiranobetonskih zgrada
Ubrzani test opterećenja pomoću simulatora teških vozila
Utjecaj otvora na krutost ispunjenih okvira
Utjecaj razmaka spona u betonskom stupu na njegova dinamička svojstva
Ugrađena primarna energija i optimizacija energetski učinkovitih kuća
Učinak prostorne promjenjivosti potresne pobude na seizmički odziv mostova
Utjecaj polimera armiranih staklenim vlaknima na čvrstoću greda od geopolimernoga betona
Unutarnja okolina renoviranih ureda opremljenih stropnim isijavajućim pločama
U Ujedinjenim Arapskim Emiratim niče novi Louvre : Muzej Louvre Abu Dhabi
Utjecaj veličine ispitnog uzorka na mehanička svojstva mlaznog betona
Usporedba ponašanja različitih ETICS sustava u uvjetima požara ispitivanjem u stvarnoj veličini
Utjecaj stanja višetračnih kolnika na promet osobnih vozila
Utjecaj obloženih E-staklenih vlakana na svojstva čvrstoće betona
Utjecaj primjene metode ograničenja brzine na sigurnost autocesta
Utjecaj nastavljanja armature na nosivost ab grede prethodno izložene djelovanju visokih temperatura
Vodoopskrba Rijeke i okolice
Vodozaštita zagrebačkih crpilišta pitke vode
Vransko jezero
Veliko klizište Kostanjek
Višenamjensko iskorištavanje akumulacijskih jezera rijeke Zrmanje
Vodovod do Dioklecijanove palače
Vrednovanje oplatnih sustava
Vrednovanje inženjerskog rada
Voditelj projekta
Vis
Veliki mostovi New Yorka i njihovi graditelji
Verifikacija pouzdanosti modificirane Guhlmannove konstrukcije
Vatrootpornost građevinskih materijala
Vodoprivredna problematika sjeverne Dalmacije
Vatrostalnost prednapregnutog betona
Ventilarni sloj zraka u vanjskoj stijeni
Vodoopskrbi sustav Split-Solin-Kaštela-Trogir
Višenamjensko rješenje uređenja i iskorištavanja Save na području Zagreba
Vrednovanje korisnog prostora u višestambenim zgradama
Vodosprema spiralnog tlocrta
Velika kupola Firence
Vodoopskrbni sustav Bjelovarsko-bilogorske županije
Višenamjenski kontejnerski terminal u luci Ploče
Viskoelastična svojstva u potresnoj izolaciji
Velike građevine građene kao pasivne kuće : energijska učinkovitost
Velike prednosti Molok kontejnera za prikupljanje otpada
Vodoopskrbni i odvodni sustav te uređaj za pročišćavanje u Karlovcu
Višekriterijsko odlučivanje u planiranju i projektiranju trase željezničke pruge
Vizualni pregled kao pomagalo za ocjenu stanja mostova
Važnost dnevne svjetlosti pri projektiranju i izgradnji zgrada
Vrtoglavi iznosi za gradnju i korupciju : zaštita Venecije od poplava
Vrijeme ponosa, zanosa i graditeljske učinkovitosti : izvješće o gradilištima Univerzijade '87 u Zagrebu
Višekriterijsko ocjenjivanje nedovršenih građevinskih projekata
Vukovarski bunari : privatni i javni : vodoopskrba Vukovara do početka 20. stoljeća
Zadarska ratna gradilišta
Zaštita okoliša u Republici Hrvatskoj
Zdravstveni i ekološki aspekti u građevinskoj regulativi
Zaštita izvorišta pitke vode u Istri i pročišćavanje otpadnih voda
Znanstveni stav o globalnoj promjeni klime na Zemlji
Zaštita armature od korozije migracijskim inhibitorima
Zagrebačka katedrala u potresu 1880. i njezina današnja obnova
Zrak u vodovodnim cijevima
Zagrebački ekološki iskorak u novo tisućljeće
Zaštitni filtri za prašinasto i glinovito tlo
Zakonsko reguliranje građenja
Zaštitne zone izvorišta pitkih voda u kršu
Zaštita susjednih objekata
Zbijanje tla i drugih zrnatih materijala za građevine
Zamkovi sjeverno od Ogulina i neobična sudbina dvorca Bosiljevo
Zrinske utvrde u hrvatskom Pounju
Zaštita priobalnog mora Splita, Solina, Kaštela i Trogira
Zamkovi i dvorci sjeverno od Ivanščice
Zamjena kamenih stupova u prizemlju dvorca Veliki Tabor
Zapadni krak "Istarskog ipsilona" i most preko Mirne
Zaključno o Projektu Eko-Kaštelanski zaljev
Zaštita armature od korozije u armiranobetonskim konstrukcijama
Zaštita voda u hrvatskom priobalnom području
Zagrebački savski mostovi
Značaj studija rada u građevinarsvu
Zaštita na gradilištima od udara električne struje
Zaštita Slavonskog Broda od poplava bujičinih potoka
Zaštita građevnih jama zidom od mlaznog betona i štapnih sidara
Zvonik kalvinske crkve u Vukovaru iz 1910. godine
Zaštita okoliša pri projektiranju, izgradnji i održavanju autocesta
Zgrada Muzičke akademije u Zagrebu
Zagrebački športski kompleks svetice i gradnja zatvorenog bazena
Zgrada agencije za plovne putove i šprtske udruge Vukovara
Zagađivanje mora naftom i naftnim derivatima
Zeleni krovovi : Građevne tehnologije : Inverted Roof Membrane Assembly - IRMA
Zaštitne ograde na mostovima
Zaštita od poplava i navodnjavanje
Zablistalo negdašnje gradsko ruglo
Zgrade kao neiscrpno vrelo ljudske imaginacije
Zbunjujuća i zabrinjavajuća nesuglasja
Zidani svođeni mostovi malih raspona prilagođeni suvremenim zahtjevima
Znatno poboljšanje turističke ponude : lukobran u Makarskoj
Začeci hrvatske industrijske baštine
Zadivljujuća brzina i kvaliteta : neka gradilišta Univerzijade '87 u Zagrebu
Zagreb se muči s problemima iz 19. stoljeća : razvitak industrijskih djelatnosti u Zagrebu
Željezničko čvorište Rijeka nakon osamostaljenja Hrvatske
Željeznički nasip na pilotima ojačan geomrežom
Željeznica kao pokretač gospodarskog i turističkog razvitka
Željeznički glavni kolodvor u Zagrebu
Živopisne i romantične utvrde Ozalj i Ribnik
Željeznički tuneli na liniji EOLE E u Parizu
Željeznički tunel Passante Ferroviario u Milanu
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1949- .
Zagreb : Hrvatski savez građevinskih inženjera,
Isto izdanje u drugom mediju: Građevinar (Online)
Isto izdanje u drugom mediju: Građevinar (DVD-ROM)
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 226.123
Primjerak #1
Vol.62:br.4(2010:Apr.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.70:br.5(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.70:br.1(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.70:br.2(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.70:br.3(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.70:br.4(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.70:br.6(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.70:br.7(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.70:br.8(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.70:br.9(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.69:br.12(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.69:br.1-6(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.69:br.7(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.69:br.8(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.69:br.9(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.69:br.10(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.69:br.11(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.70:br.10(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.72:br.4(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.72:br.1(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.72:br.2(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.72:br.3(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.72:br.5(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.72:br.6(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.72:br.7(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.72:br.8(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.72:br.9(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.70:br.11(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.70:br.12(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.71:br.1(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.71:br.2(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.71:br.3(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.71:br.4(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.71:br.5(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.71:br.6(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.71:br.7-12(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.68:br.7-12(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.63:br.9/10(2011:Sep./Oct.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.63:br.11(2011:Nov.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.63:br.12(2011:Dec.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.64:br.1(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.64:br.2(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.64:br.3(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.64:br.4(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.64:br.5(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.64:br.6(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.64:br.7(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.64:br.8(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.64:br.9(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.64:br.10(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.63:br.8(2011:Aug.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.63:br.7(2011:July)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.62:br.11(2010:Nov.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.62:br.5(2010:May)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.62:br.6(2010:June)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.62:br.7(2010:July)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.62:br.8(2010:Aug.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.62:br.9(2010:Sep.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.62:br.10(2010:Oct.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.62:br.12(2010:Dec.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.63:br.1(2011:Jan.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.63:br.2(2011:Feb.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.63:br.3(2011:Mar.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.63:br.4(2011:Apr.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.63:br.5(2011:May)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.63:br.6(2011:June)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.64:br.11(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.64:br.12(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.66:br.7-12(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.67:br.1-6(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.67:br.7-12(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.68:br.1-6(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.65:br.1(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.65:br.2(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.65:br.3(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.65:br.4(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.65:br.5(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.65:br.6(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.65:br.7(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.65:br.8(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.65:br.9(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.65:br.10(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.65:br.11(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.65:br.12(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.66:br.1-6(2014)
Korištenje u čitaonici

NSK Čitaonica tekućih časopisa

Signatura: G (HRV)
Primjerak #1
Vol.70:br.1(2018:Siječanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.70:br.2(2018:Veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.70:br.3(2018:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.70:br.4(2018:Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.70:br.5(2018:Svibanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.69:br.12(2017:Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.70:br.6(2018:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.70:br.7(2018:Srpanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.70:br.8(2018:Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.70:br.9(2018:Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.70:br.10(2018:Listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.69:br.4(2017:Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.68:br.8(2016:Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.68:br.9(2016:Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.68:br.10(2016:Listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.68:br.11(2016:Studeni)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.68:br.12(2016:Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.69:br.1(2017:Siječanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.69:br.2(2017:Veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.69:br.3(2017:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.69:br.11(2017:Studeni)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.69:br.5(2017:Svibanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.69:br.6(2017:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.69:br.7(2017:Srpanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.69:br.8(2017:Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.69:br.9(2017:Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.69:br.10(2017:Listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.68:br.7(2016:Srpanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.71:br.11(2019:Studeni)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.71:br.12(2019:Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.72:br.1(2020:Siječanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.72:br.2(2020:Veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.72:br.3(2020:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.71:br.10(2019:Listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.72:br.4(2020:Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.72:br.5(2020:Svibanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.72:br.6(2020:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.72:br.7(2020:Srpanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.70:br.11(2018:Studeni)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.70:br.12(2018:Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.71:br.1(2019:Siječanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.71:br.2(2019:Veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.71:br.3(2019:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.71:br.9(2019:Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.71:br.4(2019:Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.71:br.5(2019:Svibanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.71:br.6(2019:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.71:br.7(2019:Srpanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.71:br.8(2019:Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.68:br.6(2016:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.68:br.5(2016:Svibanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.67:br.4(2015:Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.66:br.7(2014:Srpanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.66:br.8(2014:Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.66:br.9(2014:Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.66:br.10(2014:Listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.66:br.11(2014:Studeni)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.67:br.1(2015:Siječanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.67:br.2(2015:Veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.67:br.3(2015:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.67:br.5(2015:Svibanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.66:br.5(2014:Svibanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.67:br.6(2015:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.67:br.8(2015:Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.67:br.9(2015:Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.67:br.10(2015:Listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.67:br.12(2015:Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.68:br.1(2016:Siječanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.68:br.2(2016:Veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.68:br.3(2016:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.68:br.4(2016:Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.66:br.6(2014:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.66:br.4(2014:Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.66:br.3(2014:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.66:br.1(2014:Siječanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Vol.66:br.2(2014:Veljača)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 226.123
Primjerak #1
Vol.70:br.2(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.70:br.3(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.70:br.4(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.70:br.5(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.70:br.6(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.70:br.7(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.70:br.8(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.70:br.9(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.70:br.10(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.70:br.1(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.68:br.7-12(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.69:br.1-3(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.69:br.4(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.69:br.5(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.69:br.6(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.69:br.7-12(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.70:br.11(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.71:br.12(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.72:br.1(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.72:br.2(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.72:br.3(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.72:br.4(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.72:br.5(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.72:br.6(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.72:br.7(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.72:br.8(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.71:br.11(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.71:br.10(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.71:br.4(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.70:br.12(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.71:br.1(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.71:br.2(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.71:br.3(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.71:br.5(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.71:br.6(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.71:br.7(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.71:br.8(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.71:br.9(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.62:br.4(2010:Apr.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.64:br.3(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.63:br.8(2011:Aug.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.63:br.9/10(2011:Sep./Oct.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.63:br.11(2011:Nov.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.63:br.12(2011:Dec.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.64:br.1(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.64:br.2(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.63:br.7(2011:July)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.64:br.4(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.64:br.5(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.64:br.6(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.64:br.7(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.64:br.8(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.64:br.9(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.64:br.10(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.64:br.11(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.62:br.5(2010:May)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.62:br.6(2010:June)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.62:br.7(2010:July)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.62:br.8(2010:Aug.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.62:br.9(2010:Sep.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.62:br.10(2010:Oct.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.62:br.11(2010:Nov.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.63:br.6(2011:June)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.62:br.12(2010:Dec.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.63:br.1(2011:Jan.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.63:br.2(2011:Feb.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.63:br.3(2011:Mar.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.63:br.4(2011:Apr.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.63:br.5(2011:May)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.66:br.7-12(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.67:br.1-6(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.67:br.7-12(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.68:br.1-6(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.64:br.12(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.65:br.7(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.65:br.1(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.65:br.2(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.65:br.3(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.65:br.4(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.65:br.5(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.65:br.6(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.65:br.8(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.65:br.9(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.65:br.10(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.65:br.11(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.65:br.12(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.66:br.1-6(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Vol.72:br.9(2020)
Nije za posudbu